MI A KREAT V NYELVTANULAS?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MI A KREAT V NYELVTANULAS?"

Átírás

1 Kedves Nyelvtanulol MI A KREAT V NYELVTANULAS? On valoszinuleg klv6ncsi, mi a fo kulonbs6g a "hagyomanyos" nyelvtanul6si modszerek 6s az 6ltalam kifejlesztett KreatlvNyelvtanul6s kozott, hiszen a kozelj6voben On is ezzel a modszerrel fog n6metul tanulni. Nos, a Kreativ Nyelvtanul6s, - nev6hez hiven - a nyelvtanulot passziv hallgatobol a tanul6si folyamat aktiv r6s-ztvevoj6v6, ir6nyitojdv6, foszereplojeve teszi. S nemcsak azdltal, hogy maga v6lasztja meg a tanul6s l'ielyet, idejet, iempoj6t, hanem az idegen nyelvhez valo viszonya is teljesen megv6ltozik. Nem olvasmdnyok, szavak, szab6lyok passziv befogadoja, hanem alkoto, kreatlv r6sztvevo az elso pillanattol kezdve. A megadott -szavakbol 6s nyelvtani szab6lyokbol kiindulva szoban sajat mondatr6szeket, mondatokat alkot, vagyis megszolal, beszelaz idegen nyelven! S mindezt magabiztosan, hiszen azonnal ellenorizheti is mag6t: igen, jot mondtam,.helyes a v6laszom, vagy-: ezt m6g meg kell n6zneml Ezzel a modszerrel az ember valoban saj6t kez6be veszi tanul6s6t! Ekozben nem marad egyedul, hiszen egy r6szletesen kidolgozott tananyag 6ll rendelkez6s6re. A szokincs 6s a nyelvtani tematrka hosszti 6vek munk6j6nak eredm6nye, alapelve: eloszlr a leggyakrabb szavbkkal, az alapveto nyelvtannal elinditani a besz6det, (de m6r kezdettol fogva helyesen), s a szokincset csak utana boviteni, a nyelvtani finoms6gokat csak kesobb venni. A halado anyag m6r kibovult szokincsre 6s r6szletesebb nyelvtanra 6pUl. Mi6rt a besz6d a legfontosabb, mi6rt fontosabb, mint az ert6s, ir6s, olvasds? Az6rt, mert amit az-ember szoban meg tud fogalmazni, azt meg is 6rti, le tudja irni, el tudja olvasni! Fordltva ez mar egy6ltal6 nem biztos: H6nyszor mondjiiz ember: 6rtem, amit mond, de nem tudok neki vdrlaszolni. llyenkor mondj6k, hogy az illetonek passzlv a nyelvtud6sa. A Y(reativ" nyelvtanulonak rir6r kezdettoll'iogvaktiv nyelvtud6sa van, mivel azonnal celnye.lven szolal meg 5 tanul6s folyam6n. A rendszeresen ellehorzott helyes megold5sok siker6lm6nyt, eg6szs6get onbizalmat 'adnak, amelyek olyannyira szuks6gedek az idegen nyelven valo megszolal6shoz! Gyakori k6rd6s. mennyi ido alatt lehet megtanulni egy nyelvet? T5rm6szetesen a nyeivtud6s kulonbozo Szintu lehei, 6n az 6ltal6nos tem6krol folytatott foly6kony t6rsalg6st veszem alapul, ezt a c6lt ugyanis felt6tlenul el6ri mindenki, aki elsaiatitia.ez.tlt anya.got. Teh6t-aki barmetyik oldal bermetyik mondatr6sz6t, mondat6t pontosan 6s gyorsan le tudja forditani szoban nemetre, annak nem fog probl6m6t okozni a besz6dl Hogy ezt ki mennyi ido alatt 6ri el, az term6szetesen vdltozhat, de a Kreatlv Nyelvtanuldssal erre a tliyezore is joval'nagyobb befolydsunk van, mivel tanul6sunk tempoja! nlagulf szabjuk meg, igy toltink fugg, hikor eruhf az anyag v6g6re. Az 6llando onkontrollehetos6ge biztositja, hogy nem tudjuk becsapni magunkat! Elo'szor lassdn forditsunk, de pontosan, s ha m6r pontos, akkor gyorsitsuk fell Az 6r6s kb. k6t lecke, teh6t amikor a negyedik pontos, akkor kell a m6sodiknak besz6dtempoban mennie. A gyakorlatokat term6szetesen iib-sban is elv6gezhetjuk, ha a helyesirdsunkat akarjuk fejleszteni, esetleg pihen6sk6ppenl Javasolom, hogy-ne kezdjunk 0j oldal, amig el nem 6rtUk a 7O-80%-oszintet az aktu6lis gyakorlo lapon. Ha elf6radunk, pihenjunk! Senkinem 6llltja, hogy ez a gyors, hat6kony, c6lratoro nyelvtanul6si modszer f5rads6g, munka nelkul hozza gyumdlcseit. De azt is tudjuk, hogy "k6nnyen, gyorsan" semmit nem lehet megtanulni! V6gezetUl szeretn6m megkoszdnni anyanyelvi lektoromnak, Eva Wernernek, a n6met nyelv 6s irodalom tan6rdnak gondos, preciz munk6jdt. Minden leendo "kreativ" nyelvtanulonak nagyon sok sikert k[v6n a szerzo. Ga6l Otto f nfo: minden kedden 6s csutortcikon d6lel6tt 9-12 oraig 20 I

2 HASZNALATI UTMUTATO A HALADO TANANYAGHOZ A leck6k a SZOLAP-pal kezdodnek, amelyen az Oj szavakkal ismerkedhetunk meg. Altaldban kul6n szerepelnek a fonev6k, mell6knevek, igek stb., a konnyebb dtt_ekinthetoseg vegett. A gyakorlatok szoanyaga 'foleg az elso hat szolapra 6pUl, a tematikus szogytijtemelyg[,. valamint a lecke szolapjain ta16lh-ato nemzetkozi szavak a fakultativ szoki ncsbovlt6st szolg6lj6k. Ezt koveti a SZOLAP MAGYARAZAT, amely kulon kit6r azokra a szavakra, amelyek hasznslata a magyartol elt6r, s igy probl6m6t okozhat. Ezen a lapon a.szomagyar.azalok a sz6lap.sorren"djet ko\ietik, megpedig a-bdt fetso sarokbol haladunk a jobb also sarok fel6. Erdemes a..szolapot 6s a szolap malyar6zatot egyszerre tanulm6nyozni. Ezen a lapon csak a probl6m6s szavak szerepelnek-, a fennmaradok haszn6lata 6ltaldba nem okoz gondot Az ezutan kdvetkez6 NYELVTAN lap a motorja az eg1sz leck6nek, az itt elsaj6titott szab6lyokkal tudunk majd helyes n6met mondatot k6pezni a tov6bbi gyakorlatok folyam6n. A GYAKORLO 6s a VEGYES GYAKORLO lapok alkotjdrk az anyag t0lnyomo r6sz6t. Ezeken a Nyelvtan lapokon szereplo nyelvi jelensegeket tudjuk begyakorolni..ezt 3 gelt szo.lg6lja, hogy minden mondat k6t nyelven ldihato,- megpedig egyenes vonalban gepelve. Ez lehetov6 teszi, hogy onmagunk tandrai leh'essunk, hiszen barmelyik oh-al letakarhato, s meggyozodhetunk megold6sunk helyess6g6rol, illetve addig gyakorolhatjuk,.amig hib6tla nem lesz' Az' etso -hat teck6ben l-6;6 GYAKORLO lapok t6bbnyire az adott lecke nyetytqll anyag6t gyakorottatj6k. A VEGYES GYAKORLO osszefoglalo jellegu, itt kulonfele tipustr kifejezesek, ilondatok veltakoznak, 6ppen 0gy, mint az 6lo ny-elvben. A2 anyag m6sodik fel6ben csak ilyen lapokatalslunk, ezzel is mineljobban megk6zelitve a besz6lt nyelvi helyzeteket. A nyelvtanul6s eme halado szintj6n egyrg tdbbsz6r tal6lkozunk olyan 6s.. ry91$1tok,f,qt t<itele'zbseffet, amelyek jelentdstartalma irihr6r nem adh.ato v.igszq egyszeru tukdrfordit6ssal, illetve, frogy egy mohdat'fordit6s6n6l tobb helyes megold6s is l6tezhet. Az 6rdekes elt6r6seket 6rdemes ft'egjegyezni, sot feljegyezni, igy nyelvtanul6s kdzben kialakul.egy ertelmez6 szemlelet, amely ezen i'sznten m6r minbdnfepp t<iviinatos. Sot eppen ez a.szemlelet segiti a tanulot ahhoz, hogy'a k6sobbiekben - ak6r hallott, dli6r olv_asott - eredeti szovegeket erteni, 6rtelmeznt tudi-on... JaV6solom, hogy eloszdr a magyar reszt.jdkarjuk le, s miut6n mar-1ot.ieg.y a magyarra forditis, akkor takarjuk [e a n6metet, s pi6baljuk a:rnagyar szoveget ndmetre forditanil ei,gylnii'- vegcet, hiszen hb ezt rirar gyoriin, konny5d6n tesszuk, ag-yunkat besz6dhez hasonlo refteitikhez szo-ktatiut<l Mindekozben Srztos t6maszunk a letakart fordit6s, mivel..nem lehet f<etiegunt(, vajon joi mondtunk-e? A fent emlltett elemzo modszerrel egy lap m6sodik-harmadik olvasjta mar 6izto3 kiindulopont a lap c6lnyelvre valo helyes fordit6s6ban. K6t l6pcsoben haladjunk, eloszor pontosan, azutln eg.yle gyorsabban forditsunk! Ha nem io a megold6s, keressuk vissza a hiba ok6t a-'nyelvtan".lapgl, Yagy a,,szolap.. Magyara2at"-on.'Biztosan seglts6gunkre lesznek, mivel a gyakorlatok,cs.aknem kizarolag ezen tapsk nyelvi anyag6t haszndrlj6-k. Ei. alol van ugyan neh6ny kiv6tel, de azokat 6ltal5ban kul6n jelzem vistag'betfivdl."ezen kivui igy jel6lok nehihy n6met jellemzo, lyglvrg. gyakori,,de,a,,m1gy?r nyutuf'"as.nilattot elt6ro kifejez6st.'mivel halado'szinten eobot eleg.sok van,6s a tul sok kiemel6s si6ttoredezn6 az anyagoi, saj6t igeny szerinti kiemel6sek -6s jegyzetel6sek segithetik a nyelvtanul6sunkat. i vegso c6l, hogy barmelyik laprol barmetyik mondatot pontosan 6s gyorsan le tudjuk. forditani. Ugya"nis na'me!'szerezzik ezi a k6szs69et, akkor egy ilyen,..vagy ehhez hasonlomondat megfogalmaz6sa-p6ldaul az utc6n s6tdlva sem fog probl6m6t okozni! A gyakorlatok egy r6sze egym6stol fuggetlen mondatok egym6s.ut6.nja.. M6sik resze-6sszefuggo, egi61-shoz kapclolodo moiilatok, ametytk hetkoznapi besielgetesek reszleteikent is felfoghatoak' dz' kivalo alkblmat ny0jt az ev5 nyeiv sokszor isonka mondatainak bemutatlsara- spont6n besz6dhelyzetekben. A s2erzo igyeke2ett egy min6l eletszerrjbb,. a.besz6lt nyelv modern fordulatait - nem ritk6n humorral telitve - visszaado mondatanyag osszedllit6s6ra. A CD-n az elso hat lecke szolapja 6s elso 2 gyakorlo lapja hallhato n6met nyelven. Sok sikert klv6n e kreativ nyelvtanul6shoz a szerz6 Ga6l Otto f nfo: minden kedden 6s csi.itortcikdn d6lel6tt 9-126rAig 20 I

3 I. SZOLAP v1 megismerkedni.s. kennen zu lernen n6t1en...'.'unverheiratet apos... rschwiegerv ater,'" felismerni...zu erkennen valodi...echt anyos...eschwiegerm utter, -" megbesz6lni...zubesprechen me y...,...tief v6...rschwiegersohn, -"e gyrilolni u hassen lelki...seelisch meny...eschwiegertochter, -" el6ruln i u verraten terhes...schwa nger sogor...rschwager, -" emliteni u erwdhnen 0jszulOtt...neugeboren sogorn6...eschwdgerin, -nen eml6keztetni...zu erinnern id6s...a1t unokatestv6r.rkusin, -s, ekusine f6lreerteni...zu missverstehen bolcs...weise unoka6cs...rneffe, -n meggondolni...zu Uberlegen hihetetlen...unglaublichunokahig...enichte, -n felt6telezn i...an2u neh men elviselhetetlen.u nertrdg lich iker...rzwilling, -e elindulni...abzufah ren kiv6lo...hervorragendozvegyasszony...ewitwe, -n meg6rkezni...anzukommen vicces...witzig Ozvegyem ber... rwitwer, - nyaralni...urlaub zu machen lusta...faul 6rva... r/ewaise, -n labd6zni...ball zu spielen tipikus...typisch mostohaapa... rstiefvater, -" teniszezni...tennis zu spielen levert...niedergeschlagen mostohaanya...estiefm utter, -" megism6telni..zu wiederholen vad...wi d keresztapa...rtaufpate, -n eve2ni...2u rudern csendes...still keresztanya...etaufpatin, -nen vitorldrzni...zu segeln gyenged...zdrtlich feln6tt...rerwachsene, -n penzt kolteni...geld auszugeb'en 6rz6keny...empfindlich mostohagyermek.sstiefkind, -er idot tolteni...'zeit zu verbringen volt, egykori'exsielni...schizu laufen jol ismert...'.wohlbekanntgener6cio...egeneration, -en f6ltestv6r...rhalbbruder, -" korcsolydzni.schlittschuh zu lauf. buszke...'."stolz elod, 6s...rVorfahre, -n sz6nkozni...schlitten zu fahren hi[...'...'."..eitel utod...rnachfahre, -n ugrani...2u springen szereny.'.',*;.bescheiden v6n16ny...alte Jungfer, -n m6s2ni...2u klettern bek1pzel.t.i:;'"eingebildet agglegeny...rjunggeselle, -n ki6ltani...zu rufen nigy...;!."'neidisch hdrzassdg...eehe, -n sikitani...zu schreien feltekeny...'eiferstichtigh6zaspdr...sehepaar, -e suttogni...zu fliistern onz6...'.""' ''eigensinnig hdrzast6rs... rgatte, egattin szorakozni...sich zu vergntigen Onzetlen...'.selbstlos v6leg6ny...rbrdutigam, -e rajzolni...zu zeichnen 0nfel6ldozo"aufopfernd menyasszony..ebraut, -"e beleszeretni...sich zu verlieben hr-1...,...treu eskuv6...ehochzeit, -en eljegyezni u verloben h titlen... u ntreu n6sz0t...ehochzeitsreise, -n feles6gul venni...zu heiraten tonkrement..pleite s16c... rkerl, -e teherbe esni..schwanger zu werdenbolond...verruckt csecsem6...sbaby, -s s2u1ni...2u gebdren mer6s2... kiihn kisdi6k... rschiiler, - felnevelni u erziehen izgalmas...aufregend kamasz...rflegel, - feln6ni...aufzuwachsenunalmas...langweiligifj0,fiatal...rjiingling, -e megbocs6tan i...zu verzeihen m eghato...rii h rend terhess6g...eschwangerschaft osszeh6zasodni.s. zu verheiraten turelmes...geduldig szul6s...egeburt, -en e1v61ni...sich scheiden turelmetlen... ungeduldig vdldrs...escheidung, -en lassen kinaln i,felaj6n lan i..anzu bieten k6pzett...gebildet hang/hangzdts..rklang, -"e t0nkreteni...2u zerstoren e16re...vorwdrts logika...elogik megbizni vk.ben...zu vertrauen ekozben...inzwischen izl izl6s...rgesch mack,'"e el/koltozni...umzuziehen6l landoa n...st?i nd i g teny...rfakt, -en aggodni...sich Sorgen zu machen szok6sosan.gew6h n lich vagyon...svermogen, - tor6dni vm.vel...sich zu klimmern kivul16l...auswendig H0sv6t...Ostern t01e1ni...2u Uberleben ugyanakkor.gleichzeitig a1ak...efi9ur, -en tartani (idoben)...2u dauern felel6ss69... everantwortu n g tapasztalat...eerfah ru n9, -9n szim itanr ".zu rechnen forgalom...rverkehr, -e hangulat...estimmung, -en 6r0kbe fogadni...zu adoptieren etel...sessen, - es6ly...echance, -n hrba, v6tek...eschuld, -en borton...sgefdngnis, -se kornyek...eumgebung, -en crgaretta...ezigarette, -n ookol...eholle, -n f6n0k...rchef, -s Minden 1og fenntartval A tananyag szerzoijogvedelem alan dll, masoldsa tdrven)'t sert. Az ebbol ad6d6 erkdlcsi ill. anyagi k6r megteritdsdre a szerzo minden esetben igdny tart.

4 I. SZOLAP MAGYARAZAT lt2 megismerkedni...sich kennenzulernen, Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Egy evvel ezelott ismerkedtunk meg egym1ssal. felismerni...zu erkennen, amirol - an + Re.. (Te - T6rgyeset, Re. - R6szes eset) lch habe ihn an seiner Stimme erkannt. FelismerTem a hangiarol' emlekeztetni...zu erinnern, amire - an + Te.. Er erinnert mich an seine Mutter. O engem az anyi1ra eml1keztet' f6lre6rteni...zu missverstehen, gyakori m6g: falsch zu verstehen meggondolni...zu [iberlegen, gyakori m6g sich zu [iberlegen, zu bedenken,,,jol 6tgondolni" 6rtelemben, meggondolni mag6t: sich anders zu iiberlegen, utolagosan v6lem6nyt/dont6st v6ltoztatni jelent6sben. Er hat es sich anders Uberlegt, er kommt nicht. Meggondolta mag6t, nem i6n. elindulni... abzufahren, gyalog loszugehen, 0tnak indulni aufzubrechen korcsoly6zni... Schlittschuh zu laufen ki6ltani...zu rufen, de kiab6lni - zu schreien szorakozni...sich zu vergnligen, gyakori m6g: sich zu amtisieren, jol szorakozni: SpaB zu haben: Habt ihr SpaB? Jol szorakoztok? beleszeretni...sich in jmdn zu verlieben: lch habe mich in sie verliebt. Beleszerettem. Ondlloan kolcsdnos'n6vm6st fejez ki. Sie haben sich verliebt. Egymasba szerettek. eljegyezni...zu verloben, sich zu verloben - eljegyezni egym6st: Sie haben sich verlobt. Eliegyeztek egymast. 6sszeh6zasodni...(sich) zu verheiraten, Sie haben (sich) verheiratet. Osszehazasodtak. elv6lni...sich scheiden lassen. Sie haben sich scheiden lassen. Elvaltak. Ha nem hazaspfirrol van szo, 6ltal6nos 6rteleftben a sich trennen (lassen) haszn6latos: Am Ende des Weges haben sie sicht:tiennen lassen / getrennt. Az ut vegen elvaltak. tonkretenni... zu zerstciren, gyakori t"gdf, verderben megbizni...zu vertrauen, akiben R6szes eset: lch vertraue dir. Megbizom benned. aggodni...sich Sorgen zu machen, aki6rt/ami6rt um+te'. lch mache mir Sorgen um unsere Kinder. Aggodom a gyermekeink rl. t6rodni...sich zu ktimmern, amivel/akivel um + Te.: Wer kummert sich um meine Probleme? Kitdrodik az 6n probl maimmal? tartani, folyni...zu dauern, 6lo besz6dben gyakori vorzugehen: Was geht hier vor? MifolYik itt? hiba, v6tek... eschuld, -en foleg elvont 6rtelemben: Das war deine Schuld. A te hib6d volt. Eredetijelent6se: tartoz6s, adoss6g, ilyenkor mindig tobbes sz6mban 5ll! notlen... unverheiratet, jelenti a hajadont is, ugyanilyen gyakori e jelent6sben: ledig levert... niedergeschlagen, elofordul m6g: deprimiert 6nzo.. ei gensi nn i g, gyakori m6g. sel bststichti g, egoistisc h tonkrement.pleite, igeje: pleite zu gehen: Sie sind pleite gegangen. Tonkrementek anyagilag ha elromlott g6prol, szerkezetrol van szo: kaputt, verdorben izgalmas... aufregend, gyakori m6g: spannend ekdzben... inzwischen, gyakori m6g: wdhrendessen, mittlerweile 6tel... sessen,-, gyakori m6g: espeise,-n, sgericht,-e (fog6s) unokatestv6r...rkusin, -s (ejtsd:kuzen) ha hlmnemri, gyakori m6g rvetter, - foleg d6ln6met teruleteken, nonemben. ekusine, -n hdzast6rs... rgatte, -n, (himnem), egattin, -nen(nonem) ahazastarsak - eeheleute (tsz.) vdl6s... escheidung,-en, els6sorban h6zast6rsak koz6tt, egy6bk6nt: etrennung,- h hang...rklang, -"e,az emberi hang estimme, -n k6rnyek...eumgebung, -en, gyakori m6g: egegend, -en fon6k... rchef,-s, ez a szo konyhafonokdt is jelent (eredetileg: rki.ichenchef;

5 I. NYELVTAN t/3 AZ JELEN ID6 - PRASENS HASZNALATA A n6met jelen idot tobbnyire ugyanazon esetekben haszn6ljuk, mint a magyar nyelvben, az al6bbiakban a legfontosabb eseteket foglaljuk 6ssze. 1. A kozl6s id6pontj5ban folyo cselekv6s, tdrt6n6s kifejez6se. Vati arbeitet im Garten. Apa a kerlben dotgozik. Was macht ihr jetzt? Mit csin1ltok most? 2.Kifejezhet a kcizvetlen mriltban, 6pp megtort6nt cselekv6st, pl. sportkozvetit6sek sor6n: Er bekommt fur diesen Schlag noch einen Punkt. Ezeri az utesert kap m6g egy pontot. 3. Kozvetlen jdv6 kifejez6s6re is haszn6latos: Wir warten nicht mehr, wir rufen sie an. Nem varunk tov6bb, felhivjuk oket. 4. ldohat6rozoval6ltal6nos jov6 id6t f ejez ki. Ndchste Woche fahren'wir in Urlaub. Jovo heten megyunk nyaralni. 5. Efbesz6l6sekben - a mfltb6li idosik megt6r6s6vel - a stilust 6l6nkitheti, ezahaszn1lataz 0js6gnyelvben is gyakori. Da fragt sie mich, ob ich Uber diese Sache etwas weib, Akkor megkerdez engem, hogy tudok-e valamit errol az ugyrol. 'r:' 6. Attal6nos igazs6gok, idotlens6g kifejeiese gyakran az immer, nie hat6rozoszavakkal: Ol schwimmt Uber das Wasser. Man kann nicht immer GlUck haben. Az otaj Iszik a vlz felszinen. Az embernek nem lehet mindig szerencseie. 7. A magyarhoz hasonloan kifejezhet ellentmoddst nem triro, szigoru felsz6lit6st: Jetzt horst du sofort mit dem Spielen auf, und fdngst an fur morgen zu lernen. Most azonnal abbahagyod a jatekot, es elkezdesz holnapra tanulni. RENDHAGYO IGEK AZ ELS6 LECKEBEN Az 6sszetett igek eset6n csak az osszet6tel igei alakj6tuntetjuk fel (pl. Schi zu laufen stb.), 6s csak az elso elofordulsskor, ittekinthetos6g 6s helytakar6koss6g celj6bol. zu erkennen, erkannte, erkannt zu springen, sprang, i. gesprungen zu besprechen, besprach, besprochen zu rufen, rief, gerufen zu verraten. verriet. verraten zu schreien, schrie, geschrien zu missverstehen, missverstand, missverstanden zu werden, wurde, i. geworden anzunehmen, nahm an, angenommen zu gebaren, gebar, geboren abzufahren, fuhr ab, i. abgefahren zu erziehen, erzog, erzogen anzukommen, kam an, i. angekommen aufzuwachsen, wuchs auf, i. aufgewachsen auszugeben, gab aus, ausgegeben verzeihen, verzieh, verziehen zu laufen, lief, i" gelaufen Folytatas a 2. Nyelvtan lapon F6n6vi igen6v zu-val: zu haben. BAr azu ezen haszn6lata tananyagunkban elt6r a hagyom6nyostol, ennek a kovetkez okai vannak: 1. A2u mondatbeli szerep6t konnyebb meg6rteni, ha azonnal azige mellett l5tjuk (az angolto-hoz hasonloan), r6ad6sul igy'nem kell'az elv6l6 igekotoket bemagolni, haszndlatukat probl6m amentess6 teszi. 2 A nyelvtanul6sor6n mindig kdnnyebb egy besz6delem elhagy6s6t, mint kit6tel6t megtanulnil

6 GYAKORLO 1 lt4 Holnap tizkor indulunk. Ki nem 6llhatom a lusta embereket. Hogy tudsz szeretni egy ilyen fer'fit? igy senki nem ismerhet fel. N6ha 0gy 6rzem magam, mint egy any6tlan gyermek. Pontosan mit kell csin6lnia? Nem akarom, hogy f6lre6rts. Alta16ban kulfolddn szoktak nyaralni. Gyakran jartok szinhazba? TisztelnUnkell oseinket. Wir gehen morgen um zehn los. lch kann faule Mensche nicht ausstehen. Wie kannst du so einen Mann lieben? So kann mich niemand erkennen. Manchmal fuhle ich mich, wie ein mutterloses Kind. Was genau muss er tun? lch will nicht, dass du mich falsch verstehst. lm Allgemeinen machen sie im Ausland Urlaub. Geht ihr oft ins Theater? Wir mussen unsere Vorfahren ehren. Szerintem t0l sokat k6lt ruh6ra. lch glaube, sie gibt zu viel fur Kleider aus. Nem szoktam reggelizni, mert 6ltal6ban lch fruhstucke nicht, weil ich meistens zu spiit tol keson kelek, 6s m6r nincs idom 16. aufstehe und ich keine Zeit mehr dafur habe. Szeretem a telet, mert sokat tudok sielni. lch mag den Winter, weil ich viel Schi laufen, szdnkozni 6s korcsoly6zni. Schlitten fahren und Schlittschuh laufen kann. A vonatunk holnap d6lben 6rkezik. Unser Zug kommt morgen Mittag an. Csak eml6keztetni szeretn6lek arra, hogy lch mdchte dich nur daran erinnern, mit mondtdl tegnap. n"" Most nem tudok Onnek v6laszt adni,,iietztkann ' ich,n."n?'",l: m6g egyszer 6t kell gondolnom.,,,.; ich muss es mir nochmal Uberlegen. Valoban azt hiszed, hogy el akarlak hagyyri? Glaubst du wirklich, dass ich dich verlassen will? Miert vdlik el egy idos hdzaspdr? Warum ldsst sich ein altes Ehepaar scheiden? Ez valoban nem trinik bolcs dolognak. Das scheint wirklich keine weise Sache zu sein. Nem birom elviselni a neveloap6mat. lch kann meinen Stiefvater nicht ausstehen. Mindig turelmetlen velem es feltekeny Er ist immer ungeduldig mit mir und er ist az anyamra. eifersuchtig auf meine Mutter. ffi:hl nn:'oxnn',, Mit szoln6l, ha elmenn6nk egy magyar 6tterembe? Rem6lem, azonnal v6laszol. Segitened kell a f6ltestv6reidnek, nem lehetsz ennyire onzo. Meggondolta mag6t, nem akarja elvenni Barba16t. Nem tudtam meg6llni, hogy ne nevessek, amikor feltette azt az ostoba k6rd6st. Egy jo apa sok id6t t6lt gyermekeivel. Anyosom 6rz6keny a hangos zen6re. Most nincs kedvem teniszezni. Van itt n6h5ny probl6ma, amelyet meg kell beszdlnunk. Was wurdest du dazu sagen, wenn wir in ein ungarisches Restaurant gehen wurden? lch hoffe, er antwortet sofort. Du musst deinen Halbschwestern helfen, du kannst nicht so eigensinnig sein. Er hat es sich anders Uberlegt, er will Barbara nicht heiraten. lch konnte es nicht aushalten, ohne zu lachen, als er diese dumme Frage gestellt hat. Ein guter Vater verbringt viel Zeit mit seinen Kindern Meine Schwiegermutter ist empfindlich auf laute Musik. lch habe jetzt keine Lust, Tennis zu spielen. Da gibt es ein paar Probleme, die wir besorechen mussen.

7 GYAKORLO 2,t5 Mi tort6nik, amikor v6nkisasszonyok 6s Was passiert, wenn sich alte Jungfern und aggleg6nyek tal6lkoznak egy partin? Junggesellen auf einer Party treffen? Vagy szerelmesek lesznek, Entweder verlieben sie sich, vagy elalszanak. oder sie schlafen ein. A kisdi6koknak nincs kedvuk iskol6ba menni Die SchUler haben keine Lust, zur Schule zu genen. Az Slmom egy ferfi, aki h( tud lenni hozzam. Mein Traum ist ein Mann, der treu zu mir sein kann. Az unokatestv6rek a kertben labddznar. Die Kusins spielen im Garten Ball. Jovo h6ten talslkozik a volt feles6g6vel. Er trifft ndchste Woche seine Ex-Frau. A ti gener6ciotok m6r egy m6s vil6gban 61. Eure Generation lebt schon in einer anderen Welt. Az emberek vadak, szemtelenek, Heutzutage sind die Menschen wild, frech, turelmetlenek 6s egoist6k mostan6ban. ungeduldig und egoistisch. Ne felejtsd el, hogy kdnnyti f6lre6rteni olyan embereket, akiket nem ismerunk. B6rcsak igazad lennel Mindenesetre 6n nem szeretn6k megismerkedni irigy 6s bek6pzelt emberekkel, egyszertie nem tudom elviselni oket.. Mit mondjak, 6n sem. ");' A psrom a legonfel6ldozobb ember, akit valaha ismertem. Mit szoln6l ahhoz, ha a Bahamdkon t6lten6nk a n6szutunkat? Szerintem nagyszeru otlet. Vergiss nicht, dass es leicht ist Leute zu missverstehen, die wir nicht kennen. lch wunschte, du hdttest Recht! Auf jeden Fall mdchte ich neidische und eingebildete Menschen nicht :'!' kennen lernen, ich kann sie einfach nicht ausstehen. Was soll ich sagen, ich auch nicht. Mein Partner ist der aufopferndste Mensch, den ich je gekannt habe. Was wurdest Du dazu sagen, unsere Hochzeitsreise auf den Bahamas zu verbringen? lch denke, das ist eine grobartige ldee. Nem 6rtem, mi6rt szeretik a fiatalok annyira a kem6ny rockot, olyan vad 6s ugyanakkor meglehetosen unalmas. Mindig ugyanazok az akkordok, mindig ugyanaz a ritmus, ugyanaz a hangzds. Ne prob6lj az izl6sben logik6tal6lni. N6ha az emberek mssok gyermekeit nevelik fel, 6s 0gy szeretik oket, mintha a saj6tjaik lenn6nek. Gyakran felteszik a k6rd6st, ki a gyermek valodi anyja, az aki megszuli, vagy az, aki felneveli. Ta16n a gyermeket kellene elosz6r megkdrdezni. A v6lasz egy ilyen k6rd6sre sosem konnyu. Taldn ezt a k6rd6st fel sem k6ne tenni. lch verstehe nicht, warum die jungen Leute Hard Rock so sehr mdgen, es ist so wild und zur gleichen Zeitziemlich langweilig. lmmer dieselben Akkorde, der gleiche Rhythmus, der gleiche Klang. Versuche nicht, Logik in Geschmackzu finden. Manchmal erziehen Menschen die Kinder von anderen Leuten, und lieben sie so, als ob sie ihre eigenen wiiren. Die Frage wird oft gestellt, wer die wirkliche Mutter ist, diejenige, die das Kind gebdrt, oder diejenige, die das Kind erzieht. Vielleicht sollte das Kind zuerst gefragt werden. Die Antwort auf so eine Frage ist nie leicht. Vielleicht sollte diese Frage gar nicht gestellt, weroen.

8 GYAKORLO 3 r/6 A kamaszok 6ltal6ban meglehetosen 6rz6kenyek, n6ha m6g szemtelenek 6s turelmetlenek is. Megis izgalmas l6tni, ahogy nonek, s v6gul felnott v6lik beloluk. Mikor szoktatok reggelizni? Miota dsszeh6zasodtunk, amilyen k6son csak lehet. Nem hiszem, hogy tudja, mit tesz. Te nem tudod, hogy mirol besz6lek. Ne mondd el senkinek, amig nem tudsz meg err6l tobbet. M6g mindig az Audin6l dolgoznak? Die Flegel sind im Allgemeinen ziemlich empfindlich, manchmal auch frech und ungeduldig. Trotzdem ist es aufregend zu sehen, wie sie wachsen und schlieblich Erwachsene werden. Wann fruhstuckt ihr normalerweise? Seitdem wir verheiratet sind, so spdt wie moglich. lch glaube nicht, dass sie weib, was sie tut. Du weibt nicht, woruber ich spreche. Sage es keinem, solange du nicht mehr daruber weibt. Arbeiten sie immer noch beiaudi? A voleg6ny nagyon buszke a menyasszonyara. Mi folyik itt? A legjobb bar6taink lejonnek a h6tv6g6re. Nem tudjuk vas6rnapra befejezi a munk6t, Wir kdnnen die Arbeit bis Sonntag nicht hacsak ok nem segitenek. beenden, es sei denn, sie helfen uns. Nem szoktunk 6ltal6ban hfst enni, de..1.'wir essen normalerweise kein Fleisch, aber ezekben a napokban sok sonk6t eszunk,,, ;; in diesen Tagen essen vier viel Schinken, mert H0sv6t varir weil es Ostern ist. A v6l6s ota nagyon levert. Seit der Scheidung ist sie sehr niedergeschlagen" Kdnnyri beleszeretni egy olyan l6nyba, Es ist einfach sich in ein Mddchen wie sie mint o. Minden nap megldtogatom beteg keresztany6mat. Az eskuvo ut6n n6sz0tra mennek Miamiba. Der Brdutigam ist sehr stolz auf seine Braut. Was geht hier vor? Unsere besten Freunde kommen uber das Wochenende. rch besuche leden ras meine r,."n#i3lii3il Nach der Hochzeit fahren sie nach Miami auf Hochzeitsreise. Ne zavarj6tok, mikozben 6pp az uj Stort ihn nicht, wahrend er an seinem neuen konyv6n dolgozik! Buch arbeitet! Mindig meghallgatja a reggeli hlreket, Er hort sich die Morgennachrichten immer an, mielott munk6ba megy bevor er zur Arbeit geht Mindig tobbet kolt, mint amennyit kellene. Sie gibt immer mehr aus als sie sollte. Ki nem 6llhatja az olcso dolgokat. Sie hasst die billigen Waren. lgazan nem vagyok 16 f6lt6keny, lch bin wirklich nicht eifersuchtig auf sie, de szerintem ez mar t0l sok. aber ich glaube, dass das schon zu viel ist. L-e tudod rajzolni az iskol6d? Kannst du deine Schule zeichnen? O egy jol ismert tan6r a v6rosban, Er ist ein wohlbekannter Lehrer in der Stadt, kitrino eredm6nyei vannak, er hat ausgezeichnete Resultate, 6s nagyon buszke a di6kjaira. und ist sehr stolz auf seine SchUler. Salnos nem 6rtem pontosan a k6rd6st, Leider verstehe ich die Frage nicht genau, megism6teln6, k6rem? wurden Sie sie bitte wiederholen?

9 GYAKORLO 4 lt7 ToltsUk egyutt az est6t! ElmehetUnk moziba vagy egy eleg6ns 6tterembe, te ddntsd el! Sokan azt mondjik, hogy amikor igazan nagy problemdid vannak, m6g mindig jobb kiab6lni 6s sikitozni, mint levertnek lenni Nem hiszem, hogy tudja, mirol besz6l. Csod6latos n6szutunk van I Aki tudja, csin6lja, aki nem, tanitja. El akarja jegyezni a nevelt l6nyomat, de m6r honapok ota nem dolgozik. Verbringen wir den Abend zusammen! Wir konnen ins Kino, oder in ein elegantes Restaurant gehen, entscheides du! Viele sagen, dass wenn du wirklich gro8e Probleme hast, ist es immer noch besser zu rufen und zu schreien, als niedergeschlagen zu sein. lch glaube nicht, dass sie weir, woruber sie spricht. Wir haben eine wunderbare Hochzeitsreisel Wer es kann, der macht es, wer nicht, der lehrt es. Er mochte meine Pflegetochter verloben, er arbeitet aber schon seit Monaten nicht. Boldog hizass6got kiv6nunk nektek! Ne l6gy m6r olyan levert, az 6let sz6p! Most 80 6ves, 6s el akar venni egy csinos ozvegyasszonyt. 30 6vvel idosebb n6la, de ez at6ny,, nem zavarja a holgyet. ' Es a vagyona sem. Milyen meghato! Azigaz bar6ts6g mindig dnzetlen. Szeretem a feles6gemet 6s nem akarok elv6lni. Semmik6pp! A boldogsdgot nem lehet p6nzzel megvenni. Gyuloli a volt f6rjet, mert elhagyta. Wir wunschen euch eine gluckliche Ehe! Sei nicht so niedergeschlagen, das Leben ist schdn! Er ist jetzt 80 Jahre alt, und m6chte eine hubsche Witwe heiraten. Er ist 30 Jahre dlter als sie, aber dieser Fakt stdrt die Dame nicht. Und sein Vermogen auch nicht. Wie ruhrend! Wahre Freundschaft ist immer selbstlos. lch liebe meine Frau und mochte mich nicht scheiden lassen. Auf keinen Fall! GlUck kann man nicht mit Geld kaufen. Sie hasst ihren Ex-Mann, weil er sie verlassen hat. Hogy tudja el6rulni a sajdt orszagat? Nem kell suttognod, ebben a szobdban senki nem hall bennunket. M6g mindig nagyon szereti a volt feles6g6t, 6s szivesen megbocs6tana neki az6rt, amit vele tett. Az nevet a legjobban, aki utoljdra nevet. Nagyon turelmesnek 6s onfel6ldozonak kell lenned, ha fel akarsz nevelni egy gyereket. N6ha eg6sz 6jszak6n 6t tudnak sirni a kisbab6k. Hadd l6ssam milyen magasra tudsz ugrani. Nagyon.;ol szorakoznak, mikdzben mi dolgozunk, mint a lovak. Wie kann er sein eigenes Land verraten? Du musst nicht flustern, in diesem Zimmer kann uns niemand horen. Er liebt seine Ex-Frau immer noch und wurde ihr gern verzeihen, was sie ihm angetan hat. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du musst sehr geduldig und aufopfernd sein, wenn du ein Kind erziehen willst. Manchmal k6nnen die Babys die ganze Nacht durch weinen. Lass mich sehen, wie hoch du springen kannst. Sie vergnugen sich sehr gut, wdhrend wir wie die Pferde arbeiten

10 GYAKORLO 5 1t8 Ha teherbe esel, el kell menned egy orvosnoz. T0l fiatal vagyok, m6g nem akarok gyermeket szulni. Amikor a gyerekek felnonek, tobbnyire elhagyjdrk a szuloi hazat Nem k6tszer teniszeztek hetente? Nincs kedved fara maszni? A terhess6ge alatt Onnek nem szabad Ut6lok kor6n kelni, te nem? doh6nyoznra Wenn du schwanger wirst, musst du zu einem Arzt gehen. lch bin zu jung, ich will noch kein Kind zur Welt bringen. Wenn die Kinder aufwachsen, verlassen sie meistens ihr Elternhaus. Soielt ihr nicht zweimal die Woche Tennis? Hast du keine Lust auf einen Baum zu klettern? Wdhrend lhrer Schwangerschaft durfen Sie nicht rauchen. lch hasse es. fruh aufzustehen, du nicht? En nem tudok neki megbocs6tani, te meg tudndl? Hogy lehet lgy el6rulni egy bardtot? Valoban hritlen volt hozz6m. ToltsUk egyutt az 6jszakAtl Itt jdn a busz. Nem tudja meg6llni, hogy ne bocs6sson meg neki. Azt hiszem, meg tudom 6rteni. Nem tudom, hogy mit tegyek. Nincs okod, hogy feltekeny legy6l 16. Mindig hri volt hozzad. Utdlok dllandoan veszekedni az aposommal lch kann ihm nicht verzeihen, konntest du? Wie kann man einen Freund so verraten? Er war wirklich untreu zu mir. Verbringen wir die Nacht zusammen! Hier kommt der Bus. Sie kann es nicht aushalten, ohne ihm zu veroeben. l'ch glaube, ich kann sie verstehen. lch weib nicht, was ich tun soll. Du hast keinen Grund, eifersuchtig auf thn zu sern. Sie war immer treu zu dir. lch hasse es, stdndig mit meinem Schwieqervater zu streiten. Ugy orolok, hogy holnap jonnek vacsor6ra, Valoban? Megis elfogadt6k a meghiv6st? lch bin so froh, dass sie morgen zum Abendessen kommen. Wirklich? Haben sie die Einladung doch angenommen? Olyan firadtak voltak, hogy pihenniuk kellett. Sie waren so mude, dass sie sich ausruhen mussten. Maradjatok ott, ahol vagytok! Bleibt, wo ihr seid! Mi6rt nem teszed bankba a p6nzed? Warum schaffst du dein Geld nicht auf die Bank? Sokkal biztonsigosabb lenne ott. Es wdre da viel sicherer. Az unokatestv6remnek nincs tul sok bar6tja, Meine Kusine hat nicht zu viele Freunde, de mindannyiukat nagyon szereti. aber sie liebt sie alle sehr. A sogorom egyike azon kev6s embernek, Mein Schwager ist einer der wenigen aki senkitol sem f6l. Menschen, die vor niemandem Angst haben.

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek:

IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830. Közös Európai Referenciakeret szerinti nyelvi tudásszintek: IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam 830 IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamra a diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat-

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2009/2010. NÉMET NYELV FELADATLAP. 7. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV

NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM NÉMET IDEGEN NYELV NÉMET NYELV 4-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Gilbertné Domonyi Eszter, Illésné Márin Éva, Kincses Mihályné Knipl Andrea, Kurdi Gabriella, Petriné Bugán Barbara, Szántó Bernadett NÉMET IDEGEN NYELV 4. ÉVFOLYAM Célok

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2

4. évfolyam, minimumszint. 8. évfolyam, minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv A2 NÉMET NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett

50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett 50 hasznos német kifejezés - az egyszerűtől a bonyolultnak tűnőig Szerkesztette: Tar-Pálfi Nikolett Alltag 1. Wie geht's? Wie fühlst du dich? Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich? 2. Wann kommst du nach

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi

a ház / lakás, ahol élünk, lakókörnyezetünk a család mindennapi életének tipikus szituációi 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek négy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 13. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Benő Eszter Beszélő képek. Kreatív írás az idegennyelv-tanításban

Benő Eszter Beszélő képek. Kreatív írás az idegennyelv-tanításban Benő Eszter Beszélő képek. Kreatív írás az idegennyelv-tanításban I Ha egy zenemű, kép, olvasmány vagy bármi felkavar és feszültséget kelt az emberben, az ember máris gazdagabb lett. Megérintette a művészet.

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam

Helyi tanterv. NÉMET 4-8. évfolyam Helyi tanterv NÉMET 4-8. évfolyam Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes!

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter aufgrund des Textes! A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam

NÉMET NYELV VIZSGAANYAG. 9. évfolyam NÉMET NYELV VIZSGAANYAG 9. évfolyam 1. Wortschatz der 1-11. Lektionen in dem Buch Start!Neu + Arbeitsheft+ kiegészítő 2. Themen und Dialoge: 1. Begrüßungen, Vorstellungen 2. Familie 3. Essen und Trinken

Részletesebben

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE KŐBÁNYAI SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE ALSÓ - FELSŐ TAGOZAT Német nyelv 2015 1 HELYI TANTERV NÉMET 4-8. évfolyam A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlása alapján

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről.

X. A város. A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. X. A város A. Hova mész? A városba megyek. Hova mész? Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. Honnan jössz? A városból, egy koncertről. B. Szia, Zoli! Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? A városba megyek

Részletesebben

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok

Deutsch4. Klasse 4. Célok, feladatok Deutsch4 Rund um das Jahr 5 Stunden per Woche Klasse 4 Célok, feladatok Életkorának megfelelően ismerje meg a német nemzetiség kultúráját, hagyományait. Értsen meg egyszerű kérdéseket és utasításokat és

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 0802 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1.

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 8. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch

Szita Szilvia Pelcz Katalin. MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet. Korpusz alapú szótár Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet Kleines Korpuswörterbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Ebben a füzetben azokat a szavakat gyűjtöttük össze ábécésorrendben, amelyek

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Csölle Dániel. Emlékek ballagásomra Csaba E. Anna illusztrációjával

Csölle Dániel. Emlékek ballagásomra Csaba E. Anna illusztrációjával Csölle Dániel Emlékek ballagásomra Csaba E. Anna illusztrációjával A vége elıtt egy rövid pillanatban, minden emlékem hirtelen megrohan. S a történelem ezen töredékében érzem, hogy valamit tényleg átéltem.

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel

Tanmenetek. Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2. 1. Hét Bevezetés, követelmények, ismerkedés a könyvvel Tanmenetek Építész és Építő szakos hallgatók részére Német általános nyelv (N1) szint: A1, A2 2. -4. Hét a ä, gefallen gefällt, tragen trägt, Modalverben és Wissen wissen kennen können személyes névmás

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09 Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 28/9 Zum Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Auch im Schuljahr 28/9

Részletesebben

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család,

Hét Óra Tananyag (Szemléltetõ anyagok. 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, segédletek segédletek, gyakorlatok, feladatok stb.) stb.) Szeptember gyakorlatok 1. 1. Ismerkedés a tankönyvvel A magyarhoz hasonló Témakörök: iskola, osztály, család, hangzású szavak lakás, környezet,

Részletesebben

30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható.

30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható. Nyelvismereti teszt 30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható. Válaszait a megoldólapon írja a megfelelő helyre! A (0) a mintamegoldás. I. Válassza ki a mondatba

Részletesebben

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára

Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Követelmények a gimnázium német nyelv 10-12. évfolyama számára Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott szöveget megérteni és

Részletesebben

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok.

VII. A napirendem. Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. A. VII. A napirendem Mit csinálsz ma délután? A szobában fekszem és olvasok. Hánykor reggelizel? Hétkor. Mit reggelizel? Zsemlét. Mit iszol? Teát vagy tejet. B. A napirendem Péter: Reggel 6 órakor kelek.

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin: MagyarOK 1.

Szita Szilvia Pelcz Katalin: MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin: MagyarOK 1. HASZNOS KIFEJEZÉSEK NÜTZLICHE AUSDRÜCKE Szita Szilvia és Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu 1 1. FEJEZET BEVEZETŐ: A MAGYAR NYELV KAPITEL 1 EINLEITUNG: DIE UNGARISCHE

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu HELYI TANTERV: NÉMET

Részletesebben

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE 2010. 09.28 10. 05. Mit is érdemes tudni Magyarországról? És melyek a leghasznosabb magyar szavak? Ezeket is megtudhatták a német diákok a Dobóban. Emellett iskolánk technikai felszereltsége kápráztatta

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május NÉMET NYELV. EMELT SZINT Írásbeli vizsga Javítási-értékelési útmutató

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május NÉMET NYELV. EMELT SZINT Írásbeli vizsga Javítási-értékelési útmutató PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május NÉMET NYELV EMELT SZINT Írásbeli vizsga Javítási-értékelési útmutató ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. Jó megoldásként csak a Javítási-értékelési útmutatóban megadott megoldások fogadhatók

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám ADATTÁR ItK (ItK), 110(2006). UJVÁRI HEDVIG PETŐFI-VERSEK SCHNITZER IGNÁC FORDÍTÁSÁBAN Jelen vizsgálódás alapjául Schnitzer Ignácnak az ban -ben közölt öt német nyelvű Petőfi-fordítása szolgál. Az összehasonlítás

Részletesebben

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven.

Rövid szövegek anyanyelven való szóbeli alkotása. Szóbeli interakció, kommunikáció anyanyelven. 1. évfolyam A 1. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV

NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV NÉMET ELSŐ IDEGEN NYELV 9 12. évfolyam Célok és feladatok A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Előszó. Kedves Nyelvtanuló!

Előszó. Kedves Nyelvtanuló! Előszó Kedves Nyelvtanuló! Az itt található anyag az Alapfokú Német írásbeli és szóbeli nyelvvizsgákra készít fel sajátos módon. Szinte minden feladat fordítási feladat magyar nyelvről német nyelvre, abból

Részletesebben

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP

Német C2 1 1 061. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra + 180/300 OP Német C2 1 1 061 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Tudományos Ismeretterjesztő Társulat A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje

Részletesebben

Die Parzelle C bleibt für immer leer A C parcella örökre üres marad

Die Parzelle C bleibt für immer leer A C parcella örökre üres marad Die Parzelle C bleibt für immer leer A C parcella örökre üres marad Von Projektleiter Oberstudienrat Richard Guth / Guth Richard projektvezető (15. 06. 2015 / 2015. 06. 15.) Etwas Interessantes widerfuhr

Részletesebben

Berlin nevezetességei

Berlin nevezetességei Berlin nevezetességei Projektterv: Berlin Összeállította: Ősz Ágnes Wendler Andrea Iskola: Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Tanév : 2009/2010 Projektleírás Kiemelt téma Időtartam Órakeret Évfolyam

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Német környezetvédelmi diákcsere-program

Német környezetvédelmi diákcsere-program 92 beszámolók Német környezetvédelmi diákcsere-program (2004. szeptember, október) Az alábbi programokon született, diákjaink által írt újságcikkekből az évkönyv VIII. fejezetében olvashatunk néhányat.

Részletesebben

I. GYENGE ÉS ERŐS IGÉK ALAKJAI

I. GYENGE ÉS ERŐS IGÉK ALAKJAI Nyelvhelyességi gyakorlatok 2., 2007/2008. II. félév 5. óra: Gyenge és erős igék alakjai (Formenbildung der schwachen und starken Verben) A német igealakok rendszerint két jól elkülöníthető elemből épülnek

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 19. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 19. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS

2016. március Suli-Harsona REJT VICCEK VÉNY BŐRÁPOLÁS 2 0 1 6. m á r c i us S ul i - H a r s o n a V IC C E K S Á L O P Á R Ő B REJ TV É NY A k t uá l i t á s o k N a g y L a j o s ki r á l y Nagy Lajos királyunk 1326. márc. 5-én született Visegrádon. 1382.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv emelt szint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 12. NÉMET NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok javításakor

Részletesebben

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25.

Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Dr. Reuss András A Luther-énekek teológiája Országos énekkari találkozó. Budapest-Deák tér, 2003. október 25. Megjelent: Lelkipásztor (79) 2004/2, 42-44. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/1, 96-100. A nagy

Részletesebben

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén

Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén Szülést megkönnyítő módosulás a Spalax hungaricus hungaricus Nhrg. medencéjén írta : S z u n y o g h y János, Budapest A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Társulat egykori Állattani Szakosztályának 405.

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Egyetem. Vélemény. Kultúra. Miegymás. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói lapja.

Tisztelt Olvasó! Egyetem. Vélemény. Kultúra. Miegymás. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói lapja. 2 CONFAB ABULA A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói lapja Fõszerkesztõ Egyetem Tisztelt Olvasó! 3 Váncsodi József j_vancsodi@yahoo.com Felelõs szerkesztõ Szarka Dániel Olvasó

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Javító vizsga matematikából, 9. évfolyam

Javító vizsga matematikából, 9. évfolyam Javító vizsga matematikából, 9. évfolyam 1. Halmazok Tk. 16.o-21.o (definíciók, tételek, mintapéldák) 23.o Feladatok 1-8. 27.o Feladatok 1-6. Számegyenesek, intervallumok 29-30. 2. Algebra és számelmélet

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 10. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 10. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Sommerkolleg. bereits zum 20. Mal! ÚJ NYÁRI EGYETEMI ÚJSÁG. Studenten beim Turmbau zu Babel. Zweisprachige Jubiläumsausgabe Kétnyelvű jubileumi kiadás

Sommerkolleg. bereits zum 20. Mal! ÚJ NYÁRI EGYETEMI ÚJSÁG. Studenten beim Turmbau zu Babel. Zweisprachige Jubiläumsausgabe Kétnyelvű jubileumi kiadás Zweisprachige Jubiläumsausgabe Kétnyelvű jubileumi kiadás Sommerkolleg bereits zum 20. Mal! HUF 0,00 / EUR 0,00 / RON 0,00 RSD 0,00 / JPY 0,00 / COP 0,00 Bericht siehe Innenteil Studenten beim Turmbau

Részletesebben

8. évfolyam Német nyelv

8. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 8. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben a feladatok utasításai is németül szerepelnek.

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, T úr utca 5-7. IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam. Célok és feladatok IDEGEN NYELV - NÉMET 5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben