testület úgy dönt, hogy amennyiben az előzetes felmérés szerint 37- nél több személy jogosult a szociális tűzifa támogatásra, a többletköltséget

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "testület úgy dönt, hogy amennyiben az előzetes felmérés szerint 37- nél több személy jogosult a szociális tűzifa támogatásra, a többletköltséget"

Átírás

1 Szám Dátum Határozat szövege 1/2014 I.07. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy fő foglalkoztatására benyújtja pályázatát az első munkahely garancia program keretében. A testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 2/2014 I.07. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Horváth Edit pogányi lakost bízza meg egy szakvélemény elkészítésével, mely a pogányi iskola épületében lévő konyha esetleges önkormányzati üzemeltetésbe vételével kapcsolatos teendőket, javaslatokat és az üzemeltetés gazdaságosságára vonatkozó elemzést tartalmaz. A szakvéleményt a polgármester és a felkért szakértő legkésőbb január 31-ig terjessze a testület elé. 3/2014 I.07. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szoceg Nonprofit Kft. ügyvezetőjének levélben jelezze a Kft. és az önkormányzat között fennálló szerződésekkel kapcsolatban felmerült problémákat (lakossági panaszok, villamoshálózat túlterheltsége, számlák határidőben történő kiegyenlítése, leltár aktualizálása, testület előtti beszámoló elmaradása) és azok rendezése érdekében kezdeményezzen mielőbbi egyeztető tárgyalást. A testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalásról tájékoztassa soron következő ülésén a képviselőtestületet. 4/2014 I.07. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által Falufejlesztés Pogány Községben címen elnyert pályázati támogatásból nem finanszírozható nyílászáró cseréket önerőből finanszírozza. A sportpálya öltözőjében 4 db. ablak és 2 db. ajtó cseréjének költségeit az önkormányzat évi költségvetéséből fedezi. 5/2014 I.07. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális tűzifa pályázaton elnyert 37 m3 tűzifát a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól kívánja beszerezni. A testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés aláírására. A

2 testület úgy dönt, hogy amennyiben az előzetes felmérés szerint 37- nél több személy jogosult a szociális tűzifa támogatásra, a többletköltséget fejenként 1 m3-rel számolva, az önkormányzat évi költségvetéséből fedezi. 6/2014 I.07. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Anita pogányi lakos önkormányzatnál fennálló munkaviszonyát határozatlan idejű jogviszonyra változtatja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaszerződés elkészítéséről gondoskodjon. 7/2014 I A képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni: az OTP Banknál vezetett szerződés azonosító számú, Ft összegű rövid lejáratú hitelre 2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési

3 számlára. 4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: a) megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c) a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 8/2014 I.07. Zárt ülés 9/2014 I.13. Zárt ülés 10/2014 II.3. Pogány Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 1. A évi költségvetési évben a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal a) bevételi főösszege: ezer forint; melyből

4 aa) pénzmaradvány: ezer forint b) kiadási főösszege: ezer forint, melyből ba) személyi juttatások: bb) szociális hozzájárulási adó: bc) Cafeteria keret: ezer forint, ezer forint, ezer forint, bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: ezer forint, c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 10 fő. (8 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős) 2. A Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok megállapítják, hogy a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013.(III.14.) BM rendeletben szabályozott létszámcsökkentési pályázaton elnyert Ft összegű támogatást Szalánta Község Önkormányzatának számlájára folyósították, a leépített álláshelyet betöltő köztisztviselő bér és járulék kiadásait Pogány Község Önkormányzata finanszírozta. Szalánta Község Önkormányzata a pályázaton elnyert összeget átutalja a közös hivatalnak, ahonnan az továbbutalásra kerül Pogány Község Önkormányzatának számlájára. 3. A Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok megállapítják, hogy 2013-ban 1 fő adóügyi ügyintéző heti egy napot Szalánta, Bosta és Szilvás települések ügyeinek intézésével a szalántai hivatalban töltött, ugyanakkor teljes bér és járulékköltségeit Pogány Község

5 Önkormányzata fedezte. Az önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az adós ügyintéző évi bér és járulékköltségeiből Szalánta Bosta Szilvás településekre eső Ft-tal Pogány Község Önkormányzatának évi lakosságarányosan számított Ft összegű hozzájárulása csökken Ft-ra. 4. A Képviselő-testületek a Közös Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó forint összegben határozzák meg. 5. A képviselő-testületek megbízzák Szalánta Község Polgármesterét, hogy a Közös Hivatal költségvetésének Szalánta Községi Önkormányzat évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. 6. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 11/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pogányi Óvoda évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A évben a Pogányi Óvoda bevételi főösszege Ft, melyből Bértámogatás: Ft Működési támogatás: Ft Gyermekétkeztetés támogatása: Ft évi pénzmaradvány: Ft Kiadási főösszege Ft, melyből bér (3 főállású óvodapedagógus, 2 főállású dajka) Ft szociális hozzájárulási adó Cafeteria Ft Gyermekétkeztetés: Ft Dologi kiadások: Ft A képviselő-testület megbízza Pogány Község Polgármesterét, hogy a Pogányi Óvoda költségvetésének Pogány Községi Önkormányzat

6 2014. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon. A Képviselő-testületek megbízzák a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 12/2014. II.4. Pogány Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Pogányi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét megismerte és azzal egyetért. 13/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek helyreállítása és az Európa a polgárokért program testvérvárosi találkozóinak támogatásának elnyerésére. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 14/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető Kft.-be tagi (tulajdonosi) minőségben belépni. A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a SZIGET-VÍZ Kft.-t értesítse. 15/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkár NGM/3416-2/2014. számú határozata ellen jogorvoslattal él az NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságánál. A testület felkéri a polgármestert, hogy a jogorvoslati kérelem határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 16/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet 3. pontja szerinti "Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" című pályázatra a következők szerint: 1. A projekt megnevezése: Egészség Park Kültéri fitness 2. A pályázati konstrukció száma: 4/2014.(I. 31.) BM rendelet 3. pont

7 3. A pályázat megvalósítási helyszíne: 7666 Pogány, Rákóczi út 15/4 hrsz. 4. A tervezett beruházás összköltsége: Ft 5. A pályázaton igényelt támogatás összege: építési célra: Ft eszközbeszerzésre: Ft összesen: Ft 6. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a támogatás összege és a beruházás összköltsége közötti Ft különbözetet saját költségvetéséből az általános költségvetési tartalék terhére biztosítja. A fenti összeg tartalmazza a beruházás 5 %-os mértékéig a közmunkások foglalkoztatásának költségét. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. 17/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzatának képviselő-testülete a sportról szóló évi I. törvény 55. (1) bekezdésének a) pontja alapján Pogány település sportkoncepcióját a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 18/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település sportkoncepciójának megvalósításához és a helyi sportfeladatok ellátásához szükséges feltételrendszert és kötelezettségeket, továbbá a sport támogatására rendelt összegek felhasználását az alábbiak szerint határozza meg. 1) Magyarország állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog. A testkultúra az egyetemes kultúra részre, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag

8 is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. 2) Cél, hogy Pogány lakói minél szélesebb körében kialakuljon a mozgás gazdag életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon, a sportolás közösségi és társadalmi programként általánosan elfogadott legyen. 3) A határozat tartalma és előírásai kiterjednek Pogány közigazgatási területén működő a) hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végző jogi személyiségű sportszervezetekre, b) sportlétesítményekre c) önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekre, d) továbbá mindazon civil szervezetekre és magánszemélyekre, amelyek a települési sportcélok és feladatok megvalósításának aktív résztvevői. 4) Az önkormányzat feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység támogatása, különösen: a) a sport fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása, b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés, c) a tulajdonában álló sportlétesítmény fenntartása, működtetése, vagy ahhoz történő hozzájárulás, d) az iskolai, óvodai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 5) Az önkormányzat kötelező feladatai mellett illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsősorban a következő módon támogathatja: a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével, b) sportrendezvények szervezésének segítésével, c) a szabadidősport feltételeinek fejlesztésével,

9 d) a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítésével, e) az oktatási intézményen kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek elősegítésével, f) az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység segítésével. 6) Az önkormányzat a sport támogatására a sportszervezetek támogatására szolgáló költségvetési előirányzatot határoz meg minden évben a költségvetési rendeletében. 7) A sportegyesület támogatására szolgáló előirányzatról az éves költségvetési rendeletben a Képviselő-testület dönt. 8) A támogatás összegéről, feltételeiről, felhasználásáról, elszámolásáról a támogató önkormányzat megállapodást köt az érintett sportszervezettel. 19/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzatának képviselő-testülete évi költségvetésében sportra fordítandó támogatásként Ft-ot tervez. A testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetésben a megjelölt összeget állítsa be. 20/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 8/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 21/2014 II.4. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Pogányi Sport Egyesület a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (továbbiakban: TAO program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlanon sportfejlesztési tárgyi

10 eszköz felújítást megvalósítson. A Községi Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a Pogányi Sport Egyesület a megvalósuló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa. Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, a Községi Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a Pogányi Sport Egyesülettel együttműködöm, a bejegyzéshez szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem, és a rendelkezésére bocsátom. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyesület számára az ügyben szükséges támogató nyilatkozatot az önkormányzat képviseletében aláírja. 22/2014 II.4. Zárt ülés 23/2014 II.4 Zárt ülés 24/2014 III.10. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kormányzati funkciói közé számon a Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése felveszi. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges formanyomtatványokat küldje meg a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának. 25/2014 IV.8. Zárt ülés 26/2014 IV.8. Zárt ülés 27/2014 IV.8. Zárt ülés 28/2014. IV.8. Zárt ülés

11 29/2014. IV.8. Zárt ülés 30/2014. IV.8. Zárt ülés 31/2014 IV.8. Zárt ülés 32/2014 IV.8. Zárt ülés 33/2014 IV.8. Zárt ülés 34/2014 IV.8. Zárt ülés 35/2014 IV.8. Zárt ülés 36/2014 IV.8. Zárt ülés 37/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 38/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pogányi Óvoda évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerint elfogadja. 39/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottságba Fejes Andreát, Sztanics Jánost, Zilahi Lajost, Csák Mihálynét, Kresz Gábort megválasztja. A testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettek eskütételéről gondoskodjon. 40/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás társulási megállapodásának módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. A testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatról a társulást értesítse. 41/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván szerződést kötni a MISINA Természet- és Állatvédő Egyesülettel a kóbor kutyák begyűjtésére. 42/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséből a Családsegítő Szolgálat központi költségvetésből nem fedezett kiadásaihoz Ft-tal hozzájárul. A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás negyedévenkénti átutalásáról gondoskodjon. 43/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,

12 hogy az önkormányzat évi költségvetéséből a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás első féléves tagdíját, Ft-ot megfizet. A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 44/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséből az állati hullák begyűjtéséhez és megsemmisítéséhez az önkormányzat első féléves, Ft hozzájárulását megfizeti. A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 45/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra. hogy a településen működő családi napközi évi működésére kimutatott Ft/csoport, összesen Ft működési hiányt évi költségvetéséből a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulásnak megtéríti. A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás negyedévenkénti átutalásáról gondoskodjon. 46/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra. hogy a településen működő házi segítségnyújtás évi működéséhez a központi költségvetésből nem fedezett kiadásaihoz 10 fő ellátottra Ft/hó összeggel hozzájárul. A testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás negyedévenkénti átutalásáról gondoskodjon. 47/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által Pogány településre készített évre szóló beruházásifelújítási és pótlási tervet a csatolt formában nem fogadja el. Az önkormányzat a tervben szereplő, a használati díjon felüli önkormányzati egyéb forrás biztosítását nem vállalja. Az önkormányzat a koncessziós díjat a hálózat rendkívüli meghibásodásainak kijavítására, valamint a korábban jelzett 364/2 hrsz-ú ingatlanon húzódó vezeték kiváltására kívánja fordítani. Az önkormányzat egyúttal kéri a DRV Zrt-t, hogy a fennálló koncessziós díj tartozás átutalásáról gondoskodjon. A testület felkéri a

13 polgármestert, hogy a döntésről a DRV Zrt.-t tájékoztassa. 48/2014 IV.8. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajnal Anna bérlő kérelmét, melyben az általa bérelt önkormányzati ingatlan berendezési tárgyainak felújítását és új berendezési tárgyak beszerzését kéri, akként támogatja, hogy a bérlő saját költségén gondoskodjon a szükséges felújításokról, beszerzésekről és számlákkal alátámasztott kiadásai külön megállapodás alapján kerüljenek beszámításra az általa az önkormányzatnak fizetett bérleti díjba. A testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 49/2014 V.27. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete január 1-től december 1-ig terjedő időszakra az MVM Partner Zrt-vel kíván szerződést kötni a település közvilágítására és az önkormányzati intézmények villamosenergia ellátására. A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére. 50/2014 V.27. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bosnyák ételek gasztronómiai estjén fellépő Vélik Veszna Ft összegű fellépti díját évi költségvetése terhére megfizeti, az önkormányzat ezzel támogatja a rendezvény sikeres lebonyolítását. A testület felkéri a polgármestert, hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon. 51/2014 V.27. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert működtető Csorba Győző Könyvtár, mint szolgáltató könyvtár a településen évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. A testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Csorba Győző Könyvtárat tájékoztassa. 52/2014 V.27. Zárt ülés 53/2014 V.27 Zárt ülés 54/2014 V.27. Zárt ülés

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 31., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (I. 31.) BM rendelet A 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat

1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1/2014. (01.14.) Képviselő-testületi határozat 1. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014.

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/2013.(I.3.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2013.(I. 3.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Energetikai

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2004./IV.20./ számú rendelete a sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról 7/2008./IV.15./ sz. 16/2009./XII.21./ sz. rendelettel

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 13-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Adósságkonszolidáció II. ütemével kapcsolatos Sorszám: 1. határozatok meghozatala Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben