XI. MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS HUNGARIAN CONGRESS OF RADIOLOGY. II th SZEPTEMBER 2-4 SZEGED ÖSSZEFOGLALÁSOK ABSTRACTS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS HUNGARIAN CONGRESS OF RADIOLOGY. II th 1982. SZEPTEMBER 2-4 SZEGED ÖSSZEFOGLALÁSOK ABSTRACTS"

Átírás

1 it j f: oi XI. MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS HUNGARIAN CONGRESS OF RADIOLOGY II th ÖSSZEFOGLALÁSOK ABSTRACTS SZEPTEMBER 2-4 SZEGED

2 ' \í XI. MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS 11 Hungarian Congress öf Radiology Összefoglalások Abstracts

3 A kivonatok sorszáma azonos a programfüzetben feltüntetett előadások sorszámával. Az előadók névjegyzéke és az előadások sorszáma a programfüzetben található. MS

4 f Csatő Zs«; J A Magyar Csonttumor Regiszter tapasztalatai /Budapest/ 20 év tapasztalatai alapján foglalkozik az előadás a csonttumorok pathomechanizmusával, diagnosztikájával - különös tekintettel a röntgendiagnosztikára - és a kezelési módszerek tapasztalataival

5 1 5 Csaftó. Za«; 1 Experiences of the Hungarian Bone Tumour Registry /Budapest/ On the basis of a 20-year experience the author deals with the pathomechanism and diagnostics - especially X-ray diagnostics - of the bone tumours and with the experience gained in the therapy of these tumours

6 Moldenhauer. W. t Finck«W., Groth. P««Krüger, M»: Csontmetastasisok röntgen- és scintigráfiás diagnosztizálása daganatos betegségekben /Rostock/ Több mint 80Ö f elsősorban a csontrendszerben elhelyezkedő metastasisos daganatos beteget vizsgáltunk meg röntgen diagnosztikával és csontseintigráfiával. Összegezzük ezen diagnosztikus eljárások senzitivitását és specifitását. Elemezzük a therápiás eljárás i és a hosszú megfigyelési idő jelentőségét.

7 Moldenhauer, W.«Finck«W««Groth«P.«Krüger, M.: Diagnostics of skeletal metastases in tumor diseases by x-rays and scintigraphy /Rostock/ More than 800 patients suffering from tumors with predominating localisation of metastases in the skeletal system were examined with roentgen diagnostics and skeletal scintigraphy. Conclusions are drawn in regard to sensitivity and specifity of these diagnostic procedures. The importance for the therapeutic strategy and the long time survey is analysed.

8 Cyb. A.P.. Bizer. V.A.. Parshin. V.Sg A komplex röntgenvizsgálat szerepe a lokális osteogen szarkóma inváziójának meghatározásában /Obninszk/ 140 beteget $ akiknél morfológiai vizsgálatokkal osteogen szarkómát diagnosztizáltak komplex, kétirányú rontgenfelvételekből, tomográfiából és perifériás angiográfiából álló röntgenvizsgálatnak vetették alá# Az angiográfia a röntgentomográfiához viszon#itv.a 2-3-szor nagyobb gyakoriságban mutatja az epipysis és az izületi tok lágyrészeinek megbetegedését, A szersok tanulmányozták él lokális tényezők /destrukció, a corticalis réteg károsodása, periostealis reakció, lágyrész komponens, az izületi lágyrész elemek invölutíója/ hatását a betegség lefolyására. Az adatok alapján kimutatják a tumor átterjadését az Ízületre, és az oestogen szarkoma lokális terjedésének a következő beosztását javasolják? T^ - intraossalis tumor lokalizáció, T2 - lágyrész komponens képződés a daganatban /csont lágyrész daganat/ Tj - csont-lágyrész, izületi-folyamat. Feltárták a fenti beosztás szerinti lokális^ daganatterjedés kiterjedtsége és a tüdő metastatizáció időpontja, valamint az élettartam közötti közvatiftn kannaniatnt. j V I

9 Cyb. AJ M Bizer«V«A«. Parshiri. V,S,: The role of complex roentgenological studies in determination of local osteogenic sarcoma invasion. Prognostic significance of T-category /Obninsk/ 140 patients with morphologically confirmed diagnosis of osteogenic sarcoma were exposed to complex roentgenological study composed of roentgenography in two projectionsj tomography*and peripheral angiography* Angiography showed 2-3-fold incidence of affection of epiphysis and soft tissue elements of joint capsule, compared to roentgenotomography. The influence of local factors /destruction, cortical layer damage, periostea! reaction, soft tissue component, involution of articular soft tissue elements/ on the course of the disease was studied* The data received allowed us to mark out the tumor invasion to the joint and to propose the following scheme of local in- i vasion of osteogenic sarcoma: \ T^ - intraosseous tumor localization, Tp - formation of soft tissue component in the tumor /osseous soft tissue tumor/ T* - osseous-soft tissue-articular. Immediate dependence between the extent of local tumor invasion according to above mentioned scheme and the time of lung metastasization and life span was revealed.

10 xo Kolár, J.«ZÍdková«H.«Sprindrich«J.: Osteoblastoma /Prága/ Az osteoblastoma a csontoknak egy ritka elsődleges daganatos állapota, szorosan összefügg az osteoid osteomával. V a Í a "~ mennyivel több mint 200 megfigyelésről találhatunk elszórtan feljegyzéseket a szakirodalomban, illetve összefoglalást néhány csontdaganattal és daganatos állapotokkal foglalkozó monográfiában. A tapasztalatok az osteoblastoma angiográfiás képével'szembeötlően elégtelennek bizonyultak. Hét saját esetről számolunk be; közülük, ötöt angiográfiásan vizsgáltunk. E csontdaganatok hativ röntgenképei néha. egészen különbözőek, néhánynál destructio, más esetekben súlyos osteosclerosis tapasztalható. Ugyanez a különbség található az angiográfiás képeknél, amelyek általában a daganatos massza csekély mértékű fejődését mutatják csak a kapilláris szakaszban, két esetben azonban erős festődést észleltünk hasonlóan az osteoclastomához. A daganatok prognózisa kedvező, bár eddig öt malignus esetről Is tudunk. A resectio előnyben részesitendő, részleges resectio és sugárkezelés időnként a daganat regressziójához vezetett. Az előadásban a daganat differenciális diagnózisának kritériumai kerülnek elemzésre.

11 4 Kolár«J.«Zídkova, H.«&prindrich«J.: Ósteoblastoma /Praha/ Osteoblastoma is a. rare primary tum.orous condition of the bones, closely related to osteoid osteoma. A little more than 200 documented observations are scattered in the literature and summarized in some monographs dealing with bone tumours and tumor-like conditions. Scanty experience with angiographic picture of osteoblastoma is evident. Seven own cases are documented, among them five with angiographic investigations. Native pictures of osteoblastomas are sometimes quite different, with destructions in some and excessive^oste sclerosis in others. The same difference seems to exist in angiographic appearances which show mostly only slight opacification of the tumorous mass during the capillary, phase and in two cases on the contrary an excessive opacification similar to that of osteoclastoma. Prognosis of the tumor is favourable, although about five documented malignant cases are known until now. Resection is method of choice; incomplete resections and irradiations sometimes initiated regression of the tumor. Differential diagnostic criteria of this tumor are discussed thoroughly.

12 5 12 Lénárt G». Csat6 Za«i Az os ischii és os pubis tumorai /Budapest/ A Regiszterben szereplő 1576 tartó és nozgatórendszeri daganat közül összesen 9 volt az os ischiiben és os pub is "ban található. A ritka lokalizáció indokolja ezen tumorok diagnosztikájára! és terápiájával való foglalkozást.

13 Lenárt«G«a Csat6, Zs«;. 1 a 1 ^ Tumours of the ischial and pubic bones. /Budapest/ Prom the 1576 tumours of the musculoskeletal system registered in the Hungarian Bone Tumour Registry, 9 were found in the ischial and pubic bones. The rare localization gives reason to an analysis of the diagnostical and therapeutical features of this condition.

14 6 Arany L, és Darida S«: A malignitás angiographiás jelei /Debrecen/ 130 nem daganatos és daganatos beteg angiographiás vizsgálatának elemzését adják a szerzők. A vizsgálatok célja az volt f hogy a malignitás megbizható angiographiás jeleit kimutassák a mozgásszervek csont- és lágyrész daganatain. Az arteriographia véleményük szerint hasznos módszer, nár az angiogramm alapján a szöveti felépítésre még következtetni is nehéz* A különböző daganatésoportokon belül /benignus, semimaiignus és malignus/ nagyon hasonló angiographiás jelek f ábrázolódtak, egyetlen olyan arterio- \ graphiás jel volt, ami csak a rosszindulatú daganatoknál volt kimutatható, az éramputáció és a vénaocclusio.

15 6 15 Arany. L., Darida, S,: The angiographic signs of malignancy /Debrecen/ An anlysis is given about the arteriographic studies of 130 patients with non-tumorous and tumorous dieases of the extremities Our aim was to show the reliable signs of malignancy and to demonstrate the significance of arteriographic studies in differential diagnosis. The arteriography is a,valuable method in this topics, as well. The various tumor groups /benign, semimalignant and malignant/ can display quite simiíar arteriographic character. Among the tumoron and non-tumorous disorders" \ can be demonstrated almost the same angiographic changes. The only sign which was demonstrated only in malignant tumors is the vessel amputation and vein occlusion.

16 16 Schanzl A», Somogyi J.t Csontdaganatok angiographiája. /Pécs/ A szerzők csontdaganatok angiographiáját tárgyalják a Pécsi Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinikáján augusztusáig végzett vizsgálatok alapján. A csontdaganatok vascularisatiójának tanulmányozásakor a szerzők hangsúlyozzák az angiographiás értékeléskor felmerülő nehézségeket. Az angiographia jelentősége a következőkben áll: 1«Kimutatható vele a daganat jóindulatú vagy rosszindulatú volta. 2. Kimutatható a daganatot tápláló artéria és a vérellátás /operáció, ercb olizáció/ f 5» Meghatározható a daganat mérete és kiterjedése, a csontszövetek és lágyrészek érintettsége /operáció, besugárzás/. 4. Segitséget nyújt a biopsia helyének megválasztásakor. 5* Ellenőrizhető a terápia hatékonysága /progresszió, regresszió, visszaesés/*

17 7 17 Schanzl, A>«Somogyit J«: -: Angiography of bone tumours I /Pécs/ I The authors survey the angiographies of bone tumours, examined at the Radiologic Clinic of the Medical University of Pécs, between 1967 and the August of 1982, Studying the vascularisation of bone tumours, the authors emphasize t&e difficulties of angiographic evaluation. The significance of angiography is summarized, as follows: 1/ it may demonstrate the benignity or malignity of bone tumours, 2/ demonstrates the feeding artery and the blood supply of the tumour /operation, embolisation/, 3/ determines the size and extension of the tumour and the involvment of bone and soft tissues /operation, irradiation/, 4/ hfelps to choose the best site of biopsy to be taken, 5/ controlles the effectiveness of therapy /prpgression, regression, recurrancea

18 8 18 Kónya A., Vadon G.«Engloner L.: Csont- és lágyrészdaganatok angiográfiás vizsgálata /Budapest/ j I A test lágyrészeiből kiinduló daganatok esetén a hagyományos rtg-vizsgálat csak korlátozott mértékű információval szolgálhat. Sok csont-tumor ugyan jellegzetes röntgen megjelenésű, azonban vannak olyan esetek is, amikor nem csak a radiológus, hanem a ; pathológus és a sebész,is nehezen feloldható dilemma elé kerül. Praeoperative minél pontosabb diagnózisra kell törekedni, mely feladatnak - más módszerek alkalmazása mellett /ec&o, CT stb/ - az angiográfiá tesz eleget. Az angiográfiá nyújtotta és a sebészi kezelést is elősegitő információk: Lehetővé válik: - a tu valódi kiterjedésének meghatározá- ' sa /tu-satelliták is/ - a daganat és a régió főbb érképletei viszonyának meghatározása - annak demonstrálása, hogy a tu honnan kapja a vérellátását - eredményes biopsia helyének meghatározása - következtetés a tu jellegének vonatkozásában... _.

19 8 19 Kónya, A,, Vadon. G.«Engloner, L.; Angiography in evaluation of tumors of bone and soft tissues /Budapest/ 1 In instances of tumors which originated from the soft part of body conventional radiography can provide limited information. Many bone lesions have a characteristic roentgen appearance, while others create diagnostic dilemmas not only for the radiologist, but also for the pathologist and surgeon. Therefore -angiography niay be useful examination to obtain such an information than the true extension of the tumor, relatlooship between the lesion and the major vessels of the region. Angiograpfcqr helps to identify the feeding arteries, the best site of biopsy, the nature of the tumor and to detect tumor recurrence, too*

20 9 20 Kagel* g»q««lorenz, G««Tischer. W. t i Meier«G««Kirsch t G.: \ Angiographia a csonttumorok diagnosztikájában /Greifswald/ Az angiographias vizsgálatok eredményeiről számolunk be 32 elsődleges csontdaganatban szenvedő betegünk esetében. Elemezzük az angiographia és a scintigraphia szerepét az elsődleges rosszindulatú csontdaganat kimutatásában, differenciál diagnosztikus szerepét, hatásfokát.

21 Kagel, K»0.«Lorenz, G«. Tischer«W. t Meier, G««Kirsch, G«s Angiography in the diagnostic of bone tumors /Greifswald/ The results of angiography in 52 patients, with primary bone tumors are demonstrated. The contribution of angiography and scintigraphy toward confirming or disproving the presence of a primary malignant bone tumor, its differential diagnosis and extension is analysed"*

22 lo Schonei'sh, R«t A scintigráfia korlátai a csontdaganatok és metastasisok diagnosztikájában /Schwerin/ A Tc-99ni elnevezésű vegyületeket használó csontsa intigráfiát magas fokú sensitivitás, de alacsony fokú specificitás jellemzi. Elsődlegesen mindenféle rádióaktivitás akkumulációja képes a csontanyagcsere körülirt aktiv folyamatának kimutatására, A csontdaganatok és metastasisok kérdéskörében némileg növelhető a diagnózis valószinüsége további szempontok figyelembevételével, úgy mint az intenzitás, a lokalizáció és a fokozott rádióaktivitást mutató területek gyakorisága, Ezért a szerzők bemutatják, hogy milyen fontos minden értéket, a valós és szimulált akkumulációk^összes lehetőségét figyelembe véve kiszámolni a csontscintigrammon. Vizsgálatainkból kizártuk a technikailag hibás csontscintigrammok eredményeit, A szerzők bemutatják a fenti vegyület akkumulációjának lehetőségét egyes kalcifikációkban. Továbbá meg kell emliteni más, csonton kivüli szervekben mind physiológiásan mind patológiásán jelentkező akkumulációt, mint pl. a húgyúti rendszer, vagy a lágyrészek különböző rétegei a mell amputációja után, Végülis az eredmények egy jelentős részét nem malignus csontfolyamatok okozzák. Ezek további elemzést, vagy más- módszerekkel történő megvilágítást igényelnek.

23 Schöneich. R,: Limitations of the scintigraphic statements in the diagnostic of tumors and metastases in the "bones /Schwerin/ The skeletal scintigraphy using Tc-99m~ labeled compounds is characterized by a high sensitivity "out a low specifity. Primarily every accumulation of radioactivity is able to prove a circumscribed active process of skeletal metabolism. According to the question of skeletal tumor or metastases in the bones you only can get a higher degree of probability by using additional criteria like intensity, localisation and frequency'of the regions with increased radioactivity* For that reason the importance will be demonstrated to calculate the value of every result regarding all possibilities of real and simulated accumulations in a skeletal scintigram. The report excludes results of skeletal scintigrams with technical faults. It will be demonstrated the possibility of accumulation of the named compound in several calcifications. Further has to be mentioned the accumulation in other extraskeletal organs both physiologically and pathologically like in the urinary system or the simulation of results by different layers of soft tissue after amputation of the breast. At last there is the majority of results caused by nonmalignant processes of the bones you have to reflect upon or to clarify by other methods.

24 11 24 Dénes L..'Galambos G.«Krasznai K.«Büttner É.: A diffúz p1asmocytorna összehasonlitó radiológiai és immunológiai vizsgálata /Szolnok/ felvett betegünkből 42 plasmocytomás esetet diagnosztizáltunk az utóbbi 20 év folyamán. Diagnózisunkat a röntgennel kimutatott csontelváltozások, a monoclonális immunoglobulinok /Mc lg/ immunológiai demonstrációja és/vagy a csontvelő vagy más minta szövettani diagnózisa alapján állitottuk fel. A betegek átlagéletkora 62,1 év volt, 35 férfi, 7 nő, Minden esetben immunoelectrophoresist végeztünk,4 immun- n globul in osztály Me Ig-jének meghatározásával. 27. esetben találtunk Mc Ig-t, 13 esetben X fajtát, 12-ben Ji tipusu lánc Ig-t mutattunk ki f 6 az IgA, 5 az IgM, 2 az IgU, 15 eset az IgG- osztályba tartozott. 6 esetben IgU Bence-Jones paraproteint találtunk a vizeletben. A totális protein érték normális volt az esetek 50 %-ában, az antitest titer csökkent 18 esetben. 5 esetben a szövettani-kórbonctani vizsgálat folyamán lympho- [ plasraocytoid blastomára /szarkóma-szerü károsodás/ derült fény az Összes nyirokszervben, a csontokban, a máiban és a vesékben Nehézségek jelentkeztek a differenciális diagnózisban tüdőrákos betegeknél, akiknél általános lytikus csontlesio és Mc lg pozitivitás jelentkezett, az első reakció a lytikus csontkárosodás volt.

25 11 25 Dénes. L,.' Galambos, G««Krasznai, K,«Büttner, K«_; Radiological and immunological comparative study of the diffuse plasmocytoma /Szolnok/ 42 plasmocytoma cases were diagnosed during the last 20 years among admissions. The diagnosis was based upon the radiologically demonstrated bone-lesions, immunological demonstration of monoclonal immunoglobulins /Me Ig/ and/or the histologic diagnosis of bone marrow and/or of specimens. The mean age of the patients was 62,lyears, 35 of them were mala, 7 were female, Immunoelectrophoresis with determination of Me Ig of 4 immune globulin-classes was carried out in all cases. In 27 cases out of them Me Ig-s were found, in 13 casesxtype, in 12 casesjltype lightchain Ig-s were demonstrated, 6 belonged to IgA, 3 cases to IgM, 2 to IgU and 15 cases to IgG class. In 6 cases IgU Bence-Jones paraprotein was found in the urine. The total protein-value was normal in 50 % of the cases, ' the antibody-titer was decreased in 18 cases, In 5 cases the hstologic postmortem examination disclosed lympho-plasmocytoid biastoma /sarcoma-like lesion/ of all lymphoid-organs, bones, liver and kidneys. Differential-diagnostic difficulty was encountered in pulmonary cancer cases with generalized lytic bonelesions and Me Ig positivity, where the first manifestation was the lytic bonedestruction.

26 12 26 Rusz M.i Tanulságok négy csonttumor kapcsán /Szeged-Deszk/ A 10 éven át megfigyelt két benignus csonttumor, egy juvenilis cysta és egy Ollier-syndroma késői felfedezése ellenére is a beteg munkaképességének megtartásával járt*a két benignusnak vélt cronttumor pedig a kórlefolyás során meglepő fordulatot vett ia malignusnak bizonyult.

27 12 Rusz«M.: 1 \ Lesson in connection with four bone tumours /Szeged-Deszk/ Two benign bone tumours, a juvenile cyst and an Oilier syndrome has been } observed during ten years period < of time. Despite of their late diagnosis they did not influence working capacity. Surprisingly, the other two bone tumours which were originally thought to be benign proved to be malignant.

28 Vajda L, Varga L ; év csonttumoros eseteinek radiológiai vonatkozásai /Békéscsaba/ Városi körházunk Orthopaed Osztályán ÍOév alatt előfordult csonttumoros esetekről statisztikát készítettünk. Néhány érdekei? eset bemutatásával rá szeretnénk mutatni arra, hogya diagnosis felállításában a rtg. vizsgalatnak döntő szerepe van. A raalignus csonttumorok eseteiben azonban gyakran a végső biztos diagnosist csak a szövettani vizsgálat birtokában mondhatjuk ki. Kiemeljük azt a szomorú statisztikai tényt, hogy a mallgnus csonttumoros betegeink közül egy sem érte meg a diagnosis felállításától számított 5 évet. Evvel kapcsolatban fel szeretnénk hívni a figyelmet a korai dlagnostlsalas fontosságára és a theraplas lehetőségek megválasztására*

29 13 29 Vaj da, A«. Varga«Á.t The bone tumors under 10 years from the point of view of the radiology diagnosis /Békéscsaba/ Since the foundation of the department of Orthopaedics in Békéscsaba /1971/ 27 patients were diagnostized with benign and malignant bone tumors. Clinical examples are demonstrated illustrating at the same time a schematic classification of those signs on a roentgenogramm which is many cases facilitate the prediction of the specific diagnosis and in consequence the prognosis of the lesion. The need for an effective cooperation between the specialities in stressel.

30 14 30 Diethelm, L«; A fejlődési rendellenességek radiológiai kutatásának jelentősége a csigolyatestek fejlődéstörténete szempontjából /íiainz/ A csigolyatest fejlődési rendellenességek mindig ismétlődő, tehát bizonyos törvényszerűségek szerint keletkező formákat mutatnak, melyekből meghatározott fejlő- ; déstörténeti fokozatok vezethetők le. Uj, eddig csak ritkán megfigyelt formákat mutat be az eddig ismert formák mellett, o abból egy fejlődéstörténeti fázist vezet le, melyben ezeknek a formáknak keletkéz-,niük kellett. Ez az anatómusok és fejlődéstanászok részére ad ösztönzést, hogy e fejlődési hibák korai stádiumaival az eddiginél behatóbban foglalkozzanak. I

31 14 31 Diethelm«L«; Die Bedeutung der radiologischen Fehlbildungsforschung für die Entwicklungsgeschichte der Wirbelkörper /Mainz/ Die Wirbelkörperfehlbildungen zeigen immer wiederkehrende also nach bestimmten Gesetzmässigkeiten entstehende Formen, aus denen sich bestimmte entwicklungsgeschientliehe Stufen ableiten lassen. Es werden neuere, bisher nur selten beobachtete Formen neben den bisher bekannten Formen vorgestellt und daraus eine Phase in der Entwicklungsgeschichte abgeleitet, in welcher diese Formen entstanden sein müssen. Hieraus wird eine Anregung an die Anatomen und die Entwicklungsgeschichtler /Embryologen/ abgeleitet, sich dieser Fehlbildungs - Frühstadien mehr als bisher anzunehmen.

32 15 Vizkelety T t ; Szempontok a csontizületi betegségek röntgendiagnosztikájához /Budapest/ Alapvető követelmény a technikailag jól elkészitett felvétel. Az első hibaforrás a rossz helyzetgen készült, vagy rossz minőségű felvétel. A második hibaforrás a Icép értékolésében rejlik. A kis jolek felismerésének hiányán kivül az esetek többségében a különböző jelek hibás érté- ; keléséről van szó, azok félreértókelésével", vagy értékelésével. Törekedni kell a fokozott objektivitásra és a túlértékelés elkerülésére. A muskoloszkeletális rendszer röntgendiagnosztikájának fontos példákkal illusztrált szempontjai a következők: jól centrált felvételek, diagnosztikus probléma asetén a gétagokról összehasonlító felvételek készüljenek normál állásban; kiegészitő felvételek és rétegfelvételek kééüljenek a radiológussal törtónt consilium alapjánr különböző segédvonalak, szögek mérése szükséges lehet; a funkcionális fel- I vételek, kontrasztanyagos vizsgálatok és a - CT megfelelő javallatok alapján növelik diagnosztikus lehetősegeinket. Az orthopédok és radiológusok jó együttműködése jól értékelhető felvételek mellett anyag- és munkamegtakarítást is oredmúnyo

33 15 33 Vizkelety, T.:, Viewpoints of X-ray diagnostics of i muskuloskeletal diseases i /Budapest/ The basic requirement is the technically impeccable Roentgenogram. The first source of error is an X-ray picture made in faulty position or with inadequate technic, the second the evaluation of this picture* Besides a lack of diagnosis of the pathological signs, one can meet in the majority of the cases with the faulty assessment of different signs with their misjudgement in taking them for pathological,, or with their overestimation. One has to strive for an increased objectivity and thus for the avoidance of overdiagnosis. Important viewpoints, illustrated with examples, of the X-ray diagnostics of the muskuloskeletal diseases: the well centered Roentgenogram; in case of a diagnostical problem comparative X-ray pictures of the limbs, if possible in their normal position; it is advisable to arrange the complementery Roentgenograms and tomograms with the radiologist before. One has to know the use and measurement of the different auxiliary lines a.nd angles* The functional X-ray pictures, the contrast examinations, the computer tomography, used with proper indication, enlarge considerably our diagnostical possibilities. The good cooperation of the orthopaedists and radiologists leads to well evaluable X- ray pictures, sparing of material and work. Í

34 16 y, Baudisch, E,. Linde, M., Ba,rta«ü»«Neumann, R, : Az arthritis psoriatica klinikai és radiológiai tünetei /Jena/ Izületi panaszok esetén 135 psoriasis beteg anamnesztikias adatai, klinikai immunserológiai és i'öntgenológiai vizsgálátai alapján dolgozák ki az arthriti3 psoriatica kritériumait. Az arthritis psoriatica rontgenológiai tünetei a következők: egymás mellett váltakozva csontépülés és csontlebontás, periostealis reakciók, az izületi rés kiszélesedése, a legtöbbször hiányzó deroirteralizáció a megbetegedett izületek környékén és mutilációra való hajlam ankylosis és az izületi károsodás különleges formái. A rontgenológiai lelet-fajták ismerete lehetővé teszi a más arthritis formáktól való elkülönítést,

35 16 35 Baudisch, B,«Linde, M,, Barta, U». Klinische und radiologische Symptome der Arthritis psoriatica /Jena/ Bei 135 Psoriasispatienten mit Gelenkbeschwerdc wurden durch anamnestische Erhebungen, klinische, immunserologische und rö'ntgenologische Untersuchungen die Kriterien der Arthritis psoriatica erarbeitet. Die röntgenologisehen Symptome der Arthritis psoriatica sind folgende: Wechselndes Nebeneinander von Knochenaufbau und Knochenabbau, Periostres&tionen, Gelenkspalterweiterung, die meist fehlende Demineralisation in der Umgebung erkrankter Gelenke und die Neigung zu Mutilationen, Ank^losen und Besonderheiten im Gelenkbefallmuster* Die Kenntnis dea röntgenologischen Befundmusters erlaubt eine Abgrenzung zu anderen Arthritisformen,! j

36 17 36 Fritz, H.; Pluorozisos csontpraeparátumök bemutatása /Drezda/ összefoglalás nem érkezett!

37 17 37 Fritz. H«; Demonstration fluorotischer Knochenpraperate /Drezda/ Abstract not submitted!

38 18 38 Kenéz J««Kocher I>, Kenyeres É,: Atlanto-axialis instabilitás primer polyarthritisbea /Budapest/ I Primer chronious polyarthritisben gya-r kori a nyaki gerincszakasz és különő- I sen a bonyolult anatómiai felépítésű \ craniocervicalis átmenet súlyos érintettsége. A ligamentum longitudinale posterius? de különösen a ligamentum transversum atlantis megbetegedése miatt az atlasgyürü helyzete az epistropheusom f ill* az axison instabillá válik, luxátio vagy subluxatio capitis inferior állhat elő* Előadásunkban ezen életveszélyes állapot röntgenanatómiai vonatkozásait, vizsgálati technikáját ás klinikai következményeit ismertetjük, A SOTE Neurológiai és Psychiátriai Klinikák beteganyagában az elmúlt négy évben hat ilyen beteget észleltünk. Egy elhalt beteg neuropathológiai feldolgozásánál megállapított hosszupályadegeneratios jeleket I is bemutatjuk. *

39 18 39 Kenéz, J«Kocher, I <t Kenyeres, E,; Atlanto-axial instability in primer chronic polyarthritis /Budapest/ It is frequent in cases of primer chronic polyarthritis that the pathologic process is invading the cervical spine, particularly craniocervical region having complicated anatomical relations. The jeopardised posterior longitudinal, and especially transverse atlantai ligament is the reason, why atlantoaxial instability appears causing luxation or subluxation of the atlasring on the axis, of flexion or rotatoric type. This dangerous disturbance will be discussed, the details of X-ray anatomy, the way of neuroradiological exploration, and clinical consequences will be dealt with* In the last four years six such cases were observed in the material of neurological and Psychiatric Clinics of 30TE. One of these patients died, ant on autopsy, the sings of ascending and descending degeneration of the myelum were clearly visible.

40 19 Böck. G. x- Werner. B». Baudiach. E t. Eitner. S.g Az "életkornak megfelelő röntgen lelet" kifejezés használata a rontgendiagnoszt ikában /Jena/ Egyes csontok és mellkasi szervek röntgenfelvételeinek vizsgálatakor gyakran hangzik el 9 hogy kornak megfelelő röntgen le let!; el" van dolgunk. Erre vonatkozó jelek és megfelelő osztályozás azonban még nem áll rendelkezésünkre* Saját vizsgálataink bebizonyitották? hogy a gerincoszlop, a medence, a terdizületek és a mellkasi szervek röntgen leleteinek osztályozása a vizsgált betegek életkora szerint nem lehetséges a növekedés befejeződése után. Többször is ugy találtuk, hogy különböző röntgen jeleket jellemeztek a kornak megfelelőként" ugyanabban az életkoban. Mindaddig^amig a felnőtt- és idős-kori röntgen leletek közötti differenciálásnak nincsenek ki- f dolgozott? minden esetben egyformán al- " kalmazhatoszempontjai, tudásunk jelenlegi szinvonalán megfelelőbb a nem pathologiás röntgen lelet" illetve a pathologiás röntgen lelet" / a diagrosztizált betegségnek megfelelően/ kifejezéseket alkalmazni, semmint eddig nem'bizonyitott összefüggésekre támaszkodni. *

41 19 41 Böck, G., Werner, B >t 3audisoh., E t< Eitner, S, : On the use of the term "age-adequate A-ra# findings" in X-ray diagnosis. /Jena/ In assessing X-ray Pictures of some sceletal portions and of the thoracal organs frequently it is stated that "age-adequate X-ray findings" are at hand. Definitions of such signs, underlying such classes of findings are not presented. Examinations of our own have shown, that a classification of X-ray findings of the spinal column, the pelvis, the knee joints and of the thoracal organs according to the age of the examined persons after the end of growth is not possible. Also we have found, that different X-ray signs are described to be "age-adequate" in the same age. As long as criterions of an interpersonally corresponding and reproducible differentiation between Z-ray findings of the adult age and of the senium are not elaborated, a limitation of the statement "no pathological X-ray findings" and "pathological X- ray findings... /in the therm of the diagnosed disease/" meets better the present state of knowledge than the maintenance of relations not to be proved.

42 20 42 Somogyi J»i Sohanzl A«; A femoro-patellaris izület egyensúly zavarai /Péc s/ Az erős mértékű laterális trakcios impulzusok következtében a femoro-patellaris izület laterális pörcfelületére fokozott terhelés nehezedik, azafc az u.n. laterális hyperpressiós syndroma jön létre. A betegség progressziója során először a patella dislokációja /részleges ficam, ficam/,később chondromalacia, dysplasia és végül femoro-patellaris arthrosis jelenik meg. A röntgenvizsgálat defile" röntgenképekből áll, amelyeket a 30,60 és 90 fokos szögben hajlitott'térdről készitettek Picat módszerével. A vizsgálati módszer és az alapvető elváltozások ismertetésén tul a szerzők bemutatják két sebészetileg bizonyitott esetüket.

Elôadás-kivonatok. Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2 Nemzetközi Egészségügyi Központ, Szeged

Elôadás-kivonatok. Alkalmazott Informatikai Tanszék, 2 Nemzetközi Egészségügyi Központ, Szeged Elôadás-kivonatok PERCUTANEOUS INTERVENTIONS OF MALIGNANT BILIARY OBSTRUCTION Malignus epeúti obstrukciók percutan intervenciója Akhan Okan Hacettepe University, Ankara Interventional radiologists play

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS

MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS VTT ( IllS-mf 9478 MAGYAR RADIOLÓGUS KONGRESSZUS Előadások kivonata 1984. augusztus 27-29. Debrecen 1 KLTE kémiai épület KONGRESSZUS 2 DOTE Radiológiai Klinika 3 DOTE III. Kollégium villamos 10 busz XII.

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 293 A vizsgálat célja: A colorectalis carcinoma a májcirrhosis utáni leggyakoribb halálok Magyarországon a gastrointestinalis betegségek között. Colorectalis rákban szenvedô betegek kb. egynegyedének már a

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

Uzsoki utcai levelek 12. VÁLOGATOTT FEJEZETEK A NŐGYÓGYÁSZATI ÉS UROLÓGIAI ONKOLÓGIÁBÓL

Uzsoki utcai levelek 12. VÁLOGATOTT FEJEZETEK A NŐGYÓGYÁSZATI ÉS UROLÓGIAI ONKOLÓGIÁBÓL VÁLOGATOTT FEJEZETEK A NŐGYÓGYÁSZATI ÉS UROLÓGIAI ONKOLÓGIÁBÓL THE CHOOSEN CHAPTERS IN GYNECOLOGICAL AND UROLOGICAL ONCOLOGY Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ Szerkesztette: Dr. Mayer Árpád 2008.

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment FÕSZERKESZTÕ-HELYETTES DEPUTY EDITOR IN CHIEF Szûcs Miklós FÕSZERKESZTÕ EDITOR IN CHIEF Romics Imre SZERKESZTÕBIZOTTSÁG

Részletesebben

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR.

A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. A LÁBSZÁRTÖRÉS KORSZERŰ KEZELÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE KLINIKAI ÉS KISÉRLETES VIZSGÁLATOKKAL Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei DR. WIEGAND NORBERT Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Mozgásszervi

Részletesebben

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek

Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek Programfüzet, Absztraktok, Jegyzetek 2014. június 26-28. Szeged A Magyar Radiológia folyóirat melléklete ISSN 0025-0287 Két éves kortól Amikor a biztonság a legfontosabb L.HU.PH.RI.22.05.2014.0063 Gadovist

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI

ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI Department of Nuclear PET/CT Prof. Medicine, Dr. IN H.-J. E01 ONCOLOGY University Biersack of Bonn, Germany malignancies External few damage Departments patients beam to who due adjacent radiation of to

Részletesebben

The Hungarian Journal of Vascular Diseases

The Hungarian Journal of Vascular Diseases Fiatal Angiológusok VI. Országos Fóruma 2008. október 9-11. Balatonkenese,TELECOM-ÜDÜLÔ Kongresszusi Központ Fôtémák Carotis betegségek kezelése: mûtét versus intervenció. Endovascularis beavatkozások

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK DISEASES OF SELECTED ORGANS IN ZOO AND EXOTIC ANIMALS. INTEGUMENTARY, NEUROENDOCRINE

Részletesebben

Klinikai vizsgálatok Paget-kórban, különös tekintettel a biszfoszfonát kezelés következtében létrejött csontrendszeri változásokra.

Klinikai vizsgálatok Paget-kórban, különös tekintettel a biszfoszfonát kezelés következtében létrejött csontrendszeri változásokra. SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Klinikai vizsgálatok Paget-kórban, különös tekintettel a biszfoszfonát kezelés következtében létrejött csontrendszeri változásokra. Doktori (Ph.D.)

Részletesebben

Aritmia/Arrhythmia. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : B1

Aritmia/Arrhythmia. Cardiologia Hungarica 2008; 38 : B1 Aritmia/Arrhythmia A QT-VARIABILITÁS VIZSGÁLATA 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN Lengyel Csaba, Orosz Andrea, Takács Róbert, Várkonyi Tamás, Baczkó István, Wittmann Tibor, Papp Gyula, Varró András SZTE

Részletesebben

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 265

Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 265 Vizsgálat célja: Az epipharynx-tumorok terjedésének, MR diagnosztikus értékének tanulmányozása. Módszer: A vizsgálatainkat 1-1.5 T térerejû berendezésekkel végeztük el. Kihasználtuk a módszer multiplanalis

Részletesebben

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia

Volume 5 Issue 2 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia Volume 5 Issue 2 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia 2013 DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 2 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Uzsoki utcai levelek 11. A Fővárosi Onkoradiológiai Központ alapításának 75. évfordulójára

Uzsoki utcai levelek 11. A Fővárosi Onkoradiológiai Központ alapításának 75. évfordulójára Újabb lehetőségek a klinikai onkológiában és újabb szempontok az onkoradiológiában New possibilitis in the clinical oncology and new considerations in the radiooncology Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ

Részletesebben

Magyar Onkológia Előfi zethető a kiadónál:

Magyar Onkológia Előfi zethető a kiadónál: Magyar Onkológia Főszerkesztő: Dr. Tímár József Tel./Fax: (06-) 25-692 Mobil: (06-20) 825-9685 Szerkesztőség: Országos Onkológiai Intézet (Patogenetikai Osztály) 22 Budapest Ráth György u. 7 9. E-mail:

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Az emlô korszerû radiológiai diagnosztikája

Az emlô korszerû radiológiai diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Az emlô korszerû radiológiai diagnosztikája Onco Update 2004 Forrai Gábor Recent results of breast diagnostics Onco update 2004 Dolgozatunk célja az emlôdiagnosztika új eredményeinek

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI. Dr. Szilágyi Bernadett Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Dr. Szilágyi Bernadett Témavezető: Dr. Horváth M. Tamás, DSc. egyetemi tanár Az értekezés az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport

Részletesebben

INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009. 2009. október 31. - 2010. június 30.

INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009. 2009. október 31. - 2010. június 30. A pályamő azonosítója Szerzıdésszám A projektvezetı vállalkozás/intézmény neve A projektvezetı neve A projekt címe Munkaszakasz száma: Beszámolási idıszak INNOTARS_08-EUKUT_09 OMFB-00539/2009 Magyar Tudományos

Részletesebben

Gyöngyös, 2013. november 13.

Gyöngyös, 2013. november 13. Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2013. november 13. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök:

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010 A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának Tudományos Továbbképző Konferenciája és Update Implantologie 2010 Ma g y a r Fo g o r v o s o k Im p l a n t o l ó g i a i Tá r s a s á g a Szeged, 2010.

Részletesebben

ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel

ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel ONKOGENO-NKFP1a-0024-05 A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel Országos Onkológiai Intézet, AstraZeneca Kft, Auroscience kft, GlaxoSmithKline kft, Janssen- Cilag Kft, Roche

Részletesebben

Jubileumi szám Centenary Issue

Jubileumi szám Centenary Issue Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 100. évfolyam 5. sz. 2007. október Jubileumi szám Centenary Issue Főszerkesztő:

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Csonttumorok. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Csonttumorok. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Csonttumorok Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium PRIMER CSONTTUMOROK ÉS TUMORSZERŰ ELVÁLTOZÁSOK I. Alapvető megfontolások 1. Általános elvek 1.1.

Részletesebben

Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája

Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája TOVÁBBKÉPZÔ FÓRUM Csontmetasztázisok képalkotó diagnosztikája Onco Update, 2007 Gôdény Mária, Bodoky György A képalkotók fontos szerepet játszanak a csontmetasztázis kimutatásában, ezáltal a terápia megválasztásában.

Részletesebben

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment

Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Illyés Géza Alapítvány tudományos folyóirata Scientific journal of Illyés Géza Endowment Főszerkesztő Editor in Chief Romics Imre Főszerkesztő-helyettes Deputy Editor in Chief Szűcs Miklós Olvasószerkesztő

Részletesebben