NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR"

Átírás

1 NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR 1. 0M azonosító: H Á Z I R E N D 2013

2 1. A házirend célja, feladata és nyilvánossága 1.1. A Kernstok Károly Általános Iskola házirendjének célja, hogy az iskola életét úgy szervezze és szabályozza, hogy biztosítsa a pedagógiai programban megfogalmazott elvek szerinti működést A házirend megtekinthető az iskola honlapján (www.kernstok.hu), ill. munkaidőben tájékoztatást lehet kérni róla az iskola vezetőitől. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket szülői értekezleten az osztályfőnöknek tájékoztatnia kell. A tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja az iskolai házirendet. 2. Az iskola működési rendje 2.1. A tanórák és szünetek rendje A épület E épület F épület Az A épület első-második osztályos tanulói a főbejárat előtt, a többiek az udvaron gyülekeznek 7 30 és 7 45 között, majd az ügyletes tanárok kíséretében bevonulnak osztálytermeikbe. A szünetekben az időjárástól függően az udvaron vagy a zsibongóban, a folyosón tartózkodnak A tanulók felügyeletét az A és E épület reggel tól, az F épület és az uszoda 7 45-től a tanítás/foglalkozás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja. Becsengetés után tanulóink a lezárt termek kivételével kötelesek a tantermekben tartózkodni Az iskola A épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7 00 órától óráig, az E és az F épület a délutáni foglalkozások befejezéséig van nyitva A tanulók tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével (kilépőcédula) hagyhatják el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik: Felszabadulás téri épület hétfő: szerda: csütörtök: Eterniti épület hétfő: szerda: csütörtök: Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt az épület bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán, ill. az iskola honlapján a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az épületbe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portai szolgálat segíti A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait A tanuló az iskolába csak az oktatáshoz szükséges eszközöket hozhatja magával közerkölcsöt sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas tárgyakat, sajtótermékeket, fegyvernek minősülő eszközt (bicska, kés, tőr stb.) tilos behozni! Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden diák csak saját felelősségére tarthat magánál, ezekért az intézmény felelősséget nem vállal. Vonatkozik ez a mobiltelefonra is, amelyet a tanuló a tanítás végeztéig kikapcsolt állapotban tart A diák a tanítási órán nem folytathat olyan tevékenységet, nem használhat olyan eszközöket (pl. mobiltelefon, MP3), amelyek a tanulást akadályozzák, a tanítást zavarják. 2

3 2.12. Az igazgató minden év április 15-ig közzéteszi a tájékoztatót a választható tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. Ha a tanulót kérésére felvették a nem kötelező foglalkozásra, az értékelés, a mulasztás, a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne Osztályozó vizsgát szervez az iskola a félév és a tanév lezárását megelőző két hétben (szükség esetén más időpontban is). Az osztályozó vizsgára jelentkezést a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. Az osztályozó vizsga követelményeit házirendünk melléklete tartalmazza Napközi otthonba, tanulószobára tanévenként előre, minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke elhelyezését A napközis illetve tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján lehetséges A tanulásban lemaradó, korrepetálásra, felzárkóztató, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat a tanítók, szaktanárok jelölik ki. Ezen a tanulók részvétele kötelező a foglalkozásokon, ez alól felmentést a szülő írásos kérelmére az iskola igazgatója adhat Az iskolai étkezésért a térítési díjat minden hónap 15-éig kell befizetni. Hiányzó tanuló étkezését reggel 9 óráig lehet lemondani, a lemondás másnaptól él befizetett étkezési díjat csak ebben az esetben tud az iskola visszatéríteni A normatív tankönyvellátási igény benyújtásához diákjaink igénylőlapot visznek haza, a határidő elmulasztása esetén a tanuló a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével az ingyenes tankönyvellátásból kizárható Nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás igénybe vételére szeptemberben nyílik lehetőség. A támogatás a szülő írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható. A tankönyvtámogatás mértéke az iskola rendelkezésére álló összeg mértékének függvényében ítélhető meg Az ingyenes tankönyv az iskola könyvtárának tulajdona. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére a szülő kérésére értékesíthető, ára a beszerzési árral azonos A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára, egy év használat után az ár 75%-a, két év után 50%-a, három 3 és annál több év után 25 %-a Szándékos károkozás esetén a tanuló (szülője) az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. A kártérítésnek az összege nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50%-át. A kártérítés mértékéről vizsgálat alapján a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes javaslatára a tantestület dönt, a vizsgálatról a tanulót és szüleit értesíteni kell A tanulók ellenőrzőjüket maguknál tartják, a felsősök érdemjegyeiket maguk jegyzik be, aláíratják a tanárral és legalább hetente a szülőkkel is. Ha a tanuló tanév közben elveszíti ellenőrzőjét, újat köteles igényelni az osztályfőnöknél vagy a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesnél. Az ellenőrzőt a mindenkori aktuális ár megfizetése után kapja meg A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának. Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskolaírásbeli megállapodást köt Iskolánk valamennyi osztályának saját osztályterme van, melynek rendjéért, tisztaságáért, az osztály tanulói felelősek. Az osztálytermeket a tanulók az osztályfőnök vezetésével tetszésüknek megfelelően dekorálhatják A tanulókat az osztályfőnök hetesi feladatokkal bízza meg. A hetes dolga, hogy a táblát előkészítse a tanórákra, szellőztessen, ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, értesítik az igazgatóságot, a tanóra végén ellenőrizze a tanterem rendjét A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges. A termekben lévő audiovizuális eszközök csak tanári engedéllyel a 3

4 balesetvédelmi szabályok betartása mellett működtethetők. Tilos a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer jellemzőit megváltoztatni. A szaktanár felügyelete és irányítása mellett diákjaink kötelesek közreműködni az általuk használt szakmai eszközök és környezetük rendben tartásában. A szaktantermekben, a tornateremben, az uszodában és a könyvtárban étkezni nem szabad A tornateremben a tanulóknak sportfelszerelést (fehér póló, tornanadrág, melegítő, sportcipő) kell viselniük; testnevelésórán nem lehet rajtuk karóra, gyűrű, nyaklánc, lógó fülbevaló; a körmöt rövidre kell vágni, a hosszú hajat össze kell fogni. Az iskolai testnevelési besorolást az iskolaorvos tanév végén állapítja meg a következő tanévre vonatkozóan. Úszás alóli felmentés szakrendelésről hozott igazolással kapható Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató megtörténtét adminisztrálni kell. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni, a tanulók kötelesek betartani a biztonsági szabályokat. Ennek ellenőrzése a szaktanárok, az ügyeletes tanárok és a hetesek feladata A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi felelősnek. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök a szükséges mértékben ismertetik a diákokkal Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük A tanulók, a tanárok és az iskolai dolgozók személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem lehet készíteni, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvétel, film nem rögzíthető Az iskola tantermei tanítási időn kívül csak tanári engedéllyel használhatók. A délutáni foglalkozásokra várakozó tanulók az alsó folyosó zsibongóját vehetik igénybe Elvárjuk, hogy tanulóink az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az időjárásnak megfelelő, nem hivalkodó öltözékben és hajviselettel jelenjenek meg; az iskolai ünnepélyeken pedig az alkalomhoz illő ruhában (sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing) A talált tárgyakat az igazgatóhelyettesnek vagy a portán kell leadni Az iskolába kerékpárral érkező tanulóknak, dolgozóknak a járművet a kerékpártárolóban kell elhelyezni. Az iskola udvarán kerékpározni tilos. 3. A tanuló jogai és kötelességei 3.1. A tanulói jogokat a köznevelési törvény és annak végrehajtási utasítása részletesen tartalmazza az iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata ezek figyelembe vételével készült (felvilágosítással e dokumentumokról az iskola vezetői állnak rendelkezésre) A tanulók egyéni jogai közül a legfontosabbak: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz és a tájékoztatáshoz való jog A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben Tanulóinknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel korábban tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani. Amennyiben erre (a pedagógusnak felróható okból) határidőn túl kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek arról, kérik-e a dolgozat jegyét Sérelem esetén az iskola tanulója/törvényes képviselője a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 3.3 A tanulók kollektív jogaik gyakorlására, érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége minden, a tanulókat érintő kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat 4

5 célját, feladatait, működési rendjét jogszabályok és a helyi diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot; problémáival és kérdéseivel a DÖK-öt segítő tanár közvetítésével vagy közvetlenül megkeresheti az iskola igazgatóját Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága, tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás tervét, kereteit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában, pl. saját környezetük, osztálytermük rendben tartásában, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítésében Tanulóink számára az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (szaktantermek, tornaterem, könyvtár, stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező. 4. A hiányzások kezelésének rendje 4.1. A tanuló hiányzását öt munkanapon belül köteles igazolni az osztályfőnöknek A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban (végső esetben a távolmaradás napján telefonon) kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A szülő által igazolható három nap terhére vehetnek részt a nyolcadikosok a középiskolák nyílt napjain Edzőtáborban sport- vagy kulturális eseményen való részvétel, szereplés miatti hiányzás előzetes távolmaradási engedély birtokában igazolható. A távolmaradási engedélyt az edző, a kulturális csoport vezetője kéri (kikérő), amelyet a szülő szignál Utólag a tanuló orvosi igazolással igazolja hiányzását, amelyet az ellenőrzőbe kell bejegyeztetni. Az orvosi igazolást a szülő szignálja Igazoltnak kell tekinteni a hiányzást, ha a tanuló hatósági intézkedés miatt maradt távol az iskolából A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát a pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi. A késések percei összeadódnak, s 45 percenként egy igazolatlan órának számítanak. Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha méltányolható közlekedési probléma miatt érkezik később a bejáró tanuló, a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli időjárás stb.) A nem igazolt vagy nem határidőben igazolt hiányzás igazolatlannak számít. Az igazolatlan órákkal kapcsolatos eljárást az intézmény SzMSz-e szabályozza. 5. A tanórán kívüli tevékenység 5.1. A tanórán kívüli foglalkozásokat között tartjuk. Ezekre a foglalkozásokra a jelentkezés önkéntes és egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell, ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható Az intézmény által szervezett szabadidős programokon a tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A tanuló szociális helyzetétől függően a programok költségeihez az iskola alapítványa is hozzájárulhat. A soron következő szabadidős programról az a tanuló, akinek osztályfőnöki intője vagy ennél súlyosabb fegyelmi büntetése van, kizárható Az iskolai könyvtár ingyenes használatára iskolánk valamennyi tanulója és dolgozója jogosult. A kikölcsönzött könyvek beleértve az ingyenes használatra adott tankönyveket elveszítéséért, megrongálásáért a kölcsönvevő anyagi felelősséggel tartozik. A kártérítés mértékét az intézmény SzMSz (benne az iskolai könyvtár SzMSz-e) határozza meg Az iskolai diáksportkör kínálta lehetőségek minden diák számára elérhetők. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal kell egyeztetni A számítógépeket a szaktanteremben a szaktanár, a könyvtárban a könyvtáros felügyelete mellett lehet használni, betartva a teremrendet. 5

6 5.6. A házirend előírásai minden iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényre, tevékenységre is érvényesek. 6. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei 6.1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítményük (tanulmányi, sportkulturális versenyek győztesei, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részesei, stb.) jutalmukat a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszik át Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói intés. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket tájékoztatja az iskola Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. A házirendet az iskola tantestülete fogadta el, amelynek során az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta. Nyergesújfalu, április. Zara Melinda Králikné Kecskeméti Margit Komárominé Lizán Andrea igazgató az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat segítője 6

7 1. sz. melléklet Az osztályozó és javítóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei osztály tantárgy 1. Magyar nyelv (írásbeli vizsga) Magán- és mássalhangzók megkülönböztetése Időtartam jelölése Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás Mondatkezdés, mondatzárás 1. Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Néma olvasás megértés bizonyítása feladatok megoldásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Szöveghű, folyamatos kifejező olvasás előzetes felkészülés után Mesék, versek olvasása Mondókák, versek memorizálása Rövid mese elmondása 1.SNI Magyar nyelv (írásbeli vizsga) Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése begyakorolt esetekben 2-3 rövid mondat másolása 1.SNI Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Rövid szöveg néma olvasása megértésének bizonyítása egyszerű feladatokkal Szóbeli vizsgakövetelmények: Szöveghű, szótagoló olvasás Rövid mondóka memorizálása 2. Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: Betűrend Kijelentő és kérdő mondatok felismerése, alkalmazása Szótagolás, elválasztás szabályainak alkalmazása A j hang jelölése Rövid nyomtatott szöveg másolása Tollbamondás a tanult helyesírási ismeretek alkalmazásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Magyar ábécé 2. Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Néma olvasás megértés bizonyítása feladatok megoldásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Folyamatos olvasás előzetes felkészülés után Szépirodalmi művek és azok részleteinek szöveghű felidézése: Petőfi Sándor: Anyám tyúkja 7

8 2.SNI 2.SNI József Attila: Altató Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel Írott, nyomtatott 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás után Rendezett, olvasható íráskép Szóbeli vizsgakövetelmények: Az ábécé ismerete Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldása Szóbeli vizsgakövetelmények: Rövid mondóka, vers ismerete Beszámolás az olvasott szövegrész tartalmáról Hangos olvasás 3. Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: Betűrend Mondatfajták felismerése, alkalmazása Szótagolás, elválasztás szabályainak alkalmazása A j hang helyes jelölése Tanult szófajok felismerése Rövid nyomtatott szöveg másolása Tollbamondás: szókészlet szavai, rövid mondatok Szóbeli vizsgakövetelmények: Tanult szófajokhoz tartozó szabályok ismerete Magyar ábécé 3. Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Néma olvasás megértés bizonyítása feladatok megoldásával Adott témával kapcsolatos 5-6 értelmes összefüggő mondat megfogalmazása Szóbeli vizsgakövetelmények: Szöveghű, folyamatos olvasás előzetes felkészülés után Az olvasott szöveg lényegének önálló megfogalmazása Szépirodalmi művek és azok részleteinek szöveghű felidézése: József Attila: Betlehemi királyok Petőfi Sándor: Füstbe ment terv Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet) 3.SNI Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: A j hang kétféle jelölése begyakorolt alapszókészletben Mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról Begyakorolt alapszókészlet szavainak tollbamondása 3-4 mondat tollbamondása előkészítés után 8

9 Szóbeli vizsgakövetelmények: A magyar ábécé ismerete 3.SNI Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Rövid terjedelmű szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok megoldása: szereplők, helyszín, időpont, események sorba rendezése Szóbeli vizsgakövetelmények: 3-4 mondóka, vers ismerete Eseményekről, élményekről 3-4 összefüggő mondat 4. Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: Betűrend Mondatfajták felismerése, alkalmazása Szótagolás, elválasztás szabályainak alkalmazása A j hang helyes jelölése Tanult szófajok felismerése a tanult helyesírási ismeretek alkalmazásával Rövid, nyomtatott szöveg másolása Tollbamondás a tanult helyesírási ismeretek alkalmazásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Tanult szófajokhoz tartozó szabályok ismerete Magyar ábécé 4. Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Néma olvasás - megértés bizonyítása feladatok megoldásával Adott témával kapcsolatos 6-8 értelmes összefüggő mondat megfogalmazás írása olvasható formában helyesírási és íráshasználati normák megtartásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Szöveghű, folyamatos kifejező olvasás előzetes felkészülés után Az olvasott szöveg lényegének önálló megfogalmazása, véleményalkotás Szépirodalmi művek és azok részleteinek szöveghű felidézése: József Attila: Mama Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet) Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) 4.SNI Magyar nyelv (szóbeli és írásbeli vizsga) Írásbeli vizsgakövetelmények: A j hang kétféle jelölése begyakorolt alapszókészletben Mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról 4.SNI Begyakorolt alapszókészlet szavainak tollbamondása 4-5 mondat tollbamondása előkészítés után Szóbeli vizsgakövetelmények: A teljes ábécé ismerete Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: 9

10 Szövegértést bizonyító feladatok megoldása : a szereplők, helyszín, időpont megnevezése. Az események sorba rendezése. Szóbeli vizsgakövetelmények: 4-5 mondóka, vers ismerete Eseményekről, élményekről három-négy összefüggő mondat megfogalmazása. Hangos olvasás 5. Magyar nyelv( Írásbeli vizsga) A kommunikáció Hangok és betűk Helyesírási alapelvek Szövegszerkesztés A szavak szerkezete Állandósult szókapcsolatok Hangalak és jelentés 5. Irodalom Az adott évfolyamon tanult műfajok, művek, irodalomelméleti fogalmak ismerete. A kötelező olvasmány és az olvasott művek cselekményének ismerete. A tanult költői képek felismerése. Mesék, mesetípusok Petőfi Sándor: János vitéz Mítoszok Történetek a görög mitológiából Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Versek - Arany János: Családi kör Petőfi Sándor: Az Alföld Elbeszélések Móricz Zsigmond: Fillentő 5.SNI Magyar nyelv A mondat, mondatfajták Hangalak és jelentés Helyesírásunk alapelvei Hangok és betűk Ábécé és betűrend, szótagolás 5.SNI Irodalom A mesék legfontosabb jellemzői, népmese, műmese A tanult mesék cselekményének ismerete Elbeszélések gyermekekről-móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Janikovszky Éva néhány elbeszélésének ismerete Versek-a vers jellemzői, rím, a tanult versek ismerete Petőfi Sándor élete 6. Magyar nyelv(írásbeli vizsga) A szófajok rendszere Az ige A határozók A főnév A melléknév A János vitéz keletkezése, cselekménye Memoriter: Egy szabadon választott vers a tananyagból 4-5 versszak a János vitézből 10

11 A számnév A névmások Igenevek Viszonyszók Kommunikáció 6. Irodalom Az adott évfolyamon tanult műfajok, művek, irodalomelméleti fogalmak ismerete. A kötelező olvasmány és az olvasott művek cselekményének ismerete. A költői képek felismerése. Mondák, balladák: Rege a csodaszarvasról Kőmíves Kelemenné Arany János: A walesi bárdok Arany János: Toldi Regényrészletek: Nógrádi Gábor: Petepite Gárdonyi Géza: Egri csillagok Versek: Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram Áprily Lajos: Március 6.SNI Magyar nyelv A szófajok Az ige jelentése és helyesírása A főnév jelentése és helyesírása, tulajdonnév, köznév A melléknév jelentése és helyesírása A számnév jelentése és helyesírása A névelő 6. SNI Irodalom A népdal, népszokások, ünnepek Mondák-néhány olvasott monda cselekményének ismerete Arany János élete A Toldi keletkezése, cselekménye Válogatás Petőfi Sándor verseiből (Egy estém otthon, Füstbe ment terv, Nemzeti dal) Memoriter: Toldi Előhang 7. Magyar nyelv (Írásbeli vizsga) Kommunikáció Az egyszerű mondat Mondatfajták A mondat szerkezete Az egyszerű bővített mondat Mondatrészek, elemzés, ágrajz A szóalkotás 7. Irodalom Az adott évfolyamon tanult műfajok, művek, irodalomelméleti fogalmak ismerete. A kötelező olvasmány és az olvasott művek cselekményének ismerete. A tanult költői képek felismerése. 11

12 Versek a reformkor irodalmából Kölcsey Ferenc: Himnusz, epigrammák Vörösmarty Mihály: Szózat Versek Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Arany János: A fülemile Petőfi Sándor: Szeptember végén Novellák, anekdoták Rideg Sándor: Indul a bakterház Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 7. SNI Magyar nyelv (Írásbeli vizsga) Szófajok rendszere A névmások (személyes, mutató, kérdő névmás) Névutó Kötőszó A mondat fő részei A bővített mondat Szövegalkotás: elbeszélő fogalmazás 7. SNI Irodalom Válogatás Arany János költészetéből (Családi kör, Nemzetőr-dal, A fülemüle, Mátyás anyja) A novella műfaji jellemzői Mikszáth Kálmán: A néhai bárány A felvilágosodás és a reformkor irodalma Csokonai:Zsugori uram, a reményhez Kölcsey:Himnusz Vörösmarty: Szózat Memoriter. részletek a Himnuszból és a Szózatból 8. Magyar nyelv (Írásbeli vizsga) Az összetett mondat Az alárendelő összetett mondat A mellérendelő összetett mondat A többszörösen összetett mondat Kommunikáció, tömegkommunikáció A nyelv élete 8. Irodalom Az adott évfolyamon tanult műfajok, művek, irodalomelméleti fogalmak ismerete. A kötelező olvasmány és az olvasott művek cselekményének ismerete. A költői képek felismerése. A századforduló irodalma: József Attila, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Tóth Árpád, Juhász Gyula egy-egy versének ismerete Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 8. SNI Magyar nyelv(írásbeli vizsga) Szavak-szófajok, hangalak és jelentés A mondat-mondatfajták, a mondat szerkezete, mondatrészek, Az összetett mondat, Kommunikáció- köznapi kommunikációs helyzetek, 12

13 tömegkommunikáció Szövegalkotás-elbeszélés, leírás, jellemzés 8. SNI Irodalom A századforduló irodalma-kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Babits Mihály egy-egy versének ismerete A XX. század irodalma-váci Mihály: Még nem elég, Weöres Sándor: Kocsi és vonat, A tündér Verstani ismeretek: ritmus, rím, rímképlet,költői képek Memoriter: egy szabadon választott vers a tanév anyagából 1. Német nemzetiségi nyelv A vizsga csak szóbeli részből áll Témák: család, iskola, lakás, természet,évszakok,időjárás, állatok, növények a témákhoz kapcsolódóan egyszerű kérdésekre rövid válaszok adása bemutatkozás 2-3 mondatban 3 mondóka, kiszámoló elmondása 1. Német honismeret Szóbeli Témák: család, otthon és környezete, zene és tánc, ünnepek, népköltészet. alapvető ismeretek a megadott témakörökben. 2. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli Témák: család, otthon, iskola, közlekedés, egészség, természet, állatok, ünnepek a témákhoz kapcsolódóan egyszerű kérdésekre rövid válaszok adása rövid szöveg helyes hangsúllyal történő olvasása 3 mondóka, v. vers elmondása Írásbeli rövid, nyomtatott szöveg másolása tanult szavak, 3-4 mondat tollbamondás utáni írása 2. Német honismeret Szóbeli Témák:közlekedés,életmód, zene és tánc, ünnepek, népköltészet háziállatok. alapvető ismeretek a megadott témakörökben 3. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli Témák: család, iskola, barátok kirándulás, közlekedés, állatok, természet, ünnepek, sport kérdésekre igenlő, tagadó válaszadás a témákhoz kapcsolódóan 4-5 összefüggő mondat alkotása 13

14 ismert szöveg folyékony olvasása Írásbeli tanult szavak helyes írása igeragozás jelen időben birtoklás kifejezése haben igével tőszámok 100-ig, sorszámok 20-ig gyakori főnevek egyes és többes száma, határozott és határozatlan névelők alkalmazása 3. Német honismeret Szóbeli Témák: szociális kapcsolatok, öltözködés, tájékozódás saját környezetben, életmód, ünnepek. alapvető ismeretek a megadott témakörökben 4. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli Témák: család, otthon, barátok, iskola, egészség, állatok, természet, környezetvédelem, ünnepek, hagyományok, sport, szabadidő adott témával kapcsolatban kérdésekre válaszadás adott témákhoz kapcsolódóan 5-6 mondatos párbeszéd alkotása kérdések alapján szövegből lényeges információk kikeresése rövid szöveg megfelelő tempójú értő olvasása felkészülés után Írásbeli tanult szókincs szavainak helyes leírása főnévragozás (határozott és határozatlan névelők alany és tárgy esete) tagadás formáinak ismerete igék kijelentő mód jelen idejének biztos alkalmazása haben és sein ige ragozása egyszerű melléknevek fokozása 4. Német honismeret Szóbeli Témák: étkezés, zene és tánc, ünnepek, népköltészet, kulturális élet, média, nemzetiség. alapvető ismeretek a megadot témakörökben. 5. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, 14

15 iskola, média, lakóhely, állatok, növények a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: szófajok: igék: ragozás(jelen, múlt, jövő idő) segédigék: ragozás főnevek ragozása ( alany-, tárgy eset) melléknév fokozása birtokos névmások személyes névmások elöljárók: wo? wohin? mondattan: mellérendelő kötőszavak 5. Német honismeret Szóbeli Témák: rokoni kapcsolatok, családi ünnepek, iskola régen és ma, munka, lakóhely, ünnepek, életmód, zene-tánc alapvető ismeretek a felsorolt témakörökben 6. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, média, lakóhely, állatok, növények, orvosnál, sport, vásárlás a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: szófajok: igék: ragozás(jelen, múlt( Perfekt, Präteritum), jövő idő) segédigék: ragozás főnevek ragozása (birtokos eset) birtokos névmások személyes névmások elöljárók: wo? wohin? kérdőszavak mondattan: mellérendelő kötőszavak alárendelő kötőszavak ( weil, dass) felszólító mondatok 6. Német honismeret Szóbeli Témák: rokoni kapcsolatok, családi ünnepek, iskola régen és ma, munka és megélhetés, lakóhely, ünnepek, életmód, zene-tánc, népköltészet alapvető ismeretek a felsorolt témakörökben 15

16 7. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, média, lakóhely, állatok, növények,orvosnál, sport, vásárlás,zene, utazás, szolgáltatások, környezetvédelem a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: szófajok: igék: ragozás (jelen, múlt ( Perfekt, Präteritum), jövő idő) sich-es igék ragozása vonzatos igék segédigék: ragozás főnevek ragozása (birtokos eset) birtokos névmások személyes névmások elöljárók: wo? wohin? kérdőszavak tőszámnevek, sorszámnevek mondattan: mellérendelő kötőszavak alárendelő kötőszavak ( weil, dass) felszólító mondatok mellékmondati szórend 7. Német honismeret Szóbeli Témák: öltözködés, településstruktúra, hagyományos mezőgazdaság, életmód, étkezés, média, településtörténet, nemzetiségi politika alapvető ismeretek a felsorolt témakörökben. Térképismeret. 8. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, média, lakóhely, állatok, növények,orvosnál, sport, vásárlás,zene, utazás, turizmus, német országismeret szolgáltatások, környezetvédelem a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: szófajok: igék: ragozás (jelen, múlt( Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt), jövő idő) feltételes mód sich-es igék ragozása 16

17 vonzatos igék segédigék: ragozás főnevek ragozása (birtokos eset) birtokos névmások személyes névmások elöljárók (részes- és birtokos eset) kérdőszavak tőszámnevek, sorszámnevek mondattan: mellérendelő kötőszavak alárendelő kötőszavak ( weil, dass) felszólító mondatok mellékmondati szórend ob kötőszó 8. Német honismeret Szóbeli Témák: öltözködés, településstruktúra, hagyományos mezőgazdaság, életmód,étkezés, média, településtörténet, nemzetiségi politika, nyelvjárások, magyarországi német iroda alapvető ismeretek a felsorolt témakörökben. Térképismeret. 4. Német nyelv Csak szóbeli vizsga van Témák:család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás Nyelvtani fogalomkörök: igeragozás jelen időben határozott és határozatlan névelő ragozása haben/sein ragozása A fenti témákban egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikáljon 5. Német nyelv Szóbeli: Témák Család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás A fenti témákban egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Írásbeli: Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír. Nyelvtani fogalomkörök: Igeragozás jelen időben Birtoklás kifejezése birtokos névmással Térbeli viszonyok, irányok meghatározása Idő kifejezése A möchte ige használata 17

18 sich-es igék használata 6. Német nyelv Szóbeli: Témák Család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás, egészséges életmód, környezetvédelem A fenti témákban az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni, tényszerű, egyszerű információkat kérni. Tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt venni. Írásbeli: Egyszerű közléseket és kérdéseket a tanult minta alapján írásban megfogalmazni. Egyszerű szöveget, baráti üdvözletet létrehozni. Nyelvtani fogalomkörök: Felszólító mód Módbeli segédigék Esetviszonyok Melléknévragozás 7. SNI Német Csak szóbeli vizsga Bemutatkozás egyszerű mondatokban Köszönési formák Egyszerű kérdésekre egyszerű válaszok Tárgyak, dolgok megnevezése 7. Német nyelv Szóbeli: Témák Család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás, egészséges életmód, környezetvédelem, célnyelvi országok, A fenti témákban az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni, tényszerű, egyszerű információkat kérni. Tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt venni, kiszűrni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből a fontos információkat. Írásbeli: Egyszerű közléseket és kérdéseket a tanult minta alapján írásban megfogalmazni. Egyszerű szöveget, baráti levelet létrehozni. Nyelvtani fogalomkörök: Präteritum, Perfekt használata gehören + Dativ 18

19 Gyakoriság kifejezése (oft, manchmal, immer, nie, einmal) Kötőszavak (weil, dass, und, sondern, oder, denn, aber) A melléknevek fokozása 8. SNI Német nyelv Csak szóbeli vizsga Bemutatkozás Információkérés- egyszerű kérdések Információadás, egyszerű feleletek Jókívánságok 8. Német nyelv Szóbeli: Témák:család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás, egészséges életmód, környezetvédelem, célnyelvi országok, iskolai élet a célnyelvi országokban, foglalkozások, munkahelyek Írásbeli: A fenti témákban az ismert nyelvi eszközökkel részt venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témákról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérti az ismerős szavakat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üzenetet megírni Ismert nyelvtani szerkezetek felhasználásával tényszerű információt közvetítő, kb. 50 szavas szöveget írni. Nyelvtani fogalomkörök: A különböző igeidők használata (múlt, jelen, jövő) Sorszámnevek Vonatkozó névmások használata A 4-8. évfolyamon tanult nyelvtani fogalomkörök A2 Európai referenciakeret szinten való alkalmazása 4. Angol Szóbeli Témák: iskola, család, ételek, lakás, öltözködés, testünk, állatok, szabadidő a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: alapvető nyelvtani szerkezetek: There is /There are a birtoklás kifejezése: have got/ has got számnevek ig can segédige 19

20 do segédige főnevek egyes és többes száma elöljárószavak: hely és idő 5. Angol Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, öltözködés, iskola, lakóhely, vásárlás a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: igeidők: (jelen idő) Present Simple, Present Progressive segédigék: Have got/ has got, can/ can t főnevek egyes és többes száma melléknevek helyes használata birtokos névmások személyes névmások elöljárók: hely, idő 6. Angol Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, lakóhely, állatok, sport, vásárlás a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: igeidők:(jelen, múlt( Past Simple, Past Progressive), jövő idő : going to, will) segédigék: must, could, may, might melléknevek fokozása birtokos névmások személyes névmások megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek kérdőszavak 7. Angol Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, média, lakóhely, állatok, sport, vásárlás, zene, utazás, szolgáltatások, környezetvédelem a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: igeidők: jelen: Present Perfect Simple, múlt:( Past Simple) segédigék: must, have to, should főnevek: megszámlálható, megszámláhatatlan birtokos névmások személyes névmások 20

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete november 22-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete november 22-én 2012. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. november 22-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat.

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben