EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 743 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 1 4. ÉVFOLYAM

2 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskulturális tanulás Elsődleges célok és feladatok Az iskolapadba kerülés, A testi és szellemi ter- A testnevelés tantárgyi életmód, életritmus heléshez való fokozatos keretei: szervezés, formák, higiénia, tartal- változására való átállás szoktatás, az alkalmazkodás kiváltása a lelki mak, elszámoltatható- tudatos irányítása. és fizikai erőfeszítéshezság megteremtése. Konkretizált tantervi célok és feladatok A mozgékonyság megőrzése, fejlesztése, ügyességi, koordinácilő terhelés, tevékenysé- Kondicionálás az Az életkornak megfele- mindennapos testmozgás fenntartása, a testi gének helyes kiválasz- testkulturális, ós feladatok mennyiségek által a használható fejlődés támogatása és tásával, a természetes pszichomotoros képesességek, készségek összehangolása a családdaségek leküzdése (kompetenciák) fáradással járó nehéz- feltérképezése, alakítása, felzárkóztatása. Pozitív személyiségfejlődés Az egész gyermek fejlesztése tanulási, játék, sport és verseny élmények által, a helyes kommunikáció és motiválás jelenlétében, a külső és belső értékeléssel összhangban. Az egyéni sajtosságokkal való szembenézés, az értékelési eljárásokkal párhuzamos nagyon egyszerű önértékelési eljárásokhoz való szoktatás. A tanár-diák kommunikációs szokások kialakítása.

3 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 745 A sportos életmód egy- Az edzettség mérhető- Alapvető mozgásfor- A pozitív hozzáállás két alapvető elvének ségének alapfokú meg- mák tanulása motoros, megteremtése, támoga- (pl. reggeli gyakorla- ismerése (egyszerű kognitív és emocionális tása által az örömteli tok, hétvégi mozgás- felmérések), a saját harmóniában. Elsősor- teljesítés, a szabálykö- programok, TV nézés fejlődés követése, az ban a pontos koordiná- vető versenyzés, közös idejének maximálása) arra való igény kialakí- ció sokoldalú fejleszté- siker átélése a tanítás- rögzítése, a prevenció tása. A lelki és fizikai se a fegyelem, önfegye- tanulás folyamatában. fogalmának konkretizá- gyengeségek megfo- lem jelenlétében, az lása egyszerű példák- galmazása és segítő erős biológiai mozgás- kal. A természetben eljárásokkal, a család szükségletet szem előtt való testmozgás elő- bekapcsolásával felzár- tartva, a verbális és nyei megértése alapfo- kózási program készí- motoros összetevőket kon. tése. együtt alkalmazva. A helyes testtartás tu- A fizikai és szellemi A fentiek értelmében a Értékes személyiségtu- datosítása, kialakítása. terhelés egymást kiegé- megfigyelés, (mozgás) lajdonságok megerősí- szítő funkciója, az érzékelés, utánzás tése, a mesehősök, hí- egyenlőtlenségek mér- funkciók által a laza- res emberek példái séklése, elfogadtatása ság, tágasság, izomér- közvetítése által. az életkornak megfele- zékelés, (mozgás) rit- lő egyszerű magyaráza- mus, reakciógyorsaság tokkal. és kiemelten a térérzékelés és téri tájékozódás fejlesztése tervezetten, az oldalasság feltérképezése.

4 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM A testkultúra oktatásának folyamata magától érthetően épüljön be az életritmusba. A gerincoszlop tartó erejének megszilárdítása. A harmonikus testi és A begyakorolt keretek szellemi fejlődés, közt a mindenféle edzettség növelése a mozgáskoordinációs testmozgással járó testi képességek fejlesztése. és lelki terhekhez való A sportági mozgásrendszerek alkalmazkodási folyamatok során, erőfeszítések által. játékos elő- készítése örömöt, szórakozást jelentő tanítási-tanulási folyamatban. A tantárgy korosztályra lebontott céljai Egészség Edzettség, teherbírás Sport- és mozgáskultúrális tanulás Elsődleges célok és feladatok Pozitív személyiségfejlődés Az egész gyermek fejlesztése szabálykövető tanulási, játék, sport és versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, a külső és belső értékeléssel összhangban, a nemi azonosságtudat kezdődő megfogalmazása mellett.

5 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 747 A mozgékonyság fenntartása és az aktív élet rutinja mellett a szükséges testnevelés tantárgy szempontú szervezeti, higiéniai és formai elvárásoknak megfelelés szokás szintjére emelkedjen. A prevenció fogalmának kiteljesítése, megértése, alkalmazása a mindennapokban a családdal együtt. A szabad természetben végzett mozgásformák rekreációs előnyeinek rendszerezése tanári közreműködéssel. A gerinctorna több mozgásformát tartalmazó gyakorlatainak rendszerbe foglalása, a növekedés során a deformitások, rendellenességek feltérképezése, a korrekció természetes elfogadása. Konkretizált tantervi célok és feladatok A fájdalom, a fáradtság, félelem személyes korlátok meghaladása, a saját határok leküzdése, a munkabírás, mint testkulturális érték tisztelete. Az edzettség követése, a saját fejlődés iránti elkötelezettségre igény kialakítása a visszatérő mérésekkel. megfogalmazása, fel- való gyors reagálás zárkózási aktuális használata ön- és családi kontroll mellett. A szellemi teljesítményre ható edzés hatása pozitív vonatkozá- folyamatos egyensúlyozás, a jelre A lelki és fizikai gyengeségek programok változó szituációkban, sainak rendszerezése lesztése. egyszerű tudományos ismeretterjesztő ma- A lazaság, tágasság gyarázatokkal, személyes példák bemutatásával. A nemek tekintetében a terhelés adagolása még nem válik külön, de előfordulnak biológiai érésbeli jelentős különbségek. Továbbra is súlyozottan a mozgáskoordinációs képesség fejlesztése a cél. való A növekvő mozgásfegyelem segítségével az izomérzékelés, a statikus és dinamikus ritmus érzékelés és visszaadása, a térben a saját és idegen testmozgás viszonyainak érzékelése, ciklikus és a ciklikus mozgások, a labdás ügyesség fej- fenntartása, kontrollja mellett a nagy izmok erősítésének igen óvatos elindítása. Az egyéni fejlődési és nemi sajátosságokkal való szembenézés, az önértékelési eljárásokban való jártasság megszerzése. A nyílt és kulturált kommunikáció gyakorlata, viták, összeütközések kezelésének, konstruktív mintáinak bemutatása. A pozitív hozzáállást mutassanak (főleg a fiúk) a szabálykövető versenyzésben, a fiúlány együttműködésben (pl. táncok esetén), és a gyengébb képességűek felzárkózásában, segítésében. A testkulturális ideál tulajdonságainak rendszerezése: Milyen az olimpiai bajnok?

6 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 748 ÉVI ÓRAKERETEK FELOSZTÁSA 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Rendgyakorlatok Testi képességek felmérése Előkészítés és prevenció Járások, futások, szökdelések, ugrások, dobások Támasz, függés, egyensúly gyakorlatok Tornagyakorlatok Labdás gyakorlatok Küzdő feladatok Szabadidős sporttevékenység Úszás Korcsolya Összesen A tanulók fizikai, fittségi mérésének rendszere (az Intézményi Minőségirányítási Program tartalmazza,) feladat és értékelő táblázat a mellékletben.

7 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Képzési tartalom és metodika A lányok és fiúk terhelhetősége azonos, személyiségfejlődésük kezelhető együtt a specialitások szem előtt tartásával Módszertanilag javasolt, hogy a játékosság, a pozitív megerősítés, a jutalmazás, a dicséret és az önállóság engedése segítse a folyamatba való érzelmi bevonódást. A szükséges minimális frontális hatás mellett a csoportos és csapatban történő együttműködés, együttmozgás kialakítása FEJLESZTÉSI TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KULCSFOGALMAK Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltöző és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok végrehajtása. Gyors indulás különféle testhelyzetből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4-8 percig pihenő nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel. Egyszerű támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. Mászókulcsolással mászás rúdon vagy kötélen. Labdás feladatok. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék. Rendgyakorlatok Előkészítés és prevenció Egyenes, feszes állás. Laza (pihenj) állás. Testfordulatok helyben (ugrással). Sorakozás vonalban (fal, bordásfal, padsor előtt). Köralakítás kézfogással. Szétszórt alakzat felvétele. Nyitódás, zárkózás. Vonulások ütemtartással helyben és tovahaladással (tapssal, dobbantással). A legszokványosabb testhelyzeteket, kartartásokat és alapformákat tartalmazó szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok (labdával, babzsákkal, ugrókötéllel, szalaggal stb.). Ritmikus feladatok énekre, zenére. Tartásjavító és

8 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 750 Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok Tornagyakorlatok Labdás gyakorlatok a gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló) gyakorlatok. Az előkészítést és a motorikus képességek alapozását jól szolgáló gyakorlatok. Járások és futások Járások és futások kötetlenül és alakzatban (egyes oszlop), meghatározott útvonalon is (oda-vissza, körben, hullámvonalban stb.) rövid és nyújtott lépésekkel. Természetes kötetlen futás méteres távon. Gyorsfutás csoportosan méteres távon. Állórajt kötetlen formában. Játékok (tolvajlépés, futóversenyek, fogójátékok, vonatozás, tűz, víz, repülő, mágnes fogó, sorversenyek stb.). Szökdelések, ugrások Szökdelések egy, váltott, páros lábon meghatározott távolságig. Sorozatugrások. Szökdelések kötéláthajtással. Távolugrás helyből és nekifutással, elugrósávból. Játékok (szökdelő fogó, kecskézés, szökdelő oszlop stb.). Dobások. Kislabdahajítás távolba különböző testhelyzetekből. Kislabdahajítás vízszintes célba, függőleges célba 4-8 m távolságból. Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (kutyafutás, pókjárás, sántaróka stb.). Helyváltoztatás vízszintes és rézsútos padon, hason- és hanyattfekvésben, kéz-láb támaszban, rákjárással, pókjárással. Gurulóátfordulás előre guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor- és terpeszülésbe. Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen. Tarkónállás. Vándormászás függőállásból bordásfalon. Felugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrészes szekrény) és leugrások. Egyensúlyozó járás vonalon és padon, pad merevítő gerendáján előre, hátra és oldalra. Játékok (gépkocsik kéz- és lábtámaszban; sor és váltóversenyek állatutánzó járással. Labdás ügyességfejlesztés: álló labda megfogása, felemelése, visszahelyezése; labdagörgetés egy-, kétkézzel helyben a lábak körül és továbbhaladással; gurítás társhoz oda-vissza terpeszülésben; feldobott labda elfogása; eldobott labda elfogása utánfutással egy pattanás után és földreérés előtt; Labdavezetés kézzel helyben (állásban, ülésben, guggolásban) és továbbhaladással kötetlenül. Falra pattintott labda elkapása. Egy- és kétkezes dobások tetszés szerinti dobásformával. Labdavezetési kísérletek lábbal. Já-

9 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 751 Küzdő feladatok, játékok Szabadidős sporttevékenységek tékok (szabadulás a lufitól-labdától, adogató versenyek, labdacica gurítással, dobással, vadászok stb.). Karemelés, illetve leszorítás társ ellenállásával szemben.(ne engedd, hogy társad mélytartásból oldalsó középtartásba emelje a kezét és viszont.). Húzások, tolások párokban.(húzd-told el a párod!). Leülések, felállások párokban kézfogással és hátukat összetámasztva. Játékok (ki a legény a csárdában, vörös pecsenye, kézvívás fekvőtámaszban, ne vedd el a lábadat, kakasviadal). Egyéni-, sor-, váltóversenyek. Séták, kerékpározás, szánkózás, hócsata és hóemberépítés. Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök (kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, hotrollingolás, korcsolyázás). ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás, stb.) elfogadható végrehajtása. A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása.

10 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Képzési tartalom és metodika A lányok és fiúk terhelhetősége azonos, személyiségfejlődésük kezelhető együtt a specialitások szem előtt tartásával Módszertanilag javasolt, hogy a játékosság, a pozitív megerősítés, a jutalmazás, a dicséret és az önállóság engedése segítse a folyamatba való érzelmi bevonódást. A szükséges minimális frontális hatás mellett a csoportos és csapatban történő együttműködés, együttmozgás kialakítása FEJLESZTÉSI TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KULCSFOGALMAK Ismerkedés a vízzel, siklás hason, háton. Három úszásnem technikájának elsajátítása (gyors-, hát-, mellúszás). Rajtfejesek. Előkészítő gyakorlatok a parton és a vízben. Vízhez szoktató gyakorlatok Úszásgyakorlatok Utánzó és játékos kar-, láb- és törzsagyakorlatok (szárazon végzett úszómozdulatok. Pozíciós és dinamikus helyzetek érzékelésének fejlesztése Játékok a vízben. Váltóversenyek futással, vízicsata, kincskeresés. A légzés technikájának beidegzése. Az arc vízbetevése, levegő erőteljes kifújása medence falánál egyedül. Víz alá merülés 2-3 mp-ig. A levegő kifújása víz alatt többször ismételt alámerülés közben. Alámerülés és a légzés visszatartása mp-ig. A szem kinyitása víz alatt. Lebegés a víz alatt, lebegés a víz tetején hason és háton. Siklás elrugaszkodással hason és háton. Játékos gyakorlatok labdával és úszódeszkával. Gyorsúszás Kiindulóhelyzet, elfekvés hason a vízen (kar magastartásban, láb nyújtva, a fej homlokig a vízben), siklás. Gyors lábtempó, fogás a medence falánál és úszódeszka segítségével. Siklás gyors lábtempó 8-10 m-es távolságon. Gyors karmunka állóhelyben, fej a vízben. Gyorsúszás, karlábmunka. Gyors lábmunka, egykaros csúsztatás. Gyors lábmunka,

11 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 753 gyorsúszó karmunka, harmadik ütem után 3 mp kivárás. Állásban és járással gyorsúszó karmunka hármas levegővétellel. Gyorsúszás karlábmunka hármas levegővétellel. Hátúszás Kiindulóhelyzet, elfekvés háton a vízen (kar magastartásban, láb nyújtva, a fül a vízben), siklás. Hát lábmunka, fogás a medence falánál és úszódeszka segítségével. Siklás hát lábtempó 8-10 m-es távolságon. Hátúszás, kar- és lábmunka folyamatosan, levegővétellel. Rajt Mellúszás Kiindulóhelyzet, elfekvés hason a vízen (kar magastartásban, láb nyújtva, a fej homlokig a vízben), siklás. Mellúszó lábtempó, fogás a medence falánál és úszódeszka segítségével, hason és háton. Siklás mellúszó lábtempó 8-10 m-es távolságon. Mellúszó karmunka állóhelyben, fej a vízben. Siklás, mellúszó karmunka. Siklás, mellúszó karmunka és lábmunka felváltva. Mellúszás, kar- lábmunka összehangolása. Mellúszó karmunka állóhelyben, fej a vízben, levegővétel. Mellúszó karmunka, levegővétel társ segítségével. Mellúszás, kar- lábmunka és levegővétel összehangolása. Mellúszás folyamatosan, levegővétellel minden karmunkánál. Fejesugrás zsugorhelyzetből bedőléssel, elrugaszkodással. Fejesugrás, siklás lebegés és úszás összekapcsolása. ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK Tudjanak három úszásnemben kellő vízbiztonsággal métert folyamatosan úszni. Ismerjék a versenyzés egyszerű szabályait (indulás, célbaérkezés). A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Alakzatok felvétele és változtatása az utasításnak megfelelően. A gimnasztikai feladatok teljesítése utánzással. Az alapvető mozgáskészségek (járás, futás, ugrás, dobás, kúszás, mászás stb.) elfogadható végrehajtása.

12 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Képzési tartalom és metodika A szocializációs folyamatokban, nevelésben a nemek elkülönülése megindul, ezt szem előtt tartva a tananyag lehet azonos, fizikailag még általában egyforma a terhelhetőség Módszertanilag javasolt a tanári nyugalom, az erős személyes kapcsolódás. A pozitív megerősítés, dicséretek mellett az önkontroll, önértékelés, önfegyelem vegye át a gyakori jutalmazás helyét. A csoportok spontán alakulhatnak, az extrém megnyilvánulásokat kezelni kell szelíd türelemmel. A szabályok betartásában egyéni elszámoltathatóság legyen, a siker lehet egyéni és közös is. A többlet munka elvégzése csak a jutalom fogalmához kapcsolódjon. FEJLESZTÉSI TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KULCSFOGALMAK A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés nélküli végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása. Rajtolás jelre. Gyorsfutás méteren versenyszerűen. Tartós futás 8-10 percen keresztül. Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva. Magasugrás, merőleges nekifutás cm. Távolugrásnál elugrás ugrósávból. A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. Dobóterpeszből (a hajítókarral ellentétes láb van elöl) célbadobás a dobásbiztonságot növelve. Futó-, ugró- és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között. A tornagyakorlatok biztonságosan és szép testtartással történő végrehajtása talajon, gyűrűn és ugráson. Együttműködés a társakkal a labdás játékokban. Sportszerű test-test elleni küzdelem. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék. Megadott távolság átúszása 3 úszásnemben.

13 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 755 Rendgyakorlatok Az eddig tanultak gyakorlása.kétsoros vonal, kettős oszlop alakítása.megindulás, megállás két ütemben.fejlődések, szakadozások járás közben.vonulások lépéstartással.nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvétele. Előkészítés és prevenció Gimnasztika: önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utasításra végzett szabadgyakorlatok, valamint szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és szergyakorlatok (pad, bordásfal, zsámoly).a gyakorlatok kéthárom testhelyzetet (alapformát) tartalmazzanak és négyüteműek legyenek. Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versengések kettős körben, kakasviadal stb.) Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok Járások, mint előbb, valamint: hátrafelé, ütem- és lépéshosszszabályozással, oldalirányban keresztlépéssel, magas térdemeléssel. Játék (vak fogó tapssal, énekléssel). Futások: Tartós futások méteres távolságon. Gyorsfutás kis létszámú sorokban méteres távon. Álló és guggoló rajt. Futóversenyek. Játékok (fogó játékok, üsd a harmadikat, balatoni halászok, fekete, fehér stb.). Szökdelések, ugrások Mint az előző évfolyamokon. Magasugrás 4-5 lépés nekifutással a magasugróléc vonalára merőlegesen lányoknak 75 cm, fiúknak 85 cm magasságon, meredek emelkedésre törekvéssel. Távolugrás 8-10 lépés nekifutással, elugrás 60 cm széles sávból egy lábról érkezés páros lábra 180 cm sáv átugrásával. Sorozatugások. Kötéláthajtási kísérletek 3 fős csapatokban (ketten hajtják a kötelet);.szökdelések egy, váltott és páros lábon taps ritmusát követve. Játékok (kakasviadal, kenguru fogó stb.). Dobások: Kislabdahajítás távolba helyből vonal mögül. Hajítások: dobások távolba és célba méteres távolságból különböző méretű labdával, döngető, fogyasztó, bombázás. Az 1 2. évfolyamon felsoroltak, valamint mellső és hátsó fekvőtámaszban körző. Vízszintes függeszkedés bordásfalon. Mászókulcsolással mászás

14 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 756 rúdon vagy kötélen. Húzódzkodási kísérletek függőállásból. Talajon gurulóátfordulás előre és hátra guggolótámaszból és terpeszállásból. Sorozat gurulóátfordulás előre. Kézenállási kísérletek, támasztott kézenállás. Spárga oldal és haránt helyzetben, híd, tarkóállásban lábmozgások. Gyűrűn függőállásból felugrással emelés zsugorfüggésbe, lebegőfüggés; ereszkedés hátsó függőállásba; elrugaszkodással emelés zsugorlebegőfüggésbe; ereszkedés zsugorfüggésen át mellső függőállásba. Széltében 2-3 részes ugrószekrényre felugrás ugródeszkáról, ugyanez hosszába térnyerő előrefogással. Egyensúlyozó járás és fordulatok gerendán, pad merevítő gerendáján, lányoknak padon bukfenc előre térdelésből hanyatfekvésbe. Játékok: kígyóvedlés, talicskázás, akadályverseny stb.). Labdás ügyességfejlesztés, mint az előző évfolyamokon, valamint: labdavezetés jobb, bal kézzel helyben és továbbhaladással, egy lábon, szökdeléssel, szlalomútvonalon, labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, valamint kis területen, az ütközések elkerülésével. Egy- és kétkezes átadás és átvétel párokban. Rúgási kísérletek belsővel falra és felfordított padra. Játékok (fogyasztó körben, váltóversenyek labdavezetéssel, kétudvaros fogyasztó stb.). Önellenállásos feladat-végrehajtások (karemelés-, leengedés-, csigafutás-, lökésimitációk). Mögékerülési és kiemelési kísérletek párokban. Játékok (kakasviadal, kézvívás fekvőtámaszban, lábvívás támadóállásban, botbirkózás). Gyalogos, kerékpáros túrák. Hócsata, korcsolyázás, szánkózás. Az eddig tanult három úszásnem gyakorlása. Tornagyakorlatok Labdás gyakorlatok Küzdő feladatok, játékok Szabadidős sporttevékenységek Úszás ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során. Váljon kifejezetté a dobásokban a kar hajító mozdulata. Jellemezze ugrásukat a rugalmas fékező

15 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 757 talajraérkezés. Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. Mászókulcsolással mászás rúdon vagy kötélen. Tornagyakorlat elemeinek végrehajtását jellemezze a tornászos mozgásra törekvés. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test-test elleni küzdelem elfogadása. A vízbiztonság kialakulása. A KÖVETKEZŐ TANÉVI FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Vezényszavak ismerete, a rendgyakorlatok végrehajtása. Az alapvető gimnasztikai alapformák követése. Elfogadható mozgásminta reprodukálása a rajtolás, futás, ugrás és dobás végrehajtása során. Megfelelő kísérletek a kúszás, mászás, támasz és függés feladatainak teljesítésére. Örömmel vegyen részt a testnevelési játékokban. A test test elleni küzdelem elfogadása. Biztonságos viselkedés mellmagas vízben.

16 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Heti óraszám: 5 óra Képzési tartalom és metodika A szocializációs folyamatokban, nevelésben a nemek elkülönülése megindul, ezt szem előtt tartva a tananyag lehet azonos, fizikailag még általában egyforma a terhelhetőség Módszertanilag javasolt a tanári nyugalom, az erős személyes kapcsolódás. A pozitív megerősítés, dicséretek mellett az önkontroll, önértékelés, önfegyelem vegye át a gyakori jutalmazás helyét. A csoportok spontán alakulhatnak, az extrém megnyilvánulásokat kezelni kell szelíd türelemmel. A szabályok betartásában egyéni elszámoltathatóság legyen, a siker lehet egyéni és közös is. A többlet munka elvégzése csak a jutalom fogalmához kapcsolódjon. FEJLESZTÉSI TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK, KULCSFOGALMAK Az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak megfelelő alakisággal történő végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása. A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a ritmus és a mozgás összhangjának megteremtése, mászás rúdon vagy kötélen. Vágtafutás, illetve tartós futás percig. Helyből és a nekifutásból történő ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, harmonikusan. A feladatnak legjobban megfelelő dobásmód megválasztása, a hajító mozdulat végrehajtása. Célba dobás elvárható biztonsággal. Jó futó-, ugró- és dobókészség kialakítása. Testtömegük megtartása támaszban és függésben. Egyensúlyozás, térben tájékozódás. A tornagyakorlatok koordinált végrehajtása. Játék sikerélményt biztosító szinten. A labda kézzel, illetve lábbal vezetése, továbbítása, birtokbavétele, gól vagy pont elérése. A labdához és a társakhoz igazodás, a megoldási lehetőségek felismerése, a társakkal együttműködés, a játék- és a magatartási szabályok betartása. A siker és a kudarc sportszerű elviselése a küzdő feladatokban és a játékokban. Néhány egyszerű, a feltételeknek és az évszaknak megfelelő, a szabadban végezhető játék ismerete és játszása. Biztonságos mozgás a vízben, alapfokú úszástudás és egy meghatározott távolság átúszása.

17 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 759 Szervezési feladatok Előkészítés és prevenció Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások Támasz-, függés- és egyensúly- gyakorlatok Tornagyakorlatok Sorakozás kétsoros vonalban, kettős oszlopban. Vigyázz- és pihenjállás. Vonulások, fejlődések, szakadozások egyes-, kettős-, hármas-, négyes oszlopba és oszlopból. Gimnasztika: Határozott formájú szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és szergyakorlatok. Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító, a lábfej deformitását ellensúlyozó gyakorlatok. Játékos előkészítő és a motorikus képességeket fejlesztő gyakorlatok és játékok. Járások mint az 1 3. évfolyamon. Járás behunyt szemmel előre, hátra és oldalra. Tengerészjárás (oldalirányban kitámasztással).játék (gyalogló verseny, váltó). Futások: Tartós futás méteres távon, futás feladatokkal. Gyorsfutás kis létszámú sorokban 60 méteres távon, guggolórajt. Futóversenyek. Játékok (füle-farka, nyúl a bokorban, kotló és kánya, versengések kettős körben stb.). Szökdelések, ugrások: Szökdelő iskolák. Sorozatugrások egy és páros lábon, lépcsőzetesen elhelyezett szereken is. Távolugrás 8-10 lépés nekifutással elugrás tájékoztatóvonal mögül, távolságmérés az elugrás helyétől. Magasugrás 4-5 lépés nekifutással, a magasugróléc vonalára merőlegesen. Helyből magasugrás. Leugrás függésből. Dobások: Kislabdahajítás futásból (bal-jobb-bal) távolba. Dobások 2 kg-os medicinlabdával. Fogyasztó, döngető, Ki a legügyesebb a körben? Vadászlabda. Az 1 3. évfolyamon felsoroltak. Mászókulcsolással mászás rúdon vagy kötélen. Húzódzkodási kísérletek függőállásban elrugaszkodás nélkül. Karhajlítási kísérletek fekvőtámaszban. Bakugrás társon át. Guggolótámaszból lökődés előre mellső fekvőtámaszba és vissza. Bordásfalnál hátsó guggolótámaszból járás a lábakkal kézenállás felé és vissza. Kézenállásba fellendülés bordásfalnál társ segítségével. Repülő gurulóátfordulás hajlítottállásból. Zsugorfejállás. Fellendülési kísérletek szabadon kézállásba. Mellső mérlegállás. Függőleges repülés

18 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 760 Labdás gyakorlatok Küzdő feladatok, játékok Szabadidős sporttevékenységek Úszás zsámolyon, 2-3 részes szekrényen széltében és hosszában térnyerő fogással. Lengések bordásfalon oldalra mellső és hátsó függésben. Kötélmászás. Gyűrűn nyújtott függés ostorlendület; emelés lebegőfüggésbe; emellé zsugorfüggésen át lefüggésbe (lábtámasszal a hevedereken). Zsámolymagasságra emelt pad merevítőgerendáján lebegőállások; oldalállásból homorított leugrás. Játékok (üldözőfogó bordásfalon függőállásban, vadszamár, kötéltánc földön fekvő kötélen). Labdavezetés mindkét kézzel kis területen, társhoz igazodva (tükörkép) Kétkezes mellső átadás és átvétel párokban (helyben és továbbhaladással). Labdapasszolgatás párokban, helyben. Labdaátadások mozgás közben. Labdavezetés lábbal tárgykerüléssel. Kapuradobási, rúgási kísérletek (kis kapura kapus nélkül, és nagyobb kapura kapussal). Kosárradobási kísérletek állóhelyből. Labdaütögetési kísérletek kézzel. Játékok (labdavezető versenyek, bombázás, partizán labda, zsinórlabda). Mint az 1 3. évfolyamon. Szabadulás, csuklón fogásból. Legyező (szemben álló kézfogó társsal dőlés hátra karnyújtásig és vissza). Grundbirkózás. Kötélhúzás. Számháború (a lehetőségek függvényében). Járőrversenyek (tájékozódási feladatokkal). Az elsajátított három úszásnem gyakorlása, vízbiztonság növelése. Játékok a vízben (víz alatti fogó, fejelő csata). ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI LEHETŐSÉGEK Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös gimnasztikában. Mászás kötélen. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. Kitartófutásban méteres táv lefutása. Javuljon a célba- és távolbadobás eredménye. A támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. A tornában tanult elemeket tudják különböző egyszerű kapcsolataikban is végrehajtani. Szekrényugrásban a kéztámasz legyen rövid és lökésszerű. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. Vízbiztonság növekedése.

19 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 761 A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI Az óraszervezés szempontjából fontos rendgyakorlatok fegyelmezett végrehajtása. Részvétel a közös gimnasztikában. Mászás kötélen 2-3 fogással. A futás, az ugrás és a dobás feladatok elfogadható végrehajtása. A támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok teljesítése. Részvétel a testnevelési és sportjátékokban. Biztató kísérletek a tanult úszásnemben.

20 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 762 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 5 8. ÉVFOLYAM

21 EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS ÉVFOLYAM Elsődleges célok és feladatok Egészség Edzettség, teherbírás Sport-és mozgáskultúrális tanulás Az egészséges állapot, A fokozódó szellemi A mozgáskoordinációs mint örömforrás átélése. terhelés elviselése az képességek fejlesztésé- erős fizikummal, a nek utolsó, igen haté- Felkészítés az ártalmak, fizikai terhelhetőség kony életkori szakaszályek káros szenvedé- fokozása mellett. nak maximális kihasz- elleni stabil védekezésretos Az edzettség folyamanálása; számszerűsítése, a a mozgáskultúra ügyes- A saját nem alapvető reális edzettségi önértékelő ségi, koordinációs tar- higiéniai vonatkozásainak, rendszer megtalmai igen széles skáségi, jellegének tisztázása. alapozása lájának gyakoroltatása, állandóan új kihívások Tapasztalatok gyűjtése közvetítésével. az eltérő klimatikus viszonyok között történő sporttevékenységről. Pozitív személyiségfejlődés Az egész gyermek fejlesztése szabálykövető tanulási, játék, sport- és versenytapasztalatok által, a sikerélmény motivációjával, igen erős önfegyelemmel, kialakuló önértékelési gyakorlat és empatikus társas kapcsolatok jelenlétében. Együttműködésre, a különbözőség, a nem vagyunk egyformák elfogadására szocializálás. Konkretizált tantervi célok és feladatok Egészség Edzettség, teherbírás Sport-és mozgáskultúrális tanulás Az egészség megőrzésével A keringési és A természetes mozgás- kapcsolatos, légzőrendszeri műkö- formák automatizációja, A beteg sérült társakat segítő, elfogadó (in-

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 529 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM TESTNEVELÉS ÉS SPORT 530 5-6. ÉVFOLYAM Heti óraszám: 2,5 óra Heti óraszám: 5 óra A Nat alapozó szakaszában a műveltségterület sportkulturális

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz TESTNEVELÉS ÉS SPORT Bevezető és kezdő szakasz (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS A tanterv alapfeladatként fogalmazza meg a mozgásműveltség kialakítását, a kondicionális és koordinációs képességek (erő, ügyesség,

Részletesebben

Testnevelés és sport

Testnevelés és sport Testnevelés és sport KÉPZÉSI SZAKASZ ALAPOZÓ ORIENTÁLÓ DIFFEREN- CIÁLÓ ÉVFOLYAM 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 5 5 5 5 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 180 180 180 155 Érettségi felkészítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-6. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-6. évfolyam Célok és feladatok Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Testnevelés és sport 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a testnevelés és sport tantárgy oktatása

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok, feladatok, kompetenciák Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve

A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A testnevelés és sport tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Hahnné Nagy Anikó

Részletesebben

Testnevelés és sport helyi tanterv

Testnevelés és sport helyi tanterv LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés és sport helyi tanterv A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny, 9/AJTP

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. évfolyam Heti óraszám : 5 óra Éves óraszám : 180 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK

Testnevelés és sport ALAPELVEK, CÉLOK Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport - mozgásos tevékenység lévén - ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával - sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 12. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja.

Részletesebben

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

9.ny. osztály. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9.ny. osztály Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 32 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. osztály Testnevelés és sport A) ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai testnevelés és sport mozgásos tevékenység lévén ismeretrendszerével, értékeivel, illetve funkciójával sajátosan összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett

Részletesebben

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS HELYI TANTERV TESTNEVELÉS HELYI TANTERV 5 8. évfolyam 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Az 5. évfolyammal kezdődően a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGI TERÜLET A műveltségi terület struktúrája A Testnevelés és sport műveltségi területet a testnevelés-elmélet által elfogadott diszciplínáknak megfelelően két művelődési területre

Részletesebben

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra

I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra TESTNEVELÉS 7. ÉS 8. ÉVFOLYAM Tematikai egység éves óraszám 7.évf.- 8.évf. I. Természetes és nem természetes mozgások 17 17 óra II. Sportjátékok Kézilabda Labdarúgás Kosárlabda Röplabda 18 18 óra 18 18

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsga követelményei. 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsga követelményei 7-12. évfolyam 7. évfolyam Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. Mozgások zárt rendben,

Részletesebben

7. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

7. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a korosztály kritikus gondolkodására alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés

Részletesebben

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV.

Súlyemelés. Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Súlyemelés Évfolyam: 1-2. Életkor: 6-8. év Korosztály: kölyök IV. Cél: Legyen személyes és társas élményük a mozgásos játék, és a versengés öröme Becsüljék társaik teljesítményét Alakuljon ki a felelősségtudat,

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben