MI A KREAT V NYELVTANULAS?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MI A KREAT V NYELVTANULAS?"

Átírás

1 Kedves Nyelvtanulol MI A KREAT V NYELVTANULAS? On valoszinuleg klv6ncsi, mi a fo kulonbs6g a "hagyomanyos" nyelvtanul6si modszerek 6s az 6ltalam kifejlesztett KreatlvNyelvtanul6s kozott, hiszen a kozelj6voben On is ezzel a modszerrel fog n6metul tanulni. Nos, a Kreativ Nyelvtanul6s, - nev6hez hiven - a nyelvtanulot passziv hallgatobol a tanul6si folyamat aktiv r6s-ztvevoj6v6, ir6nyitojdv6, foszereplojeve teszi. S nemcsak azdltal, hogy maga v6lasztja meg a tanul6s l'ielyet, idejet, iempoj6t, hanem az idegen nyelvhez valo viszonya is teljesen megv6ltozik. Nem olvasmdnyok, szavak, szab6lyok passziv befogadoja, hanem alkoto, kreatlv r6sztvevo az elso pillanattol kezdve. A megadott -szavakbol 6s nyelvtani szab6lyokbol kiindulva szoban sajat mondatr6szeket, mondatokat alkot, vagyis megszolal, beszelaz idegen nyelven! S mindezt magabiztosan, hiszen azonnal ellenorizheti is mag6t: igen, jot mondtam,.helyes a v6laszom, vagy-: ezt m6g meg kell n6zneml Ezzel a modszerrel az ember valoban saj6t kez6be veszi tanul6s6t! Ekozben nem marad egyedul, hiszen egy r6szletesen kidolgozott tananyag 6ll rendelkez6s6re. A szokincs 6s a nyelvtani tematrka hosszti 6vek munk6j6nak eredm6nye, alapelve: eloszlr a leggyakrabb szavbkkal, az alapveto nyelvtannal elinditani a besz6det, (de m6r kezdettol fogva helyesen), s a szokincset csak utana boviteni, a nyelvtani finoms6gokat csak kesobb venni. A halado anyag m6r kibovult szokincsre 6s r6szletesebb nyelvtanra 6pUl. Mi6rt a besz6d a legfontosabb, mi6rt fontosabb, mint az ert6s, ir6s, olvasds? Az6rt, mert amit az-ember szoban meg tud fogalmazni, azt meg is 6rti, le tudja irni, el tudja olvasni! Fordltva ez mar egy6ltal6 nem biztos: H6nyszor mondjiiz ember: 6rtem, amit mond, de nem tudok neki vdrlaszolni. llyenkor mondj6k, hogy az illetonek passzlv a nyelvtud6sa. A Y(reativ" nyelvtanulonak rir6r kezdettoll'iogvaktiv nyelvtud6sa van, mivel azonnal celnye.lven szolal meg 5 tanul6s folyam6n. A rendszeresen ellehorzott helyes megold5sok siker6lm6nyt, eg6szs6get onbizalmat 'adnak, amelyek olyannyira szuks6gedek az idegen nyelven valo megszolal6shoz! Gyakori k6rd6s. mennyi ido alatt lehet megtanulni egy nyelvet? T5rm6szetesen a nyeivtud6s kulonbozo Szintu lehei, 6n az 6ltal6nos tem6krol folytatott foly6kony t6rsalg6st veszem alapul, ezt a c6lt ugyanis felt6tlenul el6ri mindenki, aki elsaiatitia.ez.tlt anya.got. Teh6t-aki barmetyik oldal bermetyik mondatr6sz6t, mondat6t pontosan 6s gyorsan le tudja forditani szoban nemetre, annak nem fog probl6m6t okozni a besz6dl Hogy ezt ki mennyi ido alatt 6ri el, az term6szetesen vdltozhat, de a Kreatlv Nyelvtanuldssal erre a tliyezore is joval'nagyobb befolydsunk van, mivel tanul6sunk tempoja! nlagulf szabjuk meg, igy toltink fugg, hikor eruhf az anyag v6g6re. Az 6llando onkontrollehetos6ge biztositja, hogy nem tudjuk becsapni magunkat! Elo'szor lassdn forditsunk, de pontosan, s ha m6r pontos, akkor gyorsitsuk fell Az 6r6s kb. k6t lecke, teh6t amikor a negyedik pontos, akkor kell a m6sodiknak besz6dtempoban mennie. A gyakorlatokat term6szetesen iib-sban is elv6gezhetjuk, ha a helyesirdsunkat akarjuk fejleszteni, esetleg pihen6sk6ppenl Javasolom, hogy-ne kezdjunk 0j oldal, amig el nem 6rtUk a 7O-80%-oszintet az aktu6lis gyakorlo lapon. Ha elf6radunk, pihenjunk! Senkinem 6llltja, hogy ez a gyors, hat6kony, c6lratoro nyelvtanul6si modszer f5rads6g, munka nelkul hozza gyumdlcseit. De azt is tudjuk, hogy "k6nnyen, gyorsan" semmit nem lehet megtanulni! V6gezetUl szeretn6m megkoszdnni anyanyelvi lektoromnak, Eva Wernernek, a n6met nyelv 6s irodalom tan6rdnak gondos, preciz munk6jdt. Minden leendo "kreativ" nyelvtanulonak nagyon sok sikert k[v6n a szerzo. Ga6l Otto f nfo: minden kedden 6s csutortcikon d6lel6tt 9-12 oraig 20 I

2 HASZNALATI UTMUTATO A HALADO TANANYAGHOZ A leck6k a SZOLAP-pal kezdodnek, amelyen az Oj szavakkal ismerkedhetunk meg. Altaldban kul6n szerepelnek a fonev6k, mell6knevek, igek stb., a konnyebb dtt_ekinthetoseg vegett. A gyakorlatok szoanyaga 'foleg az elso hat szolapra 6pUl, a tematikus szogytijtemelyg[,. valamint a lecke szolapjain ta16lh-ato nemzetkozi szavak a fakultativ szoki ncsbovlt6st szolg6lj6k. Ezt koveti a SZOLAP MAGYARAZAT, amely kulon kit6r azokra a szavakra, amelyek hasznslata a magyartol elt6r, s igy probl6m6t okozhat. Ezen a lapon a.szomagyar.azalok a sz6lap.sorren"djet ko\ietik, megpedig a-bdt fetso sarokbol haladunk a jobb also sarok fel6. Erdemes a..szolapot 6s a szolap malyar6zatot egyszerre tanulm6nyozni. Ezen a lapon csak a probl6m6s szavak szerepelnek-, a fennmaradok haszn6lata 6ltaldba nem okoz gondot Az ezutan kdvetkez6 NYELVTAN lap a motorja az eg1sz leck6nek, az itt elsaj6titott szab6lyokkal tudunk majd helyes n6met mondatot k6pezni a tov6bbi gyakorlatok folyam6n. A GYAKORLO 6s a VEGYES GYAKORLO lapok alkotjdrk az anyag t0lnyomo r6sz6t. Ezeken a Nyelvtan lapokon szereplo nyelvi jelensegeket tudjuk begyakorolni..ezt 3 gelt szo.lg6lja, hogy minden mondat k6t nyelven ldihato,- megpedig egyenes vonalban gepelve. Ez lehetov6 teszi, hogy onmagunk tandrai leh'essunk, hiszen barmelyik oh-al letakarhato, s meggyozodhetunk megold6sunk helyess6g6rol, illetve addig gyakorolhatjuk,.amig hib6tla nem lesz' Az' etso -hat teck6ben l-6;6 GYAKORLO lapok t6bbnyire az adott lecke nyetytqll anyag6t gyakorottatj6k. A VEGYES GYAKORLO osszefoglalo jellegu, itt kulonfele tipustr kifejezesek, ilondatok veltakoznak, 6ppen 0gy, mint az 6lo ny-elvben. A2 anyag m6sodik fel6ben csak ilyen lapokatalslunk, ezzel is mineljobban megk6zelitve a besz6lt nyelvi helyzeteket. A nyelvtanul6s eme halado szintj6n egyrg tdbbsz6r tal6lkozunk olyan 6s.. ry91$1tok,f,qt t<itele'zbseffet, amelyek jelentdstartalma irihr6r nem adh.ato v.igszq egyszeru tukdrfordit6ssal, illetve, frogy egy mohdat'fordit6s6n6l tobb helyes megold6s is l6tezhet. Az 6rdekes elt6r6seket 6rdemes ft'egjegyezni, sot feljegyezni, igy nyelvtanul6s kdzben kialakul.egy ertelmez6 szemlelet, amely ezen i'sznten m6r minbdnfepp t<iviinatos. Sot eppen ez a.szemlelet segiti a tanulot ahhoz, hogy'a k6sobbiekben - ak6r hallott, dli6r olv_asott - eredeti szovegeket erteni, 6rtelmeznt tudi-on... JaV6solom, hogy eloszdr a magyar reszt.jdkarjuk le, s miut6n mar-1ot.ieg.y a magyarra forditis, akkor takarjuk [e a n6metet, s pi6baljuk a:rnagyar szoveget ndmetre forditanil ei,gylnii'- vegcet, hiszen hb ezt rirar gyoriin, konny5d6n tesszuk, ag-yunkat besz6dhez hasonlo refteitikhez szo-ktatiut<l Mindekozben Srztos t6maszunk a letakart fordit6s, mivel..nem lehet f<etiegunt(, vajon joi mondtunk-e? A fent emlltett elemzo modszerrel egy lap m6sodik-harmadik olvasjta mar 6izto3 kiindulopont a lap c6lnyelvre valo helyes fordit6s6ban. K6t l6pcsoben haladjunk, eloszor pontosan, azutln eg.yle gyorsabban forditsunk! Ha nem io a megold6s, keressuk vissza a hiba ok6t a-'nyelvtan".lapgl, Yagy a,,szolap.. Magyara2at"-on.'Biztosan seglts6gunkre lesznek, mivel a gyakorlatok,cs.aknem kizarolag ezen tapsk nyelvi anyag6t haszndrlj6-k. Ei. alol van ugyan neh6ny kiv6tel, de azokat 6ltal5ban kul6n jelzem vistag'betfivdl."ezen kivui igy jel6lok nehihy n6met jellemzo, lyglvrg. gyakori,,de,a,,m1gy?r nyutuf'"as.nilattot elt6ro kifejez6st.'mivel halado'szinten eobot eleg.sok van,6s a tul sok kiemel6s si6ttoredezn6 az anyagoi, saj6t igeny szerinti kiemel6sek -6s jegyzetel6sek segithetik a nyelvtanul6sunkat. i vegso c6l, hogy barmelyik laprol barmetyik mondatot pontosan 6s gyorsan le tudjuk. forditani. Ugya"nis na'me!'szerezzik ezi a k6szs69et, akkor egy ilyen,..vagy ehhez hasonlomondat megfogalmaz6sa-p6ldaul az utc6n s6tdlva sem fog probl6m6t okozni! A gyakorlatok egy r6sze egym6stol fuggetlen mondatok egym6s.ut6.nja.. M6sik resze-6sszefuggo, egi61-shoz kapclolodo moiilatok, ametytk hetkoznapi besielgetesek reszleteikent is felfoghatoak' dz' kivalo alkblmat ny0jt az ev5 nyeiv sokszor isonka mondatainak bemutatlsara- spont6n besz6dhelyzetekben. A s2erzo igyeke2ett egy min6l eletszerrjbb,. a.besz6lt nyelv modern fordulatait - nem ritk6n humorral telitve - visszaado mondatanyag osszedllit6s6ra. A CD-n az elso hat lecke szolapja 6s elso 2 gyakorlo lapja hallhato n6met nyelven. Sok sikert klv6n e kreativ nyelvtanul6shoz a szerz6 Ga6l Otto f nfo: minden kedden 6s csi.itortcikdn d6lel6tt 9-126rAig 20 I

3 I. SZOLAP v1 megismerkedni.s. kennen zu lernen n6t1en...'.'unverheiratet apos... rschwiegerv ater,'" felismerni...zu erkennen valodi...echt anyos...eschwiegerm utter, -" megbesz6lni...zubesprechen me y...,...tief v6...rschwiegersohn, -"e gyrilolni u hassen lelki...seelisch meny...eschwiegertochter, -" el6ruln i u verraten terhes...schwa nger sogor...rschwager, -" emliteni u erwdhnen 0jszulOtt...neugeboren sogorn6...eschwdgerin, -nen eml6keztetni...zu erinnern id6s...a1t unokatestv6r.rkusin, -s, ekusine f6lreerteni...zu missverstehen bolcs...weise unoka6cs...rneffe, -n meggondolni...zu Uberlegen hihetetlen...unglaublichunokahig...enichte, -n felt6telezn i...an2u neh men elviselhetetlen.u nertrdg lich iker...rzwilling, -e elindulni...abzufah ren kiv6lo...hervorragendozvegyasszony...ewitwe, -n meg6rkezni...anzukommen vicces...witzig Ozvegyem ber... rwitwer, - nyaralni...urlaub zu machen lusta...faul 6rva... r/ewaise, -n labd6zni...ball zu spielen tipikus...typisch mostohaapa... rstiefvater, -" teniszezni...tennis zu spielen levert...niedergeschlagen mostohaanya...estiefm utter, -" megism6telni..zu wiederholen vad...wi d keresztapa...rtaufpate, -n eve2ni...2u rudern csendes...still keresztanya...etaufpatin, -nen vitorldrzni...zu segeln gyenged...zdrtlich feln6tt...rerwachsene, -n penzt kolteni...geld auszugeb'en 6rz6keny...empfindlich mostohagyermek.sstiefkind, -er idot tolteni...'zeit zu verbringen volt, egykori'exsielni...schizu laufen jol ismert...'.wohlbekanntgener6cio...egeneration, -en f6ltestv6r...rhalbbruder, -" korcsolydzni.schlittschuh zu lauf. buszke...'."stolz elod, 6s...rVorfahre, -n sz6nkozni...schlitten zu fahren hi[...'...'."..eitel utod...rnachfahre, -n ugrani...2u springen szereny.'.',*;.bescheiden v6n16ny...alte Jungfer, -n m6s2ni...2u klettern bek1pzel.t.i:;'"eingebildet agglegeny...rjunggeselle, -n ki6ltani...zu rufen nigy...;!."'neidisch hdrzassdg...eehe, -n sikitani...zu schreien feltekeny...'eiferstichtigh6zaspdr...sehepaar, -e suttogni...zu fliistern onz6...'.""' ''eigensinnig hdrzast6rs... rgatte, egattin szorakozni...sich zu vergntigen Onzetlen...'.selbstlos v6leg6ny...rbrdutigam, -e rajzolni...zu zeichnen 0nfel6ldozo"aufopfernd menyasszony..ebraut, -"e beleszeretni...sich zu verlieben hr-1...,...treu eskuv6...ehochzeit, -en eljegyezni u verloben h titlen... u ntreu n6sz0t...ehochzeitsreise, -n feles6gul venni...zu heiraten tonkrement..pleite s16c... rkerl, -e teherbe esni..schwanger zu werdenbolond...verruckt csecsem6...sbaby, -s s2u1ni...2u gebdren mer6s2... kiihn kisdi6k... rschiiler, - felnevelni u erziehen izgalmas...aufregend kamasz...rflegel, - feln6ni...aufzuwachsenunalmas...langweiligifj0,fiatal...rjiingling, -e megbocs6tan i...zu verzeihen m eghato...rii h rend terhess6g...eschwangerschaft osszeh6zasodni.s. zu verheiraten turelmes...geduldig szul6s...egeburt, -en e1v61ni...sich scheiden turelmetlen... ungeduldig vdldrs...escheidung, -en lassen kinaln i,felaj6n lan i..anzu bieten k6pzett...gebildet hang/hangzdts..rklang, -"e t0nkreteni...2u zerstoren e16re...vorwdrts logika...elogik megbizni vk.ben...zu vertrauen ekozben...inzwischen izl izl6s...rgesch mack,'"e el/koltozni...umzuziehen6l landoa n...st?i nd i g teny...rfakt, -en aggodni...sich Sorgen zu machen szok6sosan.gew6h n lich vagyon...svermogen, - tor6dni vm.vel...sich zu klimmern kivul16l...auswendig H0sv6t...Ostern t01e1ni...2u Uberleben ugyanakkor.gleichzeitig a1ak...efi9ur, -en tartani (idoben)...2u dauern felel6ss69... everantwortu n g tapasztalat...eerfah ru n9, -9n szim itanr ".zu rechnen forgalom...rverkehr, -e hangulat...estimmung, -en 6r0kbe fogadni...zu adoptieren etel...sessen, - es6ly...echance, -n hrba, v6tek...eschuld, -en borton...sgefdngnis, -se kornyek...eumgebung, -en crgaretta...ezigarette, -n ookol...eholle, -n f6n0k...rchef, -s Minden 1og fenntartval A tananyag szerzoijogvedelem alan dll, masoldsa tdrven)'t sert. Az ebbol ad6d6 erkdlcsi ill. anyagi k6r megteritdsdre a szerzo minden esetben igdny tart.

4 I. SZOLAP MAGYARAZAT lt2 megismerkedni...sich kennenzulernen, Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt. Egy evvel ezelott ismerkedtunk meg egym1ssal. felismerni...zu erkennen, amirol - an + Re.. (Te - T6rgyeset, Re. - R6szes eset) lch habe ihn an seiner Stimme erkannt. FelismerTem a hangiarol' emlekeztetni...zu erinnern, amire - an + Te.. Er erinnert mich an seine Mutter. O engem az anyi1ra eml1keztet' f6lre6rteni...zu missverstehen, gyakori m6g: falsch zu verstehen meggondolni...zu [iberlegen, gyakori m6g sich zu [iberlegen, zu bedenken,,,jol 6tgondolni" 6rtelemben, meggondolni mag6t: sich anders zu iiberlegen, utolagosan v6lem6nyt/dont6st v6ltoztatni jelent6sben. Er hat es sich anders Uberlegt, er kommt nicht. Meggondolta mag6t, nem i6n. elindulni... abzufahren, gyalog loszugehen, 0tnak indulni aufzubrechen korcsoly6zni... Schlittschuh zu laufen ki6ltani...zu rufen, de kiab6lni - zu schreien szorakozni...sich zu vergnligen, gyakori m6g: sich zu amtisieren, jol szorakozni: SpaB zu haben: Habt ihr SpaB? Jol szorakoztok? beleszeretni...sich in jmdn zu verlieben: lch habe mich in sie verliebt. Beleszerettem. Ondlloan kolcsdnos'n6vm6st fejez ki. Sie haben sich verliebt. Egymasba szerettek. eljegyezni...zu verloben, sich zu verloben - eljegyezni egym6st: Sie haben sich verlobt. Eliegyeztek egymast. 6sszeh6zasodni...(sich) zu verheiraten, Sie haben (sich) verheiratet. Osszehazasodtak. elv6lni...sich scheiden lassen. Sie haben sich scheiden lassen. Elvaltak. Ha nem hazaspfirrol van szo, 6ltal6nos 6rteleftben a sich trennen (lassen) haszn6latos: Am Ende des Weges haben sie sicht:tiennen lassen / getrennt. Az ut vegen elvaltak. tonkretenni... zu zerstciren, gyakori t"gdf, verderben megbizni...zu vertrauen, akiben R6szes eset: lch vertraue dir. Megbizom benned. aggodni...sich Sorgen zu machen, aki6rt/ami6rt um+te'. lch mache mir Sorgen um unsere Kinder. Aggodom a gyermekeink rl. t6rodni...sich zu ktimmern, amivel/akivel um + Te.: Wer kummert sich um meine Probleme? Kitdrodik az 6n probl maimmal? tartani, folyni...zu dauern, 6lo besz6dben gyakori vorzugehen: Was geht hier vor? MifolYik itt? hiba, v6tek... eschuld, -en foleg elvont 6rtelemben: Das war deine Schuld. A te hib6d volt. Eredetijelent6se: tartoz6s, adoss6g, ilyenkor mindig tobbes sz6mban 5ll! notlen... unverheiratet, jelenti a hajadont is, ugyanilyen gyakori e jelent6sben: ledig levert... niedergeschlagen, elofordul m6g: deprimiert 6nzo.. ei gensi nn i g, gyakori m6g. sel bststichti g, egoistisc h tonkrement.pleite, igeje: pleite zu gehen: Sie sind pleite gegangen. Tonkrementek anyagilag ha elromlott g6prol, szerkezetrol van szo: kaputt, verdorben izgalmas... aufregend, gyakori m6g: spannend ekdzben... inzwischen, gyakori m6g: wdhrendessen, mittlerweile 6tel... sessen,-, gyakori m6g: espeise,-n, sgericht,-e (fog6s) unokatestv6r...rkusin, -s (ejtsd:kuzen) ha hlmnemri, gyakori m6g rvetter, - foleg d6ln6met teruleteken, nonemben. ekusine, -n hdzast6rs... rgatte, -n, (himnem), egattin, -nen(nonem) ahazastarsak - eeheleute (tsz.) vdl6s... escheidung,-en, els6sorban h6zast6rsak koz6tt, egy6bk6nt: etrennung,- h hang...rklang, -"e,az emberi hang estimme, -n k6rnyek...eumgebung, -en, gyakori m6g: egegend, -en fon6k... rchef,-s, ez a szo konyhafonokdt is jelent (eredetileg: rki.ichenchef;

5 I. NYELVTAN t/3 AZ JELEN ID6 - PRASENS HASZNALATA A n6met jelen idot tobbnyire ugyanazon esetekben haszn6ljuk, mint a magyar nyelvben, az al6bbiakban a legfontosabb eseteket foglaljuk 6ssze. 1. A kozl6s id6pontj5ban folyo cselekv6s, tdrt6n6s kifejez6se. Vati arbeitet im Garten. Apa a kerlben dotgozik. Was macht ihr jetzt? Mit csin1ltok most? 2.Kifejezhet a kcizvetlen mriltban, 6pp megtort6nt cselekv6st, pl. sportkozvetit6sek sor6n: Er bekommt fur diesen Schlag noch einen Punkt. Ezeri az utesert kap m6g egy pontot. 3. Kozvetlen jdv6 kifejez6s6re is haszn6latos: Wir warten nicht mehr, wir rufen sie an. Nem varunk tov6bb, felhivjuk oket. 4. ldohat6rozoval6ltal6nos jov6 id6t f ejez ki. Ndchste Woche fahren'wir in Urlaub. Jovo heten megyunk nyaralni. 5. Efbesz6l6sekben - a mfltb6li idosik megt6r6s6vel - a stilust 6l6nkitheti, ezahaszn1lataz 0js6gnyelvben is gyakori. Da fragt sie mich, ob ich Uber diese Sache etwas weib, Akkor megkerdez engem, hogy tudok-e valamit errol az ugyrol. 'r:' 6. Attal6nos igazs6gok, idotlens6g kifejeiese gyakran az immer, nie hat6rozoszavakkal: Ol schwimmt Uber das Wasser. Man kann nicht immer GlUck haben. Az otaj Iszik a vlz felszinen. Az embernek nem lehet mindig szerencseie. 7. A magyarhoz hasonloan kifejezhet ellentmoddst nem triro, szigoru felsz6lit6st: Jetzt horst du sofort mit dem Spielen auf, und fdngst an fur morgen zu lernen. Most azonnal abbahagyod a jatekot, es elkezdesz holnapra tanulni. RENDHAGYO IGEK AZ ELS6 LECKEBEN Az 6sszetett igek eset6n csak az osszet6tel igei alakj6tuntetjuk fel (pl. Schi zu laufen stb.), 6s csak az elso elofordulsskor, ittekinthetos6g 6s helytakar6koss6g celj6bol. zu erkennen, erkannte, erkannt zu springen, sprang, i. gesprungen zu besprechen, besprach, besprochen zu rufen, rief, gerufen zu verraten. verriet. verraten zu schreien, schrie, geschrien zu missverstehen, missverstand, missverstanden zu werden, wurde, i. geworden anzunehmen, nahm an, angenommen zu gebaren, gebar, geboren abzufahren, fuhr ab, i. abgefahren zu erziehen, erzog, erzogen anzukommen, kam an, i. angekommen aufzuwachsen, wuchs auf, i. aufgewachsen auszugeben, gab aus, ausgegeben verzeihen, verzieh, verziehen zu laufen, lief, i" gelaufen Folytatas a 2. Nyelvtan lapon F6n6vi igen6v zu-val: zu haben. BAr azu ezen haszn6lata tananyagunkban elt6r a hagyom6nyostol, ennek a kovetkez okai vannak: 1. A2u mondatbeli szerep6t konnyebb meg6rteni, ha azonnal azige mellett l5tjuk (az angolto-hoz hasonloan), r6ad6sul igy'nem kell'az elv6l6 igekotoket bemagolni, haszndlatukat probl6m amentess6 teszi. 2 A nyelvtanul6sor6n mindig kdnnyebb egy besz6delem elhagy6s6t, mint kit6tel6t megtanulnil

6 GYAKORLO 1 lt4 Holnap tizkor indulunk. Ki nem 6llhatom a lusta embereket. Hogy tudsz szeretni egy ilyen fer'fit? igy senki nem ismerhet fel. N6ha 0gy 6rzem magam, mint egy any6tlan gyermek. Pontosan mit kell csin6lnia? Nem akarom, hogy f6lre6rts. Alta16ban kulfolddn szoktak nyaralni. Gyakran jartok szinhazba? TisztelnUnkell oseinket. Wir gehen morgen um zehn los. lch kann faule Mensche nicht ausstehen. Wie kannst du so einen Mann lieben? So kann mich niemand erkennen. Manchmal fuhle ich mich, wie ein mutterloses Kind. Was genau muss er tun? lch will nicht, dass du mich falsch verstehst. lm Allgemeinen machen sie im Ausland Urlaub. Geht ihr oft ins Theater? Wir mussen unsere Vorfahren ehren. Szerintem t0l sokat k6lt ruh6ra. lch glaube, sie gibt zu viel fur Kleider aus. Nem szoktam reggelizni, mert 6ltal6ban lch fruhstucke nicht, weil ich meistens zu spiit tol keson kelek, 6s m6r nincs idom 16. aufstehe und ich keine Zeit mehr dafur habe. Szeretem a telet, mert sokat tudok sielni. lch mag den Winter, weil ich viel Schi laufen, szdnkozni 6s korcsoly6zni. Schlitten fahren und Schlittschuh laufen kann. A vonatunk holnap d6lben 6rkezik. Unser Zug kommt morgen Mittag an. Csak eml6keztetni szeretn6lek arra, hogy lch mdchte dich nur daran erinnern, mit mondtdl tegnap. n"" Most nem tudok Onnek v6laszt adni,,iietztkann ' ich,n."n?'",l: m6g egyszer 6t kell gondolnom.,,,.; ich muss es mir nochmal Uberlegen. Valoban azt hiszed, hogy el akarlak hagyyri? Glaubst du wirklich, dass ich dich verlassen will? Miert vdlik el egy idos hdzaspdr? Warum ldsst sich ein altes Ehepaar scheiden? Ez valoban nem trinik bolcs dolognak. Das scheint wirklich keine weise Sache zu sein. Nem birom elviselni a neveloap6mat. lch kann meinen Stiefvater nicht ausstehen. Mindig turelmetlen velem es feltekeny Er ist immer ungeduldig mit mir und er ist az anyamra. eifersuchtig auf meine Mutter. ffi:hl nn:'oxnn',, Mit szoln6l, ha elmenn6nk egy magyar 6tterembe? Rem6lem, azonnal v6laszol. Segitened kell a f6ltestv6reidnek, nem lehetsz ennyire onzo. Meggondolta mag6t, nem akarja elvenni Barba16t. Nem tudtam meg6llni, hogy ne nevessek, amikor feltette azt az ostoba k6rd6st. Egy jo apa sok id6t t6lt gyermekeivel. Anyosom 6rz6keny a hangos zen6re. Most nincs kedvem teniszezni. Van itt n6h5ny probl6ma, amelyet meg kell beszdlnunk. Was wurdest du dazu sagen, wenn wir in ein ungarisches Restaurant gehen wurden? lch hoffe, er antwortet sofort. Du musst deinen Halbschwestern helfen, du kannst nicht so eigensinnig sein. Er hat es sich anders Uberlegt, er will Barbara nicht heiraten. lch konnte es nicht aushalten, ohne zu lachen, als er diese dumme Frage gestellt hat. Ein guter Vater verbringt viel Zeit mit seinen Kindern Meine Schwiegermutter ist empfindlich auf laute Musik. lch habe jetzt keine Lust, Tennis zu spielen. Da gibt es ein paar Probleme, die wir besorechen mussen.

7 GYAKORLO 2,t5 Mi tort6nik, amikor v6nkisasszonyok 6s Was passiert, wenn sich alte Jungfern und aggleg6nyek tal6lkoznak egy partin? Junggesellen auf einer Party treffen? Vagy szerelmesek lesznek, Entweder verlieben sie sich, vagy elalszanak. oder sie schlafen ein. A kisdi6koknak nincs kedvuk iskol6ba menni Die SchUler haben keine Lust, zur Schule zu genen. Az Slmom egy ferfi, aki h( tud lenni hozzam. Mein Traum ist ein Mann, der treu zu mir sein kann. Az unokatestv6rek a kertben labddznar. Die Kusins spielen im Garten Ball. Jovo h6ten talslkozik a volt feles6g6vel. Er trifft ndchste Woche seine Ex-Frau. A ti gener6ciotok m6r egy m6s vil6gban 61. Eure Generation lebt schon in einer anderen Welt. Az emberek vadak, szemtelenek, Heutzutage sind die Menschen wild, frech, turelmetlenek 6s egoist6k mostan6ban. ungeduldig und egoistisch. Ne felejtsd el, hogy kdnnyti f6lre6rteni olyan embereket, akiket nem ismerunk. B6rcsak igazad lennel Mindenesetre 6n nem szeretn6k megismerkedni irigy 6s bek6pzelt emberekkel, egyszertie nem tudom elviselni oket.. Mit mondjak, 6n sem. ");' A psrom a legonfel6ldozobb ember, akit valaha ismertem. Mit szoln6l ahhoz, ha a Bahamdkon t6lten6nk a n6szutunkat? Szerintem nagyszeru otlet. Vergiss nicht, dass es leicht ist Leute zu missverstehen, die wir nicht kennen. lch wunschte, du hdttest Recht! Auf jeden Fall mdchte ich neidische und eingebildete Menschen nicht :'!' kennen lernen, ich kann sie einfach nicht ausstehen. Was soll ich sagen, ich auch nicht. Mein Partner ist der aufopferndste Mensch, den ich je gekannt habe. Was wurdest Du dazu sagen, unsere Hochzeitsreise auf den Bahamas zu verbringen? lch denke, das ist eine grobartige ldee. Nem 6rtem, mi6rt szeretik a fiatalok annyira a kem6ny rockot, olyan vad 6s ugyanakkor meglehetosen unalmas. Mindig ugyanazok az akkordok, mindig ugyanaz a ritmus, ugyanaz a hangzds. Ne prob6lj az izl6sben logik6tal6lni. N6ha az emberek mssok gyermekeit nevelik fel, 6s 0gy szeretik oket, mintha a saj6tjaik lenn6nek. Gyakran felteszik a k6rd6st, ki a gyermek valodi anyja, az aki megszuli, vagy az, aki felneveli. Ta16n a gyermeket kellene elosz6r megkdrdezni. A v6lasz egy ilyen k6rd6sre sosem konnyu. Taldn ezt a k6rd6st fel sem k6ne tenni. lch verstehe nicht, warum die jungen Leute Hard Rock so sehr mdgen, es ist so wild und zur gleichen Zeitziemlich langweilig. lmmer dieselben Akkorde, der gleiche Rhythmus, der gleiche Klang. Versuche nicht, Logik in Geschmackzu finden. Manchmal erziehen Menschen die Kinder von anderen Leuten, und lieben sie so, als ob sie ihre eigenen wiiren. Die Frage wird oft gestellt, wer die wirkliche Mutter ist, diejenige, die das Kind gebdrt, oder diejenige, die das Kind erzieht. Vielleicht sollte das Kind zuerst gefragt werden. Die Antwort auf so eine Frage ist nie leicht. Vielleicht sollte diese Frage gar nicht gestellt, weroen.

8 GYAKORLO 3 r/6 A kamaszok 6ltal6ban meglehetosen 6rz6kenyek, n6ha m6g szemtelenek 6s turelmetlenek is. Megis izgalmas l6tni, ahogy nonek, s v6gul felnott v6lik beloluk. Mikor szoktatok reggelizni? Miota dsszeh6zasodtunk, amilyen k6son csak lehet. Nem hiszem, hogy tudja, mit tesz. Te nem tudod, hogy mirol besz6lek. Ne mondd el senkinek, amig nem tudsz meg err6l tobbet. M6g mindig az Audin6l dolgoznak? Die Flegel sind im Allgemeinen ziemlich empfindlich, manchmal auch frech und ungeduldig. Trotzdem ist es aufregend zu sehen, wie sie wachsen und schlieblich Erwachsene werden. Wann fruhstuckt ihr normalerweise? Seitdem wir verheiratet sind, so spdt wie moglich. lch glaube nicht, dass sie weib, was sie tut. Du weibt nicht, woruber ich spreche. Sage es keinem, solange du nicht mehr daruber weibt. Arbeiten sie immer noch beiaudi? A voleg6ny nagyon buszke a menyasszonyara. Mi folyik itt? A legjobb bar6taink lejonnek a h6tv6g6re. Nem tudjuk vas6rnapra befejezi a munk6t, Wir kdnnen die Arbeit bis Sonntag nicht hacsak ok nem segitenek. beenden, es sei denn, sie helfen uns. Nem szoktunk 6ltal6ban hfst enni, de..1.'wir essen normalerweise kein Fleisch, aber ezekben a napokban sok sonk6t eszunk,,, ;; in diesen Tagen essen vier viel Schinken, mert H0sv6t varir weil es Ostern ist. A v6l6s ota nagyon levert. Seit der Scheidung ist sie sehr niedergeschlagen" Kdnnyri beleszeretni egy olyan l6nyba, Es ist einfach sich in ein Mddchen wie sie mint o. Minden nap megldtogatom beteg keresztany6mat. Az eskuvo ut6n n6sz0tra mennek Miamiba. Der Brdutigam ist sehr stolz auf seine Braut. Was geht hier vor? Unsere besten Freunde kommen uber das Wochenende. rch besuche leden ras meine r,."n#i3lii3il Nach der Hochzeit fahren sie nach Miami auf Hochzeitsreise. Ne zavarj6tok, mikozben 6pp az uj Stort ihn nicht, wahrend er an seinem neuen konyv6n dolgozik! Buch arbeitet! Mindig meghallgatja a reggeli hlreket, Er hort sich die Morgennachrichten immer an, mielott munk6ba megy bevor er zur Arbeit geht Mindig tobbet kolt, mint amennyit kellene. Sie gibt immer mehr aus als sie sollte. Ki nem 6llhatja az olcso dolgokat. Sie hasst die billigen Waren. lgazan nem vagyok 16 f6lt6keny, lch bin wirklich nicht eifersuchtig auf sie, de szerintem ez mar t0l sok. aber ich glaube, dass das schon zu viel ist. L-e tudod rajzolni az iskol6d? Kannst du deine Schule zeichnen? O egy jol ismert tan6r a v6rosban, Er ist ein wohlbekannter Lehrer in der Stadt, kitrino eredm6nyei vannak, er hat ausgezeichnete Resultate, 6s nagyon buszke a di6kjaira. und ist sehr stolz auf seine SchUler. Salnos nem 6rtem pontosan a k6rd6st, Leider verstehe ich die Frage nicht genau, megism6teln6, k6rem? wurden Sie sie bitte wiederholen?

9 GYAKORLO 4 lt7 ToltsUk egyutt az est6t! ElmehetUnk moziba vagy egy eleg6ns 6tterembe, te ddntsd el! Sokan azt mondjik, hogy amikor igazan nagy problemdid vannak, m6g mindig jobb kiab6lni 6s sikitozni, mint levertnek lenni Nem hiszem, hogy tudja, mirol besz6l. Csod6latos n6szutunk van I Aki tudja, csin6lja, aki nem, tanitja. El akarja jegyezni a nevelt l6nyomat, de m6r honapok ota nem dolgozik. Verbringen wir den Abend zusammen! Wir konnen ins Kino, oder in ein elegantes Restaurant gehen, entscheides du! Viele sagen, dass wenn du wirklich gro8e Probleme hast, ist es immer noch besser zu rufen und zu schreien, als niedergeschlagen zu sein. lch glaube nicht, dass sie weir, woruber sie spricht. Wir haben eine wunderbare Hochzeitsreisel Wer es kann, der macht es, wer nicht, der lehrt es. Er mochte meine Pflegetochter verloben, er arbeitet aber schon seit Monaten nicht. Boldog hizass6got kiv6nunk nektek! Ne l6gy m6r olyan levert, az 6let sz6p! Most 80 6ves, 6s el akar venni egy csinos ozvegyasszonyt. 30 6vvel idosebb n6la, de ez at6ny,, nem zavarja a holgyet. ' Es a vagyona sem. Milyen meghato! Azigaz bar6ts6g mindig dnzetlen. Szeretem a feles6gemet 6s nem akarok elv6lni. Semmik6pp! A boldogsdgot nem lehet p6nzzel megvenni. Gyuloli a volt f6rjet, mert elhagyta. Wir wunschen euch eine gluckliche Ehe! Sei nicht so niedergeschlagen, das Leben ist schdn! Er ist jetzt 80 Jahre alt, und m6chte eine hubsche Witwe heiraten. Er ist 30 Jahre dlter als sie, aber dieser Fakt stdrt die Dame nicht. Und sein Vermogen auch nicht. Wie ruhrend! Wahre Freundschaft ist immer selbstlos. lch liebe meine Frau und mochte mich nicht scheiden lassen. Auf keinen Fall! GlUck kann man nicht mit Geld kaufen. Sie hasst ihren Ex-Mann, weil er sie verlassen hat. Hogy tudja el6rulni a sajdt orszagat? Nem kell suttognod, ebben a szobdban senki nem hall bennunket. M6g mindig nagyon szereti a volt feles6g6t, 6s szivesen megbocs6tana neki az6rt, amit vele tett. Az nevet a legjobban, aki utoljdra nevet. Nagyon turelmesnek 6s onfel6ldozonak kell lenned, ha fel akarsz nevelni egy gyereket. N6ha eg6sz 6jszak6n 6t tudnak sirni a kisbab6k. Hadd l6ssam milyen magasra tudsz ugrani. Nagyon.;ol szorakoznak, mikdzben mi dolgozunk, mint a lovak. Wie kann er sein eigenes Land verraten? Du musst nicht flustern, in diesem Zimmer kann uns niemand horen. Er liebt seine Ex-Frau immer noch und wurde ihr gern verzeihen, was sie ihm angetan hat. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du musst sehr geduldig und aufopfernd sein, wenn du ein Kind erziehen willst. Manchmal k6nnen die Babys die ganze Nacht durch weinen. Lass mich sehen, wie hoch du springen kannst. Sie vergnugen sich sehr gut, wdhrend wir wie die Pferde arbeiten

10 GYAKORLO 5 1t8 Ha teherbe esel, el kell menned egy orvosnoz. T0l fiatal vagyok, m6g nem akarok gyermeket szulni. Amikor a gyerekek felnonek, tobbnyire elhagyjdrk a szuloi hazat Nem k6tszer teniszeztek hetente? Nincs kedved fara maszni? A terhess6ge alatt Onnek nem szabad Ut6lok kor6n kelni, te nem? doh6nyoznra Wenn du schwanger wirst, musst du zu einem Arzt gehen. lch bin zu jung, ich will noch kein Kind zur Welt bringen. Wenn die Kinder aufwachsen, verlassen sie meistens ihr Elternhaus. Soielt ihr nicht zweimal die Woche Tennis? Hast du keine Lust auf einen Baum zu klettern? Wdhrend lhrer Schwangerschaft durfen Sie nicht rauchen. lch hasse es. fruh aufzustehen, du nicht? En nem tudok neki megbocs6tani, te meg tudndl? Hogy lehet lgy el6rulni egy bardtot? Valoban hritlen volt hozz6m. ToltsUk egyutt az 6jszakAtl Itt jdn a busz. Nem tudja meg6llni, hogy ne bocs6sson meg neki. Azt hiszem, meg tudom 6rteni. Nem tudom, hogy mit tegyek. Nincs okod, hogy feltekeny legy6l 16. Mindig hri volt hozzad. Utdlok dllandoan veszekedni az aposommal lch kann ihm nicht verzeihen, konntest du? Wie kann man einen Freund so verraten? Er war wirklich untreu zu mir. Verbringen wir die Nacht zusammen! Hier kommt der Bus. Sie kann es nicht aushalten, ohne ihm zu veroeben. l'ch glaube, ich kann sie verstehen. lch weib nicht, was ich tun soll. Du hast keinen Grund, eifersuchtig auf thn zu sern. Sie war immer treu zu dir. lch hasse es, stdndig mit meinem Schwieqervater zu streiten. Ugy orolok, hogy holnap jonnek vacsor6ra, Valoban? Megis elfogadt6k a meghiv6st? lch bin so froh, dass sie morgen zum Abendessen kommen. Wirklich? Haben sie die Einladung doch angenommen? Olyan firadtak voltak, hogy pihenniuk kellett. Sie waren so mude, dass sie sich ausruhen mussten. Maradjatok ott, ahol vagytok! Bleibt, wo ihr seid! Mi6rt nem teszed bankba a p6nzed? Warum schaffst du dein Geld nicht auf die Bank? Sokkal biztonsigosabb lenne ott. Es wdre da viel sicherer. Az unokatestv6remnek nincs tul sok bar6tja, Meine Kusine hat nicht zu viele Freunde, de mindannyiukat nagyon szereti. aber sie liebt sie alle sehr. A sogorom egyike azon kev6s embernek, Mein Schwager ist einer der wenigen aki senkitol sem f6l. Menschen, die vor niemandem Angst haben.

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau)

0. Jó napot! Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) keine Ursache / gern geschehen. Küss die Hand (höfliche Begrüßung - Kinder Erwachsene; Mann Frau) 0. Jó napot! Jó reggelt (kívánok)! Jó napot (kívánok)! Jó estét (kívánok)! Jó éjszakát (kívánok)! Szia! (Sg.) / Sziasztok! (Pl.) Szervusz! (Sg.) / Szervusztok! (Pl.) (Kezét) Csókolom! Viszontlátásra! /

Részletesebben

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NÉMET NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Német nyelv középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 20. NÉMET NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 1. A dolgozatok

Részletesebben

Nagykanizsa is pályázik

Nagykanizsa is pályázik IV. évfolyam, 2012. 4. szám Búcsú. Nagykanizsán is elbúcsúztatták dr. Koltai Dénest, a Pécsi Tudományegyetem leköszönt dékánját. Az ő nyitottságának eredményeként kezdődött meg a diplomát adó egyetemi

Részletesebben

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX

György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger. Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író XIX Konrád György, Kossuth-, Herder- és Franz Werfel-díjas író György Konrád, Schriftsteller, Kossuth-, Herder- und Franz Werfel-Preisträger A tér az emberi élet alapvető dimenziója. A legtöbb emlék térhez

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Emlékezés a holokauszt áldozataira

Emlékezés a holokauszt áldozataira V. évfolyam, 2013. 6. szám Példakép. Sorozatunkban ezúttal a Roma Hungaricum Állami Művésze - gyüttest mutatjuk be, amelynek roma tagjai a magyar cigányzene megőrzésére, nép szerűsítésére vállalkoznak.

Részletesebben

ORPHEUS ÉS MASSINISSA

ORPHEUS ÉS MASSINISSA Péterfy Gergely ORPHEUS ÉS MASSINISSA Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman PhD értekezés - Miskolc, 2007 1 Tartalom Bevezetés helyett...3 A gordovány-színű arc...5 Mmadi Make...10 Lass di ausstopfen...27

Részletesebben

Der Holocaust entlang der Grenze - Erinnerung an die Tragödie

Der Holocaust entlang der Grenze - Erinnerung an die Tragödie Der Holocaust entlang der Grenze - Erinnerung an die Tragödie Ein bilaterales grenzüberschreitendes Projekt von ungarischen und österreichischen SchülerInnen Teilnehmende Schulen: Gymnasium Neusiedl am

Részletesebben

Privát fény a Ráday utcában. Privates Licht in der Ráday utca

Privát fény a Ráday utcában. Privates Licht in der Ráday utca Privát fény a Ráday utcában Privates Licht in der Ráday utca Privát fény a Ráday utcában Privates Licht in der Ráday utca Mischa Kuball, a Goethe Intézet és az utca lakóinak közös projektje Eine gemeinsame

Részletesebben

Tóth Tihamér: A jellemes ifjú Dohányzol?

Tóth Tihamér: A jellemes ifjú Dohányzol? PPEK 450 Tóth Tihamér: A jellemes ifjú Dohányzol? Tóth Tihamér A jellemes ifjú Dohányzol? Tóth Tihamér Összegyűjtött munkái III. kötet mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

MÓDBELI SEGÉDIGE + MÚLT IDŐ. MÓDBELI SEGÉDIGE + EGYSZERŰ JÖVŐ IDŐ I will be a ble to do it meg fogom tudni csinálni Ich werde es machen können

MÓDBELI SEGÉDIGE + MÚLT IDŐ. MÓDBELI SEGÉDIGE + EGYSZERŰ JÖVŐ IDŐ I will be a ble to do it meg fogom tudni csinálni Ich werde es machen können 1. MÓDBELI SEGÉDIGE + JELEN IDŐ I c an do it meg tudom csinálni Ich kann es machen. I have to/ must do it meg kell csinálnom Ich muß es machen. I was a ble to do it (SIMPLE PAST TENSE) I have been a ble

Részletesebben

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3.

2. Lesum, 1951. Aug. 18. 3. The Knolls, 1951. Szept. 3. 2. Lesum, 1951. Aug. 18. Kedves Nyuszim! - remélem első lapomat, amit még csütörtökön délután írtam innen és a Stiftungba címeztem, idejében megkaptad és már tudod, hogy hol vagyunk. Elhelyezésünk nagyon

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

A jövő héten jelenik meg a Jó Pajtás húsvéti kettős száma!

A jövő héten jelenik meg a Jó Pajtás húsvéti kettős száma! 2 A jövő heti címoldala és posztere A napokban egy levelet találtam az asztalomon, Koleszár Olga írta Bácskertesről. Ez állt benne: Kedves Gabi! Volna egy nagy kérésem!!! Szeretnék megtudni valamit Jeremy

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

HONTI LÁSZLÓ. *Vanni vagy nem vanni to be or not to be, avagy létige és kopula az uráli nyelvekben 1

HONTI LÁSZLÓ. *Vanni vagy nem vanni to be or not to be, avagy létige és kopula az uráli nyelvekben 1 HONTI LÁSZLÓ *Vanni vagy nem vanni to be or not to be, avagy létige és kopula az uráli nyelvekben 1 As compared to the Indo-European languages, the existential verbs in Uralic show a great deal of suppletion.

Részletesebben

Teremtsd meg az első milliódat!

Teremtsd meg az első milliódat! Korosztály: 6-18 év Teremtsd meg az első milliódat! M u n k a f ü z e t g y e r e k p é n z ü g y e k I I. Pénzügyi sikeralapozó útmutató és munkafüzet 6-18 éves gyerekeknek. www.elsomillio.hu Tel: + 36

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai

Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Bácskai Júlia, Tapolyai Emőke, Varró S. Gábor Ex Exek Miért vannak még mindig itt, ha már nincsenek? SZIMPOZION Az élet dolgai Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-132-6 HU ISSN 2060-7512 HU ISSN

Részletesebben

Palić MAGYAR DEUTSCH

Palić MAGYAR DEUTSCH Palić MAGYAR DEUTSCH Szabadka Subotica Szabadka Város a Szerb Köztársaság északi részén terül el, a főbb európai közlekedési folyosók mentén és a két folyó, a Duna és a Tisza közötti vízgyűjtő medencében.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes!

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 1 Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 2014 Borítóterv: Pawlik Tamás 2 Tartalom Bevezető... 6 A siker titka... 7 Álom... 7 Vágy... 10 Hit... 12 Célok... 14 A küldetésről... 16 Gyorsítók...

Részletesebben

Hogyan csábítsuk el a nőket?

Hogyan csábítsuk el a nőket? 1. oldal, összesen: 96 Hogyan csábítsuk el a nőket? 2002 - Szugyiczki Roland 2. oldal, összesen: 96 1. Jelmagyarázat a rövidítésekhez: 2. Bevezető 2.1. Hogyan tegyünk szert a kellő magabiztosságra és bátorságra?

Részletesebben

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 Oázis A Magyar Schönstatt Család és Ifjúság lapja 1 Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 2 Örömvadászat Számoljuk

Részletesebben