A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének évi egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete. A.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete. A."

Átírás

1 1 A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének évi egyszerűsített éves beszámolójának kiegészítő melléklete A. Általános rész 1. Az egyesület bemutatása Az egyesület székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Adószáma: Felügyeleti szerve: Veszprém Megyei Bíróság Az egyesület alapszabályát a Baráti Kör IV. 11-i közgyűlése fogadta el, II. 28-án módosította és jóváhagyta. A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre márc. 1-jén közgyűlést tartott, melyen módosította alapszabályát és kérelmezte a közhasznúsági fokozatot. A közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vétele a Veszprém Megyei Bírósága a 6.Pk /1989/26. számú végzése alapján július 4. napján emelkedett jogerőre. A Baráti Kör célja: a közművelődési irányelvek szellemében a közösségformálás elősegítése, az ismeretterjesztés feltételeinek javítása, a szabad idő hasznos eltöltésének biztosítása. Társadalmi összefogással erkölcsileg és anyagilag támogatni a múzeum közművelődési és kutató munkáját. A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület feladata: Segíteni a Bakony természeti értékeinek felkutatását, megismertetését és védelmét Elősegíteni a múzeológiai szempontból jelentős természettudományi anyagok és leletek bejelentését, valamint múzeumba kerülését Ösztönözni a múzeum nagyobb látogatottságát, népszerűsíteni és támogatni a kutató-, feldolgozó- és gyűjtőmunkát. Az ismeretterjesztés szélesítése múzeumi rendezvényekkel, oktatási és más intézményekben előadások tartása, kiállítások rendezése Pályázatok kiírása, tájékoztató füzet megjelentetése az egyesület tevékenységéről Tudományos és népszerű kiadványok, saját készítésű ismeretterjesztő anyagok megjelentetése és forgalmazása Szakértői és tudományos munkák végzése az egyesület működéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtésére - A környezet- és természetvédelem ügyének segítése Együttműködés kialakítása a múzeum szakterületéhez kapcsolódó más intézményekkel Az egyesületet támogató jogi személyeknél közművelődési munka végzése, előadások, kiállítások formájában Igény szerint szakmai jellegű kirándulások szervezése a Bakony élővilágának és természeti értékeinek megismertetésére A társadalmi szervezet céljai és tevékenysége az alábbi közhasznú tevékenységeknek felelnek meg az évi CLVI. tv ában foglaltak szerint: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.

2 A szervezet által évben végzett tevékenységek, programok: 2 A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre évi programjában többek között a szakemberek által vezetett előadások, Múzeumok Éjszakája rendezvény, kirándulás, konferencia, és természetismereti vetélkedő várta az érdeklődő diákokat, felnőtteket. Az egyesület programja három ismeretterjesztő előadással indult: Katona Lajos: A pulai alginitbánya ősmaradványai dr Tóth Sándor 40 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum- Az első 20 év dr. Kutasi Csaba 40 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum- A második 20 év. című előadásait hallgathatták meg az érdeklődők június16-án a Múzeumok Éjszakáján megtartott színes programok várták az érdeklődőket szeptember án megszervezte az egyesület tagjai részére a Ráktanyai kirándulást október zajlott a 14. Bakony-kutató ankét, melyre az egyesület a Bakonyi Természettudományi Múzeummal közösen készült, ahol szakmai előadások hangzottak el a Bakony-kutatás eredményeiről november 9-én kerül megrendezésre általános iskolások részére a Természetismereti Vetélkedő a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc, valamint az Együtt a könyvtárért Alapítvány megrendezésében. 2. A számviteli politika fő vonásai A Baráti Kör számviteli politikáját a mindenkor hatályos számviteli törvény előírásai szerint alakította ki. Az egyesület számviteli politikája kiterjed azoknak az értékelési, minősítési módszereknek és eljárásoknak a szabályozására, amelyek az egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredménykimutatás készítésénél kifejezésre jutnak. A évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 27. (2) bekezdése alapján a közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet. A társadalmi szervezet a évi C. törvény a számvitelről és a 224/2000. számú a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet alapján január 1-jétől a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-i fordulónappal. A évi C. a számvitelről szóló törvény 163. (2) bekezdése alapján az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az áttérés előtti üzleti évről az eredménylevezetés alapján nem kell eredménykimutatást készíteni.

3 3. Az eszközök és források értékelésének rövid ismertetése 3 Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegben kimutatott értéke a bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke csökkentve az értékcsökkenéssel. A bekerülési érték a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek vonatkozásában a megszerzésért fizetett összeg. A vásárolt tárgyi eszközöknél a bekerülési érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, a szállítási, alapozási, szerelési költségeket, próbaüzemelési, üzembehelyezési költségeket, a beszerzéssel kapcsolatos közvetítői, bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, vámköltségeket, költségvetési támogatásokat - juttatásokat - és az üzembehelyezésig felmerült hitelkamatokat tartalmazza. Nem része a bekerülési értéknek a levonható általános forgalmi adó, kivéve, ahol ezt a számviteli törvény előírja. Az amortizáció elszámolásának alapelvei az immateriális javak és tárgyi eszközök körére vonatkozóan azonosak. Az értékcsökkenési leírás alapja a bekerülési (beszerzési és előállítási) érték. A terv szerinti leírás módszere lineáris leírás állandó kulccsal, maradványértéken a bruttó érték alapján. Az egyedileg 100 ezer forint értékhatár alatti tárgyi eszközöket és immateriális javakat használatba vételkor a társaság teljes összegben leírja. A készletekről folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartást nem vezet. Év végén a készletleltár alapján határozza meg a tényleges készletértéket. A társaság az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és az egyszerűsített beszámoló elkészítése során egyedileg rögzíti és értékeli. Az egyedi értékelés elvének következetes alkalmazását és a valódiság elvének érvényre jutását biztosítja az egyszerűsített beszámoló alátámasztására összeállított eszközök és források teljes körű leltára. A rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek a tartozás tényleges bekerülési értékén kerülnek a könyvekbe. 4. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása a.) Eszköz- és forrásállomány összetétele A mérlegfőösszeg ezer Ft, 631 ezer Ft-tal több, mint a évi mérlegfőösszeg. Ez a változás a befektetett eszközök 162 ezer Ft-os, és a pénzeszközök állományának 569 ezer Ft-os növekedésére, valamint a készletek állományának 100 ezer Ft-os csökkenésére, vezethető vissza. A társadalmi szervezet vagyonának összetételét az 1. számú táblázat mutatja be. A befektetett eszközök állománya 162 ezer Ft-tal nőtt. A társadalmi szervezet 2012-ben 187 ezer Ft értékben mikroszkópot vásárolt. A kis értékű tárgyi eszközök állománya 16 ezer Ft-tal növekedett. A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírás összege 41 ezer Ft. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza. Térítés nélkül átvett, többletként fellelt, tárgyi eszközökkel, valamint befektetett pénzügyi eszközökkel az egyesület nem rendelkezik. A forgóeszközök értéke ezer Ft, melyből

4 4 a.) Készletek: b.) Pénzeszközök: ezer Ft 732 ezer Ft A készletek ezer Ft-os összege az db A Bakony halai és az 20 db A Bakony a természet kincsestára című kiadványok, valamint a 189 db a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum geológiai gyűjteményéről szóló dupla DVD bekerülési értékeivel egyezik meg. A mérlegben nem szereplő peresített követelései, illetve az adós által el nem fogadott követelései az egyesületnek nincsenek. A pénzeszközök állományának évközi alakulása a beszámolási időszak egészében biztosította a folyamatos likviditást, az egyesületnek fizetési nehézségei nem voltak. A saját tőke jelen beszámolási időszakban 68 ezer Ft. Az összeg nem hasonlítható össze az előző évi adatokkal, mivel az egyesület a korábbi években az egyszeres könyvvitel szabályai szerint vezette könyveit. A saját tőke nőtt a tárgyévi nyereség keletkezése miatt. A társadalmi szervezet 2012-ben alap tevékenységet folytatott, amelyből 24 ezer Ft tárgyévi eredmény keletkezett. A rövid lejáratú kötelezettségek között 27 ezer Ft értékben szállítói kötelezettség, valamint 10 ezer Ft értékben adókötelezettség került elszámolásra összesen 37 ezer Ft értékben. Az egyesületnek lejárt kötelezettségei nincsenek. A passzív időbeli elhatárolások összege ezer Ft, amely a költségvetéstől kapott támogatás bevételként el nem számolt 46 ezer Ft-os összegét, a kiutalt személyi jövedelemadó felajánlások 2012-ben fel nem használt 10 ezer Ft-os összegét, magánszemélyektől, társaságoktól, egyéb intézményektől kapott támogatás 801 ezer Ft-os értékét, valamint ezer Ft értékben a saját termelésű készletekhez kapcsolódó elhatárolás összegét tartalmazza. b.) A jövedelmezőség alakulása A társadalmi szervezet 2012-ben alap tevékenységet folytatott, amelyből 24 ezer Ft tárgyévi eredmény keletkezett. Alaptevékenység eredményének alakulása: Az egyesület 2012-ben 709 ezer Ft bevételt számolt el, 601 ezer Ft-tal többet, mint az előző beszámolási időszakban. A társadalmi szervezetnél 2012-ben 685 ezer Ft közhasznú célú működésre kapott támogatás került elszámolásra a bevételek között. Az egyéb bevételek között szerepel a magánszemélyektől, társaságoktól és egyéb intézményektől kapott támogatás 2012-ben felhasznált összege 524 ezer Ft értékben. Az egyesületnél 21 ezer Ft a kiutalt személyi jövedelemadó 1 %-ának 2012-ben felhasznált összege. A rendkívüli bevételek tartalmazzák egyrészt a fejlesztési célra kapott támogatások elszámolt összegeit az alábbiak szerint: Jelen beszámolási időszakban 22 ezer Ft értékben került elszámolásra a központi költségvetéstől kapott támogatás összege. A támogatást pályázati úton nyerte el az egyesület 2009-ben. Rendkívüli bevételként került elszámolásra a támogatásból megvalósított weboldal évi értékcsökkenési leírása. Magánszemélyek és társaságok tárgyi eszköz vásárláshoz nyújtottak támogatást 2012-ben. A rendkívüli bevételek között 19 ezer Ft értékben

5 5 szerepel a vásárolt tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenési leírása. Fentieken kívül a rendkívüli bevétel tartalmazza 99 ezer Ft értékben az egyesület által szervezett rajzversenyen és természetismereti vetélkedőn részt vett, legjobb helyezést elérő tanulók és óvodások részére átadott kiadványok bekerülési értékét. A szervezet tagjai által 21 ezer Ft tagdíj került befizetésre az egyesület pénztárába, amely az egyéb bevételek között került elszámolásra. Az egyesület számlavezető bankja 3 ezer Ft kamatot írt jóvá 2012-ben a bankszámlán, amelynek összege a pénzügyi műveletek bevételei között szerepel. A társadalmi szervezet 685 ezer Ft ráfordítást számolt el jelen beszámolási időszakban, 517 ezer Ft-tal többet, mint 2011-ben. Az elszámolt ráfordítások teljes egészében a közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan merültek fel. Az anyagjellegű ráfordítások összege jelen beszámolási időszakban 192 ezer Ft. Ezen belül az anyagköltség 146 ezer Ft, az igénybe vett szolgáltatások értéke 40 ezer Ft, az egyéb szolgáltatások értéke 6 ezer Ft. A személyi jellegű ráfordítások között 187 ezer Ft értékben személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint 7 ezer Ft értékben bérjárulékok kerültek elszámolásra, összesen 194 ezer Ft értékben. Rendkívüli ráfordításként került elszámolásra egyrészt a Bakonyi Természettudományi Múzeum részére továbbutalt 159 ezer Ft-os támogatás összege, másrészt 99 ezer Ft értékű kiadvány került átadásra az egyesület által szervezett rajzversenyen és természetismereti vetélkedőn résztvevők részére. Így a Baráti Kör évi alaptevékenységből származó eredménye 24 ezer Ft, amely 84 ezer Ft-os növekedést mutat az előző év eredményéhez viszonyítva. Jelen beszámolási időszakban kapott és felhasznált támogatások összegeit az adományozók szerinti részletezésben a 4. sz. táblázat tartalmazza. d.) Adófizetési kötelezettségek Az egyesület 2012-ben vállalkozási tevékenységet nem végzett, emiatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. B. Specifikus rész 1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az társadalmi szervezet vagyonának összetételét az 1. számú táblázat mutatja be. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza. A társadalmi szervezet jelen beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett, hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Az egyesületnek zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs. A társadalmi szervezetet olyan kötelezettség nem terheli, amelynek esetében a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. Az egyesület a támogatásokat véglegesen kapta, nem köteles azt visszatéríteni az adományozók részére. Nem szabályozott kiegészítések a.) Többletként fellelt, tárgyi eszközökkel az egyesület nem rendelkezik.

6 6 b.) 2011-ben a Baráti Kör ajándékba kapott egy számítógépet, amely piaci értéken került elszámolásra. c.) A társadalmi szervezet befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. d.) A mérlegben nem szereplő peresített követelései, illetve az adós által el nem fogadott követelései az egyesületnek nincsenek. 2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az egyesületnél a tárgyévben kutatás-fejlesztési költségek nem merültek fel. Az egyesületnél a tárgyévben nyereségfelosztás nem történt. C. Tájékoztató rész 1. Az egyesület vezetősége semmilyen jutalmazásban nem részesült. A vezetőség részére előleg vagy kölcsön nem került folyósításra. 2. Az egyesület mérlegében minden olyan pénzügyi kötelezettséget szerepeltetett, amely a gazdálkodás tényleges vagyoni és jövedelmi helyzetének megítéléséhez szükséges. 3. A szervezet a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, veszélyes hulladék a tevékenysége során nem keletkezik. 4. A beszámoló aláírására Katona Lajos Tamás a társadalmi szervezet titkára jogosult. Lakcíme: 8200 Veszprém, Jutasi u. 59/10. 2/3., szül.: Veszprém, január 3., anyja neve: Szecskó Julianna) 5. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős: Zimmermann József Andrásné dr. (szül: dr. Tóth Mária Magdolna, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Galántai utca 45., anyja neve: Cselovszki Mária) bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: ), az Alfa-Audit Könyvelő, Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft (8000 Székesfehérvár, Palotai út 25. adószáma: , kamarai regisztrációs száma: ) ügyvezetője.