Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2."

Átírás

1 A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel. Adventi játszóház A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. oldal 800 éves Gerjen Az évfordulós eseménynek terve 2. oldal Közmeghallgatás Tájékoztatók a KEOP-os pályázatokról 3. oldal Oktatás Adventi játszóház Közös készülıdés az ünnepekre 4. oldal Óvodai jótékonysági mősor Karácsonyi mősor Mikulással 5. oldal Mővelıdés-kultúra Új egyesület alakult Nagycsaládosok Gerjeni Egyesülete 6. oldal Vallás Karácsony az egyházaknál Ünnepi istentisztelet és Szent Mise 6. oldal Környezetünk Az RHK Kft hírei Vezetıváltás és tervek a 2011-es évre 8. oldal Sport Gyeplabdás hírek Elismerések és versenyek 9. oldal Gyerekek és szülık között is népszerő volt a karácsonyi asztaldísz és ajtódísz készítés az adventi játszóházban. A következı szám megjelenik: február 10-én Lapzárta: január 31.

2 Önkormányzati hírek Adók mértékérıl döntöttek ecember 13-án tartotta D az év utolsó testületi ülését, melyen 13 napirendet tárgyalt az önkormányzat, köztük a háromnegyedévi költségvetés teljesítését, a jövı évi költségvetés koncepcióját, továbbá döntöttek a 2010-es év adóiról, szolgáltatási és bérleti díjairól. A polgármester beszámolóját követıen - mely a két ülés között történt eseményekrıl szólt - került megtárgyalásra a település háromnegyed éves költségvetésének teljesítése. A polgármester tájékoztatójából kiderült, hogy a bevételi oldalon a teljesítés 76 %-os volt, a kifizetési oldalon 70 %-os. Ezt követıen kerültek megtárgyalásra a évi költségvetési tervezés fıbb szabályai a költségvetési koncepcióban. Ebbıl kiderült, hogy a 2011-es év is meggondolt költségvetést igényel, hogy a már eddig létrehozott értékeket továbbra is meg tudjuk tartani. A következı napirendben a polgármester tájékoztatta a képviselıket: az önkormányzat biztosítót vált 2011-ben az ingatlanok és az értékek megfelelı biztosítása érdekében. Az ötödik napirendtıl kezdıdıen kerültek megtárgyalásra és megállapításra a 2011-es év adói, szolgáltatási és bérleti díjai. Elsıként a KVG Zrt. által megajánlott szemétszállítási díjat nem fogadta el a testület, mivel a szolgáltató 11 %-kal kívánta emelni, pedig azt csak az infláció mértékével, 4%- kal emelhette volna a szerzıdés alapján. Az elızı döntéshez szorosan kapcsolódik a település kommunális adójának meghatározása, mivel ez az adónem biztosítja a település tisztántartását, és a kommunális hulladékok elszállításának díját. A képviselık értékelve a 2010-es év díját, és az év közbeni változásokat, 1000 Ft-os emelés mellett döntöttek. Ennek megfelelıen a kommunális adó mértéke Ft/év/ingatlan, az üdülıterületen Ft/év/ ingatlan. A képviselık ezt követıen döntöttek, hogy az iparőzési adó mértékét nem változtatják meg, továbbra is 2%. A következı napirendben az önkormányzati ingatlanok bérleti díjáról döntött a testület. A polgármester javaslatára a díjak nem változtak, kivéve a lakásbérleti díjak, melyek 10%-kal emelkedtek. napközi konyha: Ft/alk. csak étterem: Ft sportcsarnok: Ft/óra rendezvény: Ft/alk Ft főtés mővelıdési ház: Ft/óra főtéssel: Ft/óra kistanácskozó: Ft/óra A kilencedik napirendben is díjakról döntöttek. A napközi térítési díjakat az elızı évben nem emelte meg a testület, így idén elkerülhetetlen volt az emelés, melynek mértéke 7,5 %, így a nyersanyag normát 370 Ft+áfa mértékben határozták meg. A 2011-ben fizetendı étkezési térítési díjak a következık: gyermek: 465 Ft felnıtt: 715 Ft szociális étk.: 345 Ft 400 Ft 475 Ft Ezen az ülésen fogata el a képviselı-testület a 2011-es évi víz- és csatorna díjakat, melyet a szolgáltató a szerzıdésben meghatározót módon, az infláció mértékével emelt. A 2011-es díjak: vízdíj: lakossági: 215 Ft/m 3 +áfa közületi: 290 Ft/m 3 +áfa csatornadíj lakossági: 206 Ft/m 3 +áfa XIV. évfolyam 1. szám január közületi: 298 Ft/m 3 +áfa környezetterhelési díj: 45 Ft/m 3 +áfa fogyasztói alapdíj: 285 Ft/hó+áfa A 11. napirendben a képviselık határozatokat hoztak a paksi hulladékgazdálkodási projekt második körének beadásához. Utolsó elıtti napirendben az önkormányzat Alapító Okiratát módosította a testület, annak érdekében, hogy az Ivóvízminıség-javító projekt 800 éves Gerjen erjen neve elıször a G tihanyi apátság javainak 1211-es összeírásában szerepel: "... A szomszédos Fatod (ma Fadd) határát képezı Gergyen folyó, mely kimegy a Dunából..." A veszprémi káptalan levéltárában, egy 1200-as években kelt oklevél a környék leírásánál használja az Aqua et terra Gergen kifejezést. A Gerjen földje és Gerjen vize megjelölés is sejtethet lakott során ne kelljen áfát fizetni, melynek nagysága több millió forintra rúg. Az egyebek napirendi pontban a polgármester ismertette a 800 éves Gerjen 2011-es programjainak tervezetét. Képviselıi indítványra a képviselık arról is döntöttek, hogy Rónyai Sándorné volt gerjeni pedagógus rubint diplomája átvételének alkalmából a testület elismeri a pedagógus gerjeni munkáját. Máté Dénes helyet, de erre más bizonyítékok csak jóval késıbb találhatók. Ez világossá teszi, hogy az 1211-es oklevélben említett Gerjen vize melletti terület: Gerjen földje. (Danis György: Gerjen) Évfordulós események terve erjen Község Önkormányzata szeretne méltó G képen megemlékezni e jeles évfordulóról. Ennek érdekében összeült azon csoport, akik a gerjeni eseményeket szervezik és elkészítettek egy eseménytervet: 1. Iskolai farsang: (febr.12.) Rajzpályázat gyermekek részére az évforduló emblémája. Korhő jelmezek az 1200-as évektıl. Elıadás, felolvasás az összegyőjtött anekdotákból. 2. Borverseny: Kiállítás szılıvel, szürettel kapcsolatos festményekbıl. Gerjen 2011 az év bora. Az aranyérmes borok közül közönségszavazással kiválasztva. 3. Színházi elıadás: (ápr.9.) Amatır színjátszók elıadása Népi színjáték 4. Majális (május1.) GEFE, Nyugdíjasok, Óvodások iskolások / régi játékok felelevenítése/. 5. Lovasnap: (május. június) Akadályoknál korhő jelmezbe öltözött gyermekek. Iskolás tánc/torna/ bemutató alkalomhoz kapcsolódva. 6. Duna-Rock találkozó (június /9/ ) Jurta kiállítás fotókból, régi öltözékekbıl, stb. 7. Vajda Ignác utcai gyermekdélután (szept.3.) Régi játékok keresése. Táncház, Öltözés korabeli öltözékek. 8. Szüreti bál, falunap (szept.24.) Délelıtt: - ünnepség ~ 800 éves település. kiállítás, kézmővesek. Délután: Szüreti felvonulás. Elszármazottak találkozója. Testvértelepülések Este a Sportcsarnokban kulturális mősor. 9. BÖCÖ (okt.23.) Evezıs verseny, Hálószövés. 10. Advent elsı vasárnapján Koszorú készítése, felállítása a központban, Ünnepség keretében az elsı gyertya meggyújtása. 11. Luca napi lampionos felvonulás (dec.13.) Az óvoda szervezésében, lampionos felvonulás, boszorkány keresés

3 Felhívás Közmeghallgatás ecember 10-én gyér D érdeklıdés mellett került sor a Közmeghallgatással egybekötött Falugyőlésre. A csekély érdeklıdés talán annak tudható be, hogy két hónappal elıtte önkormányzati választások voltak, és ott a polgárok már feltették kérdéseiket a jelölteknek és hallhattak a tervekrıl. S talán azért is mert a Falugyőlés témáival már a Gerjeni Hírek is közzé tette korábban a legfontosabbakat. A polgármester köszöntıje és a tervezett programról való tájékoztatás után kezdıdtek a tájékoztató elıadások. Elsıként a paksi hulladékgazdálkodási projektrıl tartott tájékoztatás Hoffmann Zoltánné a projekt menedzser, majd Saáry Miklósné a DC Dunacom ügyvezetıje tájékoztatta az érdeklıdıket az új hulladékkezelı telep tervezett felépítésérıl. Önkormányzati hírek z elızıekben olvashatott az önkormányzat A jövı évi eseményeinek tervezetérıl. Ehhez kapcsolódva szeretnénk egy felhívást közzé tenni: Várunk olyan régi fotókat, melyek gerjeni eseményeket, a települést mutatják be, hogy egy kiállítást állíthassunk össze! Várunk továbbá olyan gerjeni anekdotákat, melyek színesítik a település eseményeit és közszájon terjednek. Ebbıl egy kis kiadványt szeretnénk készíteni és közreadni, valamint néhány eseményen ezekbıl idézni! Szívesen vesszük, ha az egyes események elıkészítésére, lebonyolítására segítık jelentkeznének a szervezıknél! A képeket és az anekdotákat a Gerjeni Hírek szerkesztıségébe kérjük. - szervezık - Az ügyvezetını elmondta, hogy a telep a legmodernebb európai elvárásoknak megfelelı lesz, ahol a szelektíven győjtött mőanyag, papír és üveg (színenként válogatva) hulladékok kezelésére és további feldolgozásra való elıkészítésére is alkalmas lesz. A zöldhulladékoknak pedig egy komposztáló terület készül, ahonnan a kész komposzt a településekre kerül ki felhasználásra. Az új szeméttelep 30 embernek ad munkát, melyben a gerjenieknek is lesz hely, ahol fıként gépkezelıkre lesz nagy szükség Másod ik elıad ásként Bartoss Csaba, a Dunaág Kft. ügyvezetıje tartott rövid elıadást az Ivóvízminıségjavító program Gerjen községben címő KEOP pályázatról. Az ügyvezetı úr elmondta, hogy milyen munkálatok elızték meg a pályázat XIV. évfolyam 1. szám január Saáry Miklósné mutatja be az új telepet beadását, és hol tart jelenleg a projekt, és milyen fejlesztések várhatóak. Két új kút furására kerül sor, egy magasabb glóbusz készül, a berendezéseket modernizálját, átépítik a Duna sor és a Toldi utca vízvezeték hálózatát is. A harmadik elıadás pedig a tolnai szennyvíztelep rekonstrukciós pályázatának ismertetése volt, melyet Vass Péter projektmenedzser tartott. Az elıadásból megtudhattuk, miért van szükség az újjáépítésre, és az elmúlt idıszakban milyen tevékenységekre került sor. Vass Péter Mindhárom projekt várható befejezése 2012 év vége. Bartoss Csaba Az elıadásokat követıen került sor a Közmeghallgatásra, ahol a jelenlévık feltehették kérdéseiket a polgármesternek, illetve a képviselıknek. Kérdés nem lévén, a polgármester bezárta a Falugyőlést. Végezetül a képviselık elfogadták a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását. - polgármester - Hoffmann Zoltánné tájékoztatója

4 Uzsonnacsata H ogyan készítsünk finom és egészséges tízórait, uzsonnát, s milyen tálalással tegyük még étvágygerjesztıbbé? Ebben a tárgykörben vetélkedtek a diákok dec. 8-án, szerdán délután az iskolában. Az ötlet és az elnevezés a népszerő tévémősorból származott, a megvalósítás pedig az osztályok ügyességén, fantáziáján múlt. Az Uzsonnacsatában negyediktıl felfelé vettek részt az osztályok, Oktatás míg a kisebbek az egészséges életmódhoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg. A diákönkormányzat mindkét vetélkedı résztvevıit díjazta. A pártatlan zsőri szerint a legjobb, legszebb és legváltozatosabb uzsonnát a negyedik osztályosok tálalták. Második helyen az ötödik, harmadikon pedig a hatodik osztály végzett. A kicsik között három. csapat versengett, s végül mindegyik jutalomban részesült. -mtk XIV. évfolyam 1. szám január Készülnek az illatosítók narancsból és szegfőszegbıl A fiúk fenyıfa díszeket készítenek A gyıztes negyedikes csapat és terítéke Adventi játszóház dvent második hétvégéjén az iskola Diákön- A kormányzata, a Szülıi munkaközösség és a pedagógusok közös rendezésében került megszervezésre az Adventi játszóház. A kicsi és nagy gyerekek, a fiatalok és szülık közösen készülıdtek a közelgı ünnepre. Lehetett mézeskalácsokat díszíteni, fenyıdíszeket gyártani, hópelyheket vágni. A nagyobbak Verıczei Péter szakértı irányítása mellett asztali díszeket, adventi koszorúkat, ajtódíszeket készíthettek természetes anyagokból. Egy teremben Pap Kinga gitárkíséretével karácsonyi énekeket énekelhettek gyerekek és szüleik közösen. Az elkészült alkotások a tantermeket és az iskolát szépítik az advent idején. A karácsonyi díszekkel, mézeskalácsokkal a nap végén közösen díszítették fel az iskola fenyıfáját, majd a szülık jóvoltából az ötórai teázás alkalmával teát és süteményeket lehetett fogyasztani. A közösen végzett munka jó hangulatú délutánt varázsolt az iskolába, és ıszinte ünnepvárást a résztvevık szívébe. A rendezvényre az iskola integrációs programjának keretében, annak anyagi fedezetével került sor. Köszönet minden segítı szülınek és fiatalnak! További képek megtekinthetık a - diákönkormányzat - A hatodikosok asztaldísze A nyolcadikosok díszítettek fel az iskolai fenyıfát

5 Karácsonyi betlehemezés Oktatás XIV. évfolyam 1. szám január fel. A mősort színesítette még az Ökumenikus Karizmatikus Imakör néhány tagjának éneke és Máténé Turi Katalin versmondása. Köszönet mindazoknak, akik belépıikkel és vásárlásukkal támogatták az óvodát! KÖSZÖNJÜK! Óvodások A szokásokat megtartva a gerjeni iskolában a téli szünet elıtti utolsó tanítási napon karácsonyi ünnepi mősorral búcsúztak a diákok társaiktól és az óévtıl. A karácsonyi mősorban az alsó tagozatos diákok betlehemes játékot adtak elı. A jelenetet a tanítónık állították színpadra, és mind a négy alsós osztály tanulói szerepeltek benne. Az ünnepség végén az ajándék sem maradt el. Máté Dénes polgármester az Euro- Profil Kft jóvoltából égy LCD monitort adott az iskolának. Ezt követıen szülık, családtagok a gyermekek és a pedagógusok munkáiból vásárolhattak díszeket és apró ajándékokat az ünnephez, melynek bevételét, valamint a belépık árát az óvoda fejlesztı játékokra szeretné fordítani. Az estén adományozni is lehetett az óvoda részére. Az adományok, illetve a díszek árából befolyt összeg segíti majd az intézmény eszközökkel való ellátását. Jótékonysági mősor Mikulással z óvodásokhoz idén is A ellátogatott a Mikulás. De most nemcsak ajándékokat vártak a gyerekek, hanem egy jótékonysági mősorral is készültek. A Mikulás megérkezését követıen a kiscsoportosok mutatták be erre az alkalomra megtanult verseiket, játékukat. Majd a középsısök adták elı A Holle Anyó címő kis jelenetet. A nagycsoportosok versekkel és a Kis nyuszi Háza címő jelenettel mutatkoztak be a mikulásnak, és örvendeztették meg szüleiket. Ezt követıen a mikulás minden gyermeknek csomagot adott. Az ajándékozás után a felnıttek mősora következett. Klári és Erika óvó néni karácsonyi dalokat énekelt, Ibolya néni pedig Andersen meséjét, a Kis gyufaáruslányt olvasta

6 Mesét mondtunk D ecember 13-án a faddi mővelıdési házban részt vettünk a 20. alkalommal megrendezett Egyszer volt, hol nem volt megyei mesemondó, cigánytánc és ének versenyen, melyet a speciális tanterv szerint tanuló gyerekeknek szerveztek. A sok gyakorlás meghozta a várt eredményt. Az alsó tagozaton elsı helyezett lett: Verıczei Tekla (3.o.), harmadik helyezett lett: Hajnes Márton (3.o) Felsısök között Halász Mővelıdés-kultúra Nagycsaládosok Egyesülete C ivil kezdeményezésre december 21-én megalakult a Nagycsaládosok Gerjeni Egyesülete, rövidítve NAGE. Szeretnénk a Település vérkeringésébe bekerülve rendezvények megszervezésében, lebonyolításában is részt vállalni idıvel. Az Egyesületbe való bekerülés feltétele 3 gyermek nemre, korra való tekintet nélkül. Kötelezettség, mely a belépni kívánót terheli egyszeri Ft/év/család tagdíj megfizetése. Az egyesület tagjai jogosultak a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által kiadott Noé Kártyára, mely kedvezményes Integrációs program Pakson aks Város Önkormányzata sikeres pályázati P program (TÁMOP / ) keretében a Paksi gyermekek integrációs programját szervezte meg 2009/2010. évbe. Az Európai Unió támogatásával, az ESZA társfinanszírozásával megvalósuló Oktatás Dorina (5.o) harmadik lett. Az eredményhirdetésen minden tanuló értékes ajándékot kapott, majd a játszóházban karácsonyi asztaldíszeket, gyöngybıl készült karkötıket, fabábukat készítettek. Egy finom ebéd után közösen meglátogattuk Gáti Mariann meseházát, ahol sok csodálatos kerámiát láthattunk, és meghallgattuk a hozzájuk kapcsolódó mesét. Mindannyian élményekben és sikerekben gazdagon tértünk haza. Berenkei Krisztina vásárlásra jogosítja fel tulajdonosát. Amit szeretnénk: támogatók által adható adományokból való részesedés, kedvezményes programok, kirándulások szervezése. Várunk mindenkit, aki a fenti feltételeknek megfelel, és tagja kíván lenni az egyesületnek, keresse vezetıségi tagjainkat. Elnök: Csesznegi Andrea, elnökhelyettes: Fehérváriné Czéh Klára, elnökségi tag: Dobai Lászlóné, titkár: Taba Sándorné, felügyelı-bizottsági tagok: Bóvári Andrea, Balogh Angéla, Mezı Gabriella. - Csesznegi Andrea Ft. támogatási összegő program célja a hátrányokkal küzdı iskoláskorú gyermekek, és családjaik integrációs esélyeinek növelése volt, oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, illetve segítik XIII. évfolyam 12. szám december Vallás Szenteste a református templomban A szép hagyományokat folytatva a református gyülekezet szentestén karácsonyi mősorral kedveskedett a híveknek, illetve a temp- Ökumenikus l o m b a e l l á t o g a t ó gerjenieknek. Ünnepi Szent Mise D ecember 25-én a gerjeni katolikus templomban is karácsonyi Szent Misére került sor, ahol elsıként az Ökumenikus Karizmatikus az iskolai megfelelésüket, végsı soron a munka világára való felkészülésüket. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai bázisán oktatási intézmények, szociális szakemberek, pedagógusok bevonásával a hátrányos helyzető iskolai problémákkal küzdı gyermekek és családjaik, valamint a velük foglalkozó szakemberek együttmőködésével valósult meg a projekt. - borbás - A mősorban a református hittanra járó gyermekek versekkel elevenítették fel a betlehemi történéseket, és karácsonyhoz kapcsolódó verseket mondtak. A mősor új színfoltja volt az Karizmatikus Imakör mősora, és a gyerekek a közös éneke. Az ünnepség végén az adományozók jóvoltából a gyerekek ajándékot is kaptak. Imakör karácsonyi mősorát láthatták a hívek. Ezt követıen Bagi Sándor plébános úr celebrálta az ünnepi Szent Misét.

7 Ökumenikus imahét z ökumenikus imahetet A ez évben is megtartjuk, január ig, esténként 18 órai kezdettel a református gyülekezeti teremben. Az ezeken az alkalmakon szolgáló lelkészek névsorát majd kifüggesztjük. Mindenkit szeretettel várunk, aki fontosnak tartja népünkért és a világért való közbenjárást Istenünknél. Hatvani István Gerjeni anyakönyvi bejegyzés november: Születés: Hegyi Kitti és Szalai János gyermeke János Sikeres akció a polgárırségben O któber-november hónapban több bejelentés érkezett Szalai József polgárır parancsnokhoz, hogy több hétvégi háznál betörést észtek. A helyi polgárırök nagy erıkkel kezdték meg a felderítést, és megfigyelési szolgálatot szerveztek. Az elkövetık elıször csak a szerszámo- Anyakönyvi hírek XIII. évfolyam 12. szám december Vallás Környezetünk İrjárat sokat törték fel. Volt, ahonnan nem tőnt el semmi, volt ahonnan kisebb eszközök tőntek el. A többszöri akciók ellenére nem sikerült elıkeríteni az elkövetıket, még úgy sem, hogy jó néhány adat már rendelkezésre állt. Közben a tettes (vagy tettesek) egyre több szerszámost, majd hétvégi házat tört fel és vitt el eszközöket. A kitartó megfigyelés és rendszeres járırözés végül, december 23-án sikerrel járt. Egy késı délutáni bejelentést követıen négy polgárır Szalai József vezetésével, elfoglalta megfigyelı állását. Kis idı múlva három fiatal jelent meg a telkes úton. A polgárırök k é r d é s e i r e elıször ellentmondásokba keveredtek, majd bevallották tetteiket. Ezt követıen a rendırség kihallgatta két fiatalkorú és két gyermekkorú elkövetıt - közülük hárman gerjeniek egy vidéki - a szüleik jelenlétében. A Polgárırség Gerjenért Egyesület ismét bizonyította, hogy lelkes és szorgalmas tagokból áll, agilis vezetıvel. Komposztáljunk! A családok számára egyre komolyabb gondot okoz az észszerő hulladékgazdálkodás. A háztartásokban képzıdı szemét növekvı menynyisége egyfelıl elhelyezési, másfelıl - ezzel szoros kapcsolatban - anyagi problémát is okoz. Különösen, mióta Tolna megye kommunális hulladékának kezelését regionális rendszerekbe szervezték. Az átszervezés költségnövekedést is hozott. Ezen gondok enyhítésére hatékony megoldást nyújthat a házi komposztálás, amelynek keretében a mindennapok során keletkezı szerves hulladékot saját magunk dolgozhatjuk fel, majd a keletkezett szerves anyaggal kertünk földjét gazdagíthatjuk. Ráadásul a házi komposztáláshoz nélkülözhetetlen komposztládák most a Zöldtárs Alapítvány szervezésében, uniós forrásoknak köszönhetıen ingyen beszerezhetık. Az Alapítvány elızetes igényfelmérés alapján- 500 darab 1 m 3 -es keményfa komposztláda beszerzésére fog pályázatot benyújtani a paksi kistérség települései számára Ebbıl Gerjenben körülbelül 30 darab komposztládára lehet jelentkezni. A komposztálás mővelete könnyen elsajátítható, ráadásként a Zöldtárs a ládák mellé egy ismertetı kiadványt is mellékel, minden fontos információval. Az eljárás nem igényel különleges ráfordítást, azonban komoly lépés egy környezettudatos szemlélet irányába. Gerjenben komposztládára jelentkezni Máté Dénes polgármesternél egy adatlap kitöltésével 2011 január 15- ig, lehet a polgármesteri hivatalban. Tekintettel a komposztládák korlátozott számára, az igénylık a jelentkezés idıbeni sorrendje alapján juthatnak a komposztládához. A programról bıvebb tájékoztatót a weboldalon olvashatók. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Még 15 db láda rendelhetı meg Gerjenben.

8 Gyeplabda hírek Sport 010.december 14-én 18 sportág 192 sportolója vett át 2 díjat Szekszárdon a Garay János Gimnázium dísztermében. Köztük 14 gerjeni diák is. A megye 1992 óta minden évben megjutalmazza a diákolimpiákon 1-3. helyezett sportolókat. A névre szóló kis serleget dr. Pálos Miklóstól, a megyei közgyőlés alelnökétıl vették át gyermekeink. Az elmúlt tanév eredményes sportmunkájáért részesültek jutalomban. Gerjeni díjazottak: Csapatverseny: Diákolimpiai 2. helyezésért lány gyeplabda III. korcsoport Diákolimpiai 3. helyezésért lány gyeplabda IV. korcsoport fiú gyeplabda II. korcsoport - magó - Nemzetközi torna december 4-5-én Budapesten részt vettünk a VIII. Mikulás kupán. Ezt a nemzetközi versenyt az Építık HC csapata rendezte. A szerb, szlovén, szlovák és három magyar csapat szereplésével igen jó mérkızéseket láthattunk. A papírforma érvényesült. U-10 U-12 1.Subotica (SRB) 2.Építık 3.Triglav (SLO) 4.Toplice (SLO) 5.Gerjen 6.Rosco 1.Raca (SVK) 2.Triglav (SLO) 3. Építık HC 4.Subotica (SRB) 5.Toplice (SLO) 6.Rosco 7.Gerjen Eredmények: Toplice - Gerjen 1:0 Subotica - Gerjen 6:1 Subotica - Gerjen 11:0 Toplice - Gerjen 6:0 Építık - Gerjen 5:1 Építık - Gerjen 8:0 Triglav - Gerjen 4:1 Triglav - Gerjen 5:0 Gerjen - Rosco 10:0 Rosco - Gerjen 3:2 Raca - Gerjen 10:0 Nagy dicséretet kaptunk, hisz az elızı kupán igen nagy gólaránnyal kaptunk ki mindenkitıl, most viszont már nyerni is tudtunk. Hatalmas fejlıdés volt látható. Kövesi Bence mindkét korcsoportban védett igen ügyesen, sıt még a Rosco SE csapatát is kisegítette több alkalommal. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segítségünkre volt, hogy eljussunk erre a rendezvényre! - Magó Zsuzsa XIII. évfolyam 12. szám december Volton Bau Az élelmiszer bolt ajánlatából: - Dráva sajtkrém 125g 170 Ft - Tchibo kávé 250g 399 Ft - Tolle tej 2,8% 1liter 175 Ft - reggelizı pehely 300g 290 Ft - Stamford kamilla tea 105 Ft Délben meleg fácánkerti kenyér kapható, már új, 75dkg-os változatban is! A Gazdabolt ajánlatából: - útszóró só 5 kg 300 Ft - téli szélvédımosó 2 liter 625 Ft - Silan öblítı 470 Ft - Feya mosogatószer 1 liter 140 Ft - macska konzerv 415 g 109 Ft Köszönjük,. hogy nálunk vásárolt! Találkozzunk 2011-ben is! A nyereményjáték nyertesei: Játék kocka: Szebényi Edina, Hajszárító: Link Gyula, Vasaló: Vargáné Berenkei Mária, Tányérkészlet: Tóth Tibor Mixer: Percsi Sebestyénné, Papaszan: Hajnes Bence. Kerékpár: Vajdáné Rajna Ágnes, Televízió: Kincsesné Takács Erzsébet Búzakenyér Zsemle Kométa olasz felvágott. UHT Euromilk tej 1,5%-os 1 liter Pilóta piskótatallér 147 g. COOP csemege uborka COOP gomba szeletek 400 g. TOMI Kristály mosópor 2 kg Silan öblítı 3 1 liter Minden Reggel friss, meleg A Kop-Ka Ka ABC Akciós ajánlata jan Ft/kg 20 Ft/db 999 Ft/kg 149 Ft/db 199 Ft/db 219 Ft/db 219 Ft/db 899 Ft/db 1199 Ft/cs a jó szomszéd! Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: A szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Rákóczi F. u. 25/b. 75/ Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE

SAJÓKERESZTÚR MUNKATERVE SAJÓKERESZTÚR Önkormányzat Képviselıtestületének és Bizottságainak 2009. évi MUNKATERVE (tervezet) Az Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadta. /2008. (I..) számú határozatával Sajókeresztúr, 2009. január

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Adventi koncert. Adventi készülıdés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XIII. évfolyam 1. szám INGYENES 2010. január

Adventi koncert. Adventi készülıdés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XIII. évfolyam 1. szám INGYENES 2010. január Honlapunk:www.gerjen.hu XIII. évfolyam 1. szám INGYENES 2010. január dventi koncert Boróka énekegyüttes ismét szép karácsonyváró ünnepet hozott Gerjenbe, dvent váró mősorával dventi készülıdés tartalomból:

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.4291-10/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 10-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a közmővelıdési tevékenységrıl, javaslat a 2010. évi közmővelıdési

Részletesebben

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

K I S B Í R Ó. A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM K I S B Í R Ó A REGÖLYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. szeptember 9. XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény (TONI) Az utóbbi években szinte megszokott módon újabb szervezeti változások

Részletesebben

Megújul a jegyzılakás

Megújul a jegyzılakás Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 2. szám INGYENES 2011. február Megújul a jegyzılakás z új tulajdonosok a helyi védelem alatt álló házat régi szépségében szeretnék helyreállítani Tél Gerjenben tartalomból:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére

Elıterjesztés a december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Elıterjesztés a 2012. december 13-án tartandó Képviselı-testületi ülésére Tárgy: A települési szilárdhulladék, hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás

II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás II. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás A záhonyi VOKE Vasutas Mővelıdési Ház és Könyvtár második alkalommal mutatja be a Nemzetközi Vasúttörténeti kiállítását. Az Ukrán és Magyar átrakó körzet múltjára,

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) és 13/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2013. (VII. 29.) önkormányzati rendelete az étkezési-, valamint a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Békéscsabai Elıre Centenáriumi Bizottsága pályázatot hirdet A Békéscsabai Elıre centenáriumához kapcsolódó könyvek megjelenésének támogatására I. A pályázatok célja: A Békéscsabai

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének decemberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2009. szeptember 23. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: Dr. Ványai Éva, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2010. november 30-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Szervezetk támogatása 2007.év. Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület

Szervezetk támogatása 2007.év. Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület Szervezetk támogatása 2007.év Támogatott neve Tolna-Mözsi Nıi labdarugó Sportegyesület Kifizetett támogatás összege 960 556 Ft Kajak-Kenu Sport Klub/mőködési támogatás 1 359 167 Kajak-Kenu Sport Klub/felhalmozási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu

Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület 7100 Szekszárd, Toldi u. 8. 20-257-8450 mms@invitel.hu mms.szekszardon.hu Szekszárd M. Jogú Város Humán Bizottsága S Z E K S Z Á R D Tisztelt Bizottság!

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Versenykiírás 2015/2016. tanév Hagyományainknak megfelelően, ebben az évben is szeretnénk megrendezni a Budapest

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben