NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR"

Átírás

1 NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2536 NYERGESÚJFALU, FELSZABADULÁS TÉR 1. 0M azonosító: H Á Z I R E N D 2013

2 1. A házirend célja, feladata és nyilvánossága 1.1. A Kernstok Károly Általános Iskola házirendjének célja, hogy az iskola életét úgy szervezze és szabályozza, hogy biztosítsa a pedagógiai programban megfogalmazott elvek szerinti működést A házirend megtekinthető az iskola honlapján (www.kernstok.hu), ill. munkaidőben tájékoztatást lehet kérni róla az iskola vezetőitől. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól a tanulókat osztályfőnöki órán, a szülőket szülői értekezleten az osztályfőnöknek tájékoztatnia kell. A tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője elfogadja az iskolai házirendet. 2. Az iskola működési rendje 2.1. A tanórák és szünetek rendje A épület E épület F épület Az A épület első-második osztályos tanulói a főbejárat előtt, a többiek az udvaron gyülekeznek 7 30 és 7 45 között, majd az ügyletes tanárok kíséretében bevonulnak osztálytermeikbe. A szünetekben az időjárástól függően az udvaron vagy a zsibongóban, a folyosón tartózkodnak A tanulók felügyeletét az A és E épület reggel tól, az F épület és az uszoda 7 45-től a tanítás/foglalkozás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja. Becsengetés után tanulóink a lezárt termek kivételével kötelesek a tantermekben tartózkodni Az iskola A épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7 00 órától óráig, az E és az F épület a délutáni foglalkozások befejezéséig van nyitva A tanulók tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével (kilépőcédula) hagyhatják el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik: Felszabadulás téri épület hétfő: szerda: csütörtök: Eterniti épület hétfő: szerda: csütörtök: Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt az épület bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán, ill. az iskola honlapján a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az épületbe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portai szolgálat segíti A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait A tanuló az iskolába csak az oktatáshoz szükséges eszközöket hozhatja magával közerkölcsöt sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas tárgyakat, sajtótermékeket, fegyvernek minősülő eszközt (bicska, kés, tőr stb.) tilos behozni! Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat minden diák csak saját felelősségére tarthat magánál, ezekért az intézmény felelősséget nem vállal. Vonatkozik ez a mobiltelefonra is, amelyet a tanuló a tanítás végeztéig kikapcsolt állapotban tart A diák a tanítási órán nem folytathat olyan tevékenységet, nem használhat olyan eszközöket (pl. mobiltelefon, MP3), amelyek a tanulást akadályozzák, a tanítást zavarják. 2

3 2.12. Az igazgató minden év április 15-ig közzéteszi a tájékoztatót a választható tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. Ha a tanulót kérésére felvették a nem kötelező foglalkozásra, az értékelés, a mulasztás, a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne Osztályozó vizsgát szervez az iskola a félév és a tanév lezárását megelőző két hétben (szükség esetén más időpontban is). Az osztályozó vizsgára jelentkezést a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesnek kell benyújtani. Az osztályozó vizsga követelményeit házirendünk melléklete tartalmazza Napközi otthonba, tanulószobára tanévenként előre, minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke elhelyezését A napközis illetve tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján lehetséges A tanulásban lemaradó, korrepetálásra, felzárkóztató, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat a tanítók, szaktanárok jelölik ki. Ezen a tanulók részvétele kötelező a foglalkozásokon, ez alól felmentést a szülő írásos kérelmére az iskola igazgatója adhat Az iskolai étkezésért a térítési díjat minden hónap 15-éig kell befizetni. Hiányzó tanuló étkezését reggel 9 óráig lehet lemondani, a lemondás másnaptól él befizetett étkezési díjat csak ebben az esetben tud az iskola visszatéríteni A normatív tankönyvellátási igény benyújtásához diákjaink igénylőlapot visznek haza, a határidő elmulasztása esetén a tanuló a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével az ingyenes tankönyvellátásból kizárható Nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás igénybe vételére szeptemberben nyílik lehetőség. A támogatás a szülő írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható. A tankönyvtámogatás mértéke az iskola rendelkezésére álló összeg mértékének függvényében ítélhető meg Az ingyenes tankönyv az iskola könyvtárának tulajdona. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére a szülő kérésére értékesíthető, ára a beszerzési árral azonos A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára, egy év használat után az ár 75%-a, két év után 50%-a, három 3 és annál több év után 25 %-a Szándékos károkozás esetén a tanuló (szülője) az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. A kártérítésnek az összege nem haladhatja meg a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50%-át. A kártérítés mértékéről vizsgálat alapján a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes javaslatára a tantestület dönt, a vizsgálatról a tanulót és szüleit értesíteni kell A tanulók ellenőrzőjüket maguknál tartják, a felsősök érdemjegyeiket maguk jegyzik be, aláíratják a tanárral és legalább hetente a szülőkkel is. Ha a tanuló tanév közben elveszíti ellenőrzőjét, újat köteles igényelni az osztályfőnöknél vagy a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesnél. Az ellenőrzőt a mindenkori aktuális ár megfizetése után kapja meg A nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának. Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskolaírásbeli megállapodást köt Iskolánk valamennyi osztályának saját osztályterme van, melynek rendjéért, tisztaságáért, az osztály tanulói felelősek. Az osztálytermeket a tanulók az osztályfőnök vezetésével tetszésüknek megfelelően dekorálhatják A tanulókat az osztályfőnök hetesi feladatokkal bízza meg. A hetes dolga, hogy a táblát előkészítse a tanórákra, szellőztessen, ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, értesítik az igazgatóságot, a tanóra végén ellenőrizze a tanterem rendjét A szaktantermek felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges. A termekben lévő audiovizuális eszközök csak tanári engedéllyel a 3

4 balesetvédelmi szabályok betartása mellett működtethetők. Tilos a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer jellemzőit megváltoztatni. A szaktanár felügyelete és irányítása mellett diákjaink kötelesek közreműködni az általuk használt szakmai eszközök és környezetük rendben tartásában. A szaktantermekben, a tornateremben, az uszodában és a könyvtárban étkezni nem szabad A tornateremben a tanulóknak sportfelszerelést (fehér póló, tornanadrág, melegítő, sportcipő) kell viselniük; testnevelésórán nem lehet rajtuk karóra, gyűrű, nyaklánc, lógó fülbevaló; a körmöt rövidre kell vágni, a hosszú hajat össze kell fogni. Az iskolai testnevelési besorolást az iskolaorvos tanév végén állapítja meg a következő tanévre vonatkozóan. Úszás alóli felmentés szakrendelésről hozott igazolással kapható Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató megtörténtét adminisztrálni kell. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni, a tanulók kötelesek betartani a biztonsági szabályokat. Ennek ellenőrzése a szaktanárok, az ügyeletes tanárok és a hetesek feladata A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi felelősnek. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök a szükséges mértékben ismertetik a diákokkal Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük A tanulók, a tanárok és az iskolai dolgozók személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem lehet készíteni, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvétel, film nem rögzíthető Az iskola tantermei tanítási időn kívül csak tanári engedéllyel használhatók. A délutáni foglalkozásokra várakozó tanulók az alsó folyosó zsibongóját vehetik igénybe Elvárjuk, hogy tanulóink az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az időjárásnak megfelelő, nem hivalkodó öltözékben és hajviselettel jelenjenek meg; az iskolai ünnepélyeken pedig az alkalomhoz illő ruhában (sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing) A talált tárgyakat az igazgatóhelyettesnek vagy a portán kell leadni Az iskolába kerékpárral érkező tanulóknak, dolgozóknak a járművet a kerékpártárolóban kell elhelyezni. Az iskola udvarán kerékpározni tilos. 3. A tanuló jogai és kötelességei 3.1. A tanulói jogokat a köznevelési törvény és annak végrehajtási utasítása részletesen tartalmazza az iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata ezek figyelembe vételével készült (felvilágosítással e dokumentumokról az iskola vezetői állnak rendelkezésre) A tanulók egyéni jogai közül a legfontosabbak: a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz, a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog, a nyilvánossághoz való fordulás joga, a teljes bizonyossághoz és a tájékoztatáshoz való jog A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekben Tanulóinknak joguk van, hogy a témazáró dolgozatok időpontjáról és témájáról egy héttel korábban tájékoztatást kapjanak. A megírt dolgozatokat két tanítási héten belül ki kell javítani. Amennyiben erre (a pedagógusnak felróható okból) határidőn túl kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek arról, kérik-e a dolgozat jegyét Sérelem esetén az iskola tanulója/törvényes képviselője a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 3.3 A tanulók kollektív jogaik gyakorlására, érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége minden, a tanulókat érintő kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat 4

5 célját, feladatait, működési rendjét jogszabályok és a helyi diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti Az intézmény diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot; problémáival és kérdéseivel a DÖK-öt segítő tanár közvetítésével vagy közvetlenül megkeresheti az iskola igazgatóját Tanulóközösségeinknek joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti: az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, egy osztály diákbizottsága, tanulók nagyobb közössége. A szervezett véleménynyilvánítás tervét, kereteit a kezdeményező egyeztetni köteles az iskola igazgatójával Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában, pl. saját környezetük, osztálytermük rendben tartásában, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítésében Tanulóink számára az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (szaktantermek, tornaterem, könyvtár, stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező. 4. A hiányzások kezelésének rendje 4.1. A tanuló hiányzását öt munkanapon belül köteles igazolni az osztályfőnöknek A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban (végső esetben a távolmaradás napján telefonon) kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az osztályfőnök véleményezése alapján. A szülő által igazolható három nap terhére vehetnek részt a nyolcadikosok a középiskolák nyílt napjain Edzőtáborban sport- vagy kulturális eseményen való részvétel, szereplés miatti hiányzás előzetes távolmaradási engedély birtokában igazolható. A távolmaradási engedélyt az edző, a kulturális csoport vezetője kéri (kikérő), amelyet a szülő szignál Utólag a tanuló orvosi igazolással igazolja hiányzását, amelyet az ellenőrzőbe kell bejegyeztetni. Az orvosi igazolást a szülő szignálja Igazoltnak kell tekinteni a hiányzást, ha a tanuló hatósági intézkedés miatt maradt távol az iskolából A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát a pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi. A késések percei összeadódnak, s 45 percenként egy igazolatlan órának számítanak. Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha méltányolható közlekedési probléma miatt érkezik később a bejáró tanuló, a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, rendkívüli időjárás stb.) A nem igazolt vagy nem határidőben igazolt hiányzás igazolatlannak számít. Az igazolatlan órákkal kapcsolatos eljárást az intézmény SzMSz-e szabályozza. 5. A tanórán kívüli tevékenység 5.1. A tanórán kívüli foglalkozásokat között tartjuk. Ezekre a foglalkozásokra a jelentkezés önkéntes és egy tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell, ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható Az intézmény által szervezett szabadidős programokon a tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A tanuló szociális helyzetétől függően a programok költségeihez az iskola alapítványa is hozzájárulhat. A soron következő szabadidős programról az a tanuló, akinek osztályfőnöki intője vagy ennél súlyosabb fegyelmi büntetése van, kizárható Az iskolai könyvtár ingyenes használatára iskolánk valamennyi tanulója és dolgozója jogosult. A kikölcsönzött könyvek beleértve az ingyenes használatra adott tankönyveket elveszítéséért, megrongálásáért a kölcsönvevő anyagi felelősséggel tartozik. A kártérítés mértékét az intézmény SzMSz (benne az iskolai könyvtár SzMSz-e) határozza meg Az iskolai diáksportkör kínálta lehetőségek minden diák számára elérhetők. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal kell egyeztetni A számítógépeket a szaktanteremben a szaktanár, a könyvtárban a könyvtáros felügyelete mellett lehet használni, betartva a teremrendet. 5

6 5.6. A házirend előírásai minden iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényre, tevékenységre is érvényesek. 6. A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének elvei 6.1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítményük (tanulmányi, sportkulturális versenyek győztesei, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részesei, stb.) jutalmukat a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszik át Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói intés. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket tájékoztatja az iskola Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. A házirendet az iskola tantestülete fogadta el, amelynek során az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta. Nyergesújfalu, április. Zara Melinda Králikné Kecskeméti Margit Komárominé Lizán Andrea igazgató az iskolaszék elnöke a diákönkormányzat segítője 6

7 1. sz. melléklet Az osztályozó és javítóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei osztály tantárgy 1. Magyar nyelv (írásbeli vizsga) Magán- és mássalhangzók megkülönböztetése Időtartam jelölése Másolás, tollbamondás, emlékezetből írás Mondatkezdés, mondatzárás 1. Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Néma olvasás megértés bizonyítása feladatok megoldásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Szöveghű, folyamatos kifejező olvasás előzetes felkészülés után Mesék, versek olvasása Mondókák, versek memorizálása Rövid mese elmondása 1.SNI Magyar nyelv (írásbeli vizsga) Magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése begyakorolt esetekben 2-3 rövid mondat másolása 1.SNI Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Rövid szöveg néma olvasása megértésének bizonyítása egyszerű feladatokkal Szóbeli vizsgakövetelmények: Szöveghű, szótagoló olvasás Rövid mondóka memorizálása 2. Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: Betűrend Kijelentő és kérdő mondatok felismerése, alkalmazása Szótagolás, elválasztás szabályainak alkalmazása A j hang jelölése Rövid nyomtatott szöveg másolása Tollbamondás a tanult helyesírási ismeretek alkalmazásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Magyar ábécé 2. Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Néma olvasás megértés bizonyítása feladatok megoldásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Folyamatos olvasás előzetes felkészülés után Szépirodalmi művek és azok részleteinek szöveghű felidézése: Petőfi Sándor: Anyám tyúkja 7

8 2.SNI 2.SNI József Attila: Altató Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: Szavak, rövid mondatok másolása előkészítéssel Írott, nyomtatott 3-4 betűből álló szavak leírása tollbamondás után Rendezett, olvasható íráskép Szóbeli vizsgakövetelmények: Az ábécé ismerete Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Szövegértést bizonyító egyszerű feladatok megoldása Szóbeli vizsgakövetelmények: Rövid mondóka, vers ismerete Beszámolás az olvasott szövegrész tartalmáról Hangos olvasás 3. Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: Betűrend Mondatfajták felismerése, alkalmazása Szótagolás, elválasztás szabályainak alkalmazása A j hang helyes jelölése Tanult szófajok felismerése Rövid nyomtatott szöveg másolása Tollbamondás: szókészlet szavai, rövid mondatok Szóbeli vizsgakövetelmények: Tanult szófajokhoz tartozó szabályok ismerete Magyar ábécé 3. Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Néma olvasás megértés bizonyítása feladatok megoldásával Adott témával kapcsolatos 5-6 értelmes összefüggő mondat megfogalmazása Szóbeli vizsgakövetelmények: Szöveghű, folyamatos olvasás előzetes felkészülés után Az olvasott szöveg lényegének önálló megfogalmazása Szépirodalmi művek és azok részleteinek szöveghű felidézése: József Attila: Betlehemi királyok Petőfi Sándor: Füstbe ment terv Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet) 3.SNI Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: A j hang kétféle jelölése begyakorolt alapszókészletben Mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról Begyakorolt alapszókészlet szavainak tollbamondása 3-4 mondat tollbamondása előkészítés után 8

9 Szóbeli vizsgakövetelmények: A magyar ábécé ismerete 3.SNI Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Rövid terjedelmű szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok megoldása: szereplők, helyszín, időpont, események sorba rendezése Szóbeli vizsgakövetelmények: 3-4 mondóka, vers ismerete Eseményekről, élményekről 3-4 összefüggő mondat 4. Magyar nyelv Írásbeli vizsgakövetelmények: Betűrend Mondatfajták felismerése, alkalmazása Szótagolás, elválasztás szabályainak alkalmazása A j hang helyes jelölése Tanult szófajok felismerése a tanult helyesírási ismeretek alkalmazásával Rövid, nyomtatott szöveg másolása Tollbamondás a tanult helyesírási ismeretek alkalmazásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Tanult szófajokhoz tartozó szabályok ismerete Magyar ábécé 4. Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: Néma olvasás - megértés bizonyítása feladatok megoldásával Adott témával kapcsolatos 6-8 értelmes összefüggő mondat megfogalmazás írása olvasható formában helyesírási és íráshasználati normák megtartásával Szóbeli vizsgakövetelmények: Szöveghű, folyamatos kifejező olvasás előzetes felkészülés után Az olvasott szöveg lényegének önálló megfogalmazása, véleményalkotás Szépirodalmi művek és azok részleteinek szöveghű felidézése: József Attila: Mama Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet) Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) 4.SNI Magyar nyelv (szóbeli és írásbeli vizsga) Írásbeli vizsgakövetelmények: A j hang kétféle jelölése begyakorolt alapszókészletben Mondatok másolása írott és nyomtatott mintáról 4.SNI Begyakorolt alapszókészlet szavainak tollbamondása 4-5 mondat tollbamondása előkészítés után Szóbeli vizsgakövetelmények: A teljes ábécé ismerete Magyar irodalom Írásbeli vizsgakövetelmények: 9

10 Szövegértést bizonyító feladatok megoldása : a szereplők, helyszín, időpont megnevezése. Az események sorba rendezése. Szóbeli vizsgakövetelmények: 4-5 mondóka, vers ismerete Eseményekről, élményekről három-négy összefüggő mondat megfogalmazása. Hangos olvasás 5. Magyar nyelv( Írásbeli vizsga) A kommunikáció Hangok és betűk Helyesírási alapelvek Szövegszerkesztés A szavak szerkezete Állandósult szókapcsolatok Hangalak és jelentés 5. Irodalom Az adott évfolyamon tanult műfajok, művek, irodalomelméleti fogalmak ismerete. A kötelező olvasmány és az olvasott művek cselekményének ismerete. A tanult költői képek felismerése. Mesék, mesetípusok Petőfi Sándor: János vitéz Mítoszok Történetek a görög mitológiából Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Versek - Arany János: Családi kör Petőfi Sándor: Az Alföld Elbeszélések Móricz Zsigmond: Fillentő 5.SNI Magyar nyelv A mondat, mondatfajták Hangalak és jelentés Helyesírásunk alapelvei Hangok és betűk Ábécé és betűrend, szótagolás 5.SNI Irodalom A mesék legfontosabb jellemzői, népmese, műmese A tanult mesék cselekményének ismerete Elbeszélések gyermekekről-móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Janikovszky Éva néhány elbeszélésének ismerete Versek-a vers jellemzői, rím, a tanult versek ismerete Petőfi Sándor élete 6. Magyar nyelv(írásbeli vizsga) A szófajok rendszere Az ige A határozók A főnév A melléknév A János vitéz keletkezése, cselekménye Memoriter: Egy szabadon választott vers a tananyagból 4-5 versszak a János vitézből 10

11 A számnév A névmások Igenevek Viszonyszók Kommunikáció 6. Irodalom Az adott évfolyamon tanult műfajok, művek, irodalomelméleti fogalmak ismerete. A kötelező olvasmány és az olvasott művek cselekményének ismerete. A költői képek felismerése. Mondák, balladák: Rege a csodaszarvasról Kőmíves Kelemenné Arany János: A walesi bárdok Arany János: Toldi Regényrészletek: Nógrádi Gábor: Petepite Gárdonyi Géza: Egri csillagok Versek: Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram Áprily Lajos: Március 6.SNI Magyar nyelv A szófajok Az ige jelentése és helyesírása A főnév jelentése és helyesírása, tulajdonnév, köznév A melléknév jelentése és helyesírása A számnév jelentése és helyesírása A névelő 6. SNI Irodalom A népdal, népszokások, ünnepek Mondák-néhány olvasott monda cselekményének ismerete Arany János élete A Toldi keletkezése, cselekménye Válogatás Petőfi Sándor verseiből (Egy estém otthon, Füstbe ment terv, Nemzeti dal) Memoriter: Toldi Előhang 7. Magyar nyelv (Írásbeli vizsga) Kommunikáció Az egyszerű mondat Mondatfajták A mondat szerkezete Az egyszerű bővített mondat Mondatrészek, elemzés, ágrajz A szóalkotás 7. Irodalom Az adott évfolyamon tanult műfajok, művek, irodalomelméleti fogalmak ismerete. A kötelező olvasmány és az olvasott művek cselekményének ismerete. A tanult költői képek felismerése. 11

12 Versek a reformkor irodalmából Kölcsey Ferenc: Himnusz, epigrammák Vörösmarty Mihály: Szózat Versek Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Arany János: A fülemile Petőfi Sándor: Szeptember végén Novellák, anekdoták Rideg Sándor: Indul a bakterház Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 7. SNI Magyar nyelv (Írásbeli vizsga) Szófajok rendszere A névmások (személyes, mutató, kérdő névmás) Névutó Kötőszó A mondat fő részei A bővített mondat Szövegalkotás: elbeszélő fogalmazás 7. SNI Irodalom Válogatás Arany János költészetéből (Családi kör, Nemzetőr-dal, A fülemüle, Mátyás anyja) A novella műfaji jellemzői Mikszáth Kálmán: A néhai bárány A felvilágosodás és a reformkor irodalma Csokonai:Zsugori uram, a reményhez Kölcsey:Himnusz Vörösmarty: Szózat Memoriter. részletek a Himnuszból és a Szózatból 8. Magyar nyelv (Írásbeli vizsga) Az összetett mondat Az alárendelő összetett mondat A mellérendelő összetett mondat A többszörösen összetett mondat Kommunikáció, tömegkommunikáció A nyelv élete 8. Irodalom Az adott évfolyamon tanult műfajok, művek, irodalomelméleti fogalmak ismerete. A kötelező olvasmány és az olvasott művek cselekményének ismerete. A költői képek felismerése. A századforduló irodalma: József Attila, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Tóth Árpád, Juhász Gyula egy-egy versének ismerete Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 8. SNI Magyar nyelv(írásbeli vizsga) Szavak-szófajok, hangalak és jelentés A mondat-mondatfajták, a mondat szerkezete, mondatrészek, Az összetett mondat, Kommunikáció- köznapi kommunikációs helyzetek, 12

13 tömegkommunikáció Szövegalkotás-elbeszélés, leírás, jellemzés 8. SNI Irodalom A századforduló irodalma-kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Babits Mihály egy-egy versének ismerete A XX. század irodalma-váci Mihály: Még nem elég, Weöres Sándor: Kocsi és vonat, A tündér Verstani ismeretek: ritmus, rím, rímképlet,költői képek Memoriter: egy szabadon választott vers a tanév anyagából 1. Német nemzetiségi nyelv A vizsga csak szóbeli részből áll Témák: család, iskola, lakás, természet,évszakok,időjárás, állatok, növények a témákhoz kapcsolódóan egyszerű kérdésekre rövid válaszok adása bemutatkozás 2-3 mondatban 3 mondóka, kiszámoló elmondása 1. Német honismeret Szóbeli Témák: család, otthon és környezete, zene és tánc, ünnepek, népköltészet. alapvető ismeretek a megadott témakörökben. 2. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli Témák: család, otthon, iskola, közlekedés, egészség, természet, állatok, ünnepek a témákhoz kapcsolódóan egyszerű kérdésekre rövid válaszok adása rövid szöveg helyes hangsúllyal történő olvasása 3 mondóka, v. vers elmondása Írásbeli rövid, nyomtatott szöveg másolása tanult szavak, 3-4 mondat tollbamondás utáni írása 2. Német honismeret Szóbeli Témák:közlekedés,életmód, zene és tánc, ünnepek, népköltészet háziállatok. alapvető ismeretek a megadott témakörökben 3. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli Témák: család, iskola, barátok kirándulás, közlekedés, állatok, természet, ünnepek, sport kérdésekre igenlő, tagadó válaszadás a témákhoz kapcsolódóan 4-5 összefüggő mondat alkotása 13

14 ismert szöveg folyékony olvasása Írásbeli tanult szavak helyes írása igeragozás jelen időben birtoklás kifejezése haben igével tőszámok 100-ig, sorszámok 20-ig gyakori főnevek egyes és többes száma, határozott és határozatlan névelők alkalmazása 3. Német honismeret Szóbeli Témák: szociális kapcsolatok, öltözködés, tájékozódás saját környezetben, életmód, ünnepek. alapvető ismeretek a megadott témakörökben 4. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli Témák: család, otthon, barátok, iskola, egészség, állatok, természet, környezetvédelem, ünnepek, hagyományok, sport, szabadidő adott témával kapcsolatban kérdésekre válaszadás adott témákhoz kapcsolódóan 5-6 mondatos párbeszéd alkotása kérdések alapján szövegből lényeges információk kikeresése rövid szöveg megfelelő tempójú értő olvasása felkészülés után Írásbeli tanult szókincs szavainak helyes leírása főnévragozás (határozott és határozatlan névelők alany és tárgy esete) tagadás formáinak ismerete igék kijelentő mód jelen idejének biztos alkalmazása haben és sein ige ragozása egyszerű melléknevek fokozása 4. Német honismeret Szóbeli Témák: étkezés, zene és tánc, ünnepek, népköltészet, kulturális élet, média, nemzetiség. alapvető ismeretek a megadot témakörökben. 5. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, 14

15 iskola, média, lakóhely, állatok, növények a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: szófajok: igék: ragozás(jelen, múlt, jövő idő) segédigék: ragozás főnevek ragozása ( alany-, tárgy eset) melléknév fokozása birtokos névmások személyes névmások elöljárók: wo? wohin? mondattan: mellérendelő kötőszavak 5. Német honismeret Szóbeli Témák: rokoni kapcsolatok, családi ünnepek, iskola régen és ma, munka, lakóhely, ünnepek, életmód, zene-tánc alapvető ismeretek a felsorolt témakörökben 6. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, média, lakóhely, állatok, növények, orvosnál, sport, vásárlás a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: szófajok: igék: ragozás(jelen, múlt( Perfekt, Präteritum), jövő idő) segédigék: ragozás főnevek ragozása (birtokos eset) birtokos névmások személyes névmások elöljárók: wo? wohin? kérdőszavak mondattan: mellérendelő kötőszavak alárendelő kötőszavak ( weil, dass) felszólító mondatok 6. Német honismeret Szóbeli Témák: rokoni kapcsolatok, családi ünnepek, iskola régen és ma, munka és megélhetés, lakóhely, ünnepek, életmód, zene-tánc, népköltészet alapvető ismeretek a felsorolt témakörökben 15

16 7. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, média, lakóhely, állatok, növények,orvosnál, sport, vásárlás,zene, utazás, szolgáltatások, környezetvédelem a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: szófajok: igék: ragozás (jelen, múlt ( Perfekt, Präteritum), jövő idő) sich-es igék ragozása vonzatos igék segédigék: ragozás főnevek ragozása (birtokos eset) birtokos névmások személyes névmások elöljárók: wo? wohin? kérdőszavak tőszámnevek, sorszámnevek mondattan: mellérendelő kötőszavak alárendelő kötőszavak ( weil, dass) felszólító mondatok mellékmondati szórend 7. Német honismeret Szóbeli Témák: öltözködés, településstruktúra, hagyományos mezőgazdaság, életmód, étkezés, média, településtörténet, nemzetiségi politika alapvető ismeretek a felsorolt témakörökben. Térképismeret. 8. Német nemzetiségi nyelv Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, média, lakóhely, állatok, növények,orvosnál, sport, vásárlás,zene, utazás, turizmus, német országismeret szolgáltatások, környezetvédelem a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: szófajok: igék: ragozás (jelen, múlt( Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt), jövő idő) feltételes mód sich-es igék ragozása 16

17 vonzatos igék segédigék: ragozás főnevek ragozása (birtokos eset) birtokos névmások személyes névmások elöljárók (részes- és birtokos eset) kérdőszavak tőszámnevek, sorszámnevek mondattan: mellérendelő kötőszavak alárendelő kötőszavak ( weil, dass) felszólító mondatok mellékmondati szórend ob kötőszó 8. Német honismeret Szóbeli Témák: öltözködés, településstruktúra, hagyományos mezőgazdaság, életmód,étkezés, média, településtörténet, nemzetiségi politika, nyelvjárások, magyarországi német iroda alapvető ismeretek a felsorolt témakörökben. Térképismeret. 4. Német nyelv Csak szóbeli vizsga van Témák:család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás Nyelvtani fogalomkörök: igeragozás jelen időben határozott és határozatlan névelő ragozása haben/sein ragozása A fenti témákban egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikáljon 5. Német nyelv Szóbeli: Témák Család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás A fenti témákban egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Írásbeli: Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír. Nyelvtani fogalomkörök: Igeragozás jelen időben Birtoklás kifejezése birtokos névmással Térbeli viszonyok, irányok meghatározása Idő kifejezése A möchte ige használata 17

18 sich-es igék használata 6. Német nyelv Szóbeli: Témák Család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás, egészséges életmód, környezetvédelem A fenti témákban az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni, tényszerű, egyszerű információkat kérni. Tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt venni. Írásbeli: Egyszerű közléseket és kérdéseket a tanult minta alapján írásban megfogalmazni. Egyszerű szöveget, baráti üdvözletet létrehozni. Nyelvtani fogalomkörök: Felszólító mód Módbeli segédigék Esetviszonyok Melléknévragozás 7. SNI Német Csak szóbeli vizsga Bemutatkozás egyszerű mondatokban Köszönési formák Egyszerű kérdésekre egyszerű válaszok Tárgyak, dolgok megnevezése 7. Német nyelv Szóbeli: Témák Család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás, egészséges életmód, környezetvédelem, célnyelvi országok, A fenti témákban az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban válaszolni, tényszerű, egyszerű információkat kérni. Tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt venni, kiszűrni a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből a fontos információkat. Írásbeli: Egyszerű közléseket és kérdéseket a tanult minta alapján írásban megfogalmazni. Egyszerű szöveget, baráti levelet létrehozni. Nyelvtani fogalomkörök: Präteritum, Perfekt használata gehören + Dativ 18

19 Gyakoriság kifejezése (oft, manchmal, immer, nie, einmal) Kötőszavak (weil, dass, und, sondern, oder, denn, aber) A melléknevek fokozása 8. SNI Német nyelv Csak szóbeli vizsga Bemutatkozás Információkérés- egyszerű kérdések Információadás, egyszerű feleletek Jókívánságok 8. Német nyelv Szóbeli: Témák:család, otthon, étkezés, idő, időjárás, öltözködés, sport, szabadidő, természet, ünnepek és szokások, város, bevásárlás, utazás, egészséges életmód, környezetvédelem, célnyelvi országok, iskolai élet a célnyelvi országokban, foglalkozások, munkahelyek Írásbeli: A fenti témákban az ismert nyelvi eszközökkel részt venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témákról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérti az ismerős szavakat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üzenetet megírni Ismert nyelvtani szerkezetek felhasználásával tényszerű információt közvetítő, kb. 50 szavas szöveget írni. Nyelvtani fogalomkörök: A különböző igeidők használata (múlt, jelen, jövő) Sorszámnevek Vonatkozó névmások használata A 4-8. évfolyamon tanult nyelvtani fogalomkörök A2 Európai referenciakeret szinten való alkalmazása 4. Angol Szóbeli Témák: iskola, család, ételek, lakás, öltözködés, testünk, állatok, szabadidő a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: alapvető nyelvtani szerkezetek: There is /There are a birtoklás kifejezése: have got/ has got számnevek ig can segédige 19

20 do segédige főnevek egyes és többes száma elöljárószavak: hely és idő 5. Angol Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, öltözködés, iskola, lakóhely, vásárlás a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: igeidők: (jelen idő) Present Simple, Present Progressive segédigék: Have got/ has got, can/ can t főnevek egyes és többes száma melléknevek helyes használata birtokos névmások személyes névmások elöljárók: hely, idő 6. Angol Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, lakóhely, állatok, sport, vásárlás a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: igeidők:(jelen, múlt( Past Simple, Past Progressive), jövő idő : going to, will) segédigék: must, could, may, might melléknevek fokozása birtokos névmások személyes névmások megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek kérdőszavak 7. Angol Szóbeli: Témák: család, bemutatkozás, hobbi, szabadidő, ünnepek, étkezés, iskola, média, lakóhely, állatok, sport, vásárlás, zene, utazás, szolgáltatások, környezetvédelem a témakörök alapvető szókincse egyszerű kérdésekre válasz Írásbeli: igeidők: jelen: Present Perfect Simple, múlt:( Past Simple) segédigék: must, have to, should főnevek: megszámlálható, megszámláhatatlan birtokos névmások személyes névmások 20

2014. HÁZIREND. Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32.

2014. HÁZIREND. Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32. 2014. HÁZIREND Jászfényszarui IV. Béla Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 035928 5126 Jászfényszaru Szabadság út 32. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata, nyilvánossága...

Részletesebben

HÁZIREND. Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Az iskola tartalmi munkáját a vonatkozó jogszabályok és a pedagógiai program határozza meg. Szükség van azonban a napi munka végzésének

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tápiószecső H Á Z I R E N D 1 Házirend A Tápiószecsői Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Komáromi Dózsa György Általános Iskola HÁZIREND. Átdolgozta: Farkasné Varga Krisztina igazgató

Komáromi Dózsa György Általános Iskola HÁZIREND. Átdolgozta: Farkasné Varga Krisztina igazgató Komáromi Dózsa György Általános Iskola HÁZIREND Átdolgozta: Farkasné Varga Krisztina igazgató TARTALOM Bevezető 1. Az iskola házirendje 1.1. A házirend célja és feladata 1.2. A házirend hatálya 2. A házirend

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

School of Business Székesfehérvár Szakközépiskola HAZIREND. Érvényes: 2013. szepternber

School of Business Székesfehérvár Szakközépiskola HAZIREND. Érvényes: 2013. szepternber School of Business Székesfehérvár Üzleti Szakközépiskola ~ HAZIREND Érvényes: 2013. szepternber 1-től Tartalom.~ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A Házirend célja, alapelvek 1 A tanítás és az iskola

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

A házirend célja és feladata. A házirend hatálya A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola és zeneiskola életrendjével

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) I. Általános rész HÁZIRENDJE Iskolánk alapvető feladata a 6-15 éves korosztály oktatása, képzése, általános műveltségük

Részletesebben

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák.

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák. HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartó

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31.

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR. Paks, 2014. március 31. A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 a. Az intézmény adatai... 4 b. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09.

HÁZIREND. Készült: Létavértes, 2013. április 26. Módosítva 2015. március 09. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Létavértes, Irinyi u. 8.sz. : 52-585 062; 585 063 e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu OM azonosító: 031157 HÁZIREND

Részletesebben