KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF]"

Átírás

1 KÖLCSÖNZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF] I. A HITELEZŐ ÉS ÜGYFELEI KÖZTI ÜZLETI KAPCSOLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I.1. A kölcsönzési üzletszabályzat hatálya és közzététele I.1.1.* A Hitelező IKB Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1027 Budapest, Kapás u ; adószám: ; a továbbiakban Hitelező ) a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe szám alatt bejegyzett, pénzkölcsön-nyújtási tevékenység végzésére feljogosított pénzügyi vállalkozás (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kibocsátott tevékenységi engedély száma E-I-664/2007*], kelte: július 3. I.1.2. A jelen kölcsönzési üzletszabályzat a Hitelező és ügyfelei közötti kölcsönügyletek létesítésének, valamint a kölcsönügyleteknek és azok biztosítéki szerződéseinek általános szerződési feltételeit szabályozza. Az üzletszabályzat a Hitelező és ügyfelei között a kölcsönügyletekhez kapcsolódóan kötött valamennyi szerződésnek szerves részét képezi. A legutoljára módosult pontokat csillag jelöli. I.1.3. Amennyiben az adott kölcsönügylet szerződésének vagy a biztosítéki szerződésnek a különös szerződési feltételei (a továbbiakban: KSZF ) és a jelen üzletszabályzatban (a továbbiakban: Üzletszabályzat ) található általános szerződési feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) között eltérés van, a KSZF rendelkezései irányadóak. Az Üzletszabályzat adott szerződésfajtára irányadó rendelkezései és I. pontban foglalt rendelkezései közötti eltérés esetén az Üzletszabályzat adott szerződésfajtára vonatkozó rendelkezései, az Üzletszabályzat és a Hirdetmény közötti eltérés esetén pedig az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. I.1.4. Az Üzletszabályzatot a Hitelező az ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben hirdetmény formájában közzéteszi és az ügyfelei részére szerződéskötéskor ill. egyébként kérésükre nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésre bocsátja. I.1.5. Az Üzletszabályzat az azt kihirdető hirdetmény eltérő rendelkezése hiányában a Hitelező ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben történő kifüggesztését követő első Munkanaptól visszavonásig hatályos. I.2. Meghatározások Az Üzletszabályzatban, a Hitelező és ügyfelei között megkötött kölcsönszerződésekben, valamint a nyújtott kölcsönök biztosítására szolgáló szerződésekben eltérő rendelkezés hiányában az alábbi meghatározások az alábbi jelentéssel bírnak: Adós: A Hitelezővel kötött kölcsönügylet I.3.4 pont szerinti kötelezettje. Munkanap: minden olyan nap, amelyen a Hitelező rendes üzletmenet céljából nyitva tart. Biztosíték(ok): az Adós kölcsönszerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására az Adós vagy harmadik személy által nyújtandó ill. nyújtott biztosíték(ok). Biztosítéki Szerződés(ek): A Biztosítékokat megalapozó szerződés(ek) vagy más jognyilatkozat(ok). Biztosított Követelések: az Adós és a Hitelező között kötött kölcsönszerződés(ek)ből eredő, az adott biztosítéki szerződéssel biztosított, a biztosítéki szerződésben meghatározott követelések. BUBOR: Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, vagyis az az éves százalékban kifejezett kamatláb, amelyet budapesti idő szerint órakor vagy akörül két Munkanappal az adott Kamatperiódust megelőzően az adott Kamatperiódussal megegyező futamidőre nyújtott bankközi forinthitelekre a BUBOR Szabályzatnak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank állapít meg és tesz közzé a Reuters Monitor BUBOR oldalán. Változó kamatozás esetén az indexáláshoz viszonyítási alapul szolgáló referencia BUBOR értéke a kölcsönszerződés KSZF-jében kerül rögzítésre. Amennyiben ez a kamatláb megszűnik vagy közzététele átmenetileg szünetel, az ügyleti kamatláb mértékét a Hitelező jogosult egyoldalúan meghatározni. Ennek során lehetőség szerint törekednie kell azon szempontok figyelembevételére, amelyek alapján a felek irányadó kamatlábként a BUBOR-t választották a kölcsönszerződésükben. EURIBOR: Euró Bankközi Hitelkamatláb, vagyis az az éves százalékban kifejezett kamatláb, amelyet a Reuters Monitor EURIBOR oldalán két TARGET Nappal az adott Kamatperiódust megelőzően brüsszeli idő szerint délelőtt 11 órakor jegyeznek az adott Kamatperiódussal megegyező futamidőre nyújtott bankközi euróhitelekre. Változó kamatozás esetén az indexáláshoz viszonyítási alapul szolgáló referencia EURIBOR értéke a kölcsönszerződés KSZF-jében kerül rögzítésre. Amennyiben ez a kamatláb megszűnik vagy közzététele átmenetileg szünetel, az ügyleti kamatláb mértékét a Hitelező egyoldalúan jogosult meghatározni. Ennek során lehetőség szerint törekednie kell azon szempontok figyelembevételére, amelyek alapján a felek irányadó kamatlábként az EURIBOR-t választották a kölcsönszerződésükben. EURO hozam vagy CHF hozam (EURO-Rendite vagy CHF Rendite): A német Handelsblatt napilapban naponta közölt, éves százalékban kifejezett hosszúlejáratú kamatláb, amelynek a kölcsön futamidejének megfelelő referencia értéke a kölcsönszerződés KSZF-jében kerül rögzítésre. CHF LIBOR: Svájci Frank Bankközi Hitelkamatláb, vagyis az az éves százalékban kifejezett kamatláb, amelyet a Reuters Monitor LIBOR oldalán két TARGET Nappal az adott Kamatperiódust megelőzően brüsszeli idő szerint délelőtt 11 órakor jegyeznek az adott Kamatperiódussal megegyező futamidőre nyújtott bankközi svájci frank hitelekre. Változó kamatozás esetén az indexáláshoz viszonyítási alapul szolgáló referencia CHF LIBOR értéke a kölcsönszerződés KSZF-jében kerül rögzítésre. Amennyiben ez a kamatláb megszűnik vagy közzététele átmenetileg szünetel, az ügyleti kamatláb mértékét a Hitelező egyoldalúan jogosult meghatározni. Ennek során lehetőség szerint törekednie kell azon szempontok figyelembevételére, amelyek alapján a felek irányadó kamatlábként az CHF LIBOR-t választották a kölcsönszerződésükben. Hirdetmény: a Hitelező ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett tájékoztatója, amely tartalmazza a Hitelező által nyújtott szolgáltatások költségét, díjait és egyéb feltételeit, és amelyet a Hitelező jogosult egyoldalúan megváltoztatni. IKB-Csoport: a Hitelező, részvényesei, azok tulajdonosai, valamint a Hitelező, részvényesei és azok tulajdonosai közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló gazdasági társaságok. Kamatperiódus: a KSZF-ben rögzített kezdő és végső határnappal meghatározott időtartam. Változó kamat esetén a Kamatperiódus alatt az ügyleti kamat mértéke az egyoldalú módosítást kivéve változatlan, a Kamatperiódus első napján a kamatbázis az akkor irányadó mértékéhez igazodva megváltozik. Kezes: az Adós és a Hitelező közötti kölcsönügylet biztosítására kötött kezességi szerződés kötelezettje. Szerződésszegés: az Üzletszabályzat II.6. pontjában ilyenként megjelölt események és körülmények, valamint minden olyan egyéb szerződéses kötelezettségszegés, amelyet a kölcsönszerződés kifejezetten súlyos szerződésszegésnek minősít. TARGET Nap: az a nap, amelyen az euróban történő fizetések elszámolásra kerülnek a Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer Systemen keresztül. Zálog: az Adós és a Hitelező közötti kölcsönügylet biztosítására kötött zálogszerződésben meghatározott zálogtárgyon a felek által alapított teher. Zálogkötelezett: az Adós és a Hitelező közötti kölcsönügylet biztosítására kötött zálogszerződés kötelezettje. I.3. A Hitelező által nyújtott kölcsönök I.3.1. A kölcsönök lejárat szerint (a) éven belüli vagy (b) éven túli lejáratúak lehetnek. I.3.2. A kölcsönök kölcsöncél szerint célhoz kötöttek: gép, berendezés, termelőeszköz beszerzését finanszírozó kölcsönök lehetnek. I.3.3. A kölcsönök a kölcsön törlesztése szerint végtörlesztéses, annuitásos törlesztésű vagy lineáris törlesztésű kölcsönök lehetnek. Végtörlesztéses kölcsön esetében a futamidő alatt az Adós csak a kölcsöntőke kamatait fizeti, a kölcsöntőke visszafizetése a futamidő végén egy összegben történik. Annuitásos törlesztésű kölcsön esetén a futamidő alatt az Adós változatlan összegű átalány-törlesztőrészleteket fizet, amelyből a törlesztés előrehaladtával egyre kevesebb fordítódik a kamatfizetésre és egyre nagyobb hányad kerül elszámolásra a kölcsöntőke törlesztésére. Lineáris törlesztésű kölcsönök esetében az Adós változatlan összegű tőketörlesztőrészletet és az aktuális, még kintlévő tőke után kamatot fizet. A kölcsönök törlesztési típusa a KSZF-ben kerül a felek szerződéskötést megelőző megállapodásának megfelelően rögzítésre az adatlapon történő bejelöléssel. A díjak és költségek mértékét ez nem befolyásolja. I.3.4. A Hitelező kizárólag gazdálkodó szervezetek (1959. évi IV. tv. Polgári törvénykönyv 685. c) pont) részére folyósít kölcsönt. I.3.5. A Hitelező által nyújtott kölcsön minimális összege forint (vagy annak megfelelő deviza), maximális összege az ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben a hatályos törvényi előírások szerint a Hitelező csoport által vállalható kihelyezés nagysága, de legfeljebb euro. I.4. A kölcsönügylet létrejötte I.4.1. A Hitelező az ügyfél által benyújtott kölcsönkérelemnek és mellékleteinek vizsgálata, továbbá a lehetséges kölcsönügyletnek, biztosítékainak és az ügyfélnek a Hitelező belső szabályzatai szerinti minősítése alapján, a kölcsönkérelem kedvező elbírálása esetén köt írásos kölcsönszerződést ügyfeleivel. A Hitelező azon ügyfelek mobil beruházási eszközökre vonatkozó finanszírozási kérelmét fogadja be, akik az egyszerűsített hitelbírálatnak megfelelnek, vagy az érdemi hitelbírálat elvégzéséhez megfelelő dokumentumokat és információkat biztosítanak. A finanszírozási kérelem elfogadásának feltétele a Társaság hatályos ügyfél- és partnerminősítési szabályzatában valamint a mindenkor érvényes kockázatvállalási szabályzatában foglalt feltételeknek való megfelelés. Az ügyfélminősítés alapját az ügyfél vagyoni helyzetét, fizetőképességét és fizetőkészségét tükröző hiteles információk képezik. Ilyenek pl. a vállalkozók által készített, a számviteli előírásoknak megfelelő különböző típusú beszámolók és egyéb információk, az ügyféltől független információk, valamint a finanszírozási kérelem mellékletei. A benyújtott beszámolóknak és egyéb dokumentumoknak aktuálisnak kell lenniük. 1/8

2 I.4.2. I.5. I.5.1. Nem hitelezhető egy ügyfél különösen, ha: ellene felszámolási eljárás, csődeljárás indult vagy a közeljövőben ilyen eljárás megindítása várható, a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek nem tett eleget és ezért fizetési meghagyás/bírósági eljárás van folyamatban ellene, aki valótlan adatokat közölt, és emiatt korábbi szerződése felmondásra került, akinek tartozása behajthatatlanná vált. A Hitelező az ügyfelet kölcsönkérelemhez szükséges dokumentumokról és azok elvárt alaki és tartalmi követelményeiről az ügyfélre vonatkozó számviteli szabályok valamint a kölcsönügylet jellegének megfelelően tájékoztatja. A kölcsönkérelem benyújtása, valamint a kölcsönkérelem vizsgálata során a Hitelező és az ügyfél között folytatott megbeszélések, további okiratok benyújtásának kérése nem keletkeztetnek szerződéskötési kötelezettséget a Hitelező részéről. A kölcsönkérelem elutasítása esetén a Hitelező biztatási kár fizetésére nem kötelezhető. A kölcsönkérelem benyújtásakor a kérelmezett kölcsönösszeg százalékában vagy konkrét összegben meghatározott kölcsönbírálati díj fizetendő. A kölcsönbírálati díj általánosan a kölcsönösszeg 1 %-a, minimum ,- Ft. A díj szerződésre vonatkozó pontos összegét a kölcsönszerződés KSZF-je tartalmazza. A kölcsönkérelem elutasítása esetén a díj nem téríthető vissza, elfogadása esetén az egyéb díjakba nem számítható be. Az ügyfelek és egyéb szerződéses partnerek azonosítása A Hitelező a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos törvény (a továbbiakban: Pmt. ) foglalt kötelezettségének eleget téve az ügyfeleivel történő üzleti kapcsolat létesítésekor ill. a Pmt.-ben előírt egyéb esetekben elvégzi az ügyfele, annak képviselője, meghatalmazottja ill. a tényleges tulajdonos azonosítását. Amennyiben az ügyfél vagy a tényleges tulajdonos Pmt.-ben meghatározott adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatóak meg ill. nem szerezhetőek be, a Hitelező az ügyleti megbízás teljesítését köteles megtagadni. A Hitelező ügyfeleinek azonosítását az alábbi dokumentumok alapján végzi el: Magánszemélyek esetén: személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gépjármű vezetői engedély, jármű forgalmi engedély és üzemben tartói lap, útlevél, külföldi természetes személy útlevele, személyi igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély. Az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti a Hitelező: családi és utónevét, előző nevét, leánykori nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, állampolgárságát, lakcímét, és az azonosító okmány számát, annak típusát, valamint a kiállító hatóság megnevezését, betűjelét. Gazdálkodó szervezetek esetén: A Pmt 2/B (1) b) és (2) alapján jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet esetén - a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) az pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenõen -, ha a szervezet azonosítása korábban nem történt meg, kérni kell az azt igazoló 60 napnál nem régebbi okirat bemutatását arról, hogy: a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta, egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetõleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta, más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetõleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént, cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történõ benyújtását megelõzõen a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet alapító okiratát (társasági szerzõdését). Jogi személyek esetében az azonosítás során eredeti iratok hiányában csak hitelesített másolat fogadható el. Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, amely csak az OFFI által hitelesített fordítással együtt fogadható el. Az azonosítás során az alábbi adatokat rögzíti a Hitelező: név, rövidített név, székhely, fióktelep címe, telephely, fő tevékenységi kör, azonosító okirat száma, kiadó ország, képviseletre jogosultak neve, beosztása, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait. A Hitelező az Ügyfél/Adós hozzájárulásával készít arcképes személyazonosító igazolványáról,illetve az azonosításhoz felhasznált okmányáról másolatot, és az ügyfél hozzájárulásával használja azt a kockázatkezelés, valamint a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig. A Hitelező és ügyfelei közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) Munkanapon belül a Hitelező-t értesíteni. A Hitelező minden esetben jogosult meggyőződni az ügyfele képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. A megkötött szerződések körében az ügyfelet képviselni jogosult személy képviseleti jogosultságát a Hitelező mindaddig fennállónak tekinti, ameddig a képviseleti jogának megszűnéséről az ügyfél írásban nem értesítette. Biztosítékok A Hitelező az Ügyfél részére csak abban az esetben nyújt kölcsönt, ha az Ügyfél vagy a Hitelező által elfogadott harmadik személy megfelelő biztosítékot nyújt. Az Adóstól megkövetelt biztosítékokat a Hitelező a mindenkor érvényes ügyfél- és partnerminősítési szabályzata szerint elvégzett adósminősítés eredményének, valamint a kockázatvállalási szabályzatában foglalt feltételek szerint meghatározott ügyleti fedezettség alapján határozza meg, azzal, hogy elsődlegesen a finanszírozott beruházás/eszköz képezi ingójelzálog tárgyát. A Hitelező által rendszerint alkalmazott egyéb biztosítékok az igénybevétel sorrendjében a következők: Azonnali beszedési megbízás Vagyonbiztosítás, amelynek megléte egyben folyósítási feltétel is Ingó- és ingatlanjelzálog, Követelésen alapított zálogjog, Készfizető kezesség, Óvadék. I.5.2. I.5.3. I.6. I.6.1. I.6.2 I.6.3 I.6.4 I.6.5 A Hitelező óvadékként alapvetően csak pénzt fogad el. A Társaság maximum a finanszírozott összeg 50%-áig fogad el óvadékot. Készfizető kezességet vállalhat magánszemély és gazdálkodó szervezet is. Készfizető kezesség mindig csak más biztosítékokkal együtt alkalmazható. A Hitelező által kért zálogok rendszerint járulékos természetűek, de az ügyféllel való egyedi megállapodás alapján önálló zálogjogi formában is alapítható. Amennyiben a finanszírozott összegre nézve a finanszírozott eszköz illetőleg a rendszerint alkalmazott biztosítékok által nyújtott fedezeti érték alacsony vagy a finanszírozott eszköz értékesíthetősége korlátozott, a Hitelező által nyújtott kölcsönök egyéb biztosítékai az alábbiak lehetnek: Bankgarancia, Hitelgarancia, Vételi jog, Állami kezességvállalás, Comfort letter, Engedményezés, Váltó, Tartozáselismerő-nyilatkozat, Negatív pledge, Pari passu, Visszavásárlási garancia Az egyéb biztosítékok egyenértékűnek minősülnek azzal, hogy azokat elsősorban azok érvényesíthetősége és a biztosított követelés várható megtérülésének valószínűsége alapján rangsorolja a Hitelező. Az ügylet és az ügyfél jellegétől függően közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat kérhető. Biztosítékokra vonatkozó dokumentum csak eredeti példányban, vagy a dokumentum másolata csak az eredeti példány bemutatása mellett fogadható el. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Hitelező jogosult megfelelő biztosítékok nyújtását vagy a már adott biztosítékok kiegészítését ill. helyreállítását kérni az Ügyféltől olyan mértékben, amilyen mértékben az a követelései megtérülésének biztosításához szükséges, még akkor is, ha azok nem esedékesek. Az Adós tudomásul veszi, hogy a nyújtott Biztosítékot a Hitelező felszólítására méltányos, de legalább 15 napos határidőn belül ki kell egészítenie ill. pótolnia, ha a) a Biztosíték megsemmisült, elveszett vagy megrongálódott, b) a Biztosíték értékében a fennálló tartozás 20%-ának megfelelő összegű értékcsökkenés következik be c) az Adós gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében jelentős romlás következett be vagy fenyeget. Amennyiben az Adós a pótfedezet-nyújtási kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az felmondható ill. ennek hiányában tartozását teljes egészében előtörlesztheti. Felmondás esetén a teljes tartozás maradéktalanul, egy összegben visszafizetendő a Hitelező számára. Az Ügyfél köteles gondoskodni a Hitelező javára biztosítékul lekötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megőrzéséről és állagmegóvásáról, a biztosítékul szolgáló követelések érvényesíthetőségéről. 2/8

3 I.6.6 I.7. I.7.1. I.7.2. I.7.3 I.7.4 I.7.5 Amennyiben az Adós a megadott határidőben nem gondoskodik a Biztosíték kiegészítéséről vagy pótlásáról, az a kölcsönszerződés súlyos megszegésének minősül. Ha az Ügyfél esedékességkor nem teljesíti a kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit, és ezek teljesítését a Hitelező felszólítására póthatáridő tűzése mellett sem pótolja, illetőleg amennyiben a kölcsönszerződések, és/vagy a biztosítéki szerződések erre egyébként lehetőséget adnak, a Hitelező jogosult érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát a jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó szerződésnek megfelelő módon úgy, ahogy az a követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja. A Hitelező választása szerint jogosult az ügylet szerződés szerinti biztosítékaiból kielégítést keresni, vagy polgári peres illetve felszámolási eljárást kezdeményezni. A biztosítékok érvényesítésekor a Hitelező - a bírósági végrehajtásról szóló, módosított évi LIII. törvény rendelkezéseinek keretei között - elsősorban azok érvényesíthetősége és a biztosított követelés várható megtérülésének valószínűsége alapján jogosult megválasztani a biztosítékok igénybevételének sorrendjét, a kockázatvállalási szabályzatban valamint az egyes biztosítéktípusok ÁSZF-ében és KSZF-ében foglaltak szerint. Amennyiben a felek a biztosítéki szerződést a bírósági végrehajtásról szóló 1994 évi LIII. törvény 21 ill. 22 -nak megfelelő közjegyzői okiratba foglalták, úgy a Hitelező polgári peres vagy nem peres eljárás mellőzésével is indíthat bírósági végrehajtást. Egyebekben a biztosítékok érvényesítése polgári peres vagy nem peres eljárás keretében történik, illetőleg amennyiben a biztosíték jellege ezt jogilag lehetővé teszi a Hitelező közvetlenül kielégítést kereshet a biztosíték tárgyából. A Hitelező az Ügyfél kérésére feloldja azokat a biztosítékokat, amelyek megítélése szerint már nem szükségesek követelései biztosításához. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével és érvényesítésével kapcsolatos valamennyi költség, kiadás az Ügyfelet terheli. A Biztosítékok nyújtására, kiegészítésére, kezelésére és érvényesítésére vonatkozó részletes feltételeket a kölcsönszerződés ill. a vonatkozó Biztosítéki szerződés tartalmazza Módosítások A Hitelező és az ügyfél között kötött szerződés, a jelen Üzletszabályzatban és a KSZF-ben foglalt kivételekkel, csak a felek megállapodásával, írásban módosítható. A Hitelező jogosult az Üzletszabályzat rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, kiegészíteni. A másik fél (elsősorban az Adós) számára kedvezőtlen egyoldalú módosításra a Hitelező akkor jogosult, ha a jogszabályi környezet és hatósági előírások (elsősorban adó- és számvitel jogszabályok) következtében a Hitelező működési feltételeiben változás áll be és ez közvetlenül és kötelezően kihat a felek jogviszonyára. A Hitelező jogosult arra, hogy új, vagy bővített szolgáltatás bevezetésekor az Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészítse, továbbá, hogy a tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozásra, vagy a Hitelezőre kötelező egyéb szabályozók változására, a Hitelező eljárási, működési folyamataiban történt változásra, valamint a szolgáltatásra, vagy az Adósra, vagy más biztosítékot nyújtókra vonatkozó kockázat megváltozására tekintettel, ahhoz igazodva egyoldalúan módosítsa az Üzletszabályzat rendelkezéseit. Az Adós számára nem kedvezőtlen változást jelentő módosításokról a Hitelező az Adóst legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző munkanapon értesíti a honlapon való közzététel útján. Az Üzletszabályzat Adós számára kedvezőtlen módosításáról a Hitelező az Adóst a módosítás szövegének a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal értesíti. Amennyiben a módosítás fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződést érint vagy kamat, díj, költség Adós számára kedvezőtlen módosulásra irányul, úgy a módosításról annak hatálybalépése előtt 60 nappal értesíti a Hitelező az Adóst. Amennyiben az Adós a módosítás ellen a módosítás hatályba lépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha az Adós az Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, az úgy tekintendő, hogy az Adós a Kölcsönszerződést a módosítás hatálybalépésének napjára felmondta, és a teljes tartozását egyösszegben előtörleszteni kívánja. Ebben az esetben az Adós köteles a fennálló teljes tartozását legkésőbb a KSZF megszűnésének napján a Hitelezőnek megfizetni. Amennyiben az Üzletszabályzat őt érintő módosítását valamely biztosítéki szerződés kötelezettje nem fogadja el, ennek Hitelezővel történt közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül az Adós köteles egyenrangú más biztosítékot adni (az egyenrangúság megítélésére a Hitelező egyoldalúan jogosult) vagy az Adós köteles tartozását teljes egészében előtörleszteni, ennek elmaradása esetén a Hitelező jogosult a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a felek a Kölcsönszerződést közokiratba foglalták és annak módosítása a közokirattal biztosított közvetlen végrehajthatóságra is kihatással van, Felek a szerződésmódosítást Adós költségére - közokiratba foglalják. Amennyiben a szerződésmódosítás közokiratba foglalása az Adós érdekkörében felmerült okból marad el, a Hitelező a Kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Hitelező kamatot, díjat és költséget az alábbiakban meghatározott, a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetén egyoldalúan jogosult megváltoztatni az Üzletszabályzat más részeiben meghatározott eseteken kívül: (a) A Hitelező forrásszerzési, refinanszírozási költségeinek emelkedése (b) Magyarország politikai-gazdasági helyzetét tükröző országkockázat növekedése, a magyar szuverén adósság CDS (credit default swap) felárának kedvezőtlen változása (c) a jegybanki alapkamat emelkedése (d) tőke- és pénzpiaci kamatlábak emelkedése (e) a bankközi hitelkamatok emelkedése (f) az állampapírok hozamának emelkedése (g) a bruttó hazai termék (GDP) csökkenése a Kölcsönszerződés megkötésének időpontjához képest (h) a Központi Statisztikai Hivatal által rendszeresen közzétett tájékoztatókban a gazdaságra illetve gazdasági ágazatra vonatkozó bármely mutató kedvezőtlenül változik, (i) a Hitelező hitelezési és működési kockázati költségeinek emelkedése, a Hitelező működési költségeinek - a Hitelező érdekkörén kívül álló okból keletkező - növekedése (j) a munkanélküliségi ráta emelkedése, (k) a fennálló kötelezettség teljesítését biztosító biztosíték értékének csökkenése (l) bármely jogszabály, közigazgatási szabály, bírósági határozat, jegybanki, felügyeleti vagy bármely egyéb hatósági rendelkezés vagy ezen szabályok értelmezésének és alkalmazásának változása, mely a Hitelező számára többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent (m) a Hitelező közteher (pl. adó) fizetési kötelezettségének növekedése (n) az éves fogyasztói árindex emelkedése (o) az adott szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Hitelező által más szolgáltató számára megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a más szolgáltató általi új díjtétel bevezetése, valamint a más szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás, mely a Hitelező számára többletköltséget vagy bevétel csökkenést jelent (p) a Hitelező irodahelyiségei bérleti díjának és fenntartási, működési (pl. közüzemi díjak, üzemanyagárak) költségeinek emelkedése (q) a pénzügyi, biztosítási ágazatban alkalmazásban álló munkavállalók havi bruttó átlagkeresetének emelkedése (r) postai és távközlési (telefon, internet) szolgáltatások árának növekedése, a postai és távközlési szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében bekövetkező módosítás I.8. Banktitok I.8.1. A Hitelező az ügyfeleiről tudomására jutott, banktitoknak minősülő információkat banktitokként kezeli és azokat csak jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek adja ki. I.8.2. Az Adós ill. a Biztosítékok nyújtója a jelen üzletszabályzathoz 1. sz. mellékletként csatolt nyilatkozat formájában hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelező a Hitelező Csoport bármely tagja részére a Hpt. 54. h pontja alapján róluk bármely, banktitoknak minősülő adatot átadjon. I.8.3. Az Adós és a Kezes tudomásul veszi, hogy a Hitelező a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) rendelkezései értelmében haladéktalanul köteles a gazdasági társaság, európai részvénytársaság, (lakás)szövetkezet formájában, illetve egyéni vállalkozóként működő Adósa, illetve a Kezese alábbiakban meghatározott adatait továbbítani a központi hitelinformációs rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozásnak. Az adattovábbítás célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezés szélesebb körű lehetővé tételének, valamint a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. Az adattovábbítási kötelezettség a következő adatokra (továbbiakban: referenciaadatok) terjed ki: a) az Adós (cég)neve, székhelye, cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozói igazolványának száma, adószáma, b) a szerződés típusa és azonosítója (száma), c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, d) a szerződés megszűnésének módja, e) a szerződés összege és devizaneme, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. A Hitelező adattovábbítási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll, amennyiben azokról tudomása van. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a fentiekben meghatározott referenciaadatokat a Hpt. 130/A. (4) bekezdésében meghatározott szerződések megkötését megalapozó döntés meghozatalához kapcsolódóan más referenciaadat-szolgáltatóknak is átadhatja. Az Adós, illetve a Kezes bármely referenciaadat-szolgáltatónál így a Hitelezőnél is tájékoztatást kérhet arról, hogy a KHR-ben milyen adatai szerepelnek. Az Adósnak jogában áll kifogást emelni referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, valamint azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, kérheti továbbá a referenciaadatai helyesbítését, illetve törlését is. Az Adós jogosult a referenciaadatainak átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a Hitelező és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indítani. I.9. Együttműködés, kapcsolattartás, adatvédelem 3/8

4 I.9.1. A Hitelező és ügyfelei üzleti kapcsolatuk során egymás jogos érdekei figyelembevételével, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. I.9.2. A Hitelező és ügyfelei a szerződésükben konkrétan meghatározott, értesítési kötelezettséget kiváltó eseteken túl is kötelesek egymást a lehető legkorábbi időpontban tájékoztatni minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényről, adatról, körülményről és azok megváltozásáról. I.9.3. A tájékoztatás, értesítés költségét az a fél viseli, akinél az értesítési kötelezettség felmerült. A Hitelezőnél felmerülő előre látható értesítési kötelezettség fedezetére továbbá az Üzletszabályzat II pontjában említett kezelési költség is szolgál. I.9.4. A Hitelező és ügyfelei egymáshoz intézett nyilatkozataikat tértivevényes ajánlott küldemény vagy fax formájában a szerződésük különös szerződési feltételeiben megadott vagy egymással a jelen pontban foglaltak szerint közölt címekre ill. faxszámra kötelesek küldeni. A tértivevényes ajánlott küldemény a feladástól számított ötödik (külföldre történő kézbesítés esetén tizedik) naptári napon akkor is kézbesítettnek tekintendő, ha azt a másik fél bármely okból nem veszi át. Azon küldemények esetében, amelyeknél a kézbesítés teljesítéséhez joghatás fűződik, csak a ténylegesen kézbesített ill. azok a küldemények tekinthetők kézbesítettnek, melyek az ügyfél felróható magatartása következtében nem kerültek kézbesítésre. A faxküldemény kézbesítettnek minősül az elküldését visszaigazoló szelvény rendelkezésre állásakor. Ha a másik fél a hozzá intézett nyilatkozatot személyesen vagy képviselője útján veszi át, akkor el lehet tekinteni a fenti kézbesítési formáktól. A felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a szerződésükben megadott vagy egymással a jelen pontban foglaltak szerint közölt címeiken a szerződéses viszonyuk fennálltának teljes időtartama alatt mindig rendelkezzenek postai küldeményeik átvételére jogosult személlyel. E kötelezettség elmulasztása az ügyfél felróható magatartásának minősül és az ügyfél nem hivatkozhat a postai küldeményeinek átvételére jogosult személy hiányára. I.9.5. A Hitelező ügyfele kérésére, annak megfelelő azonosítása után telefonon is adhat tájékoztatást olyan kérdésekben, amelyek a másik félnek a szerződése teljesítéséhez szükségesek. I.9.6. A Hitelező ügyfelei széles körét érintő értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény útján tesz eleget. A Hitelező hirdetményeit ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben függeszti ki. A hirdetmény az abban foglalt eltérő rendelkezés hiányában a kifüggesztés napját követő Munkanapon lép hatályba és e napon tekintendő kézbesítettnek is. I.9.7. Hitelező az Adósról tudomására jutott adatokat az Adós és a Hitelező közötti üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 (nyolc) évig tartja nyilván, amelynek keretében Hitelező az Adós adatait jogosult rögzíteni, feldolgozni, belső munkafolyamatai során saját szervezeti egységein belül kezelni és felhasználni. Üzleti kapcsolaton a Hitelező és az Adós közötti bármilyen szerződés vagy teljes egészében nem rendezett elszámolási jogviszony értendő. Amennyiben Hitelező és az Adós között 8 éven belül újabb üzleti kapcsolat létesül, a 8 éves határidőt a legutolsó üzleti kapcsolat végétől kell számítani. Hitelező kockázatelemzési, piackutatási és marketing célokból azoknak az Ügyfeleknek az adatait is nyilvántartja és kezeli, akiknek az üzleti kapcsolat létrehozására irányuló kérelmét elutasította. Az adatkezelés időtartama ezen ügyfelek tekintetében az elutasítást követő 5 év. I.9.8 Hitelező az Adósról tudomására jutott adatokat - beleértve az Adós személyes és pénzügyi adatait, valamint a kötelezettségeinek teljesítésére, fizetőkészségére vonatkozó információkat - jogosult a refinanszírozónak, valamint minden, az IKB Deutsche Industriebank AG Csoporthoz közvetlenül vagy közvetetten tartozó társaságnak továbbítani. Ezen társaságok megjelölése megtalálható az interneten a címen. Az Adós kérésére a listát Hitelező átadja vagy megküldi. I.9.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Hitelező jogosult a kölcsönszerződésből fakadó követeléseit, illetve azok egy részét is harmadik személyre engedményezni (átruházni). Hitelező ebből a célból jogosult tárgyalások folytatására és a kölcsönszerződésre vonatkozó valamennyi releváns információ, adat és dokumentum harmadik személynek történő átadására. Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy e körben Hitelező már a tárgyalás szakaszában is jogosult az összes, az Adóssal kapcsolatos gazdasági, személyi információt feltárni, feltéve, ha az információt kapó harmadik személy írásban titoktartási kötelezettséget vállalt. Szerződő felek rögzítik, hogy engedményezés esetén a harmadik személy az Adós fizetési kötelezettségei tekintetében a Hitelező pozíciójába kerül, és megilletik ezzel összefüggésben mindazok a jogok, melyek a Hitelezőt megilletik az alábbi szerződés alapján. I.10. Felelősség I Az Adós ill. a Biztosíték nyújtója az adott szerződés teljesítése során úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben elvárható. I A Hitelező a kölcsönnyújtás során a pénzügyi szolgáltatóktól elvárható fokozott gondossággal, szerződéses partnere jogos érdekeire figyelemmel köteles eljárni. I Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely az adott szerződés aláírásának időpontja után következett be. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülések, zavargások, járványok, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. I.11. A szerződésekre vonatkozó vegyes rendelkezések I A Hitelező és az ügyfelei között kötött szerződések, amennyiben azok különös szerződési feltételei másként nem rendelkeznek, aláírásuk napján lépnek hatályba. I Amennyiben a Hitelező és az ügyfelei között kötött szerződés magyar nyelven kívül más nyelven is aláírásra kerül, a magyar és az idegen nyelvű változat közötti bármilyen eltérés esetén a magyar változat az irányadó. I A Hitelező jogainak késedelmes gyakorlása vagy azok gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az azokról való lemondást, továbbá valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozhatja meg annak további vagy újbóli gyakorlását, vagy más jog vagy jogorvoslat gyakorlását. A Hitelező és az ügyfelei közti szerződésben foglalt jogok és jogorvoslatok együttesen is gyakorolhatóak és nem érintik a jogszabály által biztosított jogokat vagy jogorvoslatokat. I Ha a Hitelező és az ügyfelei közti szerződés bármely rendelkezését vagy egy rendelkezés bármely részét valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy hatóság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, ez az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem érinti az adott szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, és azok érvényesek és hatályosak maradnak. A felek megállapodnak, hogy az érvénytelen, jogszabályba ütköző vagy végrehajthatatlan rendelkezést ésszerű időn vagy ha valamely fél úgy kívánja, ezirányú kérelmének a másik fél által történő kézhezvételétől számított nyolc napon belül fel kell váltani egy olyan érvényes rendelkezéssel, amely a leginkább megfelel a felváltott rendelkezés tartalmának, továbbá gazdasági és jogi céljának. I.12. Alkalmazandó jog, jogviták I Ha a kölcsön- vagy biztosítéki ügylet valamely kérdését illetően az Üzletszabályzat 1.3. pontjában felsorolt dokumentumok egyike sem tartalmaz rendelkezést, a magyar jog, különösen a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (a továbbiakban: Hpt. ) és a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. tv.; a továbbiakban: Ptk. ) rendelkezései irányadók. Amennyiben az 1.3. pontban felsorolt dokumentumok és a magyar jog valamely kötelezően alkalmazandó rendelkezése között ellentét van, ez utóbbi rendelkezés alkalmazandó. I A Hitelező és ügyfelei a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívül, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. I Felek megállapítják, hogy jelen szerződés a Hitelező tevékenysége körében kötettett ügyletnek minősül, erre való tekintettel az esetleges nemperes eljárásokra is az ügyletkötés, azaz a Hitelező székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező - bíróság illetékességének, míg a peres eljárás tekintetében pedig a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság illetékességének vetik alá magukat. Az eljárásra a Választottbíróság eljárási rendje és magyar anyagi jog az irányadó. II. A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK TOVÁBBI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II.1. Kamatok, díjak II.1.1. A Hitelező a kölcsönnyújtással összefüggésben az alábbi kamatokat és díjakat számíthatja fel. Az ezek közül ténylegesen fizetendő kamatokat, díjakat a kölcsönszerződés KSZF-e tartalmazza. A fizetendő díjak és kamatok nagyságára a kölcsönszerződés KSZF-e, a KSZF ezirányú rendelkezése hiányában pedig a Hirdetmény irányadó. A fizetendő díjak és kamatok egyéb itt nem szabályozott feltételeit pedig szintén a kölcsönszerződés KSZF-e tartalmazza. II Kamat: A kölcsön napi kint lévő összege után az Adós kamatot köteles fizetni, minden egyes Kamatperiódusra számítva, az adott Kamatperiódus első napjától az utolsó napjáig (mind az első, mind az utolsó napot beleszámítva), a kölcsön teljes visszafizetéséig (akár normál törlesztés szerint, akár előtörlesztés alapján történik a visszafizetés). A kamat lehet fix vagy változó. A kamatbázis rögzítésénél a felek szerződéses akarata és előzetes megállapodásuk az irányadó. Ennek megfelelően kerül a kölcsönszerződés KSZF-jének adatlapján rögzítésre fix kamatozásnál kölcsönszerződés devizabázisának és futamidejének megfelelő EURO- vagy CHF-hozam értéke, változó kamatozásnál a kölcsönszerződés devizabázisának megfelelő, különböző futamidejű kamatláb (EURIBOR/BUBOR/LIBOR) irányadó értéke. Adós tudomásul veszi, hogy fix kamatozás esetén a KSZF-ben feltüntetett EURO- vagy CHF-hozam indexálása a folyósítás időpontjáig beálló pénz- és tőkepiaci változások hatásának mérésére szolgál, és képezi a kamatkiigazítás alapját, amennyiben az EURO- vagy CHF-hozam a kölcsön teljes összegének folyósításkori aktuális mértéke 0,1 %-ot meghaladó mértékben eltér a KSZFben meghatározott referenciahozam értékétől. Adós tudomásul veszi, hogy változó kamatozás esetén Hitelező a kölcsönszerződés futamideje alatt az esedékes törlesztő részleteket a megváltozott pénz- és tőkepiaci kamatokhoz igazíthatja. A kölcsönszerződés KSZF-ében a Hitelező az első Kamatperiódusra érvényes irányadó kamatlábértéket tünteti fel, melytől a ténylegesen felszámításra kerülő kamatláb-érték eltérhet. Amennyiben a kölcsön folyósításának napján érvényes kamatláb értéke 0,1%-ot meghaladó mértékben eltér a Szerződésben feltüntetett 4/8

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01.

ÜZLETSZABÁLYZAT. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz. Érvényes: 2010. szeptember 01. ingatlan pénzügyi lízing szolgáltatáshoz 1 / 24 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Jelen Üzletszabályzat, valamint az ennek alapján létrejövõ Szerzõdés alkalmazásában az egyes fogalmak az alábbiak szerint értelmezendõk.

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata

Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata HYPO ALPE-ADRIA LEASING Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kölcsönügyletekre vonatkozó üzletszabályzata Elfogadva: 2010. augusztus 2. 1 FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. június 25. napjától (a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre kell

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1.1.1. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre. 1./ Általános rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 1./ Általános rendelkezések A HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zrt. (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott feltételekkel együtt érvényes, ezen feltételeket

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok

Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok kölcsönszerződés 1. számú függeléke Vállalkozói ügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Szabályok A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez Általános Üzletszabályzat 10. sz. mellékelete A.sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK vállalkozói, önkormányzati ügyfelek forint hitel, kölcsönszerződéseihez, garancia szerződéseihez

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében C melléklet Hatályos: Hitelszövetkezettel fennálló szerződések esetében 2014. 06.15., új ügyfelek esetében 2014.04.01. napjától Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében ..sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek vállalkozásoknak nyújtott deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNY- TÁRSASÁG VÁLLALKOZÓI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2014. március 15. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. BEVEZETŐ... 4 2.

Részletesebben

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS GARANCIA ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I Hatálybalépés: 2015. augusztus 1. Közzététel: 2015. július 31. Alkalmazandó a 2014. március 15. napját követően létrejött Szerződések tekintetében. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja

ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK. Hatálybalépés: 2012. június 15. napja ÖNKORMÁNYZATI HITEL-, KÖLCSÖN- ÉS BANKGARANCIA ÜGYLETEK Hatálybalépés: 2012. június 15. napja Nyilvános dokumentum 1 / 37 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az ÁSZF hatálya 2. Meghatározások

Részletesebben

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: I-2391/2002. Tevékenységi engedély dátuma: 2002. december 4. hatályos: 2015.03.02. napjától FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...1

Részletesebben

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében

...sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke. Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében .....sz. szerződés.. számú melléklete/függeléke Általános Szerződési Feltételek Széchenyi kártyahitel ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2013.04.01. A fenti számú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vállalkozásokkal, egyéb gazdálkodó szervezetekkel megkötött forint alapú hitel/kölcsön és egyéb kockázatvállalási ügyletekben A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezettel (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Szabályok vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 1. Szerződésben használt fogalmak: Referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául

Részletesebben