TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika"

Átírás

1 Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MI A hallgató az alapszintről elindulva sajátítsa el a minimális informatikai és számítógép kezelési alapismereteket, szerezzen jártasságot néhány gyakran használt felhasználói program alkalmazásában. Információtechnológiai alapismeretek. Operációs rendszerek, a Windows és a Linux. Számítógép hálózatok. Az Internet. Elektronikus levelezés. Szövegszerkesztési alapismeretek és prezentációkészítés. Táblázatkezelés. Adatbázis-kezelés alapjai. A gyakorlati foglalkozásokon feladatlapok feldolgozása történik, illetve egy vázlatosan megfogalmazott feladat (pl. adott témában prezentációkészítés) önálló, kreatív megvalósítása. Az órák látogatása kötelező. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. Három számonkérő feladat várható és ezek átlaga adja a félévi jegyet. Egy-egy feladat a felhasználói programok foglalkozásokon begyakorolt alapismereteit összegzi, vagy önállóan kell elkészíteni egy dokumentumot adott elvárások szerint. 1. Bártfai Barnabás: Hogyan használjam? (8. kiadás) BBS-Info Kft., Budapest, Iszáj-Kató-Nagy: Számítástechnika: Az alapoktól az Internetig. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, Kovácsné-Nagy-Ozsváth: Office XP. Computerbooks Kft., Budapest, Lengyel Veronika: Az Internet világa. Computerbooks Kft., Budapest, 1995.

2 Alkalmazott matematika és módszerei I. Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MI A tárgy keretében a hallgatók a matematikai analízis alapvető témaköreivel ismerkednek meg. A szerzett ismereteket feladatmegoldásokban alkalmazzák. Halmazok, relációk és függvények. Rendezett halmazok. Halmazok számossága, számhalmazok számossága. Nyílt és zárt halmazok. Halmazok távolsága és átmérője. Valós számok axiómarendszere. Természetes, egész és racionális számok. Hatványozás. Nevezetes egyenlőtlenségek. Valós számsorozatok. Sorozatok korlátossága és monotonitása. Sorozatok konvergenciája. Határértéktételek sorozatokra. Műveletek sorozatokkal. Cauchy-sorozatok. Teljesség. Sorok, sorok konvergenciája. Konvergencia kritériumok. Abszolút és feltételes konvergencia. Műveletek sorokkal. Elemi függvények. Függvények korlátossága és monotonitása. Függvény határértéke, folytonossága és egyenletes folytonossága. Határérték és folytonosság kapcsolata, monoton függvények. Műveletek folytonos függvényeken. Kompaktság. A kompaktság jellemzése. Kompakt halmazon folytonos függvények tulajdonságai. Összefüggőség. Monoton függvények. Függvénysorok pontonkénti és egyenletes konvergenciája. Hatványsorok. Konvergencia sugár. A differenciálszámítás elemei. Egyváltozós függvények deriváltja. Differenciálási szabályok. Határfüggvény és összegfüggvény differenciálása. L'Hospital szabály. Lagrange-féle maradéktag, Lagrange-féle középérték tétel, Rolle-féle középérték tétel. Lokális szélsőérték, konvexitás, monotonitás. Függvényvizsgálat. Magasabbrendű deriváltak, Taylor-sorok. Az integrálszámítás elemei. Primitív függvény. Határozatlan integrál. Határozott integrál. Darboux tétel. Egyváltozós függvények Riemann-integrálja. Integrálási szabályok. Integrálhatósági kritériumok. Integrálható függvények főbb osztályai. Az integrál alaptulajdonságai. Newton-Leibniz-formula. Az integrál mint a felső határ függvénye. Parciális és helyettesítéses integrálás. Racionális törtfüggvények integrálása, racionalizáló helyettesítések. Terület, ívhossz, forgástest térfogata és felszíne. Riemann-Stieltjesintegrál. Improprius integrálok. Aktív részvétel a gyakorlatokon. A gyakorlat sikeres teljesítése feltételezi az előadás anyagának alapos ismeretét. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A gyakorlati jegy két zárthelyi dolgozat alapján kerül megállapításra.

3 Az írásbeli dolgozatokban egyaránt szerepelnek az előadáshoz kapcsolódó elméleti kérdések és gyakorlati feladatok. Rimán J.: Matematikai analízis feladat gyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás. Műszaki Kiadó, Bárczy Barnabás: Integrálszámítás. Műszkai Kiadó, 2000.

4 Kémiai alapismeretek I. Tantárgy kódja KEB1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) kollokvium (írásbeli) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Balogh József, egyetemi tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja AM Az általános természetszemlélet kialakítása érdekében a gyakorlati (mindennapi) élet számára fontos kémiai ismeretek továbbítása a hallgatók számára, valamint az adott szakterületen való továbbhaladáshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása. A kémia és más természettudományi tárgyak kapcsolata. A kémia tárgya. A kémiai elem fogalma, relatív atom és móltömeg. Az atomok elektronszerkezete. Kvantumszámok. A hidrogénatom. A periódusos rendszer. A kémiai kötés fogalma. Vezetők és félvezetők. Az anyag halmazállapotának jellemzői. Oldatok. Kristályos és amorf anyagok. A kémiai reakciók. A kémiai egyenlet jelentése. A kémiai reakciók sebessége, típusai. Az oldat kémhatása, ph fogalom. Hidrolízis és elektrolízis. Szervetlen kémia. Nemfémes elemek és vegyületeik tulajdonsága. Fémek, az ötvözetek fogalma. Korrózió. Szénvegyületek általános jellemzése. A szénhidrogének. Metán, etilén, acetilén. Alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok. Szénhidrátok. Karbonsavak. Műanyagok. A lehetőség szerint részvétel az előadásokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése A zárthelyi dolgozatokra félévközi jegy szerezhető. A félév végén kollokvium. A kollokviumra az előzetesen kiadott tételsor alapján kell felkészülni. Az intézményi és a tanszéki könyvtár szakirodalmi bázisa, CD és videoállománya, valamint audiovizuális eszközökkel felszerelt előadóterem. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Hargitainé dr. Tóth Ágnes: Kémia, Bessenyei György Könyvkiadó, Ménes-Kónya-Kónyáné: Természetismeret I. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, SH atlasz KÉMIA Springer Hungarica Kft. Budapest, Nyilasi János: Általános kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Nyilasi János: Szervetlen kémia, Gondolat Kiadó, Budapest, Verő József: Fémtan, Tankönyvkiadó Nagy P.-Szabolcsi L.: Általános és fizikai kémia I., Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács Kálmán - Halmos Miklós: A szerves kémia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

5 Kémiai alapismeretek II. Tantárgy kódja KVB1100 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vallner Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT A környezeti kémia későbbi tárgyalásának elméleti alapozása. A középiskolai kémiai tanulmányok felelevenítése, jelentősebb hangsúllyal az antropogén környezetterhelést okozó vegyületeken és folyamataikon. A szemináriumon zárthelyi dolgozatok íratása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése A zárthelyi dolgozatok eredményei alapján, a félév végén gyakorlati jegy. A zárthelyi dolgozatok eredményei átlaga alapján: 50 %-tól 2 (elégséges), 63 %-tól 3 (közepes), 75 %-tól 4 (jó), 88 %-tól 5 (jeles) - 7. Kötelező, ajánlott irodalom Tesztfeladat-sor (fénymásolat) Kémia tankönyvek (7., 8, 9, 10. osztály) Villányi Attila: Kémia a kétszintű érettségire, Kemavill Bt, Budapest, 2004.

6 Biológiai alapismeretek I. Tantárgy kódja BIB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dobróné dr. Tóth Márta Tantárgyfelelős tanszék kódja BI A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes elsajátításához szükséges alapvető biológiai alapfogalmakat, összefüggéseket és vizsgálatokat. Az élő rendszerek felépítése és életfolyamatai. Az élővilág rendszerezése. A humánbiológia alapjai. A klasszikus és a modern genetika elméleti és gyakorlati lehetőségei. A mikrobiológia, a molekuláris biológia és biotechnológia múltja, jelene és várható jövője. Az élővilág egyed feletti szerveződési szintjei. Az ökológiai világkép alapjai. Az élővilág evolúciója. Az ember evolúciója. Az állati magatartásformák. Egy zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) - szóbeli kollokvium Írásvetítő fóliák, Power Point bemutatók, DVD és CD demonstrációk. G. dr. Szabó T. dr. Nyilas K. (1995): Biológia. ART-EAST Kft. Nyíregyháza. Fazekas Gy. Szerényi G. (2002): Biológia I., II. Scolar Kiadó, Budapest. Szerényi G. Albacker V. Berend M. Fazekas Gy. (2003): Biológia I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

7 Biológiai alapismeretek II. Tantárgyi kód KVB1101 (ekv.: BI1263 v. BI1162) Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dobróné dr. Tóth Márta Tantárgyfelelős tanszék kódja BI A tantárgy keretében a hallgatók képet kapnak a növény- és állatfajok rendszerezésének alapelveiről, elsajátíthatják az alapvető növényföldrajzi és társulástani ismereteket, megismerhetik a fontosabb hazai vízi és szárazföldi élőhelytípusokat s azok jellemzőit. A növények rendszerezésének alapelvei. Az algák, zuzmók, mohák és gombák evolúciója, jellemzése és rendszerezése. A hajtásos növények evolúciója, jellemzése és rendszerezése. A magyar flóra és növénytakaró kialakulása, a magyar flóra összetétele. Magyarország fontosabb növénytársulásai. Zonális, extrazonális és edafikus társulások. A Kárpátmedence és Magyarország fontosabb élőhelytípusai. Az élőanyag, az élet eredetéről alkotott hipotézisek. A taxonómia és szisztematika alapjai. Faj fogalma. Speciáció és típusai. Evolúciós elméletek. Etológiai és viselkedésökológia. Gerinctelenek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai. Gerincesek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai. Emlősök evolúciója, jellemzése és rendszertana. Ember evolúciója Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Írásbeli dolgozatok. A hallgató tudásának értékelése írásban történik az elért százalékos eredmények alapján. Diatár, tankönyvek, jegyzetek. Papp Zászló : Zootaxonómia Bakonyi Gábor: Állattan Horánszki A.- Járainé Komlódi M.: Növényrendszertan, Tankönyvkiadó, Bp. Simon T.- Seregélyes T: Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.

8 Földtudományi alapismeretek Tantárgy kódja FDB1401 (ekv.: FD1410) Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Tar Károly Tantárgyfelelős tanszék kódja FD A tantárgy átfogó ismereteket kíván nyújtani a földrajzi burok legfontosabb folyamatairól és azok környezetre és a társadalmi-gazdasági életre kifejtett hatásairól Alapismeretek a Naprendszerről, a Föld helyzetéről, mozgásairól, azok következményeiről. A Föld belső szerkezete. A fölkéreg felépítése, mozgásai, a legfontosabb kőzetképző folyamatok. A lemeztektonika alapjai. A hegységképződések folyamatai. A földtörténet alapjai. A földtörténet korbeosztása, az egyes idők, időszakok, korok és korszakok legfontosabb eseményeinek a bemutatása. A legfontosabb geomorfológiai folyamatok alapismeretei. A hidroszféra általános jellemzése. A talajföldrajz alapjai. A legfontosabb talajképző folyamatok és magyarországi talajtípusok bemutatása. A légkör felépítése, összetétele, időjárási jelenségek alapelemei. Ciklonok, anticiklonok, a nagy földi légkörzés alapjai. A földrajzi övezetesség általános ismeretei. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek rendszere. Az egyes földrajzi övezetek felszínformálódása és fő természetföldrajzi jellemzői Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Gábris Gy. - Marik M. - Szabó J.: Csillagászati földrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Péczely Gy.: Éghajlattan. Tankönyvkiadó, Bp Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Molnár B.: A Föld és az élet fejlődése. Tankönyvkiadó, Bp

9 Földtudományi alapismeretek II. Tantárgyi kód KVB1102 (ekv.: FD1411) Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Tar Károly, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FD A légköri és időjárási elemek megismerése, mérésük alapjainak elsajátítása, távérzékelési módszerek alapjainak ismertetése. Az emberiség légszennyező tevékenységének hatásai a földi légkörre (globális éghajlatváltozás). Geomorfológiai folyamatok modellezése. Klimatológiai ismeretek: A légkör kialakulása. A Föld őslégköre, jelenlegi összetétele. A légkör tagozódása, folyamatai. Az éghajlat fogalma, éghajlati elemek, éghajlati rendszerek. Klímaváltozások. Az éghajlatra gyakorolt antropogén folyamatok hatásai. Az időjárási elemek megfigyelése és mérése. Távérzékelési módszerek. Éghajlati alapelemek (hőmérséklet, légnedvesség, légnyomás, szélerősség) mérése. Zárhelyi dolgozatok. 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. A gyakorlati jegyek százalékos értékeit az év végén összegezzük, és ez alapján számítjuk a gyakorlati jegyeket. Tankönyvek, jegyzetek. Péczely Gy. : Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Bodnár L. Fodor I. Lehmann A.: A természet- és a környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Boros L. (szerk.): Általános természeti földrajzi gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp

10 Fizikai alapismeretek Tantárgy kódja FIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tarján Péter, főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A természettudományos orientációjú hallgatók részére tartandó bevezető előadás, amely elhelyezi a fizikát a társtudományok rendszerében. A természettudományok interdiszciplinaritásának a hangsúlyozása révén olyan fizikai elvek és módszerek kerülnek bemutatásra, amit a hallgatók könnyen használhatnak egyéb területeken. A fizika helye a természettudományok körében. A fizikai megismerési folyamat és módszerei. Alapvető fizikai kölcsönhatások, jellemzésük, megjelenésük a természetben. Mozgások kinematikai- és dinamikai leírása. A termodinamika főtételei. Halmazállapotváltozások. Elektrosztatikai alapfogalmak és alapjelenségek. Az elektromos tér, térerősség fogalma értelmezése. Egyenáramú áramforrások és jellemzésük. Ohm-törvénye, Kirchofftörvények. Áramvezetési mechanizmusok. Elektromos vezetés félvezetőkben. Váltakozó áram és szerepe a mindennapokban. A teljes elektromágneses színkép és tartomány. Természetesés poláros fény. A radioaktivitás és szerepe a mindennapi életben. Méret és energiatartományok. Anyagvizsgálati módszerek. Az energiatermelés alapelvei és lehetséges formái A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Ötfokozatú vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Természettudományi alapismeretek (Társszerzők), Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, Holics László: Fizika I.-II. Műszaki Könyvkiadó, Bp LIFE-A TUDOMÁNY CSODÁI sorozat: Az anyag, Az energia, Az idő. Műszaki Könyvkiadó, Bp Öveges könyvek Gondolat Kiadó 1979.

11 Bevezetés a fizikai labor praktikumba Tantárgy kódja FIB1301 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Varga Klára, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FI Alapvető mérőeszközök szerkezetének és használatának megismerése. Méréskiértékelés, hibaszámítás. Alapmennyiségek mérése. Mérés, méréskiértékelés, hibaszámítás. Alap-mérőeszközök megismerése, hosszúság, térfogat- és időmérés, hőmérők, áramerősség- és feszültségmérő műszerek szerkezete, működése. Alap-mérőeszközök használata egyszerű méréseknél, a kapott eredmények alapján a méréskiértékelés módszereinek elsajátítása és begyakoroltatása. Grafikonok készítése és kiértékelése. Számítógépes programok megismerése a mérések kiértékeléséhez. Laborfüzetek hetenkénti ellenőrzése és osztályozása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. Írásbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Beszeda Imre: Bevezetés a fizikai laboratóriumi gyakorlatokba (Bessenyei György Kiadó, 1998) Budó Ágoston: Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó Budapest, 1975)

12 Tantárgyi kód Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgyfelelős tanszék kódja TANTÁRGYLEÍRÁS Környezettani alapismeretek AIB1004 (ekv.: KV1001) Kollokvium Dr. Kiss Ferenc, főiskolai tanár KT A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás a későbbi tantárgyakhoz. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezet-átalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak ismertetése. Földünk és kozmikus környezetünk. A környezet a környezetvédelem; a környezettudomány és az ökológia fogalma. Ember és a természet közötti kapcsolat a kezdetektől napjainkig. Az emberi tevékenység káros hatásai. A talaj, a víz és a levegő szennyeződése. Globális környezeti problémák: üvegházhatás, ózonréteg vékonyodása, savas esők, füstköd. A megváltozott környezeti feltételek hatása az emberi egészségre. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Hulladékgazdálkodási értékrend. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Annak ellenőrzése és értékelése, hogy a félév során előadott környezettani alapismereteknek (mint például fogalmak, jelenségek, folyamatok, adatok stb.) a hallgató birtokában van-e. A hallgató tudásának értékelése írásban történik, az elért százalékos eredmények alapján. Multimédiás környezettudományi : Globális irányzatok a környezetvédelemben és a fejlődésben: Kozmikus hulladék - kozmikus környezetvédelem: Környezet-tudomány-történet: Kötelező: Kiss Ferenc-Vallner Judit: Környezettudományi alapismeretek, Kiss Ferenc, Lakatos Gyula, Rakonczai János, Majer József: Környezettani alapismeretek, (http://www.tankonyvtar.hu) Ajánlott: Kerényi Attila: Környezettan, Rachel Carson: Néma tavasz, 1994 (1962). Daniel Quinn: Izmael, 1993.

13 Minőségirányítás alapjai Tantárgy kódja AIB1008 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Borda Jenő, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT : A hallgatók ismerjék meg a minőségbiztosítás, minőségirányítás alapelveit, fogalomtárát az ISO 9000:2000 alapján. Ismerkedjenek meg a minőségirányítási rendszerek követelményivel, felülvizsgálatuk folyamatával, továbbfejlesztési lehetőségeivel. Ismerjék meg TQM-et, az EFQM-et és az ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszert. : A minőségügy alapfogalmai az ISO 9001:2008 alapján. A minőségirányítási rendszerek fejlődése, a szabványos minőségbiztosítási rendszerek. A minőségirányítási rendszer felépítése, kialakításának alapvető lépései. A minőségirányítási rendszer auditjai. A minőségirányítási rendszer dokumentációs háttere és azok felhasználása. A minőségfejlesztés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségtanúsítás általános jogi és technikai vonatkozásai. A TQM és az EFQM. Az ISO 14001: környezetközpontú irányítási rendszert. : nincs 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Teszt vizsga : Vizsgateljesítmény : Borda J.: Minőség-minőségbiztosítás (oktatási segédlet)

14 Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Egri Imre, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja KO : A hallgatók megismerik a gazdasági élet alapvető jelenségeit. Felismerik a társadalmi, gazdasági összefüggéseket, amelyek szükségesek a mindennapi munkaügyi, közgazdasági, vállalkozási döntésekhez. : Megismertetni a hallgatókat a gazdasági élet alapfogalmaival, a gazdaság és társadalom kapcsolatrendszerével. Ismerjék meg az árutermelés és piacgazdaság, a pénzügyi rendszer működését. Szerezzenek ismeretet a gazdasági élet szervezetrendszeréről, kapcsolódásáról az állam gazdálkodási rendszeréhez, a szervezeti rendszer, a vállalkozások irányítási és menedzselési mechanizmusaihoz. Kapjanak betekintést hazánk és az Európai Unió, a világgazdaság gazdasági kapcsolódási rendszeréről. : 2 db zárthelyi dolgozat és 1 db házi dolgozat írása, aktuális közgazdasági témából. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Kollokviumi jegy A kollokválás előfeltétele az évközi követelmények legalább 60%-os teljesítése. : Folyóiratok, a tanszék honlapján előadási anyagok és esettanulmányok. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Egri Imre: Menedzsment ismeretek. Stúdium Kiadó, Nyíregyháza, 2004 Hale, Robert E. Taylor John B.: Makroökonómia. KJK Budapest, 1997 Hale, R. Varian: Mikroökonómia középfokon. KJK Budapest, 2001 Mayer, Dietmar-Solt Katalin: Makroökonómia. Aula Kiadó, Budapest, 1999 Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I-II-III. KJK, 1998

15 Környezetfizika Tantárgy kódja KVB1201 (ekv.: FIB2201 v. KV2107 v. FI3102 v. FIB2502) Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Varga Klára Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A tantárgy anyagának feldolgozásához szükséges fizikai előismeretek felidézése (mechanikai-, termodinamikai-, elektromosságtani-, mágnességtani-, optikai-, atom-, magfizikai alapismeretek). A megszerzett alapismeretek felhasználása a Környezetfizika tananyagának elsajátításában. Az anyag kettős természete, hullámok és korpuszkulák. A teljes elektromágneses színkép és főbb jellemzőik (mikrohullámok; hőmérsékleti sugárzás; infra-, látható és uv. fény; röntgen és gamma sugarak). Részecskesugárzások, radioaktivitás. Sugárzások gyakorlati alkalmazása, iparban, gyógyászatban, dozimetriai alapfogalmak. Anyag-fény kölcsönhatások. Anyagvizsgálati műszerek és módszerek fizikai alapjai. Magenergia felszabadítása: atommagok energiája, maghasadás, atomreaktorok működése, atomreaktorok biztonságtechnikája, reaktor típusok. Energiatermelés, és termodinamikai problémái. Energiahordozók, energia tárolás, energiagazdálkodás. Alternatív energiaforrások jelenlegi helyzete. Év közben 2 db ZH írása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Vizsgajegy (ötfokozatú). Írásbeli. Újfaludi László: Környezeti problémák természettudományos alapjai, Eger, Nyilas István Varga Klára: Mérések a környezetvédelem fizikai alapjai c. tárgyhoz (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja Budó - Mátrai: Kísérleti fizika III. (Tankönyvkiadó Budapest, 1979) Nyilas István: A környezetvédelem fizikai alapjai (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja

16 Környezeti fizika labor Tantárgy kódja KVB1202 (ekv.: FIB2202 v. KV2108) Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB1201 v. FIB2201 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Varga Klára Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A tantárgy anyagának feldolgozásához szükséges fizikai ismeretek felidézése (mechanikai-, termodinamikai-, elektromosságtani-, mágnességtani-, optikai-, atom-, magfizikai alapismeretek). A megszerzett alapismeretek alkalmazása a környezetvédelmi munkában. Légköri vizsgálatok: páratartalom, légsebesség mérése. Zajszint-mérés. GM-cső jellemző adatainak meghatározása, radioaktív izotóp felezési idejének-, radioaktív preparátumok aktivitásának meghatározása, béta-sugárzás abszorpciójának vizsgálata, alfasugarak hatótávolságának, energiájának meghatározása. Anyagvizsgálatok: abszorpciós spektrometriai, refraktometriai, polarimetriai mérések. Fotometriai mérések: fényerősség mérése különféle módszerrel. Felületek reflexiós tényezőjének meghatározása. Szóbeli referáltatás. A laboratóriumi jegyzőkönyvek ellenőrzése és értékelése hetente. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy (ötfokozatú). Írásbeli. Újfaludi László: Környezeti problémák természettudományos alapjai, Eger, Nyilas István Varga Klára: Mérések a környezetvédelem fizikai alapjai c. tárgyhoz (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja Beszeda Imre: Bevezetés a fizikai laboratóriumi mérésekbe (Bessenyei György Kiadó Nyíregyháza, 1999.)

17 Környezeti kémia I. Tantárgyi kód KVB1203 (ekv.: KV2101 és KE1006) Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB1100 v. KEB1002 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vallner Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT A természeti környezetben, mint nyitott rendszerben lejátszódó alapvető kémiai reakciók, biogeokémiai ciklusok ismertetése, továbbá ezen folyamatok reakciómechanizmusával, termodinamikájával, kinetikájával összefüggő ismeretek nyújtása. Ezáltal a hallgatók legyenek képesek az antropogén beavatkozás kémiai következményeinek megértésére. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók szerezzenek jártasságot olyan egyszerű kémiai feladatok megoldásában, amelyek a laboratóriumi gyakorlatok elvégzéséhez szükségesek. A természeti környezet evolúciója. A természeti környezet kémiai folyamatai. A Föld, mint reakciótér. A litoszféra kémiája. A hidroszféra kémiája. Az atmoszféra kémiája. A természeti környezet antropogén terhelése. Az elemek környezeti kémiája. Gyakorlat: Kémiai és környezetvédelmi jellegű számítási feladatok típusai. A számításokhoz leggyakrabban használt képletek és összefüggések. Koncentrációszámítással kapcsolatos feladatok megoldása. ph-számítással kapcsolatos feladatok megoldása. Megoldott feladatok tanulmányozása, típusfeladatok megoldása, gyakorlófeladatok. Egyéni feladatmegoldás nehézségeinek megbeszélése. Két zárthelyi dolgozat számítási feladatokból. 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Szóban annak ellenőrzése és értékelése történik, hogy az adott félév során előadott környezeti kémiai ismereteknek (mint például fogalmak, jelenségek, folyamatok, adatok stb.) a hallgató birtokában van-e. Gyakorlaton a hallgató tudásának írásbeli értékelése az elért százalékos eredmények alapján történik, a gyakorlat sikeres teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. Az érdemjegy kialakításának módja: a két dolgozat átlagos százalékértéke el kell érje az 50 %-ot, akkor a hallgató kollokviumra bocsátható A félév végi vizsgáztatás szóban történik a hallgatókkal előzetesen megismertetett témakörök alapján.

18 Környezeti kémia: Kémia I.: A klímavédelem körtánca az idők dallamára: Kötelező: Kiss F.-Vallner J: Környezeti kémia, Papp S.-R. Kümmel: Környezeti kémia, Ajánlott: Stanley E. Manaham: Environmental chemistry Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: Rendszerező kémia feladatokkal, Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, 1990.

19 Környezeti kémia II. Tantárgyi kód KVB1204 (ekv.: KV2101 és KV2102) Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB1203 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vallner Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja KT A természeti környezetben, mint nyitott rendszerben lejátszódó alapvető kémiai reakciók, biogeokémiai ciklusok ismertetése, továbbá ezen folyamotok reakciómechanizmusával, termodinamikájával, kinetikájával összefüggő ismeretek nyújtása. Ezáltal a hallgatók legyenek képesek az antropogén beavatkozás kémiai következményeinek megértésére. Gyakorlat: A hallgatók ismerjék meg a laboratóriumi eszközök használatát, az alapvető laboratóriumi műveleteket és a jegyzőkönyv vezetésének helyes módszerét, megalapozva ezzel a környezeti analitikai gyakorlatokat. A víz szennyezése. Vízelőkészítés és tisztítás. Szervetlen és szerves szennyező anyagok a talajban. A légkör fotokémiai és kémiai reakciói. Ionok és gyökök a légkörben. A légköri oxigén reakciói. A légkör víztartalma. A légkör szervetlen szennyezői - CO 2, SO 2, NO x, stb. A savas eső. A fotokémiai szmog képződése és hatása. Szerves szennyezők az atmoszférában. Az elemek környezeti kémiája. Gyakorlat: Munkavédelmi szabályok, elsősegélynyújtás felszerelései és vegyszerei a laboratóriumban. Laboratóriumi felszerelés. Tömeg- és térfogatmérés. Laboratóriumi alapműveletek: melegítés, bepárlás, szárítás, oldás, szűrés, ülepítés. Különböző töménységű oldatok készítése. Homogén és heterogén anyagi rendszerek vizsgálata. Határfelületi jelenségek, adszorpció. A ph mérése. Sók hidrolízise. Pufferoldatok vizsgálata. Csapadékképződéssel járó kémiai reakciók. Komplexképződéssel járó kémiai reakciók. A gyakorlat sikeres teljesítése a vizsgára bocsátás feltétele. 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) A gyakorlati munka folyamatos ellenőrzése és rendszeresen íratott zárthelyi dolgozatok segítségével. Szóban annak ellenőrzése és értékelése történik, hogy az adott félév során előadott környezeti kémiai ismereteknek (mint például fogalmak, jelenségek, folyamatok, adatok stb.) a hallgató birtokában van-e. A hallgató tudásának írásbeli értékelése az elért százalékos eredmények alapján történik.

20 Az év végi vizsgáztatás szóban történik a hallgatókkal előzetesen megismertetett témakörök alapján. Környezeti kémia: Kémia I.: A klímavédelem körtánca az idők dallamára: Kötelező Kiss F.-Vallner J: Környezeti kémia, Kiss F. - Vallner J.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz I, Papp S.-Rolf K.: Környezeti kémia, Posta József, Kiss Ferenc, Vallner Judit, Tombácz Etelka: Környezeti kémia (kolloidika), 2011., (http://www.tankonyvtar.hu) Ajánlott Stanley E. Manaham: Environmental chemistry Pais István: Kémiai előadási kísérletek, 1978.

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. Informatika I. modul : ECDL felkészítés Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. ST1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 0+40 K Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén) SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Környezetmérnöki szak Környezetmérnöki szak PTE PMMFK Tanulmányi tájékoztató 2007/2008 A szak megnevezése: környezetmérnöki Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Környezetmérnöki szak

Környezetmérnöki szak Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar Környezetmérnöki szak Főiskolai szintű B.Sc. alapképzési Szakindítási kérelem TARTALOM JEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szakindítási

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái

Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002 Gazdálkodási és menedzsment alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar. Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszék 4 KÉPZÉSI PROGRAM 4.1 A képzésért felelős Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 4.2 A szakért felelős személy 4.3 A szak megnevezése Dr. Kiss Tibor PhD, tudományos főmunkatárs, PTE PMMK

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Anatómia TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben

Villamos-mérnökasszisztens

Villamos-mérnökasszisztens Tájékoztató Villamos-mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzés Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Tanszékcsoport 2006 Bevezetés A Debreceni Egyetemen először indul a Villamos-mérnökasszisztens

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAL150101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7)

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Tantárgyi program KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) Pénzügy és számvitel (BA) levelező szak II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 2.

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Földrajz. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Földrajz készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.10. alapján 9-10. évfolyam 2 FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben