KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT"

Átírás

1 Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes elsajátításához szükséges alapvető matematikai alapfogalmakat, összefüggéseket és eljárásokat. A függvény fogalma, tulajdonságai. A sorozat és a függvény határértéke, átviteli elv. A derivált fogalma, alkalmazása. Deriválási szabályok, elemi függvények deriváltjai. Szélsőértékszámítás, függvényvizsgálat. Az egyváltozós függvények integrálszámítása, az integrálszámítás alkalmazása. Komplex számok, műveletek komplex számokkal. Lineáris egyenletrendszerek megoldása. Iszáj Ferenc (szerk.) : Természettudományos ismeretek. Bessenyei Kiadó, Simkovics Attiláné : Matematikai feladatok. Bessenyei Kiadó, Szabó Tamás : Kalkulus példák és feladatsorok. Polygon,

2 Állattani alapismeretek I. BI1161 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Legány András Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A környezettudományi képzéshez szükséges alapvető sejtbiológiai, állatszervezettani, élettani és genetikai ismeretek elsajátítása Az élő rendszerek kémiai felépítése. Prokarióta és eukarióta sejtek szerkezete és funkciói. Sejt örökítő anyaga és működése. Génsebészet, biotechnológiai alapfogalmak. Sejtanyagcsere és energetikai folyamatai. Fehérje szintézis. Sejtmag és sejtosztódás. Génexpresszió. Sejtdifferenciálódás, szövetek, szervek. Soksejtű szervezetek, testszerveződési típusok. Vírusok, baktériumok és cianobaktériumok. Mikroorganizmusok élettana. Szaporodás, életciklusok, fejlődésmenetek. Ivartalan és ivaros szaporodás. Állatok egyedfejlődése és törzsfejlődési szintek. Gerincesek embrionális fejlődése. Táplálkozás és emésztő, légzés, keringés és kiválasztás, valamint szaporító szervek szervrendszerek szervezettana és élettana. Gerinctelenek és gerincesek köztakarója. Gerincesek váz és izomrendszere, mozgás szervezettana és élettana. Neuroendokrin rendszer evolúciója, szervezettana és élettana. A gerinctelen, gerinces állatok érzékszervei. szervezettana és élettana, különös tekintettel az emlősökre és az emberre. Az ember egyedfejlődése. Biológiai szabályozás. Idegrendszer szervezettana és élettana. Magasabb idegműködés, viselkedés, tanulás. írásos beszámoló Bakonyi Gábor: Állattan Tanterem a szükséges prezentációs eszközökkel. 2

3 Állattani alapismeretek II. BI1162 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) BI1161 Tantárgyfelelős neve Dr. Legány András Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A környezettudományi képzéshez szükséges alapvető evolúciós, zootaxonómiai és etológiai ismeretek elsajátítása Az élőanyag, az élet eredetéről alkotott hipotézisek. A taxonómia és szisztematika alapjai. Faj fogalma. Speciáció és típusai. Evolúciós elméletek. Etológiai és viselkedésökológia. Gerinctelenek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai. Gerincesek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai. Emlősök evolúciója, jellemzése és rendszertana. Ember evolúciója. írásos beszámoló Papp Zászló : Zootaxonómia Bakonyi Gábor: Állattan Tanterem a szükséges prezentációs eszközökkel. 3

4 Növénytani alapismeretek I. BI1263 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Szabó Sándor Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A tárgy áttekintést kíván nyújtani a növényi sejtek, szövetek, szervek felépítéséről és élettanáról. A növényvilág fő szerveződési típusai. A prokarióta és az eukarióta sejt felépítése. A növényi szövetek, szervek felépítése és funkciói. Szaporodás, életciklusok, fejlődésmenetek. Növényi növekedés és fejlődés. A hajtásos növények anyagcsereélettana. Növényi tápanyagfelvétel, gázcsere, szállítás, raktározás. Kötelező irodalom: Turcsányi G. (szerk.): Mezőgazdasági növénytan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp Pethő M.: Mezőgazdasági növényélettan. Ajánlott irodalom: Haraszthy Á.: Növényszervezettan és élettan. Tankönyvkiadó, Bp

5 Növénytani alapismeretek II. BI1264 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) BI1263 Tantárgyfelelős neve Dr. Szabó Sándor Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A tantárgy keretében a hallgatók képet kapnak a növényfajok rendszerezésének alapelveiről, elsajátíthatják az alapvető növényföldrajzi és társulástani ismereteket, megismerhetik a fontosabb hazai vízi és szárazföldi élőhelytípusokat s azok jellemzőit. A növények rendszerezésének alapelvei. Az algák, zuzmók, mohák és gombák evolúciója, jellemzése és rendszerezése. A hajtásos növények evolúciója, jellemzése és rendszerezése. A magyar flóra és növénytakaró kialakulása, a magyar flóra összetétele. Magyarország fontosabb növénytársulásai. Zonális, extrazonális és edafikus társulások. A Kárpátmedence és Magyarország fontosabb élőhelytípusai. Kötelező irodalom: Horánszki A. Járainé Komlódi M.: Növényrendszertan, Tankönyvkiadó, Bp. Kárász I.: Környezetbiológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Simon T. Seregélyes T: Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ajánlott irodalom: Borhidi A.: A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszere. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Simon T.: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok virágos növények Hortobágyi T. Simon T. (szerk.): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest Borhidi A. Sánta A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 12. A KÖM Természetvédelmi hivatalának tanulmánykötetei 6. Szerk: Tardy János. Természet BÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest

6 Kémia I. KE1005 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) KE1007 Tantárgyfelelős neve Dr. Balogh József Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A környezetvédelem kémia alapjainak ismertetése. A heterogén kémiai ismeretekkel rendelkező elsőéves hallgatók tudásának összehangolása. Kellő mennyiségű és szintű alapismeret nyújtása a kémia azon területeiről, amelyek szükségesek a környezeti kémia és a környezeti analitika megalapozásához. Környezeti kémia jelentősége, általános és fizikaikémiai alapjai. Tárgyalásra kerülnek olyan általános és fizikaikémiai alapismeretek, mint pl.: Sztöchiometria. Termodinamikai alapfogalmak. Radioaktivitás. Elektronszerkezet és a kémiai kötés. Redox egyensúlyok, savbázis egyensúlyok, ph. Komplex vegyületek képződése. Folyadékszilárdgáz kölcsönhatások. Kolloid kémiai kölcsönhatások (adszorpció, koagulálás, flokkulálás). 2 zárthelyi elméletből. Kötelező: P. W. Atkins: Fizikai kémia Q. N. Greenwood A. Earnshaw: Az elemek kémiája Kiss Ferenc Vallner Judit: Környezeti kémia (segédlet) 1999 Ajánlott: Bodonyi Ferenc Pitter Győrgy: Kémiai ősszefoglaló Harríson: Introductory chemistry for the environmental science Nyilasi J.: Általános Kémia Stanley E. Manaham: Fundamentals of environmental chemistry (Az előadás anyagát képezi.) Az előadáshoz diasorozatok, videó filmek, és transzparensek állnak rendelkezésre. 6

7 Kémia II. KE1006 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KE1013 Tantárgyfelelős neve Dr. Balogh József Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A hallgatók szerezzenek jártasságot olyan egyszerű kémiai feladatok megoldásában, amelyek a laboratóriumi gyakorlatok elvégzéséhez szükségesek. Kémiai és környezetvédelmi jellegű számítási feladatok típusai. A számításokhoz leggyakrabban használt képletek és összefüggések. Koncentrációszámítással kapcsolatos feladatok megoldása. phszámítással kapcsolatos feladatok megoldása. Megoldott feladatok tanulmányozása, típusfeladatok megoldása, gyakorlófeladatok. Egyéni feladatmegoldás nehézségek megbeszélése. Két zárthelyi dolgozat számítási feladatokból. : Kötelező: Kiss Ferenc Vallner Judit: Környezeti kémia, Ajánlott: Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: Rendszerező kémia feladatokkal, Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, A szükséges oktatástechnikai eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. 7

8 A környezetvédelem földtudományi alapjai I. FD1410 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Hanusz Árpád Tantárgyfelelős beosztása fősk. tanár A tárgy keretében a hallgatók betekintést nyernek a természetföldrajz alapjaiba, s az itt megszerzett ismeretek segítségével képesek lesznek értelmezni a természet és környezetvédelem témaköréhez kapcsolódó folyamatokat, jelenségeket. Geomorfológiai ismeretek: A földfelszín morfológiai képét alakító folyamatok és a létrehozott jellegzetes formatípusok. A társadalom felszínformáló tevékenysége. Hidrológiai ismeretek: A víz szerepe a Földön. A földfelszín vizei. A felszínalatti vizek csoportosítása. A víz földi körforgásának alapelemei. Hidrogeográfia. Klimatológiai ismeretek: A légkör kialakulása. A Föld őslégköre, jelenlegi összetétele. A légkör tagozódása, folyamatai. Az éghajlat fogalma, éghajlati rendszerek. Klímaváltozások. Az időjárási elemek megfigyelése és mérése. Távérzékelési módszerek. 3 zárthelyi dolgozat. A hallgatók látogatást tesznek a napkori Radarmeteorológiai Obszervatóriumban. Kötelező irodalom: Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tar K.: Általános meteorológia. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Boros L.(szerk): Általános természetföldrajzi gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Ajánlott irodalom: Kozák M. Lakatos Gy.: Vízi környezetvédelem I. Általános hidrológiai és vízügyi alapismeretek. KLTE Kiadó, Debrecen Péczely Gy. : Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

9 A környezetvédelem földtudományi alapjai II. FD1411 Meghirdetés féléve 3. Előfeltétel (tantárgyi kód) FD1410 Tantárgyfelelős neve Dr. Hanusz Árpád Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A tárgy alapvető ismereteket közöl a természet és környezetvédelem témakörében folytatandó későbbi tanulmányokhoz. A hallgatók a félév folyamán megismerkednek a talaj főbb tulajdonságaival. Képet kapnak Magyarország természetföldrajzi jellemzőiről, tájegységeiről. Talajtani ismeretek: A talaj. A talajképződés fontosabb folyamatai. A talajok levegő, víz és hőgazdálkodása. A hazai talajtípusok rendszerezése. Talajdegradációs folyamatok. Magyarország természet és tájföldrajza: A Kárpátmedence nagyszerkezeti viszonyai. Magyarország mai domborzatának kiformálódása. Hazánk éghajlatának általános jellemvonásai. Az éghajlati elemek területi és időbeli eloszlása. Magyarország vízrajzának alapvető ismérvei, a vízhálózat kialakulása. Magyarország nagytájainak jellemző földrajzi vonásai. : : Kötelező irodalom: Stefanovits P. Filep Gy. Füleky Gy.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest Martonné Erdős K.: Magyarország természeti földrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Martonné Erdős K.: Magyarország tájföldrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Ajánlott irodalom: Lovász Gy. Majoros Gy.: Magyarország természeti földrajza I. Pécs Bodnár L. Fodor I. Lehmann A.: A természet és a környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Stefanovits P.: Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

10 A környezetvédelem földtudományi alapjai III. FD1412 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FD1411(E), KV1002 Tantárgyfelelős neve Dr. Hanusz Árpád Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A gyakorlatok során megszerezhető tudásanyag segíti az előadások témaköreinek mélyebb megismerését és elsajátítását a talajtan ill. a tájtipológia területén. Talajszelvény készítése és talajmintavétel. A talaj tulajdonságainak vizsgálata. A talaj mechanikai összetételének meghatározása. A szerkezetesség megállapítása. Kiválások és másodlagos képződmények. Kémhatásvizsgálat. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. Talajtérképek. Tájtípusok és tájbeosztás. Magyarország tájtípusai és tájbeosztása. Három zárthelyi dolgozat. A félév során a hallgatók látogatást tesznek egy talajtani laboratóriumban. Kötelező irodalom: Boros L. (szerk.): Általános természeti földrajzi gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Martonné Erdős K.: Magyarország tájföldrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Ajánlott irodalom: Kerényi A. Martonné Erdős K.: Talajtani gyakorlatok. Debrecen, KLTE 1994 Stefanovits P. Filep Gy. Füleky Gy.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Bp Jakucs P. Keresztesi Z. Marosi S. Pécsi M. Somogyi S.: Magyarország Nemzeti Atlasza (tantermek, speciális laboratóriumok és felszerelésük) 10

11 Bevezetés a környezettudományba I. KV1001 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Ferenc Tantárgyfelelős beosztása tanszékvezető, főisk. tanár A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás a későbbi tantárgyakhoz. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezetátalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak ismertetése. Kozmikus és földi környezetünk kialakulása. A környezet, a környezetvédelem a környezettudomány és az ökológia fogalma. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. A félév folyamán bizonyos (az ajánló jegyzéken megadott) téma kidolgozása, valamint a félév lezárása előtt egy összefoglaló jellegű zárthelyi dolgozat. Kötelező: Kiss FerencVallner Judit: Bevezetés a környezettudományba (segédlet), K. T. VickeringL. Á. Owen: An introduction to global environmental issues, (Az előadás anyagát képezi.) D. D. Chiras: Environmental science, (Az előadás anyagát képezi.) Ajánlott: Moser Miklós, Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Rachel Carson: Néma tavasz, 1994 (1962). Ernst F. Schumacher: A kicsi szép, Desmond Morris: Az állati jogok szerződése, A tananyag feldolgozása során színes diák, videó és hanganyagok, CDROMok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. 11

12 Bevezetés a környezettudományba II. KV1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) KV1001 Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók lássák be, hogy a környezettudomány és a környezetvédelem szoros kapcsolatban vannak, egymást kiegészítik, de nem helyettesítik. Ismerjék föl, hogy a környezettudomány tudományközi jellegű és szemlélete alapvetően különbözik az eddigi kutatási szemlélettől, ugyanis a természetet nem részleteire bontva vizsgálja, hanem egységes egésznek tekinti. A globális környezeti problémák. A környezetvédelem fogalma. A talaj és szennyezői. A környezetgazdálkodás fogalma. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar környezethasznosító hatása, kiküszöbölésük lehetőségei. A víz és szennyezői. A víz szerepe a Földön: a víz körforgása, folyók, tavak, óceánok sarki jégtömegek, felszín alatti vizek. Az eutrofizáció. Az eutrofizációt kiváltó környezeti tényezők. A levegőtisztaság védelme és szabályozási lehetőségei. Környezetszennyező anyagok transzmissziói. Környezetállapot felmérése, a környezet minősítése, hatástanulmány, tesztelési eljárások, adatok kiértékelése. : : Kötelező: Kiss FerencVallner Judit: Bevezetés a környezettudományba segédlet, Moser Miklós, Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Ajánlott: Daniel Quinn: Izmael, Kerényi Attila: Általános környezetvédelem, A tananyag feldolgozása során színes diák, videó és hanganyagok, CDROMok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. 12

13 Természettudományi alapismeretek (szigorlat) KV4002 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 0 Összóraszám (elm+gyak) Szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) FD1412, BI1162, BI1264 Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása A szigorlat célja a szak sajátosságai által meghatározott, a szakmai ismeretek megalapozásához szükséges biológiai, földtudományi és környezettudományi alapismeretek átfogó ismeretanyagának számonkérése. Szervezettani, élettani és rendszertani ismeretek a növénytan és állattan területén. Általános és természetföldrajzi alapismeretek, különös tekintettel Magyarország földrajzi jellegzetességeire. Ásványtani, kőzettani és geokémiai alapismeretek. Környezettudományi alapismeretek: a környezet és a rendszer fogalma, az elemek szintézise, az elemek biogeokémiai körforgása, stb. : : : : 13

14 Környezeti kémia I. KV2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) KE1005, KE1006, KV2102(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Ferenc Tantárgyfelelős beosztása tanszékvezető, főisk. tanár A természeti környezetben, mint nyitott rendszerben lejátszódó alapvető kémiai reakciók, biogeokémiai ciklusok ismertetése, továbbá ezen folyamotok reakciómechanizmusával, termodinamikájával, kinetikájával összefüggő ismeretek nyújtása. Ezáltal a hallgatók legyenek képesek az antropogén beavatkozás kémiai következményeinek megértésére. A víz szennyezése. Vízelőkészítés és tisztítás. Szervetlen és szerves szennyező anyagok a talajban. A légkör fotokémiai és kémiai reakciói. Ionok és gyökök a légkörben. A légköri oxigén reakciói. A légkör víztartalma. A légkör szervetlen szennyezői CO 2, SO 2, NO x, stb. A savas eső. A fotokémiai szmog képződése és hatása. Szerves szennyezők az atmoszférában. Az elemek környezeti kémiája. 2 zárthelyi dolgozat. Kötelező: Kiss F.Vallner J: Környezeti kémia (Segédlet) Stanley E. Manaham: Environmental chemistry Papp S.Rolf K.: Környezeti kémia Peter O' Neill: Environmental chemistry (Az előadás anyagát képezi.) Ajánlott: H. J. Bowen: Environmental chemistry of the elements Roy M. Harrison: Introductory chemistry for the environmental science Roy M. Harrison: Understanding our environment. An introduction to environmental chemistry and pollution Az előadáshoz diasorozatok, videófilmek és transzparensek állnak rendelkezésre. 14

15 Környezeti kémia II. KV2102 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KE1005, KV1006, KV2101(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a laboratóriumi eszközök használatát, az alapvető laboratóriumi műveleteket és a jegyzőkönyv vezetésének helyes módszerét, megalapozva ezzel a környezeti analitikai gyakorlatokat. A tömeg mérése. Térfogatmérés. Sűrűségmérés. Laboratóriumi alapműveletek: melegítés, bepárlás, szárítás, oldás, szűrés, ülepítés. Különböző töménységű oldatok készítése. Homogén és heterogén anyagi rendszerek vizsgálata. Kolloidika, határfelületi jelenségek, adszorpció. A ph mérése. Sók hidrolízise. Pufferolodatok vizsgálata. A gyakorlati munka folyamatos ellenőrzése és rendszeresen íratott zárthelyi dolgozatok. Kötelező: Kiss F. Vallner J.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz I, Ajánlott: Pais István: Kémiai előadási kísérletek, A gyakorlathoz laboratóriumok szükségesek, továbbá előkészítő, mérő és műszerszobák. Ezek részben a tanszéken, részben a kémia és a biológia tanszéken állnak rendelkezésre. 15

16 Környezeti analitika I. KV2103 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2101, KV2102, KV2104(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vincze György Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a klasszikus minőségi és mennyiségi analitikai eljárásokat, valamint a korszerű műszeres analitikai módszerek alapjait, továbbá mélyítsék el a korábbi félévekben szerzett kémiai ismereteket. A mintavétel alapvető szabályai. Szerves és szervetlen anyagokkal elvégezhető elővizsgálatok. Szervetlen és szerves minták előkészítése az analízishez. Feltárási lehetőségek szervetlen minták előkészítése során. Szerves anyagok analízisének alapjai: elemanalízis és funkcióscsoport analízis. A gázok analízisének klasszikus és modern műszeres módszerei. Szervetlen komponensek klasszikus minőségi meghatározási lehetőségei, az ionok csoportosítása. A tömegmérésen alapuló mennyiségi meghatározási lehetőségei. A térfogatmérésen alapuló klasszikus mennyiségi analitikai módszerek. A savbázis és redoxi reakciókon alapuló titrimetriás analízis alapjai. A térfogatos mennyiségi meghatározások csapadékos és komplexképződésen alapuló lehetőségei. Vincze Gy.: Környezetanalízis (segédlet). Vincze Gy.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz II Papp L.: Mintavételi és minta előkészítési módszerek szervetlen komponensek műszeres kémiai analíziséhez Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata Előadóterem valamint az előadások során a szemléltetéshez szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő) és anyagok rendelkezésre állnak. 16

17 Környezeti analitika II. KV2104 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm+gyak) 0+3 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2103(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vincze György Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a klasszikus minőségi és mennyiségi analitikai eljárásokat, valamint a korszerű műszeres analitikai módszerek alapjait, továbbá mélyítsék el a korábbi félévekben szerzett kémiai ismereteket. A levegőszennyezésben kulcsfontosságú gázok előállítása és tulajdonságainak vizsgálata. A vizek szervetlen szennyezőinek részletes vizsgálata: a minőségi analízis alapjai. A kationok Freseniun féle rendszere alapján a kationok IV osztálya legfontosabb reakcióinak tanulmányozása. Az anionok Bunsen féle felosztása és a természetes vizekben legáltalánosabban előforduló anionok kémiai viselkedésének tanulmányozása, az anionok kimutatásának módszerei. A savbázis reakciókon alapuló titrimetriás mennyiségi meghatározások gyakorlata. A gyakorlati jegy zárthelyi dolgozatok sikeres megírásával valamint mérési feladatok eredményes teljesítésével szerezhető. Vincze Gy.: Környezetanalízis (segédlet). Vincze Gy.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz II Papp L.: Mintavételi és minta előkészítési módszerek szervetlen komponensek műszeres kémiai analíziséhez Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata Előadóterem valamint az előadások során a szemléltetéshez szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő) és anyagok rendelkezésre állnak. 17

18 Környezeti analitika III. KV2105 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2103, KV2104, KV2106(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vincze György Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a klasszikus minőségi és mennyiségi analitikai eljárásokat valamint a korszerű műszeres analitikai módszerek alapjait, továbbá mélyítsék el a korábbi félévekben szerzett kémiai ismereteket. Az analízis optikai módszereinek általános vonatkozásai. Az atomemissziós spektrometriás módszerek: lángemissziós spektrometria, induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria. Az atomabszorpciós spektrometria alapjai: lángatomizációs spektrometria, az atomizálás grafitkemencés eljárása. A molekulaspektrometria alapjai az UV, a VIS és az IR tartományban. Az analízis elektrokémiai módszerei: polarográfia, elektrogravimetria, belső elektrolízis, potenciometria és a konduktometria alapjai. Elválasztási módszerek alapjai: gáz és folyadékkromatográfia. A kromatográfiás eljárások megvalósítási lehetőségei, a kromatogramok minőségi és mennyiségi kiértékelése. Az analízis mágneses módszerei: magmágneses rezonancia spektrometria és tömegspektrometria. Vincze Gy.: Környezetanalízis (segédlet). Vincze Gy.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz II Papp L.: Mintavételi és minta előkészítési módszerek szervetlen komponensek műszeres kémiai analíziséhez Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata Előadóterem valamint az előadások során a szemléltetéshez szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő) és anyagok rendelkezésre állnak. 18

19 Környezeti analitika IV. KV2106 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm+gyak) 0+3 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2105(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vincze György Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a klasszikus minőségi és mennyiségi analitikai eljárásokat valamint a korszerű műszeres analitikai módszerek alapjait, továbbá mélyítsék el a korábbi félévekben szerzett kémiai ismereteket. A titrimetriás mennyiségi analitikai módszerek redoxi reakciókon alapuló lehetőségei: a permanganometria alapjai és gyakorlata savas és lúgos közegben. A jodometriás meghatározások gyakorlata. A természetes vizek keménységét meghatározó ionok mennyiségi meghatározása a komplexometria módszerével. A csapadékok keletkezésén alapuló titrimetriás analízis. A ph nyomonkövetése mint végpontjelzés a titrálás során, a potenciometriás titrálások gyakorlata. A vezetőképesség változása a titrálás során: a konduktometriás titrálások gyakorlata. A fotometriás meghatározások gyakorlata. A gyakorlati jegy zárthelyi dolgozatok sikeres megírásával és mérési feladatok eredményes elvégzésével szerezhető. Vincze Gy.: Környezetanalízis (segédlet). Vincze Gy.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz II Papp L.: Mintavételi és minta előkészítési módszerek szervetlen komponensek műszeres kémiai analíziséhez Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata Előadóterem valamint az előadások során a szemléltetéshez szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő) és anyagok rendelkezésre állnak. 19

20 Biometria I. KV2301 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MT1006 Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens Összefoglalja azon legfontosabb matematikai ismereteket, amelyek használatával a hallgatók képesek biológiai, illetve más tudományok kísérleti eredményeinek kiértékelésére. Példát ad a matematika biológiai és környezetvédelmi alkalmazásaira. 3. A tantárgy tartalma A biometria alapfogalmai. Az alapadatok jelölése és ábrázolása. Ábrázolás grafikonon, grafikontípusok. Interpolálás, extrapolálás. Gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági eloszlás, gyakorisági görbe. Eloszlástípusok. Középértékek. A szórás. Feladatmegoldások és zárthelyi dolgozatok a félév folyamán. Kötelező: Kiss Ferenc, Vallner Judit: Fejezetek a matematika biológiai és környezetvédelmi alkalmazásaiból, Ajánlott: R. Robert, F.J. Sokal: Biometry, Shirley Dowaly, Stanley Wearden: Statistics for research, R.E. Parker: Introductory statistics for biology, Edwin Vann: Fundamentals of Biostatistics, William C. Scheffler: Statistics for the biological sciences, R. Larson, B. Edwards: Finite Mathematics, Dr. Sváb János: Biometriai módszerek a kutatásban, Murray R. Spiegel: Statisztika, A szükséges oktatástechnikai eszközök (pl. írásvetítő), a tanszéken rendelkezésre állnak. 20

21 Biometria II. KV2302 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2301 Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens Összefoglalja azon legfontosabb matematikai ismereteket, amelyek használatával a hallgatók képesek biológiai, illetve más tudományok kísérleti eredményeinek kiértékelésére. Példát ad a matematika biológiai és környezetvédelmi alkalmazásaira. 3. A tantárgy tartalma A matematikai statisztika jelentősége. A normális eloszlás és jellemzői. A binomiális eloszlás. A Poissoneloszlás. Khinégyzetpróba. Elméleti eloszlások illesztése gyakorlati eloszlásokra. Görbeillesztés. Korrelációszámítás. Varianciaanalízis. A Mann Whitneyféle próba. Feladatmegoldások és zárthelyi dolgozatok a félév folyamán. Kötelező: Kiss Ferenc, Vallner Judit: Fejezetek a matematika biológiai és környezetvédelmi alkalmazásaiból, Ajánlott: R. Robert, F.J. Sokal: Biometry, Shirley Dowaly, Stanley Wearden: Statistics for research, R.E. Parker: Introductory statistics for biology, Edwin Vann: Fundamentals of Biostatistics, William C. Scheffler: Statistics for the biological sciences, R. Larson, B. Edwards: Finite Mathematics, Dr. Sváb János: Biometriai módszerek a kutatásban, Murray R. Spiegel: Statisztika, A szükséges oktatástechnikai eszközök (pl. írásvetítő), a tanszéken rendelkezésre állnak. 21

22 Környezetvédelem fizika alapjai I. KV2107 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2108(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Nyilas István Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens Az energiatermelés és gazdálkodás környezetvédelem szempontjából fontos fizikai alapelveinek ismerete: az energiafelhasználás környezeti hatásait, az energiatakarékosság környezetvédelmi szempontjai; a megújuló energiahordozók és a hazai lehetőségek. Veszélyes hulladékok kezelése. Az anyagvizsgálati módszerek és eszközök fizikai alapjainak és működési elveinek áttekintése. A földtudományi ismeretek és azok fizikai alapja. a, Az energiatermelés és gazdálkodás környezetvédelem szempontjából fontos fizikai alapelveinek ismerete: az energiafelhasználás környezeti hatásait, az energiatakarékosság környezetvédelmi szempontjai a megújuló energiahordozók és a hazai lehetőségek b. Veszélyes hulladékok kezelése: radioaktív szennyeződések és forrásaik, a radioaktív sugárzások hatása a környezetre, radiotoxikológia, az emberek természetes és mesterséges sugárterhelés csökkentésének lehetséges módjai, atomerőművekkel kapcsolatos környezeti problémák. c, Az anyagvizsgálati módszerek és eszközök fizikai alapjainak és működési elveinek rövid áttekintése. d, A földtudományi ismeretek és azok fizikai alapja: a szeizmolekula szerepe a Föld belsejének megismerésében, földrengések leírása, földrengés veszélyeztetettség egyéb geofizikai kutatási módszerek. Előadások anyagából: félév során 3 db rövid zárthelyi teszt írása 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek irodalom Kötelező: A Fizika Tanszéken írt saját jegyzet (egyelőre kéziratban) Ajánlott: Budó Ágoston: Kísérleti fizika IIIII. kötete. Előadási szemléltető és demonstrációs anyag mely a Fizika Tanszék szertári állományában rendelkezésre áll. 22

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

BIOLÓGIA HELYI TANTERV

BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Biológia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Biológia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A biológia tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének átdolgozott változata. Az

Részletesebben

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett

2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE. a 7 8. évfolyamra. Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett 2013. BIOLÓGIA TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 7 8. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Részletesebben

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette:

MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA. Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV. Készítette: MISKOLCI KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Palóczy utca 3. BIOLÓGIA HELYI TANTERV 2013 Készítette: 1 Helyi tanterv biológia Célok és feladatok Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE BIOLÓGIÁBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Ember a természetben KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Biológia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Biológia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.08.1. alapján 7-8. évfolyam 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyam számára A változat A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 7-12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 7-12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 BIOLÓGIA-EGÉSZSÉTAN 7-8.OSZTÁLY 2 A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam

Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Biológia - egészségtan 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a Biológia - egészségtan tantárgy oktatása

Részletesebben

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA. 7-8. évfolyam EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET BIOLÓGIA 7-8. évfolyam Célok, feladatok Az általános iskolai biológia az alsó tagozatos környezetismeret, illetve az 5 6. évfolyamon tanult természetismeret tantárgy

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7-8. HELYI TANTERV. Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára 709 HELYI TANTERV Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc)

TÁJÉKOZTATÓ A BIOMÉRNÖKI ALAPSZAKRÓL (BSc) Tartalom Előszó 2 Tájékoztató a biomérnöki alapszakról 2 A biomérnöki alapszak (BSc) tantervi hálója 3 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyainak kódjai és előfeltételei 7 A biomérnöki alapszak (BSc) tantárgyi

Részletesebben

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam

Biológia-egészségtan. 7 8. évfolyam Biológia-egészségtan 7 8. évfolyam 1 Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 (A) változatához Fejlesztési követelmények A tanuló legyen nyitott, tanúsítson

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető

MUNKAANYAG. Varga Marietta. A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A. környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető Varga Marietta A környezeti nevelés célja, feladata és lehetőségei. A környezettudatos magatartás jellemzői, alapvető betartandó környezetvédelmi szabályok A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT HELYI TANTERV: A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben