Hiperonimák a moldvai magyarok kétnyelvűségében. Péntek János A Magyar Tudomány Erdélyi Ünnepe nov. 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hiperonimák a moldvai magyarok kétnyelvűségében. Péntek János A Magyar Tudomány Erdélyi Ünnepe 3013. nov. 22."

Átírás

1 Hiperonimák a moldvai magyarok kétnyelvűségében Péntek János A Magyar Tudomány Erdélyi Ünnepe nov. 22.

2 Hiperonimák? Nem tudom, hol hullattuk el szavainkat Elemi iskolai dolgozatíráshoz a madarak és fák nevét a legismertebbeken kívül az otthonról kapott batyuban már nem találtam. A természeti és tárgyi világnak gyűjtőfogalmakra zsugorodott leltárához vajmi keveset sulykolt belénk a tanító. Vesszősuhogással hangzott a kérdés: mi virít ki dalol? Burján és madár. Keltike, poszáta, gyöngyajak, pipitér, csorbota, csicsörke? Felröppenő és elszálló üres fogalmak. (Sütő A. Anyám ( ) Hiperonima: fölérendelt fogalmat v. kategóriát jelölő szó, nyelvi kifejezés hiponima: alárendelt.

3 Hiperonimák Érintett területek: lexikológia, szociolingvisztika, kétnyelvűség, kontaktológia, nyelvcsere, nyelvföldrajz. Mindennapi beszédben: nyelvi műveltség/műveletlenség és igényesség/igénytelenség:divatszók, szuper (korábban még a fantasztikus), csinál, arról szól Szaknyelvben: terminológia, hiponimák pontos ismerete. Kétnyelvűségben, a nyelvcsere folyamatában (az erdélyi magyar köznyelvben, a Mezőségen, a moldvaiak körében): a 2. nyelv szerkezeti és szemantikai mintáinak folyamatos hatása: analitikus szerkezetek, jelentéstöbbletek a közmagyarhoz viszonyítva. Korreláció: jelentés(bővülés) gyakoriság(növekedés)

4 Hiperonimák Nyelvcsere folyamatában: nyelvi leépülés szókészleti hiány pótlása megnövekedett gyakoriság Nyelvfelejtés: Nem tom, magyarul hogy híják (Ka). Ha magyarul maga megreménti /= megemlíti/, eszembe juttassa /a szót/ (Gy). Na, látad, nem jút eszedbe a magyar szó, ha nem űzöd (Li). Én egy éjjen megebredtem, hogy beszéllek vala az asszonyomval magyarul (Sze). A példák forrása: a tanszék archív anyaga, CsángNyA., CsángSz. (Wichmann) Hiperonimák a moldvaiban: (asszony-, ember-, gyermek)állat, burján, csipke, dudó, kert, madár ~ veréb és igei hiperonimák!

5 vagyon (van) vala volt (mëg)lësz(ën) Most másval van /= mással él/ (Rj); Nállunk búza nem lesz meg /= nem terem meg/ (Fr). Nállunk a faluba csak a tanyitó van olá /= csak a tanító román/ (M). Professzorok vannak magik? /Ő/ kátolik van /= katolikus/ (Szf). ehen van éhes (Bf) jól van a baj jól megy a munka (L) nagyon van, terhesën van, terübe van terhes (P) Napjövettül napnyuguttig az énekbe van /= állandóan énekel/ (L). Összetett igealakokban: Hodzs mundzsa vala? (Szf). Csak az öregek ha tudnak lesz /magyarul/ (Fr). Aluszik lësz (P).

6 ül (áll) Transzszilvanizmusként: Meddig ülsz Budapesten? Moldvaiban: El van mulva ëggy ezëröccáz esztendü, mitöte /= mióta/ itt ülünk (Bf). Éveg, mibe ül a pálinka (Szc). Marhák ugy ülnek (Rp). Kettüdik ujj: mellikbe ül ë dzsürü (Pl). borzosszond ül a haja (Pl); kacagólag ül a szája (M); Ne üllyen láband! (Szf); térgyënd ülnek, lábond ës térdelnek, állnak is (M); Addig ültem seggend, hogy fáj az ületëm (M) A (meg)áll(ik) jelentése szűkült, hiponimává vált.

7 (mëg)jő jön, megérkezik + életre kel, magához tér, meggyógyul <a beteg>: Süküdejitül várom, hogy megjüjek (Di). Szüküdőte várom, hogy a betegszég jön meg (Tr). Soküdeje várom, hogy mëgjöjön a betegségje (Lk). Váram régtül, hodzs jöjön meg (Pl). Jő mëg a fájdalombol (O). árvíz lett: Erőst mëg vót jövel ma a víz (P). magyaroszand jön magyarul mondják: Sépëli, magyaroszand jön, veri, így mi nállunk: csángósszand (Pl); rományul isz úgy jön (Bu), határ jű aláhul /= románul/ (Ku), jő oláosszan (Ju).

8 csinál csán A moldvai magyarok leggyakoribb szava. szül: csinált gyermëkët (Bf, M). terem, növel: gyümölcsöt csinál (Kr). Nagy asztalvetést csánnak asztalt terítenek(k) Szërëdán csinállyák a nuntát (Bf) Csántok ëgy vigadalmat (G). Csánik jēg befagy (Tr). Csány nogy keresztet, ke zördeg vény /ti. rövidlátó/! Menyewel nodzsobb tolvoj, annyaval nodzsobb keresztet vet (Szf). csënyály ënnünk! adj ennünk! (Bf). Kérdésköszönésként: mit csán? (Lk). (Kolozsváron: mit még csinálsz?) Rontás: csán rosszat (Pl). kicsinál megront ráolvasással: Csinája ki, gyëszkëntál beszédëkvel (M); megcsinál megront, visszacsinál rontástól megszabadít: Ha valaki megcsinállya feteke tyúkkal, feteke tyukval kell visszacsánni s kilenc kutbol vizvel (Bf).

9 Tanulságok Az elemzett igéknek szemantikai többleteik, eltéréseik révén hiperonima státusuk van a moldvai magyarban. Természetes velejárói a kétnyelvűségnek és a nyelvcserének, jelölői (markerei) is ezeknek a folyamatoknak. A többletek, eltérések mögött a román nyelvi megfelelők állnak: a fi, a sta, a (re)veni, a face, így a szemantikai többlet és az analitikus szerkezetek többsége kontaktusjelenség. A hiperonimák a nyelvközi szemantikai kiegyenlítődés eszközei is, a kétnyelvű beszélő számára pedig megkönnyítik az átjárást egyik nyelvből a másikba.

10 csángó vagy moldvai magyar? Moldvai magyar = moldvai székely + moldvai nemszékely (magyar). (A 20. sz. végéig a kutatók többsége székely eredetűnek tekintette a moldvai magyarság egészét!) A csángó megnevezés: XIX. sz.-ban: székelytől eltérő csángó (magyar) (1841. Petrás Incze János, Kováts Ferenc) XX. sz.-ban: moldvai csángó = moldvai székely + székelytől eltérő (1936. Lükő Gábor, Szabó T. A., CsángNyA., néprajzi szakirodalom); + csángó = moldvai katolikus től a magyar dialektológiában (nyelvföldrajzi alapon): csángó = moldvai nemszékely (eredetében sem székely, hanem mezőségi: Benkő Loránd, Juhász D.). Közhasználatban: moldvai magyar + gyimesi + barcasági + dévai + bukovinai Következtetés: szemantikailag bizonytalan, következetlen.

11 székelyes nem székelyes (mezőségi)

12 Csángó? A székelytől eltérő csoport nyelvének folyamatosan negatív volt a megítélése: a korai kutatók (Zöld Péter, Gegő Elek, Jerney János, Kováts Ferenc stb.) gyermeki jellegét hangsúlyozzák (selypességét, kicsinyítő származékok használatát stb.), a későbbiek a romános jellege miatt marasztalják el. A csángó a székelytől eltérően beszélő csoport külső, sértő, gúnyoló megnevezése volt; helyi, köznapi megnevezésük: magyar/ungur. A csángó név stigmatizáló, pejoratív, külső szemléletből ered. Szabó T.: a moldvai magyarság a csángó népnevet lebecsülő jelentésűnek tekinti. (1959/1981: 520); Kósa László: A csángó név általában gúnynévnek számít. (NéprLex.); Pávai István a 90-es évek első felében; az 1990 után indult Csángó Újság Moldvai Magyarság

13 Csángó? Mindezek miatt: a csángó név szaknyelvi használata nem szerencsés: stigmatizáló, külső, érzelmileg túlterhelt, szemantikailag bizonytalan. A név eredete ( ötletelések a szakirodalomban): A TESz. (nyelvtörténeti alapon): Származékszó: folyamatos melléknévi igeneve a R. csáng ide s tova kereng igének Etimológiailag a kóborló -t tekinti a szótár eredetinek, és azt írja, hogy a többi jelentés ( szószátyár, rosszul hangzó stb.) egy eredetibb vagy általánosabb a helyestől, az egyenestől eltérő jelentésből érthető. ; pejoratív etim. jelentés. Hangfestő szócsaládra utal: cammog, cankózik stb.

14 A csángó név eredete Saját vélemény (nyelvföldrajzi, szociolingvisztikai alapon): (1) Hiperonimák: a moldvaiban leggyakoribb szó a csinál ~ csán. Láttuk, mi mindent csánnak a csángók. (2) Szóföldrajz: a CsángNyA térképlapján; A RMNyA térképén: a csinál ige a székelyben és a moldvai székely(es) részében, Pusztinán, Diószegen: csinál, a moldvai nemszékelyes pontjain: Szabófalván, Bogdánfalván: csán. És csak itt! Korreláció: jelentés(bővülés) gyakoriság(növekedés) hangalak(rövidülés) (3) A moken analógia: az észak-olaszországi mokenek nevük eredetének legvalószínűbb magyarázata: a csinál jelentésű machen ige nyelvjárási alakjából, mert a beszélők igen gyakran használják ezt az igét (Piatti, Salvatori: Palù Palae. Frammenti di storia Comune di Palù del Fersina. Instituto Culturale Mochèno Cimbro ).

15

16 Premisszák: A csángó név eredete (1) Azokat, akik a csinál szót csán változatában használták, csángónak nevezték, csúfolták. (2) Csak azokat nevezték (csúfolták) csángóknak, akik a csinál szót csán változatában használták (használják). Következtetés: A csángókat azért nevezték (csúfolták) csángónak, mert leggyakoribb szavukat, más magyar csoportoktól eltérően, nem csinál, hanem csán alakban használták. Tehát a csángó szavajárási név, ragadványnév, gúnynév. A csán hangalakot a magyarul nem tudók hangutánzónak, hangfestőnek is vélhették + g (gyakorító képző) + ó (igenévképző). Valóban származékszó, szerkezete megszokott a magyarban.

17 Köszönöm a figyelmet.

A moldvai csángó magyarok

A moldvai csángó magyarok A moldvai csángó magyarok Ferenczi Enikő Woollahra, NSW, Ausztrália 1. Bukovinai bujdosóének, Ószékely népballadák, 263. old b) Bukovina, mit vétettem - Bukovina, mit vétettem, Hogy én benned nem élhettem?

Részletesebben

A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban

A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban A vonzatosság a magyar nyelvjárásokban Hegedűs Attila Habilitációs dolgozat tézisei 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egy kutatás során arra tettem kísérletet, hogy a magyar nyelvjárásokban meglevő

Részletesebben

A homoszexualitás nyelvi kifejeződése

A homoszexualitás nyelvi kifejeződése A homoszexualitás nyelvi kifejeződése [nyelvészeti záródolgozat] írta: Miklós Eszter Gerda www.ketely.hu Miklós Eszter Gerda: A homoszexualitás nyelvi kifejeződése 1 Tartalomjegyzék A homoszexualitás nyelvi

Részletesebben

KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY?

KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY? KERESZTYÉN VAGY KERESZTÉNY? dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.2.) A keresztyén vagy keresztény elnevezés görög eredetű, bibliai kifejezés, de a magyarba szláv közvetítéssel

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben

A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A jószág szó jelentése, etimológiája és használata a magyar nyelvben Készítette: Kalla Viktória A szemináriumi dolgozatom tárgyának a jószág szó etimológiájának,

Részletesebben

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben*

Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben* 1. A népnévi lexémák jól körülhatárolható csoportját adják a magyar szókincsnek: bizonyos meghatározható tulajdonságokkal bíró embercsoportnak,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] NEMSZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ A MEZŐSÉGI DETREHEMTELEPEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] NEMSZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ A MEZŐSÉGI DETREHEMTELEPEN KESZEG VILMOS NEMSZÓBELI KOMMUNIKÁCIÓ A MEZŐSÉGI DETREHEMTELEPEN Az emberi kommunikáció több csatornán valósul meg. Kommunikációs helyzetben a természetes eredetű adó és vevő több nyitott felvevővel (receptor)

Részletesebben

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917

Édes Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM. Tihanyi Lajos: Móricz Zsigmond 1917 A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes Anyanyelvünk 2009. OKTÓBER XXXI. ÉVF. 4. SZÁM A TARTALOMBÓL: Deme László, Kiss Jenõ, Korzenszky Richárd írása Bencédy József: Nyelvünk értékei

Részletesebben

Erdélyi Toll. Erdélyi toll

Erdélyi Toll. Erdélyi toll Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen II. évfolyam 2010 2. szám T A R T A L O M ANYANYELVÜNK ÉPSÉGÉÉRT Málnási Ferenc: Erdélyi anyanyelvoktatás irodalmunk

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

Péntek János Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég?

Péntek János Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég? Péntek János Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég? 1. Nem könnyű a válasz arra a kérdésre, ki volt igazából Apáczai Csere János. Professzor a szó pedagógai értelmében, azaz tanító? Alkotó tudós? Vagy

Részletesebben

Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég?

Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég? Dr. Péntek János Magyar nyelvű tudományosság kezdet és vég? 1. Nem könnyű a válasz arra a kérdésre, ki volt igazából Apáczai Csere János. Professzor a szó pedagógiai értelmében, azaz tanító? Alkotó tudós?

Részletesebben

VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG, VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK

VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG, VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK VESZÉLYEZTETETT ÖRÖKSÉG, VESZÉLYEZTETETT KULTÚRÁK A MOLDVAI CSÁNGÓK XXIX Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ Veszélyeztetett örökség, Veszélyeztetett kultúrák A MOLDVAI CSÁNGÓK

Részletesebben

Politikai és tudományos korrektség.

Politikai és tudományos korrektség. 1 Brauer-Benke József Politikai és tudományos korrektség. A politikai korrektség (political correctness vagy PC) fogalma az 1960-as évekre vezethető vissza, amikor a nyelvi relativizmus vagy metafizika

Részletesebben

Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja.

Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja. 92 SZKHOLION Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja. Verécze Viktória Nyelvtanoktatás társasnyelvészeti

Részletesebben

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1

SÁNDOR Klára. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 SÁNDOR Klára Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség 1 Noha a kisebbségi magyar nyelvhasználattal kapcsolatos élőnyelvi vizsgálatok még alig-alig indultak meg, 2 máris heves vitákat

Részletesebben

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján

Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Debreceni diáknyelv a 19 20. század fordulóján Témavezető: dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Virág Krisztina III. magyar

Részletesebben

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd

Főszerkesztői bevezető KENESEI ISTVÁN. Megnyitó beszéd Főszerkesztői bevezető A hazai nyelvészet hagyománya, hogy tudományterületünk neves képviselőinek jubileuma alkalmából tudományos emléküléseket szervezünk a Magyar Tudományos Akadémián. Legutóbb 2012.

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM

Édes. Anyanyelvünk É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 200 FT Édes ANYANYELVI JUNIÁLIS SZÉPHALOM, 2011. JÚN. 17 19. Anyanyelvünk 2011. JÚNIUS XXXIII. ÉVF. 3. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: 125 éve született

Részletesebben

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS?

ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? XXVII Alapító szerkesztõ JUHÁSZ GYULA Sorozatszerkesztõ DIÓSZEGI LÁSZLÓ ASSZIMILÁCIÓ VAGY KIVÁNDORLÁS? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének

Részletesebben

Az angyalkultusz. vázlat

Az angyalkultusz. vázlat Az angyalkultusz vázlat Szemléltetés Angyalok I II. Antal-Tövissi Ildikó Kötő Zsolt. 2008. 40 Képek (illusztráció) Ajánlott könyvészet BACHELARD, Gaston 1999: Aerul şi visele. Eseu despre imaginaţia mişcării.

Részletesebben

Szótárak bemutatása. Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz

Szótárak bemutatása. Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz Szótárak bemutatása Házi dolgozat a Nyelvészet könyvészete c. tantárgyhoz Hegedűs Nóra Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar művelődésszervező szak I. évfolyam, II. félév

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

A természetes szimbólumok befolyása a mindennapi metaforákra

A természetes szimbólumok befolyása a mindennapi metaforákra Szabó Réka 1 1. Bevezetés. E dolgozat témája egy szimbólumkép (a máj, illetve az epe) és a vele összefüggő metaforikus kifejezések jelentésének vizsgálata. Feltevésem szerint a metaforában megjelenő szimbólumkép

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban

Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban Pávai István MTA Zenetudományi Intézet Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban Térségünkben a népi kultúra iránti tudományos érdeklődés első szakaszára az ún. magaskultúra szemszögéből

Részletesebben

Olsvay Csaba (OCS): Senkinek nincs juha, akkor azt hogy mondanák, senkinek nincs egy juha?

Olsvay Csaba (OCS): Senkinek nincs juha, akkor azt hogy mondanák, senkinek nincs egy juha? Szombati felvétel 4. Hangfájl: szombat4.wav; időtartam: 1:09:01 Adatközlők: Istók Ágnes (Kákova, 1950.), Istók György (Klézse, 1950 előtt született). Megjegyzések: A bizonytalan, illetve nehezen kivehető

Részletesebben