KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT"

Átírás

1 Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes elsajátításához szükséges alapvető matematikai alapfogalmakat, összefüggéseket és eljárásokat. A függvény fogalma, tulajdonságai. A sorozat és a függvény határértéke, átviteli elv. A derivált fogalma, alkalmazása. Deriválási szabályok, elemi függvények deriváltjai. Szélsőértékszámítás, függvényvizsgálat. Az egyváltozós függvények integrálszámítása, az integrálszámítás alkalmazása. Komplex számok, műveletek komplex számokkal. Lineáris egyenletrendszerek megoldása. Iszáj Ferenc (szerk.) : Természettudományos ismeretek. Bessenyei Kiadó, Simkovics Attiláné : Matematikai feladatok. Bessenyei Kiadó, Szabó Tamás : Kalkulus példák és feladatsorok. Polygon,

2 Állattani alapismeretek I. BI1161 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Legány András Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A környezettudományi képzéshez szükséges alapvető sejtbiológiai, állatszervezettani, élettani és genetikai ismeretek elsajátítása Az élő rendszerek kémiai felépítése. Prokarióta és eukarióta sejtek szerkezete és funkciói. Sejt örökítő anyaga és működése. Génsebészet, biotechnológiai alapfogalmak. Sejtanyagcsere és energetikai folyamatai. Fehérje szintézis. Sejtmag és sejtosztódás. Génexpresszió. Sejtdifferenciálódás, szövetek, szervek. Soksejtű szervezetek, testszerveződési típusok. Vírusok, baktériumok és cianobaktériumok. Mikroorganizmusok élettana. Szaporodás, életciklusok, fejlődésmenetek. Ivartalan és ivaros szaporodás. Állatok egyedfejlődése és törzsfejlődési szintek. Gerincesek embrionális fejlődése. Táplálkozás és emésztő, légzés, keringés és kiválasztás, valamint szaporító szervek szervrendszerek szervezettana és élettana. Gerinctelenek és gerincesek köztakarója. Gerincesek váz és izomrendszere, mozgás szervezettana és élettana. Neuroendokrin rendszer evolúciója, szervezettana és élettana. A gerinctelen, gerinces állatok érzékszervei. szervezettana és élettana, különös tekintettel az emlősökre és az emberre. Az ember egyedfejlődése. Biológiai szabályozás. Idegrendszer szervezettana és élettana. Magasabb idegműködés, viselkedés, tanulás. írásos beszámoló Bakonyi Gábor: Állattan Tanterem a szükséges prezentációs eszközökkel. 2

3 Állattani alapismeretek II. BI1162 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) BI1161 Tantárgyfelelős neve Dr. Legány András Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A környezettudományi képzéshez szükséges alapvető evolúciós, zootaxonómiai és etológiai ismeretek elsajátítása Az élőanyag, az élet eredetéről alkotott hipotézisek. A taxonómia és szisztematika alapjai. Faj fogalma. Speciáció és típusai. Evolúciós elméletek. Etológiai és viselkedésökológia. Gerinctelenek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai. Gerincesek törzsfejlődése, jellemzése, rendszere és környezettani szempontból fontos taxonjai. Emlősök evolúciója, jellemzése és rendszertana. Ember evolúciója. írásos beszámoló Papp Zászló : Zootaxonómia Bakonyi Gábor: Állattan Tanterem a szükséges prezentációs eszközökkel. 3

4 Növénytani alapismeretek I. BI1263 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Szabó Sándor Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A tárgy áttekintést kíván nyújtani a növényi sejtek, szövetek, szervek felépítéséről és élettanáról. A növényvilág fő szerveződési típusai. A prokarióta és az eukarióta sejt felépítése. A növényi szövetek, szervek felépítése és funkciói. Szaporodás, életciklusok, fejlődésmenetek. Növényi növekedés és fejlődés. A hajtásos növények anyagcsereélettana. Növényi tápanyagfelvétel, gázcsere, szállítás, raktározás. Kötelező irodalom: Turcsányi G. (szerk.): Mezőgazdasági növénytan. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Bp Pethő M.: Mezőgazdasági növényélettan. Ajánlott irodalom: Haraszthy Á.: Növényszervezettan és élettan. Tankönyvkiadó, Bp

5 Növénytani alapismeretek II. BI1264 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) BI1263 Tantárgyfelelős neve Dr. Szabó Sándor Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A tantárgy keretében a hallgatók képet kapnak a növényfajok rendszerezésének alapelveiről, elsajátíthatják az alapvető növényföldrajzi és társulástani ismereteket, megismerhetik a fontosabb hazai vízi és szárazföldi élőhelytípusokat s azok jellemzőit. A növények rendszerezésének alapelvei. Az algák, zuzmók, mohák és gombák evolúciója, jellemzése és rendszerezése. A hajtásos növények evolúciója, jellemzése és rendszerezése. A magyar flóra és növénytakaró kialakulása, a magyar flóra összetétele. Magyarország fontosabb növénytársulásai. Zonális, extrazonális és edafikus társulások. A Kárpátmedence és Magyarország fontosabb élőhelytípusai. Kötelező irodalom: Horánszki A. Járainé Komlódi M.: Növényrendszertan, Tankönyvkiadó, Bp. Kárász I.: Környezetbiológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Simon T. Seregélyes T: Növényismeret. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ajánlott irodalom: Borhidi A.: A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszere. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Simon T.: A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok virágos növények Hortobágyi T. Simon T. (szerk.): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest Borhidi A. Sánta A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 12. A KÖM Természetvédelmi hivatalának tanulmánykötetei 6. Szerk: Tardy János. Természet BÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest

6 Kémia I. KE1005 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) KE1007 Tantárgyfelelős neve Dr. Balogh József Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A környezetvédelem kémia alapjainak ismertetése. A heterogén kémiai ismeretekkel rendelkező elsőéves hallgatók tudásának összehangolása. Kellő mennyiségű és szintű alapismeret nyújtása a kémia azon területeiről, amelyek szükségesek a környezeti kémia és a környezeti analitika megalapozásához. Környezeti kémia jelentősége, általános és fizikaikémiai alapjai. Tárgyalásra kerülnek olyan általános és fizikaikémiai alapismeretek, mint pl.: Sztöchiometria. Termodinamikai alapfogalmak. Radioaktivitás. Elektronszerkezet és a kémiai kötés. Redox egyensúlyok, savbázis egyensúlyok, ph. Komplex vegyületek képződése. Folyadékszilárdgáz kölcsönhatások. Kolloid kémiai kölcsönhatások (adszorpció, koagulálás, flokkulálás). 2 zárthelyi elméletből. Kötelező: P. W. Atkins: Fizikai kémia Q. N. Greenwood A. Earnshaw: Az elemek kémiája Kiss Ferenc Vallner Judit: Környezeti kémia (segédlet) 1999 Ajánlott: Bodonyi Ferenc Pitter Győrgy: Kémiai ősszefoglaló Harríson: Introductory chemistry for the environmental science Nyilasi J.: Általános Kémia Stanley E. Manaham: Fundamentals of environmental chemistry (Az előadás anyagát képezi.) Az előadáshoz diasorozatok, videó filmek, és transzparensek állnak rendelkezésre. 6

7 Kémia II. KE1006 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KE1013 Tantárgyfelelős neve Dr. Balogh József Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A hallgatók szerezzenek jártasságot olyan egyszerű kémiai feladatok megoldásában, amelyek a laboratóriumi gyakorlatok elvégzéséhez szükségesek. Kémiai és környezetvédelmi jellegű számítási feladatok típusai. A számításokhoz leggyakrabban használt képletek és összefüggések. Koncentrációszámítással kapcsolatos feladatok megoldása. phszámítással kapcsolatos feladatok megoldása. Megoldott feladatok tanulmányozása, típusfeladatok megoldása, gyakorlófeladatok. Egyéni feladatmegoldás nehézségek megbeszélése. Két zárthelyi dolgozat számítási feladatokból. : Kötelező: Kiss Ferenc Vallner Judit: Környezeti kémia, Ajánlott: Rózsahegyi Márta, Wajand Judit: Rendszerező kémia feladatokkal, Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából, A szükséges oktatástechnikai eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. 7

8 A környezetvédelem földtudományi alapjai I. FD1410 Meghirdetés féléve 2. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Hanusz Árpád Tantárgyfelelős beosztása fősk. tanár A tárgy keretében a hallgatók betekintést nyernek a természetföldrajz alapjaiba, s az itt megszerzett ismeretek segítségével képesek lesznek értelmezni a természet és környezetvédelem témaköréhez kapcsolódó folyamatokat, jelenségeket. Geomorfológiai ismeretek: A földfelszín morfológiai képét alakító folyamatok és a létrehozott jellegzetes formatípusok. A társadalom felszínformáló tevékenysége. Hidrológiai ismeretek: A víz szerepe a Földön. A földfelszín vizei. A felszínalatti vizek csoportosítása. A víz földi körforgásának alapelemei. Hidrogeográfia. Klimatológiai ismeretek: A légkör kialakulása. A Föld őslégköre, jelenlegi összetétele. A légkör tagozódása, folyamatai. Az éghajlat fogalma, éghajlati rendszerek. Klímaváltozások. Az időjárási elemek megfigyelése és mérése. Távérzékelési módszerek. 3 zárthelyi dolgozat. A hallgatók látogatást tesznek a napkori Radarmeteorológiai Obszervatóriumban. Kötelező irodalom: Borsy Z. (szerk.): Általános természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tar K.: Általános meteorológia. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Boros L.(szerk): Általános természetföldrajzi gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Ajánlott irodalom: Kozák M. Lakatos Gy.: Vízi környezetvédelem I. Általános hidrológiai és vízügyi alapismeretek. KLTE Kiadó, Debrecen Péczely Gy. : Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

9 A környezetvédelem földtudományi alapjai II. FD1411 Meghirdetés féléve 3. Előfeltétel (tantárgyi kód) FD1410 Tantárgyfelelős neve Dr. Hanusz Árpád Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A tárgy alapvető ismereteket közöl a természet és környezetvédelem témakörében folytatandó későbbi tanulmányokhoz. A hallgatók a félév folyamán megismerkednek a talaj főbb tulajdonságaival. Képet kapnak Magyarország természetföldrajzi jellemzőiről, tájegységeiről. Talajtani ismeretek: A talaj. A talajképződés fontosabb folyamatai. A talajok levegő, víz és hőgazdálkodása. A hazai talajtípusok rendszerezése. Talajdegradációs folyamatok. Magyarország természet és tájföldrajza: A Kárpátmedence nagyszerkezeti viszonyai. Magyarország mai domborzatának kiformálódása. Hazánk éghajlatának általános jellemvonásai. Az éghajlati elemek területi és időbeli eloszlása. Magyarország vízrajzának alapvető ismérvei, a vízhálózat kialakulása. Magyarország nagytájainak jellemző földrajzi vonásai. : : Kötelező irodalom: Stefanovits P. Filep Gy. Füleky Gy.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest Martonné Erdős K.: Magyarország természeti földrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Martonné Erdős K.: Magyarország tájföldrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Ajánlott irodalom: Lovász Gy. Majoros Gy.: Magyarország természeti földrajza I. Pécs Bodnár L. Fodor I. Lehmann A.: A természet és a környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Stefanovits P.: Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

10 A környezetvédelem földtudományi alapjai III. FD1412 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FD1411(E), KV1002 Tantárgyfelelős neve Dr. Hanusz Árpád Tantárgyfelelős beosztása főisk. tanár A gyakorlatok során megszerezhető tudásanyag segíti az előadások témaköreinek mélyebb megismerését és elsajátítását a talajtan ill. a tájtipológia területén. Talajszelvény készítése és talajmintavétel. A talaj tulajdonságainak vizsgálata. A talaj mechanikai összetételének meghatározása. A szerkezetesség megállapítása. Kiválások és másodlagos képződmények. Kémhatásvizsgálat. A talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak vizsgálata. Talajtérképek. Tájtípusok és tájbeosztás. Magyarország tájtípusai és tájbeosztása. Három zárthelyi dolgozat. A félév során a hallgatók látogatást tesznek egy talajtani laboratóriumban. Kötelező irodalom: Boros L. (szerk.): Általános természeti földrajzi gyakorlatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Martonné Erdős K.: Magyarország tájföldrajza. DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen Ajánlott irodalom: Kerényi A. Martonné Erdős K.: Talajtani gyakorlatok. Debrecen, KLTE 1994 Stefanovits P. Filep Gy. Füleky Gy.: Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Bp Jakucs P. Keresztesi Z. Marosi S. Pécsi M. Somogyi S.: Magyarország Nemzeti Atlasza (tantermek, speciális laboratóriumok és felszerelésük) 10

11 Bevezetés a környezettudományba I. KV1001 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Ferenc Tantárgyfelelős beosztása tanszékvezető, főisk. tanár A környezettudomány főbb területeinek bemutatása, ismereti és szemléleti alapozás a későbbi tantárgyakhoz. Az ember és környezete kapcsolatának, valamint az ember környezetátalakító tevékenységének és a tevékenység környezeti hatásainak ismertetése. Kozmikus és földi környezetünk kialakulása. A környezet, a környezetvédelem a környezettudomány és az ökológia fogalma. Biológiai sokféleség megtartásának szükségessége, az emberiség felelőssége és feladatai. Környezet és társadalom. Fenntartható fejlődés. A félév folyamán bizonyos (az ajánló jegyzéken megadott) téma kidolgozása, valamint a félév lezárása előtt egy összefoglaló jellegű zárthelyi dolgozat. Kötelező: Kiss FerencVallner Judit: Bevezetés a környezettudományba (segédlet), K. T. VickeringL. Á. Owen: An introduction to global environmental issues, (Az előadás anyagát képezi.) D. D. Chiras: Environmental science, (Az előadás anyagát képezi.) Ajánlott: Moser Miklós, Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Rachel Carson: Néma tavasz, 1994 (1962). Ernst F. Schumacher: A kicsi szép, Desmond Morris: Az állati jogok szerződése, A tananyag feldolgozása során színes diák, videó és hanganyagok, CDROMok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. 11

12 Bevezetés a környezettudományba II. KV1002 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) KV1001 Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók lássák be, hogy a környezettudomány és a környezetvédelem szoros kapcsolatban vannak, egymást kiegészítik, de nem helyettesítik. Ismerjék föl, hogy a környezettudomány tudományközi jellegű és szemlélete alapvetően különbözik az eddigi kutatási szemlélettől, ugyanis a természetet nem részleteire bontva vizsgálja, hanem egységes egésznek tekinti. A globális környezeti problémák. A környezetvédelem fogalma. A talaj és szennyezői. A környezetgazdálkodás fogalma. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar környezethasznosító hatása, kiküszöbölésük lehetőségei. A víz és szennyezői. A víz szerepe a Földön: a víz körforgása, folyók, tavak, óceánok sarki jégtömegek, felszín alatti vizek. Az eutrofizáció. Az eutrofizációt kiváltó környezeti tényezők. A levegőtisztaság védelme és szabályozási lehetőségei. Környezetszennyező anyagok transzmissziói. Környezetállapot felmérése, a környezet minősítése, hatástanulmány, tesztelési eljárások, adatok kiértékelése. : : Kötelező: Kiss FerencVallner Judit: Bevezetés a környezettudományba segédlet, Moser Miklós, Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Ajánlott: Daniel Quinn: Izmael, Kerényi Attila: Általános környezetvédelem, A tananyag feldolgozása során színes diák, videó és hanganyagok, CDROMok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. 12

13 Természettudományi alapismeretek (szigorlat) KV4002 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 0 Összóraszám (elm+gyak) Szigorlat Előfeltétel (tantárgyi kód) FD1412, BI1162, BI1264 Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása A szigorlat célja a szak sajátosságai által meghatározott, a szakmai ismeretek megalapozásához szükséges biológiai, földtudományi és környezettudományi alapismeretek átfogó ismeretanyagának számonkérése. Szervezettani, élettani és rendszertani ismeretek a növénytan és állattan területén. Általános és természetföldrajzi alapismeretek, különös tekintettel Magyarország földrajzi jellegzetességeire. Ásványtani, kőzettani és geokémiai alapismeretek. Környezettudományi alapismeretek: a környezet és a rendszer fogalma, az elemek szintézise, az elemek biogeokémiai körforgása, stb. : : : : 13

14 Környezeti kémia I. KV2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Előfeltétel (tantárgyi kód) KE1005, KE1006, KV2102(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Kiss Ferenc Tantárgyfelelős beosztása tanszékvezető, főisk. tanár A természeti környezetben, mint nyitott rendszerben lejátszódó alapvető kémiai reakciók, biogeokémiai ciklusok ismertetése, továbbá ezen folyamotok reakciómechanizmusával, termodinamikájával, kinetikájával összefüggő ismeretek nyújtása. Ezáltal a hallgatók legyenek képesek az antropogén beavatkozás kémiai következményeinek megértésére. A víz szennyezése. Vízelőkészítés és tisztítás. Szervetlen és szerves szennyező anyagok a talajban. A légkör fotokémiai és kémiai reakciói. Ionok és gyökök a légkörben. A légköri oxigén reakciói. A légkör víztartalma. A légkör szervetlen szennyezői CO 2, SO 2, NO x, stb. A savas eső. A fotokémiai szmog képződése és hatása. Szerves szennyezők az atmoszférában. Az elemek környezeti kémiája. 2 zárthelyi dolgozat. Kötelező: Kiss F.Vallner J: Környezeti kémia (Segédlet) Stanley E. Manaham: Environmental chemistry Papp S.Rolf K.: Környezeti kémia Peter O' Neill: Environmental chemistry (Az előadás anyagát képezi.) Ajánlott: H. J. Bowen: Environmental chemistry of the elements Roy M. Harrison: Introductory chemistry for the environmental science Roy M. Harrison: Understanding our environment. An introduction to environmental chemistry and pollution Az előadáshoz diasorozatok, videófilmek és transzparensek állnak rendelkezésre. 14

15 Környezeti kémia II. KV2102 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KE1005, KV1006, KV2101(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a laboratóriumi eszközök használatát, az alapvető laboratóriumi műveleteket és a jegyzőkönyv vezetésének helyes módszerét, megalapozva ezzel a környezeti analitikai gyakorlatokat. A tömeg mérése. Térfogatmérés. Sűrűségmérés. Laboratóriumi alapműveletek: melegítés, bepárlás, szárítás, oldás, szűrés, ülepítés. Különböző töménységű oldatok készítése. Homogén és heterogén anyagi rendszerek vizsgálata. Kolloidika, határfelületi jelenségek, adszorpció. A ph mérése. Sók hidrolízise. Pufferolodatok vizsgálata. A gyakorlati munka folyamatos ellenőrzése és rendszeresen íratott zárthelyi dolgozatok. Kötelező: Kiss F. Vallner J.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz I, Ajánlott: Pais István: Kémiai előadási kísérletek, A gyakorlathoz laboratóriumok szükségesek, továbbá előkészítő, mérő és műszerszobák. Ezek részben a tanszéken, részben a kémia és a biológia tanszéken állnak rendelkezésre. 15

16 Környezeti analitika I. KV2103 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2101, KV2102, KV2104(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vincze György Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a klasszikus minőségi és mennyiségi analitikai eljárásokat, valamint a korszerű műszeres analitikai módszerek alapjait, továbbá mélyítsék el a korábbi félévekben szerzett kémiai ismereteket. A mintavétel alapvető szabályai. Szerves és szervetlen anyagokkal elvégezhető elővizsgálatok. Szervetlen és szerves minták előkészítése az analízishez. Feltárási lehetőségek szervetlen minták előkészítése során. Szerves anyagok analízisének alapjai: elemanalízis és funkcióscsoport analízis. A gázok analízisének klasszikus és modern műszeres módszerei. Szervetlen komponensek klasszikus minőségi meghatározási lehetőségei, az ionok csoportosítása. A tömegmérésen alapuló mennyiségi meghatározási lehetőségei. A térfogatmérésen alapuló klasszikus mennyiségi analitikai módszerek. A savbázis és redoxi reakciókon alapuló titrimetriás analízis alapjai. A térfogatos mennyiségi meghatározások csapadékos és komplexképződésen alapuló lehetőségei. Vincze Gy.: Környezetanalízis (segédlet). Vincze Gy.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz II Papp L.: Mintavételi és minta előkészítési módszerek szervetlen komponensek műszeres kémiai analíziséhez Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata Előadóterem valamint az előadások során a szemléltetéshez szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő) és anyagok rendelkezésre állnak. 16

17 Környezeti analitika II. KV2104 Meghirdetés féléve 3. Összóraszám (elm+gyak) 0+3 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2103(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vincze György Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a klasszikus minőségi és mennyiségi analitikai eljárásokat, valamint a korszerű műszeres analitikai módszerek alapjait, továbbá mélyítsék el a korábbi félévekben szerzett kémiai ismereteket. A levegőszennyezésben kulcsfontosságú gázok előállítása és tulajdonságainak vizsgálata. A vizek szervetlen szennyezőinek részletes vizsgálata: a minőségi analízis alapjai. A kationok Freseniun féle rendszere alapján a kationok IV osztálya legfontosabb reakcióinak tanulmányozása. Az anionok Bunsen féle felosztása és a természetes vizekben legáltalánosabban előforduló anionok kémiai viselkedésének tanulmányozása, az anionok kimutatásának módszerei. A savbázis reakciókon alapuló titrimetriás mennyiségi meghatározások gyakorlata. A gyakorlati jegy zárthelyi dolgozatok sikeres megírásával valamint mérési feladatok eredményes teljesítésével szerezhető. Vincze Gy.: Környezetanalízis (segédlet). Vincze Gy.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz II Papp L.: Mintavételi és minta előkészítési módszerek szervetlen komponensek műszeres kémiai analíziséhez Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata Előadóterem valamint az előadások során a szemléltetéshez szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő) és anyagok rendelkezésre állnak. 17

18 Környezeti analitika III. KV2105 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2103, KV2104, KV2106(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vincze György Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a klasszikus minőségi és mennyiségi analitikai eljárásokat valamint a korszerű műszeres analitikai módszerek alapjait, továbbá mélyítsék el a korábbi félévekben szerzett kémiai ismereteket. Az analízis optikai módszereinek általános vonatkozásai. Az atomemissziós spektrometriás módszerek: lángemissziós spektrometria, induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria. Az atomabszorpciós spektrometria alapjai: lángatomizációs spektrometria, az atomizálás grafitkemencés eljárása. A molekulaspektrometria alapjai az UV, a VIS és az IR tartományban. Az analízis elektrokémiai módszerei: polarográfia, elektrogravimetria, belső elektrolízis, potenciometria és a konduktometria alapjai. Elválasztási módszerek alapjai: gáz és folyadékkromatográfia. A kromatográfiás eljárások megvalósítási lehetőségei, a kromatogramok minőségi és mennyiségi kiértékelése. Az analízis mágneses módszerei: magmágneses rezonancia spektrometria és tömegspektrometria. Vincze Gy.: Környezetanalízis (segédlet). Vincze Gy.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz II Papp L.: Mintavételi és minta előkészítési módszerek szervetlen komponensek műszeres kémiai analíziséhez Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata Előadóterem valamint az előadások során a szemléltetéshez szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő) és anyagok rendelkezésre állnak. 18

19 Környezeti analitika IV. KV2106 Meghirdetés féléve 4. Összóraszám (elm+gyak) 0+3 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2105(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Vincze György Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens A hallgatók ismerjék meg a klasszikus minőségi és mennyiségi analitikai eljárásokat valamint a korszerű műszeres analitikai módszerek alapjait, továbbá mélyítsék el a korábbi félévekben szerzett kémiai ismereteket. A titrimetriás mennyiségi analitikai módszerek redoxi reakciókon alapuló lehetőségei: a permanganometria alapjai és gyakorlata savas és lúgos közegben. A jodometriás meghatározások gyakorlata. A természetes vizek keménységét meghatározó ionok mennyiségi meghatározása a komplexometria módszerével. A csapadékok keletkezésén alapuló titrimetriás analízis. A ph nyomonkövetése mint végpontjelzés a titrálás során, a potenciometriás titrálások gyakorlata. A vezetőképesség változása a titrálás során: a konduktometriás titrálások gyakorlata. A fotometriás meghatározások gyakorlata. A gyakorlati jegy zárthelyi dolgozatok sikeres megírásával és mérési feladatok eredményes elvégzésével szerezhető. Vincze Gy.: Környezetanalízis (segédlet). Vincze Gy.: Segédlet a laboratóriumi gyakorlathoz II Papp L.: Mintavételi és minta előkészítési módszerek szervetlen komponensek műszeres kémiai analíziséhez Papp L.: Környezeti minták analitikai kémiai vizsgálata Előadóterem valamint az előadások során a szemléltetéshez szükséges eszközök (diavetítő, írásvetítő) és anyagok rendelkezésre állnak. 19

20 Biometria I. KV2301 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MT1006 Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens Összefoglalja azon legfontosabb matematikai ismereteket, amelyek használatával a hallgatók képesek biológiai, illetve más tudományok kísérleti eredményeinek kiértékelésére. Példát ad a matematika biológiai és környezetvédelmi alkalmazásaira. 3. A tantárgy tartalma A biometria alapfogalmai. Az alapadatok jelölése és ábrázolása. Ábrázolás grafikonon, grafikontípusok. Interpolálás, extrapolálás. Gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági eloszlás, gyakorisági görbe. Eloszlástípusok. Középértékek. A szórás. Feladatmegoldások és zárthelyi dolgozatok a félév folyamán. Kötelező: Kiss Ferenc, Vallner Judit: Fejezetek a matematika biológiai és környezetvédelmi alkalmazásaiból, Ajánlott: R. Robert, F.J. Sokal: Biometry, Shirley Dowaly, Stanley Wearden: Statistics for research, R.E. Parker: Introductory statistics for biology, Edwin Vann: Fundamentals of Biostatistics, William C. Scheffler: Statistics for the biological sciences, R. Larson, B. Edwards: Finite Mathematics, Dr. Sváb János: Biometriai módszerek a kutatásban, Murray R. Spiegel: Statisztika, A szükséges oktatástechnikai eszközök (pl. írásvetítő), a tanszéken rendelkezésre állnak. 20

21 Biometria II. KV2302 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2301 Tantárgyfelelős neve Dr. Vallner Judit Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens Összefoglalja azon legfontosabb matematikai ismereteket, amelyek használatával a hallgatók képesek biológiai, illetve más tudományok kísérleti eredményeinek kiértékelésére. Példát ad a matematika biológiai és környezetvédelmi alkalmazásaira. 3. A tantárgy tartalma A matematikai statisztika jelentősége. A normális eloszlás és jellemzői. A binomiális eloszlás. A Poissoneloszlás. Khinégyzetpróba. Elméleti eloszlások illesztése gyakorlati eloszlásokra. Görbeillesztés. Korrelációszámítás. Varianciaanalízis. A Mann Whitneyféle próba. Feladatmegoldások és zárthelyi dolgozatok a félév folyamán. Kötelező: Kiss Ferenc, Vallner Judit: Fejezetek a matematika biológiai és környezetvédelmi alkalmazásaiból, Ajánlott: R. Robert, F.J. Sokal: Biometry, Shirley Dowaly, Stanley Wearden: Statistics for research, R.E. Parker: Introductory statistics for biology, Edwin Vann: Fundamentals of Biostatistics, William C. Scheffler: Statistics for the biological sciences, R. Larson, B. Edwards: Finite Mathematics, Dr. Sváb János: Biometriai módszerek a kutatásban, Murray R. Spiegel: Statisztika, A szükséges oktatástechnikai eszközök (pl. írásvetítő), a tanszéken rendelkezésre állnak. 21

22 Környezetvédelem fizika alapjai I. KV2107 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) KV2108(E) Tantárgyfelelős neve Dr. Nyilas István Tantárgyfelelős beosztása főisk. docens Az energiatermelés és gazdálkodás környezetvédelem szempontjából fontos fizikai alapelveinek ismerete: az energiafelhasználás környezeti hatásait, az energiatakarékosság környezetvédelmi szempontjai; a megújuló energiahordozók és a hazai lehetőségek. Veszélyes hulladékok kezelése. Az anyagvizsgálati módszerek és eszközök fizikai alapjainak és működési elveinek áttekintése. A földtudományi ismeretek és azok fizikai alapja. a, Az energiatermelés és gazdálkodás környezetvédelem szempontjából fontos fizikai alapelveinek ismerete: az energiafelhasználás környezeti hatásait, az energiatakarékosság környezetvédelmi szempontjai a megújuló energiahordozók és a hazai lehetőségek b. Veszélyes hulladékok kezelése: radioaktív szennyeződések és forrásaik, a radioaktív sugárzások hatása a környezetre, radiotoxikológia, az emberek természetes és mesterséges sugárterhelés csökkentésének lehetséges módjai, atomerőművekkel kapcsolatos környezeti problémák. c, Az anyagvizsgálati módszerek és eszközök fizikai alapjainak és működési elveinek rövid áttekintése. d, A földtudományi ismeretek és azok fizikai alapja: a szeizmolekula szerepe a Föld belsejének megismerésében, földrengések leírása, földrengés veszélyeztetettség egyéb geofizikai kutatási módszerek. Előadások anyagából: félév során 3 db rövid zárthelyi teszt írása 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek irodalom Kötelező: A Fizika Tanszéken írt saját jegyzet (egyelőre kéziratban) Ajánlott: Budó Ágoston: Kísérleti fizika IIIII. kötete. Előadási szemléltető és demonstrációs anyag mely a Fizika Tanszék szertári állományában rendelkezésre áll. 22

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Biológiai alapismeretek I. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Biológiai alapismeretek I. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Biológiai alapismeretek I. TO1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Cserné dr. Szappanos

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4. Összóraszám (elm+gyak) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1101. Kreditpont 4.

Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4. Összóraszám (elm+gyak) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1101. Kreditpont 4. Általános kémia előadás KE4007L KE4009L(E) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1007 Általános kémia laboratóriumi gyakorlat KE4009L KE4007L(E) A részletes tantárgyleírást lásd:ke1009 Anyagszerkezet alapjai

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

- tanári szeptemberétől. kódja

- tanári szeptemberétől. kódja - tanári KÉMIA alapszak - vegyész szakirányok mintatanterve - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba A fizika matematikai alapjai I. MT4008L Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 6+12 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor A részletes tantárgyleírást lásd: MT1008 Mechanika 1. FI4101L

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (KGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetgazdálkodási agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar

I. Adatlap. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése Természettudományi Kar 5 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; Pécsi Tudományegyetem, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 2. Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése

Részletesebben

Tantárgy neve. Környezeti mikrobiológia Tantárgy kódja KVB 1215. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Tantárgy neve. Környezeti mikrobiológia Tantárgy kódja KVB 1215. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgy neve Környezeti mikrobiológia Tantárgy kódja KVB 1215 Meghirdetés féléve III. Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Számonkérés módja Koll. Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB 1306., KVB 1303 Tantárgyfelelős

Részletesebben

Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus

Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus Biológia BSc alapképzési szak - bioanalitikus - ökológus operátor specializációk mintatanterve 2013. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Tantágy neve EU alapismeretek AIB1005 1 0 K 1 TKI Dr. Rozgonyi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

BIOLÓGIA TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

BIOLÓGIA TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Táplálkozás biológiája Tantárgy kódja BI 3101 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 + 0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Kalucza Lajosné dr. Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉS TÖRZSANYAG TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,

Részletesebben

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer

A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer A FÖLD egyetlen ökológiai rendszer Az ökológia fogalma, korszerű értelmezése (tudomány, életmódot meghatározó szemlélet, politikum). Az ökológia és a környezettudomány viszonya, kapcsolata. Szupraindividuális

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÖRNYEZETI KÉMIA MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy)

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

2012/2013 I. féléves Környezettan alapszak Környezeti rendszerek komplex vizsgálata II. KVB1402 (Biometria 2) TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI

2012/2013 I. féléves Környezettan alapszak Környezeti rendszerek komplex vizsgálata II. KVB1402 (Biometria 2) TEMATIKÁJA és KÖVETELMÉNYEI Környezettan alapszak Környezeti rendszerek komplex vizsgálata II. KVB1402 (Biometria 2) Hét Témakör Megjegyzés 2 Az egyenes egyenlete 3 Egymintás t-próba 4 Kétmintás t-próba, páros t-próba 5 Korrelációszámítás

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika

TANTÁRGYLEÍRÁS. Informatika Informatika Tantárgy kódja AIB1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Mihály, főiskolai tanár Tantárgyfelelős

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Biológiatanári Tagozat: levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető végzettség:

Részletesebben

Erdő- és vadvédelmi koordinátor

Erdő- és vadvédelmi koordinátor KÉPZÉSI TEMATIKA EM-0114 Erdő- és vadvédelmi koordinátor 1. Képzés rövid leírása: A képzés elsődleges célja, gyarapítani önkéntes szakembergárdánkat azáltal, hogy az erdő- és a vadvédelemben alapvető jártasságot

Részletesebben

A kémiatanári zárószigorlat tételsora

A kémiatanári zárószigorlat tételsora 1. A. tétel A kémiatanári zárószigorlat tételsora Kémiai alapfogalmak: Atom- és molekulatömeg, anyagmennyiség, elemek és vegyületek elnevezése, jelölése. Kémiai egyenlet, sztöchiometria. A víz jelentősége

Részletesebben

Környezettan BSc. Szemeszter. (óraszám) kredit. előa gyak megjegyzés. I. Alapismeretek modulcsoport (25-35)

Környezettan BSc. Szemeszter. (óraszám) kredit. előa gyak megjegyzés. I. Alapismeretek modulcsoport (25-35) Környezettan BSc Szemeszter tárgy neve I. Alapismeretek modulcsoport (25-35) 1. Nem természettudományos alapismeretek (6 ) EU ismeretek (K) 2 2 2 Környezeti auditálás, minőségbiztosítás (K) 2 2 2 Méréstan

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 9. évfolyam Első félév 1. Ismertesse a terepi munka szabályait. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével 2. A laboratórium rendje, szabályai b. tűz és baleset

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben A biológiatanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : biológiatanári szak Tagozat: nappali Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: magyar A megszerezhető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖKOLÓGIA (bb2n1101, aa2n1020) 2014/2015 I. félév

ÁLTALÁNOS ÖKOLÓGIA (bb2n1101, aa2n1020) 2014/2015 I. félév ÁLTALÁNOS ÖKOLÓGIA (bb2n1101, aa2n1020) 2014/2015 I. félév Oktatók Herczeg Gábor ÁRT (egy. adjunktus, D-7. em. 729. szoba, t:8760) Hegyi Gergely ÁRT (egy. adjunktus, D-7. em. 712. szoba, t:8756) Kalapos

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Nooszféra

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 1. előadás. A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Környezetgazdálkodás 1. előadás A környezetgazdálkodás folyamatmodellje Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Ajánlott irodalom Sántha Attila: Környezetgazdálkodás Akadémia Kiadó Bp. Fodor István:

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Elektrokémia kommunikációs dosszié ELEKTROKÉMIA. ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ELEKTROKÉMIA ANYAGMÉRNÖK NAPPALI MSc KÉPZÉS, SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014. Tartalom jegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben 1. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék mezőgazdasági mérnöki szak I. évfolyam. elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 1. 14 2-28 - Összesen: 28 - NYF-GTFK Vezetés- és Humántudományi Tanszék Tantárgy neve: AGRÁRTÖRTÉNET MM1102 Meghirdetés féléve: 1. félév Kreditpont: 1 Össz óraszám (elm+gyak): Félév Száma heti óraszám 1. 14 2-28 - Összesen: 28 -

Részletesebben

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása

III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása I. Adatlap 2. Az indítandó alapszak megnevezése: Környezettan 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alkalmazott környezetkutató 2. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Alkalmazott

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig H.G. Wells és José Martí A XX. században az előző évszázadokénál

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK Anyagmérnök/Kohómérnők MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus

I. Adatlap. 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak. 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése: Kémia alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Alapokleveles kémikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése: Vegyész

Részletesebben

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont

Tantárgyfelelős oktató neve. Félévi köv. Kredit pont II. Szakmai törzstárgyak 2. Körny.tud. al.ism. modul I. Alapozó tárgyak 1. Természettudományi és informatikai alapismeretek modul A törzsanyag tantárgyainak megnevezése (alapozó és szakmai törzstárgyak)

Részletesebben

A Környezettan BSc záróvizsga tételei 2015.

A Környezettan BSc záróvizsga tételei 2015. A Környezettan BSc záróvizsga tételei 2015. 1. A genetikai információ áramlása: a DNS és RNS molekulák elemei, szerkezete; a DNS megkettőződése; RNS bioszintézis; fehérje bioszintézis. A környezetkárosító

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014.

ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI. Anyagmérnök BSc-képzés. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ. Miskolc, 2014. MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI ÉS ÖNTÉSZETI INTÉZET ACÉLMETALLURGIA ALAPJAI Anyagmérnök BSc-képzés Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Kaczor Lívia földrajz

Részletesebben

Tantárgy neve. Környezetegészségtan Tantárgy kódja KVB 1301, KVB 1302 Meghirdetés féléve IV., V. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+2

Tantárgy neve. Környezetegészségtan Tantárgy kódja KVB 1301, KVB 1302 Meghirdetés féléve IV., V. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Tantárgy neve Környezetegészségtan Tantárgy kódja KVB 1301, KVB 1302 Meghirdetés féléve IV., V. Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Számonkérés módja gyj., koll. Előfeltétel (tantárgyi kód) KVB 1215,

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET MŐSZAKI KÉMIA Anyagmérnök MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2009 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyzı, óraszám,

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve bevezetve a 00/009. tanévben Minden szakirányon kötelező...... Informatika Biomatematika Kémia Összehasonlító növényszervezettan Összehasonlító

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja

Turizmus alapjai. tantárgy. helyi programja Turizmus alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák

Részletesebben

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. DÉKÁN, dr. Ioan Coroiu egyetemi docens. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. DÉKÁN, dr. Ioan Coroiu egyetemi docens. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus EGYETEMI TANREND - érvényes a 2015-2016-os tanévtől kezdődően UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR A tanulmányok időtartama: 6 félév Tanítási forma: nappali Doménium: Környezettudomány

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A földrajz alapszak tantervi hálója

A földrajz alapszak tantervi hálója A földrajz alapszak tantervi hálója A tantervi háló egységes rendszerbe foglaltan tartalmazza a földrajz alapszak tantervét, beleértve a fő képzési irányok (tanári és nem tanári irány) és a szakirányok

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben