A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban"

Átírás

1 A generális prevenció gyakorlati lehetőségei a Józsefvárosban Készítette: Szentiványi Lili Nóra r. ftőrm. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Budapest, március 7.

2 I. Bűnmegelőzés 1. Gondolatok a Bűnmegelőzésről A társadalmi Bűnmegelőzés nemzeti stratégiája első prioritásaként határozta meg azon intézkedések szükségességét, amely a gyermek és fiatalkori bűnözés visszaszorítását célozzák. A megelőzés sohasem első lépés egy adott probléma kapcsán. Előbb a megelőzendőnek ítélt tevékenység, cselekedet jelenik meg. Aztán a problémával való foglalkozás mindig része volt a bűnözőktől való óvás, az egészségtelennek ítélt életmód elkerülése, a bűnmegelőzés és az egészségmegőrzés. Nem elég és egyben túl költséges a már elkövetett bűnt felderíteni sokkal költséghatékonyabb a törvénysértések megelőzésére való törekvés. Széleskörű társadalmi összefogás és együttműködés nélkül a megelőzés elképzelhetetlen össztársadalmi feladat. A Bűnmegelőzés esetén a rendőrség a rendvédelmi szervek szolgáltatják az információkat, melyeket a szociológia és pszichológia tudományával kiegészítve, az oktatás, nevelés eszközeit felhasználva juttatnak el a lakossághoz. 2. A Bűnmegelőzés fogalma és tevékenysége A Bűnmegelőzés a bűnözést kiváltó társadalmi folyamatokba történő külső beavatkozás. A Bűnmegelőzés fogalmát többféleképpen lehet értelmezni. A tágabb értelembe vett Bűnmegelőzés Gönczöl Katalin szerint: mindazon intézkedések összessége, amelyet a társadalom kohéziójának növelésére, az egyének és természetes közösségeik társadalmi kötelékeinek megtartására, a lazuló kötelékek erősítésére, végső soron a társadalmi integráció biztosítására irányul. A rendőrség Bűnmegelőzési célja a bűnelkövetővel és áldozattá válás megelőzése. A Bűnmegelőzési tevékenységnek két fő feladata van. Az egyik a rendőrség munkáját közvetlenül elősegítő feladatok, a másik a Bűnmegelőzés társadalmasításából adódó feladatok. A két feladat azonban egymástól nem elválasztható ugyanis a két tevékenység visszahat egymásra, eredményességük, hatékonyságuk egymásnak függvénye. A cél, hogy a két tevékenység összehangolt munkájának eredményeként, egy adott terepülésen az optimálishoz közelítsen a közbiztonsági helyzet, vagyis a lehető legkevesebb főleg lakosság közeli bűncselekmény, és kiemelt szabálysértés történjen, s ezzel egy időben

3 növekedjen a felderített ügyek száma, csökkenjen az áldozattá válás esélye, növekedjen a lakosság biztonságérzete. A megelőzés folyamatának három formáját különítjük el: 1. az elsődleges megelőzés vagy prevenció, mely a megelőzendő kóros folyamat elindulásának megakadályozása, 2. a másodlagos megelőzés, mely a már elindított kórfolyamat megállítása, 3. és a harmadlagos megelőzés, mely a kórfolyamat adekvált kezelése, gondozása. A rendőrség a 90-es évek elején felismerte,hogy nem elég a bűnüldözés hagyományos eszközeivel felvenni a harcot a bűnözés terjedése ellen tenni kell valamit annak érdekében is, hogy a felnövekvő fiatal generációk személyisége oly módon fejlődjön, ami csökkenti a valószínűségét annak,hogy a bűnözés útjára lépjen, de annak is, hogy bűncselekmények sértettjeivé váljanak. A rendőrség a Bűnmegelőzés számos területen fejti ki tevékenységét: - család-, gyermek- és ifjúságvédelem, - drogfogyasztás- és kábítószer-bűnözés megelőzése, - áldozatvédelem, - eltűnés miatt körözött kiskorúak anyagainak revíziója, - megelőző vagyonvédelem, - környezetvédelem, - közösségi életterek rendjének biztosítása (közterületi jelenlét), - telefontanú program. Az eredményes Bűnmegelőzés érdekében az Önkormányzat kiemelten illetékes irodái, a Közterület-felügyelet, a Gyámügy, a Családsegitő Szolgálat, az Egészségügyi Szolgálat, a Kulturális intézmények folyamatosan kell, hogy kommunikáljanak, és együtt kell működniük egymással és: - a lakossággal, - a polgárőrséggel, - a kerületi oktatási intézményekkel, - a kerületi pénzintézetekkel, - a kerületi idegenforgalmi irodákkal, szállodákkal, - a kerületben dolgozó biztonsági és biztonságtechnikai cégekkel, - a helyi elektronikus és írott sajtóval.

4 Jogszabályi alapok: évi XX. törvény az Alkotmányról, évi I. törvény az Alkotmány módosításáról, évi LXV. törvény a Helyi Önkormányzatokról, évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, évi CLIV. törvény az Egészségügyről, CLIX. törvény a Fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról, évi LXXV. törvény A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek ellen fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról, - 32/2007. (OT. 26.) ORFK utasítás a Családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása. D.A.D.A. program A D.A.D.A. Program 1992-es indítása óta hosszú és viszontagságos utat járt be. Új kor szellemét jelezte maga a döntés a bevezetésről. Annak felismerése, hogy a rendőrségnek van keresnivalója a fiatalok szervezett csoportjaiban, éspedig nemcsak a hagyományos, pusztán tájékoztatásra, informálásra szorítkozó, alkalomszerű rendőrségi osztályfőnöki órákkal, hanem egy jól felépített, pedagógiai tartalommal rendelkező, hosszú távú, komplex megelőzési program közvetítésével is. Programunk alapja az USA-ban, 1982-ben kidolgozott D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) program, melyet a los angelesi Iskolaszövetség és a helyi rendőrség közösen dolgozott ki és ma már valamennyi szövetségi államban működik. A D.A.R.E.-t a világ számos országa bevezette, mert nemzetközi összehasonlításban igen jó eredményeket ért el. A D.A.D.A. tehát ennek a Programnak a magyar viszonyokra adaptált, átdolgozott változata. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a betűk jelentése: Dohányzás Alkohol - Drog AIDS. A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszerű. A betűk sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében jelentkező veszélyeket. A mozaikszó sorrendiséget jelez az érintettek számarányát tekintve is.

5 A teljes oktatási program nyolc tanéven át, 6-14 éves korig kíséri végig az általános iskolás tanulókat. A Program lényege, hogy a megyei rendőr-főkapitányságok, illetve a helyi rendőrkapitányságok állományából, a feladatot önként vállaló, kiképzett, hivatásos rendőr meghatározott tematika és tananyag szerint havonta egy alkalommal általában osztályfőnöki óra keretében foglakozást tart a tanulóknak. Ezt a programot kizárólag rendőr oktathatja, mert ő olyan rendőrségi gyakorlati tapasztalatokon alapuló elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, melyeknek sem a pedagógusok, sem a szülők nincsenek birtokában. Oktató rendőreinktől megköveteljük az elhivatottságot, motiváltságot a feladat iránt, vizsgáljuk pszichológiai alkalmasságukat, a felkészítő tanfolyamon ellátjuk őket a nélkülözhetetlen kommunikációs, pedagógiai és szakmai elméleti és gyakorlati ismeretekkel. Fontos eleme az oktatásnak, hogy a rendőr egyenruhában jelenik meg. A foglalkozások nem pusztán előadások, lényeges szerepe van a gyerek által hozott problémák megbeszélésének, a vitának, a szituációs,- és szerepjátékoknak. A D.A.D.A. készség-, képességfejlesztő, helyes önértékelésre nevelő, önbecsülést építő program. Célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A Program fő mondanivalója: tanuld meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASÍTANI, a neked ártó dolgokat, mindenképpen MONDD EL, hogy mi történt, és ha lehet, próbáld meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket. A Programot oktató rendőrök feladata, hogy az oktatási anyag feldolgozásával olyan megoldási módokat, paneleket közvetítsenek a gyermekeknek, melyeket attitűdként személyiségükbe építve éles helyzetben már készségszinten, rutinszerűen alkalmazhatnak. A D.A.D.A. módszere a szituációs és szerepjáték, valamint az irányított beszélgetés. Az oktató rendőr a munkafüzetek feladatait a módszertani kézikönyv iránymutatásaival játékos, könnyen befogadható formában dolgozza fel a tanulókkal, a gyermekek egy-egy valóságos, vagy meseszerű élethelyzet páros, vagy csoportos eljátszásával, mintegy saját maguk vonják le a helyzetből adódó konzekvenciákat. A foglalkozásokat filmekkel színesítjük. Az oktatás meghatározott tananyag szerint folyik, eltérés csak a gyermekektől érkezett kérdésekből, reakciókból, illetve a helyi sajátosságokból adódhat. A D.A.D.A. Program fontos eleme a tanári karral és a szülőkkel való folyamatos és rendszeres kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken, illetve szülői értekezleteken valósul meg. A kétirányú rendszeres kapcsolattartás egyrészt a Programmal, a végzett munkával kapcsolatos tájékoztatásra, továbbá a szülők vonatkozásában pedig arra terjed ki, hogyan

6 kapcsolódhatnak a D.A.D.A. tananyag egyes témakörei más tantárgyak anyagához. Ezen felül mind a szülők, mind a pedagógusok igénylik a drogokkal kapcsolatos Programon kívüli információkat is (pl. hogyan ismerheti fel, ha gyermeke drogot fogyaszt, hová fordulhat segítségért stb.). Ezekre a kérdésekre rendőreinktől választ kaphatnak. A D.A.D.A. Program nem titkolt célja, hogy elősegítse a szolgáltató, polgárbarát rendőrség megteremtését és hozzájáruljon a hagyományosan negatív rendőrségkép megváltoztatásához. Közelebb hozza a testületet a társdalomhoz, a rendőr oktató-segítő szerepben jelenik meg, hozzájárulva ezzel, hogy mind a gyermekek, mind szüleik bizalommal forduljanak hozzá.

7 Az ifjúkori bűnözés tendenciái a legutóbbi években kedvezőtlen irányba mozdultak el, elsősorban a kiskorúakat érő bűncselekmények felé. Az áldozati kör - és ne felejtsük el, az elkövetők is - leginkább a fiatalkorúak vonatkozásában emelkedik, ezért felmerült annak igénye, hogy a szervezettszerű, iskolai biztonságra nevelő tevékenységet a középiskolások irányába is kiterjesszük. A most elkészült Program a középiskolás korú fiataloknak szól, célirányosan a éveseknek. Az "ELLEN-SZER" a társadalomban fellelhető devianciák, káros hatások ellen készíti fel a fiatalt és nevéből adódóan megoldásokat, ha úgy tetszik védettséget, "ellenszer"-t is felkínál. A fiatalok az oktatókkal együtt keresik a kihívásokra a megoldásokat, alternatív lehetőségeket. Ez a Program célul tűzte ki, hogy a középiskolás korosztályt bevonva saját problémáinak felszínre hozásába, megismerésébe, az érzelmi nevelés kínálta eszköz-, módszer-rendszer felhasználásával törekedjen a fiatalok életminőségének javítására, nyújtson részükre segítséget abban, hogy egy biztonságos életmódot legyenek képesek kialakítani maguk számára. Fontosnak ítéljük, hogy ne a fiatalok helyett, hanem velük együtt gondolkodva, segítsük őket abban, hogy a rájuk leselkedő veszélyeket fedezzék fel, alakítsák ki azokat a mechanizmusokat, melyek segítik őket abban, hogy sikerrel vegyék fel a harcot azokkal a jelenségekkel szemben, melyeket el kívánnak kerülni. A Program nagy teret szentel annak, hogy a fiatalokat leginkább érő erőszakról, valamint a káros befolyásként is aposztrofálható drogokról pontos, hiteles képet kaphasson a célkorosztály. Továbbra sem mellékes, hogy a kamaszok hogyan, milyen attitűddel közelítenek a rendőrökhöz, a rendőrség munkájához. A nevelési munka eredményességét is befolyásolhatja, ha a rendőrségről, a rendőri munkáról nem megfelelő kép alakult ki a fiatalban, ezáltal az oktató rendőr nem válthat hitelessé, értékközvetítővé. Nevelési céljai: - Önálló gondolkodásra nevelés - Döntési képesség, aktivitás fejlesztése - Társadalmilag helyes értékrend kialakítása - Helyes önazonosság, önismeret - Szociális képességek, készségek - Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítása

8 - Fejlett együttműködési készség - Tolerancia - Szenvedélymentes életvitel - Jogkövető életmód - Helyes konfliktuskezelési technikák elsajátítása Alkalmazott nevelési módszerek: - Ösztönzés - Segítségadás - Tények, jelenségek bemutatása - Oktató személyes példája - Beszélgetések, viták - Közösségi tevékenységek - Követendő egyéni és csoportos minták bemutatása - Szituációs és szerepgyakorlatok A tematika hét, egyenként összefüggő 2x45 perces foglalkozásból áll, melyet egyedi igényeknek megfelelően bővíteni lehet. A csatlakozás a helyi rendőri szerv (rendőrkapitányság) lehetőségeinek függvénye. A program költségei az iskolák részére jelenleg ingyenes, melyet az Országos Rendőrfőkapitányság biztosít. A 2010/11-es tanévben az alábbi 23 település 28 iskolájában fut a Program: Megye Iskola létszám rendőr Budapest (II.,V., IX., ker.) Baranya (Pécs) Bács-Kiskun (Kecskemét) Békés (Békéscsaba 2) Borsod-A-Z. (Miskolc 2) Csongrád (Makó, Szeged) Fejér (Székesfehérvár) Győr-Moson-Sopron (Győr) Hajdú-Bihar (Debrecen) Heves (Eger) Jász-Nagykun-Szolnok (Szolnok) Komárom-Esztergom (Esztergom)

9 Nógrád (Szécsény) Pest (Vác 2) Somogy (Marcali) Szabolcs-Szatmár-Bereg(Nyíregyháza) Tolna (Tamási) Vas (Szombathely, Kőszeg) Veszprém (Balatonfüred) Zala (Zalaegerszeg, Nagykanizsa) Összesen:

10 A drogok világa

11 Az alkohol hétköznapi drog. Alkoholfogyasztást követően vezetni tilos. Sör, bor, pálinka bár boltban kaphatók, ezek is drogok Az alkohol veszélyeit bemutató rajz.

12 Az alkoholmérgezés öntudatlan állapotot eredményezhet. Talán Te is láttál már öntudatlanul szendergő embereket.

13

14 A cigarettának aktív és passzív fogyasztása egyaránt káros.

15 Cannabis

16 A heroin általában barna por alakjában kapható. A fehér heroin ritka mint a fehér holló.

17 A heroint általában injekcióstűvel a vénába pumpálják. (Bár létezik más típusú fogyasztása is.) Heroinos pakkok. Sosem tudni mi van benne. A heroin kémiai modellje.

18 Ázsiai ópiumszívók. Heroinos szett. Ópium gyanta

19 Egy kis darabka ópiumgyanta. árús munka közben. A megmetszett mákgubókból kiszivárog az ópium gyanta.

20 Egy keleti ópiumszívó a pipáját tömi. A mák virága és termése.

21 . Keleti ópiumszívó nő.)

22 A mikro-tripp hatóanyaga színtén az LSD.

23 Az LSD molekula kémiai szerkezete. Elefántos bélyegív. Gésa Lány LSD bélyegek ívben.

24 Timothy Leary mintájú bélyegek ívben. Albert Hofmann bélyegek ívben. Bob Marley bélyegek ívben.

25 A bélyegek mintázata rendkívül változatos lehet. Rózsaszín elefántok. (LSD bélyegek ívben

26 A kokain por a kokalevélből készül. A kokaint fogyasztás előtt csík formában húzzák ki. A szlengben utcának hívják a csíkokat.

27 Kokain tömb. A kokain port összetekert pénből is szokták felszívni.

28 A Coca-Cola megjelenésének évében még tartalmazott kokaint is. Szállításra csomagolt kokain.

29 Egy kilós kokaintégla. A kokain nem mindig por alakú. Néha összetapadva látható.

30 Egy masszív fogyasztó akár napi 3-4 gramm kokaint is elfogyaszt. Kokain tároló gyógyszertári tégely. A kokain hatóanyaga gyógyszer alapanyag is.

31 Egy gramm kokain kereskedelmi ára Ft. A kokain kémiai modellje. A kokain gyártás mellékterméke a Crack.

32 Oldószeres üveg. Illékony vegyületek. Csavarlazítós flakonok. Kémai képlet. vissza a galériába

33 Drog Jog Milyen esetben van feljelentési kötelezettségünk? 1. Van-e a pedagógusnak titoktartási kötelezettsége? 2. Ki tud eredményesen segíteni? 3. A Jogsegélyszolgálatról 4. Kik fordulhatnak a TASZ-hoz? 5. Melyek a tiltott kábítószerek? 6. Számít-e egy konkrét ügyben a drog mennyisége? (A CSEKÉLY MENNYISÉG FELSŐ HATÁRA HAMAROSAN FELKERÜL) 7. Mi az az elterelés? 8. Milyen büntetésekkel fenyeget a törvény? 9. Mit tehet a rendőr? 10. Mit tehetsz, ha elkaptak? 11. Mi vonatkozik a fiatalkorúakra? 12. Elkaptak az utcán/aluljáróban/szórakozóhelyen fél gramm fűvel/speeddel/heroinnal a zsebemben/táskámban, most mi lesz? 13. Jó-jó, de mi az, hogy csekély mennyiség? 14. Kábítószer fajtája Hatóanyag mennyisége (gramm) 15. OK, csekély mennyiséggel kaptak el, és a végén megúszhatom a büntetést, de mi történik addig? 16. Hogy néz ki az elterelés a gyakorlatban? 17. Mi a helyzet azzal az esetleges kezeléssel, amit az ügyészi határozat meghozatala előtt kezdtem el? 18. Mi a helyzet akkor, ha elkezdtem ugyan a kezelést, de azt nem fejeztem be a vádemelés elhalasztásának egy éves időtartama alatt? 19. Bemutattam az igazolást, elfogadták, túl vagyok a dolgon. Most akkor van priuszom? Tájékoztató pedagógusoknak, szülőknek Elterjedt az a tévhit, hogy a pedagógus köteles a rendőrséget értesíteni, ha tudomására jut, hogy diákjai kipróbáltak, használnak valamilyen illegális kábítószert. 1. Milyen esetben van feljelentési kötelezettségünk? "Bűncselekmény miatt bárki tehet feljelentést; a feljelentés kötelező azokban az esetekben, amelyekben a feljelentés elmulasztása bűncselekmény. Minden hatóság és hivatalos személy köteles a hivatali hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha

34 az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni." (Büntető eljárási törvény 122. ) A Büntető Törvénykönyv csak a súlyos államellenes bűncselekmények esetében ír elő feljelentési kötelezettséget, ilyenek az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés (Btk.150. ). Más bűncselekmények esetében nincs feljelentési kötelezettség, a hatóság értesítését az állampolgár belátására bízzák. Ha valaki nem tesz feljelentést, az természetesen nem minősül bűnpártolásnak sem. A hatóságok és a hivatalos személyek kötelesek feljelentést tenni, ha bármilyen bűncselekmény elkövetéséről tudomást szereznek. Azonban az iskolaigazgató, a pedagógus, a szülő nem hivatalos személy, az iskola nem hatóság. Az iskolának, a pedagógusnak, a szülőnek, az osztálytársnak nincs feljelentési kötelezettsége!ű 2. Van-e a pedagógusnak titoktartási kötelezettsége? A tanári szakma alapvető etikai szabályai jogszabályi szinten még nem kidolgozottak, pedig az oktató éppen olyan felelősségteljes munkát végez, mint az orvos vagy az ügyvéd. A Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában azonban már megjelent a pedagógusokra vonatkozó etikai szabályokat tartalmazó "Pedagógusetika - kódex és kommentár" című kiadvány, melyben a titoktartással kapcsolatban a következők olvashatók: A pedagógusoknak "nevelői tevékenységük közben szerzett magántermészetű információkkal kapcsolatban titoktartási kötelezettségük van. Ilyen információkat csak a gyermek érdekét szem előtt tartva adhatnak tovább, csakis olyan személyeknek, akik ezek birtokában várhatóan eredményesebben tudnak majd cselekedni, szintén a gyermek érdekében." A pedagógus a bizalmasan közölt információkat csak a gyermek érdekét szem előtt tartva adhatja tovább, olyan megoldás érdekében, mely segítséget jelent a tanuló számára. 3. Ki tud eredményesen segíteni? A kábítószer kipróbálása, alkalmi vagy rendszeres fogyasztása veszélyt jelent a gyermek számára. Lehet, hogy csak a kíváncsiság, a divat a kiváltó ok, de lehet, hogy komoly családi vagy egyéni probléma tünete a droghasználat. Ugyanakkor a kábítószerfogyasztás a magyar büntetőjog szerint bűncselekmény, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha az iskolában, vagy környezetében kábítószer átadása is történik, az átadó öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, akkor is, ha osztálytársak közötti ügyről, és nem drogkereskedésről van szó. Ha a rendőrség tudomására jut, hogy valaki kábítószert fogyaszt, köteles büntetőeljárást indítani. A rendőrség nem segítőként, hanem bűnüldözőként lép fel a kábítószerfogyasztóval szemben, eszköztárukban a motozás, házkutatás, előállítás, kihallgatás, vizeletvétel szerepel. A fogyasztó gyanúsított az eljárásban, a tanárt, osztálytársakat és a szülőt pedig tanúként hallgatják ki az ügyben.

35 Egy iskolai bejelentés nyomán indult büntetőeljárás után a diákok sem tanáraikkal, sem egymással nem fognak őszintén beszélni a kábítószerekkel kapcsolatos gondjaikról. Nem elég célozgatni, nyíltan kell beszélni a problémákról, ehhez pedig kölcsönös bizalom szükséges. Ha a diák teljesítményében, magatartásában negatív változást okoz a droghasználat, nem elég prevenciós előadások megszervezésével reagálni, hanem személyes beszélgetést, szakszerű segítségnyújtást is lehetővé kell tenni számára, a család bevonásával. Ha az iskola nem képes segíteni, célszerű olyan szakembereket, szervezeteket megkeresni, akik kellő szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. A gyermekek és a tanárok érdekét egyaránt az szolgálja, ha nem a félelem diktálja lépéseiket. Ha a diákok nem fordulhatnak bizalommal nevelőikhez, elvész a hatékony segítségnyújtás lehetősége. Ha gyermekével vagy diákjával kapcsolatos további drogjogi kérdései vannak, vagy szeretné felvenni a kapcsolatot a lakóhelyéhez közel eső szakemberekkel, kérjük forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

36 4. A Jogsegélyszolgálatról 1995 óta működő jogsegélyszolgálatunkon eddig közel 4000 ügyfélnek nyújtottunk jogi segítséget. Sokan csak a jogi helyzetet szeretnék megismerni, többek viszont súlyos alapjogsértés áldozataiként keresnek meg bennünket. Előfordul, hogy egy-egy ügyfél ügyvédjével jön el hozzánk konzultációra. Irodánkban ügyvéd munkatársaink fogadják az érdeklődőket és a segítségre szorulókat. Az egyszerűbb esetekben szóbeli tájékoztatást adtunk a jogszabályokról és szakmai tapasztalatainkról. Olykor - az ügy jellege miatt - más ügyvédet vagy jogvédő szervezetet ajánlunk a hozzánk fordulóknak. Számos esetben pedig a mi ügyvédeink vállalják a jogi képviseletet: védelmet a büntetőeljárásban, beadványok megírását a hatóságok részére, képviseletet a bíróságokon. Online jogsegély: 5. Kik fordulhatnak a TASZ-hoz? Ingyenes jogi tanácsadást nyújtunk az alapvető jogaikban sérelmet szenvedett betegek és drogfogyasztók számára, valamint felvilágosítást adunk adatvédelmi ügyekben. A betegjogok terén a leggyakrabban az orvosi iratok kiadásával, a betegtájékoztatással és a kezelésbe való beleegyezéssel kapcsolatos kérdésekben keresnek meg bennünket. Vannak akiket pszichiátriai betegségük következményeként gondnokság alá akarnak helyezni, ez ügyben kérnek jogi képviseletet. Sokan kérnek tájékoztatást a drogfogyasztás büntetőjogi következményeiről, a droghasználók elleni eljárások során alkalmazott rendőrségi eszközökről és a gyógykezelés lehetőségéről. Emellett precedens jellegű ügyekben ingyenes jogi képviseletet is biztosítunk betegek, kábítószerfogyasztók, valamint adatvédelmi jogaikban sérelmet szenvedett személyek részére. 6. Melyek a tiltott kábítószerek? Drognak azokat az anyagokat nevezzük, melyek meg tudják változtatni a tudatállapotot. A legális drogok fogyasztása kisebb-nagyobb korlátozásoktól eltekintve nem tilos, közismert legális drog az alkohol, a cigaretta vagy a kávé.az illegális drogok (kábítószerek) használata azonban bűncselekmény. A leggyakrabban használt tiltott drogok a marihuána és a hasis, a speed, az extasy, a heroin, a kokain és az LSD. Milyen magatartásokat tilt a Büntető törvénykönyv? A kábítószer-fogyasztás Magyarországon bűncselekmény. Bár a fogyasztás kifejezés március 1-től kikerült a törvényből, a droghasználat továbbra is büntetendő, mert a megszerzés és a tartás változatlanul bűncselekmény maradt, mivel gyakorlatilag lehetetlen anélkül drogot fogyasztani, hogy azt előtte ne szerezze meg, vagy ne tartsa magánál az ember.

37 Az illegális drogokkal kapcsolatos minden magatartás büntetendő. A megszerzésen és a tartáson kívül tilos a drogok előállítása, termesztése, kínálása, átadása, és az azokkal való kereskedés. A kínálást akár egy egyszerű kérdéssel, az átadást pedig már egy adag drog ingyenes továbbadásával is meg lehet valósítani. Ha valaki több embernek is ad drogot, akkor az forgalomba hozatalnak számít, ha pedig rendszeresen árusítja, akkor kereskedésért fogják felelősségre vonni. Fontos tudni, hogy bizonyos eseteket szigorúbban büntetnek. Ha a drog átadása, kínálása, forgalomba hozatala vagy az azzal való kereskedés valamilyen védett helyszínen, vagy annak közvetlen közelében történik, a büntetési tétel jóval magasabb, mint ha máshol követik el a bűncselekményt. Védett helyszínnek számítanak az óvodák, általános és középiskolák, a felsőoktatási intézmények, a kollégiumok, a művelődési házak, stb. Az is szigorúbban büntetendő, amikor egy nagykorú személy ad drogot egy 18. évét még be nem töltött fiatalnak. A törvény különbséget tesz alkalmi fogyasztók és kábítószer-függők között, az utóbbiak általában enyhébb büntetésekre számíthatnak. A büntetőeljárásban igazságügyi orvosszakértői vizsgálat alapján dől el, hogy ki melyik kategóriába tartozik. 7. Számít-e egy konkrét ügyben a drog mennyisége? A kábítószeres ügyekben a büntetés nagysága többek közt attól is függ, hogy milyen mennyiségű anyagot találtak a gyanúsítottnál, vagy milyen mennyiségű droggal való visszaélést látott bizonyítottnak a bíróság. Három mennyiségi kategória van: csekély mennyiség, jelentős mennyiség, és a kettő közötti ún. alapeseti mennyiség. Az alábbi táblázat némi támpontot nyújthat a mennyiségek tekintetében: Marihuána termesztés esetében, ha kender növényt találnak, akkor hatóanyagtartalomtól, ivartól és mérettől függetlenül max. 5 db növény számít csekély mennyiségnek. A jelentős mennyiség a csekély mennyiség húszszorosánál több kábítószer. 8. Mi az az elterelés? A törvény szerint, ha valaki csak kisebb súlyú drogos bűncselekményt követ el, és részt vesz egy legalább hat hónapos folyamatos drog-kezelésen, akkor nem fogják megbüntetni (ezt nevezik elterelésnek). A büntetőeljárást azonban ezekben az esetekben is megindítják, de amikor a gyanúsított okirattal igazolja a hat hónapos kezelés befejezését, akkor az ügyét meg kell szüntetni. Az elterelést kábítószer-függők esetében drogfüggőséget gyógyító kezelésen, alkalmi droghasználók esetében kábítószer-használatot kezelő egyéb ellátáson, vagy felvilágosító-megelőző

38 szolgáltatáson való részvétellel kell teljesíteni. Elterelésre elsősorban akkor van lehetőség, ha valaki ellen személyes használatra szolgáló csekély mennyiségű drog megszerzése vagy tartása miatt indul eljárás. Egészen december 13-ig az a 21. évét meg nem haladott személy, aki közös drogozásnál kínált vagy adott át 18 éven alulinak kábítószert, szintén választathatta az elterelést, még akkor is, ha ún. védett helyszínen került erre sor. Az Alkotmánybíróság azonban eltörölte ezt a paragrafust, akárcsak a "közös fogyasztást" végrehajtó személyek elterelhetőségét július 1-től, az új Büntetőeljárási törvény hatályba lépésétől az elterelésre a vádemelés elhalasztása nevű jogintézmény keretei között kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség lefolytatja a nyomozást, majd átadja az ügyet az ügyészségnek, ahol, ha az elterelés feltételei adottak (tehát a bűncselekmény olyan, hogy lehet elterelést alkalmazni, és az elkövető is vállalja a kezelést vagy a felvilágosító-megelőző tanfolyam elvégzését), egy évre elhalasztják a vádemelést. Ez alatt az idő alatt kell a gyanúsítottnak igazolnia a hat hónapos folyamatos kezelésen való részvételt. Ha az igazolást az egy év eltelte előtt benyújtják, az ügyészségnek azonnal meg kell szüntetnie az eljárást. Ha valakit elkap a rendőrség, akkor célszerű a kezelést minél hamarabb elkezdenie, nem kell feltétlenül megvárni a hivatalos ügyészi határozatot, mivel az addig elvégzett időtartamot is figyelembe kell venni. Sőt, ha az ügyészi szakig már netán teljesítette valaki a féléves elterelést, akkor vádelhalasztás helyett az eljárást meg kell szüntetni. Arról, hogy az elterelést hol kell elvégezni, illetve milyen intézményben lehet részt venni az elterelést megelőző állapotfelmérésen (azon a vizsgálaton, mely eldönti, hogy milyen típusú kezelésre kell mennie a gyanúsítottnak), az a hatóság köteles tájékoztatást adni, amely döntött az elterelés lehetőségéről (ügyészség vagy bíróság). Az állapotfelmérést végző, és az elterelő kezelést nyújtó intézmények listáját negyedévente az illetékes minisztériumok (Igazságügyi, GYISM, ESZCSM) is közzéteszik hivatalos lapjaikban. Ha a gyanúsított nem vállalja az elterelő kezelést, vagy vállalta, de nem tudja okirattal igazolni a hat hónap folyamatos teljesítését, akkor vádat emelnek ellene, ebben az esetben a bíróság vagy valamilyen intézkedést fog alkalmazni (megrovás vagy próbára bocsátás) vagy büntetést szabnak ki (pénzbüntetés, felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztés). 9. Milyen büntetésekkel fenyeget a törvény? Csekély mennyiséget megszerez, tart, előállít, termeszt, behoz, kivisz, átvisz: 2 évig terjedő szabadságvesztés (de elterelhető) Csekély mennyiséget. kínál, átad: 2 évig terjedő szabadságvesztés Védett intézményben és annak közvetlen környezetében kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik: 5-10 évig terjedő szab. vesztés (csekély mennyiség esetén: 5 évig terjedő) Jelentős mennyiséget előállít, termeszt, megszerez, tart, országba behoz, innen kivisz vagy országon átvisz: 5-10 évi terjedő szabadságvesztés

39 Jelentős mennyiséget kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik: 5-15 évig vagy életfogytig tartó szabadságvesztés 18. évét betöltött 18. alattinak átad, kínál, forgalomba hoz, kereskedik: 5-10 évig terjedő szabadságvesztés (csekély mennyiség. esetén: 5 évig terjedő szabadságvesztés)van-e feljelentési kötelezettség, és mi a helyzet a titoktartási kötelezettséggel? A Büntető Törvénykönyv csak a súlyos pl. államellenes bűncselekmények esetében ír elő feljelentési kötelezettséget, ilyenek a hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása, kémkedés. Más bűncselekmények, pl. a kábítószerrel visszaélés esetében nincs ilyen kötelezettség, a hatóság értesítését az emberek belátására bízzák kivéve természetesen azokat, akiknek titoktartási kötelezettségük van. Az iskolának, a pedagógusnak, az igazgatónak, a szülőnek, az osztálytársnak tehát nincs feljelentési kötelezettsége, és természetesen nem minősül bűnpártolásnak, ha valaki nem tesz feljelentést. Az iskolában dolgozó iskolaorvosra, védőnőre még szigorúbb szabály vonatkozik: őket más egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan (mentős, orvos, stb.) köti az orvosi titoktartás, így feljelentést/bejelentést nem tehetnek. A közoktatási törvény 2003-mas módosítása értelmében a pedagógusoknak is titoktartási kötelezettségük van a tudomásukra jutott diák-drogozással kapcsolatosan. Fontos tudni, hogy a rendőrség nem tehet különbséget feljelentés és bejelentés, vagy segítségkérés között. Ha valaki droggal kapcsolatban értesíti a rendőrséget, számíthat rá, hogy a büntetőeljárás meg fog indulni. A rendőrség ugyanis minden, a hivatali hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt köteles kivizsgálni. 10. Mit tehet a rendőr? A rendőrnek joga van bárkit igazoltatni, gyanús viselkedés esetén ruházatát, csomagját, autóját átvizsgálni. Ha drogot, vagy akár csak egy használt pipát vagy fecskendőt találnak valakinél, akkor előállíthatják, házkutatást is tarthatnak, és büntetőeljárást indítanak ellene. A gyanúsított köteles szakértői vizsgálatnak alávetni magát, ez vizeletés/vagy vérvizsgálatot jelent. (Katéteres vizsgálatot azonban beleegyezése nélkül nem végezhetnek, a vizeletmintát így a gyanúsított ellenállása esetén nem lehet kikényszeríteni.) Az alkalomszerűen használt anyag gyorsabban kiürül a szervezetből, a rendszeres drogozás tovább hagy nyomot. Az amfetamin-származékok 2-5 napig kimutathatóak, az ópiátok 2-3 napig. A THC egy-két hétig is árulkodik, rendszeres használat esetén tovább is, sőt hirtelen fogyás esetén a zsírsejtekben megbúvó THC molekulák ismét megjelenhetnek a vizeletben. A nagy mennyiségű folyadékfogyasztás gyorsítja a drogok kiürülését. Ha valaki nem gyanúsított, csak tanú, akkor nem köteles vizeletmintát adni, és 8 napon belül panaszt tehet az ügyészségen, ha sérelem éri. Tanúként mindenkinek igazat kell mondania, de nem köteles felelni az olyan kérdésekre, melyekre válaszolván magát vagy hozzátartozóját keverné bajba. Ez az oka annak, hogy tanúként senki sem kötelezhető

40 vizeletvizsgálatra, hiszen a minta adásával kizárólag önmaga ellen szolgáltatna bizonyítékot. Gyakori eset, hogy a rendőrség tanúként állít elő embereket a rendőrségre, és ott a vizeletminta adására kötelező jelleggel kerül sor. Azonban az ilyen mintaadást is önkéntesnek tekintik, ha valaki nem tiltakozik az eljárás ellen. Jó tudni, hogy a tanúknak is joguk van ügyvédet felkérni, aki a tanúkihallgatáson jelen lehet. Ha valaki járművet vezet, akkor az alkoholszondához hasonlóan a rendőrségnek joga van vele szemben drogtesztet alkalmazni. 11. Mit tehetsz, ha elkaptak? A rendőrség köteles mindenkivel közölni, hogy milyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja. A gyanúsítás ellen panasszal lehet élni, amit a kihallgatáson kell jegyzőkönyvbe mondani. Minden gyanúsítottnak joga van hallgatni. Meg lehet tagadni a vallomástételt teljes egészében, vagy az egyes kérdésekre való válaszadást. Ha valaki gyanúsított, nincs igazmondási kötelezettsége, de mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat. Minden, amit mond, felhasználható ellene, még ha vissza is vonja. Ha őrizetbe veszik, megjelölheti, kit szeretne értesíteni. A rendőrségi kihallgatáson kötelező a megjelenés, és ez vonatkozik az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra is. Ha valaki több alkalommal nem jelenik meg a kihallgatáson, vagy a bírósági tárgyaláson, és távolmaradását nem tudja pl. betegséggel igazolni, akkor többnyire elfogatóparancsot bocsátanak ki ellene, és körözni kezdik. Minden büntetőügyben, az eljárás bármely szakaszában minden gyanúsítottnak joga van az ügyvédi védelemhez. Ez jelenthet saját meghatalmazott ügyvédet, vagy szükség esetén az állam által biztosított kirendelt védőt. 12. Mi vonatkozik a fiatalkorúakra? A magyar büntetőjog szerint 14 éves kor alatt senki sem büntethető, a jog a 14 és 18 év közöttieket fiatalkorúaknak nevezi. A fiatalkorúakra főszabály szerint ugyanazok a törvények vonatkoznak, mint a felnőtt korúakra. Van azonban néhány többletgarancia, mely az eljárás során védelmüket szolgálja. A fiatalkorúak rendőrségi kihallgatásáról törvényes képviselőjüket (ez legtöbbször szüleiket jelenti) is értesíteni kell, neki is joga van a kihallgatáson részt venni. Ezen kívül a fiatalkorúak elleni eljárásban kötelező az ügyvédi védelem, meghatalmazott védő hiányában a hatóság kirendelt védőt biztosít. Bírósági tárgyalás fiatalkorú esetében nem lehetséges ügyvéd nélkül, a rendőri szakaszban a gyanúsított ügyvédjét csak értesíteni kötelező, de ha az nem jelenik meg a kihallgatáson, és a gyanúsított nem ragaszkodik a jelenlétéhez, akkor védő nélkül is kihallgatható. Ha azonban a gyanúsított ragaszkodik ügyvédje jelenlétéhez, akkor ezt a rendőrség köteles figyelembe venni.

41 A fiatalkorúak elleni eljárásban a rendőrségnek ki kell hallgatnia a gyanúsított gondozóját tanúként, de csak a gyermek neveltetésére vonatkozó kérdésekre kötelező válaszolni, az üggyel kapcsolatban azonban nem kell vallomást tenni. A törvény előírja környezettanulmány beszerzését is, ami a gyanúsított fiatalkorú otthoni életkörülményeiről szól. Ha a gyanúsított valamilyen oktatási intézményben tanul, és még nem múlt el 18 éves, iskolai jellemzést is be kell szerezni az iskolában tanúsított magatartásáról, tanulmányi eredményeiről, társaihoz és a közösséghez való hozzáállásáról. Ha az ügy tárgya ezt indokolja, és a nyomozóhatóság (rendőrség) vezetője hozzájárul, akkor a fiatalkorú kihallgatásán pedagógus nevelője is jelen lehet. Ez a lehetőség elsősorban akkor jöhet számításba, ha a törvényes képviselő nem él a jelenlét jogával a kihallgatáson. Kábítószer-fogyasztással kapcsolatos jogi kérdésekben ingyen segítséget kérhetsz a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatától a os telefonszámon. 13. Elkaptak az utcán/aluljáróban/szórakozóhelyen fél gramm fűvel/speeddel/heroinnal a zsebemben/táskámban, most mi lesz? Az illegális kábítószerek megszerzése, tartása (termesztése, előállítása, behozatala, kivitele) Magyarországon bűncselekmény, és alapesetben 5 (öt) évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A fentihez hasonló szituációkban azonban általában csekély mennyiségű kábítószerről van szó, ilyen esetekben pedig a büntetés felső határa már csupán 2 (kettő) év. Fontos tudni, hogy a fenti fenyegetettségtől függetlenül a magyar szabályozás ismeri az ún. elterelés intézményét, ami azt jelenti, hogy ha valakit csekély mennyiségű, saját (tehát nem eladási, átadási) célra tartott (termesztett stb. ) kábítószerrel kapnak el, úgy mentesül a büntetés alól, feltéve, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 (hat) hónapig folyamatos az állapotának megfelelő kezelésben részesült egy erre jogosított egészségügyi szolgáltatónál. 14. Jó-jó, de mi az, hogy csekély mennyiség? A csekély mennyiség fogalmát a Büntető Törvénykönyv végrehajtási rendelete határozza meg az egyes kábítószerfajtákra lebontva. Eszerint a kábítószer csekély mennyiségű, ha annak (bázis formában megadott) tiszta hatóanyag-tartalma (fű esetében pl. a THC-tartalom) nem halad meg egy bizonyos, az adott kábítószerre jellemző értéket. Az egyes gyakoribb kábítószerek esetén ezek az értékek az alábbiak:

42 15. Kábítószer fajtája Hatóanyag mennyisége (gramm) 1. marihuána, hasis 1 2. extasy (MDA, MDMA stb.) 1 3. amfetamn, metamfetamin: 0,5 4. LSD: 0, kokain: 2 6. heroin: 0,6 Hangsúlyozandó, hogy tehát nem a nálad talált anyag bruttó tömege irányadó, hanem az abban lévő tiszta hatóanyagé. 5 (öt) % THC-tartalmú fű esetében például a csekély mennyiség felső határának megfelelő mennyiségű hatóanyag 20 g marihuánában lesz kimutatható. Gyengébb anyag esetén értelemszerűen ennél több is beleférhet, erősebbnél pedig ennél kevesebb is elérheti a csekély mennyiség felső határát. A hatóanyagtartalmat egyébként laboratóriumi vizsgálattal állapítják meg az eljárás során. Kannabisz növény esetén további kisegítő szabály, hogy a mennyiség akkor csekély, ha a növényegyedek száma legfeljebb 5 (öt) db, függetlenül azok méretétől és potenciáljától. Nem árt, ha tudod, hogy a kábítószer jelentős mennyiségűnek számít, ha a benne található tiszta hatóanyag mennyisége az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros mértékét meghaladja (a fenti 5 %-os példánál maradva tehát több mint 400 g füvet találnak nálad). A kettő közötti az ún. alapeseti mennyiség. A mennyiségnek a büntetési tétel nagysága miatt van jelentősége, illetve abból a szempontból, hogy alkalmazható-e az adott esetben elterelés. 16. OK, csekély mennyiséggel kaptak el, és a végén megúszhatom a büntetést, de mi történik addig? A büntetőeljárás természetesen megindul, hiszen formailag bűncselekményt követtél el. Maga az eljárás három szakaszra osztható: az első az ún. nyomozati szak (ezt a rendőrség végzi), ezt követően kerül sor ha annak feltételei fennállnak a vádemelésre (ez az ügyész dolga), végül a bírósági szakasz (tárgyalás) zárja a sort. A nyomozás során számítani kell arra, hogy behívnak kihallgatásra, vizeletmintát vesznek tőled, sőt, extrémebb esetekben (pl. ha a kereskedelem gyanúja is felmerül

43 veled kapcsolatban) házkutatást is elrendelhetnek. Fontos tudni, hogy mint gyanúsított nem vagy köteles arra, hogy az igazat mondd, sőt arra sem, hogy egyáltalán mondjál valamit. Talán utóbbi a legbölcsebb magatartás, hiszen bármi, amit mondasz bizonyítékként felhasználható ellened (vagy mondjuk a barátod ellen), és ezen az sem segít, ha egy korábbi vallomást később visszavonsz. Gyakran hallunk olyan esetekről, hogy a rendőrök lájtosabb vagy kevésbé lájtos lelki terrorral, megfélemlítéssel próbálnak kiszedni információkat eljárás alá vont fogyasztókból, azonban az ilyen protonáci tempónak nem kell bedőlni: ha hallgatsz, nem tehetnek veled semmit! A nyomozás végeztével az ügy az ügyészhez kerül, aki a nyomozás adatai alapján dönt arról, hogy vádat emel-e, avagy megszünteti az eljárást (esetleg további nyomozást is elrendelhet). Ő dönt arról is, hogy az adott esetben fennállnak-e az elterelés feltételei (csekély mennyiség, saját használat emlékszünk, ugye). Amennyiben igen, úgy nyilatkoznod kell, hogy vállalod-e a kezelésen való részvételt, mert az elterelés önkéntes alapon működik (mondjuk az alternatívája ami ugye a büntetés kissé elrelativizálja ezen mivoltát). Amennyiben a feltételek fennállnak és te is vállalod, úgy az ügyész 1 (egy) évre elhalasztja a vádemelést veled szemben, és kezdődhet az elterelés. 17. Hogy néz ki az elterelés a gyakorlatban? A vádemelés elhalasztásáról az ügyésznek írásbeli határozatot kell hoznia, és azt részedre át kell adnia. Elvileg tájékoztatást is kell kapnod arról, hogy mely szolgáltatókhoz fordulhatsz, ez azonban gyakran elmarad. A legjobban teszed, ha ilyenkor tájékozódsz az akkreditált intézmények elérhetőségéről és letöltöd a budapesti és vidéki elterelést nyújtó kezelőhelyek listáját. Ha választottál, simán odamész a határozatoddal, és bejelentkezel kezelésre. Előfordulhat, hogy tele van a választott intézmény, vagy nem nyújt az állapotodnak megfelelő szolgáltatást, ilyenkor újabb után kell nézni. Maga a kezelés egyébként három formában zajlik attól függően, hogy függőnek, rendszeres használónak vagy csupán alkalmi fogyasztónak minősülsz. Ezt az adott kezelőhelyen egy ún. előzetes állapotfelmérés során fogják meghatározni, és eszerint fognak beosztani. A függők ún. kábítószer-függőséget gyógyító kezelés -ben, a rendszeres használók kábítószer-használatot kezelő más ellátás -ban, míg a kocadrogosok megelőző-felvilágosító szolgáltatás -ban részesülnek. A kezelés kéthetente átlagosan két óra elfoglaltsággal jár. Fontos, hogy a részvételnek folyamatosnak kell lenni! 30 (harminc) napnál hosszabb kihagyás a hat hónap megszakadásával jár, és kezdheted az egészet elölről, kivéve, ha valamely elháríthatatlan ok folytán (pl. baleseted volt) nem tudtál megjelenni. Utóbbi esetben a folyamatosság nem szakad meg, de a 30 napon túli időtartam a 6 hónapba nem számít bele!

44 A hat hónap elteltével az egészségügyi szolgáltató igazolást köteles kiállítani a részedre, amivel vígan elzarándokolhatsz az ügyészségre. 18. Mi a helyzet azzal az esetleges kezeléssel, amit az ügyészi határozat meghozatala előtt kezdtem el? A Btk. úgy szól, hogy az igazolást legkésőbb az elsőfokú bírósági ítélet meghozataláig kell megszerezni és bemutatni. Éppen ezért álláspontunk szerint minden olyan kezelés ér, ami az eljárás megindulását (a lebukást ) követően indult (vagy folytatódott); ezt egyébként nemcsak jogi, hanem célszerűségi érvek is alátámasztják. Az ügyészség egy belső jogértelmezési döntés melyet ehelyütt nem részleteznénk eredményeképpen ugyanakkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy csak a vádemelés elhalasztásáról szóló határozat meghozatalát követő időtartam számítható be, ezért ne lepődj meg azon, ha a korábbi kezelést az ügyész nem fogadja el, és vádat emel ellened annak ellenére, hogy összességében megvan a hat hónapod. Álláspontjuk helytelenségét mi sem támasztja alá jobban, minthogy ilyen esetben a bíróság a vádemelést követő első tárgyaláson megszünteti az eljárást veled szemben, amennyiben bemutatod az ügyész által el nem fogadott papírt. No comment 19. Mi a helyzet akkor, ha elkezdtem ugyan a kezelést, de azt nem fejeztem be a vádemelés elhalasztásának egy éves időtartama alatt? Mint fent írtuk, a hat hónapos kezelésről szóló igazolást az elsőfokú bírósági ítélet meghozataláig kell prezentálni. Az egyéves lauf csupán segítség abban, hogy be tudd szerezni a papírt, de ha véletlenül kicsúszol belőle, és vádat emelnek ellened, az ítélet meghozataláig még mindig bemutathatod az igazolást. A vádemelés és az első tárgyalás között ugyanis többnyire hónapok telnek el. 20. Bemutattam az igazolást, elfogadták, túl vagyok a dolgon. Most akkor van priuszom? A hat hónapos kezelés teljesítése jogi szaknyelven egy büntethetőséget megszüntető okot eredményez, aminek eljárási vetülete az, hogy az igazolás bemutatását követően az eljárást megszüntetik veled szemben. A megszüntetett eljárás lényegében olyan, mintha nem is lett volna, ezt fejezi ki az is, hogy ilyenkor a bíróság amennyiben a megszüntetésre a bírói szakban kerül sor végzést és nem ítéletet hoz. Priuszod tehát nem lesz, nyugi (azaz nem fogsz szerepelni a büntetett előéletűek listáján, mivelhogy nem is lettél megbüntetve)!

45 II. Baleset-megelőzés A motorkerékpáros közlekedés biztonsága 1. Alapadatok Tanácsok két keréken utazóknak A motorkerékpáros közlekedés napjainkban Magyarországon és kontinensünkön egyaránt a reneszánszát éli. Egyre többen közlekednek motorkerékpárral a közutakon, évről-évre növekszik a forgalomba helyezett motorkerékpárok száma, s ezzel sajnálatos módon kedvezőtlen tendencia tapasztalható a motorkerékpáros közlekedés biztonságának alakulásában. A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerint december 31-én a Magyarországon forgalomba helyezett motorkerékpárok száma összesen db volt. A számadatok azt is mutatják, hogy az ezredforduló óta a motorkerékpárok száma folyamatosan nő. A Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett - alapvetően új - motorkerékpárok számában még erőteljesebb tendencia mutatható ki ben db motorkerékpárt helyeztek először forgalomba, ugyanakkor 2004-ben a évinek (8.875 db) csaknem a kétszeresét, azaz db-ot. Az újonnan forgalomba helyezett motorkerékpárok száma kedvezően hat a járművek átlagéletkorának az alakulására. Míg 2003-ban 16,3 év, 2004-ben 15,3 év, addig az elmúlt év végén már 14,6 év volt a hazai tulajdonú motorkerékpárok átlagéletkora. Ugyanakkor megjegyzésre szorul, hogy a kedvező tendencia ellenére ez az átlagéletkor még mindig magas.

46 2. A motorkerékpáros közlekedés biztonsága az Európai Unióban A motorkerékpáros közlekedés előtérbe helyeződése és a motorkerékpárosok közlekedési magatartásának alakulása az elmúlt időszakban sajnálatos módon a közlekedésbiztonság kedvezőtlen alakulásával járt. Ez a jelenség úgy Magyarországon, mint Európa más országaiban is tapasztalható. Az Európai Közösségek Bizottsága februárjában jelentette meg az Európai Unió 2010-ig tartó közlekedéspolitikai koncepciójának, a Fehér Könyv -nek a félidős értékelését tartalmazó anyagot. A Bizottság közleményében megállapítható, hogy Európa közlekedésbiztonsági helyzete az elmúlt öt évben néhány újtagállam kivételével általában véve javult, ugyanakkor rendkívül aggasztó, hogy a motorkerékpárosokkal kapcsolatos közúti tragédiák száma nőtt. Ez az egyetlen úthasználói kategória kontinensünkön, melynek halálozási aránya növekedett, ellentétben az általános csökkenő tendenciával. A közúti halálozások számán belül a motorkerékpárosok aránya 1996-ig stabilan 9,5 % volt, ugyanakkor 2003-ban már elérte a 14 %-ot és között a motorkerékpáros halálozások száma Európában 5,6 %-kal emelkedett, miközben a közúti balesetben meghalt személyek száma összesen 12 %-kal csökkent. Különösen kedvezőtlen a helyzet Olaszországban és Belgiumban, ahol a motoros tragédiák száma 40, ill. 39 %-kal nőtt, pozitív példa ugyanakkor Franciaország, ahol a kedvezőtlen tendencia a közlekedésbiztonságot érintő általános reformokat követően 2003-ban megfordult. Amennyiben a motorkerékpáros közlekedés biztonsága az elkövetkező években változatlan tendenciát mutat, úgy 2010-ben Európában három közúti tragédiából egy haláleset alanya motorkerékpáros lesz (ma hatból egy ez az arány).

47 3. A motorkerékpáros közlekedés biztonsága Magyarországon Magyarországon a motorkerékpárosok által okozott balesetek száma és a halálos balesetek aránya az elmúlt években sajnálatos módon kedvezőtlenül alakult. Míg 2001-ben a Fehér Könyv bázisévében 495 személysérüléses motorkerékpáros okozott közúti balesetet, addig 2006-ben már 875. Ezáltal hat év függvényében a növekedés mértéke 56,5 %-os. Az elmúlt évben 118 motorkerékpáros vesztette élet hazánk közútjain, azaz átlagosan számítva csaknem minden harmadik napon a motorkerékpározás áldozatot szed. A motorkerékpáros balesetek számának növekedésének számos oka van, de a legfőbb okot az emberi tényezőben, a járművezetői magatartásban kell keresnünk. A motorkerékpározás elterjedése különösen Budapesten, a főváros környékén és a nagyobb városokban - minden bizonnyal összefügg a nagyvárosi közlekedés zsúfoltabbá válásával, s az átlagosan lassúbb haladási sebességgel. Ugyanakkor sajnálatos módon sok motorkerékpáros választja a tiltott utat, azaz a gyorsabb előrehaladás érdekében szándékos, s sokszor igen durva szabálysértések elkövetésétől sem riadnak vissza. Ezzel azonban fokozott közlekedésbiztonsági kockázatot jelentenek, veszélyeztetik saját maguk életét és testi épségét, továbbá a közlekedés többi résztvevőinek a biztonságát. Közúti baleset esetén a motorkerékpárosok jóval védtelenebbek a gépjárművekben ülő személyeknél, így a legapróbb hiba is beláthatatlan következményekkel járhat. A fokozott nagyvárosi veszélyhelyzetet jól mutatja, hogy az összes személysérüléses motorkerékpáros közúti baleset mintegy harmada Budapesten és Pest megyében történt. A motorkerékpáros balesetek legfőbb oka a sebesség nem megfelelő alkalmazása (aránya 50 % körüli). Második kiemelt baleseti ok az irányváltoztatás, haladás és kanyarodás szabályainak a

48 meg nem tartása (kb. 18 %), míg harmadik a szabálytalan előzés (11-12 %). Az ittasan okozott motorkerékpáros balesetek száma hullámzó, ugyanakkor növekvő tendenciát mutat, 2000-ben 77, 2004-ben 110, 2005-ben pedig 84 esetben volt a motorkerékpár vezetője szeszesitaltól befolyásolt állapotban (2006-os adattal még nem rendelkezünk). Elmondható, hogy 2005-ben minden tízedik motoros balesetet (az összes baleset 9,6 %- át) ittasan okoztak. A motorkerékpározás idényjellegű közlekedési tevékenység, a szezon a tavaszi kellemes időjárás kezdetétől általában októberig tart. Ennek megfelelően alakul a motoros balesetek havi statisztikája is. Míg 2005 februárjában és decemberében 11, ill. 12. személysérüléses baleset történt, addig májusban 263, júniusban 252, júliusban és augusztusban 236, ill. 239 volt a közúti balesetek száma. A hét napjai vonatkozásában a legtöbb motorkerékpáros baleset és tragédia pénteken és szombaton történik, míg a napi órákra levetítve a és órák közötti időszakok a legveszélyesebbek. 4. Közúti ellenőrzések és a preventív tevékenység A motorkerékpáros közlekedés biztonságában tapasztalható kedvezőtlen jelenségek és tapasztalatok miatt az Országos Rendőr-főkapitányság májusában a motorkerékpárral és segédmotor-kerékpárral közlekedők fokozott ellenőrzését rendelte el. Az országos akció egy hónapja alatt a közutak mentén szolgálatot teljesítő rendőrök kiemelten ellenőrizték a kétkerekű motoros járművek közlekedését. Az akció sikeresen zárult. A május havi statisztikai adatok alapján összességében 10,2 %-kal kevesebb személysérüléses közúti baleset történt, azon belül pedig 30,2 %-kal csökkent a motorkerékpáros személyi sérülések száma. A pozitív eredményeket azonban beárnyékolja, hogy az intézkedések ellenére a halálos kimenetelű motoros balesetek száma mindössze eggyel csökkent, ami sajnálatos módon hűen érzékelteti e járművezetői kategória fokozott veszélyeztetettségét. A közlekedésrendészeti tevékenységgel kapcsolatban szükséges kijelenteni, hogy az intézkedések nem feltétlen a szankcionálásra irányulnak. A közlekedők segítése, a felvilágosítás és a baleset-megelőzési tevékenység ugyanúgy a munkánk szerves részét képezi. Kiemelt jelentőségőnek tartjuk a motorkerékpár vezetők megfelelő felvilágosítását, a fokozott veszélyhelyzetekre való figyelemfelhívást, mert a balesetek lekerülhetősége

49 alapvetően a járművezetőkön múlik. Nincs olyan rendőrség, mely képes lenne egy időben valamennyi járművezető magatartását felügyelni. Egy felelőtlen, meggondolatlan manőver, egy hirtelen gyorsítás és egy a motorkerékpáros részéről még elfogadhatónak tartott szabálysértés beláthatatlan következményekhez, tragédiákhoz, és emberi sorsok tönkremeneteléhez vezethet. Éppen ezért a hagyományos baleset-megelőzési tevékenységi formákon túl a rendőrség gyakran képviselteti magát a motorkerékpáros rendezvényeken, a motoros találkozókon, s esetenként olyan rendezvények szervezésére kerül sor, ahol a motorkerékpárosok kipróbálhatják vezetéstechnikai tudásukat, képességeiket. Az ORFK Országos Baleset megelőzési Bizottság támogatásával nyarán kerültek megrendezésre a Hungarocart Motoros Napok, melynek a mogyoródi Hungarocart Center és közvetlen környéke adott otthont. A rendezvény június, július és augusztus egy-egy szombati napján és óra között várta az érdeklődőket. A programok változatosak voltak: gerincét a mini-motoros verseny képezte, de sor került ügyességi-gyorsasági versenyre, motor szépségversenyre és ismert motorkerékpáros versenyzők élménybeszámolóira, melyek közlekedésbiztonsági tapasztalatok és tanácsok átadását is tartalmaztak. Végezetül: napjaink modern, nagy sebességre képes motorkerékpárjai tömeges szabadidő- és közlekedési eszközzé váltak, ugyanakkor e mozgékony járművek közlekedésének biztonsági kockázata átlag feletti. A motorkerékpárosok által okozott közúti balesetek számának visszaszorítása társadalmi érdek, mely szükséges ahhoz, hogy hazánk közlekedésbiztonsági helyzete kedvezően változzon. A közúti balesetek túlnyomó része megelőzhető, a tragédiák pedig az egészségügyi esetektől eltérően elkerülhetőek. Az eredmények eléréséhez pedig nem kell sok: csak egymás iránti tisztelet és jogkövető, fair közlekedési magatartás. Közlekedési jótanácsok a biztonságos kerékpározásról Hazánkban a kerékpározás nagy népszerűségnek örvend! Tavasszal újra előkerülnek a garázsból a kerékpárok, és a téli hideg után jól esik túrázni a kellemes friss levegőn. Mielőtt útnak indulnának, azonban ne feledjék, szükséges egy kis előkészület. Íme néhány tanács azoknak, akik kerékpárral, csoportosan vagy egyedül hosszabb utat terveznek. Ellenőrizzük a kerékpár kormányát, a világítóberendezéseket, a féket (külön az első-hátsó féket). Állítsuk be az ülést, figyeljünk arra, hogy ne legyen túl magas, mert pl. ha a

50 hirtelen fékezés után nem ér le a lábunk, könnyen felborulhatunk. Lopás ellen használjunk spirálbilincset. Túrázáshoz vigyünk magunkkal pumpát, tartalékizzókat, illetve egy esetleges defekt javításához szerszámot. Még a tökéletesen szervezett kirándulást is elronthatja, ha elromlik a kerékpár! A közlekedés minden résztvevőjére, így a kerékpárosokra is vonatkozik a látni és látszani biztonsági alapelv. Az esti szürkületben és éjszaka nagyon fontos hogy kerékpárunk megfelelően legyen kivilágítva. Az első és hátsó lámpa mellett helyezzünk az ülés alá fényvisszaverő- szélességjelző felszerelést és tegyünk a küllők közé fényvisszaverő lapot. Az autósok a nem megfelelően megvilágított kerékpárosokat nehezebben, később veszik észre, s ennek könnyen lehet baleset az eredménye. Testi épségünk megóvása érdekében viseljünk sisakot, és térdvédőt. Sisak nélkül a bukások és egyéb balesetek súlyos fejsérüléseket okozhatnak. Ügyeljünk a megfelelő öltözékre! Ajánlatos a hosszú szárú cipő, hosszú nem bőszárú nadrág. A kabáton legyen fényvisszaverő csík vagy viseljünk, feltűnő színeket. Ha esős időben kell útnak indulnunk, használjunk inkább sapkát, mint a kabátunk kapucniját. Az utóbbi ugyanis akadályozhat a látásban és kevésbé észleljük az oldalról érkező járműveket. A kerékpáros balesetek leggyakoribb oka az úttestre történő figyelmetlen kihajtás, valamint ezzel összefüggésben az elsőbbségadás elmulasztása. Sok baleset adódik továbbá a figyelmetlen irányváltoztatásból, valamint a haladási és kanyarodási szabályok megsértéséből is. A kerékpározás gyakorlati ismerete mellett, a közlekedési szabályok is fontosak. A január 1-jén életbe lépett KRESZ változások alapján bővültek a kerékpárosokra vonatkozó szabályok. A Jobbra bekanyarodni tilos, a Balra bekanyarodni tilos, a Mindkét irányból behajtani tilos, és a Behajtani tilos jelzőtáblák alatti kiegészítő táblán kerékpárt ábrázoló ábra van, a tilalom nem vonatkozik a kerékpárosokra. A Kerékpáros közvetett kapcsolat tábla esetében, ha a kerékpáros az útkereszteződésnél balra kíván továbbhaladni, akkor leszállva a kerékpárról, a keresztező menetirány szerinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell besorolnia és az útkereszteződésben áthaladnia. A Kerékpárosok által is használható autóbusz-forgalmi sáv jelzőtábla azt jelenti, hogy az autóbusz-forgalmi sávon kerékpáros is közlekedhet, ha az út szélessége alkalmas arra, hogy egymás mellett biztonságosan elhaladjanak. Szintén az új Előretolt kerékpáros felálló hely balra bekanyarodó kerékpárosok számára nevű útburkolati jel. Ez azt jelenti, hogy a fényjelző készülékkel ellátott útkereszteződésben, az oda kerékpársávon érkező és balra bekanyarodni szándékozó kerékpárosoknak a piros jelzés alatt szabad a többi jármű elé besorolva felkészülni a továbbhaladáshoz. Higgyék el, könnyebb a balesetet elkerülni, mint a váratlan veszélyhelyzeteket megfelelően kivédeni. Fogadják meg ezeket az ajánlásokat annak érdekében, hogy kirándulásuk gondtalan legyen.

51 Néhány hasznos jótanács kerékpározáshoz A kerékpározás mind vidéken, mind pedig nagyvárosainkban egyre elterjedtebb közlekedési forma, időtöltés. Annak érdekében, hogy e sport biztonságosan, a mindennapok során rutinszerűen legyen folytatható az alábbiakban néhány fontos jótanáccsal igyekszünk szolgálni a két keréken közlekedők számára: * mindig időben jelezze irányváltoztatási szándékát. A kézjelzés legyen egyértelmű, mások által pontosan, jól észlelhető * ha az irányváltoztatást nem tudja biztonságosan végrehajtani, inkább álljon meg, és engedje el a forgalmat * az eredeti haladási iránytól eltérő bármilyen manőver előtt győződjön meg arról, hogy nem kezdték-e meg előzését, és arról, hogy mások számára is egyértelmű-e az Ön szándéka * sötétben, korlátozott látási viszonyok között világítsa ki kerékpárját, használjon fényvisszaverő anyagokat ruházatán, illetve a kerékpáron * ha ön látja is a járműveket, nem biztos, hogy azok is látják Önt, ezért lehetőség szerint, amennyiben ezt a körülmények élhetővé teszik keresse a szoros vizuális kontaktust a másik közlekedő féllel * alapszabály, hogy: "a gépjárművezető nem ellenség, a közúti közlekedés nem háború, ebből következően a helyváltoztatás nem túlélési gyakorlat." * kerékpársávról a járműforgalom részére szolgáló úttestre balra bekanyarodni nem szabad. Ilyen esetekben a kerékpárról leszállva, azt tolva kell az úttesten áthaladni * a kerékpárral történő személyszállítás esetén a szállított gyermeket úgy kell elhelyezni a pótülésben, hogy a vezetőt ne akadályozza a vezetésben, és korlátozott látási viszonyok esetén NE TAKARJA EL a kerékpár lámpáit * a kerékpár kivilágításán túl a megfelelő fényvisszaverő anyagok helyes alkalmazása tovább növeli a biztonságot, de ezek NEM HELYETTESÍTIK a kerékpár lámpáit * az útkereszteződés előtt elhelyezett "Elsőbbségadás" és "Állj Elsőbbségadás kötelező" jelzőtáblák ugyanúgy vonatkoznak a kerékpárosokra is * a kerékpárosoknak is javasolt saját részükre az önképzés keretein belül - saját biztonságuk érdekében -foglalkozni a KRESZ szabályokkal, nyomon követni azok folyamatos változásait * a gyalogjárda elsősorban a gyalogosokért, az Ő zavartalan közlekedésük elősegítése érdekében épült, így annak használata jogszabályi kötöttségeken túlmenően toleranciát igényel mindkét közlekedő fél (a gyalogosok, és a kerékpárosok) részéről * ahol van kiépített kerékpárút, saját biztonságának szavatolása érdekében használja azt.

52 Számos tiltó szabály vonatkozik a kerékpáros közlekedőkre. Ezek közül megpróbáltuk a biztonságos közlekedés, az élet, testi épség megóvása szempontjából leglényegesebbeket egy helyre rendezni, melyeket az alábbiakban adunk közre: Tilos többek között: - főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni, - elengedett kormánnyal kerékpározni, - kerékpárt más járművel, illetve állattal vontatni, - kerékpárral állatot vezetni. Reméljük e néhány jótanács, és tiltó szabály megismerése segítségükre lesz abban, hogy a kerékpározás valóban sporttá, kellemes időtöltéssé váljon, és ne torkolljon tragédiába.

53 Tanácsok gyalogosoknak Tanácsok iskolásoknak! Bizonyára te is tisztában vagy azzal, hogy a mindennapos közlekedés óriási veszélyeket rejteget magában, ha nem vigyázunk, nem vagyunk elég körültekintőek és óvatosak. A te általános iskolás korosztályodat is gyakran éri - sajnálatos módon - közlekedési baleset. Ezért kérünk: 1. Inkább 5-10 perccel korábban indulj el az iskolába, hogy ne kelljen rohannod! 2. Körültekintés nélkül soha ne menj át az úttesten! 3. Kerüld azt, hogy álló jármű mögül, vagy takart helyzetből lépj le az útra. 4. Ne szégyelld megfogni szüleid kezét az úton való áthaladás közben. 5. Lehetőleg a kijelölt gyalogosátkelőhelyen (zebrán), ennek hiányában a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra. 6. Az utca nem játszótér. Erről soha ne feledkezz meg! 7. Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék zöld fénye villog és már leléptél az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha még azonban a járdán állsz, semmiképpen sem indul el! 8. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az első illetve a hátsó világításról, valamint a kanyarodás előtt ne felejtsd el kezeddel jelezni szándékodat. 9. Tömegközlekedési járműveken való utazáskor kapaszkodj a balesetek megelőzése érdekében. 10. Ha az autóbusz, villamos és trolibusz ajtaja nyitva van, de a csengő hangját már hallod, ne szállj le illetve fel! Ne feledd! Édesanyád, édesapád és testvéreid mindig hazavárnak! Jótanácsok kisiskolások szüleinek 1. Azon az úton kísérjük rendszeresen iskolába a gyereket, amelyen később egyedül jár majd! 2. Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk! 3. Úttesten való áthaladáskor ragaszkodjunk gyermekünk kezének megfogásához! 4. Úgy indítsuk útra a gyereket, hogy sietség nélkül az iskolához érhessen legalább 5 perccel a becsöngetés előtt! 5. Többször gyakoroljuk vele az átkelést a bonyolultabb kereszteződésekben! 6. Feltűnés nélkül ellenőrizzük, hogy betartja-e a szabályokat, ha egyedül megy! 7. Sose várjunk a gyerekre az iskolakapuval szemben, az utca másik oldalán! 8. Ha lakott területen kívüli közutat is igénybe kell vennie, feltűnő vagy fényvisszaverő ruhadarabot viseljen! 9. A gyereket mindig a járda belső oldalán, az úttestől távol kísérjük. 10. Gyermekünkkel való közlekedéseink alkalmával életkori sajátosságainak megfelelően magyarázzuk el neki a legfontosabb közlekedési szabályokat és a jelzőtáblák jelentéseit.

54 Néhány hasznos tanács közlekedőknek Létfontosságú a balesetek elleni védekezés! A közúti balesetek során több gyermek sérül, ill. veszíti életét autóban utasként, mint gyalogosként vagy kerékpárosként január 1-jétől kötelező a biztonsági gyermekülés használata. o o o o o o o o Használja mindig a biztonsági övet, mely május 1-jétől a hátsó ülésen utazóknak is kötelező. Higgye el, nem szlogen, hogy életeket menthet! A lakott területen kívüli sebességhatárok felemelése nem indok a száguldásra. A legtöbb személyi sérüléses baleset abszolút és relatív gyorshajtásból következik be. A tolerancia, a defenzív magatartás, a türelem a másik közlekedő partnerkénti kezelése életeket menthet. A gépjárművezetők a jó idő beálltával számoljanak azzal, hogy egyre több kerékpáros vesz részt a közúti forgalomban. Sötétben, korlátozott látási viszonyok között ne feledje kivilágítani kerékpárját! Használjon fényvisszaverő anyagokat a jobb láthatóság érdekében. Ha Ön látja is a járművet, nem biztos, hogy azok is látják Önt. Mindig időben jelezze irányváltoztatási szándékát. A kézjelzés legyen egyértelmű, mások által jól észlelhető. Ha az irányváltoztatást nem tudja biztonságosan végrehajtani, inkább álljon mg és engedje el a forgalmat. Segédmotorkerékpárral mind lakott területen belül, mind lakott területen kívül kötelező a bukósisak használata! Ne feledje: a körforgalomban bent lévőnek mindig elsőbbsége van és a körforgalomba belépéskor nem, de kilépéskor minden esetben kötelező az irányjelző (jobb) használata.

TÁJÉKOZTATÓ A DESIGNER DROGOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A DESIGNER DROGOKRÓL Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete TÁJÉKOZTATÓ A DESIGNER DROGOKRÓL 2 TARTALOM 1. A drogkarrier 2. A designer drogok fajtái és hatásai 3. A kábítószer veszélyei a munkádra 4. Törvények 5. Szervezetek

Részletesebben

1) Demográfiai helyzetkép:

1) Demográfiai helyzetkép: I. Gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2006 évi helyzetének elemzése, és a bűnmegelőzési tevékenység értékelése Fejér megye településein Előadó: Szabó Mónika, a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási

Részletesebben

TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS

TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS Írta: Pelle Andrea ügyvéd, a TASZ jogsegélyszolgálatának vezetôje Szerkesztette: Dénes Balázs Korrektor:

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

Narkománok gondozása és gyógykezelése

Narkománok gondozása és gyógykezelése Narkománok gondozása és gyógykezelése Készítette: Halasi Anita 2005. Minden jog fenntartva a szerzőnek és a Rubeus Egyesületnek! Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Bevezető.....2 2. Drogpolitika......

Részletesebben

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön

6. téma A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Kutatóműhely Országos tudományos pályázat Kategória: I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív hallgatói

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014. a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa

A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014. a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014 a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa A kábítószer-helyzet Magyarországon 2004-2014 a Nemzeti Drog Fókuszpont jubileumi összefoglaló kiadványa

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

Kézikönyv Edzőknek a dopping és drog problémákról

Kézikönyv Edzőknek a dopping és drog problémákról Kézikönyv Edzőknek a dopping és drog problémákról Taníts tisztán játszani! A dopping és drogfogyasztás megelőzése fiatalkorú sportolóknál című konferencia sorozat anyaga A kiadvány az Emberi Erőforrások

Részletesebben

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Mell.: 1 db H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-10901/2014. Témafelelős: Barát László Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tárgy:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tisztelt Szülk! A kiadványt az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlségi Minisztérium pályázati támogatásának köszönheten állítottuk össze.

Tisztelt Szülk! A kiadványt az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlségi Minisztérium pályázati támogatásának köszönheten állítottuk össze. Tisztelt Szülk! Az alábbiakban a kábítószerekkel, ennek veszélyeivel és a megelzéssel kapcsolatban próbáltunk összegyjteni néhány hasznos információt, amelyek talán segítségükre lehetnek. A kiadványt az

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

ÁRTALOM- CSÖKKENTÉS MAGYARORSZÁGON

ÁRTALOM- CSÖKKENTÉS MAGYARORSZÁGON 5-DROGFUZET.QXD 2003/12/10 22:13 Page 1 TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 5. SZÁM 2003. ÁRTALOM- CSÖKKENTÉS MAGYARORSZÁGON TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. DECEMBER 5-DROGFUZET.QXD 2003/12/10 22:13 Page 2 Írták:

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben

dr. Bolyky - dr. Sárik A fiatalkorúak bűnelkövetésére és a bűnelkövetések szankcionálására jellemző magyarországi helyzetről Rosszgyerek

dr. Bolyky - dr. Sárik A fiatalkorúak bűnelkövetésére és a bűnelkövetések szankcionálására jellemző magyarországi helyzetről Rosszgyerek dr. Bolyky - dr. Sárik HELYZeTElemzés A fiatalkorúak bűnelkövetésére és a bűnelkövetések szankcionálására jellemző magyarországi helyzetről 2015 Rosszgyerek www.pressleyridge.hu A fiatalkorúak bűnelkövetésére

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátáshoz és kezeléséhez

Részletesebben

TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 2. SZÁM 2001. KENDER- KÖNYV TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2001. MÁRCIUS

TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 2. SZÁM 2001. KENDER- KÖNYV TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2001. MÁRCIUS TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 2. SZÁM 2001. KENDER- KÖNYV TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2001. MÁRCIUS Kiadja a Társaság a Szabadságjogokért Írták: Dénes Balázs (III. fejezet) Pelle Andrea (I. fejezet) Sándor

Részletesebben

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május

Magyarország által benyújtott. Első Jelentés. Budapest, 2012. május A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a gyermek jogairól szóló Egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyv 12. cikkének 1. bekezdése alapján Magyarország által

Részletesebben

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1 Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1. A közbiztonsági koncepció célja, feladata 2. Helyzetelemzés 2.1 Merre halad a világ? 2.2. Magyar sajátosságok 2.3. Gödöllői helyzetkép 2.3.1.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére

Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére POLGÁRŐR KÉZIKÖNYV Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek polgárőrök és polgárőr vezetők részére Az Országos Polgárőr Szövetség kiadványa Budapest, 2003. POLGÁRŐR KÉZIKÖNYV Bűnmegelőzési és szakmai ismeretek

Részletesebben