A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban"

Átírás

1 A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban Készítette: Szentiványi Lili Nóra r. ftőrm. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Budapest, március 7.

2 I. Bűnmegelőzés 1. Gondolatok a Bűnmegelőzésről A társadalmi Bűnmegelőzés nemzeti stratégiája első prioritásaként határozta meg azon intézkedések szükségességét, amely a gyermek és fiatalkori bűnözés visszaszorítását célozzák. A megelőzés sohasem első lépés egy adott probléma kapcsán. Előbb a megelőzendőnek ítélt tevékenység, cselekedet jelenik meg. Aztán a problémával való foglalkozás mindig része volt a bűnözőktől való óvás, az egészségtelennek ítélt életmód elkerülése, a bűnmegelőzés és az egészségmegőrzés. Nem elég és egyben túl költséges a már elkövetett bűnt felderíteni sokkal költséghatékonyabb a törvénysértések megelőzésére való törekvés. Széleskörű társadalmi összefogás és együttműködés nélkül a megelőzés elképzelhetetlen össztársadalmi feladat. A Bűnmegelőzés esetén a rendőrség a rendvédelmi szervek szolgáltatják az információkat, melyeket a szociológia és pszichológia tudományával kiegészítve, az oktatás, nevelés eszközeit felhasználva juttatnak el a lakossághoz. 2. A Bűnmegelőzés fogalma és tevékenysége A Bűnmegelőzés a bűnözést kiváltó társadalmi folyamatokba történő külső beavatkozás. A Bűnmegelőzés fogalmát többféleképpen lehet értelmezni. A tágabb értelembe vett Bűnmegelőzés Gönczöl Katalin szerint: mindazon intézkedések összessége, amelyet a társadalom kohéziójának növelésére, az egyének és természetes közösségeik társadalmi kötelékeinek megtartására, a lazuló kötelékek erősítésére, végső soron a társadalmi integráció biztosítására irányul. A rendőrség Bűnmegelőzési célja a bűnelkövetővel és áldozattá válás megelőzése. A Bűnmegelőzési tevékenységnek két fő feladata van. Az egyik a rendőrség munkáját közvetlenül elősegítő feladatok, a másik a Bűnmegelőzés társadalmasításából adódó feladatok. A két feladat azonban egymástól nem elválasztható ugyanis a két tevékenység visszahat egymásra, eredményességük, hatékonyságuk egymásnak függvénye. A cél, hogy a két tevékenység összehangolt munkájának eredményeként, egy adott terepülésen az optimálishoz közelítsen a közbiztonsági helyzet, vagyis a lehető legkevesebb főleg lakosság közeli bűncselekmény, és kiemelt szabálysértés történjen, s ezzel egy időben

3 növekedjen a felderített ügyek száma, csökkenjen az áldozattá válás esélye, növekedjen a lakosság biztonságérzete. A megelőzés folyamatának három formáját különítjük el: 1. az elsődleges megelőzés vagy prevenció, mely a megelőzendő kóros folyamat elindulásának megakadályozása, 2. a másodlagos megelőzés, mely a már elindított kórfolyamat megállítása, 3. és a harmadlagos megelőzés, mely a kórfolyamat adekvált kezelése, gondozása. A rendőrség a 90-es évek elején felismerte,hogy nem elég a bűnüldözés hagyományos eszközeivel felvenni a harcot a bűnözés terjedése ellen tenni kell valamit annak érdekében is, hogy a felnövekvő fiatal generációk személyisége oly módon fejlődjön, ami csökkenti a valószínűségét annak,hogy a bűnözés útjára lépjen, de annak is, hogy bűncselekmények sértettjeivé váljanak. A rendőrség a Bűnmegelőzés számos területen fejti ki tevékenységét: - család-, gyermek- és ifjúságvédelem, - drogfogyasztás- és kábítószer-bűnözés megelőzése, - áldozatvédelem, - eltűnés miatt körözött kiskorúak anyagainak revíziója, - megelőző vagyonvédelem, - környezetvédelem, - közösségi életterek rendjének biztosítása (közterületi jelenlét), - telefontanú program. Az eredményes Bűnmegelőzés érdekében az Önkormányzat kiemelten illetékes irodái, a Közterület-felügyelet, a Gyámügy, a Családsegitő Szolgálat, az Egészségügyi Szolgálat, a Kulturális intézmények folyamatosan kell, hogy kommunikáljanak, és együtt kell működniük egymással és: - a lakossággal, - a polgárőrséggel, - a kerületi oktatási intézményekkel, - a kerületi pénzintézetekkel, - a kerületi idegenforgalmi irodákkal, szállodákkal, - a kerületben dolgozó biztonsági és biztonságtechnikai cégekkel, - a helyi elektronikus és írott sajtóval.

4 Jogszabályi alapok: évi XX. törvény az Alkotmányról, évi I. törvény az Alkotmány módosításáról, évi LXV. törvény a Helyi Önkormányzatokról, évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, évi CLIV. törvény az Egészségügyről, CLIX. törvény a Fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról, évi LXXV. törvény A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek ellen fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról, - 32/2007. (OT. 26.) ORFK utasítás a Családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása. D.A.D.A. program A D.A.D.A. Program 1992-es indítása óta hosszú és viszontagságos utat járt be. Új kor szellemét jelezte maga a döntés a bevezetésről. Annak felismerése, hogy a rendőrségnek van keresnivalója a fiatalok szervezett csoportjaiban, éspedig nemcsak a hagyományos, pusztán tájékoztatásra, informálásra szorítkozó, alkalomszerű rendőrségi osztályfőnöki órákkal, hanem egy jól felépített, pedagógiai tartalommal rendelkező, hosszú távú, komplex megelőzési program közvetítésével is. Programunk alapja az USA-ban, 1982-ben kidolgozott D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) program, melyet a los angelesi Iskolaszövetség és a helyi rendőrség közösen dolgozott ki és ma már valamennyi szövetségi államban működik. A D.A.R.E.-t a világ számos országa bevezette, mert nemzetközi összehasonlításban igen jó eredményeket ért el. A D.A.D.A. tehát ennek a Programnak a magyar viszonyokra adaptált, átdolgozott változata. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: Dohányzás Alkohol - Drog AIDS. A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó sorrendiséget jelez az érintettek számarányát tekintve is.

5 A teljes oktatási program nyolc tanéven át, 6-14 éves korig kíséri végig az általános iskolás tanulókat. A Program lényege, hogy a megyei rendőr-főkapitányságok, illetve a helyi rendőrkapitányságok állományából, a feladatot önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint havonta egy alkalommal általában osztályfőnöki óra keretében foglakozást tart a tanulóknak. Ezt a programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan rendőrségi gyakorlati tapasztalatokon alapuló elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, melyeknek sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában. Oktató rendőreinktől megköveteljük az elhivatottságot, motiváltságot a feladat iránt, vizsgáljuk pszichológiai alkalmasságukat, a felkészítő tanfolyamon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, pedagógiai és szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Fontos eleme az oktatásnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. A foglalkozások nem pusztán előadások, lényeges szerepe van a gyerek által hozott problémák megbeszélésének, a vitának, a szituációs,- és szerepjátékoknak. A D.A.D.A. készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program. Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI, a neked ártó dolgokat, mindenképpen MONDD EL, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket. A Programot oktató rendőrök feladata, hogy az oktatási anyag feldolgozásával olyan megoldási módokat, paneleket közvetítsenek a gyermekeknek, melyeket attitűdként személyiségükbe építve éles helyzetben már készségszinten, rutinszerűen alkalmazhatnak. A D.A.D.A. módszere a szituációs és szerepjáték, valamint az irányított beszélgetés. Az oktató rendőr a munkafüzetek feladatait a módszertani kézikönyv iránymutatásaival játékos, könnyen befogadható formában dolgozza fel a tanulókkal, a gyermekek egy-egy valóságos, vagy meseszerű élethelyzet páros, vagy csoportos eljátszásával, mintegy saját maguk vonják le a helyzetből adódó konzekvenciákat. A foglalkozásokat filmekkel színesítjük. Az oktatás meghatározott tananyag szerint folyik, eltérés csak a gyermekektől érkezett kérdésekből, reakciókból, illetve a helyi sajátosságokból adódhat. A D.A.D.A. Program fontos eleme a tanári karral és a szülőkkel való folyamatos és rendszeres kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken, illetve szülői értekezleteken valósul meg. A kétirányú rendszeres kapcsolattartás egyrészt a Programmal, a végzett munkával kapcsolatos tájékoztatásra, továbbá a szülők vonatkozásában pedig arra terjed ki, hogyan

6 kapcsolódhatnak a D.A.D.A. tananyag egyes témakörei más tantárgyak anyagához. Ezen felül mind a szülők, mind a pedagógusok igénylik a drogokkal kapcsolatos Programon kívüli információkat is (pl. hogyan ismerheti fel, ha gyermeke drogot fogyaszt, hová fordulhat segítségért stb.). Ezekre a kérdésekre rendőreinktől választ kaphatnak. A D.A.D.A. Program nem titkolt célja, hogy elősegítse a szolgáltató, polgárbarát rendőrség megteremtését és hozzájáruljon a hagyományosan negatív rendőrségkép megváltoztatásához. Közelebb hozza a testületet a társdalomhoz, a rendőr oktató-segítő szerepben jelenik meg, hozzájárulva ezzel, hogy mind a gyermekek, mind szüleik bizalommal forduljanak hozzá.

7 Az ifjúkori bűnözés tendenciái a legutóbbi években kedvezőtlen irányba mozdultak el, elsősorban a kiskorúakat érő bűncselekmények felé. Az áldozati kör - és ne felejtsük el, az elkövetők is - leginkább a fiatalkorúak vonatkozásában emelkedik, ezért felmerült annak igénye, hogy a szervezettszerű, iskolai biztonságra nevelő tevékenységet a középiskolások irányába is kiterjesszük. A most elkészült Program a középiskolás korú fiataloknak szól, célirányosan a éveseknek. Az "ELLEN-SZER" a társadalomban fellelhető devianciák, káros hatások ellen készíti fel a fiatalt és nevéből adódóan megoldásokat, ha úgy tetszik védettséget, "ellenszer"-t is felkínál. A fiatalok az oktatókkal együtt keresik a kihívásokra a megoldásokat, alternatív lehetőségeket. Ez a Program célul tűzte ki, hogy a középiskolás korosztályt bevonva saját problémáinak felszínre hozásába, megismerésébe, az érzelmi nevelés kínálta eszköz-, módszer-rendszer felhasználásával törekedjen a fiatalok életminőségének javítására, nyújtson részükre segítséget abban, hogy egy biztonságos életmódot legyenek képesek kialakítani maguk számára. Fontosnak ítéljük, hogy ne a fiatalok helyett, hanem velük együtt gondolkodva, segítsük őket abban, hogy a rájuk leselkedő veszélyeket fedezzék fel, alakítsák ki azokat a mechanizmusokat, melyek segítik őket abban, hogy sikerrel vegyék fel a harcot azokkal a jelenségekkel szemben, melyeket el kívánnak kerülni. A Program nagy teret szentel annak, hogy a fiatalokat leginkább érő erőszakról, valamint a káros befolyásként is aposztrofálható drogokról pontos, hiteles képet kaphasson a célkorosztály. Továbbra sem mellékes, hogy a kamaszok hogyan, milyen attitűddel közelítenek a rendőrökhöz, a rendőrség munkájához. A nevelési munka eredményességét is befolyásolhatja, ha a rendőrségről, a rendőri munkáról nem megfelelő kép alakult ki a fiatalban, ezáltal az oktató rendőr nem válthat hitelessé, értékközvetítővé. Nevelési céljai: - Önálló gondolkodásra nevelés - Döntési képesség, aktivitás fejlesztése - Társadalmilag helyes értékrend kialakítása - Helyes önazonosság, önismeret - Szociális képességek, készségek - Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítása

8 - Fejlett együttműködési készség - Tolerancia - Szenvedélymentes életvitel - Jogkövető életmód - Helyes konfliktuskezelési technikák elsajátítása Alkalmazott nevelési módszerek: - Ösztönzés - Segítségadás - Tények, jelenségek bemutatása - Oktató személyes példája - Beszélgetések, viták - Közösségi tevékenységek - Követendő egyéni és csoportos minták bemutatása - Szituációs és szerepgyakorlatok A tematika hét, egyenként összefüggő 2x45 perces foglalkozásból áll, melyet egyedi igényeknek megfelelően bővíteni lehet. A csatlakozás a helyi rendőri szerv (rendőrkapitányság) lehetőségeinek függvénye. A program költségei az iskolák részére jelenleg ingyenes, melyet az Országos Rendőrfőkapitányság biztosít. A 2010/11-es tanévben az alábbi 23 település 28 iskolájában fut a Program: Megye Iskola létszám rendőr Budapest (II.,V., IX., ker.) Baranya (Pécs) Bács-Kiskun (Kecskemét) Békés (Békéscsaba 2) Borsod-A-Z. (Miskolc 2) Csongrád (Makó, Szeged) Fejér (Székesfehérvár) Győr-Moson-Sopron (Győr) Hajdú-Bihar (Debrecen) Heves (Eger) Jász-Nagykun-Szolnok (Szolnok) Komárom-Esztergom (Esztergom)

9 Nógrád (Szécsény) Pest (Vác 2) Somogy (Marcali) Szabolcs-Szatmár-Bereg(Nyíregyháza) Tolna (Tamási) Vas (Szombathely, Kőszeg) Veszprém (Balatonfüred) Zala (Zalaegerszeg, Nagykanizsa) Összesen:

10 A drogok világa

11 Az alkohol hétköznapi drog. Alkoholfogyasztást követően vezetni tilos. Sör, bor, pálinka bár boltban kaphatók, ezek is drogok Az alkohol veszélyeit bemutató rajz.

12 Az alkoholmérgezés öntudatlan állapotot eredményezhet. Talán Te is láttál már öntudatlanul szendergő embereket.

13

14 A cigarettának aktív és passzív fogyasztása egyaránt káros.

15 Cannabis

16 A heroin általában barna por alakjában kapható. A fehér heroin ritka mint a fehér holló.

17 A heroint általában injekcióstűvel a vénába pumpálják. (Bár létezik más típusú fogyasztása is.) Heroinos pakkok. Sosem tudni mi van benne. A heroin kémiai modellje.

18 Ázsiai ópiumszívók. Heroinos szett. Ópium gyanta

19 Egy kis darabka ópiumgyanta. árús munka közben. A megmetszett mákgubókból kiszivárog az ópium gyanta.

20 Egy keleti ópiumszívó a pipáját tömi. A mák virága és termése.

21 . Keleti ópiumszívó nő.)

22 A mikro-tripp hatóanyaga színtén az LSD.

23 Az LSD molekula kémiai szerkezete. Elefántos bélyegív. Gésa Lány LSD bélyegek ívben.

24 Timothy Leary mintájú bélyegek ívben. Albert Hofmann bélyegek ívben. Bob Marley bélyegek ívben.

25 A bélyegek mintázata rendkívül változatos lehet. Rózsaszín elefántok. (LSD bélyegek ívben

26 A kokain por a kokalevélből készül. A kokaint fogyasztás előtt csík formában húzzák ki. A szlengben utcának hívják a csíkokat.

27 Kokain tömb. A kokain port összetekert pénből is szokták felszívni.

28 A Coca-Cola megjelenésének évében még tartalmazott kokaint is. Szállításra csomagolt kokain.

29 Egy kilós kokaintégla. A kokain nem mindig por alakú. Néha összetapadva látható.

30 Egy masszív fogyasztó akár napi 3-4 gramm kokaint is elfogyaszt. Kokain tároló gyógyszertári tégely. A kokain hatóanyaga gyógyszer alapanyag is.

31 Egy gramm kokain kereskedelmi ára Ft. A kokain kémiai modellje. A kokain gyártás mellékterméke a Crack.

32 Oldószeres üveg. Illékony vegyületek. Csavarlazítós flakonok. Kémai képlet. vissza a galériába

33 Drog Jog Milyen esetben van feljelentési kötelezettségünk? 1. Van-e a pedagógusnak titoktartási kötelezettsége? 2. Ki tud eredményesen segíteni? 3. A Jogsegélyszolgálatról 4. Kik fordulhatnak a TASZ-hoz? 5. Melyek a tiltott kábítószerek? 6. Számít-e egy konkrét ügyben a drog mennyisége? (A CSEKÉLY MENNYISÉG FELSŐ HATÁRA HAMAROSAN FELKERÜL) 7. Mi az az elterelés? 8. Milyen büntetésekkel fenyeget a törvény? 9. Mit tehet a rendőr? 10. Mit tehetsz, ha elkaptak? 11. Mi vonatkozik a fiatalkorúakra? 12. Elkaptak az utcán/aluljáróban/szórakozóhelyen fél gramm fűvel/speeddel/heroinnal a zsebemben/táskámban, most mi lesz? 13. Jó-jó, de mi az, hogy csekély mennyiség? 14. Kábítószer fajtája Hatóanyag mennyisége (gramm) 15. OK, csekély mennyiséggel kaptak el, és a végén megúszhatom a büntetést, de mi történik addig? 16. Hogy néz ki az elterelés a gyakorlatban? 17. Mi a helyzet azzal az esetleges kezeléssel, amit az ügyészi határozat meghozatala előtt kezdtem el? 18. Mi a helyzet akkor, ha elkezdtem ugyan a kezelést, de azt nem fejeztem be a vádemelés elhalasztásának egy éves időtartama alatt? 19. Bemutattam az igazolást, elfogadták, túl vagyok a dolgon. Most akkor van priuszom? Tájékoztató pedagógusoknak, szülőknek Elterjedt az a tévhit, hogy a pedagógus köteles a rendőrséget értesíteni, ha tudomására jut, hogy diákjai kipróbáltak, használnak valamilyen illegális kábítószert. 1. Milyen esetben van feljelentési kötelezettségünk? "Bűncselekmény miatt bárki tehet feljelentést; a feljelentés kötelező azokban az esetekben, amelyekben a feljelentés elmulasztása bűncselekmény. Minden hatóság és hivatalos személy köteles a hivatali hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha

34 az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni." (Büntető eljárási törvény 122. ) A Büntető Törvénykönyv csak a súlyos államellenes bűncselekmények esetében ír elő feljelentési kötelezettséget, ilyenek az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés (Btk.150. ). Más bűncselekmények esetében nincs feljelentési kötelezettség, a hatóság értesítését az állampolgár belátására bízzák. Ha valaki nem tesz feljelentést, az természetesen nem minősül bűnpártolásnak sem. A hatóságok és a hivatalos személyek kötelesek feljelentést tenni, ha bármilyen bűncselekmény elkövetéséről tudomást szereznek. Azonban az iskolaigazgató, a pedagógus, a szülő nem hivatalos személy, az iskola nem hatóság. Az iskolának, a pedagógusnak, a szülőnek, az osztálytársnak nincs feljelentési kötelezettsége!ű 2. Van-e a pedagógusnak titoktartási kötelezettsége? A tanári szakma alapvető etikai szabályai jogszabályi szinten még nem kidolgozottak, pedig az oktató éppen olyan felelősségteljes munkát végez, mint az orvos vagy az ügyvéd. A Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában azonban már megjelent a pedagógusokra vonatkozó etikai szabályokat tartalmazó "Pedagógusetika - kódex és kommentár" című kiadvány, melyben a titoktartással kapcsolatban a következők olvashatók: A pedagógusoknak "nevelői tevékenységük közben szerzett magántermészetű információkkal kapcsolatban titoktartási kötelezettségük van. Ilyen információkat csak a gyermek érdekét szem előtt tartva adhatnak tovább, csakis olyan személyeknek, akik ezek birtokában várhatóan eredményesebben tudnak majd cselekedni, szintén a gyermek érdekében." A pedagógus a bizalmasan közölt információkat csak a gyermek érdekét szem előtt tartva adhatja tovább, olyan megoldás érdekében, mely segítséget jelent a tanuló számára. 3. Ki tud eredményesen segíteni? A kábítószer kipróbálása, alkalmi vagy rendszeres fogyasztása veszélyt jelent a gyermek számára. Lehet, hogy csak a kíváncsiság, a divat a kiváltó ok, de lehet, hogy komoly családi vagy egyéni probléma tünete a droghasználat. Ugyanakkor a kábítószerfogyasztás a magyar büntetőjog szerint bűncselekmény, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha az iskolában, vagy környezetében kábítószer átadása is történik, az átadó öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, akkor is, ha osztálytársak közötti ügyről, és nem drogkereskedésről van szó. Ha a rendőrség tudomására jut, hogy valaki kábítószert fogyaszt, köteles büntetőeljárást indítani. A rendőrség nem segítőként, hanem bűnüldözőként lép fel a kábítószerfogyasztóval szemben, eszköztárukban a motozás, házkutatás, előállítás, kihallgatás, vizeletvétel szerepel. A fogyasztó gyanúsított az eljárásban, a tanárt, osztálytársakat és a szülőt pedig tanúként hallgatják ki az ügyben.

35 Egy iskolai bejelentés nyomán indult büntetőeljárás után a diákok sem tanáraikkal, sem egymással nem fognak őszintén beszélni a kábítószerekkel kapcsolatos gondjaikról. Nem elég célozgatni, nyíltan kell beszélni a problémákról, ehhez pedig kölcsönös bizalom szükséges. Ha a diák teljesítményében, magatartásában negatív változást okoz a droghasználat, nem elég prevenciós előadások megszervezésével reagálni, hanem személyes beszélgetést, szakszerű segítségnyújtást is lehetővé kell tenni számára, a család bevonásával. Ha az iskola nem képes segíteni, célszerű olyan szakembereket, szervezeteket megkeresni, akik kellő szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. A gyermekek és a tanárok érdekét egyaránt az szolgálja, ha nem a félelem diktálja lépéseiket. Ha a diákok nem fordulhatnak bizalommal nevelőikhez, elvész a hatékony segítségnyújtás lehetősége. Ha gyermekével vagy diákjával kapcsolatos további drogjogi kérdései vannak, vagy szeretné felvenni a kapcsolatot a lakóhelyéhez közel eső szakemberekkel, kérjük forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

36 4. A Jogsegélyszolgálatról 1995 óta működő jogsegélyszolgálatunkon eddig közel 4000 ügyfélnek nyújtottunk jogi segítséget. Sokan csak a jogi helyzetet szeretnék megismerni, többek viszont súlyos alapjogsértés áldozataiként keresnek meg bennünket. Előfordul, hogy egy-egy ügyfél ügyvédjével jön el hozzánk konzultációra. Irodánkban ügyvéd munkatársaink fogadják az érdeklődőket és a segítségre szorulókat. Az egyszerűbb esetekben szóbeli tájékoztatást adtunk a jogszabályokról és szakmai tapasztalatainkról. Olykor - az ügy jellege miatt - más ügyvédet vagy jogvédő szervezetet ajánlunk a hozzánk fordulóknak. Számos esetben pedig a mi ügyvédeink vállalják a jogi képviseletet: védelmet a büntetőeljárásban, beadványok megírását a hatóságok részére, képviseletet a bíróságokon. Online jogsegély: 5. Kik fordulhatnak a TASZ-hoz? Ingyenes jogi tanácsadást nyújtunk az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett betegek és drogfogyasztók számára, valamint felvilágosítást adunk adatvédelmi ügyekben. A betegjogok terén a leggyakrabban az orvosi iratok kiadásával, a betegtájékoztatással és a kezelésbe való beleegyezéssel kapcsolatos kérdésekben keresnek meg bennünket. Vannak akiket pszichiátriai betegségük következményeként gondnokság alá akarnak helyezni, ez ügyben kérnek jogi képviseletet. Sokan kérnek tájékoztatást a drogfogyasztás büntetőjogi következményeiről, a droghasználók elleni eljárások során alkalmazott rendőrségi eszközökről és a gyógykezelés lehetőségéről. Emellett precedens jellegű ügyekben ingyenes jogi képviseletet is biztosítunk betegek, kábítószerfogyasztók, valamint adatvédelmi jogaikban sérelmet szenvedett személyek részére. 6. Melyek a tiltott kábítószerek? Drognak azokat az anyagokat nevezzük, melyek meg tudják változtatni a tudatállapotot. A legális drogok fogyasztása kisebb-nagyobb korlátozásoktól eltekintve nem tilos, közismert legális drog az alkohol, a cigaretta vagy a kávé.az illegális drogok (kábítószerek) használata azonban bűncselekmény. A leggyakrabban használt tiltott drogok a marihuána és a hasis, a speed, az extasy, a heroin, a kokain és az LSD. Milyen magatartásokat tilt a Büntető törvénykönyv? A kábítószer-fogyasztás Magyarországon bűncselekmény. Bár a fogyasztás kifejezés március 1-től kikerült a törvényből, a droghasználat továbbra is büntetendő, mert a megszerzés és a tartás változatlanul bűncselekmény maradt, mivel gyakorlatilag lehetetlen anélkül drogot fogyasztani, hogy azt előtte ne szerezze meg, vagy ne tartsa magánál az ember.

37 Az illegális drogokkal kapcsolatos minden magatartás büntetendő. A megszerzésen és a tartáson kívül tilos a drogok előállítása, termesztése, kínálása, átadása, és az azokkal való kereskedés. A kínálást akár egy egyszerű kérdéssel, az átadást pedig már egy adag drog ingyenes továbbadásával is meg lehet valósítani. Ha valaki több embernek is ad drogot, akkor az forgalomba hozatalnak számít, ha pedig rendszeresen árusítja, akkor kereskedésért fogják felelősségre vonni. Fontos tudni, hogy bizonyos eseteket szigorúbban büntetnek. Ha a drog átadása, kínálása, forgalomba hozatala vagy az azzal való kereskedés valamilyen védett helyszínen, vagy annak közvetlen közelében történik, a büntetési tétel jóval magasabb, mint ha máshol követik el a bűncselekményt. Védett helyszínnek számítanak az óvodák, általános és középiskolák, a felsőoktatási intézmények, a kollégiumok, a művelődési házak, stb. Az is szigorúbban büntetendő, amikor egy nagykorú személy ad drogot egy 18. évét még be nem töltött fiatalnak. A törvény különbséget tesz alkalmi fogyasztók és kábítószer-függők között, az utóbbiak általában enyhébb büntetésekre számíthatnak. A büntetőeljárásban igazságügyi orvosszakértői vizsgálat alapján dől el, hogy ki melyik kategóriába tartozik. 7. Számít-e egy konkrét ügyben a drog mennyisége? A kábítószeres ügyekben a büntetés nagysága többek közt attól is függ, hogy milyen mennyiségű anyagot találtak a gyanúsítottnál, vagy milyen mennyiségű droggal való visszaélést látott bizonyítottnak a bíróság. Három mennyiségi kategória van: csekély mennyiség, jelentős mennyiség, és a kettő közötti ún. alapeseti mennyiség. Az alábbi táblázat némi támpontot nyújthat a mennyiségek tekintetében: Marihuána termesztés esetében, ha kender növényt találnak, akkor hatóanyagtartalomtól, ivartól és mérettől függetlenül max. 5 db növény számít csekély mennyiségnek. A jelentős mennyiség a csekély mennyiség húszszorosánál több kábítószer. 8. Mi az az elterelés? A törvény szerint, ha valaki csak kisebb súlyú drogos bűncselekményt követ el, és részt vesz egy legalább hat hónapos folyamatos drog-kezelésen, akkor nem fogják megbüntetni (ezt nevezik elterelésnek). A büntetőeljárást azonban ezekben az esetekben is megindítják, de amikor a gyanúsított okirattal igazolja a hat hónapos kezelés befejezését, akkor az ügyét meg kell szüntetni. Az elterelést kábítószer-függők esetében drogfüggőséget gyógyító kezelésen, alkalmi droghasználók esetében kábítószer-használatot kezelő egyéb ellátáson, vagy felvilágosító-megelőző

38 szolgáltatáson való részvétellel kell teljesíteni. Elterelésre elsősorban akkor van lehetőség, ha valaki ellen személyes használatra szolgáló csekély mennyiségű drog megszerzése vagy tartása miatt indul eljárás. Egészen december 13-ig az a 21. évét meg nem haladott személy, aki közös drogozásnál kínált vagy adott át 18 éven alulinak kábítószert, szintén választathatta az elterelést, még akkor is, ha ún. védett helyszínen került erre sor. Az Alkotmánybíróság azonban eltörölte ezt a paragrafust, akárcsak a "közös fogyasztást" végrehajtó személyek elterelhetőségét július 1-től, az új Büntetőeljárási törvény hatályba lépésétől az elterelésre a vádemelés elhalasztása nevű jogintézmény keretei között kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség lefolytatja a nyomozást, majd átadja az ügyet az ügyészségnek, ahol, ha az elterelés feltételei adottak (tehát a bűncselekmény olyan, hogy lehet elterelést alkalmazni, és az elkövető is vállalja a kezelést vagy a felvilágosító-megelőző tanfolyam elvégzését), egy évre elhalasztják a vádemelést. Ez alatt az idő alatt kell a gyanúsítottnak igazolnia a hat hónapos folyamatos kezelésen való részvételt. Ha az igazolást az egy év eltelte előtt benyújtják, az ügyészségnek azonnal meg kell szüntetnie az eljárást. Ha valakit elkap a rendőrség, akkor célszerű a kezelést minél hamarabb elkezdenie, nem kell feltétlenül megvárni a hivatalos ügyészi határozatot, mivel az addig elvégzett időtartamot is figyelembe kell venni. Sőt, ha az ügyészi szakig már netán teljesítette valaki a féléves elterelést, akkor vádelhalasztás helyett az eljárást meg kell szüntetni. Arról, hogy az elterelést hol kell elvégezni, illetve milyen intézményben lehet részt venni az elterelést megelőző állapotfelmérésen (azon a vizsgálaton, mely eldönti, hogy milyen típusú kezelésre kell mennie a gyanúsítottnak), az a hatóság köteles tájékoztatást adni, amely döntött az elterelés lehetőségéről (ügyészség vagy bíróság). Az állapotfelmérést végző, és az elterelő kezelést nyújtó intézmények listáját negyedévente az illetékes minisztériumok (Igazságügyi, GYISM, ESZCSM) is közzéteszik hivatalos lapjaikban. Ha a gyanúsított nem vállalja az elterelő kezelést, vagy vállalta, de nem tudja okirattal igazolni a hat hónap folyamatos teljesítését, akkor vádat emelnek ellene, ebben az esetben a bíróság vagy valamilyen intézkedést fog alkalmazni (megrovás vagy próbára bocsátás) vagy büntetést szabnak ki (pénzbüntetés, felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztés). 9. Milyen büntetésekkel fenyeget a törvény? Csekély mennyiséget megszerez, tart, előállít, termeszt, behoz, kivisz, átvisz: 2 évig terjedő szabadságvesztés (de elterelhető) Csekély mennyiséget. kínál, átad: 2 évig terjedő szabadságvesztés Védett intézményben és annak közvetlen környezetében kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik: 5-10 évig terjedő szab. vesztés (csekély mennyiség esetén: 5 évig terjedő) Jelentős mennyiséget előállít, termeszt, megszerez, tart, országba behoz, innen kivisz vagy országon átvisz: 5-10 évi terjedő szabadságvesztés

39 Jelentős mennyiséget kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik: 5-15 évig vagy életfogytig tartó szabadságvesztés 18. évét betöltött 18. alattinak átad, kínál, forgalomba hoz, kereskedik: 5-10 évig terjedő szabadságvesztés (csekély mennyiség. esetén: 5 évig terjedő szabadságvesztés)van-e feljelentési kötelezettség, és mi a helyzet a titoktartási kötelezettséggel? A Büntető Törvénykönyv csak a súlyos pl. államellenes bűncselekmények esetében ír elő feljelentési kötelezettséget, ilyenek a hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés. Más bűncselekmények, pl. a kábítószerrel visszaélés esetében nincs ilyen kötelezettség, a hatóság értesítését az emberek belátására bízzák kivéve természetesen azokat, akiknek titoktartási kötelezettségük van. Az iskolának, a pedagógusnak, az igazgatónak, a szülőnek, az osztálytársnak tehát nincs feljelentési kötelezettsége, és természetesen nem minősül bűnpártolásnak, ha valaki nem tesz feljelentést. Az iskolában dolgozó iskolaorvosra, védőnőre még szigorúbb szabály vonatkozik: őket más egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan (mentős, orvos, stb.) köti az orvosi titoktartás, így feljelentést/bejelentést nem tehetnek. A közoktatási törvény 2003-mas módosítása értelmében a pedagógusoknak is titoktartási kötelezettségük van a tudomásukra jutott diák-drogozással kapcsolatosan. Fontos tudni, hogy a rendőrség nem tehet különbséget feljelentés és bejelentés, vagy segítségkérés között. Ha valaki droggal kapcsolatban értesíti a rendőrséget, számíthat rá, hogy a büntetőeljárás meg fog indulni. A rendőrség ugyanis minden, a hivatali hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt köteles kivizsgálni. 10. Mit tehet a rendőr? A rendőrnek joga van bárkit igazoltatni, gyanús viselkedés esetén ruházatát, csomagját, autóját átvizsgálni. Ha drogot, vagy akár csak egy használt pipát vagy fecskendőt találnak valakinél, akkor előállíthatják, házkutatást is tarthatnak, és büntetőeljárást indítanak ellene. A gyanúsított köteles szakértői vizsgálatnak alávetni magát, ez vizeletés/vagy vérvizsgálatot jelent. (Katéteres vizsgálatot azonban beleegyezése nélkül nem végezhetnek, a vizeletmintát így a gyanúsított ellenállása esetén nem lehet kikényszeríteni.) Az alkalomszerűen használt anyag gyorsabban kiürül a szervezetből, a rendszeres drogozás tovább hagy nyomot. Az amfetamin-származékok 2-5 napig kimutathatóak, az ópiátok 2-3 napig. A THC egy-két hétig is árulkodik, rendszeres használat esetén tovább is, sőt hirtelen fogyás esetén a zsírsejtekben megbúvó THC molekulák ismét megjelenhetnek a vizeletben. A nagy mennyiségű folyadékfogyasztás gyorsítja a drogok kiürülését. Ha valaki nem gyanúsított, csak tanú, akkor nem köteles vizeletmintát adni, és 8 napon belül panaszt tehet az ügyészségen, ha sérelem éri. Tanúként mindenkinek igazat kell mondania, de nem köteles felelni az olyan kérdésekre, melyekre válaszolván magát vagy hozzátartozóját keverné bajba. Ez az oka annak, hogy tanúként senki sem kötelezhető

40 vizeletvizsgálatra, hiszen a minta adásával kizárólag önmaga ellen szolgáltatna bizonyítékot. Gyakori eset, hogy a rendőrség tanúként állít elő embereket a rendőrségre, és ott a vizeletminta adására kötelező jelleggel kerül sor. Azonban az ilyen mintaadást is önkéntesnek tekintik, ha valaki nem tiltakozik az eljárás ellen. Jó tudni, hogy a tanúknak is joguk van ügyvédet felkérni, aki a tanúkihallgatáson jelen lehet. Ha valaki járművet vezet, akkor az alkoholszondához hasonlóan a rendőrségnek joga van vele szemben drogtesztet alkalmazni. 11. Mit tehetsz, ha elkaptak? A rendőrség köteles mindenkivel közölni, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja. A gyanúsítás ellen panasszal lehet élni, amit a kihallgatáson kell jegyzőkönyvbe mondani. Minden gyanúsítottnak joga van hallgatni. Meg lehet tagadni a vallomástételt teljes egészében, vagy az egyes kérdésekre való válaszadást. Ha valaki gyanúsított, nincs igazmondási kötelezettsége, de mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat. Minden, amit mond, felhasználható ellene, még ha vissza is vonja. Ha őrizetbe veszik, megjelölheti, kit szeretne értesíteni. A rendőrségi kihallgatáson kötelező a megjelenés, és ez vonatkozik az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra is. Ha valaki több alkalommal nem jelenik meg a kihallgatáson, vagy a bírósági tárgyaláson, és távolmaradását nem tudja pl. betegséggel igazolni, akkor többnyire elfogatóparancsot bocsátanak ki ellene, és körözni kezdik. Minden büntetőügyben, az eljárás bármely szakaszában minden gyanúsítottnak joga van az ügyvédi védelemhez. Ez jelenthet saját meghatalmazott ügyvédet, vagy szükség esetén az állam által biztosított kirendelt védőt. 12. Mi vonatkozik a fiatalkorúakra? A magyar büntetőjog szerint 14 éves kor alatt senki sem büntethető, a jog a 14 és 18 év közöttieket fiatalkorúaknak nevezi. A fiatalkorúakra főszabály szerint ugyanazok a törvények vonatkoznak, mint a felnőtt korúakra. Van azonban néhány többletgarancia, mely az eljárás során védelmüket szolgálja. A fiatalkorúak rendőrségi kihallgatásáról törvényes képviselőjüket (ez legtöbbször szüleiket jelenti) is értesíteni kell, neki is joga van a kihallgatáson részt venni. Ezen kívül a fiatalkorúak elleni eljárásban kötelező az ügyvédi védelem, meghatalmazott védő hiányában a hatóság kirendelt védőt biztosít. Bírósági tárgyalás fiatalkorú esetében nem lehetséges ügyvéd nélkül, a rendőri szakaszban a gyanúsított ügyvédjét csak értesíteni kötelező, de ha az nem jelenik meg a kihallgatáson, és a gyanúsított nem ragaszkodik a jelenlétéhez, akkor védő nélkül is kihallgatható. Ha azonban a gyanúsított ragaszkodik ügyvédje jelenlétéhez, akkor ezt a rendőrség köteles figyelembe venni.

41 A fiatalkorúak elleni eljárásban a rendőrségnek ki kell hallgatnia a gyanúsított gondozóját tanúként, de csak a gyermek neveltetésére vonatkozó kérdésekre kötelező válaszolni, az üggyel kapcsolatban azonban nem kell vallomást tenni. A törvény előírja környezettanulmány beszerzését is, ami a gyanúsított fiatalkorú otthoni életkörülményeiről szól. Ha a gyanúsított valamilyen oktatási intézményben tanul, és még nem múlt el 18 éves, iskolai jellemzést is be kell szerezni az iskolában tanúsított magatartásáról, tanulmányi eredményeiről, társaihoz és a közösséghez való hozzáállásáról. Ha az ügy tárgya ezt indokolja, és a nyomozóhatóság (rendőrség) vezetője hozzájárul, akkor a fiatalkorú kihallgatásán pedagógus nevelője is jelen lehet. Ez a lehetőség elsősorban akkor jöhet számításba, ha a törvényes képviselő nem él a jelenlét jogával a kihallgatáson. Kábítószer-fogyasztással kapcsolatos jogi kérdésekben ingyen segítséget kérhetsz a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatától a os telefonszámon. 13. Elkaptak az utcán/aluljáróban/szórakozóhelyen fél gramm fűvel/speeddel/heroinnal a zsebemben/táskámban, most mi lesz? Az illegális kábítószerek megszerzése, tartása (termesztése, előállítása, behozatala, kivitele) Magyarországon bűncselekmény, és alapesetben 5 (öt) évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A fentihez hasonló szituációkban azonban általában csekély mennyiségű kábítószerről van szó, ilyen esetekben pedig a büntetés felső határa már csupán 2 (kettő) év. Fontos tudni, hogy a fenti fenyegetettségtől függetlenül a magyar szabályozás ismeri az ún. elterelés intézményét, ami azt jelenti, hogy ha valakit csekély mennyiségű, saját (tehát nem eladási, átadási) célra tartott (termesztett stb. ) kábítószerrel kapnak el, úgy mentesül a büntetés alól, feltéve, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 (hat) hónapig folyamatos az állapotának megfelelő kezelésben részesült egy erre jogosított egészségügyi szolgáltatónál. 14. Jó-jó, de mi az, hogy csekély mennyiség? A csekély mennyiség fogalmát a Büntető Törvénykönyv végrehajtási rendelete határozza meg az egyes kábítószerfajtákra lebontva. Eszerint a kábítószer csekély mennyiségű, ha annak (bázis formában megadott) tiszta hatóanyag-tartalma (fű esetében pl. a THC-tartalom) nem halad meg egy bizonyos, az adott kábítószerre jellemző értéket. Az egyes gyakoribb kábítószerek esetén ezek az értékek az alábbiak:

42 15. Kábítószer fajtája Hatóanyag mennyisége (gramm) 1. marihuána, hasis 1 2. extasy (MDA, MDMA stb.) 1 3. amfetamn, metamfetamin: 0,5 4. LSD: 0, kokain: 2 6. heroin: 0,6 Hangsúlyozandó, hogy tehát nem a nálad talált anyag bruttó tömege irányadó, hanem az abban lévő tiszta hatóanyagé. 5 (öt) % THC-tartalmú fű esetében például a csekély mennyiség felső határának megfelelő mennyiségű hatóanyag 20 g marihuánában lesz kimutatható. Gyengébb anyag esetén értelemszerűen ennél több is beleférhet, erősebbnél pedig ennél kevesebb is elérheti a csekély mennyiség felső határát. A hatóanyagtartalmat egyébként laboratóriumi vizsgálattal állapítják meg az eljárás során. Kannabisz növény esetén további kisegítő szabály, hogy a mennyiség akkor csekély, ha a növényegyedek száma legfeljebb 5 (öt) db, függetlenül azok méretétől és potenciáljától. Nem árt, ha tudod, hogy a kábítószer jelentős mennyiségűnek számít, ha a benne található tiszta hatóanyag mennyisége az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros mértékét meghaladja (a fenti 5 %-os példánál maradva tehát több mint 400 g füvet találnak nálad). A kettő közötti az ún. alapeseti mennyiség. A mennyiségnek a büntetési tétel nagysága miatt van jelentősége, illetve abból a szempontból, hogy alkalmazható-e az adott esetben elterelés. 16. OK, csekély mennyiséggel kaptak el, és a végén megúszhatom a büntetést, de mi történik addig? A büntetőeljárás természetesen megindul, hiszen formailag bűncselekményt követtél el. Maga az eljárás három szakaszra osztható: az első az ún. nyomozati szak (ezt a rendőrség végzi), ezt követően kerül sor ha annak feltételei fennállnak a vádemelésre (ez az ügyész dolga), végül a bírósági szakasz (tárgyalás) zárja a sort. A nyomozás során számítani kell arra, hogy behívnak kihallgatásra, vizeletmintát vesznek tőled, sőt, extrémebb esetekben (pl. ha a kereskedelem gyanúja is felmerül

43 veled kapcsolatban) házkutatást is elrendelhetnek. Fontos tudni, hogy mint gyanúsított nem vagy köteles arra, hogy az igazat mondd, sőt arra sem, hogy egyáltalán mondjál valamit. Talán utóbbi a legbölcsebb magatartás, hiszen bármi, amit mondasz bizonyítékként felhasználható ellened (vagy mondjuk a barátod ellen), és ezen az sem segít, ha egy korábbi vallomást később visszavonsz. Gyakran hallunk olyan esetekről, hogy a rendőrök lájtosabb vagy kevésbé lájtos lelki terrorral, megfélemlítéssel próbálnak kiszedni információkat eljárás alá vont fogyasztókból, azonban az ilyen protonáci tempónak nem kell bedőlni: ha hallgatsz, nem tehetnek veled semmit! A nyomozás végeztével az ügy az ügyészhez kerül, aki a nyomozás adatai alapján dönt arról, hogy vádat emel-e, avagy megszünteti az eljárást (esetleg további nyomozást is elrendelhet). Ő dönt arról is, hogy az adott esetben fennállnak-e az elterelés feltételei (csekély mennyiség, saját használat emlékszünk, ugye). Amennyiben igen, úgy nyilatkoznod kell, hogy vállalod-e a kezelésen való részvételt, mert az elterelés önkéntes alapon működik (mondjuk az alternatívája ami ugye a büntetés kissé elrelativizálja ezen mivoltát). Amennyiben a feltételek fennállnak és te is vállalod, úgy az ügyész 1 (egy) évre elhalasztja a vádemelést veled szemben, és kezdődhet az elterelés. 17. Hogy néz ki az elterelés a gyakorlatban? A vádemelés elhalasztásáról az ügyésznek írásbeli határozatot kell hoznia, és azt részedre át kell adnia. Elvileg tájékoztatást is kell kapnod arról, hogy mely szolgáltatókhoz fordulhatsz, ez azonban gyakran elmarad. A legjobban teszed, ha ilyenkor tájékozódsz az akkreditált intézmények elérhetőségéről és letöltöd a budapesti és vidéki elterelést nyújtó kezelőhelyek listáját. Ha választottál, simán odamész a határozatoddal, és bejelentkezel kezelésre. Előfordulhat, hogy tele van a választott intézmény, vagy nem nyújt az állapotodnak megfelelő szolgáltatást, ilyenkor újabb után kell nézni. Maga a kezelés egyébként három formában zajlik attól függően, hogy függőnek, rendszeres használónak vagy csupán alkalmi fogyasztónak minősülsz. Ezt az adott kezelőhelyen egy ún. előzetes állapotfelmérés során fogják meghatározni, és eszerint fognak beosztani. A függők ún. kábítószer-függőséget gyógyító kezelés -ben, a rendszeres használók kábítószer-használatot kezelő más ellátás -ban, míg a kocadrogosok megelőző-felvilágosító szolgáltatás -ban részesülnek. A kezelés kéthetente átlagosan két óra elfoglaltsággal jár. Fontos, hogy a részvételnek folyamatosnak kell lenni! 30 (harminc) napnál hosszabb kihagyás a hat hónap megszakadásával jár, és kezdheted az egészet elölről, kivéve, ha valamely elháríthatatlan ok folytán (pl. baleseted volt) nem tudtál megjelenni. Utóbbi esetben a folyamatosság nem szakad meg, de a 30 napon túli időtartam a 6 hónapba nem számít bele!

44 A hat hónap elteltével az egészségügyi szolgáltató igazolást köteles kiállítani a részedre, amivel vígan elzarándokolhatsz az ügyészségre. 18. Mi a helyzet azzal az esetleges kezeléssel, amit az ügyészi határozat meghozatala előtt kezdtem el? A Btk. úgy szól, hogy az igazolást legkésőbb az elsőfokú bírósági ítélet meghozataláig kell megszerezni és bemutatni. Éppen ezért álláspontunk szerint minden olyan kezelés ér, ami az eljárás megindulását (a lebukást ) követően indult (vagy folytatódott); ezt egyébként nemcsak jogi, hanem célszerűségi érvek is alátámasztják. Az ügyészség egy belső jogértelmezési döntés melyet ehelyütt nem részleteznénk eredményeképpen ugyanakkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy csak a vádemelés elhalasztásáról szóló határozat meghozatalát követő időtartam számítható be, ezért ne lepődj meg azon, ha a korábbi kezelést az ügyész nem fogadja el, és vádat emel ellened annak ellenére, hogy összességében megvan a hat hónapod. Álláspontjuk helytelenségét mi sem támasztja alá jobban, minthogy ilyen esetben a bíróság a vádemelést követő első tárgyaláson megszünteti az eljárást veled szemben, amennyiben bemutatod az ügyész által el nem fogadott papírt. No comment 19. Mi a helyzet akkor, ha elkezdtem ugyan a kezelést, de azt nem fejeztem be a vádemelés elhalasztásának egy éves időtartama alatt? Mint fent írtuk, a hat hónapos kezelésről szóló igazolást az elsőfokú bírósági ítélet meghozataláig kell prezentálni. Az egyéves lauf csupán segítség abban, hogy be tudd szerezni a papírt, de ha véletlenül kicsúszol belőle, és vádat emelnek ellened, az ítélet meghozataláig még mindig bemutathatod az igazolást. A vádemelés és az első tárgyalás között ugyanis többnyire hónapok telnek el. 20. Bemutattam az igazolást, elfogadták, túl vagyok a dolgon. Most akkor van priuszom? A hat hónapos kezelés teljesítése jogi szaknyelven egy büntethetőséget megszüntető okot eredményez, aminek eljárási vetülete az, hogy az igazolás bemutatását követően az eljárást megszüntetik veled szemben. A megszüntetett eljárás lényegében olyan, mintha nem is lett volna, ezt fejezi ki az is, hogy ilyenkor a bíróság amennyiben a megszüntetésre a bírói szakban kerül sor végzést és nem ítéletet hoz. Priuszod tehát nem lesz, nyugi (azaz nem fogsz szerepelni a büntetett előéletűek listáján, mivelhogy nem is lettél megbüntetve)!

45 II. Baleset-megelőzés A motorkerékpáros közlekedés biztonsága 1. Alapadatok Tanácsok két keréken utazóknak A motorkerékpáros közlekedés napjainkban Magyarországon és kontinensünkön egyaránt a reneszánszát éli. Egyre többen közlekednek motorkerékpárral a közutakon, évről-évre növekszik a forgalomba helyezett motorkerékpárok száma, s ezzel sajnálatos módon kedvezőtlen tendencia tapasztalható a motorkerékpáros közlekedés biztonságának alakulásában. A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerint december 31-én a Magyarországon forgalomba helyezett motorkerékpárok száma összesen db volt. A számadatok azt is mutatják, hogy az ezredforduló óta a motorkerékpárok száma folyamatosan nő. A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett - alapvetően új - motorkerékpárok számában még erőteljesebb tendencia mutatható ki ben db motorkerékpárt helyeztek először forgalomba, ugyanakkor 2004-ben a évinek (8.875 db) csaknem a kétszeresét, azaz db-ot. Az újonnan forgalomba helyezett motorkerékpárok száma kedvezően hat a járművek átlagéletkorának az alakulására. Míg 2003-ban 16,3 év, 2004-ben 15,3 év, addig az elmúlt év végén már 14,6 év volt a hazai tulajdonú motorkerékpárok átlagéletkora. Ugyanakkor megjegyzésre szorul, hogy a kedvező tendencia ellenére ez az átlagéletkor még mindig magas.

46 2. A motorkerékpáros közlekedés biztonsága az Európai Unióban A motorkerékpáros közlekedés előtérbe helyeződése és a motorkerékpárosok közlekedési magatartásának alakulása az elmúlt időszakban sajnálatos módon a közlekedésbiztonság kedvezőtlen alakulásával járt. Ez a jelenség úgy Magyarországon, mint Európa más országaiban is tapasztalható. Az Európai Közösségek Bizottsága februárjában jelentette meg az Európai Unió 2010-ig tartó közlekedéspolitikai koncepciójának, a Fehér Könyv -nek a félidős értékelését tartalmazó anyagot. A Bizottság közleményében megállapítható, hogy Európa közlekedésbiztonsági helyzete az elmúlt öt évben néhány újtagállam kivételével általában véve javult, ugyanakkor rendkívül aggasztó, hogy a motorkerékpárosokkal kapcsolatos közúti tragédiák száma nőtt. Ez az egyetlen úthasználói kategória kontinensünkön, melynek halálozási aránya növekedett, ellentétben az általános csökkenő tendenciával. A közúti halálozások számán belül a motorkerékpárosok aránya 1996-ig stabilan 9,5 % volt, ugyanakkor 2003-ban már elérte a 14 %-ot és között a motorkerékpáros halálozások száma Európában 5,6 %-kal emelkedett, miközben a közúti balesetben meghalt személyek száma összesen 12 %-kal csökkent. Különösen kedvezőtlen a helyzet Olaszországban és Belgiumban, ahol a motoros tragédiák száma 40, ill. 39 %-kal nőtt, pozitív példa ugyanakkor Franciaország, ahol a kedvezőtlen tendencia a közlekedésbiztonságot érintő általános reformokat követően 2003-ban megfordult. Amennyiben a motorkerékpáros közlekedés biztonsága az elkövetkező években változatlan tendenciát mutat, úgy 2010-ben Európában három közúti tragédiából egy haláleset alanya motorkerékpáros lesz (ma hatból egy ez az arány).

47 3. A motorkerékpáros közlekedés biztonsága Magyarországon Magyarországon a motorkerékpárosok által okozott balesetek száma és a halálos balesetek aránya az elmúlt években sajnálatos módon kedvezőtlenül alakult. Míg 2001-ben a Fehér Könyv bázisévében 495 személysérüléses motorkerékpáros okozott közúti balesetet, addig 2006-ben már 875. Ezáltal hat év függvényében a növekedés mértéke 56,5 %-os. Az elmúlt évben 118 motorkerékpáros vesztette élet hazánk közútjain, azaz átlagosan számítva csaknem minden harmadik napon a motorkerékpározás áldozatot szed. A motorkerékpáros balesetek számának növekedésének számos oka van, de a legfőbb okot az emberi tényezőben, a járművezetői magatartásban kell keresnünk. A motorkerékpározás elterjedése különösen Budapesten, a főváros környékén és a nagyobb városokban - minden bizonnyal összefügg a nagyvárosi közlekedés zsúfoltabbá válásával, s az átlagosan lassúbb haladási sebességgel. Ugyanakkor sajnálatos módon sok motorkerékpáros választja a tiltott utat, azaz a gyorsabb előrehaladás érdekében szándékos, s sokszor igen durva szabálysértések elkövetésétől sem riadnak vissza. Ezzel azonban fokozott közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek, veszélyeztetik saját maguk életét és testi épségét, továbbá a közlekedés többi résztvevőinek a biztonságát. Közúti baleset esetén a motorkerékpárosok jóval védtelenebbek a gépjárművekben ülő személyeknél, így a legapróbb hiba is beláthatatlan következményekkel járhat. A fokozott nagyvárosi veszélyhelyzetet jól mutatja, hogy az összes személysérüléses motorkerékpáros közúti baleset mintegy harmada Budapesten és Pest megyében történt. A motorkerékpáros balesetek legfőbb oka a sebesség nem megfelelő alkalmazása (aránya 50 % körüli). Második kiemelt baleseti ok az irányváltoztatás, haladás és kanyarodás szabályainak a

48 meg nem tartása (kb. 18 %), míg harmadik a szabálytalan előzés (11-12 %). Az ittasan okozott motorkerékpáros balesetek száma hullámzó, ugyanakkor növekvő tendenciát mutat, 2000-ben 77, 2004-ben 110, 2005-ben pedig 84 esetben volt a motorkerékpár vezetője szeszesitaltól befolyásolt állapotban (2006-os adattal még nem rendelkezünk). Elmondható, hogy 2005-ben minden tízedik motoros balesetet (az összes baleset 9,6 %- át) ittasan okoztak. A motorkerékpározás idényjellegű közlekedési tevékenység, a szezon a tavaszi kellemes időjárás kezdetétől általában októberig tart. Ennek megfelelően alakul a motoros balesetek havi statisztikája is. Míg 2005 februárjában és decemberében 11, ill. 12. személysérüléses baleset történt, addig májusban 263, júniusban 252, júliusban és augusztusban 236, ill. 239 volt a közúti balesetek száma. A hét napjai vonatkozásában a legtöbb motorkerékpáros baleset és tragédia pénteken és szombaton történik, míg a napi órákra levetítve a és órák közötti időszakok a legveszélyesebbek. 4. Közúti ellenőrzések és a preventív tevékenység A motorkerékpáros közlekedés biztonságában tapasztalható kedvezőtlen jelenségek és tapasztalatok miatt az Országos Rendőr-főkapitányság májusában a motorkerékpárral és segédmotor-kerékpárral közlekedők fokozott ellenőrzését rendelte el. Az országos akció egy hónapja alatt a közutak mentén szolgálatot teljesítő rendőrök kiemelten ellenőrizték a kétkerekű motoros járművek közlekedését. Az akció sikeresen zárult. A május havi statisztikai adatok alapján összességében 10,2 %-kal kevesebb személysérüléses közúti baleset történt, azon belül pedig 30,2 %-kal csökkent a motorkerékpáros személyi sérülések száma. A pozitív eredményeket azonban beárnyékolja, hogy az intézkedések ellenére a halálos kimenetelű motoros balesetek száma mindössze eggyel csökkent, ami sajnálatos módon hűen érzékelteti e járművezetői kategória fokozott veszélyeztetettségét. A közlekedésrendészeti tevékenységgel kapcsolatban szükséges kijelenteni, hogy az intézkedések nem feltétlen a szankcionálásra irányulnak. A közlekedők segítése, a felvilágosítás és a baleset-megelőzési tevékenység ugyanúgy a munkánk szerves részét képezi. Kiemelt jelentőségőnek tartjuk a motorkerékpár vezetők megfelelő felvilágosítását, a fokozott veszélyhelyzetekre való figyelemfelhívást, mert a balesetek lekerülhetősége

49 alapvetően a járművezetőkön múlik. Nincs olyan rendőrség, mely képes lenne egy időben valamennyi járművezető magatartását felügyelni. Egy felelőtlen, meggondolatlan manőver, egy hirtelen gyorsítás és egy a motorkerékpáros részéről még elfogadhatónak tartott szabálysértés beláthatatlan következményekhez, tragédiákhoz, és emberi sorsok tönkremeneteléhez vezethet. Éppen ezért a hagyományos baleset-megelőzési tevékenységi formákon túl a rendőrség gyakran képviselteti magát a motorkerékpáros rendezvényeken, a motoros találkozókon, s esetenként olyan rendezvények szervezésére kerül sor, ahol a motorkerékpárosok kipróbálhatják vezetéstechnikai tudásukat, képességeiket. Az ORFK Országos Baleset megelőzési Bizottság támogatásával nyarán kerültek megrendezésre a Hungarocart Motoros Napok, melynek a mogyoródi Hungarocart Center és közvetlen környéke adott otthont. A rendezvény június, július és augusztus egy-egy szombati napján és óra között várta az érdeklődőket. A programok változatosak voltak: gerincét a mini-motoros verseny képezte, de sor került ügyességi-gyorsasági versenyre, motor szépségversenyre és ismert motorkerékpáros versenyzők élménybeszámolóira, melyek közlekedésbiztonsági tapasztalatok és tanácsok átadását is tartalmaztak. Végezetül: napjaink modern, nagy sebességre képes motorkerékpárjai tömeges szabadidő- és közlekedési eszközzé váltak, ugyanakkor e mozgékony járművek közlekedésének biztonsági kockázata átlag feletti. A motorkerékpárosok által okozott közúti balesetek számának visszaszorítása társadalmi érdek, mely szükséges ahhoz, hogy hazánk közlekedésbiztonsági helyzete kedvezően változzon. A közúti balesetek túlnyomó része megelőzhető, a tragédiák pedig az egészségügyi esetektől eltérően elkerülhetőek. Az eredmények eléréséhez pedig nem kell sok: csak egymás iránti tisztelet és jogkövető, fair közlekedési magatartás. Közlekedési jótanácsok a biztonságos kerékpározásról Hazánkban a kerékpározás nagy népszerűségnek örvend! Tavasszal újra előkerülnek a garázsból a kerékpárok, és a téli hideg után jól esik túrázni a kellemes friss levegőn. Mielőtt útnak indulnának, azonban ne feledjék, szükséges egy kis előkészület. Íme néhány tanács azoknak, akik kerékpárral, csoportosan vagy egyedül hosszabb utat terveznek. Ellenőrizzük a kerékpár kormányát, a világítóberendezéseket, a féket (külön az első-hátsó féket). Állítsuk be az ülést, figyeljünk arra, hogy ne legyen túl magas, mert pl. ha a

50 hirtelen fékezés után nem ér le a lábunk, könnyen felborulhatunk. Lopás ellen használjunk spirálbilincset. Túrázáshoz vigyünk magunkkal pumpát, tartalékizzókat, illetve egy esetleges defekt javításához szerszámot. Még a tökéletesen szervezett kirándulást is elronthatja, ha elromlik a kerékpár! A közlekedés minden résztvevőjére, így a kerékpárosokra is vonatkozik a látni és látszani biztonsági alapelv. Az esti szürkületben és éjszaka nagyon fontos hogy kerékpárunk megfelelően legyen kivilágítva. Az első és hátsó lámpa mellett helyezzünk az ülés alá fényvisszaverő- szélességjelző felszerelést és tegyünk a küllők közé fényvisszaverő lapot. Az autósok a nem megfelelően megvilágított kerékpárosokat nehezebben, később veszik észre, s ennek könnyen lehet baleset az eredménye. Testi épségünk megóvása érdekében viseljünk sisakot, és térdvédőt. Sisak nélkül a bukások és egyéb balesetek súlyos fejsérüléseket okozhatnak. Ügyeljünk a megfelelő öltözékre! Ajánlatos a hosszú szárú cipő, hosszú nem bőszárú nadrág. A kabáton legyen fényvisszaverő csík vagy viseljünk, feltűnő színeket. Ha esős időben kell útnak indulnunk, használjunk inkább sapkát, mint a kabátunk kapucniját. Az utóbbi ugyanis akadályozhat a látásban és kevésbé észleljük az oldalról érkező járműveket. A kerékpáros balesetek leggyakoribb oka az úttestre történő figyelmetlen kihajtás, valamint ezzel összefüggésben az elsőbbségadás elmulasztása. Sok baleset adódik továbbá a figyelmetlen irányváltoztatásból, valamint a haladási és kanyarodási szabályok megsértéséből is. A kerékpározás gyakorlati ismerete mellett, a közlekedési szabályok is fontosak. A január 1-jén életbe lépett KRESZ változások alapján bővültek a kerékpárosokra vonatkozó szabályok. A Jobbra bekanyarodni tilos, a Balra bekanyarodni tilos, a Mindkét irányból behajtani tilos, és a Behajtani tilos jelzőtáblák alatti kiegészítő táblán kerékpárt ábrázoló ábra van, a tilalom nem vonatkozik a kerékpárosokra. A Kerékpáros közvetett kapcsolat tábla esetében, ha a kerékpáros az útkereszteződésnél balra kíván továbbhaladni, akkor leszállva a kerékpárról, a keresztező menetirány szerinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell besorolnia és az útkereszteződésben áthaladnia. A Kerékpárosok által is használható autóbusz-forgalmi sáv jelzőtábla azt jelenti, hogy az autóbusz-forgalmi sávon kerékpáros is közlekedhet, ha az út szélessége alkalmas arra, hogy egymás mellett biztonságosan elhaladjanak. Szintén az új Előretolt kerékpáros felálló hely balra bekanyarodó kerékpárosok számára nevű útburkolati jel. Ez azt jelenti, hogy a fényjelző készülékkel ellátott útkereszteződésben, az oda kerékpársávon érkező és balra bekanyarodni szándékozó kerékpárosoknak a piros jelzés alatt szabad a többi jármű elé besorolva felkészülni a továbbhaladáshoz. Higgyék el, könnyebb a balesetet elkerülni, mint a váratlan veszélyhelyzeteket megfelelően kivédeni. Fogadják meg ezeket az ajánlásokat annak érdekében, hogy kirándulásuk gondtalan legyen.

51 Néhány hasznos jótanács kerékpározáshoz A kerékpározás mind vidéken, mind pedig nagyvárosainkban egyre elterjedtebb közlekedési forma, időtöltés. Annak érdekében, hogy e sport biztonságosan, a mindennapok során rutinszerűen legyen folytatható az alábbiakban néhány fontos jótanáccsal igyekszünk szolgálni a két keréken közlekedők számára: * mindig időben jelezze irányváltoztatási szándékát. A kézjelzés legyen egyértelmű, mások által pontosan, jól észlelhető * ha az irányváltoztatást nem tudja biztonságosan végrehajtani, inkább álljon meg, és engedje el a forgalmat * az eredeti haladási iránytól eltérő bármilyen manőver előtt győződjön meg arról, hogy nem kezdték-e meg előzését, és arról, hogy mások számára is egyértelmű-e az Ön szándéka * sötétben, korlátozott látási viszonyok között világítsa ki kerékpárját, használjon fényvisszaverő anyagokat ruházatán, illetve a kerékpáron * ha ön látja is a járműveket, nem biztos, hogy azok is látják Önt, ezért lehetőség szerint, amennyiben ezt a körülmények élhetővé teszik keresse a szoros vizuális kontaktust a másik közlekedő féllel * alapszabály, hogy: "a gépjárművezető nem ellenség, a közúti közlekedés nem háború, ebből következően a helyváltoztatás nem túlélési gyakorlat." * kerékpársávról a járműforgalom részére szolgáló úttestre balra bekanyarodni nem szabad. Ilyen esetekben a kerékpárról leszállva, azt tolva kell az úttesten áthaladni * a kerékpárral történő személyszállítás esetén a szállított gyermeket úgy kell elhelyezni a pótülésben, hogy a vezetőt ne akadályozza a vezetésben, és korlátozott látási viszonyok esetén NE TAKARJA EL a kerékpár lámpáit * a kerékpár kivilágításán túl a megfelelő fényvisszaverő anyagok helyes alkalmazása tovább növeli a biztonságot, de ezek NEM HELYETTESÍTIK a kerékpár lámpáit * az útkereszteződés előtt elhelyezett "Elsőbbségadás" és "Állj Elsőbbségadás kötelező" jelzőtáblák ugyanúgy vonatkoznak a kerékpárosokra is * a kerékpárosoknak is javasolt saját részükre az önképzés keretein belül - saját biztonságuk érdekében -foglalkozni a KRESZ szabályokkal, nyomon követni azok folyamatos változásait * a gyalogjárda elsősorban a gyalogosokért, az Ő zavartalan közlekedésük elősegítése érdekében épült, így annak használata jogszabályi kötöttségeken túlmenően toleranciát igényel mindkét közlekedő fél (a gyalogosok, és a kerékpárosok) részéről * ahol van kiépített kerékpárút, saját biztonságának szavatolása érdekében használja azt.

52 Számos tiltó szabály vonatkozik a kerékpáros közlekedőkre. Ezek közül megpróbáltuk a biztonságos közlekedés, az élet, testi épség megóvása szempontjából leglényegesebbeket egy helyre rendezni, melyeket az alábbiakban adunk közre: Tilos többek között: - főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni, - elengedett kormánnyal kerékpározni, - kerékpárt más járművel, illetve állattal vontatni, - kerékpárral állatot vezetni. Reméljük e néhány jótanács, és tiltó szabály megismerése segítségükre lesz abban, hogy a kerékpározás valóban sporttá, kellemes időtöltéssé váljon, és ne torkolljon tragédiába.

53 Tanácsok gyalogosoknak Tanácsok iskolásoknak! Bizonyára te is tisztában vagy azzal, hogy a mindennapos közlekedés óriási veszélyeket rejteget magában, ha nem vigyázunk, nem vagyunk elég körültekintőek és óvatosak. A te általános iskolás korosztályodat is gyakran éri - sajnálatos módon - közlekedési baleset. Ezért kérünk: 1. Inkább 5-10 perccel korábban indulj el az iskolába, hogy ne kelljen rohannod! 2. Körültekintés nélkül soha ne menj át az úttesten! 3. Kerüld azt, hogy álló jármű mögül, vagy takart helyzetből lépj le az útra. 4. Ne szégyelld megfogni szüleid kezét az úton való áthaladás közben. 5. Lehetőleg a kijelölt gyalogosátkelőhelyen (zebrán), ennek hiányában a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra. 6. Az utca nem játszótér. Erről soha ne feledkezz meg! 7. Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék zöld fénye villog és már leléptél az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha még azonban a járdán állsz, semmiképpen sem indul el! 8. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az első illetve a hátsó világításról, valamint a kanyarodás előtt ne felejtsd el kezeddel jelezni szándékodat. 9. Tömegközlekedési járműveken való utazáskor kapaszkodj a balesetek megelőzése érdekében. 10. Ha az autóbusz, villamos és trolibusz ajtaja nyitva van, de a csengő hangját már hallod, ne szállj le illetve fel! Ne feledd! Édesanyád, édesapád és testvéreid mindig hazavárnak! Jótanácsok kisiskolások szüleinek 1. Azon az úton kísérjük rendszeresen iskolába a gyereket, amelyen később egyedül jár majd! 2. Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk! 3. Úttesten való áthaladáskor ragaszkodjunk gyermekünk kezének megfogásához! 4. Úgy indítsuk útra a gyereket, hogy sietség nélkül az iskolához érhessen legalább 5 perccel a becsöngetés előtt! 5. Többször gyakoroljuk vele az átkelést a bonyolultabb kereszteződésekben! 6. Feltűnés nélkül ellenőrizzük, hogy betartja-e a szabályokat, ha egyedül megy! 7. Sose várjunk a gyerekre az iskolakapuval szemben, az utca másik oldalán! 8. Ha lakott területen kívüli közutat is igénybe kell vennie, feltűnő vagy fényvisszaverő ruhadarabot viseljen! 9. A gyereket mindig a járda belső oldalán, az úttestől távol kísérjük. 10. Gyermekünkkel való közlekedéseink alkalmával életkori sajátosságainak megfelelően magyarázzuk el neki a legfontosabb közlekedési szabályokat és a jelzőtáblák jelentéseit.

54 Néhány hasznos tanács közlekedőknek Létfontosságú a balesetek elleni védekezés! A közúti balesetek során több gyermek sérül, ill. veszíti életét autóban utasként, mint gyalogosként vagy kerékpárosként január 1-jétől kötelező a biztonsági gyermekülés használata. o o o o o o o o Használja mindig a biztonsági övet, mely május 1-jétől a hátsó ülésen utazóknak is kötelező. Higgye el, nem szlogen, hogy életeket menthet! A lakott területen kívüli sebességhatárok felemelése nem indok a száguldásra. A legtöbb személyi sérüléses baleset abszolút és relatív gyorshajtásból következik be. A tolerancia, a defenzív magatartás, a türelem a másik közlekedő partnerkénti kezelése életeket menthet. A gépjárművezetők a jó idő beálltával számoljanak azzal, hogy egyre több kerékpáros vesz részt a közúti forgalomban. Sötétben, korlátozott látási viszonyok között ne feledje kivilágítani kerékpárját! Használjon fényvisszaverő anyagokat a jobb láthatóság érdekében. Ha Ön látja is a járművet, nem biztos, hogy azok is látják Önt. Mindig időben jelezze irányváltoztatási szándékát. A kézjelzés legyen egyértelmű, mások által jól észlelhető. Ha az irányváltoztatást nem tudja biztonságosan végrehajtani, inkább álljon mg és engedje el a forgalmat. Segédmotorkerékpárral mind lakott területen belül, mind lakott területen kívül kötelező a bukósisak használata! Ne feledje: a körforgalomban bent lévőnek mindig elsőbbsége van és a körforgalomba belépéskor nem, de kilépéskor minden esetben kötelező az irányjelző (jobb) használata.

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

DROGSZIGOR: MI VÁLTOZIK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVBEN?

DROGSZIGOR: MI VÁLTOZIK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVBEN? DROGSZIGOR: MI VÁLTOZIK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVBEN? Az Országgyűlés 2012. júniusában jóváhagyta az új Büntető Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot, ami 2013. július elsején lép hatályba, és jelentősen

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok 2010-ra vonatkozóan a Központi Statisztikai

Részletesebben

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok

A gyermekek közlekedés-biztonságával kapcsolatos ORFK-OBB kampányok, programok Berzai Zsolt r. őrnagy kiemelt főreferens ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály Tel.: +36-1-443-5690 berzaizs@orfk.police.hu A gyermekek közlekedés-biztonságával

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője A közúti közlekedés biztonsága Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások konferencia Balatonföldvár,

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf. Motorkerékp. Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5.

Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf. Motorkerékp. Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5. Kiss Csaba r. alezredes ORFK OBB OBB főtitkf titkára Motorkerékp kpárosok közlekedk zlekedésbiztonsága Európai Motorkerékpárosok Fóruma Budapest, 2014. március 5. Miért kell kiemelten foglalkozni a motorkerékp

Részletesebben

A drogfogyasztás és drogkereskedelem büntetőjogi fenyegetettsége az EU tagállamaiban (2005 februrár) Csekély. mennyiségnek.

A drogfogyasztás és drogkereskedelem büntetőjogi fenyegetettsége az EU tagállamaiban (2005 februrár) Csekély. mennyiségnek. A drogfogyasztás és drogkereskedelem büntetőjogi fenyegetettsége az EU tagállamaiban (2005 februrár) Ország Kannabisz Egyéb illegális drogok Csekély menynyiség limitje Személyes történő tartás Jelentős

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. eljárás során létrejött, illetve létrehozott, a méhbe be nem ültetett embriót is érteni kell.

MAGYAR KÖZLÖNY. eljárás során létrejött, illetve létrehozott, a méhbe be nem ültetett embriót is érteni kell. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. Genetikailag július 13., megegyezõ péntek emberi egyedek létrehozása 92. szám 174. (1) Aki orvostudományi kutatás vagy beavatkozás során egymással genetikailag

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

CSOMÓ. Nőnap, március 8. Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk minden iskolánkban dolgozó és tanuló hölgyet.

CSOMÓ. Nőnap, március 8. Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk minden iskolánkban dolgozó és tanuló hölgyet. CSOMÓ Csak Okosan Minden Órán A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolájának diákújságja 2011. március Nőnap, március 8. A női lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem megérez,

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc,

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30.

Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, november 30. Dr. Hatala József r. altábornagy országos rendőrfőkapitány Hogyan járulhat hozzá a Rendőrség a közúti közlekedésbiztonság további javításához? Budapest, 2010. november 30. Rendőrség és közlekedésbiztonság

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN Szabó Noémi Ifjúsági védőnő Egészségtan tanár 2009.08.06. "Fiatalok baleseteinek megelőzése" 1 Egészségi állapot Meghatározó tényezők: Életmód Genetika Környezet

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Gégény István ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram Közlekedésbiztonsági konferencia Békés, 2011. július 22. A kerékpározás

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Igazgató

A pályaorientációs képzés múltja és jelene. Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola  Igazgató A pályaorientációs képzés múltja és jelene Bagi István r. ezredes Miskolci Rendészeti Szakközépiskola www.mrszki.hu Igazgató director@mrszki.hu Rendészeti szakképzési rendszerünk Rendészeti felsőoktatás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROGRAMALKOTÁS MAGYARORSZÁGON Berta Tamás KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozat KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓPROGRAM

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Általános jogi ismeretek IV.

Általános jogi ismeretek IV. Általános jogi ismeretek IV Dr Bárányos Bernadett ELTE ÁJK TÁMOP-557-08/1-2008-0001 I Általános büntetőjogi ismeretek TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Büntetőjog fogalma Objektív értelemben: a büntetőjog azon

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény. V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS. Általános szabályok

A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény. V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS. Általános szabályok A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény [ ] V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS Általános szabályok 200. (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság bírói engedély alapján az elkövető kilétének,

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Történeti áttekintés II. vh előtt: - alapvetően büntetőjogi irodalom - Bűntett / vétség (= Csemegi) + kihágás (1879. évi XL. törvénycikk) -

Részletesebben

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme?

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme? A betegek jogairól 1998. július 1-től új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN Btk. 305. (NIRIIVIANK) Védelem MÓDOSÍTOTT BEADVÁNY 2009.12.13 Készítette : Sebestyén Adalbert - THL5CK... BMF-NIK Mérnök Informatikus

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben