A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, január 13.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)"

Átírás

1 A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és érdekvédelmi szervezete. Előmozdítja a demokrácia megteremtését, képviseli a romániai magyarság egészének érdekeit és a közélet fórumain való részvételével elősegíti egyéni és kollektív jogainak intézményes szavatolását és tényleges gyakorlását. Nem párt, hanem a romániai magyarság nemzeti alapon létesült szervezete, amely nem valamilyen ideológia alapján áll, hanem az említett cél érdekében tömöríteni kíván minden olyan mozgalmat, szervezetet vagy csoportosulást, amely elfogadja alapelveit, támogatja programját, és kész együttműködni vele a mindannyiunkat érintő célok elérésében. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség támogatja mindazokat az országos politikai, társadalmi, szellemi megújhodást célzó programokat, amelyek a valódi demokrácia intézményeinek megteremtésére, az ország alkotó erőinek összefogására, az új társadalom építésére vállalkoznak. A Nemzeti Megmentési Front Tanácsának a nemzeti kisebbségek jogairól szóló Nyilatkozatát olyan állásfoglalásnak tekintjük, amely a jogalkotásra és az államhatalom szerveire váró teendők pontos meghatározásával új feltételeket teremt további viták, platformok alapján újabb javaslatok, programok kidolgozására és ezáltal a kisebbségek egyéni és kollektív jogainak intézményes szavatolása és tényleges gyakorlása számára. E jogok szavatolásának és gyakorlásának összhangban kell állnia az egyéni és kollektív emberi jogokat garantáló nemzetközi dokumentumokkal, amelyeket Románia is elfogadott: az ENSZ Alapokmányával, a Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, a Helsinki Konferencia záródokumentumával, a bécsi utótalálkozó dokumentumaival s az európai kisebbségi és regionális nyelvek védelméről hozott 1988-as strasbourgi határozattal. A romániai magyarság cselekvő részese volt a diktatúra rendszerét megdöntő decemberi forradalomnak, s ugyanúgy cselekvő részese kíván lenni az új alapokon szerveződő, demokratikus, pluralista romániai társadalomnak. Nemzeti kisebbségként a többi kisebbséggel egyetemben tényleges jogegyenlőségben akar élni a román néppel, éppen ezért egyéni és kollektív jogaink szavatolását és érvényesítését a román demokrácia egyik sarkkövének tekinti, a valódi demokrácia ugyanis nemcsak az egyéni szabadságok gyakorlását feltételezi, hanem azon kollektív jogokét is, amelyek minden kisebbséget megilletnek, ezért nem kiváltságok, nem előjogok; elfogadhatatlannak tartunk minden olyan értelmezést, amely szerint jogaink gyakorlása sértő lehet a román állam függetlenségére és szuverenitására, a román nép alapvető politikai jogaira nézve. Az előző rendszerek igazságtalanságainak felszámolása, saját jövőnk szilárd megalapozása érdekében szükségesnek véljük olyan politikai és jogelvek elfogadását és gyakorlatba ültetését, amelyek módot adnak arra, hogy politikai, társadalmi és kulturális törekvéseinket kinyilvánítsuk és valóra váltsuk, sajátos érdekeinknek érvényt szerezzünk. A romániai magyarság számára megadatott az esély, hogy azok a demokratikus ígéretek és remények, amelyek 1918-ban, illetőleg ben születtek, ám utólag nem váltak valóra, most ténylegesen megvalósuljanak az új romániai jogállamiság keretei között. Szükségesnek tartjuk emlékezetbe idézni a Gyulafehérvári Határozat ama pontját, amelyben ez áll: Teljes nemzeti szabadságot az itt lakó nemzeteknek. Mindenik nemzet önmagát kormányozza saját nyelvén, saját közigazgatással, a saját kebelével vett egyének által. Épp ezért emlékeztetni kívánjuk román honfitársainkat, hogy bármely jogfosztás, a kisebbség jogainak fokozatos megnyirbálása, az erőszakos asszimiláció gyakorlata ahogyan az elmúlt évtizedek tapasztalata igazolja, szorosan összefügg az általános állampolgári jogok megsértésével, ami előbb-utóbb az Alkotmány előírásainak semmibevételébe, végül a demokrácia teljes felszámolásába torkollik. Éppen ezért leszögezzük: nem követjük el azt a hibát, amelyet a megelőző korszakban kisebbségi szervezeteink elkövettek, vagyis nem folytatjuk a félmegoldások, a hátrányos egyezkedések és sorozatos lemondások politikáját, 1

2 hanem készek vagyunk szervezetünkre támaszkodva, a politikai küzdelem eszközeivel is érvényt szerezni meghirdetett jogainknak. Létérdekünk és kötelességünk, hogy támogassuk a demokratikus kibontakozást, ami egyszerre feltételezi és megköveteli a román nép és a romániai magyar kisebbség közötti kölcsönös bizalom, egyetértés és szolidaritás szüntelen erősítését, amelynek erejét az elmúlt hetek forradalma oly fényesen igazolta. A demokráciának lételeme a párbeszéd, a kölcsönös közeledés és érdekegyeztetés: ennek jegyében cselekedjünk! A román néppel és a többi nemzeti kisebbséggel közösen teremtsük meg a demokratikus Romániát, amelyben az országnak minden állampolgárával együtt szabadok, de egyben a magunk nemzeti önazonossága szerint magyarok lehetünk itt, szülőföldünkön: Erdélyben, Romániában s a szabad nemzetek tágabb, nagy otthonában: Európában! I. AZ RMDSZ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 1. Szövetségünknek tagja lehet az ország minden 18. életévét betöltött magyar nemzetiségű állampolgára aki elfogadja és támogatja az december 25-i Kiáltványunkban, illetve a jelen Nyilatkozatunkban foglaltakat. 2. Az RMDSZ tagjai tetszés szerinti tagdíjat fizetnek állandó összegben, amely havonta legkevesebb 5 lej. 3. Szövetségünk falusi, községi, városi, megyei szervezetek formájában (és szakosztályokban) alakul, illetve működik, munkaközösségi kapcsolattartással, területi központok irányításával. 4. A helyi és területi szervezetek élén a közgyűlés által demokratikusan megválasztott vezetőség bizottság áll, amelynek száma a szervezet taglétszámától függően 5-től 25-ig terjed. A bizottság saját tagjai közül elnököt, alelnököt és titkárt választ. 5. A szövetség legfőbb döntéshozatali fóruma a kongresszus, amely kétévenként ül össze; határozatokat fogad el, jóváhagyja a szövetség munkatervét és megválasztja a 75 tagból álló Központi Intéző Bizottságot. Ennek élén 11 tagból álló Elnökség áll. A történelmi és jelenkori adottságoknak megfelelően a szervezet Erdély-központú. Munkáját központi elnökség koordinálja. Tevékenysége az egyes területek sajátosságai szerint szerveződő központok központi irányításával folyik, s egyformán kiterjed a tömbtelepülésben és szórványokban élő magyarságra, beleértve a csángó-magyarokat. 6. A szövetség egybefog minden olyan szakmai, érdekvédelmi, művelődési, vallási egyesületet vagy szervezetet, amely kész együttműködni vele, a közösen vállalt társadalmi és nemzeti célok érdekében. A szervezetek és egyesületek saját képviselőket választhatnak vagy küldhetnek a szövetség közgyűlésére (kongresszusára). Tagjaik beválaszthatók a szövetség vezető testületeibe. 7. Szükségesnek véljük, hogy mind területi, mind országos szinten létrehozzunk egy olyan fórumot, ahol szövetségünk és a társszervezetek képviselői demokratikus párbeszéd és vita formájában megtárgyalhatják az őket kölcsönösen érdeklő kérdéseket. 8. A szövetség a működéséhez szükséges pénzalapokat tagdíjakból, adományokból, sajtótermékek és könyvek megjelentetéséből, irodalmi és művészeti rendezvények bevételéből, gazdasági vállalkozásokból stb. teremti elő. 9. A szövetség felépítését és működését részletesen rögzíti a Szervezeti Szabályzat, amelyet a kongresszus hagy jóvá. II. AZ RMDSZ RÉSZVÉTELE A KÖZÉLETBEN 1. A szövetség a maga soraiból jelölt, illetve választott képviselők által részt vesz a törvényhozásban, az államigazgatás és az igazságszolgáltatás központi, valamint területi és helyi szerveinek munkájában. Ennek megfelelően: jelölteket állít az országgyűlési választásokon; javaslatokat tesz a kormányban a nemzeti kisebbségek számára fenntartott tisztségek betöltésére, beleértve a Nemzetiségi Minisztériumot is; 2

3 szervezeteiből a helyi önigazgatás elvének megfelelően kinevezésre jelöl, illetve választ az államigazgatás területi és helyi szerveibe, valamint az igazságszolgáltatásba; 2. A szövetség mind a saját sajtótermékeinek, mind a tömegközlés más intézményeinek felhasználásával szüntelenül tájékoztatja a magyar, a román és a nemzetközi közvéleményt céljairól és törekvéseiről, síkra száll a valóban demokratikus, többszólamú, hiteles információterjesztés, a nyílt és korrekt politikai párbeszéd szellemében működő nyilvánosság kialakulásáért, a társadalmi konszenzus létrejöttéért. 3. A szövetség minden szinten párbeszédet kezdeményez más társadalmi mozgalmakkal és szervezetekkel, politikai pártokkal. 4. A szövetség azonnali feladatának tekinti, hogy szakbizottságokat jelöljön, amelyek részt vesznek: a Választási törvény kidolgozásában; az Alkotmány kidolgozásában; a Nemzetiségi törvény tervezetének előkészítésében. Az illetékes szakbizottságok: indítványozzák valamennyi olyan törvény hatályon kívül helyezését, amelyek bármilyen formában sértik a kisebbségi jogokat; javaslatokat tesznek az ország közigazgatási felosztása során korábban hozott ésszerűtlen és méltánytalan döntések megváltoztatására, illetve kiigazítására. III. AZ RMDSZ GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS IRÁNYELVEI 1. Az RMDSZ támogatja a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa és más demokratikus szervezetek programjának azon pontjait, amelyek előirányozzák az egész nemzetgazdaság átszervezését a jövedelmezőség és hatékonyság kritériumai alapján, valamint a központosított gazdaságirányítás adminisztratív módszereinek felszámolását és a szaktudás előtérbe állítását a gazdaságirányítás minden területén. Az RMDSZ úgy véli, hogy ennek érdekében: mielőbb el kell végezni a gazdaság állapotának sürgős, pontos felmérését; ki kell dolgozni az energia- és nyersanyagintenzív iparágak helyett a tudásintenzív iparágak fejlesztési programját, különös hangsúlyt helyezve a csúcstechnológiák meghonosítására; intézkedési tervet kell elfogadni a környezetrombolás lefékezésére és a környezetfeljavítás érdekében; sürgősségi tervet kell kidolgozni a lakosság fogyasztási cikkekkel való ellátására vonatkozóan. 2. Az RMDSZ támogatja a centralizált gazdaságirányítás fölszámolásával helyreálló ágazati és vállalati önállóságot, és felkér minden szakembert, minden munkaközösséget, hogy vegyen részt a létfontosságú kutatási-fejlesztési tervek kidolgozásában és támogatásában. Szorgalmazza a munkaközösségek demokratikus önszerveződésének megindítását, a vezetőség személyi összetételébe való beleszólási jogot is beleértve. 3. A szövetség helyesli a foglalkoztatottak valamennyi kategóriája független érdekvédelmi szervezetei, a szabad szakszervezetek létrehozását. A demokratikus alapon alulról szerveződő szakszervezetek rendeltetését abban látja, hogy a szakmai érdekvédelem követelményeit a demokratikus érdekegyeztetés feltételei között lássák el. 4. A szövetség társadalmunk egész jövője szempontjából döntő fontosságot tulajdonít annak, hogy a munka visszanyerje becsületét és mindenki szakmai hozzáértése, teljesítménye, tehetsége szerint nyerje el az őt megillető helyet szűkebb közösségében és a társadalomban, s mindenki igazolódni lássa az elvet, mely szerint méltó a munkás az ő bérére. 5. A szövetség támogatja az egyéni gazdasági kezdeményezés szabadságát, különös tekintettel a szolgáltatás korszerűsítésére, a kisiparos szakmák felkarolására. Ennek érdekében sajátos feladatokat szán az újjászerveződő oktatási intézményeknek is. 6. A szövetség támogatja a kisiparosok, a szolgáltatásban dolgozók munkavállalói társulását az önkéntesség szigorú betartásával, valamint érdekvédelmi szervezeteik létrehozását. 3

4 7. A mezőgazdaság különböző ágazataiban, szövetségünk szorgalmazza az önálló gazdálkodást, ami a termelésre, a piaci áron való értékesítésre, a feldolgozásra egyaránt kiterjed. 8. A gazdálkodás korszerű módszereinek terjesztése érdekében szövetségünk szaktanácsot állít fel, amely tanfolyamokat szervez és a sajtó, valamint más kiadványai útján ismeretterjesztő munkát folytat. 9. Szövetségünk kezdeményezi a közbirtokossági földek, erdők, legelők kisajátítására vonatkozó 1948-as jogsértő intézkedés fölülvizsgálását. 10. Szövetségünk egyetért egyházközösségeinknek azzal a törekvésével, hogy vizsgálják felül az egykori községi és falusi birtokaik kisajátítását elrendelő intézkedéseket. 11. Szövetségünk indítványozza, hogy mindenütt, ahol a termelőszövetkezetek nem működnek gazdaságosan, a tagság szabad döntése alapján számolják fel a szövetkezeti gazdálkodást. 12. A szövetség támogatja az értelmiség különböző kategóriáinak tanárok, orvosok, mérnökök, tudományos kutatók, írók és művészek saját érdekvédelmi szervezetekbe való tömörülését, és fokozott mértékben kíván együttműködni velük egész munkájukban. IV. AZ RMDSZ IRÁNYELVEI AZ OKTATÁS KÉRDÉSEIRŐL 1. A romániai magyarságot talán sehol nem érte az elmúlt évtizedekben annyi sérelem, talán sehol nem tett intézményeinkben annyi kárt az erőszakos asszimiláció gyakorlata, mint az anyanyelvi oktatásban. Éppen ezért itt van a leginkább szükség alapos, átfogó újjáépítésre és előrelépésre. Ebben a munkában az alábbi elveket követjük: a romániai magyarságnak létre kell hoznia önálló anyanyelvi oktatási hálózatát az óvodától a tudományegyetemig; az államilag támogatott anyanyelvi oktatás szabadságát az új Tanügyi törvénynek kell szentesítenie; a szövetség tanügyi munkabizottságot állít fel, amely szakemberek bevonásával, az Oktatási Minisztériummal együttműködve a romániai magyarság sajátosságainak, valamint a korszerű oktatás követelményeinek megfelelően kidolgozza az oktatási hálózat szerkezetét, a tankönyv-kiadás feladatait, a szaktanfelügyelőségek megszervezését; a Kolozsváron visszaállítandó Bolyai Tudományegyetem legyen a felsőfokú képzés anyanyelvi intézménye a humán és reál tudományok, az agrártudomány, a pedagógia és a művészeti oktatás terén; létre kell hozni a felsőfokú műszaki, valamint az orvostudományi és gyógyszerészeti oktatás anyanyelvi intézményeit Kolozsváron, illetve Marosvásárhelyen; a magyar egyetemi hallgatók megfelelő számban részesüljenek egyetemi ösztöndíjban hazai, illetve külföldi főiskolákon végzett tanulmányaik idején; létre kell hozni az önálló magyar tankönyvkiadást; munkabizottságunk tegyen javaslatokat a román iskolákban használatos történelemkönyvek olyan szellemben való átdolgozására, hogy azok hitelesen tükrözzék az ország területén élő népek közös történelmét, erősítsék az ifjúságban e népek sorsközösségének gondolatát, fűzzék szorosabbra köztük a bizalom és a megértés szálait; a magyar iskolákban minden szinten oktassák a magyar nemzet történetét is; indítványozzuk a hitoktatás biztosítását azokban az iskolákban, ahol erre a szülők részéről igény mutatkozik; szükségesnek tartjuk a jövőben egyházi iskolák visszaállítását; támogatjuk vallásfelekezeteink azon törekvését, hogy az egyházközösségek szolgálatára megfelelő számú lelkipásztort képezzenek. Szövetségünk szorgalmazza az alábbi tennivalók mielőbbi elvégzését: mindazon törvények köztük az évi Tanügyi törvény és intézkedések hatályon kívül helyezését, illetve felfüggesztését, amelyek korlátozzák az anyanyelvi oktatás szabadságát; a kizárólagosan román környezetbe kihelyezett (kinevezett) tanárok áthelyezését magyar iskolákba, az oktatásból önkényesen eltávolított tanítók és tanárok visszavételét. 4

5 V. A SAJTÓ, AZ IRODALOM, A MŰVÉSZET, A KÖZMŰVELŐDÉS, A HAGYOMÁNYÁPOLÁS KÉRDÉSEIRŐL 1. Szövetségünk abból az elvből indul ki, hogy a sajtó és az irodalom, a művészet és a közművelődés, meghatározó szerepet tölt be a nemzeti kultúra és a nemzeti identitás megőrzésében, az anyanyelvű műveltség ápolásában és gyarapításában. Éppen ezért azt vallva, hogy biztosítani kell a kulturális és egyházi intézmények önállóságát és szabadságát, hogy azok akadálytalanul betölthessék a rájuk váró hivatást a romániai magyarság szellemi javainak, etikai értékeinek gazdaságában, hagyományai ápolásában, a román és a magyar nép közötti kulturális értékek közvetítésében. Ennek érdekében a szövetség szükségesnek véli: a teljes sajtószabadságra alapozott romániai magyar sajtó korszerűsítését és bővítését, beleértve az anyanyelven történő központi és területi rádió- és televízióadások sugárzását; saját országos sajtóorgánumának megjelentetését, valamint egy román nyelvű tájékoztató kiadását; tiszteletben kell tartani az írók és művészek teljes alkotási szabadságát, az irodalom és a művészet nem lehet alárendelve sem politikai pártnak, sem állami irányításnak; az irodalom és a művészet demokratikus szabadsága jegyében támogatunk minden olyan magánkezdeményezést, amely valódi művészi értékek létrehozását és terjesztését tűzi ki célul: az anyanyelvű közművelődés korszerű, helyi kezdeményezésre épülő hálózatának (művelődési egyesületek, szabadegyetemek stb.) kiépítését, a népi kultúra értékeinek tanulmányozását és ápolását; a műemlékvédelem azonnali és távlati teendőinek kidolgozását; fontos művészeti rendezvények (Szárhegyi Írótalálkozó, Sepsiszentgyörgyi Színházi Kollokvium) újraindítását, újabbak szervezését, beleértve a jelentős évfordulók megünneplését is; nagy hagyományú múzeumi intézményeink (Erdélyi Múzeum Egylet) visszaállítását, illetve a múzeumok valóban tudományos alapon álló, a történelmi igazság ismérvei szerinti átszervezését; levéltárak, emlékházak létesítését, illetve visszaállítását; az irodalom és a művészetek szerepének fokozását a nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásában és erősítésében. VI. AZ RMDSZ IFJÚSÁGPOLITIKÁJA Szövetségünk támogatja a Romániai Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetséget sajátos célkitűzéseinek elérésében, és szükségesnek véli, hogy a fiatalság képviselői minden szinten jelen legyenek vezető testületeiben. Nem irányítója kíván lenni, hanem partneri viszonyba lépni vele, a közösen vallott célok megvalósításáért. Szorgalmazzuk és helyeseljük a fiatalok minden olyan kezdeményezését, amely szellemi életünk gazdagodását, hagyományaink és szokásaink ápolását, a korszerű műveltségeszmény európai igényével párosítja. VII. AZ RMDSZ INTÉZMÉNYES KAPCSOLATAIRÓL 1. A szövetség szorgalmazza tagszervezetei, a hozzá csatlakozó szervezetek és társulások kapcsolatainak kiépítését a megfelelő román szervezetekkel. 2. A szövetség kapcsolatokat teremt az országban élő más kisebbségek érdekvédelmi szervezeteivel és együttműködik velük közös platformok kidolgozásában. 3. A szövetség kapcsolatokat létesít Magyarországon és a környező országokban, valamint szerte a világon működő olyan szervezetekkel, amelyek az információ- és tapasztalatcsere formájában elősegítik szövetségünk működését, bekapcsolódását a népek és kultúrák közeledésének demokratikus, összeurópai folyamatába; hangsúlyt helyez arra, hogy a 5

6 romániai magyar kisebbség a kulturális egyezmények, intézményes kapcsolatok jóvoltából bekapcsolódjon az egyetemes magyar kultúra áramkörébe. 4. A szövetség bekapcsolódik a helsinki folyamat továbbvitelébe és képviselteti magát az e folyamatban részt vevő országokban élő kisebbségek irodalmi, művészeti, tudományos stb. rendezvényein. 5. A szövetség képviselteti magát vagy megfigyelői útján van jelen nemzetközi fórumok olyan rendezvényein, amelyek napirendjén a kisebbségi kérdés valamely jelensége szerepel. 6. A szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy a Romániában élő kisebbségek aktív szerepet töltsenek be a környező országokkal való jószomszédi viszony megszilárdításában, a közép-keleteurópai népek közötti kulturális és politikai közeledésében. Jelen Szándéknyilatkozatunkat azzal a meggyőződéssel tesszük közzé, hogy a benne foglaltak nemcsak a romániai magyar kisebbség érdekeit fejezik ki, hanem beleilleszkednek abba a történelmi folyamatba is, amelynek célja a demokratikus Románia megteremtése, az ország felzárkózása az Európát átfogó, földrészünk népei között a bizalom, a barátság és az együttműködés új távlatát megnyitó politikához. 6

7 A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG I. KONGRESSZUSÁN ELFOGADOTT PROGRAM (Nagyvárad, április ) 1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a romániai magyarság közképviseleti és érdekvédelmi szervezete, amely összefogja a társadalmi önszerveződés különböző formáit. Feladatának tekinti olyan törvényes keretek kialakítását, amelyek szavatolják nemzetiségi viszonyaink rendezését az európai demokráciában megvalósult legjobb modellek szerint, biztosítják az egyéni és kollektív nemzetiségi jogok szabad érvényesítését, az önrendelkezést. Céljának tekinti továbbá a romániai magyarság életkedvének és méltóságának a visszaadását, életerejének és alkotókészségének felszabadítását, az egészséges magyarságtudat ápolását. 2. Az RMDSZ a decemberi forradalom sodrában alakult, és elkötelezetten támogatja mindazokat a törekvéseket, intézkedéseket és programokat, amelyek a valódi demokrácia szellemének meghonosítására, intézményrendszerének kiépítésére, az ország alkotó erőinek összefogására, az új, demokratikus Románia megteremtésére irányulnak. Az RMDSZ egyértelműen leszögezi, hogy elhatárolja magát minden olyan megnyilvánulástól, amely sérti, kétségbe vonja vagy veszélyezteti Románia szuverénitását és területi épségét. Elutasítja a nacionalizmus és sovinizmus bármely megnyilatkozási formáját, küzd a megbuktatott diktatúra maradványai és egy esetleges más diktatúra bevezetése ellen, függetlenül annak természetétől. Az RMDSZ kijelenti, hogy a romániai magyarság cselekvő része kíván lenni az új alapokon szerveződő demokratikus, pluralista társadalomnak, s a többi nemzetiségekhez hasonlóan, teljes jogegyenlőségben, harmóniában és egyetértésben akar együttélni a román néppel. 3. Az RMDSZ a romániai magyarságot, beleértve a csángó-magyarokat is, államilag Romániához tartoznak, etnikailag, történelmileg és hagyományai révén a magyar nemzet szerves részének tekinti. 4. Az RMDSZ a kisebbségek egyéni és kollektív jogainak biztosítását a román demokrácia egyik sarkköveként fogja fel. Ezek a jogok nem kiváltságok és nem adományok hanem a nemzetiségek létéből az egyetemes emberi jogokból, a demokrácia lényegéből fakadnak és szavatolásukért a román állam a Gyulafehérvári Határozat nemzetiségpolitikai elveinek szellemében, az ENSZ Alapokmányának az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, a Helsinki Konferencia és a Bécsi Utótanácskozás záródokumentumainak aláírásával kötelezettséget és felelősséget vállalt. Következésképpen az RMDSZ elutasít minden olyan próbálkozást, amely a román állam függetlenségét, szuverénitását és a román nép alapvető érdekeit sértő szeparatista törekvésnek akarja minősíteni a nemzetiségek kollektív és egyéni jogainak biztosítását, az önrendelkezés elvére való hivatkozást és annak gyakorlását. Ugyanakkor meggyőződéssel vallja, hogy a nemzeti kisebbségek bármilyen természetű jogfosztása az erőszakos asszimiláció és a homogén nemzetállam megvalósítására irányuló bármely kísérlet elkerülhetetlenül az egyetemes emberi jogok és a demokrácia korlátozását, elsorvadását eredményezi. Éppen ezért a román nemzettel közösen vállalt küzdelem a demokráciáért nem zárja ki, hanem feltételezi, hogy az RMDSZ következetesen és bátran kiálljon minden romániai nemzeti kisebbség egyéni és kollektív jogainak védelméért. Ebben a szellemben a szövetség elhatárolja magát az előző korszakok kisebbségi szervezeteinek megalkuvásaitól, nem kívánja folytatni a félmegoldások, a hátrányos egyezkedések, a sorozatos lemondások és önpusztító hazugságok politikáját, kész a politikai küzdelem minden törvényes eszközét latba vetni a kisebbségi jogok érvényesítése és védelme érdekében. 7

8 5. Az RMDSZ nem párt, mentes minden tételes ideológiai kötöttségtől, elhatárolja magát mindenfajta akár kommunista, akár fasiszta totalitarizmustól; a demokrácia elveit, az európaiságot elkötelezetten vállaló nemzeti alapon álló szervezet. Figyelembe véve a romániai magyarság társadalmi rétegződését, az érdekek sokféleségét és az ezt kifejtő elkerülhetetlen politikai pluralizálódást, a szövetség arra törekszik, hogy a közös alapvető kisebbségi érdekek hatékony képviseletével összefogja a romániai magyarság különböző rétegeit, csoportjait és azok szervezeteit. Az RMDSZ ezzel elismeri mind az egyéni, mind pedig a kollektív tagságot. Következésképpen a szövetség egybefog minden olyan érdekvédelmi, tudományos, vallási, szakmai, gazdasági, művelődési, ifjúsági, társadalmi vagy akár politikai platform-jellegű tömörülést, amely elfogadja az RMDSZ programját, és kész együttműködni vele a közösen vállalt társadalmi és nemzeti célok valóra váltása érdekében. A szövetségen belüli pluralizálódás szükségessé teszi a platformok folyamatos egyeztetését, különös tekintettel a választásokra. POLITIKAI ALAPELVEK 6. Az RMDSZ kiveszi a részét az ország demokratikus újjáépítéséből, szoros együttműködésben a román társadalom haladó erőivel. Hozzájárul a politika, a gazdaság és a kultúra országos intézményrendszerének olyan radikális újjászervezésében, amely biztosítani képes minden állampolgár számára az általános jólétnek, közbiztonságnak, társadalmi igazságosságnak és szabadságnak társadalmilag (elfogadható, méltányos) szintjét. Ennek a célnak a valóra váltását a parlamentáris, demokratikus jogállam megteremtése és folyamatos fejlesztése szavatolja Romániában. 7. Következésképpen az RMDSZ szükségesnek ítéli a kormányzati rendszer demokratikus, pluralista alapokon nyugvó megszervezését, s az európai jogrendek szellemének és követelményeinek megfelelően az államhatalmi szervek szabad választását, valamint a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom tényleges elkülönítését. Elkerülhetetlennek tartja a különböző társadalmi csoportok és mindenféle kisebbség kollektív jogainak és szabadságjogainak alkotmányba foglalását. Ahhoz, hogy az alapvető emberi és szabadságjogokat így a szólás-, sajtó- és vallásszabadságot az egyesülésnek, az egyén közéleti szereplésének a jogát, a személyi szabadsághoz való jogot, a lelkiismereti szabadságot, a lakhely szabad megválasztásának jogát tiszteletben lehessen tartani, alkotmányos garanciára van szükség, a gyakorlati alkalmazásukat pedig az alkotmánybíróság és a közigazgatósági bíróság felállítása hivatott szavatolni. 8. Az RMDSZ megítélésében a vázolt alkotmányossági és államszervezési keretek teszik lehetővé országunkban a civil társadalom kiépülését, a fokozatos decentralizáció, az alakuló jövő kezdeményezések és az autonómiával való élni tudás elvi alapján. Fontos közéleti feladat annak a meggyökerezett mítosznak a lebontása, amely szerint egyetlen osztatlan társadalmi érdek, illetve közjó létezik, s ez minden egyéni és csoportérdek fölé helyezhető pluralizmuson az eltérő nézetek és érdekek elismerésének és képviselésének a jogossága értendő. A szabadság ugyanis elsősorban az egyének szabadsága a polgároké az állammal szemben, a dolgozóké a munkáltatókkal szemben, a vállalkozóké a hatóságokkal szemben, a különféle kisebbségeké a mindenfajta többséggel szemben, hiszen csak szabad egyének alkothatnak szabad közösséget. 9. A civil társadalom sejtjeinek, hálózatainak és intézményeinek kialakulásához elengedhetetlen a gazdasági, kulturális és politikai alanyok autonómiájának megteremtése, az érdekvédelem és a közösségi akarat érvényesítése, az állandó monopólium ésszerű korlátok közé szorítása. A társadalmi szolidaritás és a mindenfajta másság iránt tanúsított tolerancia eszményétől áthatott közhangulatnak és a közügyekbe való felelős állampolgári részvételének ugyanis nélkülözhetetlen feltétele az önrendelkezés. 10. A civil társadalom szerves részét képező helyi és kisebbségi társadalomnak kiépüléséhez szükség van a helyi önkormányzati rendszer bevezetésére, a Helyi Önkormányzat Európai Chartája Strasbourgban elfogadott dokumentumainak szellemében. 8

9 A helyi önkormányzatok létének elvi lehetőségét, létrejöttüknek körülményeit, az önkormányzatokon belüli döntéshozatal hatás- és jogkörét, valamint a központi és helyi önkormányzati hatalom együttműködésének a módját a kidolgozandó alkotmánynak kell rögzítenie. 11. Az RMDSZ politikai meggyőződése tehát a következőképpen foglalható össze: Szabad, demokratikus Romániát! Pluralizmust, parlamentáris jogállamot! Az alapvető emberi és szabadságjogoknak az európai jogrendhez méltó alkotmányos szavatolását! Decentralizációt, önrendelkezést! Az önrendelkezési elv alapján önmagát fölépítő és igazgató civil társadalmat! KISEBBSÉGI ÖNSZERVEZŐDÉS 12. Azonosságtudat nélkül nem lehet autonóm módon élni és cselekedni. Az RMDSZ megfelelő erkölcsi, szellemi és szervezeti kereteket biztosíthat az egészséges, senki ellen nem irányuló és sérteni senkit nem kívánó azonosságtudat kialakításához, ápolásához és fenntartásához. Következésképpen, feladatának tekinti az ehhez szükséges alkotmányos, jogi és intézményes feltételek megteremtését. Az esetleges jogsértések és vitás ügyek megoldására szükségesnek látszik egy kisebbségi bíróság felállítása és hatáskörének pontos behatárolása. 13. A különféle személyi és kollektív kisebbségi jogok gyakorlásának legmegfelelőbb biztosítéka a helyi önkormányzati rendszer kialakítása. Ezeken a kiépítendő kereteken belül lehetőség nyílik a szabad nyelvhasználatra, az államnyelv mellett más nyelv megválasztására a közigazgatásban és a közéletben, az anyanyelvi oktatás megszervezésére az óvodától az egyetemig, a közművelődési intézmények és egyesületek autonóm működtetésére, az önálló gazdasági és pénzügyi élet kibontakoztatására, az anyanemzettel fenntartott kapcsolat tartalmának és formájának a meghatározására, vagy akár a kisebbségek lakta területek etnikai arculatának a megváltoztatására irányuló központi törekvések gátlására és ellensúlyozására. 14. Hosszabb távon az RMDSZ támogatja az önkormányzati rendszer csúcsszervként működő, a különböző politikai platformokat, érdekvédelmi, gazdasági, kulturális, felekezeti és tudományos egyesületeket tömörítő kisebbségi Parlament tervét és elgondolását, amely a kisebbségi társadalom koordinálását, önszervezését és önvédelmét hivatott biztosítani. 15. Az RMDSZ meggyőződéssel vallja, hogy a kisebbségi kérdés méltányos rendezése csupán a szabad, demokratikus Románia keretein belül képzelhető el. Fellép a kivándorlás ellen, az azt kiváltó okok megszüntetéséért. Meggyőződése, hogy a kisebbségi kérdés Európához méltó kezelése valóságos próbaköve a fejlődő román demokráciának. Ennek jegyében kérjük a Nemzetiségügyi Minisztérium felállítását. Az RMDSZ kisebbségpolitikai alapelvét következésképpen úgy fogalmazhatnók meg: fokozatosan kiépülő önkormányzatot, hiszen a bennünket érintő sorskérdésekben senki sem dönthet helyettünk. GAZDASÁGI IRÁNYELVEK 16. Az RMDSZ a gazdasági élet olyan természetű átalakítását támogatja, amely életképes, hatékony, gazdaságos és működőképes gazdasági struktúrákat fog eredményezni és biztosíthatja Románia tényleges bekapcsolódását a nemzetközi, gazdasági élet vérkeringésébe. Az RMDSZ részt kíván vállalni az ország egészének gazdasági talpra állításában, de ott, ahol arra igény van és lehetőség nyílik, különösképpen pedig a leendő helyi önkormányzatok keretei között, a független gazdasági és pénzügyi kezdeményezéseket, vállalkozásokat is támogatja. Az RMDSZ következésképpen hosszú lejáratú, perspektivikus és rövid távú válságkezelő gazdasági irányelveket és megfontolásokat is szem előtt tart. 9

Bizalom, biztonság, jövő mindig a magyarokért. Parlamenti választási program 2012-2016

Bizalom, biztonság, jövő mindig a magyarokért. Parlamenti választási program 2012-2016 Bizalom, biztonság, jövő mindig a magyarokért Parlamenti választási program 2012-2016 A romániai magyar közösség új kihívások elé néz a 2012-es parlamenti választások küszöbén. Az elhúzódó gazdasági válság,

Részletesebben

Parlamenti választási

Parlamenti választási www.rmdsz.ro MINDIG A MAGYAROKÉRT Parlamenti választási program 2012 2016 bizalom biztonság jövő bizalom, biztonság, jövő A romániai magyar közösség új kihívások elé néz a 2012-es parlamenti választások

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

Helyünk Európában. döntések születnek, amelyek szintén meghatározó módon befolyásolják életünket és jövőnket.

Helyünk Európában. döntések születnek, amelyek szintén meghatározó módon befolyásolják életünket és jövőnket. Az RMDSZ európai parlamenti választási programja 2014 Helyünk Európában Hét esztendeje vagyunk az Európai Unió tagjai, hét év telt el, mióta megvalósult nemzeti közösségünk egyik legfontosabb célkitűzése,

Részletesebben

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT

http://www.doksi.hu SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZAT Bende Edit 2003 1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZERVEZETI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 /Tervezet/ Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe

Részletesebben

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága,

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET (EBESZ) [KORÁBBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET (EBEÉ)] KERETÉBEN ELFOGADOTT

AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET (EBESZ) [KORÁBBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET (EBEÉ)] KERETÉBEN ELFOGADOTT AZ EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET (EBESZ) [KORÁBBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET (EBEÉ)] KERETÉBEN ELFOGADOTT DOKUMENTUMOK HELSINKI ZÁRÓOKMÁNY 1 (szemelvények) Az európai

Részletesebben

A GAZDASÁGI KOOPERÁCIÓ ESÉLYEI A SZÉKELYFÖLDÖN

A GAZDASÁGI KOOPERÁCIÓ ESÉLYEI A SZÉKELYFÖLDÖN SOMAI JÓZSEF A GAZDASÁGI KOOPERÁCIÓ ESÉLYEI A SZÉKELYFÖLDÖN Egy másfél milliós népnek a fennmaradási igénye, bármilyen történelmi, gazdasági, művelődési körülmény között, több mint jogos. Jelen dolgozatban

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA

JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA a te JÖVŐD HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA ELŐSZÓ a

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

Emberi Jogi Kézikönyv

Emberi Jogi Kézikönyv Emberi Jogi Kézikönyv Készült Magyarország emberi jogi helyzetének áttekintéséhez az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Általános Felülvizsgálati Eljárása keretében 2011 2012 Kiadja: Ministry of Foreign Affairs

Részletesebben

A MOST-HÍD párt programja

A MOST-HÍD párt programja A MOST-HÍD párt programja A program alaptézisei A HÍD az együttműködés, a nyitottság, a tisztesség pártja, a felelősség és szabadság pártja A HÍD a magyarok és szlovákok, magyarok és magyarok, valamint

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS. Bevezető gondolatok. Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége 2011. 08. 22. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE ÉS A KÖZOKTATÁS Bevezető gondolatok Az alaptörvény fogalma, helye és jelentősége A társadalom működését meghatározó jogszabályok egységes, összehangolt rendszere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Vessünk véget a rombolásnak!

Vessünk véget a rombolásnak! Vessünk véget a rombolásnak! Javaslatok a magyar közoktatás, felsőoktatás és a kultúra modernizációjára A Fidesz KDNP-kormány mindennapi intézkedései, törvénytervezetei, nyilatkozatai terén sok a rögtönzés,

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben