PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete"

Átírás

1 ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD ÉRTEKEZÉS Kiss Gábor A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete Budapest, január Témavezetõ: Dr. Szabó József János alezredes CSc, egyetemi docens

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Történelmi elõzmények A honvéd egészségügyi szolgálat létrehozása, általános feladatai és helye a birodalmi haderõ egészségügyi szolgálatában A honvéd orvosi tisztikar A honvéd orvosi tisztikar állománya A honvéd orvosi tisztikar kiegészítése Az orvosok továbbképzése Az egyévi önkéntes segédorvos-helyettesek képzése Az orvosok alkalmazása Világháborús tapasztalatok megjelenése az oktatásban Az egészségügyi segédszemélyzet, illetve csapat Csapatok egészségügyi segédszemélyzete Az egészségügyi csapat Az önkéntes betegápolás alkalmazása és lehetõségei a honvédségben Egészségügyi intézmények Állandó egészségügyi intézetek Tábori egészségügyi intézetek A háború folyamán szervezett, a mozgósítási tervekben nem szereplõ egyedi feladatot ellátó egészségügyi intézmények Megfigyelõállomások Sebesült szállítmányokat kísérõ osztagok (különítmények) Járványmegelõzés Befejezés Felhasznált irodalom Publikációs jegyzék Függelék Mellékletek

3 Bevezetés A témaválasztás oka és célja Az Osztrák - Magyar Monarchia fegyveres erejérõl, illetve a m. kir. honvédségrõl seregnyi irodalom látott napvilágot, amelyek nagy része hadtörténeti, szervezet- (intézmény)történeti munka. Mindezek ellenére hadtörténetírásunk a m. kir. honvédség egyes fegyvernemei, valamint ezek biztosító, kiszolgáló alakulatai, szerve zetei történetének tudományos igényû feldolgozásával adós maradt. Eddig ilyen munka a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatáról sem jelent meg. Ennek a hiánynak egy szeletét igyekszem pótolni dolgozatommal, amely elsõ részében az orvosi karral és az egészségügyi segédszemélyzettel, majd második részében az egészségügyi intézményekkel foglalkozik. Disszertációm tudományos célkitûzése a honvéd egészségügy 1867 és 1918 közötti szervezetének, mûködésének elsõsorban levéltári forrásokkal alátámasztott bemutatása a hazai és külföldi szakirodalom felhasználásával, a cs. és kir. haderõ hasonló szervezetével való összehasonlítása, majd mindkét szolgálat értékelése (kiemelten az elsõ világháborús tevékenységet). Kutatási és feldolgozási módszerek A munka során célkitûzésem volt, hogy a m. kir. honvédség egészségügyi szervezetét az Osztrák-Magyar Monarchia hadszervezetébõl adódóan - lehetõség szerint - a közös haderõ egészségügyi szervezetének vonatkozó részeivel összehasonlítva szemléltessem. Kiemelem, hogy az összegyûjtött és rendszerezett adatokkal elsõsorban szervezettörténetet kívánok bemutatni, mivel orvosi, egészségügyi képzettséggel nem rendelkezem, másrészt a ránk maradt iratanyag, illetve az eddigi kutatásaim alapján feltárt csekély számú szakirodalom jó része is szervezeti, szervezési és a létszámviszonyokkal 3

4 kapcsolatos kérdésekhez köthetõ. Mondandóm elsõsorban tematikus, ezen belül pedig kronologikus csoportosításon nyugszik. A kutatás és a feldolgozás során a hadtudomány kutatási módszereit használta m fel. Alkalmaztam a mechanikus leíró módszert pl. a szervezet bemutatása során, az elemzõ módszert a létszámviszonyok alakulásának leírása során, az összehasonlító módszert a honvéd egészségügy és a közös haderõ hasonló szervezetének párhuzamba állítása kapcsán. Mivel az értekezés alapvetõen forrásfeltáráson nyugszik, bázisa számos elembõl tevõdik össze. Munkám során elsõdlegesen a fennmaradt levéltári forrásokra támaszkodtam. Így elsõsorban a Hadtörténelmi Levéltár õrizetében lévõ Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Fõparancsnokság iratai, valamint a Legfelsõbb elhatározások említhetõk meg. Az egészségügyi szervezet világháborús tevékenységéhez mindezek mellett fontos adalékokkal szolgált az elsõ világháború csapatanyagának gyûjteménye is. A Collegium Hungaricum bécsi ösztöndíjával az Osztrák Hadilevéltárban is végezhettem kutatásokat. Az itteni anyagból elsõsorban a közös Hadügyminisztérium, valamint a Hadsereg Fõparancsnokság iratai említhetõk meg. A nyomtatott források körébe tartoznak a közös haderõ, illetve a honvédség számára egyaránt kiadott Rendeleti Közlönyök, amelyek a szervezeti és személyi változásokat tartalmazzák. A honvédség 1870-tõl évente kiadott sematizmusai (névkönyvei) az archontológiák összeállításához jelentenek nélkülözhetetlen alapot. Ide tartoznak még a korabeli, különnyomat formájában megjelent szervi határozványok. A nyomtatott formában kiadott, a szolgálat mindennapi tevékenységét meghatározó, elsõsorban magyar nyelvû szolgálati szabályzatok is fontos támpontként szolgáltak. A téma hazai és külföldi (osztrák) szakirodalmának feldolgozása A Monarchia véderejének egészségügyi szolgálataival foglalkozó szakirodalom a birodalom fegyveres erejérõl napvilágot látott mûvek összességének mint már említettem - csupán elenyészõ hányadát képviseli. Ezeknek is javarésze német nyelvû kiadvány, amelyek többnyire még a dualizmus korában és közvetlenül azt követõen születtek. Az osztrák szerzõk közül feltétlen ki kell emelni Paul Myrdaczot, Samuel 4

5 Kirchenbergert és Johann Steinert. Mûveik azonban elsõsorban a közös hadsereg egészségügyi szolgálatával foglalkoznak, így többnyire hiányosan vagy pontatlanul ejtenek szót a honvédségrõl. A témára vonatkozó néhány magyar nyelvû hadtörténeti kiadvány közül kiemelem a korabeliek közül Szurmay Sándor és Illésfalvi Papp Mihály munkáit, amelyek a századfordulóig kísérik figyelemmel a honvédség - benne az egészségügyi szervezet - életét, fejlõdését. Ide sorolhatók még Vághó Ignác és Stromfeld Aurél összeállításai is. Õk a honvéd oktatási intézmények számára készítettek (fordítottak) tankönyveket a hadseregszervezet témakörében. (Vághó Ignác: Hadseregszervezet Budapest, 1900 és Stromfeld Aurél: Hadseregszervezet Budapest, 1911) Ezek a tankönyvek jelentõs segítséget jelentettek munkám kezdetekor. A két világháború közötti idõszakban Csaszkóczy Emil foglalkozott a hadegészségügy fejlõdésével két tanulmány erejéig. A jelzett idõszakkal bõvebben csupán egyik foglalkozott, amely a Berkó István által szerkesztett, A magyar királyi honvédség története címû könyvben jelent meg. Számomra a Hadtörténelmi Levéltár e kiadványa számos pontatlansága ellenére - az alapvetõ tájékozódási pontok közt szerepelt. Napjainkban csupán két mû tett kísérletet a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatának bemutatására. Elõbbi Barczy Zoltán tollából született a Királyért és Hazáért címmel 1990 ben. Utóbbi pedig a 2000-ben napvilágot látott Magyarország az elsõ világháborúban címû lexikon. E mûvek azonban jellegükbõl fakadóan csupán néhány oldal erejéig foglalkoznak a honvédség egészségügyi szervezetével. Magam 3 kisebb tanulmányt közöltem a Hadtörténelmi Levéltár 2000-es, 2001-es és 2002-es évkönyvében. A dualizmus idõszakából számos szakfolyóirattal is találkozhatunk. Ezek közül a Magyar Katonai Közlöny (a Ludovika Akadémia Közlönye címû folyóirat utóda) érdemel említést. Az 1918 után létezõ folyóiratok közül a Hadtörténelmi Közlemények mellett a Magyar Katonai Szemle emelhetõ ki. Színvonalas cikkeiket ugyanis szinte valamennyi fejezet írása során fel tudtam használni. Manapság pedig az Orvosi Hetilapban bukkanhatunk Sági Erzsébet és Kapronczay Károly vonatkozó cikkeire. 5

6 A régi osztrák szakfolyóiratok közül az Österreichische Militärische Zeitschrift ( ) és a Militärarzt ( ) évfolyamait - név- és címmutatók segítségével - volt alkalmam átnézni. A mai német nyelvû folyóiratok közül az osztrák Wehrmedizinische Monatschrift ben találtam a témámban felhasználható írásokat. Értekezésem szerkezete Értekezésem szerkezeti felépítése a következõ: A bevezetésben indoklom a témaválasztást, elemzem a hazai és külföldi szakirodalmat, meghatározom a kutatási és feldolgozási módszereket, ismertetem az értekezés szerkezeti felépítését és a disszertáció tudományos célkitûzését. Az elsõ fejezetben rövid történeti áttekintést adok az egészségügyi szolgálat fejlõdésérõl, bemutatom a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatának alapját képezõ Habsburg - birodalmi haderõ egészségügyét a XVI. századtól a kiegyezésig. A második fejezetben bemutatom a honvéd egészségügyi szolgálat létrehozásának körülményeit és általános feladatait, szerepét a honvédség hadképességének megõrzésében béke- és háborús körülmények közt. Meghatározom a honvéd egészségügy helyét a birodalmi haderõ egészségügyi szolgálatában, valamint a haderõ egészségügyi felsõ vezetésének rendszerét. A harmadik fejezetben ismertetem a honvéd orvosi tisztikar állományának, kiegészítésének, továbbképzésének és alkalmazásának rendszerét, összehasonlítom a közös hadsereg orvosi karával. A negyedik fejezetben bemutatom az egészségügyi segédszemélyzet, illetve a közös haderõnél mûködõ egészségügyi csapat állományának, tevékenységét, 6

7 valamint áttekintem a kisegítõ szerepet ellátó magyarországi Vöröskereszt elsõ világháborús munkáját. Az ötödik fejezetben szólok a m. kir. honvédség állandó és tábori egészségügyi intézményrendszerének kialakulásáról, jellemzõirõl és tevékenységérõl, összehasonlítom a közös haderõ hasonló intézeteivel. A hatodik fejezetben felvázolom a háború folyamán szervezett, a mozgósítási tervekben nem szereplõ egyedi feladatot ellátó egészségügyi intézmények munkáját. A hetedik fejezetben a járványos betegségek elterjedésének megakadályozására tett intézkedésekrõl számolok be. A befejezésben értékelem a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatának mûködését, különös tekintettel elsõ világháborús szerepét, ajánlásokat teszek a disszertáció felhasználási lehetõségeihez. 7

8 1. Történelmi elõzmények A megsérült emberrõl való gondoskodás és a gyógyítás története egyidõs az emberiséggel. A hadtörténelemben a sebesültgondozás és a katonaorvoslás kezdetei a hadseregek kialakulásáig nyúlnak vissza. Régészeti leletek tanúsága szerint már az ókorban alkalmaztak különféle eljárásokat (pld. koponyalékelés) a háborúk sérültjeinek gyógyítására. Az eljárások és gyógyszerek évszázadokon keresztül mit sem változtak. A gyógyításhoz érzékkel rendelkezõk természet adta szerekkel tevékenykedtek, amelyek hasznos vagy ártalmas voltát a tapasztalat döntötte el. A kalandozó magyar seregekben a sérült katona általában maga, vagy társa segítségével látta el sebét. Õk is értettek a koponyasebek ellátásához. A sebfelületet megtisztították, eltávolították a szilánkokat és ezüstlemezzel fedték be a szabadon maradt agyvelõt.1 A XI. századtól már az egyház, illetve a szerzetesrendek végezték a gyógyítást az erre a célra berendezett, ún. ispotályos házakban. A harcoló seregek veszteségei egyrészt az ellenfél fegyverei, másrészt a hadjáratokat kísérõ járványos megbetegedések hatására keletkeztek. Az azonnali ellátást itt is csupán az önsegély, vagy a harcostársi segítség jelentette. A sebesülteket csak az ütközetet követõen gyûjtötték össze és látták el, meglehetõsen primitív körülmények közt. Gyakran elõfordult, hogy a magatehetetlen sebesülteket az ellenfél egyszerûen lemészárolta. A XV. században még mindig ritkaságszámba ment, ha valamely fõúr hadseregében orvost alkalmazott. A korabeli zsoldos hadseregekben intézményes egészségügyi ellátás nem létezett. A szerény anyagiakkal rendelkezõ sebesült katonák csak ritkán jutottak megfelelõ kórházi kezeléshez. Az 1868-tól létezõ m. kir. honvédség egészségügyi szervezetének mintául szolgáló cs. kir. hadseregben a XVI. századtól már találhatunk egészségügyi személyzetet. II. Miksa ( ) hadseregében már polgári orvosokat is alkalmaztak, akik a hadjáratokban elkísérték az alakulatokat, bár tevékenységi körük jobbára csak a tisztikar gyógyítására terjedt ki.2 Az egészségügyi szervezet alkalmazásának és fejlõdésének szükségességét a lõfegyverek növekvõ térhódítása indokolta, amelyek 1 Nagy - Dr. Pisztrai Tóth Dr. Zimonyi: A magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története. Bp., 1984., Zrínyi Katonai Kiadó és MN Hadtápfõnökség. 32. o. 2 Kirchenberger, Samuel: Zur Geschichte des österreichischen Militärsanitäts-wesens. = Österreichische Militärische Zeitschrift (a továbbiakban ÖMZ) Band 56. o. 8

9 használata során jelentõsen átalakult a sérülések jellege. A lõtt sebek gyógyítását azonban hátráltatta az a téves nézet, miszerint a puskagolyó mérgezett égési sebet okoz. Ezért a sebet forró olajjal tisztították, tüzes vassal égették. A roncsolt testrészt amputálták, a vérzést égetéssel csillapították. Mindezt érzéstelenítés vagy altatás nélkül tették, amely nagy fájdalommal járt. Ezt elõre tudva a sebesültek ha tehették a kezelés elõl gyakorta megszöktek és a szerencsére bízták gyógyulásukat. A XVI. századi egészségügyi személyzetet azonban még zömében nem orvosok, hanem borbélyok alkották, akik mindennapi feladatuk mellett a sebesültek és betegek gondozását is ellátták. Lasarus von Schwendi császári tábornok 1593-ban Frankfurtban megjelent Kriegsdiscurs címû mûve alapján azonban megállapítható, hogy e XVI. századi szervezet tevékenysége korántsem mondható megfelelõnek, mert leírása szerint sok, egyébként megmenthetõ beteg a megfelelõ ápolás hiánya miatt halt meg. 3 A Habsburg-Birodalom elsõ katonaorvos képzõ intézetei a van Swieten4 által ban Brüsszelben alapított, majd ennek megszüntét követõen az 1775-ben a gumpendorfi katonai kórházban létrehozott intézmények voltak5. Ezek azonban döntõen nem befolyásolták a képzés helyzetét. Az elsõ színvonalas tanintézet november 7-én6 a II. József által - Brambilla7 bábáskodása mellett - alapított bécsi Josephinumban nyitotta meg kapuit. A tábori sebészek képzését szolgáló, kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 90 esztendeig mûködõ intézményben az 1824/1825. tanévtõl az oktatás már két szinten folyt. Az öt éves képzési idejû tanfolyamra egyetemi végzettséggel rendelkezõket vettek fel. Õk a képzés befejeztével katonaorvosi képesítést szereztek, és fõorvosként léptek a hadseregbe. Emellett magánorvosi gyakorlatot is folytatha ttak, mint bármely polgári egyetemet végzett orvos.8 A két, majd három éves tanfolyamra év közötti megfelelõ 3 Lazarus von Schwendi mûvét bõvebben közli Ujhelyi Péter Az állandó hadsereg története c. mûvében. Budapest, 1914., 84. o. (a továbbiakban Ujhelyi) 4 Swieten van Gerhard ( ) 1745 tõl Mária Terézia házi orvosa, a bécsi cs. kir. könyvtár igazgatója. 5 Schuster, Josef (A továbbiakban Schuster): Studien zur Geschichte der Militärsanitätswesens im 17. und 18. Jahrhundert.? 26. o. és Schoenbauer, Leopold (A továbbiakban Schoenbauer): Das österreichische Militärsanitätswesen. Wien, 1948., Deuticke. 10. o. 6 U. a. 24. o. 7 Brambilla, Johann Alexander ( ) tõl II. József háziorvosa, 1779 tõl a katonai egészségügy vezetõje. 8 Sági Erzsébet: A budai katonai kórház évi alapitásának és elhelyezésének története. = Orvosi Hetilap máj. 28., 141. évfolyam 22. szám o. 9

10 végzettséggel rendelkezõ hallgatókat vettek fel. A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók sebészi diplomát kaptak, és alorvosi beosztást nyerhettek el. Kórháztörténeti vonatkozásban is a XIX. századdal kezdõdött a legmozgalmasabb idõszak ig Magyarország területén ugyanis 92 kórház mûködött, amelybõl 53-at alapítottak 1800 és 1848 között. 9 Magyarországon az elsõ helyõrségi kórház alapítását II. József rendelte el, majd bizonyíthatóan 1785-tõl kezdte meg mûködését Pesten októberében az ekkor szervezõdõ önálló nemzeti hadsereg, a honvédség létrehozta Gyõrben és Mosonban elsõ tábori kórházait is. Ilyen mozgó egészségügyi intézményekbõl a szabadságharc folyamán nem egyidejûleg - körülbelül 120 mûködött ben jelent meg a birodalom katonaorvosai számára az új szervezeti felépítés, amely megállapította a korszakunkban is használt rendfokozatokat és elnevezéseket. 12 A vezértörzsorvos lett a katonai egészségügy elöljárója, fõtörzsorvosok mûködtek a magasabb parancsnokságoknál, a helyõrségi, tábori kórházakban, várakban és rokkantházakban a törzsorvosok, a csapattesteknél az ezredorvosok, a zászlóaljaknál a fõorvosok, az osztályoknál pedig az alorvosok teljesítettek szolgálatot.13 Az 1848-as forradalmak és a magyar szabadságharc komoly próbatételt jelentettek a császári katonaorvosi kar számára. A birodalmi haderõ egészségügyi szolgálatának rendszere is ekkor, Radetzky itáliai hadjárata során kristályosodott ki, s ez alapjaiban az elsõ világháború végéig érvényben maradt. A hadiszerencse ugyanis 1848 májusában az itáliai felkelõk számára juttatta a császári hadsereg egészségügyi felszerelésének java részét, így az osztrák katonaorvosok a szervezeti keretek átformálásával igyekeztek a megmaradt készletekhez igazodni és ellátni feladatukat. Az ezredekben azonnal egészségügyi osztagokat szerveztek egy tapasztalt orvos vezetése alatt. Az osztagok a menetek alkalmával az elsõ dandár mögött helyezkedtek el. Harc során saját hatáskörben 9 Emlékirat a hazai betegápolásügy keletkezése, fejlõdése s jelenlegi állásáról. Szerk: Grósz Lipót Buda, o. 10 Sági Erzsébet: A pesti császári és királyi helyõrségi kórház története az alapítástól a szabadságharc utáni évekig. = Orvosi Hetilap máj. 6.,142. évfolyam 18. szám 957. o. Vö. Csaszkóczy Emil: A hadegészségügy szervezetének múltjából. = Katonai Szemle 1940/ o. (Csaszkóczy itt téves adatot vesz át, hiszen Sági Erzsébet kutatásait az említett cikkben dokumentumokkal igazolja.) 11 Vasvári Jenõ: A szabadságharc tábori kórházai. = A szabadságharc egészségügye és honvédorvosai I. Piliscsaba- Budapest, 2000., 53. o. 12 U. o. 13 Ujhelyi 5. o. 10

11 kötözõhelyet létesítettek, és járõröket küldtek ki a sebesültek felkutatására és mentésére. Itt kaptak elsõsegélyt a sebesültek, valamint gondoskodtak a további elszállításukról. Ez az improvizáció a késõbbi évtizedek alatt tovább fejlõdött és állandósult. Így minden hadtesthez egy egészségügyi század tartozott, amely 3 szakaszból állt, felszerelve kötözõanyaggal, orvossággal és betegszállító jármûvel /49-et követõen az osztrák hadseregben béke idejére 160 fõ- és 450 alorvosi beosztást rendszeresítettek. 15 Ez azonban a késõbbiek során a hadsereg növekvõ létszáma miatt elégtelenné vált. Ezért növelték az orvosi beosztások és a segédszemélyzet számát, de azokat többnyire nem töltötték fel. Ezzel egyetemben az egészségügyi ellátás és a higiéniai viszonyok is romlani kezdtek. Végül a kiegyezésig tartó korszak két háborújában az 1859-es észak - itáliai és a os porosz - osztrák háború 16 - az osztrák hadvezetés keserû tapasztalatokat szerzett az egészségügyi szolgálat elhanyagolása miatt. Bizonyossá vált, hogy az egyre hatásosabb és súlyosabb sérüléseket okozó tûzfegyverekkel ellátott, formálódó tömeghadseregek világában az egészségügyi szolgálat fejlesztésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést17 követõen a Ferenc József által december 5-én szentesített XLI. törvénycikk rendelkezett a m. kir. honvédség létrehozásáról18. A kezdetben toborzott önkénteseket - majd a sorozáson megjelent hadköteleseket - felvételük elõtt orvosi vizsgálatnak kellett alávetni, és a már felvett állomány megfelelõ egészségi állapotáról is gondoskodni kellett. Így szükségessé vált a honvédség orvosi karának, illetve egészségügyi szolgálatának megszervezése. Ezt követõen a szervezet fennállásának csaknem fél évszázada alatt számos, egykor nemzetközileg elismert orvos is szolgált. (Például Kepes Gyula, aki az Elsõ Osztrák- 14 Schoenbauer o. 15 U. o. 16 A háborúkról lásd bõvebben Bencze László két monográfiáját: Solferino. Bp., 2001., Paktum Nyomdaipari Társaság. 239 o. és Königgrätz. Bp., 1991., Zrínyi Kiadó. 292 o. 17 A Habsburg - háznak a magyarokkal való megegyezését, azaz a kiegyezési törvényt évi XII. törvénycikk- az uralkodó, Ferenc József jún. 12-én szentesítette. 18 Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje - az évi XL., XLI. és XLII. törvénycikkek alapján - 3 elembõl épült fel: az elsõ vonalat képezõ cs. és kir. közös szárazföldi haderõ és haditengerészet, a második vonalat alkotó osztrák Landwehr (véderõ) és a m. kir. honvédség, a harmadik vonalba tartozó önkéntes népfelkelés. Errõl bõvebben lásd: Papp Tibor: A magyar honvédség megalakulása a kiegyezés után = Hadtörténelmi Közlemények 1967/2. sz o. 11

12 Magyar Északsarki Expedíció orvos tagjaként résztvevõje volt a Ferenc József-föld felfedezésének 1873-ban, 1904 és 1913 között pedig a honvédség orvosfõnökeként szolgált.) 12

13 2. A honvéd egészségügyi szolgálat létrehozása, általános feladatai és helye a birodalmi haderõ egészségügyi szolgálatában A honvéd egészségügyi szolgálat felállítását - a világ összes fegyveres erejéhez hasonlóan a honvédség kötelékébe tartozók hadképességének megállapítása, fenntartása és helyreállítása indokolta. A hadképesség megállapítása vagy szükség esetén felülvizsgálata a sorozó- és felülvizsgáló bizottságok hatáskörébe tartozott, amelyek munkájában tagként a honvéd orvosi tisztikar is képviseltette magát. A hadképesség fenntartása megfelelõ szervezéssel, élelmezéssel, ruháztatással az elöljárók feladata volt, amiben az egészségügyi szolgálat tanácsadó szerepet játszott. A hadképesség helyreállítása a betegek gyógykezelését, a szolgálatképesség mielõbbi visszanyerését jelentette. Háborúban mindezek mellett a sebesültek és betegek a harctérrõl való visszaszállítását és az ez alatt történõ ellátását is irányította, illetve végezte. A mozgósítás elrendelésekor a szolgálat elsõ feladata a behívott állomány beosztás elõtti alkalmasságának megállapítása volt. Így a felvonuló alakulatok elvileg csak olyan állománnyal indulhattak útba, amely egészségileg elviselte a hadjárat fáradalmait. A katonai- és frontszolgálatra alkalmatlanokat elbocsátották, illetve hátországi alakulatokhoz osztották be. Az egészségileg idõlegesen alkalmatlanokat (betegeket) rendszerint a közös vagy honvéd gyógyintézetekbe utalták, amelyeket a mozgósítás alkalmával a mozgósítási terveknek megfelelõen már kibõvítettek. A felvonulás közben megbetegedettek, akiknek a felgyógyulása várhatóan hosszabb idõt vett igénybe, a menetvonalak mentén felállított gyógyintézetekbe kerültek. A felvonulási körletben az egészségügyi ellenõrzés legszigorúbb végrehajtása volt a feltétele a különféle járványos megbetegedések leküzdésének. Különös gondot fordítottak a nemi 19 és tüdõbetegek20 kiszûrésére. Minden, a felvonulási körletben 19 A nemi betegségek elterjedését akadályozandó a felvonulási útvonalakon, valamint a hadtápkörletekben számos felvilágosító állomást állítottak fel, amelyekhez egyes esetekben tábori bordély üzemeltetése is járult. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban HL) Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban HM) 11653/eln sz. 13

14 táborozó alakulat egy gyengélkedõ szoba számára alkalmas helyiséget volt köteles berendezni a rövid lefolyású betegségekben szenvedõk részére. A súlyosabb betegeket a hadosztály egészségügyi intézetének beteggyûjtõjébe szállították. Azon betegeket, akiknek felgyógyulása különleges ápolást, illetve várhatóan hosszabb idõt vett igénybe, átadták a felvonulási körletben már békében is mûködõ állandó egészségügyi intézeteknek. A hadmûveletek megkezdése elõtt az alakulatok gyengélkedõ szobáit felszámolták, és az ott lévõ menetképtelen betegeket a beteggyûjtõknek adták át. Háború esetén az egészségügyi szolgálat csakúgy, mint a háborús cselekmény, három dimenzióban mozgott: a hadmûveleti területen, az ellátási körzetben és a hátországban. Erre a hármas tagolásra épült a szolgálat rendszere. 21 A hadmûveleti területen a sebesültek ellátása és szállíthatóvá tétele a segélyhelyek feladata volt. A szállítható állapotba került, központi helyen összegyûjtött sebesülteket a hadsereg ellátási körzetébõl a hátországba kellett szállítani. Ennek oka elsõsorban a betegek létszámának csökkentése, járványok kialakulásának elkerülése volt, másodsorban a hátországi békebeli egészségügyi intézményekben a gyógyulás eszközei és viszonyai megfelelõbbek voltak.22 Ezeknek az elvárásoknak csak megfelelõ szervezéssel lehetett eleget tenni. Ennek érdekében a csapatokat a késõbbiekben bemutatandó egészségügyi létszámmal és anyaggal látták el. Ezen feladatok megfelelõ ellátásának érdekében a szolgálat egyrészt a feladatot végzõ személyzetbõl, másrészt a személyzet munkájának teret adó intézményi háttérbõl állt. A szolgálatot a vezetést végzõ honvéd orvosi tisztikar, valamint a tisztikar munkáját támogató egészségügyi segédszemélyzet alkotta. Az osztrák magyar haderõ egészségügyi szolgálatának rendszere két szinten építkezett. A vezetõ szerep a cs. és kir. Hadügyminisztéri um 14. (egészségügyi) osztályának, valamint a Vezérkar (Generalstab), illetve Hadsereg Fõparancsnokság (Armee Oberkommando) egészségügyi fõnökének (Sanitätschef) jutott februárjáig a két beosztást az egységes vezetés okán mindig azonos személy töltötte be. Ezt követõen 20 HL HM 10307/eln sz. 21 Hrack, J. :Sanitätsdienst der ersten Linie im Zukunftskriege. = ÖMZ Band 56. o. 22 Ezt a szakirodalom ún. osztrák rendszernek hívja. Ezen kívül létezik az amerikai rendszer, amely a sebesülteket a hadmûveleti területrõl egyenesen a hátországba szállítja, valamint a német rendszer, amely szükség szerint mindkét eljárást alkalmazza. 14

15 a beosztásokat a Monarchia összeomlásáig a vezetõ személyét illetõen is szétválasztották, s ez késõbb nagymértékben nehezítette az irányítást. 23 A második szintet képviselte az osztrák Landwehr (véderõ) és a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálata. Az összhaderõ vonatkozásában tanácsadó és véleményezõ testületként mûködött az július 24-én életre hívott, 24 Bécsben mûködõ Katona-egészségügyi Tanács (Militärsanitäts Comite, majd Oberste Militärsanitätsrat). Rendes és rendkívüli tagjai lehettek a Bécsben alkalmazott fõtörzsorvosok és törzsorvosok (kivéve a vezetõ szerveknél szolgálatot teljesítõk), akiket az uralkodó nevezett ki. A rendes tagok számát 1918-ra 40 fõben maximálták, a rendkívüli tagok száma korlátlan volt. 25 A tanács szerepe a világháború idején háttérbe szorult, mert tagjai java része frontszolgálatra jelentkezett jan. 1-jétõl szervezték meg az ún. hadrakelt sereg egészségügyi felügyelõje beosztást. A felügyelõ közvetlenül a Hadsereg Fõparancsnokság szállásmesteri osztályának vezetõje alárendeltségében dolgozott. Tevékenysége nemcsak az egészségügyi intézmények szakmai felügyeletére terjedt ki, hanem ellenõrizte mûködésüket anyagi pénzügyi vonatkozásban is. Parancsadási jogkörrel nem rendelkezett Steiner, Johann (a továbbiakban Steiner): Der militärärztliche Dienst des österreichisch ungarischen Heeres während des Weltkrieges im Hinterlande und bei der Armee im Felde. Wien, Carnegie Stiftung 79. o. 24 Verordnungsblatt für das kaiserlich - königliche Heer Normal-Verordnungen (a továbbiakban VBL) Nr Kriegsarchiv Wien ( a továbbiakban KA ) Kriegsministerium Res. Nr. 9490/Abt HL HM 12313/eln sz. 15

16 3. A honvéd orvosi tisztikar Az érvényes utasítások és rendelkezések értelmében a honvéd orvosi tisztikar hivatása, illetve kötelessége volt békében, és háborúban a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatának ellátása, illetve irányítása. Ez a szolgálat állt a betegségmegelõzés, a gyógykezelés, a betegápolás, az orvosi és orvos-törvényszéki véleményezés feladatainak ellátásából, valamint az egészségügyi személyzet irányításából és elõírás szerinti alkalmazásából. Minden honvéd orvos feladatát a szolgálatból eredõ alárendeltségi viszony mellett volt köteles végezni A honvéd orvosi tisztikar állománya A m. kir. honvéd orvosi tisztikar szervezésére irányuló törekvés nyoma már a m. kir. honvédségrõl szóló évi XLI. törvényben fellelhetõ. A törvény 19. paragrafusa azonban külön honvéd orvosi tisztikar felállításáról még nem rendelkezett, mert a csapatok tervezett gyönge békelétszáma ekkor még ezt nem igényelte tavaszára azonban az elsõ honvédújoncok toborzásánál végzendõ egészségügyi szolgálatra már a tanosztályok27 felállítását megelõzõen is orvosokra volt szükség. Így az országos toborzások28 alkalmával a toborzási bizottságok munkájában orvosok is részt vettek. A bizottságoknak, illetõleg az orvosoknak túl sok munkájuk azonban nem akadt, mivel kezdetben alig volt jelentkezõ májusában a Honvédelmi Minisztérium VI. ügyosztályába 29 a honvédség egészségügyeinek vezetésére 1 törzsorvost, majd a pesti és budai kerületi 27 Az újoncok felkészítését végzõ kiképzõ keret. 28 A bizottságokban egy törzsorvos, egy kezelõtiszt, a polgári hatóság kiküldöttje és egy orvos foglalt helyet. 29 A magyar királyi honvédség schematismusa Szerk.: Mikár Zsigmond, Pécs., (a továbbiakban Mikár) 6. o. Vö. Csaszkóczy Emil: A honvéd egészségügy. = A m. kir. honvédség története Szerk.: Berkó István Budapest, (a továbbiakban Berkó) 139. o. Itt a szerzõ vélhetõen elírás miatt IV. ügyosztályt említ. 16

17 parancsnokságokhoz szintén 1-1 törzsorvost, a pesti fõtanosztályhoz 30 pedig 1 ezredorvost neveztek ki ben a honvédségnél már 82 orvos dolgozott. 32 Közülük 7 fõ szolgált katonaként. 33 Õk a Honvédelmi Minisztériumba (1 fõ), valamint a hadkerületekhez 34 lettek beosztva. A többiek egyelõre - polgári orvosként - havi 300 forint fizetéssel - látták el feladatukat a felállt gyalogzászlóaljaknál. A szervezõdõ lovas századok ekkor még nem rendelkeztek rendszeresített orvosi státusszal. 35 Ekkor a honvédség tiszti tettleges (tényleges) békelétszáma 644 tisztet 36 jelentett. Az orvosi tisztikar rendeltetését, létszámviszonyait meghatározó teljes körû szervi határozvány elsõ tervezete 1875-ben került 37 a honvédelmi miniszter és a honvédség fõparancsnokának asztalára. A tervezet szerint a szerkesztésénél a cs. kir. közös hadsereg orvosi tisztikarára vonatkozó szabályok vétettek alapul. Az évi XIV. törvénycikk nyomán a honvédelmi minisztériumhoz 2, a Ludovika Akadémiához és a Honvéd Központi Lovasiskolához 1-1, továbbá minden, hadrendbe beosztott önálló magasabb honvéd csapattesthez 1, a kerületi parancsnokságok mindegyikéhez szintén egy, így összesen 65 honvédorvosi státuszt rendszeresítettek. A törvénnyel egyidejûleg jelent meg az évi Rendeleti Közlöny 28. számában az elsõ, a m. kir. honvéd orvosi tisztikar szervezetét meghatározó miniszteri rendelet,38 amely szerint a tisztikar magában foglalta az összes "gyógytudományok tudoraivá" felavatott orvosokat segédorvosi rendfokozattal bezárólag. 30 A késõbbi újoncoktatók felkészítését végzõ kiképzõ keret. 31 Berkó 139. o. 32 Mikár o. 33 U. a. 6., 11., 35., 51., 70., 87., 107. o. 34 A honvédség szervezésérõl alkotott évi XLI. törvény 6 kerületet állított fel: Dunáninneni, Dunántúli, Tiszáninneni, Tiszántúli, Királyhágón túli, horvát-szlavón kerület. Ezen elnevezések még 1869-ben pesti, kolozsvári, kassai, pozsonyi, budai és zágrábi hadkerület elnevezésre változtak. A hadkerület elnevezést 1870-ben honvédkerületre változtatták ben 7 honvédkerületet szerveztek, amelyek folyószámokat is kaptak. Eszerint pesti, majd budapesti I., szegedi II., kassai III., pozsonyi IV., budai V., kolozsvári VI., zágrábi VII. honvédkerület létezett ban ismét hatot szerveztek. 35 A m. kir. honvédség 1912 ig a szárazföldi haderõnem két fegyvernemével: a gyalogsággal és a lovassággal rendelkezett. Lásd 2. sz. jegyzet, valamint a véderõrõl és a honvédségrõl szóló évi XXX., illetve XXXI. törvénycikk. 36 Mikár IV. o. 37 HL Honvéd Fõparancsnokság (a továbbiakban HFP) 2730/eln sz. 38 A szervezeti szabályzatot már márc. 22-én elfogadták az 1156/eln.-1. számon, amelyet az említett Rendeleti Közlönyben ( a továbbiakban RK ) tettek közzé1877. júl. 5-én. 17

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

HONVÉD, VALAMINT CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 1

HONVÉD, VALAMINT CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 1 HONVÉD, VALAMINT CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 1 KISS GÁBOR Az 1868. évi LX. törvény nyomán fejlődésnek induló m. kir. honvédség egészségügyi intézményi rendszerének

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Dr. Révai Tamás ELLÁTÁSI HIÁNYOSSÁGOK HATÁSAI A FUNKCIONÁLIS VESEBETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁRA A Magyar KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1941-1945. Doktori

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében

A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Pellek Sándor orvos alezredes: A sürgősségi betegellátás egyes kérdései a NATO multinacionális egészségügyi biztosítás rendszerében Doktori

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945 Várhalmi Iván A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945-1- Lektorálta Sárfi István Táblázatokat készítette és összeállította Várhalmi Iván Magánkiadás Budapest 2008. -2- Tartalom. Sorszám Megnevezés

Részletesebben

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5

Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5 HADTÖRTÉNELEM Paál Gergely A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYÉVES ÖNKÉNTESEI Az egyévi önkéntes így írták nagyapáink, dédapáink annak idején,- az osztrák- magyar monarchia haderejének kétségtelenül furcsa

Részletesebben

azok fejlesztésének lehetőségei

azok fejlesztésének lehetőségei NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Pápai Tibor Az egészségügyi tisztek és altisztek katona-egészségügyi ismeretei, kompetenciái, azok fejlesztésének lehetőségei Doktori (PhD)

Részletesebben

ZÁVODI SZILVIA CSALÁDOKNÁL

ZÁVODI SZILVIA CSALÁDOKNÁL Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ ZÁVODI SZILVIA ÉLETMÓD, ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÉS MENTALITÁS A MAGYAR KATONATISZT- CSALÁDOKNÁL A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Történelemtudományok

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT HADTUDOMÁNY HELGERT IMRE A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT Az 1867-ben létrejött Osztrák Magyar Monarchia a

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori (PhD) értekezés A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége, lehetséges iránya, a NATO tagság, a Magyar Honvédség korszerűsítése és a hazai katasztrófavédelmi

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A VILÁGHÁBORÚ 1914-1918 A NAGY HÁBORÚ IRATANYAGAINAK FELDOLGOZÁSA A HADILEVÉLTÁRBAN THE WORLD WAR 1914-1918 ELABORATION OF THE GREAT WAR S DOCUMENTATION AT THE HUNGARIAN MILITARY ARCHIVE A magyar hadtörténeti

Részletesebben

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952

Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szakdolgozat A MAGYAR LÉGIERŐ ÚJJÁSZERVEZÉSE, A SUGÁRHAJTÁSÚ REPÜLŐGÉPEK RENDSZERBE ÁLLÍTÁSÁIG 1945-1952 Készítette: Némedi-Varga Dávid Történelem-kommunikáció

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Doktori (PhD) értekezés A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Debreceni Egyetem BTK 2008 Én, Sallay Gergely, teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei

A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Per Aspera ad Astra I. évfolyam, 2014/1. szám Betlehem József A pécsi egészségtudományi képzések megjelenése és előzményei Az egészségtudomány a 20. század végén nyerte el azt az értelmezést, amelyben

Részletesebben

A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban

A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zsigmond Gábor: A magyar kereskedelmi tengerészet az első világháborúban Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a támogatásával jelent meg 125. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2012. 1. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓIR ATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI Bagi Zoltán

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

Tábornagyok, vezérezredesek, Balla Tibor. A Nagy Háború. osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok, vezérezredesek,

Tábornagyok, vezérezredesek, Balla Tibor. A Nagy Háború. osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok, vezérezredesek, B alla Ti B or A Nagy Háború osztrák magyar tábornokai Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok Balla Tibor A Nagy Háború osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok,

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA

Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Honvédségi Szemle 142. ÉVFOLYAM 2014/3. SZÁM A MAGYAR HONVÉDSÉG KÖZPONTI FOLYÓIRATA Kiadja a Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Dr. Orosz Zoltán altábornagy Szerkesztőbizottság Elnök (főszerkesztő): Dr.

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában UJVÁRI MIHÁLY Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában 1 A HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KIADVÁNYAI Sorozatszerkesztõ: Dr. Holló József Ferenc altábornagy fõigazgató 2 UJVÁRI MIHÁLY Egy

Részletesebben

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Együttműködési Alap, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben