Kiadvány Otázka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.husk-cbc.eu/ Kiadvány Otázka"

Átírás

1 CIVIL CIVIL IZÁCIA IZÁCIÓ Kiadvány Otázka 1

2 Projekt bemutatása A projekt keretében 4 területen együttműködő civil szervezeteket hívtunk meg 4 tematikus rendezvényre, melyek elosztását a két térségben a partnerek kapcsolatrendszerét és tapasztalatait alapul véve az alábbiak szerinte osztottuk el: Civil-izáció a Környezet védelméért, Hatvan, október 4-5. Civil-izáció a Családi közösségek védelméért, Losonc október Civil-izáció az Egészség védelméért Hatvan, május Civil-izáció a Kultúra, hagyományok védelméért május Mindkét partner meghívta a határtérségben saját országából az illetékes civil szervezeteket, ezzel segítve a partnerség építését a határon túli civilszervezetek között. 2

3 Projekt összefoglalása A konferenciasorozat céljai között szerepelt: a határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése; a hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése, támogatása a magyar-szlovák civil szervezetek között a témába vágó, sokszínű projektek bemutatása a határon átnyúló integráció erősítése érdekében; A konferenciasorozat szakmai programja az alábbiak voltak: közös pályázati lehetőségek; önkéntesség; különböző promóciós lehetőségek; közös együttműködésben rejlő szinergiák kiaknázása. A workshopokon lehetőség nyílt szakmai tapasztalatcserére, közös csoportmunkára, gyakorlati együttműködés kezdeményezésére, személyes és munkakapcsolatok kialakítására, melyek szilárd alapot biztosítanak a jövőbeli közös tevékenységek kialakításához. A rendezvényen lehetőséget biztosítottunk kiállítás, illetve bemutatkozó előadás tartására. Elsősorban civil szervezetek, önkormányzatok képviselőit vártuk. 3

4 Projekt célja A rendezvénysorozat célja volt az intézményesített együttműködési struktúrák felépítése és támogatása a lehetséges projektjavaslatok professzionális előkészítése és koordinálása érdekében. Megfelelő és funkcionális hálózatoknak kell garantálniuk a határmenti együttműködést és a határrégiók integrációját. A projekt specifikus céljai között szerepelt: A határtérség civil szereplőinek lehetőség biztosítása a határon átnyúló együttműködés "tanulására" és intenzifikálására. Az együttműködés optimalizálása a határtérségben az emberek, egyesületek, közigazgatás és a média között. A határon átnyúló integráció erősítése, beleértve a határtérség gazdasági és szociális integrációját. A határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése. A hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése és támogatása a határtérségben. A partnerek az elmúlt évek során számos projektet hajtottak végre, melyben civil szervezetekkel kerültek kapcsolatba. A projektet megelőző időszakban felmerült mindkét fél részéről az igény a tapasztalatcsere lehetőségének megvalósítására további hasonló tevékenységű, érdeklődésű szervezettel. A partnerség személyes találkozó során egyeztetett a projekt előkészítés fázisairól és munkafolyamatairól, illetve a projekt kidolgozásának lépéseiről. A partnertalálkozó során vezető partner irányításával részletesen megtervezésre került a projekt beadásához szükséges fordítási munka, melyet Vezető Partner vállalt magára. 4

5 A projekt által érintett határmenti területek helyzetének ismerete, gazdaságának fejlesztése a versenyképesség javításának, a növekedésnek és a regionális különbségek csökkentésének is fontos területe volt. A magyar és szlovák oldal eltérő sajátosságokat mutat, és a helyi civilszervezetek között kialakult kapcsolatok is különböznek egymástól. A Kopint-Tárki kutatásai szerint egymás mellett létező szegény régiók vannak kapcsolatok nélkül a kelet-szlovák magyar határrégióban. Általánosságban kijelenthető, hogy a célterületre jellemző a gyenge vállalkozási aktivitás, a munkalehetőségek hiánya, a hiányos települési infrastruktúra és kezdetleges határon átnyúló gazdasági kooperációk. Projektünk során a szegény régiók civil szervezeteinek szerveztünk olyan rendezvénysorozatot, amely révén az NGO-k hozzájárulhatnak a határ-menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációjához, a térség gazdasági versenyképességének erősítéséhez, az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növeléséhez. Alapítványunk további célja volt a környezet és természetvédelem, illetve az egészségvédelem fontosságának kihangsúlyozása. A rendezvénysorozat céljai között szerepelt az intézményesített együttműködési struktúrák felépítése és támogatása a lehetséges projektjavaslatok professzionális előkészítése és koordinálása érdekében. Megfelelő és funkcionális hálózatoknak kell garantálniuk a határmenti együttműködést és a határrégiók integrációját. A projekt specifikus céljai A határtérség civil szereplőinek lehetőség biztosítása a határon átnyúló együttműködés "tanulására" és intenzifikálására. Az együttműködés optimalizálása a határtérségben az emberek, egyesületek, közigazgatás és a média között. A határon átnyúló integráció erősítése, beleértve a határtérség gazdasági és szociális integrációját. A határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése. A hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése és támogatása a határtérségben. A civil társadalom rendkívül gyorsan tud reagálni az új kihívásokra a helyi adottságok változásaira, aktív szerepvállalásuk az adott régió, közvetve az adott ország gazdasági és társadalmi fejlődéséhez hozzájárul. Rugalmas reagálásuk, innovatív megoldások és hatékony információ közvetítése az állami szféra felé kiemelt fontosságúvá teszik az európai törekvésekkel összhangban részükre a szükséges információ átadását, tapasztalatcsere lehetőségének biztosítását. 5

6 A Partnerek által végzett korábbi munka, illetve a projektet megelőző előzetes kérdőíves felmérés során Banska Bystrica megyében Lucenec régió, Heves és Nógrád megyében a hatvani és pásztói kistérségek civil szervezetei körében azok a témakörök melyek iránt érdeklődést mutatnak, melyekre vonatkozó információt szívesen vesznek, megfogalmazódtak. Banska Bystrica, Heves és Nógrád megye civil szervezetei számára a fenntartási, finanszírozási kérdések komoly problémát okoznak hatékonyságuk és kapacitásuk növelésében, az elérni kívánt célok megvalósulásában. A szervezetek rendkívül kis arányban vettek részt közös együttműködésekben, a határtérség nyújtotta földrajzi közelség lehetőségét nem tudták kiaknázni. A pályázatokról, európai, határon átnyúló közös együttműködésekben rejlő lehetőségeket nem, vagy alig ismerik, közös gazdasági vagy társadalmi célok elérésére nem gondoltak. A civil szervezetek részére elméleti és gyakorlati képzést magában foglaló, kapcsolatépítésnek teret és lehetőséget adó, tematikus, 2 napos szakmai rendezvénysorozat megvalósításában láttuk a hiányzó ismeretek illetve tapasztalatok megszerzésének módját. Az esetleges nyelvi nehézségeket kiküszöbölni kívánva kétnyelvű, közös rendezvénysorozatot szerveztünk a határtérség civil szervezeteinek részvételével 4 téma köré csoportosítva, tolmácsok közreműködésével. A közös találkozók az esetleges társadalmi korlátokat, pszichológiai gátakat voltak hivatottak lebontani. A 3 nyelvű interaktív weboldal segítségével a földrajzi távolságok okozta korlátok váltak/válnak átjárhatóvá. 6

7 A projekt célcsoportjai A vizsgált szektorban az olyan hátrányos helyzetű térségekre összpontosítottunk, melyekben a civil szervezetek közötti kapcsolatrendszer nem domináns, a szervezetek térségben való jelenléte nem elég jelentős, illetve az infrastrukturális feltételrendszer nagy hiányosságokat mutat. Nem ismerik az Európai Unióban, illetve a Visegrádi Együttműködés nyújtotta lehetőségeket, nincsenek nemzetközi kapcsolataik. Ugyanakkor a civil szervezetek azok, akik képesek viszonylag gyorsan reagálni az új kihívásokra, a helyi adottságok változásaira, ezért tevékenységük támogatása kiemelten fontos. A Heves és Nógrád megyei, a besztercebányai kerületi fejlesztési stratégiákban a civil szervezetek is jelentős szerepet kapnak. Aktív részvételükre számítanak a turizmusfejlesztésben, a kulturális értékek korszerű interpretációjának fejlesztése során, valamint a minőségi élet feltételeinek megteremtését célzó programok során. A civil szféra a területfejlesztés regionális intézményrendszerének fontos szereplője. A civil társadalom részvétele, mely napjainkban egyre kézzelfoghatóbbá váló tendencia összhangban van az EU fejlesztési politikájának irányaival, melyek a központi, regionális, helyi és uniós kormányzati szervek, a magánszektor, valamint a helyi és országos szintű civil szervezetek közötti együttműködést, partnerséget hangsúlyozzák. A civil szervezetek a regionális fejlesztés területén leggyakrabban a következő kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek: konzultáció, képzés; a monitoring szervezeteiben való részvétel; a területfejlesztés irányító testületeiben történő részvétel; fejlesztési források Projektünk a fenti célokkal összhangban a civil szervezetek fejlesztését célozza. 7

8 Projektünk területi lehatárolása nem esik egybe a Duna Régió Stratégia közvetlen célterületével, mely a Duna-régió fejlődésének fenntarthatóságát és koherenciáját célozza. Projektünk összhangban van a Besztercebányai Önkormányzati Kerület ra vonatkozó Gazdasági és Szociális Fejlesztési programjával. A stratégia célul tűzi ki a kétirányú kommunikáció és partnerség kiépítését az állami szervezetek és a polgárok között, támogatva az együttműködést az oktatás, a kultúra, és tanácsadói szolgáltatások terén. Kultúra területén: örökségvédelem, kulturális tevékenységek és szolgáltatások fejlesztése Egészségvédelem: egészségvédelem fejlesztése, a személyi felelősség és tudatosság erősítése Család: nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtése a munkaerőpiacon, szerepek a családban, családi kapcsolatok erősítése Környezetvédelem: a természetes környezet védelme, környezettudatosság erősítése, érdekcsoportok közötti együttműködés elősegítése 8

9 A Projekt eredménye A projekt előnyt/hasznot közvetít a határ mindkét oldalán a célcsoportok és jogosult terület számára. A rendezvényeken való részvétel egyértelmű előnyökkel járt a résztvevő szervezetek számára. A workshopok és meetingek révén jelentős információátadás és tapasztalatcsere történt. A projekt hozzájárult mindkét fél életkörülményeinek javulásához a vonatkozó területeken: családi közösségek, környezetvédelem, egészségvédelem és kultúra. A partnerek egyúttal vállalták, hogy a nem saját országukban megrendezésre kerülő rendezvényekről is informálja a helyi szervezeteket, megjelenést biztosít az írott sajtóban, így azon szervezetek számára is előnyös lehetett ez a projekt, akik nem vettek részt a projektben. Új, spontán lakossági kezdeményezések alakultak. A szervezetek felvették egymással a kapcsolatot, és mivel az országos ill. nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás még hosszabb ideig túl költséges lesz számukra, ezért a régióban és a határ másik oldalán működő egyesületekkel közösen építik fel együttműködési rendszereiket. A projekt keretében nemcsak a szakmai tapasztalatcserére nyílt lehetőség, hanem a közös kulturális értékek és ezek kreatív erejének hangsúlyozására is. A rendezvények kulcsfontosságú eleme volt a személyre/szervezetre szabott tanácsadás, amely főleg a szervezetek fenntartására, forrásteremtési lehetőségeikre összpontosított. Projektünket hagyományteremtő szándékkal valósítottuk meg, amely ösztönözhet más határ menti szervezeteket is a jövőbeli együttműködésre. A projekt egy erős bázist teremtett a jövőbeli együttműködésre, a legfontosabb eredmény egy olyan közösség építése, amely a fenntartás időszakában is hatékonyan együtt tud működni. A programból származó előnyök mindkét fél részéről jól beazonosíthatóak. 9

10 A projekt középpontjában a civil környezet hangsúlyozása állt, végig nyomon követhető volt az együttműködés mind a célcsoporttal, mind pedig a partnerszervezetekkel. A projekt alulról jövő közösségi kezdeményezésekre épített, amelynek eredményei hozzájárultak a jövőbeli kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez. A projekt által megvalósuló eredmények elsődleges célja volt a célterület civil szektorának megerősítése szakmai és társadalmi szempontból. Ennek hatását aztán a lakosság fogja a jövőben élvezni. Várt eredmények a jövőben: Civil szervezetek közötti kommunikációáramlás javul, Civil szervezetek szakmai és társadalmi szerepvállalása erősödik, Pályázati partnerkapcsolatok fejlődése, sikeres pályázatok számának növekedése, ezáltal a térség fejlődése. Lakosság minőségi életének pozitív alakulása. A projekt során megrendezésre került közös rendezvényeken a személyes találkozások és kapcsolatteremtés jó alapot biztosított a későbbi kölcsönös információcseréhez és együttműködésekhez. A projekt folyamán kivitelezésre került egy interaktív weboldal, mely statikus információ adatbázis helyett, a résztvevő civil szervezetek közötti mindennapos információcserét biztosítja, lehetővé téve az aktuális naprakész kommunikációt. A weboldal mellett a projekt-összefoglaló kiadvány is innovatív megoldás, mivel a célterületen még nincs ilyen átfogó anyag, amely az igényekre szabott információt hordoz a célcsoport számára. A "Híd a Dunán" civil együttműködés a szlovák-magyar kapcsolatok javításáért c. projekt a Magyar Külügyminisztérium támogatásával valósult meg. A pályázat célja volt többek között partnerségek, civil hálózat építésének kezdeményezése, nemzetek feletti, határokon átívelő kooperáció eredményeiknek bemutatása. Szlovákiai-szlovák civil szervezetek nem vettek részt az eseményen. Projektünk abból a szempontból is újat nyújtott, hogy nemcsak a Vezető Partner, hanem a Határon Túli Partner is szervezett rendezvényt, így biztosított volt a projekt mindkét országban való jelenléte, és ezáltal a helyi célcsoportok elérése, motiválása. 10

11 A partnerszervezetek bemutatása Az EuroHungaricum Alapítvány 2002-ben történt megalapítása óta az alábbi területeken végezte/végzi tevékenységét: oktatás, környezetvédelem, egészségmegőrzés és non-profit rendezvényszervezés. Működési területünk Észak-Magyarország, Heves megye, Hatvani kistérség, ill. Közép-Magyarország, Pest megye, Budapest A pályázó szervezet tapasztalatai Oktatás terén 1. Környezet- és természetismereti tábor és iskolai programok szervezése és üzemeltetése. 2. Oktatások, tréningek szervezése, környezeti nevelés program gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek 4 hónapon keresztül bentlakásos találkozó, tanfolyam keretében. Környezetvédelem terén 1. Komposztálási projektek: önkormányzatokkal együttműködve a komposztálás népszerűsítése, komposztáló ládák beszerzése és a települések lakosaihoz való kiszállítása év óta működtet Heves megyében személyesen is igénybe vehető környezeti információs szolgálati központot. 3. Rendezvények, találkozok szerevezése 2003 óta több nagy látogatottságnak örvendő konferenciát, találkozót, kiállítást szervezett ebben a témában 11

12 Egészségmegőrzés terén februárjában közreműködtünk a BSI Tüdőgyógyászati Kongresszus megszervezésében. A fórum a hazai és határon túli magyar gyermek- és felnőtt pulmonológusok, allergológusok számára került megszervezésre. 2. TÁMOP projekt megvalósításában Egészségmegőrzés és egészségtudatosság fejlesztésére programsorozatot bonyolítunk az Astron Informatikai Kft részére. Előadássorozatot tartunk, egyéni és céges egészségtervet dolgozunk ki. 3. Légúti és tüdőbetegségek ingyenes szűrése országosan az EcoCenter Közhasznú Alapítvánnyal és egészségügyi civil szervezetekkel közösen, a veszélyeztetettek elérése, tájékoztatása és segítség nyújtása érdekében. Kommunikáció/PR területen: 1. Rendezvények és találkozók teljes marketing és kommunikációs feladatai, kommunikációs tervek kampányok készítése civil szervezetek részére, a látogatottság szervezése, a sajtó és média megjelenés teljes körű ellenőrzése. Fő feladatok a projektben Vezető Partnerként a projektmenedzseri feladatok ellátása Kapcsolattartás a szakértőkkel és a projekt magyar célcsoportjaival Dokumentálás, archiválás, adminisztrálás Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás Pénzügyi feladatok koordinálása: az elszámolások elkészítése A magyar területen megszervezésre kerülő rendezvények lebonyolítása Kommunikációs anyagok megszerkesztése 12

13 Szlovákiai partnerszervezet a Juharfa Regionális Társulás (Regionálne združenie Javor), amelyet 2000-ben alapítottak. Fő tevékenysége: környezetvédelem, turizmus, örökségvédelem és vállalkozásfejlesztés. Mikrorégióként működik, és működési területe az alábbi 11 önkormányzat: Budiná, Divín, Dobroč, Kotmanová, Lovinobaňa, Mýtna, Píla, Podrečany, Ružiná, Točnica, Tuhár, illetve a Besztercebányai régió. A települések mellett egyének és üzleti vállalkozások is tagjai a szervezetnek. A szervezet fő célja a Juharfa mikro régió fejlesztése, a lakosság életminőségének és életszínvonalának javítása. További cél az infrastruktúra és a gazdaság fejlesztése a helyi erőforrások és civil szervezetek aktív bevonásával, illetve az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése. Célcsoportja a térség lakossága, kiemelten a munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek, illetve az ideérkező látogatók és turisták. A szervezet fontosnak tartja a családi közösségek és kulturális hagyományok erősítését, szerteágazó kapcsolatai vannak az ezeken a területeken tevékenykedő civil szervezetekkel. Korábbi projektek: 1. Kommunikációs központok felállítása a térségben, elősegítve ezáltal a települések közti kommunikációt, a lakosság információs eszközökhöz való hozzáférését. 2. Szociális és Gazdasági Fejlesztési Stratégia kidolgozása a Juharfa mikorégióban. 3. Akcióprogram a roma közösségek támogatásáért a mikorégióban tanfolyamok, előadások és rendezvények szervezése 13

14 4. Életen át tartó tanulás projekt civil szervezetek bevonásával az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése, célzottan a munkaerőpiac igényeinek figyelembe vételével. 5. A mikrorégiók felkészítése az Európai Szociális Alap pályázati lehetőségeinek kiaknázására, az uniós pénzügyi források minél hatékonyabb és eredményesebb lehívása érdekében. 6. Üdvözöljük a Juharfa régióban : a régió történelmi, kulturális értékeinek bemutatása, kiemelve a hagyományőrzést, a családi közösségek fontosságának hangsúlyozását. 7. Fő feladatok a projektben Kapcsolattartás a szakértőkkel és a projekt szlovákiai célcsoportjaival Tanulmányok, elemzések készítése Pénzügyi feladatok elvégzése a Vezető Partner által koordinálva A szlovák területen megszervezésre kerülő rendezvények lebonyolítása Kommunikációs anyagok megszerkesztése, a projekt Szlovák Köztársaságban történő kommunikációja 14

15 15

16 16

17 A megrendezésre került konferenciák programjai: PROGRAM Magyar-szlovák környezetvédelmi civil szervezetek együttműködésének elősegítéséért Helyszín: Hatvan, Hegyalja út október 4. csütörtökön 10:00-18:00 óra között Konferencia a civil szervezetek képviselői részére a határrégióból 10:00-10:05 Regisztráció, Megnyitó 10:05-11:45 A részt vevő környezetvédelmi civil szervezetek bemutatkozása (max percben) 11:45-12:00 Kávészünet 12:00-12:30 A Széchenyi Programiroda működése, eredmények és pályázati lehetőségek civil szervezetek számára az Új Széchenyi Terv keretein belül - Előadás 12:45-13:45 Ebéd Csillag Mónika, Humánerőforrás és infrastruktúra fejlesztési tanácsadó - Széchenyi Programiroda 17

18 13:45-14:45 Határon átnyúló pályázati lehetőségek témában előadások Karla Wursterova, Igazgató- Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati lehetőségei (Nemzetközi Visegrádi Alap- IVF) Ocskay Gyula, főtitkár- Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 14:45-15:30 Önkéntesség szerepe a térségben témában előadás Papp Ferenc, titkár- Magyar Madártani Egyesület, Nógrád megyei csoport 15:30-15:45 Kávészünet 15:45-16:30 Civilek a kommunikációs fronton előadás Gerencsér Balázs, igazgató- NIOK Alapítvány 16:30-17:30 Megvalósult közös pályázati együttműködés bemutatása, Jó példa Hajdú István programvezető- FUNDAMENT Polgári Társulás Bárdos Ferenc- Életfa Környezetvédő Szövetség 17:30-17:35 Konferencia zárása 17:35-18:00 Meglepetés műsor a konferencián résztvevők részére 18

19 2012. október 5. péntek 10:00-16:00 óra között Workshop 10:00-12:30 között, közben 15 perc kávészünet Szekció 1: Pályázati lehetőségek, és tapasztalatok Szekció 2: Marketing lehetőségek 12:30-13:30 Ebéd 13:30-16:00 között, közben 15 perc kávészünet Szekció 3: Önkéntesség gyakorlati lehetőségei Szekció 4: Szponzoráció A workshopokon lehetőség nyílt szakmai tapasztalatcserére, közös csoportmunkára, gyakorlati együttműködés kezdeményezésére, személyes és munkakapcsolatok kialakítására. 19

20 20

21 21

22 PROGRAM Elnevezésű konferenciára, amely a családgondozás és a családi közösségek védelmének területén tevékenykedő magyar-szlovák civil szervezetek együttműködését hivatott elősegíteni Helyszín: Hotel Clavis, Jókai u. 22., Losonc, Szlovákia október 18., csütörtök, 10:00-18:00 óra 10:00-10:05 Regisztráció 10:05-10:20 A projekt és a projekt partnereinek bemutatása 10:20-11:00 A résztvevő szervezetek bemutatkozó felszólalása 11:00-11:15 Szünet 11:15-12:00 Előadás: A család védelmének támogatása a szülői készségek fejlesztésének tükrében Mgr. Elena Vaňová, OZ Úsmev ako dar, Pozsony, témavezető 12:00-12:45 Esettanulmány: Csoportos családi konferenciák és azok gyakorlati megvalósítása, Mgr. Samuel Vaňo, OZ Úsmev ako dar, Pozsony, témavezető 12:45-13:45 Ebédszünet 22

23 13:45-14:30 Előadás: Az Úsmev ako dar szervezet és országos, a családok segítésére irányuló tevékenységének bemutatása, példák a helyes gyakorlatból Mgr. Elena Vaňová, OZ Úsmev ako dar, Pozsony, témavezető 14:30-15:00 Előadás: Losonc város tevékenysége a családtámogató és családvédő civil szervezetekkel való együttműködésben 15:00-15:15 Szünet Ing. Želmíra Kolimárová, Losonc városa, a városstratégiai osztály vezetője 15:15-16:30 Műhelymunka: Családsegítő szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények bemutatása PhDr. Zdenka Kotrasová, Centrum pre občana a rodinu, Losonc, igazgató 16:30-17:00 Előadás: Gondoskodás a családról a szükséglakhely intézményében a családközösség védelme Bc. Peter Janošík, Szükséglakhely és menedék intézmény, szociális munkás 17:00-17:30 Műhelymunka: Példák a helyes gyakorlatból megvalósított projektek Mgr. Marek Navrátil, OZ Za dôstojný život, szociális munkás Vladimír Sendrei 17:30-18:00 A konferencia első napjának befejezése 23

24 2012. október19. péntek, 10:00-15:00 óra 10:00-10:30 Előadás: Alapítványok és szervezetek támogatási lehetőségek Mgr. Lukáš Petroch, Krízisközpont, Losonc, szociális munkás 10:30-11:10 Előadás: Munka a családi környezetből kiemelt gyermekekkel, a krízisközpont és a gyermekotthon konkrét feltételei mellett 11:10-11:25 Szünet Mgr. Alexandra Fürješová, Gyermekotthon, Losonc, szociális munkás 11:25-12:20 Műhelymunka: Szervezeti hálózatok kiépítése együttműködés kialakítása a további projektek megvalósításához 12:20-12:45 Műhelymunka: Arteterápia 12:45-13:45 Ebédszünet Denisa Mayerová, hivatásos szülő 24

25 13:45-14:15 Előadás: A roma családokkal való munka sajátosságai konkrét eredmények a gyakorlatból PhDr. Zdenka Kotrasová, Centrum pre občana a rodinu, Losonc, igazgató Mgr. Martina Trčanová, OZ Za dôstojný život, pszichológus 14:15-15:00 Műhelymunka: Munkacsoportok, a további projektek megvalósításához kialakított együttműködés alapján A konferencia lehetőséget biztosított a szakmai tapasztalatcserére, a közös csoportmunkára, a gyakorlati együttműködés kezdeményezésére valamint a személyes munkakapcsolatok kialakítására, amelyek biztosítják a jövőbeli közös tevékenységek szilárd alapját. 25

26 26

27 27

28 PROGRAM Konferencia a magyar-szlovák egészségvédelmi civil szervezetek együttműködésének elősegítéséért. Időpont: május Helyszín: 3000 Hatvan, Hegyalja út 140. A konferencián történő részvétel díjmentes,tartalmazza a szakmai programot, ebédet, kávészünetet és a konferencia csomagot is! A konferencia célja: a határtérségen belüli kapcsolatok fenntartható fejlesztése; a hosszú távú kommunikáció és együttműködés erősítése, támogatása a magyar-szlovák civil szervezetek között a témába vágó, sokszínű projektek bemutatása a határon átnyúló integráció erősítése érdekében; 28

29 A konferencia tematikája: május 9. csütörtök 10:00-10:05: Megnyitó - Lestyán Balázs, Egészségügyi Tanácsnok, Hatvan 10:05-11:15: A részt vevő egészségvédelmi civil szervezetek bemutatkozása (max.5-5 percben) 11:15-11:30: Kávészünet 11:30-12:15: Külföldi tapasztalatok - Bálint Zsuzsanna, Élet és Érték Egyesület, önkéntes 12:15-13:00: A lelki és testi betegségek kapcsolata Dulai Roland, Boldog Teréz Anya Plébánia, plébános 13:00-14:30: Ebédszünet 14:30-15:15: Cégek szerepe az egészségügyi civilszervezetek életében Dürgő Dániel, Élet minősége Kft., operatív igazgató 15:15-15:30: Kávészünet 15:30-16:15: Beteg együttműködés növelése különböző technikákkal Dr. Nyírő Melinda, Tudomány és Egészség Közhasznú Alapítvány, Kuratóriumi elnök 16:15-17:00: Beteg kommunikáció Dr. Csépe Andrea, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, PhD főiskolai docens 17:00-18:00: Konferencia összegzése 29

30 2013. május 10. péntek 10:00-10:30: Ingyenes lakossági szűrés gyakorlati oldala Hargitai Ágnes, EcoCenter Közhasznú Alapítvány, Projekt koordinátor 10:30-11:00: Önkéntesség 11:00-11:15: Kávészünet 11:15-12:00: Máltai Szeretetszolgálat szerepe, feladatai Tóth Zsolt, Máltai Szeretetszolgálat csoportvezető 12:00-13:00: Visegrádi Alap pályázati lehetőségei Beke Mihály András, Visegrádi Alap magyarországi megbízottja 13:00-14:00: Ebédszünet 14:00-15:00: Egészségügyi szűrés a gyakorlatban. A konferencia résztvevőinek egészségügyi szűrése. Nagy Márta, EcoCenter Közhasznú Alapítvány 15:00-15:15: Kávészünet 15:15-16:00: Konferencia összegzése, zárása 30

31 31

32 32

33 PROGRAM Magyar-szlovák kultúrvédelmi és hagyománymegőrző civil szervezetek együttműködésének elősegítéséért megrendezésre kerülő konferenciára Helyszín: Hotel Clavis, Jókai u. 22., Losonc, Szlovákia május 23., csütörtök, 10:00-18:00 óra 10:00-10:05 Regisztráció 10:05-10:20 Megnyitó, a projekt és partnereinek bemutatása Mgr. Miroslava Žilková 10:20-11:00 A résztvevő szervezetek bemutatkozó beszédje 11:00-11:15 Kávészünet 11:15-12:00 Előadás: A hagyományos népi kultúra rendszere és szervezése Szlovákiában PhDr. Igor Pašmík 33

34 12:00-12:45 Előadás: Nógrád megye kultúrájának és hagyományainak megőrzése Ing. Ján Boroš 12:45-13:45 Ebédszünet 13:45-14:30 Előadás: Gyivín története és kulturális emlékei Ing. František Radinger 14:30-15:15 Előadás: Tradíciók felhasználása a Murányi fennsík (Muráňska planina) és a Fekete- Garam (Čierny Hron) területeinek fejlesztésénél PhDr. Igor Pašmík 15:15-15:30 Kávészünet 15:30-16:15 Előadás: Kokova kistérség (Kokavsko) kultúrájának és hagyományainak megőrzése és annak támogatása Mgr. Pavol Kalmár 16:15-17:00 Előadás: Alsó Polyána (Podpoľanie) élő hagyományai - Ing. Eva Krnáčová. 17:00-17:30 Előadás: Rimakokova (Kokava nad Rimavicou) község kultúrájának és hagyománymegőrzésének támogatása Mgr. Pavol Kalmár 17:30-18:00 A konferencia első napjának lezárása 34

35 2013. május 24., péntek, 10:00-16:00 óra 10:00-10:40 Előadás: A kultúra és hagyományok megőrzésének támogatása Losoncon (Lučenec) Ing. Ján Boroš 10:40-11:20 Előadás: Feketebalog (Čierny Balog) kultúrájának és hagyományainak megőrzése és újraélesztése Monika Benková 11:20-11:35 Kávészünet 11:35-12:10 Előadás: Szebelléb (Sebechleby) Szentmihály-puszta (Stará Hora) tradícióinak fejlesztése és hagyományos bortermelő kultúrájának védelme - Martin Schvarc 12:10-12:45 Előadás: Regionális ízek Bárkája A tradicionális gasztronómia és a hagyományos helyi termékek felelevenítése PhDr. Igor Pašmík 12:45-13:45 Ebédszünet 13:45-14:15 Előadás: A hagyományos népi kultúra, mint a modern kor része Monika Benková 14:15-15:45 Workshop: Szervezetek hálózatépítése együttműködés kialakítása a további projektek megvalósításához 15:45-16:00 Konferencia zárása A konferencia lehetőséget biztosított a szakmai tapasztalatcserére, a közös csoportmunkára, a gyakorlati együttműködés kezdeményezésére valamint a személyes munkakapcsolatok kialakítására, amelyek biztosítják a jövőbeli közös tevékenységek szilárd alapját. 35

36 36

37 37

38 Civil-izáció Konferenciasorozat részvevői: 1. Kondek Zsolt Környezetvédelmi tanácsnok 3000 Hatvan, Kossuth tér Zagyva-Völgye Emberi Környezetért Alapítvány 3100 Salgótarján, Rákóczi út / , 70/ Salgótarján Környezetvédelmi Egyesület 3100 Salgótarján Rákóczi út /

39 4. Károly Róbert Főiskola, Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet 3200 Gyöngyös, Mátrai u / Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete 3100 Salgótarján,Fő tér Hatvani Környezetvédő Egyesület 3000 Hatvan, Csajkovszkij u / Natura Környezet- és Természetvédő Közösség 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17 39

40 8. Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanács 3390 Füzesabony, Széchenyi út 6. Fsz / Ecocenter Közhasznú Alapítvány 3000 Hatvan, Hegyalja út Élet és Érték Egyesület 3000 Hatvan, Hegyalja út Életfa Környezetvédő Szövetség 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9 www. eletfa.org.hu

41 12. Natura Hungarica Alapítvány 13. Magyar Madártani Egyesület Nógrád Megyei Csoport 3121 Somoskőújfalu, Somosi út / EuroHungaricum Közhasznú Alapítvány 1116 Budapest, Abádi u Fax:

42 15. Lestyán Balázs Egészségügyi tanácsnok 3000 Hatvan, Kossuth tér Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény 3021 Lőrinc, Erőmű tér Családok Átmeneti Otthona 3060 Pásztó, Sport út

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY / FORMULÁR ŽIADOSTI O FINANČNÝ PRÍSPEVOK Eredeti (O) vagy másolat (C)/ Originál (O) alebo kópia (C) Pályázat részét képező önálló mellékletek száma (KSZT tölti ki) / Celkový počet osobitne odovzdaných príloh (vypĺňa STS) PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6

Tartalomjegyzék. Ajánló és köszöntő... 4. Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért... 6 Tartalomjegyzék Ajánló és köszöntő.... 4 Egy csónakban evezünk Együtt a dunai vízi turizmus fejlesztéséért.... 6 A beavatkozást hatékonyabbá teszi a közös nyelv A határon átnyúló vízügyi együttműködés

Részletesebben

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme

Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Phare CBC Hungary-Slovakia 2002 Programme Phare CBC Magyarország-Szlovákia 2002 Program Helyi kezdeményezéseken alapuló környezet- és természetvédelem a szlovák-magyar határ mentén Támogatási Alap Maďarsko-Slovensko Phare CBC 2002 Program Ochrana

Részletesebben

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája

Megnyílt az eurorégió tájékoztató irodája Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/11 Szigeti László, szlovák oktatásügyi államtitkár avatta fel november 5-én az Ister-Granum Eurorégió új, tájékoztató és tanácsadó

Részletesebben

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras

Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt Slovenský kras Aggtelekský kras Szlovák-karszt Aggteleki-karszt: Barlangok és más csodák Slovenský kras Aggtelekský kras: Jaskyne a niečo viac Úvodné slovo Manfred Pils

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Kisvárosi szenzációk unaszerdahelynek újabb nevezetessége támadt. Igen, eltalálták, a Batman,

Kisvárosi szenzációk unaszerdahelynek újabb nevezetessége támadt. Igen, eltalálták, a Batman, A VMK programjaiból: március 25. 15.00 ó. CSALÁDI VASÁRNAP HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ / Z programov MsKS 25. marca - 15.00 h. NEDEĽA S RODINOU VEĽKONOČNÝ DOM HIER Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

A sportélet új centruma

A sportélet új centruma Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVI. ročník www.sturovo.sk 2005/4 Párkány és Vidéke Regionális havilap, XVI. évfolyam apríl április Felavatták az új tornatermet A sportélet új centruma ROLETY SIEŤKY

Részletesebben

start štart starting up

start štart starting up brozsura-borito.qxd 4.5.2009 22:21 Page 1 A projektum támogatója a Norvég Pénzügyi Mechanizmus és a Szlovák Köztársaság. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

Részletesebben

Újjáépült a mostari Öreg híd

Újjáépült a mostari Öreg híd Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/10 és Vidéke Legnagyobb áldás a hidak építése Újjáépült a mostari Öreg híd A boszniai Mostar talán messze van, de van egy immanens

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25.

Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. KULTÚRÁSZ KÖ ZHASZNÚ EGYESÜLET Szé khely: 4032 Debrecen, E g y ete m tér 1. Iroda és képzési helyszín: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 2 3. Posta cí m: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-ma il: kulturasz@g ma il.com

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 011002 MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA PHARE CBS KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés

Szlovák-magyar vegyes bizottsági ülés Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk 2007/2 és Vidéke Regionális havilap, XVIII. évfolyam február ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo UZAMYKACIE SYSTÉMY ŽALÚZIE kompletná

Részletesebben

Approved projects. (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád)

Approved projects. (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád) Approved projects (Joint Monitoring Committee meeting 29th March 2012, Visegrád) Hungary-Slovakia Cross-border cooperation Programme 2007-2013 Call for Proposals: HUSK/1101 Approved projects under intervention

Részletesebben

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

Szerdánként hosszúnap a városházán

Szerdánként hosszúnap a városházán A lakhatás megoldása is fontos Hájos Zoltán a romák életminőségét javító hárompilléres projektről. Folytatás a 7. oldalon Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2010. február 24., 18. évfolyam, 4.

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám

Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám 8 Nezávislý občiansky spravodaj, máj 2015 Független önkormányzati lap, 2015 május Číslo Szám Vážení čitatelia, milí Hamuliakovčania, po päťročnej prestávke Vás pozývame k prečítaniu obnoveného vydania

Részletesebben

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo

2004/4. Nemzetközi konferencia a regionális együttműködésről Közösen Európába, közösen Európáért. GAMEX Štúrovo Štúrovo Regionálny mesačník, XV. ročník www.sturovo.sk/noviny a okolie 2004/4 Húsvét után kedden a fenti címmel rendeztek nemzetközi konferenciát városunkban, Eduard Kukan szlovák és Kovács László magyar

Részletesebben

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov Veľkoúľanský obzor nagyfödémesi láthatár Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 16. ročník December 2012 4. szám 16. évfolyam 2012 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Building partnership

Building partnership Building partnership Zborník referátov Az előadások kivonata Projekt Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny, Cserhát, v Štiavnických vrchoch a v Krupinskej planine Közösen a természetes erdőkért

Részletesebben

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt.

Az államalapítás idején Putnok királyi birtok, a gömöri váruradalom része, később székhelye volt. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (66) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Nekünk természetes. És neked?

Nekünk természetes. És neked? Megjelenik kéthetente jan.31. 11.00, 19.00: A Nektár Színház Budapest bemutatja: Jókai Mór: Az aranyember (színmű) Predstavenie Divadla Nektár Budapest: Zlatý človek Vychádza dvojtýždenne 2013. január

Részletesebben

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás

Csendet kérünk! XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra. Új CT: 5 másodperc a kivizsgálás XXXII. CSALLÓKÖZI VÁSÁR szeptember 20-23. XXXII. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK 20-23. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2012. augusztus 30., 20. évfolyam, 12. szám 12. číslo, 20. ročník, 30.

Részletesebben

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna

RomaNet. Együttműködési Hálózat 2010. Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna RomaNet Együttműködési Hálózat 2010 Magyarország Lengyelország Románia Szlovákia Ukrajna 2 Impresszum Készült az Európai Unió finanszírozásának, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának,

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben