EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

2 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskulturális tanulás Elsődleges célok és feladatok Az iskolapadba kerülés, A testi és szellemi ter- A testnevelés tantárgyi életmód, életritmus heléshez való fokozatos keretei: szervezés, formák, higiénia, tartal- változására való átállás szoktatás, az alkalmazkodás kiváltása a lelki mak, elszámoltatható- tudatos irányítása. és fizikai erőfeszítéshezság megteremtése. Konkretizált tantervi célok és feladatok A mozgékonyság megőrzése, fejlesztése, ügyességi, koordinácilő terhelés, tevékenysé- Kondicionálás az Az életkornak megfele- mindennapos testmozgás fenntartása, a testi gének helyes kiválasz- testkulturális, ós feladatok mennyiségek által a használható fejlődés támogatása és tásával, a természetes pszichomotoros képesességek, készségek összehangolása a családdaségek leküzdése (kompetenciák) fáradással járó nehéz- feltérképezése, alakítása, felzárkóztatása. Pozitív személyiségfejlődés Az egész gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a helyes kommunikáció és motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel összhangban. Az egyéni sajtosságokkal való szembenézés, az értékelési eljárásokkal párhuzamos nagyon egyszerű önértékelési eljárásokhoz való szoktatás. A tanár-diák kommunikációs szokások kialakítása.

3 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 745 A sportos életmód egy- Az edzettség mérhető- Alapvető mozgásfor- A pozitív hozzáállás két alapvető elvének ségének alapfokú meg- mák tanulása motoros, megteremtése, támoga- (pl. reggeli gyakorla- ismerése (egyszerű kognitív és emocionális tása által az örömteli tok, hétvégi mozgás- felmérések), a saját harmóniában. Elsősor- teljesítés, a szabálykö- programok, TV nézés fejlődés követése, az ban a pontos koordiná- vető versenyzés, közös idejének maximálása) arra való igény kialakí- ció sokoldalú fejleszté- siker átélése a tanítás- rögzítése, a prevenció tása. A lelki és fizikai se a fegyelem, önfegye- tanulás folyamatában. fogalmának konkretizá- gyengeségek megfo- lem jelenlétében, az lása egyszerű példák- galmazása és segítő erős biológiai mozgás- kal. A természetben eljárásokkal, a család szükségletet szem előtt való testmozgás elő- bekapcsolásával felzár- tartva, a verbális és nyei megértése alapfo- kózási program készí- motoros összetevőket kon. tése. együtt alkalmazva. A helyes testtartás tu- A fizikai és szellemi A fentiek értelmében a Értékes személyiségtu- datosítása, kialakítása. terhelés egymást kiegé- megfigyelés, (mozgás) lajdonságok megerősí- szítő funkciója, az érzékelés, utánzás tése, a mesehősök, hí- egyenlőtlenségek mér- funkciók által a laza- res emberek példái séklése, elfogadtatása ság, tágasság, izomér- közvetítése által. az életkornak megfele- zékelés, (mozgás) rit- lő egyszerű magyaráza- mus, reakciógyorsaság tokkal. és kiemelten a térérzékelés és téri tájékozódás fejlesztése tervezetten, az oldalasság feltérképezése.

4 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM A testkultúra oktatásának folyamata magától érthetően épüljön be az életritmusba. A gerincoszlop tartó erejének megszilárdítása. A harmonikus testi és A begyakorolt keretek szellemi fejlődés, közt a mindenféle edzettség növelése a mozgáskoordinációs testmozgással járó testi képességek fejlesztése. és lelki terhekhez való A sportági mozgásrendszerek alkalmazkodási folyamatok során, erőfeszítések által. játékos elő- készítése örömöt, szórakozást jelentő tanítási-tanulási folyamatban. A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskultúrális tanulás Elsődleges célok és feladatok Pozitív személyiségfejlődés Az egész gyermek fejlesztése szabálykövető tanulási, játék, sport és versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, a külső és belső értékeléssel összhangban, a nemi azonosságtudat kezdődő megfogalmazása mellett.

5 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 747 A mozgékonyság fenntartása és az aktív élet rutinja mellett a szükséges testnevelés tantárgy szempontú szervezeti, higiéniai és formai elvárásoknak megfelelés szokás szintjére emelkedjen. A prevenció fogalmának kiteljesítése, megértése, alkalmazása a mindennapokban a családdal együtt. A szabad természetben végzett mozgásformák rekreációs előnyeinek rendszerezése tanári közreműködéssel. A gerinctorna több mozgásformát tartalmazó gyakorlatainak rendszerbe foglalása, a növekedés során a deformitások, rendellenességek feltérképezése, a korrekció természetes elfogadása. Konkretizált tantervi célok és feladatok A fájdalom, a fáradtság, félelem személyes korlátok meghaladása, a saját határok leküzdése, a munkabírás, mint testkulturális érték tisztelete. Az edzettség követése, a saját fejlődés iránti elkötelezettségre igény kialakítása a visszatérő mérésekkel. megfogalmazása, fel- való gyors reagálás zárkózási aktuális használata ön- és családi kontroll mellett. A szellemi teljesítményre ható edzés hatása pozitív vonatkozá- folyamatos egyensúlyozás, a jelre A lelki és fizikai gyengeségek programok változó szituációkban, sainak rendszerezése lesztése. egyszerű tudományos ismeretterjesztő ma- A lazaság, tágasság gyarázatokkal, személyes példák bemutatásával. A nemek tekintetében a terhelés adagolása még nem válik külön, de előfordulnak biológiai érésbeli jelentős különbségek. Továbbra is súlyozottan a mozgáskoordinációs képesség fejlesztése a cél. való A növekvő mozgásfegyelem segítségével az izomérzékelés, a statikus és dinamikus ritmus érzékelés és visszaadása, a térben a saját és idegen testmozgás viszonyainak érzékelése, ciklikus és a ciklikus mozgások, a labdás ügyesség fej- fenntartása, kontrollja mellett a nagy izmok erősítésének igen óvatos elindítása. Az egyéni fejlődési és nemi sajátosságokkal való szembenézés, az önértékelési eljárásokban való jártasság megszerzése. A nyílt és kulturált kommunikáció gyakorlata, viták, összeütközések kezelésének, konstruktív mintáinak bemutatása. A pozitív hozzáállást mutassanak (főleg a fiúk) a szabálykövető versenyzésben, a fiúlány együttműködésben (pl. táncok esetén), és a gyengébb képességűek felzárkózásában, segítésében. A testkulturális ideál tulajdonságainak rendszerezése: Milyen az olimpiai bajnok?

6 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 748 ÉVI ÓRAKERETEK FELOSZTÁSA 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Rendgyakorlatok Testi képességek felmérése Előkészítés és prevenció Járások, futások, szökdelések, ugrások, dobások Támasz, függés, egyensúly gyakorlatok Tornagyakorlatok Labdás gyakorlatok Küzdő feladatok Szabadidős sporttevékenység Úszás Korcsolya Összesen A tanulók fizikai, fittségi mérésének rendszere (az Intézményi Minőségirányítási Program tartalmazza,) feladat és értékelő táblázat a mellékletben.

7 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Képzési tartalom és metodika A lányok és fiúk terhelhetősége azonos, személyiségfejlődésük kezelhető együtt a specialitások szem előtt tartásával Módszertanilag javasolt, hogy a játékosság, a pozitív megerősítés, a jutalmazás, a dicséret és az önállóság engedése segítse a folyamatba való érzelmi bevonódást. A szükséges minimális frontális hatás mellett a csoportos és csapatban történő együttműködés, együttmozgás kialakítása FEJLESZTÉSI TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KULCSFOGALMAK Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltöző és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenő nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerű támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Mászókulcsolással mászás rúdon vagy kötélen. Labdás feladatok. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék. Rendgyakorlatok Előkészítés és prevenció Egyenes, feszes állás. Laza (pihenj) állás. Testfordulatok helyben (ugrással). Sorakozás vonalban (fal, bordásfal, padsor előtt). Köralakítás kézfogással. Szétszórt alakzat felvétele. Nyitódás, zárkózás. Vonulások ütemtartással helyben és tovahaladással (tapssal, dobbantással). A legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat és alapformákat tartalmazó szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok (labdával, babzsákkal, ugrókötéllel, szalaggal stb.). Ritmikus feladatok énekre, zenére. Tartásjavító és

8 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 750 Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok Tornagyakorlatok Labdás gyakorlatok a gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló) gyakorlatok. Az előkészítést és a motorikus képességek alapozását jól szolgáló gyakorlatok. Járások és futások Járások és futások kötetlenül és alakzatban (egyes oszlop), meghatározott útvonalon is (oda-vissza, körben, hullámvonalban stb.) rövid és nyújtott lépésekkel. Természetes kötetlen futás méteres távon. Gyorsfutás csoportosan méteres távon. Állórajt kötetlen formában. Játékok (tolvajlépés, futóversenyek, fogójátékok, vonatozás, tűz, víz, repülő, mágnes fogó, sorversenyek stb.). Szökdelések, ugrások Szökdelések egy, váltott, páros lábon meghatározott távolságig. Sorozatugrások. Szökdelések kötéláthajtással. Távolugrás helyből és nekifutással, elugrósávból. Játékok (szökdelő fogó, kecskézés, szökdelő oszlop stb.). Dobások. Kislabdahajítás távolba különböző testhelyzetekből. Kislabdahajítás vízszintes célba, függőleges célba 4-8 m távolságból. Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (kutyafutás, pókjárás, sántaróka stb.). Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos padon, hason- és hanyattfekvésben, kéz-láb támaszban, rákjárással, pókjárással. Gurulóátfordulás előre guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor- és terpeszülésbe. Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen. Tarkónállás. Vándormászás függőállásból bordásfalon. Felugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrészes szekrény) és leugrások. Egyensúlyozó járás vonalon és padon, pad merevítő gerendáján előre, hátra és oldalra. Játékok (gépkocsik kéz- és lábtámaszban; sor és váltóversenyek állatutánzó járással. Labdás ügyességfejlesztés: álló labda megfogása, felemelése, visszahelyezése; labdagörgetés egy-, kétkézzel helyben a lábak körül és továbbhaladással; gurítás társhoz oda-vissza terpeszülésben; feldobott labda elfogása; eldobott labda elfogása utánfutással egy pattanás után és földreérés előtt; Labdavezetés kézzel helyben (állásban, ülésben, guggolásban) és továbbhaladással kötetlenül. Falra pattintott labda elkapása. Egy- és kétkezes dobások tetszés szerinti dobásformával. Labdavezetési kísérletek lábbal. Já-

9 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 751 Küzdő feladatok, játékok Szabadidős sporttevékenységek tékok (szabadulás a lufitól-labdától, adogató versenyek, labdacica gurítással, dobással, vadászok stb.). Karemelés, illetve leszorítás társ ellenállásával szemben.(ne engedd, hogy társad mélytartásból oldalsó középtartásba emelje a kezét és viszont.). Húzások, tolások párokban.(húzd-told el a párod!). Leülések, felállások párokban kézfogással és hátukat összetámasztva. Játékok (ki a legény a csárdában, vörös pecsenye, kézvívás fekvőtámaszban, ne vedd el a lábadat, kakasviadal). Egyéni-, sor-, váltóversenyek. Séták, kerékpározás, szánkózás, hócsata és hóemberépítés. Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, hotrollingolás, korcsolyázás). ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás, stb.) elfogadható végrehajtása. A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása.

10 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Képzési tartalom és metodika A lányok és fiúk terhelhetősége azonos, személyiségfejlődésük kezelhető együtt a specialitások szem előtt tartásával Módszertanilag javasolt, hogy a játékosság, a pozitív megerősítés, a jutalmazás, a dicséret és az önállóság engedése segítse a folyamatba való érzelmi bevonódást. A szükséges minimális frontális hatás mellett a csoportos és csapatban történő együttműködés, együttmozgás kialakítása FEJLESZTÉSI TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KULCSFOGALMAK Ismerkedés a vízzel, siklás hason, háton. Három úszásnem technikájának elsajátítása (gyors-, hát-, mellúszás). Rajtfejesek. Előkészítő gyakorlatok a parton és a vízben. Vízhez szoktató gyakorlatok Úszásgyakorlatok Utánzó és játékos kar-, láb- és törzsagyakorlatok (szárazon végzett úszómozdulatok. Pozíciós és dinamikus helyzetek érzékelésének fejlesztése Játékok a vízben. Váltóversenyek futással, vízicsata, kincskeresés. A légzés technikájának beidegzése. Az arc vízbetevése, levegő erőteljes kifújása medence falánál egyedül. Víz alá merülés 2-3 mp-ig. A levegő kifújása víz alatt többször ismételt alámerülés közben. Alámerülés és a légzés visszatartása mp-ig. A szem kinyitása víz alatt. Lebegés a víz alatt, lebegés a víz tetején hason és háton. Siklás elrugaszkodással hason és háton. Játékos gyakorlatok labdával és úszódeszkával. Gyorsúszás Kiindulóhelyzet, elfekvés hason a vízen (kar magastartásban, láb nyújtva, a fej homlokig a vízben), siklás. Gyors lábtempó, fogás a medence falánál és úszódeszka segítségével. Siklás gyors lábtempó 8-10 m-es távolságon. Gyors karmunka állóhelyben, fej a vízben. Gyorsúszás, karlábmunka. Gyors lábmunka, egykaros csúsztatás. Gyors lábmunka,

11 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 753 gyorsúszó karmunka, harmadik ütem után 3 mp kivárás. Állásban és járással gyorsúszó karmunka hármas levegővétellel. Gyorsúszás karlábmunka hármas levegővétellel. Hátúszás Kiindulóhelyzet, elfekvés háton a vízen (kar magastartásban, láb nyújtva, a fül a vízben), siklás. Hát lábmunka, fogás a medence falánál és úszódeszka segítségével. Siklás hát lábtempó 8-10 m-es távolságon. Hátúszás, kar- és lábmunka folyamatosan, levegővétellel. Rajt Mellúszás Kiindulóhelyzet, elfekvés hason a vízen (kar magastartásban, láb nyújtva, a fej homlokig a vízben), siklás. Mellúszó lábtempó, fogás a medence falánál és úszódeszka segítségével, hason és háton. Siklás mellúszó lábtempó 8-10 m-es távolságon. Mellúszó karmunka állóhelyben, fej a vízben. Siklás, mellúszó karmunka. Siklás, mellúszó karmunka és lábmunka felváltva. Mellúszás, kar- lábmunka összehangolása. Mellúszó karmunka állóhelyben, fej a vízben, levegővétel. Mellúszó karmunka, levegővétel társ segítségével. Mellúszás, kar- lábmunka és levegővétel összehangolása. Mellúszás folyamatosan, levegővétellel minden karmunkánál. Fejesugrás zsugorhelyzetből bedőléssel, elrugaszkodással. Fejesugrás, siklás lebegés és úszás összekapcsolása. ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK Tudjanak három úszásnemben kellő vízbiztonsággal métert folyamatosan úszni. Ismerjék a versenyzés egyszerű szabályait (indulás, célbaérkezés). A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása.

12 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Képzési tartalom és metodika A szocializációs folyamatokban, nevelésben a nemek elkülönülése megindul, ezt szem előtt tartva a tananyag lehet azonos, fizikailag még általában egyforma a terhelhetőség Módszertanilag javasolt a tanári nyugalom, az erős személyes kapcsolódás. A pozitív megerősítés, dicséretek mellett az önkontroll, önértékelés, önfegyelem vegye át a gyakori jutalmazás helyét. A csoportok spontán alakulhatnak, az extrém megnyilvánulásokat kezelni kell szelíd türelemmel. A szabályok betartásában egyéni elszámoltathatóság legyen, a siker lehet egyéni és közös is. A többlet munka elvégzése csak a jutalom fogalmához kapcsolódjon. FEJLESZTÉSI TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KULCSFOGALMAK A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés nélküli végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása. Rajtolás jelre. Gyorsfutás méteren versenyszerűen. Tartós futás 8-10 percen keresztül. Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva. Magasugrás, merőleges nekifutás cm. Távolugrásnál elugrás ugrósávból. A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. Dobóterpeszből (a hajítókarral ellentétes láb van elöl) célbadobás a dobásbiztonságot növelve. Futó-, ugró- és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között. A tornagyakorlatok biztonságosan és szép testtartással történő végrehajtása talajon, gyűrűn és ugráson. Együttműködés a társakkal a labdás játékokban. Sportszerű test-test elleni küzdelem. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék. Megadott távolság átúszása 3 úszásnemben.

13 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 755 Rendgyakorlatok Az eddig tanultak gyakorlása.kétsoros vonal, kettős oszlop alakítása.megindulás, megállás két ütemben.fejlődések, szakadozások járás közben.vonulások lépéstartással.nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvétele. Előkészítés és prevenció Gimnasztika: önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utasításra végzett szabadgyakorlatok, valamint szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és szergyakorlatok (pad, bordásfal, zsámoly).a gyakorlatok kéthárom testhelyzetet (alapformát) tartalmazzanak és négyüteműek legyenek. Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versengések kettős körben, kakasviadal stb.) Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok Járások, mint előbb, valamint: hátrafelé, ütem- és lépéshosszszabályozással, oldalirányban keresztlépéssel, magas térdemeléssel. Játék (vak fogó tapssal, énekléssel). Futások: Tartós futások méteres távolságon. Gyorsfutás kis létszámú sorokban méteres távon. Álló és guggoló rajt. Futóversenyek. Játékok (fogó játékok, üsd a harmadikat, balatoni halászok, fekete, fehér stb.). Szökdelések, ugrások Mint az előző évfolyamokon. Magasugrás 4-5 lépés nekifutással a magasugróléc vonalára merőlegesen lányoknak 75 cm, fiúknak 85 cm magasságon, meredek emelkedésre törekvéssel. Távolugrás 8-10 lépés nekifutással, elugrás 60 cm széles sávból egy lábról érkezés páros lábra 180 cm sáv átugrásával. Sorozatugások. Kötéláthajtási kísérletek 3 fős csapatokban (ketten hajtják a kötelet);.szökdelések egy, váltott és páros lábon taps ritmusát követve. Játékok (kakasviadal, kenguru fogó stb.). Dobások: Kislabdahajítás távolba helyből vonal mögül. Hajítások: dobások távolba és célba méteres távolságból különböző méretű labdával, döngető, fogyasztó, bombázás. Az 1 2. évfolyamon felsoroltak, valamint mellső és hátsó fekvőtámaszban körző. Vízszintes függeszkedés bordásfalon. Mászókulcsolással mászás

14 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 756 rúdon vagy kötélen. Húzódzkodási kísérletek függőállásból. Talajon gurulóátfordulás előre és hátra guggolótámaszból és terpeszállásból. Sorozat gurulóátfordulás előre. Kézenállási kísérletek, támasztott kézenállás. Spárga oldal és haránt helyzetben, híd, tarkóállásban lábmozgások. Gyűrűn függőállásból felugrással emelés zsugorfüggésbe, lebegőfüggés; ereszkedés hátsó függőállásba; elrugaszkodással emelés zsugorlebegőfüggésbe; ereszkedés zsugorfüggésen át mellső függőállásba. Széltében 2-3 részes ugrószekrényre felugrás ugródeszkáról, ugyanez hosszába térnyerő előrefogással. Egyensúlyozó járás és fordulatok gerendán, pad merevítő gerendáján, lányoknak padon bukfenc előre térdelésből hanyatfekvésbe. Játékok: kígyóvedlés, talicskázás, akadályverseny stb.). Labdás ügyességfejlesztés, mint az előző évfolyamokon, valamint: labdavezetés jobb, bal kézzel helyben és továbbhaladással, egy lábon, szökdeléssel, szlalomútvonalon, labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, valamint kis területen, az ütközések elkerülésével. Egy- és kétkezes átadás és átvétel párokban. Rúgási kísérletek belsővel falra és felfordított padra. Játékok (fogyasztó körben, váltóversenyek labdavezetéssel, kétudvaros fogyasztó stb.). Önellenállásos feladat-végrehajtások (karemelés-, leengedés-, csigafutás-, lökésimitációk). Mögékerülési és kiemelési kísérletek párokban. Játékok (kakasviadal, kézvívás fekvőtámaszban, lábvívás támadóállásban, botbirkózás). Gyalogos, kerékpáros túrák. Hócsata, korcsolyázás, szánkózás. Az eddig tanult három úszásnem gyakorlása. Tornagyakorlatok Labdás gyakorlatok Küzdő feladatok, játékok Szabadidős sporttevékenységek Úszás ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során. Váljon kifejezetté a dobásokban a kar hajító mozdulata. Jellemezze ugrásukat a rugalmas fékező

15 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 757 talajraérkezés. Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. Mászókulcsolással mászás rúdon vagy kötélen. Tornagyakorlat elemeinek végrehajtását jellemezze a tornászos mozgásra törekvés. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test-test elleni küzdelem elfogadása. A vízbiztonság kialakulása. A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során. Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test test elleni küzdelem elfogadása. Biztonságos viselkedés mellmagas vízben.

16 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Képzési tartalom és metodika A szocializációs folyamatokban, nevelésben a nemek elkülönülése megindul, ezt szem előtt tartva a tananyag lehet azonos, fizikailag még általában egyforma a terhelhetőség Módszertanilag javasolt a tanári nyugalom, az erős személyes kapcsolódás. A pozitív megerősítés, dicséretek mellett az önkontroll, önértékelés, önfegyelem vegye át a gyakori jutalmazás helyét. A csoportok spontán alakulhatnak, az extrém megnyilvánulásokat kezelni kell szelíd türelemmel. A szabályok betartásában egyéni elszámoltathatóság legyen, a siker lehet egyéni és közös is. A többlet munka elvégzése csak a jutalom fogalmához kapcsolódjon. FEJLESZTÉSI TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KULCSFOGALMAK Az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak megfelelő alakisággal történő végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása. A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a ritmus és a mozgás összhangjának megteremtése, mászás rúdon vagy kötélen. Vágtafutás, illetve tartós futás percig. Helyből és a nekifutásból történő ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, harmonikusan. A feladatnak legjobban megfelelő dobásmód megválasztása, a hajító mozdulat végrehajtása. Célba dobás elvárható biztonsággal. Jó futó-, ugró- és dobókészség kialakítása. Testtömegük megtartása támaszban és függésben. Egyensúlyozás, térben tájékozódás. A tornagyakorlatok koordinált végrehajtása. Játék sikerélményt biztosító szinten. A labda kézzel, illetve lábbal vezetése, továbbítása, birtokbavétele, gól vagy pont elérése. A labdához és a társakhoz igazodás, a megoldási lehetőségek felismerése, a társakkal együttműködés, a játék- és a magatartási szabályok betartása. A siker és a kudarc sportszerű elviselése a küzdő feladatokban és a játékokban. Néhány egyszerű, a feltételeknek és az évszaknak megfelelő, a szabadban végezhető játék ismerete és játszása. Biztonságos mozgás a vízben, alapfokú úszástudás és egy meghatározott távolság átúszása.

17 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 759 Szervezési feladatok Előkészítés és prevenció Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Támasz-, függés- és egyensúly- gyakorlatok Tornagyakorlatok Sorakozás kétsoros vonalban, kettős oszlopban. Vigyázz- és pihenjállás. Vonulások, fejlődések, szakadozások egyes-, kettős-, hármas-, négyes oszlopba és oszlopból. Gimnasztika: Határozott formájú szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és szergyakorlatok. Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító, a lábfej deformitását ellensúlyozó gyakorlatok. Játékos előkészítő és a motorikus képességeket fejlesztő gyakorlatok és játékok. Járások mint az 1 3. évfolyamon. Járás behunyt szemmel előre, hátra és oldalra. Tengerészjárás (oldalirányban kitámasztással).játék (gyalogló verseny, váltó). Futások: Tartós futás méteres távon, futás feladatokkal. Gyorsfutás kis létszámú sorokban 60 méteres távon, guggolórajt. Futóversenyek. Játékok (füle-farka, nyúl a bokorban, kotló és kánya, versengések kettős körben stb.). Szökdelések, ugrások: Szökdelő iskolák. Sorozatugrások egy és páros lábon, lépcsőzetesen elhelyezett szereken is. Távolugrás 8-10 lépés nekifutással elugrás tájékoztatóvonal mögül, távolságmérés az elugrás helyétől. Magasugrás 4-5 lépés nekifutással, a magasugróléc vonalára merőlegesen. Helyből magasugrás. Leugrás függésből. Dobások: Kislabdahajítás futásból (bal-jobb-bal) távolba. Dobások 2 kg-os medicinlabdával. Fogyasztó, döngető, Ki a legügyesebb a körben? Vadászlabda. Az 1 3. évfolyamon felsoroltak. Mászókulcsolással mászás rúdon vagy kötélen. Húzódzkodási kísérletek függőállásban elrugaszkodás nélkül. Karhajlítási kísérletek fekvőtámaszban. Bakugrás társon át. Guggolótámaszból lökődés előre mellső fekvőtámaszba és vissza. Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból járás a lábakkal kézenállás felé és vissza. Kézenállásba fellendülés bordásfalnál társ segítségével. Repülő gurulóátfordulás hajlítottállásból. Zsugorfejállás. Fellendülési kísérletek szabadon kézállásba. Mellső mérlegállás. Függőleges repülés

18 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 760 Labdás gyakorlatok Küzdő feladatok, játékok Szabadidős sporttevékenységek Úszás zsámolyon, 2-3 részes szekrényen széltében és hosszában térnyerő fogással. Lengések bordásfalon oldalra mellső és hátsó függésben. Kötélmászás. Gyűrűn nyújtott függés ostorlendület; emelés lebegőfüggésbe; emellé zsugorfüggésen át lefüggésbe (lábtámasszal a hevedereken). Zsámolymagasságra emelt pad merevítőgerendáján lebegőállások; oldalállásból homorított leugrás. Játékok (üldözőfogó bordásfalon függőállásban, vadszamár, kötéltánc földön fekvő kötélen). Labdavezetés mindkét kézzel kis területen, társhoz igazodva (tükörkép) Kétkezes mellső átadás és átvétel párokban (helyben és továbbhaladással). Labdapasszolgatás párokban, helyben. Labdaátadások mozgás közben. Labdavezetés lábbal tárgykerüléssel. Kapuradobási, rúgási kísérletek (kis kapura kapus nélkül, és nagyobb kapura kapussal). Kosárradobási kísérletek állóhelyből. Labdaütögetési kísérletek kézzel. Játékok (labdavezető versenyek, bombázás, partizán labda, zsinórlabda). Mint az 1 3. évfolyamon. Szabadulás, csuklón fogásból. Legyező (szemben álló kézfogó társsal dőlés hátra karnyújtásig és vissza). Grundbirkózás. Kötélhúzás. Számháború (a lehetőségek függvényében). Járőrversenyek (tájékozódási feladatokkal). Az elsajátított három úszásnem gyakorlása, vízbiztonság növelése. Játékok a vízben (víz alatti fogó, fejelő csata). ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös gimnasztikában. Mászás kötélen. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. Kitartófutásban méteres táv lefutása. Javuljon a célba- és távolbadobás eredménye. A támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. A tornában tanult elemeket tudják különböző egyszerű kapcsolataikban is végrehajtani. Szekrényugrásban a kéztámasz legyen rövid és lökésszerű. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. Vízbiztonság növekedése.

19 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 761 A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös gimnasztikában. Mászás kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. A támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. Biztató kísérletek a tanult úszásnemben.

20 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 762 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 5 8. ÉVFOLYAM

21 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Elsődleges célok és feladatok Egészség Edzettség, teherbírás Sport-és mozgáskultúrális tanulás Az egészséges állapot, A fokozódó szellemi A mozgáskoordinációs mint örömforrás átélése. terhelés elviselése az képességek fejlesztésé- erős fizikummal, a nek utolsó, igen haté- Felkészítés az ártalmak, fizikai terhelhetőség kony életkori szakaszályek káros szenvedé- fokozása mellett. nak maximális kihasz- elleni stabil védekezésretos Az edzettség folyamanálása; számszerűsítése, a a mozgáskultúra ügyes- A saját nem alapvető reális edzettségi önértékelő ségi, koordinációs tar- higiéniai vonatkozásainak, rendszer megtalmai igen széles skáségi, jellegének tisztázása. alapozása lájának gyakoroltatása, állandóan új kihívások Tapasztalatok gyűjtése közvetítésével. az eltérő klimatikus viszonyok között történő sporttevékenységről. Pozitív személyiségfejlődés Az egész gyermek fejlesztése szabálykövető tanulási, játék, sport- és versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, igen erős önfegyelemmel, kialakuló önértékelési gyakorlat és empatikus társas kapcsolatok jelenlétében. Együttműködésre, a különbözőség, a nem vagyunk egyformák elfogadására szocializálás. Konkretizált tantervi célok és feladatok Egészség Edzettség, teherbírás Sport-és mozgáskultúrális tanulás Az egészség megőrzésével A keringési és A természetes mozgás- kapcsolatos, légzőrendszeri műkö- formák automatizációja, A beteg sérült társakat segítő, elfogadó (in-

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM Célok és feladatok HELYI TANTERV / ALSÓ TAGOZAT / TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4. ÉVFOLYAM A kisiskolások testnevelésének célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 MINDENNAPOS TESTEDZÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 AJÁNLÁS A MINDENNAPOS ISKOLAI TESTEDZÉS PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Baranyainé Pomázi Mária, Heibl Sándorné, Horváth A. Gézáné, Kőszeginé Marosi Judit, Palásti Mihályné, Szabó Gabriella, Szilágyi Szabolcs 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 4.

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. A tantárgy óraszáma: 368 óra A Nyíregyházi Tanterv (helyi tervezés aránya

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2008-2009 II. korcsoport 2006-2007 Csapatlétszám: 4-8 fő valamennyi korosztálynál ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Évi óraszám: 92,5 óra Heti óraszám: 2,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 5 6. évfolyam A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

TANMENET. Eltérő kiinduló helyzetek, és rajt gyakorlatok ezekből. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása. szeptember TANMENET október I. osztály Az irányok tisztázása. Ugrások egy, páros lábon. Eltérő testhelyzetek felvétele. 6-7 évesek Futás, járás technikája. Az alakzatok (oszlop, sor, kör) kialakítása.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Vitorlázás 1. osztály

Vitorlázás 1. osztály 1. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai az 1. évfolyamon: Az összehangolás megvalósítása az iskola és az egyesület között; A tantárgy formai és tartami sajátosságainak elemi szintű megismerése;

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

4. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK

4. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 4. Évfolyam CÉLOK 1. A sportág mozgásformáinak, alapismereteinek elsajátítása (csukló,

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS 1-8. ÉVFOLYAM A testnevelés és sport ismereteivel, értékeivel és funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. A felnövekvő generációra nehezedő egyre nagyobb teher, a felnőtt társadalom

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

Mindennapi testmozgás-egészséges élet

Mindennapi testmozgás-egészséges élet Mindennapi testmozgás-egészséges élet Dr. Vass Zoltán Ph.D. Magyar Diáksport Szövetség 1948-as megalakulásakor a World Health Organization (WHO) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség

Részletesebben

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat

Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Sportiskolai osztály fizikai képesség felmérési vizsgálat Célja: A testnevelés, a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel ruházzuk fel tanulóinkat, mely későbbi cselekvési biztonságukat,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna, Varga Mariann Szeptember Balesetvédelmi oktatás. Futás gyakorlatok, labda

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4.

TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1-4. TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak az elsajátítása a legfontosabb

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 8. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv

Zipernowsky Károly Általános Iskola TESTNEVELÉS. Testnevelés tanterv Zipernowsky Károly Általános Iskola Testnevelés tanterv TESTNEVELÉS Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott

Részletesebben

Testnevelés és sport. 1 8. évfolyam

Testnevelés és sport. 1 8. évfolyam Testnevelés és sport 1 8. évfolyam A Testnevelés és sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam

Általános 1. évf. Testnevelés és sport. 1. évfolyam Általános 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-12. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 1-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A helyi tanterv a kerettanterv alapján készült 1-8. évfolyam Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET

TESTNEVELÉS TANMENET TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák

2. évfolyam. Előkészítő és preventív mozgásformák 2. évfolyam Előkészítő és preventív mozgásformák 10 óra + folyamatos A testnevelés optimális tanulási környezetének kialakítása. Az elemi kommunikációs szabályok, formák és jelek megismertetése. A testi

Részletesebben

TRIATLON. Hasznos és egészséges életmód megalapozása. Játék, élmény, kaland, szórakozás, biztosítása. Fizikai állóképesség fokozatos növelése.

TRIATLON. Hasznos és egészséges életmód megalapozása. Játék, élmény, kaland, szórakozás, biztosítása. Fizikai állóképesség fokozatos növelése. TRIATLON Készíttette: A Magyar Triatlon Szövetség megbízásából Török Alfréd testnevelő tanár, tanügyigazgatási szakértő Szakály Zsolt testnevelő tanár, triatlon edző Szakmai konzulens: Kropkó Péter triatlonista

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM Tematikai egységek - éves óraszámok - Tematikai egység Éves óraszám I. Természetes és nem természetes mozgások 18 óra II. Úszás és úszójellegű feladatok 12 óra III.

Részletesebben

A higiéniai szokások kialakítása, elmélyítése.

A higiéniai szokások kialakítása, elmélyítése. ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS HELYI TANTERVE 2012/2013 Készítette: Magrik Ferenc tanítói tagozat mk. vezető Kárpátiné Kiss Mária tanári tagozat mk. vezető testnevelő tanár 1 Bevezetés A Nemzeti Alaptanterv

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109

TESTNEVELÉS TANMENET. 4. osztály Évi óraszám: 109 TESTNEVELÉS TANMENET A tanmenet heti 3 órában dolgozza fel a kötelezô tartalmakat. Ezen belül számos lehetôség kínálkozik az egyes témák súlyozására, a hagyományoknak megfelelô testnevelést tanító nevelôi

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 18 18 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 18 18 óra TESTNEVELÉS 5. ÉS 6. ÉVFOLYAM A tartalmak feldolgozása igényes és sokoldalú mozgáskultúrával, magas szintű cselekvésbiztonsággal ruházza fel a tanulókat. A megszerzett tudás előnyeit észrevétlenül élvezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Testnevel sport 1 8. évfolyam A Testnevel sport műveltségi terület az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves rzeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok,

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben