Géptörés-biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/7 AHE-11876/7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Géptörés-biztosítás. Különös biztosítási feltételek 1/7 AHE-11876/7"

Átírás

1 Géptörés-biztosítás Különös biztosítási feltételek 1/7 AHE-11876/7

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A biztosítás tárgya és területi hatálya A biztosítási esemény A biztosítható vagyon-tárgyak és költségek. A nem biztosított vagyontárgyak Biztosítható vagyontárgyak Nem biztosítható vagyontárgyak: Biztosítható költségek A biztosítási összeg Kizárások és biztosítással nem fedezett károk Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól /7 AHE-11876/7

3 A jelen különös biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg , székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút , (a továbbiakban: biztosító) és a szerződő között az általános biztosítási feltételek, és jelen különös biztosítási feltételek alapján létrejött biztosítási szerződésekre alkalmazni kell. 1. Általános rendelkezések A jelen különös biztosítási feltételekre vonatkozóan az Általános biztosítási feltételek - vagyonbiztosítások rendelkezései az irányadók az alábbi kiegészítésekkel A biztosítás tárgya és területi hatálya A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken / telephelyeken lévő vagyontárgyakban bekövetkező biztosítási eseményekre vonatkozik A biztosítási esemény Géptörés-biztosítás A jelen különös biztosítási feltételek szerint biztosítási eseménynek géptörésnek minősül a biztosított vagyontárgyaknak balesetszerűen - előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul, belső és/vagy külső erőhatás miatt, illetve elektronikus egységek esetén kizárólag külső erőhatás miatt bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a biztosított vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza. A jelen különös biztosítási feltételek szerint a törésen és repedésen kívül az alábbi maradandó alakváltozással (deformálódással) járó mechanikai károsodások is törés- és repedéskárnak minősülnek: megnyúlás, szakadás, összenyomódás, (ki)hajlás, (el)nyíródás, (el)csavarodás. A biztosító kockázatviselése kiterjed a jelen különös feltételekkel biztosított: a) üzembe helyezett vagyontárgyakra, függetlenül attól, hogy azok működnek, vagy nem működnek, b) leállított állapotban levő vagyontárgyakra, c) telephelyen belül történő mozgatás alatt levő vagyontárgyakra Géptörés-biztosítási eseménynek kizárólag az minősül, ha a kár oka: a) anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba, b) rázkódás (rezonancia), alkatrészek, részegységek kilazulása, c) hibás beállítás vagy szabályozás, d) nem megfelelő elhelyezés, telepítés, e) hibás zsírozás, olajozás, illetve a kenés kimaradása, f) a szokásosnál nagyobb erőhatás, túlterhelés, g) kazánvízhiány miatti törés, repedés, deformálódás, h) túlhevülés (a hőnek, lángnak kitett berendezések kivételével), i) a centrifugális erő hatása miatti széthullás, j) az elektromos energia közvetlen hatása, úgymint rövidzárlat, átütés, átívelés (abban az esetben is, ha ezek szigetelési hiba vagy túlfeszültség miatt következtek be), k) a mérő-, szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezések meghibásodása, l) leesés, lökés, ütközés, m) befagyás, bedermedés, besülés, beszorulás, n) idegen tárgyak általi akadályoztatás, o) hibás munkavégzés, mint pl. a gépet üzemeltető dolgozó figyelmetlensége, szakmai tévedése, a vonatkozó előírások be nem tartása.. 3/7 AHE-11876/7

4 2. A biztosítható vagyontárgyak és költségek. A nem biztosított vagyontárgyak 2.1. Biztosítható vagyontárgyak A jelen különös biztosítási feltételek alapján biztosított vagyontárgyak a biztosított nyilvántartásában kimutatott és a szerződő által egyedi azonosításra alkalmas módon vagy vagyoncsoportonként meghatározott, a biztosítási szerződésben egyedileg, vagy vagyoncsoportonként biztosítási összeggel megjelölt vagyontárgyak. Vagyoncsoport egészére biztosítási összeg akkor határozható meg, ha a biztosítási szerződésben a teljes vagyoncsoport biztosítva van. A biztosítható vagyontárgyak a jelen különös biztosítási feltételek alapján az alábbiak: a) erőgépek, b) erőművi berendezések, c) egyéb gépek, berendezések, d) szállítóeszközök, e) forgalmi rendszám nélküli járművek, f) munkagépként működő, forgalmi rendszámmal ellátott járművek, g) mezőgazdasági vontatók és önjáró vagy vontatott munkagépek, h) különleges felépítményű gépjárművek. Jelen feltétel alkalmazásában munkagép minden olyan eszköz, amely a kapott mechanikai energiát munkavégzésre hasznosítja, és nem minősül szállító vagy vontató járműnek Nem biztosítható vagyontárgyak: A jelen különös biztosítási feltételek alapján nem biztosíthatók az alábbi vagyontárgyak: a) számítógépek és egyéb elektronikus berendezések, b) légi járművek, vízi járművek, c) közúti forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkező személyés tehergépkocsi, d) kötött pályás járművek, e) műszaki elhasználódás vagy avultság miatt a termelésből (üzemeltetésből) kivont gépek, f) szerszámok (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezőszerszámok), gyártóeszközök, öntőformák, öntőminták és öntőüstök, g) elektromos, elektronikus egységek részét képező elektronés elektronsugárcsövek, lámpák Biztosítható költségek Az általános biztosítási feltételek vagyonbiztosítások 2. pontja szerint a szerződő a biztosítási összeg megjelölésével a biztosítási események folytán a biztosított vagyontárgyakban keletkezett károkkal összefüggésben indokoltan felmerülő alábbi költségeket biztosíthatja: a) mentési, oltási költségek, b) bontási, maradványeltávolítási költségek, a veszélyes hulladékok szállítási, elhelyezési és megsemmisítési költségeinek kivételével, c) szakértői költségek, amennyiben a szakértő megbízásához a biztosító előzetesen, írásban hozzájárult, d) a károk súlyosbodásának megakadályozását vagy hatásának enyhítését szolgáló intézkedések következtében felmerült költségek, amelyek a károsodott vagyontárgy elszállításával, ideiglenes fedéssel, dúcolással, állványozással, ideiglenes közműlétesítéssel, továbbá a szükséges kényszer-kitelepítéssel vagy a megmentett vagyon biztonságát szolgáló intézkedésekkel összefüggésben merülnek fel, e) a mentés, bontás, maradványeltávolítás során a közművekben, közüzemi berendezésekben, közutakban keletkező károk helyreállítási 4/7 AHE-11876/7

5 költségei, ha ezek a jogszabálynál fogva a biztosítottat terhelik. Fenti költségek kizárólag akkor biztosítottak, ha a biztosítási szerződésben a költségekre biztosítási összeg került meghatározásra. 3. A biztosítási összeg 3.1 Ha a biztosított egy vagyoncsoporton belül eltérő értékelési módokat alkalmaz, az érintett vagyoncsoportot vagyontárgyanként tételesen részleteznie kell, azonosítható módon feltüntetve az egyes vagyontárgyak biztosítási összegét és a vagyontárgyak értékelésének módját. 3.2 Egyedi azonosításra alkalmas módon, külön biztosítási összeggel megjelölt gépek biztosítása esetén a biztosítási összegeket gépenként tételesen fel kell sorolni, feltüntetve a vagyontárgyak értékelésének módját. 3.3 A szerződőnek a költségekre vonatkozó biztosítási összeget egy összegben kell megadnia a biztosítónak. 4. Kizárások és biztosítással nem fedezett károk 4.1. Az általános biztosítási feltételek vagyonbiztosítások kizárásaiban foglaltakon túl, nem minősül biztosítási káreseménynek, ha a kár oka a) tűz, robbanás és összeroppanás, villámcsapás, vízvezetéktörésből eredő vízkár, technológiai csővezetékek törése, vihar, árvíz, belvíz, felhőszakadás, földmozgás (földcsuszamlás, föld- és kőomlás, ismeretlen üregek beomlása), jégverés és hónyomás, földrengés, légi járművek rázuhanása és ismeretlen földi járművek által okozott rongálási károk, továbbá épületek összeomlása, megsüllyedése, megdőlése, valamint a fenti eseményeket követő tűzoltás, romeltakarítás, lebontás és szétszerelés, azonkívül lopás, betöréses lopás és rablás, eltűnés eredményezte hiány. A robbanás fogalmába nem tartozik bele így nem minősül kizárásnak a turbinák, kompresszorok, motorhengerek, hidraulikus hengerek, lendkerekek, centrifugák, transzformátorok, kapcsolók és áramelosztók törése. b) vízkőlerakódás, szennyeződés, légköri jelenségek által előidézett korrózió vagy kopás, festett vagy csiszolt felületek karcolódása, c) fokozatosan kialakuló deformálódás, hasadás, törés, repedés, réteges elválás, felhólyagosodás, illetve a hibás csőcsatlakozás, hibás tömítés, öntési hiba. Nem minősül kizárásnak, ha a c) pontban felsoroltak géptörésbiztosítási eseményt idéznek elő a biztosított vagyontárgy más, jelen biztosítás alá vont részeiben Az általános biztosítási feltételek vagyonbiztosítások kizárásaiban foglaltakon túl, a biztosítási fedezet nem terjed ki azokra a károkra, amelyek a) a gép próbaüzeme, szándékos túlterhelése, biztonsági határt meghaladó próbanyomása, próbaterhelése, telephelyen kívüli szállítása során keletkeztek. b) szerszámokban (pl. vágó-, fúró-, csiszoló- és fényezőszerszámokban), gyártóeszközökben, öntőformákban, öntőmintákban és öntőüstökben, továbbá az alapgépre fel nem szerelt alkatrészekben és tartozékokban keletkeztek, 5/7 AHE-11876/7

6 c) a sűrűn cserélendő alkatrészekben, porlasztófúvókákban, sajtolóformákban (formázófelületekben), védőrácsokban, hő- és tűzálló falazatokban, burkolatokban, fogaskerekekben, meghajtó szíjakban, meghajtóláncokban, szállítószalagok hevederében és gördülő elemeiben, gumiabroncsokban, összekötő kábelekben és a nem fémből készült alkatrészekben, tömlőkben, tömítésekben, szűrőkben, szitákban és csomagolóanyagokban keletkeztek, amennyiben a kár kizárólag ezekre a vagyontárgyakra korlátozódik. Nem vonatkozik a kizárás arra az esetre, ha ugyanazon biztosítási esemény kapcsán a biztosított gép vagy berendezés egyéb részei is károsodnak. d) a biztosított vagyontárgy károsodása nélkül, kizárólag a biztosított vagyontárgynak a védelmi rendszerelemeiben, biztonsági berendezésében, a rendszerelem / biztonsági berendezés műszaki feladatainak rendeltetésszerű teljesítésével összefüggésben keletkeztek, és csak arra korlátozódtak, e) törés és repedés nélküli meghibásodásból, működési zavarból, működésképtelenségből erednek, f) számítógépes vagy egyéb nyilvántartásokban tárolt adatállományban, információkban keletkeztek, g) a biztosított vagyontárgyakból (azok tárolóedényeiből, tartályaiból, csővezeték-hálózataiból, szerelvényeiből, a konténerekből, kohókból, kemencékből, üstökből) kiömlő, elfolyt anyagok, áruk, termékek (készletek) veszteségeként keletkeztek Jelen különös biztosítási feltételek alapján sem térülnek meg azon töréskárok, amelyek a munkagépként használható, forgalmi rendszámmal ellátott gépjárművek közúti forgalomban való részvétele során keletkeztek Az Általános biztosítási feltételek vagyonbiztosítások kizárásaiban foglaltakon túl, a biztosító nem téríti meg azokat a károkat, amelyek a nem biztosított, biztosítási fedezet alá nem vonható vagyontárgyakban (2.2. pont) keletkeztek. 5. Eltérés a korábbi szerződési gyakorlattól Az önálló termékként értékesített géptörés-biztosítás szerződési feltételei alapján kialakított korábbi szerződéses gyakorlathoz képest lényeges változás: 5.1. Megváltozott a biztosítás szerkezete. Számos, korábban alkalmazott záradék beépült a biztosításra irányadó rendelkezések közé, illetve azokat a rendelkezéseket, amely valamennyi biztosításra alkalmazandóak, az általános biztosítási feltételek tartalmazzák Többletszolgáltatásként a biztosító megtéríti a kizárások 4.2. c) pontjában megnevezett vagyontárgyakat ért károkat abban az esetben, ha ugyanazon biztosítási esemény kapcsán a biztosított gép vagy berendezés egyéb részei is károsodnak. 6/7 AHE-11876/7

7 5.3. Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a kár oka/előidézője a tulajdonjog hatósági korlátozása közérdekből állandó vagy ideiglenes jelleggel A nem biztosítható vagyontárgyak köre bővült a 2.2 d), e) és f) pontokban foglaltakkal A biztosítási díj az Általános biztosítási feltételek vagyonbiztosítások értékkövetésre vonatkozó rendelkezései szerint változik; 5.6. A teljes és a részleges kár meghatározása az általános biztosítási feltételek vonatkozó rendelkezései szerint történik; 5.7. A felek lényeges körülménynek tekintik azt is, ha a biztosított vagyontárgy tulajdonosának, bérlőjének vagy üzembentartójának személye megváltozik, illetve, ha a biztosított vagyontárgyat bérbe adják, vagy a cégjegyzésre jogosultak személyében vagy a cégjegyzés módjában változás következik be. Allianz Hungária Zrt. 7/7 AHE-11876/7

Feltétel. Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás

Feltétel. Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás Feltétel Perfekt Géptörésés üzemszünet-biztosítás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 1.1 BIZTOSÍTOTT, SZERZÔDÔ, BIZTOSÍTÓ 2 1.2 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS IDÔBENI HATÁLYA 2 1.3 TERÜLETI HATÁLY ÉS A

Részletesebben

All Risks vagyonbiztosítás

All Risks vagyonbiztosítás All Risks vagyonbiztosítás Különös biztosítási feltételek 1/9 AHE-11905/5 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya és területi hatálya... 3 1.2. A biztosítási esemény...

Részletesebben

All risks gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek

All risks gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek All risks gépbiztosítás Különös Biztosítási Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban biztosító) a jelen Különös Biztosítási Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS

MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. A Vagyonbiztosítás Különös Feltételei MKB MULTIVÉDELEM VÁLLALKOZÁSBIZTOSÍTÁS VK 10045 Hatályos: 2011. január 1-tôl A VAGYONBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (VA1101)

Részletesebben

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV

ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MJK: ARV 001-2008) ARV 001-2008 Érvényes: 2008. 10. 01-től 1/24 ATLASZ ALL RISKS VAGYONBIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA A QBE Insurance (Europe)

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05)

K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) K&H vállalkozói biztosítás szerződési feltételei (KVB-05) A K&H Általános Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen feltételekben részletezettek

Részletesebben

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A VAGYONBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2736/3 Ezen általános szerződési feltételek

Részletesebben

ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS

ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS Az OTP Csoport partnere ALL RISKS VAGYON- ÉS ÜZEMSZÜNET-BIZTOSÍTÁS Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2811/1 I. FEJEZET: VAGYONBIZTOSÍTÁS A Groupama Garancia

Részletesebben

Vállalkozások Vagyon- és Felelôsségbiztosítása

Vállalkozások Vagyon- és Felelôsségbiztosítása Vállalkozások Vagyon- és Felelôsségbiztosítása 2 TARTALOMJEGYZÉK Vagyonbiztosítások Általános szabályzat... 5 Alap-vagyonbiztosítás Szabályzat... 15 Kiegészítô betöréseslopás- és rablásbiztosítás szabályzata...

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Vállalati biztosítások 2011. október www.allianz.hu Allianz Vállalkozás Védelem/ Allianz Gazdálkodás Védelem Általános szerződési feltételek 1 / 85 Tartalomjegyzék Általános biztosítási feltételek...........................

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI (MJK: VÖB 001-2015) VÖB 001-2015 Érvényes: 2015. január 1-től 1/21 ATLASZ VAGYONTÁRGYAK ÖSSZES KOCKÁZATRA KITERJEDŐ KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK

Részletesebben

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: GSZK 001-2011)

QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: GSZK 001-2011) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ATLASZ GSZK Szabályzat ATLASZ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: GSZK 001-2011) GSZK - 001-2011 Érvényes: 2011. október 1-től

Részletesebben

K&H vállalkozói biztosítás (KVB- 11)

K&H vállalkozói biztosítás (KVB- 11) K&H vállalkozói biztosítás (KVB- 11) K&H Biztosító Zrt. n n n n 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1/20/30/70) 335 3355 fax: (06 1) 461 5276 www.kh.hu a K&H Biztosító Zrt. K&H vállalkozói

Részletesebben

Genelektronik. elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye. Hatályos: 2014. március 15. Nysz.

Genelektronik. elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye. Hatályos: 2014. március 15. Nysz. Genelektronik elektronikus berendezések és készülékek összkockázatú biztosításának feltételgyűjteménye Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16573 Tartalomjegyzék Genelektronik, elektronikus berendezések

Részletesebben

Házőrző többlakásos lakóépületek

Házőrző többlakásos lakóépületek Házőrző többlakásos lakóépületek biztosítási feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17752 Tartalomjegyzék Házőrző többlakásos lakóépületek biztosításának különös feltételei...3 I. Szerződő...3

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításáról

Ügyfél-tájékoztató a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításáról Ügyfél-tájékoztató a számítógépek és elektronikus berendezések biztosításáról 1/11 HE-11953/2 Tisztelt Partnerünk! Az Allianz Hungária Biztosító Rt. a gazdálkodó szervezetek részére a megóvási érdekkörükbe

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás www.allianz.hu Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Szerződési feltételek Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek... 4 Fogalmak... 4 1...Általános

Részletesebben

a K&H Biztosító Zrt. K&H start fészek otthonbiztosításának szerződési feltételei (SFO-07)

a K&H Biztosító Zrt. K&H start fészek otthonbiztosításának szerződési feltételei (SFO-07) a K&H Biztosító Zrt. K&H start fészek otthonbiztosításának szerződési feltételei (SFO-07) A K&H Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) kötelezettséget vállal arra, hogy díjfizetés ellenében a jelen

Részletesebben

Allianz lakóközösség-biztosítás. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz lakóközösség-biztosításhoz

Allianz lakóközösség-biztosítás. Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz lakóközösség-biztosításhoz Allianz lakóközösség-biztosítás Ügyfél-tájékoztató és Szerződési feltételek az Allianz lakóközösség-biztosításhoz Tartalomjegyzék Ügyfél-tájékoztató Szerződési feltételek A biztosítás tartama és a biztosítási

Részletesebben

Gép-, gépi berendezés és készülékbiztosítás különös feltételei (géptörésbiztosítás) Tartalomjegyzék

Gép-, gépi berendezés és készülékbiztosítás különös feltételei (géptörésbiztosítás) Tartalomjegyzék Gép-, gépi berendezés és készülékbiztosítás különös feltételei (géptörésbiztosítás) Jelen biztosításra a Vagyonbiztosítások Általános Feltételei rendelkezései, valamint hatályos jogszabályok alkalmazandók.

Részletesebben

Bástya Max. lakossági és kisvállalkozói biztosítások. feltételek

Bástya Max. lakossági és kisvállalkozói biztosítások. feltételek Bástya Max lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2014) VKSZ 001-2014 Érvényes: 2014. március 16-tól 1/27

ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2014) VKSZ 001-2014 Érvényes: 2014. március 16-tól 1/27 ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: VKSZ 001-2014) VKSZ 001-2014 Érvényes: 2014. március 16-tól 1/27 ATLASZ VÁLLALKOZÁSOK KÁRBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1.BEVEZETÉS A QBE Insurance

Részletesebben

Allianz Vállalkozás Védelem

Allianz Vállalkozás Védelem Allianz Vállalkozás Védelem Ügyfél-tájékoztató 1/9 Tartalom A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény... 4 A biztosítási időszak és annak tartama... 4 A biztosító kockázatviselésének kezdete... 4 Biztosítási

Részletesebben

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás

Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás www.allianz.hu Allianz Cégmester Vállalkozásbiztosítás Vállalati biztosítások Ügyfél-tájékoztató 1/12 Tartalom A biztosítás tárgya és a biztosítási esemény............ 4 A biztosítási időszak és annak

Részletesebben

Ház-tartás 2012 feltételek

Ház-tartás 2012 feltételek Ház-tartás 2012 feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK FEDEZETI KÖRÖK KÁRTÉRÍTÉSI LIMITEI ALAPFEDEZET BŐVÍTETT FEDEZET TŰZKÁR BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Ajánlat. Vállalkozás & fejlôdés. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Ajánlat. Vállalkozás & fejlôdés. Kisvállalkozói vagyonbiztosítás Ajánlat Vállalkozás & fejlôdés Kisvállalkozói vagyonbiztosítás UNIQA Biztosító Rt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: 2386-000, Fax: 2386-060 Vállalkozás & fejlôdés Kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Részletesebben

Szerelésbiztosítás E.A.R. feltételei

Szerelésbiztosítás E.A.R. feltételei Feltételek Szerelésbiztosítás E.A.R. feltételei Szerelések összkockázatú biztosítása Átdolgozták: Szekeresné Kollár Mária Hajdúné Baloghy Éva Szabó Mihály Jóváhagyta: Sisák Ilona NY. SZ.: 1-11103 Ismertetõ

Részletesebben

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS

BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS BIZTOSITÁSI SZERZÖDÉS Allianz@)!L/~ A j l- 4 /l o 11 l XI t Uk--ltL 1/ }J) ja Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő épületek, berendezések, készletek, informatikai

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAIHOZ

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAIHOZ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ AZ OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ RT. NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI MÓDOZATAIHOZ Tisztelt Ügyfelünk! Ennek a tájékoztatónak, amelyet kezében tart elsôdleges célja, hogy áttekintést adjon biztosításaink

Részletesebben

C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei

C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei C.A.R. Építés-szerelésbiztosítás szerződési feltételei Esetleges panaszaival forduljon Vezérigazgatóságunkhoz: UNIQA Biztosító Rt 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. Telefon: 238-6000, Fax: 238-6060

Részletesebben