Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jótékonysági elıadás. Adventi játszóház. A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2."

Átírás

1 A 800 éves Gerjen Hírlapja! XIV. évfolyam 1. szám INGYENES január Jótékonysági elıadás Az óvodások adventi jótékonysági elıadása teljesen megtöltötte a a nézıteret szülıkkel, nagyszülıkkel, érdeklıdıkkel. Adventi játszóház A tartalomból: Önkormányzati hírek Az év utolsó testületi ülése A 2011-es év adóiról döntöttek 2. oldal 800 éves Gerjen Az évfordulós eseménynek terve 2. oldal Közmeghallgatás Tájékoztatók a KEOP-os pályázatokról 3. oldal Oktatás Adventi játszóház Közös készülıdés az ünnepekre 4. oldal Óvodai jótékonysági mősor Karácsonyi mősor Mikulással 5. oldal Mővelıdés-kultúra Új egyesület alakult Nagycsaládosok Gerjeni Egyesülete 6. oldal Vallás Karácsony az egyházaknál Ünnepi istentisztelet és Szent Mise 6. oldal Környezetünk Az RHK Kft hírei Vezetıváltás és tervek a 2011-es évre 8. oldal Sport Gyeplabdás hírek Elismerések és versenyek 9. oldal Gyerekek és szülık között is népszerő volt a karácsonyi asztaldísz és ajtódísz készítés az adventi játszóházban. A következı szám megjelenik: február 10-én Lapzárta: január 31.

2 Önkormányzati hírek Adók mértékérıl döntöttek ecember 13-án tartotta D az év utolsó testületi ülését, melyen 13 napirendet tárgyalt az önkormányzat, köztük a háromnegyedévi költségvetés teljesítését, a jövı évi költségvetés koncepcióját, továbbá döntöttek a 2010-es év adóiról, szolgáltatási és bérleti díjairól. A polgármester beszámolóját követıen - mely a két ülés között történt eseményekrıl szólt - került megtárgyalásra a település háromnegyed éves költségvetésének teljesítése. A polgármester tájékoztatójából kiderült, hogy a bevételi oldalon a teljesítés 76 %-os volt, a kifizetési oldalon 70 %-os. Ezt követıen kerültek megtárgyalásra a évi költségvetési tervezés fıbb szabályai a költségvetési koncepcióban. Ebbıl kiderült, hogy a 2011-es év is meggondolt költségvetést igényel, hogy a már eddig létrehozott értékeket továbbra is meg tudjuk tartani. A következı napirendben a polgármester tájékoztatta a képviselıket: az önkormányzat biztosítót vált 2011-ben az ingatlanok és az értékek megfelelı biztosítása érdekében. Az ötödik napirendtıl kezdıdıen kerültek megtárgyalásra és megállapításra a 2011-es év adói, szolgáltatási és bérleti díjai. Elsıként a KVG Zrt. által megajánlott szemétszállítási díjat nem fogadta el a testület, mivel a szolgáltató 11 %-kal kívánta emelni, pedig azt csak az infláció mértékével, 4%- kal emelhette volna a szerzıdés alapján. Az elızı döntéshez szorosan kapcsolódik a település kommunális adójának meghatározása, mivel ez az adónem biztosítja a település tisztántartását, és a kommunális hulladékok elszállításának díját. A képviselık értékelve a 2010-es év díját, és az év közbeni változásokat, 1000 Ft-os emelés mellett döntöttek. Ennek megfelelıen a kommunális adó mértéke Ft/év/ingatlan, az üdülıterületen Ft/év/ ingatlan. A képviselık ezt követıen döntöttek, hogy az iparőzési adó mértékét nem változtatják meg, továbbra is 2%. A következı napirendben az önkormányzati ingatlanok bérleti díjáról döntött a testület. A polgármester javaslatára a díjak nem változtak, kivéve a lakásbérleti díjak, melyek 10%-kal emelkedtek. napközi konyha: Ft/alk. csak étterem: Ft sportcsarnok: Ft/óra rendezvény: Ft/alk Ft főtés mővelıdési ház: Ft/óra főtéssel: Ft/óra kistanácskozó: Ft/óra A kilencedik napirendben is díjakról döntöttek. A napközi térítési díjakat az elızı évben nem emelte meg a testület, így idén elkerülhetetlen volt az emelés, melynek mértéke 7,5 %, így a nyersanyag normát 370 Ft+áfa mértékben határozták meg. A 2011-ben fizetendı étkezési térítési díjak a következık: gyermek: 465 Ft felnıtt: 715 Ft szociális étk.: 345 Ft 400 Ft 475 Ft Ezen az ülésen fogata el a képviselı-testület a 2011-es évi víz- és csatorna díjakat, melyet a szolgáltató a szerzıdésben meghatározót módon, az infláció mértékével emelt. A 2011-es díjak: vízdíj: lakossági: 215 Ft/m 3 +áfa közületi: 290 Ft/m 3 +áfa csatornadíj lakossági: 206 Ft/m 3 +áfa XIV. évfolyam 1. szám január közületi: 298 Ft/m 3 +áfa környezetterhelési díj: 45 Ft/m 3 +áfa fogyasztói alapdíj: 285 Ft/hó+áfa A 11. napirendben a képviselık határozatokat hoztak a paksi hulladékgazdálkodási projekt második körének beadásához. Utolsó elıtti napirendben az önkormányzat Alapító Okiratát módosította a testület, annak érdekében, hogy az Ivóvízminıség-javító projekt 800 éves Gerjen erjen neve elıször a G tihanyi apátság javainak 1211-es összeírásában szerepel: "... A szomszédos Fatod (ma Fadd) határát képezı Gergyen folyó, mely kimegy a Dunából..." A veszprémi káptalan levéltárában, egy 1200-as években kelt oklevél a környék leírásánál használja az Aqua et terra Gergen kifejezést. A Gerjen földje és Gerjen vize megjelölés is sejtethet lakott során ne kelljen áfát fizetni, melynek nagysága több millió forintra rúg. Az egyebek napirendi pontban a polgármester ismertette a 800 éves Gerjen 2011-es programjainak tervezetét. Képviselıi indítványra a képviselık arról is döntöttek, hogy Rónyai Sándorné volt gerjeni pedagógus rubint diplomája átvételének alkalmából a testület elismeri a pedagógus gerjeni munkáját. Máté Dénes helyet, de erre más bizonyítékok csak jóval késıbb találhatók. Ez világossá teszi, hogy az 1211-es oklevélben említett Gerjen vize melletti terület: Gerjen földje. (Danis György: Gerjen) Évfordulós események terve erjen Község Önkormányzata szeretne méltó G képen megemlékezni e jeles évfordulóról. Ennek érdekében összeült azon csoport, akik a gerjeni eseményeket szervezik és elkészítettek egy eseménytervet: 1. Iskolai farsang: (febr.12.) Rajzpályázat gyermekek részére az évforduló emblémája. Korhő jelmezek az 1200-as évektıl. Elıadás, felolvasás az összegyőjtött anekdotákból. 2. Borverseny: Kiállítás szılıvel, szürettel kapcsolatos festményekbıl. Gerjen 2011 az év bora. Az aranyérmes borok közül közönségszavazással kiválasztva. 3. Színházi elıadás: (ápr.9.) Amatır színjátszók elıadása Népi színjáték 4. Majális (május1.) GEFE, Nyugdíjasok, Óvodások iskolások / régi játékok felelevenítése/. 5. Lovasnap: (május. június) Akadályoknál korhő jelmezbe öltözött gyermekek. Iskolás tánc/torna/ bemutató alkalomhoz kapcsolódva. 6. Duna-Rock találkozó (június /9/ ) Jurta kiállítás fotókból, régi öltözékekbıl, stb. 7. Vajda Ignác utcai gyermekdélután (szept.3.) Régi játékok keresése. Táncház, Öltözés korabeli öltözékek. 8. Szüreti bál, falunap (szept.24.) Délelıtt: - ünnepség ~ 800 éves település. kiállítás, kézmővesek. Délután: Szüreti felvonulás. Elszármazottak találkozója. Testvértelepülések Este a Sportcsarnokban kulturális mősor. 9. BÖCÖ (okt.23.) Evezıs verseny, Hálószövés. 10. Advent elsı vasárnapján Koszorú készítése, felállítása a központban, Ünnepség keretében az elsı gyertya meggyújtása. 11. Luca napi lampionos felvonulás (dec.13.) Az óvoda szervezésében, lampionos felvonulás, boszorkány keresés

3 Felhívás Közmeghallgatás ecember 10-én gyér D érdeklıdés mellett került sor a Közmeghallgatással egybekötött Falugyőlésre. A csekély érdeklıdés talán annak tudható be, hogy két hónappal elıtte önkormányzati választások voltak, és ott a polgárok már feltették kérdéseiket a jelölteknek és hallhattak a tervekrıl. S talán azért is mert a Falugyőlés témáival már a Gerjeni Hírek is közzé tette korábban a legfontosabbakat. A polgármester köszöntıje és a tervezett programról való tájékoztatás után kezdıdtek a tájékoztató elıadások. Elsıként a paksi hulladékgazdálkodási projektrıl tartott tájékoztatás Hoffmann Zoltánné a projekt menedzser, majd Saáry Miklósné a DC Dunacom ügyvezetıje tájékoztatta az érdeklıdıket az új hulladékkezelı telep tervezett felépítésérıl. Önkormányzati hírek z elızıekben olvashatott az önkormányzat A jövı évi eseményeinek tervezetérıl. Ehhez kapcsolódva szeretnénk egy felhívást közzé tenni: Várunk olyan régi fotókat, melyek gerjeni eseményeket, a települést mutatják be, hogy egy kiállítást állíthassunk össze! Várunk továbbá olyan gerjeni anekdotákat, melyek színesítik a település eseményeit és közszájon terjednek. Ebbıl egy kis kiadványt szeretnénk készíteni és közreadni, valamint néhány eseményen ezekbıl idézni! Szívesen vesszük, ha az egyes események elıkészítésére, lebonyolítására segítık jelentkeznének a szervezıknél! A képeket és az anekdotákat a Gerjeni Hírek szerkesztıségébe kérjük. - szervezık - Az ügyvezetını elmondta, hogy a telep a legmodernebb európai elvárásoknak megfelelı lesz, ahol a szelektíven győjtött mőanyag, papír és üveg (színenként válogatva) hulladékok kezelésére és további feldolgozásra való elıkészítésére is alkalmas lesz. A zöldhulladékoknak pedig egy komposztáló terület készül, ahonnan a kész komposzt a településekre kerül ki felhasználásra. Az új szeméttelep 30 embernek ad munkát, melyben a gerjenieknek is lesz hely, ahol fıként gépkezelıkre lesz nagy szükség Másod ik elıad ásként Bartoss Csaba, a Dunaág Kft. ügyvezetıje tartott rövid elıadást az Ivóvízminıségjavító program Gerjen községben címő KEOP pályázatról. Az ügyvezetı úr elmondta, hogy milyen munkálatok elızték meg a pályázat XIV. évfolyam 1. szám január Saáry Miklósné mutatja be az új telepet beadását, és hol tart jelenleg a projekt, és milyen fejlesztések várhatóak. Két új kút furására kerül sor, egy magasabb glóbusz készül, a berendezéseket modernizálját, átépítik a Duna sor és a Toldi utca vízvezeték hálózatát is. A harmadik elıadás pedig a tolnai szennyvíztelep rekonstrukciós pályázatának ismertetése volt, melyet Vass Péter projektmenedzser tartott. Az elıadásból megtudhattuk, miért van szükség az újjáépítésre, és az elmúlt idıszakban milyen tevékenységekre került sor. Vass Péter Mindhárom projekt várható befejezése 2012 év vége. Bartoss Csaba Az elıadásokat követıen került sor a Közmeghallgatásra, ahol a jelenlévık feltehették kérdéseiket a polgármesternek, illetve a képviselıknek. Kérdés nem lévén, a polgármester bezárta a Falugyőlést. Végezetül a képviselık elfogadták a Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását. - polgármester - Hoffmann Zoltánné tájékoztatója

4 Uzsonnacsata H ogyan készítsünk finom és egészséges tízórait, uzsonnát, s milyen tálalással tegyük még étvágygerjesztıbbé? Ebben a tárgykörben vetélkedtek a diákok dec. 8-án, szerdán délután az iskolában. Az ötlet és az elnevezés a népszerő tévémősorból származott, a megvalósítás pedig az osztályok ügyességén, fantáziáján múlt. Az Uzsonnacsatában negyediktıl felfelé vettek részt az osztályok, Oktatás míg a kisebbek az egészséges életmódhoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg. A diákönkormányzat mindkét vetélkedı résztvevıit díjazta. A pártatlan zsőri szerint a legjobb, legszebb és legváltozatosabb uzsonnát a negyedik osztályosok tálalták. Második helyen az ötödik, harmadikon pedig a hatodik osztály végzett. A kicsik között három. csapat versengett, s végül mindegyik jutalomban részesült. -mtk XIV. évfolyam 1. szám január Készülnek az illatosítók narancsból és szegfőszegbıl A fiúk fenyıfa díszeket készítenek A gyıztes negyedikes csapat és terítéke Adventi játszóház dvent második hétvégéjén az iskola Diákön- A kormányzata, a Szülıi munkaközösség és a pedagógusok közös rendezésében került megszervezésre az Adventi játszóház. A kicsi és nagy gyerekek, a fiatalok és szülık közösen készülıdtek a közelgı ünnepre. Lehetett mézeskalácsokat díszíteni, fenyıdíszeket gyártani, hópelyheket vágni. A nagyobbak Verıczei Péter szakértı irányítása mellett asztali díszeket, adventi koszorúkat, ajtódíszeket készíthettek természetes anyagokból. Egy teremben Pap Kinga gitárkíséretével karácsonyi énekeket énekelhettek gyerekek és szüleik közösen. Az elkészült alkotások a tantermeket és az iskolát szépítik az advent idején. A karácsonyi díszekkel, mézeskalácsokkal a nap végén közösen díszítették fel az iskola fenyıfáját, majd a szülık jóvoltából az ötórai teázás alkalmával teát és süteményeket lehetett fogyasztani. A közösen végzett munka jó hangulatú délutánt varázsolt az iskolába, és ıszinte ünnepvárást a résztvevık szívébe. A rendezvényre az iskola integrációs programjának keretében, annak anyagi fedezetével került sor. Köszönet minden segítı szülınek és fiatalnak! További képek megtekinthetık a - diákönkormányzat - A hatodikosok asztaldísze A nyolcadikosok díszítettek fel az iskolai fenyıfát

5 Karácsonyi betlehemezés Oktatás XIV. évfolyam 1. szám január fel. A mősort színesítette még az Ökumenikus Karizmatikus Imakör néhány tagjának éneke és Máténé Turi Katalin versmondása. Köszönet mindazoknak, akik belépıikkel és vásárlásukkal támogatták az óvodát! KÖSZÖNJÜK! Óvodások A szokásokat megtartva a gerjeni iskolában a téli szünet elıtti utolsó tanítási napon karácsonyi ünnepi mősorral búcsúztak a diákok társaiktól és az óévtıl. A karácsonyi mősorban az alsó tagozatos diákok betlehemes játékot adtak elı. A jelenetet a tanítónık állították színpadra, és mind a négy alsós osztály tanulói szerepeltek benne. Az ünnepség végén az ajándék sem maradt el. Máté Dénes polgármester az Euro- Profil Kft jóvoltából égy LCD monitort adott az iskolának. Ezt követıen szülık, családtagok a gyermekek és a pedagógusok munkáiból vásárolhattak díszeket és apró ajándékokat az ünnephez, melynek bevételét, valamint a belépık árát az óvoda fejlesztı játékokra szeretné fordítani. Az estén adományozni is lehetett az óvoda részére. Az adományok, illetve a díszek árából befolyt összeg segíti majd az intézmény eszközökkel való ellátását. Jótékonysági mősor Mikulással z óvodásokhoz idén is A ellátogatott a Mikulás. De most nemcsak ajándékokat vártak a gyerekek, hanem egy jótékonysági mősorral is készültek. A Mikulás megérkezését követıen a kiscsoportosok mutatták be erre az alkalomra megtanult verseiket, játékukat. Majd a középsısök adták elı A Holle Anyó címő kis jelenetet. A nagycsoportosok versekkel és a Kis nyuszi Háza címő jelenettel mutatkoztak be a mikulásnak, és örvendeztették meg szüleiket. Ezt követıen a mikulás minden gyermeknek csomagot adott. Az ajándékozás után a felnıttek mősora következett. Klári és Erika óvó néni karácsonyi dalokat énekelt, Ibolya néni pedig Andersen meséjét, a Kis gyufaáruslányt olvasta

6 Mesét mondtunk D ecember 13-án a faddi mővelıdési házban részt vettünk a 20. alkalommal megrendezett Egyszer volt, hol nem volt megyei mesemondó, cigánytánc és ének versenyen, melyet a speciális tanterv szerint tanuló gyerekeknek szerveztek. A sok gyakorlás meghozta a várt eredményt. Az alsó tagozaton elsı helyezett lett: Verıczei Tekla (3.o.), harmadik helyezett lett: Hajnes Márton (3.o) Felsısök között Halász Mővelıdés-kultúra Nagycsaládosok Egyesülete C ivil kezdeményezésre december 21-én megalakult a Nagycsaládosok Gerjeni Egyesülete, rövidítve NAGE. Szeretnénk a Település vérkeringésébe bekerülve rendezvények megszervezésében, lebonyolításában is részt vállalni idıvel. Az Egyesületbe való bekerülés feltétele 3 gyermek nemre, korra való tekintet nélkül. Kötelezettség, mely a belépni kívánót terheli egyszeri Ft/év/család tagdíj megfizetése. Az egyesület tagjai jogosultak a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által kiadott Noé Kártyára, mely kedvezményes Integrációs program Pakson aks Város Önkormányzata sikeres pályázati P program (TÁMOP / ) keretében a Paksi gyermekek integrációs programját szervezte meg 2009/2010. évbe. Az Európai Unió támogatásával, az ESZA társfinanszírozásával megvalósuló Oktatás Dorina (5.o) harmadik lett. Az eredményhirdetésen minden tanuló értékes ajándékot kapott, majd a játszóházban karácsonyi asztaldíszeket, gyöngybıl készült karkötıket, fabábukat készítettek. Egy finom ebéd után közösen meglátogattuk Gáti Mariann meseházát, ahol sok csodálatos kerámiát láthattunk, és meghallgattuk a hozzájuk kapcsolódó mesét. Mindannyian élményekben és sikerekben gazdagon tértünk haza. Berenkei Krisztina vásárlásra jogosítja fel tulajdonosát. Amit szeretnénk: támogatók által adható adományokból való részesedés, kedvezményes programok, kirándulások szervezése. Várunk mindenkit, aki a fenti feltételeknek megfelel, és tagja kíván lenni az egyesületnek, keresse vezetıségi tagjainkat. Elnök: Csesznegi Andrea, elnökhelyettes: Fehérváriné Czéh Klára, elnökségi tag: Dobai Lászlóné, titkár: Taba Sándorné, felügyelı-bizottsági tagok: Bóvári Andrea, Balogh Angéla, Mezı Gabriella. - Csesznegi Andrea Ft. támogatási összegő program célja a hátrányokkal küzdı iskoláskorú gyermekek, és családjaik integrációs esélyeinek növelése volt, oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, illetve segítik XIII. évfolyam 12. szám december Vallás Szenteste a református templomban A szép hagyományokat folytatva a református gyülekezet szentestén karácsonyi mősorral kedveskedett a híveknek, illetve a temp- Ökumenikus l o m b a e l l á t o g a t ó gerjenieknek. Ünnepi Szent Mise D ecember 25-én a gerjeni katolikus templomban is karácsonyi Szent Misére került sor, ahol elsıként az Ökumenikus Karizmatikus az iskolai megfelelésüket, végsı soron a munka világára való felkészülésüket. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai bázisán oktatási intézmények, szociális szakemberek, pedagógusok bevonásával a hátrányos helyzető iskolai problémákkal küzdı gyermekek és családjaik, valamint a velük foglalkozó szakemberek együttmőködésével valósult meg a projekt. - borbás - A mősorban a református hittanra járó gyermekek versekkel elevenítették fel a betlehemi történéseket, és karácsonyhoz kapcsolódó verseket mondtak. A mősor új színfoltja volt az Karizmatikus Imakör mősora, és a gyerekek a közös éneke. Az ünnepség végén az adományozók jóvoltából a gyerekek ajándékot is kaptak. Imakör karácsonyi mősorát láthatták a hívek. Ezt követıen Bagi Sándor plébános úr celebrálta az ünnepi Szent Misét.

7 Ökumenikus imahét z ökumenikus imahetet A ez évben is megtartjuk, január ig, esténként 18 órai kezdettel a református gyülekezeti teremben. Az ezeken az alkalmakon szolgáló lelkészek névsorát majd kifüggesztjük. Mindenkit szeretettel várunk, aki fontosnak tartja népünkért és a világért való közbenjárást Istenünknél. Hatvani István Gerjeni anyakönyvi bejegyzés november: Születés: Hegyi Kitti és Szalai János gyermeke János Sikeres akció a polgárırségben O któber-november hónapban több bejelentés érkezett Szalai József polgárır parancsnokhoz, hogy több hétvégi háznál betörést észtek. A helyi polgárırök nagy erıkkel kezdték meg a felderítést, és megfigyelési szolgálatot szerveztek. Az elkövetık elıször csak a szerszámo- Anyakönyvi hírek XIII. évfolyam 12. szám december Vallás Környezetünk İrjárat sokat törték fel. Volt, ahonnan nem tőnt el semmi, volt ahonnan kisebb eszközök tőntek el. A többszöri akciók ellenére nem sikerült elıkeríteni az elkövetıket, még úgy sem, hogy jó néhány adat már rendelkezésre állt. Közben a tettes (vagy tettesek) egyre több szerszámost, majd hétvégi házat tört fel és vitt el eszközöket. A kitartó megfigyelés és rendszeres járırözés végül, december 23-án sikerrel járt. Egy késı délutáni bejelentést követıen négy polgárır Szalai József vezetésével, elfoglalta megfigyelı állását. Kis idı múlva három fiatal jelent meg a telkes úton. A polgárırök k é r d é s e i r e elıször ellentmondásokba keveredtek, majd bevallották tetteiket. Ezt követıen a rendırség kihallgatta két fiatalkorú és két gyermekkorú elkövetıt - közülük hárman gerjeniek egy vidéki - a szüleik jelenlétében. A Polgárırség Gerjenért Egyesület ismét bizonyította, hogy lelkes és szorgalmas tagokból áll, agilis vezetıvel. Komposztáljunk! A családok számára egyre komolyabb gondot okoz az észszerő hulladékgazdálkodás. A háztartásokban képzıdı szemét növekvı menynyisége egyfelıl elhelyezési, másfelıl - ezzel szoros kapcsolatban - anyagi problémát is okoz. Különösen, mióta Tolna megye kommunális hulladékának kezelését regionális rendszerekbe szervezték. Az átszervezés költségnövekedést is hozott. Ezen gondok enyhítésére hatékony megoldást nyújthat a házi komposztálás, amelynek keretében a mindennapok során keletkezı szerves hulladékot saját magunk dolgozhatjuk fel, majd a keletkezett szerves anyaggal kertünk földjét gazdagíthatjuk. Ráadásul a házi komposztáláshoz nélkülözhetetlen komposztládák most a Zöldtárs Alapítvány szervezésében, uniós forrásoknak köszönhetıen ingyen beszerezhetık. Az Alapítvány elızetes igényfelmérés alapján- 500 darab 1 m 3 -es keményfa komposztláda beszerzésére fog pályázatot benyújtani a paksi kistérség települései számára Ebbıl Gerjenben körülbelül 30 darab komposztládára lehet jelentkezni. A komposztálás mővelete könnyen elsajátítható, ráadásként a Zöldtárs a ládák mellé egy ismertetı kiadványt is mellékel, minden fontos információval. Az eljárás nem igényel különleges ráfordítást, azonban komoly lépés egy környezettudatos szemlélet irányába. Gerjenben komposztládára jelentkezni Máté Dénes polgármesternél egy adatlap kitöltésével 2011 január 15- ig, lehet a polgármesteri hivatalban. Tekintettel a komposztládák korlátozott számára, az igénylık a jelentkezés idıbeni sorrendje alapján juthatnak a komposztládához. A programról bıvebb tájékoztatót a weboldalon olvashatók. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Még 15 db láda rendelhetı meg Gerjenben.

8 Gyeplabda hírek Sport 010.december 14-én 18 sportág 192 sportolója vett át 2 díjat Szekszárdon a Garay János Gimnázium dísztermében. Köztük 14 gerjeni diák is. A megye 1992 óta minden évben megjutalmazza a diákolimpiákon 1-3. helyezett sportolókat. A névre szóló kis serleget dr. Pálos Miklóstól, a megyei közgyőlés alelnökétıl vették át gyermekeink. Az elmúlt tanév eredményes sportmunkájáért részesültek jutalomban. Gerjeni díjazottak: Csapatverseny: Diákolimpiai 2. helyezésért lány gyeplabda III. korcsoport Diákolimpiai 3. helyezésért lány gyeplabda IV. korcsoport fiú gyeplabda II. korcsoport - magó - Nemzetközi torna december 4-5-én Budapesten részt vettünk a VIII. Mikulás kupán. Ezt a nemzetközi versenyt az Építık HC csapata rendezte. A szerb, szlovén, szlovák és három magyar csapat szereplésével igen jó mérkızéseket láthattunk. A papírforma érvényesült. U-10 U-12 1.Subotica (SRB) 2.Építık 3.Triglav (SLO) 4.Toplice (SLO) 5.Gerjen 6.Rosco 1.Raca (SVK) 2.Triglav (SLO) 3. Építık HC 4.Subotica (SRB) 5.Toplice (SLO) 6.Rosco 7.Gerjen Eredmények: Toplice - Gerjen 1:0 Subotica - Gerjen 6:1 Subotica - Gerjen 11:0 Toplice - Gerjen 6:0 Építık - Gerjen 5:1 Építık - Gerjen 8:0 Triglav - Gerjen 4:1 Triglav - Gerjen 5:0 Gerjen - Rosco 10:0 Rosco - Gerjen 3:2 Raca - Gerjen 10:0 Nagy dicséretet kaptunk, hisz az elızı kupán igen nagy gólaránnyal kaptunk ki mindenkitıl, most viszont már nyerni is tudtunk. Hatalmas fejlıdés volt látható. Kövesi Bence mindkét korcsoportban védett igen ügyesen, sıt még a Rosco SE csapatát is kisegítette több alkalommal. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segítségünkre volt, hogy eljussunk erre a rendezvényre! - Magó Zsuzsa XIII. évfolyam 12. szám december Volton Bau Az élelmiszer bolt ajánlatából: - Dráva sajtkrém 125g 170 Ft - Tchibo kávé 250g 399 Ft - Tolle tej 2,8% 1liter 175 Ft - reggelizı pehely 300g 290 Ft - Stamford kamilla tea 105 Ft Délben meleg fácánkerti kenyér kapható, már új, 75dkg-os változatban is! A Gazdabolt ajánlatából: - útszóró só 5 kg 300 Ft - téli szélvédımosó 2 liter 625 Ft - Silan öblítı 470 Ft - Feya mosogatószer 1 liter 140 Ft - macska konzerv 415 g 109 Ft Köszönjük,. hogy nálunk vásárolt! Találkozzunk 2011-ben is! A nyereményjáték nyertesei: Játék kocka: Szebényi Edina, Hajszárító: Link Gyula, Vasaló: Vargáné Berenkei Mária, Tányérkészlet: Tóth Tibor Mixer: Percsi Sebestyénné, Papaszan: Hajnes Bence. Kerékpár: Vajdáné Rajna Ágnes, Televízió: Kincsesné Takács Erzsébet Búzakenyér Zsemle Kométa olasz felvágott. UHT Euromilk tej 1,5%-os 1 liter Pilóta piskótatallér 147 g. COOP csemege uborka COOP gomba szeletek 400 g. TOMI Kristály mosópor 2 kg Silan öblítı 3 1 liter Minden Reggel friss, meleg A Kop-Ka Ka ABC Akciós ajánlata jan Ft/kg 20 Ft/db 999 Ft/kg 149 Ft/db 199 Ft/db 219 Ft/db 219 Ft/db 899 Ft/db 1199 Ft/cs a jó szomszéd! Kiadja: Gerjen Község Önkormányzata Felelıs kiadó: Máté Dénes polgármester Szerkesztı: A szerkesztıség Szerkesztıség: Gerjen, Rákóczi F. u. 25/b. 75/ Honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd Online: ISSN Nyomtatott: ISSN

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat!

Gerjeni Majális 2011. Köszöntjük az édesanyákat! Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 5. szám INGYENES 2011. május Gerjeni Majális 2011 Ismét nagy sikere volt az egész napos rendezvénynek tartalomból: Önkormányzati hírek Nem növekedett a hiány Elfogadták

Részletesebben

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból:

Máté Dénes. Kis karácsony... Duna Kupa - Wels (Ausztria) A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 12. szám INGYENES 2007. december Kis karácsony... Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! Duna Kupa - Wels (Ausztria) Az

Részletesebben

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009.

Utcabál. Megújult a Mővelıdési ház. Akadálymentesítés. A tartalomból: Honlapunk:www.gerjen.hu. XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. Honlapunk:www.gerjen.hu XII. évfolyam 8. szám INGYENES 2009. augusztus Megújult a Mővelıdési ház Befejezıdött a Mővelıdési ház külsı felújítása, mely a CÉDE pályázat segítségével, 4,8 millió forintból

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat!

Angliában jártunk. Az országos döntıbe jutottak. A nemzetközi nınap alkalmából szeretettel köszöntjük hölgy olvasóinkat! Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 3. szám INGYENES 2007. március ngliában jártunk nglia történelmével, kultúrájával és sportjával ismerkedtek meg a diákok z országos döntıbe jutottak tartalomból: Testületi

Részletesebben

I. Érmelléki Néptánc Találkozó

I. Érmelléki Néptánc Találkozó XXII. évf. 11. (186.) szám 2013. november http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com 2013. december 14. én, szombat este 17 órától Nagytemplomunkban (Károlyi

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Új év, új lehetıségek

Új év, új lehetıségek XV. évfolyam 12. szám (181. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2011. december 21. Mikulás érkezése az óvodákba December 6-a Szent Miklós napja. Mikulás csakugyan élt. Myra városában lakott, amely ma Törökországban

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Közeledik a szeretet ünnepe

Közeledik a szeretet ünnepe V. évfolyam 11. szám Bükkösdi Bükkösd Község Önkormányzatának hivatalos lapja Közeledik a szeretet ünnepe 2008. NOVEMBER Hírlap Önnek is ingyen jár! A Karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe,

Részletesebben

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a nyár eleji rendcsinálásra! XXII. évf. 5. (180.) szám 2013. május http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Kiállítás a Városi Könyvtár és Mővelıdési Házban május 24-én, pénteken 17

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show

VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show XXI. évf. 7. (170.) szám 2012. július http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiw-en és facebook-on - letahirek@gmail.com VI. Autós Ügyességi Verseny és Rally Show augusztus 11, szombat 9.00 óra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 1. 1. szám (jan. ( jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL - Tájékoztatás

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ

10 ÉVES A. 2009. JÚNIUS 10. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 250 Ft BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2009.

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián.

Ismét jól szerepelt a létavértesi úszóváltó az országos diákolimpián. XXII. évf. 3. (178.) szám 2013. március http://letavertes.hu http://letahirek.blog.hu iwiwen és facebookon - letahirek@gmail.com Múzeumi Húsvét a Rozsnyai Győjteményben A Rozsnyai István Muzeális Győjtemény

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA 2008. OKTÓBER X. ÉVF 3-4. SZÁM (43-44.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BURSA HUNGARICA Csátalja Község Önkormányzata 2009. évre ezennel meghirdeti a Bursa Hungarica

Részletesebben

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 2012. március ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. MÁRCIUS ÚJSÁG Szentmártonkáta Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok a település minden kedves hölgy lakosának nagyon boldog nınapot. Fodor

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben