Nagyné Pércsi Kinga *, Szabó Virág ** A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK JELENLEGI HELYZETE ÉS FEJLÕDÉSI LEHETÕSÉGEI A HAZAI HÚSIPARBAN.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyné Pércsi Kinga *, Szabó Virág ** A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK JELENLEGI HELYZETE ÉS FEJLÕDÉSI LEHETÕSÉGEI A HAZAI HÚSIPARBAN."

Átírás

1 Nagyné Pércsi Kinga *, Szabó Virág ** A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK JELENLEGI HELYZETE ÉS FEJLÕDÉSI LEHETÕSÉGEI A HAZAI HÚSIPARBAN Az EU-csatlakozás óta eltelt idõszakban a kis- és középvállalkozások az élelmiszeripar termelésének évente mintegy 35-40%-át adják. Hasonló a részesedésük az árbevételbõl, a jegyzett tõkébõl és az élelmiszeripar vagyonából is. Az exportárbevételbõl 30% körüli értéket képviselnek az élelmiszeripari kkv-k. Az élelmiszer-feldolgozás szakágazatain belül a közötti idõszakban a kenyér- és frisspékáru-gyártásé után a húsfeldolgozás és -tartósítás szakágazatában foglalkoztatják a legtöbb munkavállalót, és itt mûködik a legtöbb kis- és középvállalkozás is. A hazai húsfeldolgozók körében, a év tavaszán készítettünk kérdõíves vizsgálatot. A kérdõívet elsõsorban kis- és középvállalkozások töltötték ki és küldték vissza, így a válaszok elemzése során is elsõsorban az õ problémáik kerültek elõtérbe. A kapott adatok is ezeket a vállalkozásokat jellemzik. Mindenképpen tanulságos tehát a kapott eredmények bemutatása és az eredmények alapján a lehetséges fejlõdési stratégiák körvonalazása a kis- és középvállalkozások e csoportja számára. Bevezetés A hazai húságazatot már EU-csatlakozásunkat megelõzõen is intenzív átalakulás jellemezte, mind a piaci szereplõk, mind a termékstruktúra vonatkozásában. A folyamat a csatlakozás után tovább folytatódott. Az ágazatban megindult a koncentráció, ugyanakkor a szakosodás és specializáció jelei is megfigyelhetõk, a sertésvágástól és -darabolástól a készítménygyártás egyre jobban elkülönül. A hazai húsipar versenyképessége, lehetõségei, a húsipar szereplõi által alkalmazott stratégiák alapvetõen meghatározzák a termékpálya alsóbb szakaszainak helyzetét, mûködésük feltételeit. Az élelmiszer-elõállítás folyamatát a fejlett, versenyképes élelmiszertermeléssel rendelkezõ országokban a feldolgozóipar koordinálja. A feldolgozóipar viszont alkalmazkodik a fogyasztók és a kereskedõk igényeihez. Ugyanakkor nem elhanyagolható szempont, hogy a feldolgozóipari vállalkozások versenyképessége nagymértékben függ a mezõgazdasági terme- * egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem ** mesterszakos egyetemi hallgató, Szent István Egyetem GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 229

2 léstõl. Nábrádi (2007) szerint a versenyképességet nagymértékben meghatározó minõségi termékek elõállításának fejlesztése is döntõen a feldolgozók kezében összpontosul. A minõség fejlesztése érdekében alkalmazható eszközök közül például a technológiai és termékfejlesztés a termelõknél és a feldolgozóknál koncentrálódik. A hazai empirikus vizsgálatok (Lakner Réti, 2005) az Egyesült Államokban végzett felmérésekhez hasonlóan megerõsítették, hogy a hatékonyság növeléséhez elengedhetetlen, hogy a beszállító és a kiskereskedelem között szorosabb kapcsolat alakuljon ki: hosszú távú megállapodások, stratégiai szövetségek stb. formájában. Juhász et al. (2006) kiemeli, hogy a húsfeldolgozásban a külföldi tõke csekély jelenléte és a relatíve alacsony koncentráció miatt várható volt, hogy szerkezeti-tulajdonosi átalakulások kezdõdnek el, és ez egy koncentráltabb ágazat kialakulásához vezethet. A vágóhidakat érintõ szelekció a tulajdonosváltásokkal felgyorsulhat, ami a jelentõs felesleges kapacitásokat is csökkenti. A szerzõ felhívja a figyelmet, hogy a külföldi tõke alacsony részesedésének oka a nagyon elaprózódott feldolgozói rendszer, a kapacitás felesleg, a lanyha belföldi piac és az erõs márka hiánya. A fentiek kapcsán érdemes megvizsgálni a hazai húsipar strukturális folyamatait, a húsipari szereplõk fõbb jellemzõit. A cikkben bemutatott vizsgálat egy 2005-ben elkezdett kutatás folytatása. Anyag és módszer A vizsgálat alapját egy 2009 tavaszán a hazai húsüzemek körében készült kérdõíves felmérés, továbbá a felmérést követõ, és az azt megelõzõ idõszakról rendelkezésre álló adatok és információk adják. A kérdõíveket postai úton küldtük ki. A felmérésben résztvevõ üzemeket az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (OÉVI, jelenleg a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz tartozik) honlapján közzétett üzemek címlistája alapján választottuk ki. Ez az üzemek január 31-i állapotát rögzítette. Összesen 75 db kérdõív ment ki az ország minden területére. A 262 engedélyezett, sertést is vágó, illetve feldolgozó üzem közül minden harmadikat választottuk ki. A 75 kiküldött kérdõívbõl 27 üzemtõl érkezett válasz, illetve visszajelzés, ebbõl 22 volt értékelhetõ, kitöltött kérdõív. Kis- és középvállalkozásoktól érkezett a válaszok zöme, összesen 19 kérdõív. A jelen vizsgálatban csak az általuk adott válaszokat vettük figyelembe, hogy pontosabb képet kapjunk a hazai húsipar e meghatározó szereplõirõl. A válaszadási hajlandóság összességében 31%-os volt, ami a szakirodalom alapján, a hagyományos postai úton kiküldött kérdõíveknél jónak mondható. A kérdõívet válaszborítékkal együtt adtuk postára, ami biztosította az üzemek számára a névtelenséget. Ennek ellenére sok üzem hozzájárult a nyilvános értékeléshez, ezzel is hangot adva annak, hogy a sertéságazatnak égetõ problémái vannak. A kérdõívet öt részre tagoltuk, és az üzemek által végrehajtott, illetve a jövõben tervezett beruházásokra, a beszerzési, valamint értékesítési csatornákra, az üzemi kapacitásadatokra, a beszállított, illetve elõállított termékekre, illetve a vállalkozás alapadataira (árbevétel, forgalom, létszám, cégjogi forma stb.) kérdeztünk rá. A vállalkozásoknak lehetõsége volt nyitott kérdésre adott válaszban kifejteni véleményüket a húsipar jelenlegi problémáiról is. A kérdõíven kívül figyelembe vettük az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, a Központi Statisztikai Hivatal, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Országos Élelmiszervizsgáló Intézetének adatait, valamint korábbi vizsgálatok eredményeit. 230 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

3 Eredmények A vágósertés-elõállítás helyzete, fõbb jellemzõi A sertéságazat a rendszerváltás óta jelentõs változáson ment keresztül. Az állomány a 90-es években még 10 millió darab környékén ingadozott, az elmúlt évben már alig érte el a 3,4 millió darabot. Jelentõs átalakulás leginkább a századforduló után volt érzékelhetõ, ugyanis hazánkban a sertésállomány a évi augusztusi 4,9 millióról 2007 áprilisára 4,1 millióra esett vissza. A sertéshústermelés 2000-ben 400 ezer tonna körüli, 2006-ban alig több mint 300 ezer tonna. A belföldi felhasználás nem változott, tehát a csökkenõ kínálat nem volt magyarázható az átalakuló kereslettel. Ennek értelmében más okokat kell keresni az ágazati termelés csökkenésének és az ezzel szoros összefüggésben lévõ versenyképesség romlásának magyarázatára. 1. ábra A sertés-, illetve kocaállomány alakulása, 1998 és 2008 között Forrás: A KSH adatai alapján saját szerkesztés Az állománycsökkenéssel párhuzamosan a sertéstartó üzemek száma is csökkent, ami jelentõsen átalakította a termelési szerkezetet. Így spontán koncentrálódás figyelhetõ meg az ágazaton belül. Az állományváltozás a társas vállalkozások esetében 12%-os, az egyéni gazdaságok esetében 33%-os csökkenést mutat. Így a hazai sertésállomány 67%-át gazdasági társaságok, míg 33%-át egyéni gazdálkodók adják, a 90-es évekre jellemzõ 50-50%-os megoszlás helyett. A változás feltételezi a háztáji gazdálkodás jelentõségének szinte teljes csökkenését, amit az erõforrás-felhasználás és az ezzel párhuzamosan megjelenõ értékesítési lehetõségek csökkenése is eredményez. A szakirodalmi feldolgozás szerint az ágazat hanyatlásának egyik legjelentõsebb okait a 2004-es csatlakozást követõ elõírások jelentik, amelyek a sertésvertikum egészére hatást gyakoroltak. Ennek következtében versenyképességet rontó tényezõvé váltak. A csatlakozás sokkhatásszerûen érte és át is rendezte a magyar mezõgazdaság termelési struktúráját. A szántóföldi növénytermesztés szárnyalni kezdett, az állattenyésztés pedig még mélyebbre csúszott. A piacról történõ kivonulás az állattenyésztõ ágazatokban volt a legintenzívebb. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 231

4 Néhány példa az alapvetõ elõírások közül, amelyek minden telep számára kötelezõek: Jogszabály szabályozza a sertések számára biztosítandó minimális területet a testtömeg függvényében. A higiéniai követelmények szigorodása. A tartás körülményeinek fejlesztése (hõszigetelés, fûtés, szellõzés, hõmérséklet, megvilágítás). A padozatnak simának és csúszásmentesnek kell lennie. Úgy kell kialakítani, hogy ne okozzon sérülést a sertésnek. Szigorodó környezetvédelmi követelmények (trágya elhelyezése, tárolása, kezelése, nitrátérzékeny területek stb.). A csatlakozás közvetett következménye, a sertéshúsimport megjelenése hazánkban A csatlakozást követõen nettó importõrré vált az ország. Az alapanyag hiánya, az olcsóbb külföldi áru importra készteti a feldolgozóipart. Legtöbb esetben a szállítási költséggel együtt is olcsóbb az alapanyag, a szállítás leginkább Lengyelországból történik. A világpiaci ár meghatározásában egyébként nem az EU árai a mérvadóak, mert megközelítõleg forinttal termel drágábban, mint az USA. Elõfordul azonban, hogy az import áru ára a hazai árak felett mozog. Ez nyilván attól is függ, hogy honnan érkezik az import alapanyag, hiszen a szállítási költséggel terhelõdik az ár. Az import növekedése elsõsorban annak köszönhetõ, hogy Magyarország nettó importõrré vált élõsertésbõl, így tehát az alapanyaghiány miatt a hazai feldolgozók a csatlakozás óta sertéshús-, illetve élõsertésbehozatalra kényszerülnek. Ezt az állapotot kihasználva igyekeznek a környezõ országok még nagyobb versenyelõnyre szert tenni. (Popp Potori, 2009.) A tartósan magas áron elõállító országok termelése folyamatosan csökken, köztük Magyarországé is, míg azok, amelyek az önköltség tekintetében is versenyképesen tudnak termelni, folyamatosan növelik a termelés mennyiségét. Ezzel piacot és teret nyernek mind a belsõ fogyasztás, mind az export tekintetében. A legjobb áron termelõ USA, Kanada és Brazília fokozatosan megveti a lábát azokon a piacokon, ahová eddig Dánia, Hollandia és Németország szállított. Ez azt jelenti, hogy ez utóbbi országok magasabb áraik miatt kiszorulnak ezekrõl a piacokról, és az EU-n belül értékesítik termékeiket. Így hazánknak ezen uniós országokkal kell felvennie a versenyt. (Bartha, 2009.) A fentiekbõl is következik, hogy a hazai felvásárlási árakat a németországi és a hollandiai árak határozzák meg, és az árak alakulását befolyásolja a piac alapvetõen keresleti jellege. A hazai árak 2004 és 2008 között a régió áraihoz hasonló szinten alakultak, de magasabbak voltak a lengyelországi áraknál. A sertéshús hazai felvásárlási ára 2009 februárjában 20%-kal haladta meg a dániai, és közel 13%-kal a hollandiai árat. A hazai feldolgozók véleménye szerint e különbség hátterében a hazai termelés hatékonysági problémái állnak (Popp Potori, 2009). Strukturális változások a hazai húsiparban A húsipar az élelmiszeripar legfontosabb alágazata volt a 90-es évek elején. Részesedése a teljes élelmiszeripar árbevételébõl 1992-ben megközelítette a 18%-ot. Szerepe az évek folyamán azonban fokozatosan visszaesett, 2006-ban már csak 13,9%-ot tett ki. A húsiparra az 1992 és 1997 közötti vizsgált idõszakban egyértelmûen a koncentráció növekedése volt a jellemzõ. 232 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

5 Mindez annak ellenére következett be, hogy a húsipari cégek száma a vizsgált idõszakban 228- ról 403-ra növekedett ban az elsõ 5 cég adta a húsipar árbevételének 40%-át (Bojtárné et al., 2009). A húsipar mai szerkezetét a rendszerváltás elõtti idõszak, illetve az azt követõ történések befolyásolták leginkább. Az 1990-es évek elején számos új vállalkozás jött létre, a nagyobb vállalatok részvénytársaságok és kft.-k formájában éltek tovább, s erre az idõszakra tehetõ a nagyvállalatok privatizációja is. A privatizációt követõ idõszak részben a pénzügyi befektetõk sikertelen vállalati menedzsmentje miatt a felvásárlások, fúziók, s ezzel a birodalomépítés idõszaka volt (Bojtárné et al., 2009). A felvásárlásokkal és összevonásokkal jellemezhetõ vállalatfejlõdés mellett találunk azonban példákat jól mûködõ zöldmezõs beruházásokra (pl. a 100%-ban német tulajdonú Zimbo Perbál Kft.), valamint magyar érdekeltségû cégek folyamatos fejlõdésére, pozíciószerzésére is (pl. Surjány Hús Kft.). A 90-es évek végén a nagy húsüzemek tevékenységi szerkezetére jellemzõ, hogy marha- és sertésvágást, valamint húsfeldolgozást folytattak, ami a rendszerváltás elõtti húsipari struktúrából ( kombinát -elv) is következik. A közepes méretû üzemek jellemzõen kétféle tevékenységet végeztek: vagy vágtak és feldolgoztak, vagy marha- és sertésvágást folytattak. A legkisebb üzemek általában egyféle tevékenységet végeztek. Ezek a 90-es évek végén a húsipari vállalkozásokra jellemzõ tevékenységek egyrészt nem változtak, másrészt megállapítható, hogy a legnagyobb vállalatcsoportok jelentõs profiltisztítást, szakosítást hajtottak végre. Utóbbiaknál megfigyelhetõ az egyes tevékenységi körök külön üzemekbe történõ elkülönítése, tehát az egyes üzemek, gyáregységek tevékenységi körének szûkülése (külön feldolgozó-, és külön vágó-daraboló egységek létrehozása). Összességében a csatlakozás óta mind a húsipari vállalkozások, mind a vágóhidak száma folyamatosan csökkent, nagyobb számban szûntek meg üzemek, mint amilyenben újak alakultak (Nagyné, 2007). A felmért húsipari vállalkozások, üzemek fõbb jellemzõi A felmérésben nem szerepelnek a kizárólag csak húskészítménygyártással foglalkozó üzemek. A kérdõíves felmérés alapsokaságát, 262 sertést vágó, daraboló, illetve feldolgozó húsüzem adta. A beérkezett válaszok 86%-a kis- és középvállalkozásoktól származott, ami jól reprezentálja a húsipar jelenlegi szereplõit és egyben okot ad e vállalkozói kör részletesebb vizsgálatára. Mint ahogy azt fentebb is említettük, az alábbiakban bemutatásra kerülõ adatok és eredmények csak a kis- és közepes húsipari vállalkozásokra vonatkoznak. A vizsgálatban szereplõ üzemek 56%-a foglalkozik vágással, darabolással és feldolgozással egyaránt. A csak vágással és a csak feldolgozással foglalkozó üzemek aránya megegyezik, egyaránt 17-17%-a a válaszadó üzemeknek. A húsüzemek 58%-a a sertésen kívül más állatok vágásával illetve feldolgozásával is foglalkozik. A marhavágás illetve -feldolgozás mellett sok esetben megjelenik még a juh, a ló, illetve a strucc is. A vágóüzemek 75%-a évente 50 ezer darab alatt vág. Elgondolkodtató adat a hazai sertésvágásra vonatkozóan az is, hogy a 16 vágással is foglalkozó üzembõl csak egy üzem vágásszáma haladja meg a 300 ezer db-ot, a többi kisüzemi tevékenységet végez. Korábbi felmérések eredményei is azt bizonyítják, hogy a kis vágóüzemek nagy aránya jellemzi a húsipari struktúrát, ami negatív hatással van az ágazat versenyképességére. A vállalkozások 68%-a korlátolt felelõsségû társaság. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 233

6 A vállalkozások mérete Az üzemek jelentõs része (68%) 5 és 50 közötti fõt foglalkoztat, összességében 21% az 50 feletti létszámmal mûködõ vállalkozás. Az üzemek éves forgalma 63%-ban 2 millió euró alatt alakult, valamint a mérlegösszeg is 2 millió euró alatti. A válaszadók döntõ többsége tehát mikro- és kisvállalkozás. A beruházások alakulása a húsipari vállalatoknál A válaszadók 90%-ának volt beruházása az elmúlt 5 évben, ami az EU-csatlakozással és az új élelmiszertörvénnyel járó magasabb követelményszintnek, illetve erõsebb versenynek köszönhetõ elsõsorban. A beruházások 78%-ban a technológiai fejlesztéshez, illetve korszerûsítéshez, 11%-ban a higiéniai színvonal növeléséhez, valamint szintén 11%-ban környezetvédelemhez kapcsolódtak. Az említett arányok magyarázatául szolgál, hogy a csatlakozás után a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatást. A támogatás igénybevételével lehetõvé vált az uniós elõírásoknak való megfelelés kialakítása. Az elõzõek ellenére a hazai húsipar technológiai lemaradása jelentõs a fejlett húsiparral rendelkezõ európai országokhoz viszonyítva (Popp Potori, 2009). A hazai piacon jelen lévõ élelmiszerláncok árigényének megfelelõ terméket hatékonyabb technológiával képesek elõállítani a nyugati feldolgozók. Ráadásul a jövõbeni beruházásokra vonatkozó tervek sem optimisták, hiszen az üzemek kevesebb mint fele (47%) tervez csak beruházást az elkövetkezõ három évben. Az elõzõekbõl is adódóan azonban a tervezett beruházások szintén technológiai fejlesztéshez és korszerûsítéshez kapcsolódnak majd. Egy három évvel korábban készült felmérés eredményei is összecsengnek a fentiekkel (Nagyné, 2006). Igaz ugyan, hogy a két kérdõíves vizsgálat adatai nem teljesen összehasonlíthatók, hiszen a korábbi felmérés lényegesen nagyobb üzemi kört érintett az állategészségügyi hatóság akkori besorolása szerinti három kategóriában (derogációs, jóváhagyott, és engedélyezett üzemek). Akkor az engedélyezett üzemcsoport tagjainak többségénél a beruházások zömmel szintén technológiai fejlesztéshez, korszerûsítéshez kapcsolódtak (az engedélyezett vágóüzemek 62%-a, a feldolgozó üzemek 87,5%-a megjelölte ezt a területet). A jóváhagyott üzemeknél némiképp más volt a helyzet, fõként a feldolgozók esetében. Itt a legutóbbi beruházások zöme a higiéniai színvonal fejlesztésére összpontosult (67%-ban) és csak ezt követték a technológiai fejlesztések. A vágóüzemeknél elsõ helyen a technológiai fejlesztések szerepeltek, az üzemek 73%-a hajtott végre ehhez kapcsolódóan beruházást. A higiéniai beruházások alig maradnak el ettõl. Ez utóbbi területen az üzemek 61%-a hajtott végre fejlesztést. A higiéniai beruházásokhoz kapcsolódóan ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy a kérdõív az elmúlt 5 év beruházásaira kérdezett rá, és az üzemek egy jelentõs részénél a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer bevezetése is ebbe az idõintervallumba esett. A feldolgozó, vágó és daraboló üzemek a beruházások csökkenésének okát leginkább a tõkehiányban, az önerõ biztosításának lehetetlenségében vagy nehézségében látják. Összességében elmondható, hogy a beruházások elsõsorban a technikai lemaradás felzárkóztatására irányulnak. Ezzel kapcsolatban fontos szempont a piaci pozíciók megtartása, az országba behozott olcsóbb feldolgozott termékekkel szemben. Továbbá ki kell emelni, hogy a cégek a kisebb jövedelemtermelõ-képességet részben a beruházások visszafogásával próbálják meg ellensúlyozni, mégpedig azokon a területeken, melyek nem kifejezetten az elõírásoknak való megfelelést szolgálják. Ilyen például az értékesítés területe, ahol a vizsgált üzemek nem kívánnak a jövõben beruházni, illetve a korábbi beruházások sem ehhez a területhez kapcsolódtak. 234 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

7 A beszerzési és értékesítési csatornák jellemzõi A beszállítók és a termelõk közötti kapcsolat fõ jellemzõje, hogy a válaszadó üzemek majdnem fele (47%) 10-nél több beszállítóval áll kapcsolatban. 74%-uk pedig 6-nál több termelõtõl szerzi be az alapanyagot. Az adatok arra engednek következtetni, tekintetbe véve a húsüzemek kis méretét, hogy nincs szoros együttmûködés a termelõk, illetve a feldolgozó üzemek között. A témával foglalkozó kutatások szerint a belföldi alapanyag felvásárlására a piacon meghatározó feldolgozók általában éves keretszerzõdéseket kötnek. A hosszú távú, biztos, pontosan kalkulálható szerzõdések nem túl gyakoriak. Annak ellenére van ez így, hogy a rövid távú, eseti szerzõdések, szóbeli megállapodások nem alkalmasak a termeléshez szükséges alapanyag folyamatos biztosításához, a stabil, állandó termelõi bázis kialakításához. A vizsgálatunkba vont üzemek válaszai is az elõzõ megállapítást igazolják, mivel 50%- uk eseti és rövid távú (1-2 év) szerzõdéssel rendelkezik. Mindemellett meg kell említeni, hogy a vállalkozások háromnegyedének azonban a közepesnél nagyobb problémát jelentene, ha a legnagyobb beszállítójával megszûnne a kapcsolata. A beszállítók értékelésének kritériumaiból (2. ábra) kiderül, hogy a megbízhatóság a legbefolyásolóbb tényezõ a beszállító kiválasztásakor, vagyis a megfelelõ idõben a kért áru szállítása, ami magában foglalja az állandó minõségi követelményeket is. Ennek némileg ellentmond az eseti és a rövid távú szerzõdések magas aránya. A feldolgozó üzemtõl való távolság is hangsúlyos szerepet tölt be a beszállító kiválasztásakor, hiszen távolság esetén az üzemeknek az esetleges szállítást is meg kell oldaniuk, aminek az értékesítési ár kialakításánál árfelhajtó szerepe lehet. Meghatározó még a személyes kapcsolatok kritériuma. Ez pozitívnak tekinthetõ, hiszen ez az együttmûködés egyik jellemzõje. A szorosabb együttmûködés a beszállítók és a feldolgozók között hozzájárulhat a sertéspiaci helyzet stabilizálásához, és javíthat a hazai sertéságazat versenyképességén. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 235

8 2. ábra A beszállítók értékelésének fõbb kritériumaira adott válaszok Forrás: A kérdõív eredményei alapján A válaszadók 89%-a belföldön értékesíti termékeit. Csak két vállalkozásnak van lehetõsége külpiaci értékesítésre, az EU-n belül 10-10%-ban, míg az Európai Unión kívüli piacokra csak egy vállalkozás értékesít: értékesítésének aránya erre a piacra 10%. Az Európai Unión kívüli piaci lehetõségek Közel-Keleten lennének, de a magas szállítási költségek miatt ezeket nem tudjuk kihasználni. A vállalkozások termékszerkezetére jellemzõ, hogy nagyobb részben (53%) széles termékskálával próbálja a piaci, illetve a fogyasztói igényeket kielégíteni. A vállalkozások kisebb része (29%) igyekszik speciális, egyedi termékekkel a versenyképességét megtartani, ami kívánatos egy kis méretû húskészítménygyártó esetében. A csak vágással és darabolással foglalkozók lehetõségei ezen a téren szûkebbek. Egy vállalkozás jelezte, hogy jelenleg széles termékskálával rendelkezik, de a jövõben inkább egyedi termékek gyártására helyezné a hangsúlyt. A vállalkozások 68%-ban rendelkeznek saját bolttal. Ez inkább azokra az üzemekre jellemzõ, amelyek vágó, daraboló, illetve feldolgozó tevékenységgel is foglalkoznak. A vállalkozások 79%-a csak az adott régióban értékesít. 10%-ra jellemzõ, hogy az egész országra kiterjedõ- 236 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

9 en értékesíti termékeit. A vállalkozások számára a fõbb értékesítési csatornák a saját üzemeltetésû húsboltok, illetve a kiskereskedelmi láncok. Azok az üzemek, amelyek nem rendelkeznek saját bolttal, hentesüzleten vagy a kiskereskedelmi egységeken keresztül értékesítik termékeiket. A saját bolton keresztül történõ értékesítés általában azt jelenti, hogy a cég üzemet nyit és egy vagy két hentesboltot abban a városban, ahol forgalmazni kívánja a húsipari termékeit. A kisboltok száma folyamatosan csökken hazánkban, azonban még mindig van kereslet friss hentesárura. Nyugat-Európában a húsvásárlás már sokkal koncentráltabb, a multinacionális vállalatok befolyása a hangsúlyos. A fogyasztók vásárlási szokásai is elmozdultak az elõre csomagolt kimért húsipari termékek vásárlása felé. A multinacionális láncok által támasztott követelmények (1. táblázat) közül a cégek összesített véleménye szerint leginkább az áraknak és a különbözõ bejutási díjak kifizetésének a legnehezebb megfelelni. Ezt követi a sorban a bejutás kiharcolásának nehézsége. A bennmaradást már kevésbé értékelik problematikusnak a cégek. A legkisebb nehézséget pedig a folyamatos és állandó minõség biztosítása jelenti a cégek számára. Összefoglalva elmondható, hogy a húsipari vállalkozások a multinacionális láncokkal való kapcsolatukban leginkább az alacsony árakat és a bejutást (a bejutás kiharcolását, és a bejutási díjak kifizetését) tartják a legnehezebben teljesíthetõ követelményeknek. 1. táblázat A multinacionális láncok mely elvárásainak a legnehezebb megfelelni? (7 a legnehezebb teljesíteni, 1 a legkevésbé nehéz teljesíteni) Követelmények A nehézség fokának átlagértéke Nehéz a folyamatos, állandó minõség biztosítása. 2,75 Nehéz a szállítási határidõk betartása. 3,00 Nehéz a megfelelõ csomagolást biztosítani. 3,60 Nehéz bennmaradni. 5,20 Nehéz bejutni. 5,90 Probléma a bejutási díjak kifizetése. 6,00 Alacsonyak az eladási árak. 6,10 Forrás: a kérdõív eredményei alapján saját számítás A csatlakozás hatásainak és a húsipar versenyképességének üzemek általi értékelése Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatását a cégek mûködésére a válaszadók 56%-a értékeli pozitívan. Véleményük szerint a legnagyobb elõny az, hogy könnyebben teremtenek kapcsolatot külpiaci partnerekkel, valamint, hogy megnyíltak a külpiaci lehetõségek. Az üzemek 44%-a nem érzi a csatlakozás pozitív hatását. Nyilván ez azokra az üzemekre vonatkozik, melyeknek a nyereségességét jelentõsen befolyásolták a csatlakozás után támasztott követelmények. A környezet- és hulladékgazdálkodásra vonatkozó elõírások jelentõs átalakítást követeltek a feldolgozó üzemektõl, ami megemelte a vágás, a darabolás és egyéb feldolgozó tevékenységek termelõi költségeit. A válaszadók legfõbb hátrányként a multinacionális cégek nyomását tekintik, aminek következményeként adódik a többi válaszlehetõség is. Szûkültek a belpiaci lehetõségek, hiszen a GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 237

10 fogyasztók jelentõs része a multinacionális bolthálózatokon keresztül vásárol, így csökkent a hentesboltok, illetve a hússzaküzletek jelentõsége. Az erõsödõ árverseny is fokozottabban érezhetõ a Magyarországon megjelenõ multinacionális vállalatok miatt. A feldolgozók véleménye szerint a versenyképesség csökkenésének legfõbb okait az ágazatban a magas energiaárak, az alapanyagárak és a magas járulékos költségek jelentik. Az Európai Unióban a hatósági díjak minden tagállamra nézve kötelezõ minimális összegét a 882/2004/EK tanácsi rendelet rögzíti. Magyarországon a hatósági díjak a sertéstermékpályán meghaladták e minimumértékeket. Ez jelentõsen megemeli a járulékos költségeket. Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletének szolgáltatási díjairól az FVM 2009-ben új rendeletet adott ki, amely azonban a sertések vágáskori állatorvosi vizsgálatának díját a korábbihoz képest csupán minimális mértékben csökkentette. Az egyik leginkább versenyképességet rontó tényezõnek a magas alapanyagköltséget tartják a cégek. A szomszédos országokénál magasabb hazai termelõi árak egyértelmûen rontják a sertéshús versenyképességét. A vállalatok értékelése szerint a magas energiaárak róják a legnagyobb terhet a húsipari cégekre. A fogyasztói energiaár-index alakulása szerint, a növekedés 14% volt 2007 januárjától 2009 áprilisáig. A földgáz (kompenzáció nélkül) 17,4%-ot emelkedett az egy évvel ezelõtti adathoz képest (Haszon Agrár, 2009). Ezek az értékek megjelennek a termelõi költségek között, ami árfelhajtó hatással bír az árak kialakításánál. 2. táblázat A hazai húsipar versenyképességét befolyásoló fõbb tényezõk rangsora Magas energiaárak 1,50 Alapanyag ára 1,80 Magas járulékos költségek 2,00 Kiskereskedelmi láncokkal való kapcsolatok 2,00 Alapanyag minõsége 2,10 (1 5-ös skála, ahol 1 a legfontosabb tényezõ) Forrás: a kérdõív eredményei alapján saját számítás Pozitívumként említhetõ, hogy az alapanyag minõsége a feldolgozók szerint a legkevésbé versenyképességet rontó tényezõ. Összegzésként elmondható, hogy a kérdõív értékelése alapján a valós termelõi-feldolgozóiforgalmazói integrációk szinte teljesen hiányoznak a hazai sertéságazatból. Együttmûködés nélkül sajnos az ágazat további hanyatlását feltételezhetjük. Lehetõség lenne még esetleg a nagyobb befektetõk részérõl a piaci pozíciók növelésére, kisebb termelõi csoportokkal vagy vágóhidakkal való együttmûködésre, aminek következtében még az árak alakulására is nyomást gyakorolhatnának. A kérdõívbõl, valamint az elemzésbõl az is kiderül, hogy a termelõk és a vágóhidak kölcsönös megítélése nem mindig pozitív. Ez is a saját érdekek nem mindig megfelelõ eszközökkel történõ érvényesítésbõl fakad, pedig egy megbízható együttmûködés termelõ és feldolgozó között javíthatna a piaci pozíciójukon. Néhány húsipari cég vásárolt ugyan sertéstelepeket és folytat is hizlalást, sajnos azonban részarányuk kicsi, így ez nem jellemzõ a magyar gyakorlatra. 238 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

11 Következtetések, javaslatok A szakirodalmi feldolgozás szerint a sertéságazat hanyatlásának egyik legjelentõsebb okát a 2004-es csatlakozást követõ elõírások jelentik, amely a sertésvertikum egészére hatást gyakorolt. A 90-es évek végén a húsipari vállalkozásokra jellemzõ tevékenységek egyrészt nem változtak. A nagyobb üzemek továbbra is jellemzõen marha- és sertésvágást, valamint húsfeldolgozást folytatnak, amely a rendszerváltás elõtti húsipari struktúrából ( kombinát -elv) is következik. A közepes méretû üzemek jellemzõen kétféle tevékenységet végeznek: vagy vágnak és feldolgoznak, vagy marha- és sertésvágást folytatnak. A legkisebb üzemek általában egyféle tevékenységet végeznek. Az is megállapítható, hogy a legnagyobb vállalatcsoportok jelentõs profiltisztítást, szakosítást hajtottak végre. A kérdõíves vizsgálat alapján a következõ fõbb megállapítások tehetõk, következtetések vonhatók le: A kiküldött kérdõívet túlnyomórészt mikro és kis húsipari vállalkozások küldték vissza, tehát a válaszok leginkább ezt az üzemcsoportot jellemzik. Az üzemekre döntõen a többféle tevékenység, a több lábon állás jellemzõ. Összességében elmondható, hogy a vállalkozásoknál eszközölt beruházások elsõsorban a technikai lemaradás behozására irányulnak. Ezzel kapcsolatban fontos szempont a piaci pozíciók megtartása, az országba behozott olcsóbb feldolgozott termékekkel szemben. A cégek a kisebb jövedelemtermelõ-képességet részben a beruházások visszafogásával próbálják meg ellensúlyozni, mégpedig azokon a területeken, melyek nem kifejezetten az elõírásoknak való megfelelést szolgálják. Ilyen például az értékesítés területe, ahol a vizsgált üzemek nem kívánnak a jövõben beruházni, illetve a korábbi beruházások sem ehhez a területhez kapcsolódtak. Nincs szoros együttmûködés a termelõk, illetve a feldolgozóüzemek között. A jellemzõ rövid távú, eseti szerzõdések nem alkalmasak a termeléshez szükséges alapanyag folyamatos biztosításához, a stabil, állandó termelõi bázis kialakításához. Ugyanakkor a vizsgált üzemeknél a megbízhatóság a legbefolyásolóbb tényezõ a beszállító kiválasztásakor. A vállalkozásoknak csak kisebb része igyekszik speciális, egyedi termékekkel a versenyképességét megtartani, jóllehet ez kívánatos lenne egy kisméretû húskészítménygyártó esetében. A valós termelõi-feldolgozói-forgalmazói integrációk szinte teljesen hiányoznak a hazai sertéságazatból. Együttmûködés nélkül azonban sajnos az ágazat további hanyatlását feltételezhetjük. A kisebb húsipari vállalkozások összefogására, horizontális együttmûködésére is mielõbb szükség van a vizsgált üzemi körben, a piaci pozíciók megtartása, a közös marketingtevékenység kialakítása céljából. GAZDASÁG ÉS SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA 239

12 Felhasznált irodalom Bartha Andrea (2009): A sertéságazat versenyképességének javítása. Gazdálkodás, 53. évf., 2. sz., Bojtárné Lukácsik Mónika et al. (2009): Tulajdonosi és szervezeti változások a hazai élelmiszeriparban. Agrárgazdasági Tanulmányok, 1. sz. Haszon Agrár (2009): Árfigyelõ. Haszon Agrár , 6. sz. Juhász Anikó Kartali János Kõnig Gábor Orbánné Nagy Mária Stauder Mária (szerk.) (2006): Az élelmiszeripar strukturális átalakulása ( ). Agrárgazdasági tanulmányok, 3. sz., 131. Lakner Zoltán Réti Attila (2005): Competitive strategies on the meat products market. Gazdálkodás, XLIX. évf., 12. különszám, Nábrádi András (2007): Minõség a sertéshúsvertikumban. Gazdálkodás, 51. évf., 3. sz., Nagyné Pércsi Kinga (2007): A hazai húsipari vállalkozások fennmaradási esélyei, jövõbeni lehetõségei. Tradíció és innováció. Nemzetközi tudományos konferencia. Gödöllõ, december 3 6. Nagyné Pércsi, Kinga (2006): A minõség hatása a hazai sertéshús vertikum versenyképességére. Doktori (PhD) értekezés, SZIE, Gödöllõ. Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (2009): Engedélyezett létesítmények, január 31. Popp József Potori Norbert (2009): A fõbb állattenyésztési ágazatok helyzete. Agrárgazdasági tanulmányok, 3. sz. 240 XXI. Század Tudományos Közlemények 2011/25

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ EGYÉNI GAZDASÁGOK GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRE Harangi-Rákos Mónika Témavezetők: Dr. Popp

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON

A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2009. 58. 5. 451 466. 451 A SERTÉSÁGAZAT VERSENYESÉLYEI MAGYARORSZÁGON UDOVECZ GÁBOR NYÁRS LEVENTE ÖSSZEFOGLALÁS A sertéságazat helyzetének elemzésekor nem a termelésbôl

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Agrárgazdasági kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Bevezetés...4 Ágazat független, horizontális szempontok...6

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető: Témavezető: Dr. SCHMIDT JÁNOS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ EU AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSAI ÉS A CSATLAKOZÁS HATÁSA A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÖRŐNÉ DUNAY ANNA GÖDÖLLŐ 2012 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A magyarországi szállítási, szállítmányozási és logisztikai piac elemzése, valamint a versenyhelyzet és versenyképesség feltérképezése a szállítási szektorban és annak alágazataiban,

Részletesebben

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia

Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia Magyar zöldség-gyümölcs ágazati stratégia 2013. augusztus 29. 1 ELŐSZÓ A mezőgazdaság legnagyobb munkahely teremtő ágazata a zöldség-gyümölcs szektor, magas kézimunkaigényével és eltartó képességével központi

Részletesebben

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén. Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Komplex fenntartható gazdaságfejlesztési intézkedések a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területén Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület 2009 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Az Európai Uniós dokumentumok

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Csíkné

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A mikro-, a kis- és a középvállalkozások pénzügyi szaktanácsadásának fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra

Részletesebben

EGYES ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE

EGYES ADÓZÁSI ÉS TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEIRE DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

Részletesebben

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1

Műhelytanulmány. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 Műhelytanulmány 1 A műhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben

Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2011/22 Termelői szervezetek zöldség-gyümölcs kisárutermelőket integráló szerepe a nagy kereskedelmi láncoknak történő értékesítésben SERES ANTAL FELFÖLDI JÁNOS

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLERECZKI ZSOLT KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében

A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS tézisei A családi gazdaságok pénzügyi helyzetének elemzése Jász- Nagykun-Szolnok megyében KÉSZÍTETTE: BARANYI ARANKA GÖDÖLLŐ 2003 A DOKTORI ISKOLA MEGNEVEZÉSE:

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár Témavezető: Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben