PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PhD ÉRTEKEZÉS. ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete"

Átírás

1 ZRíNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD ÉRTEKEZÉS Kiss Gábor A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete Budapest, január Témavezetõ: Dr. Szabó József János alezredes CSc, egyetemi docens

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Történelmi elõzmények A honvéd egészségügyi szolgálat létrehozása, általános feladatai és helye a birodalmi haderõ egészségügyi szolgálatában A honvéd orvosi tisztikar A honvéd orvosi tisztikar állománya A honvéd orvosi tisztikar kiegészítése Az orvosok továbbképzése Az egyévi önkéntes segédorvos-helyettesek képzése Az orvosok alkalmazása Világháborús tapasztalatok megjelenése az oktatásban Az egészségügyi segédszemélyzet, illetve csapat Csapatok egészségügyi segédszemélyzete Az egészségügyi csapat Az önkéntes betegápolás alkalmazása és lehetõségei a honvédségben Egészségügyi intézmények Állandó egészségügyi intézetek Tábori egészségügyi intézetek A háború folyamán szervezett, a mozgósítási tervekben nem szereplõ egyedi feladatot ellátó egészségügyi intézmények Megfigyelõállomások Sebesült szállítmányokat kísérõ osztagok (különítmények) Járványmegelõzés Befejezés Felhasznált irodalom Publikációs jegyzék Függelék Mellékletek

3 Bevezetés A témaválasztás oka és célja Az Osztrák - Magyar Monarchia fegyveres erejérõl, illetve a m. kir. honvédségrõl seregnyi irodalom látott napvilágot, amelyek nagy része hadtörténeti, szervezet- (intézmény)történeti munka. Mindezek ellenére hadtörténetírásunk a m. kir. honvédség egyes fegyvernemei, valamint ezek biztosító, kiszolgáló alakulatai, szerve zetei történetének tudományos igényû feldolgozásával adós maradt. Eddig ilyen munka a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatáról sem jelent meg. Ennek a hiánynak egy szeletét igyekszem pótolni dolgozatommal, amely elsõ részében az orvosi karral és az egészségügyi segédszemélyzettel, majd második részében az egészségügyi intézményekkel foglalkozik. Disszertációm tudományos célkitûzése a honvéd egészségügy 1867 és 1918 közötti szervezetének, mûködésének elsõsorban levéltári forrásokkal alátámasztott bemutatása a hazai és külföldi szakirodalom felhasználásával, a cs. és kir. haderõ hasonló szervezetével való összehasonlítása, majd mindkét szolgálat értékelése (kiemelten az elsõ világháborús tevékenységet). Kutatási és feldolgozási módszerek A munka során célkitûzésem volt, hogy a m. kir. honvédség egészségügyi szervezetét az Osztrák-Magyar Monarchia hadszervezetébõl adódóan - lehetõség szerint - a közös haderõ egészségügyi szervezetének vonatkozó részeivel összehasonlítva szemléltessem. Kiemelem, hogy az összegyûjtött és rendszerezett adatokkal elsõsorban szervezettörténetet kívánok bemutatni, mivel orvosi, egészségügyi képzettséggel nem rendelkezem, másrészt a ránk maradt iratanyag, illetve az eddigi kutatásaim alapján feltárt csekély számú szakirodalom jó része is szervezeti, szervezési és a létszámviszonyokkal 3

4 kapcsolatos kérdésekhez köthetõ. Mondandóm elsõsorban tematikus, ezen belül pedig kronologikus csoportosításon nyugszik. A kutatás és a feldolgozás során a hadtudomány kutatási módszereit használta m fel. Alkalmaztam a mechanikus leíró módszert pl. a szervezet bemutatása során, az elemzõ módszert a létszámviszonyok alakulásának leírása során, az összehasonlító módszert a honvéd egészségügy és a közös haderõ hasonló szervezetének párhuzamba állítása kapcsán. Mivel az értekezés alapvetõen forrásfeltáráson nyugszik, bázisa számos elembõl tevõdik össze. Munkám során elsõdlegesen a fennmaradt levéltári forrásokra támaszkodtam. Így elsõsorban a Hadtörténelmi Levéltár õrizetében lévõ Honvédelmi Minisztérium, Honvéd Fõparancsnokság iratai, valamint a Legfelsõbb elhatározások említhetõk meg. Az egészségügyi szervezet világháborús tevékenységéhez mindezek mellett fontos adalékokkal szolgált az elsõ világháború csapatanyagának gyûjteménye is. A Collegium Hungaricum bécsi ösztöndíjával az Osztrák Hadilevéltárban is végezhettem kutatásokat. Az itteni anyagból elsõsorban a közös Hadügyminisztérium, valamint a Hadsereg Fõparancsnokság iratai említhetõk meg. A nyomtatott források körébe tartoznak a közös haderõ, illetve a honvédség számára egyaránt kiadott Rendeleti Közlönyök, amelyek a szervezeti és személyi változásokat tartalmazzák. A honvédség 1870-tõl évente kiadott sematizmusai (névkönyvei) az archontológiák összeállításához jelentenek nélkülözhetetlen alapot. Ide tartoznak még a korabeli, különnyomat formájában megjelent szervi határozványok. A nyomtatott formában kiadott, a szolgálat mindennapi tevékenységét meghatározó, elsõsorban magyar nyelvû szolgálati szabályzatok is fontos támpontként szolgáltak. A téma hazai és külföldi (osztrák) szakirodalmának feldolgozása A Monarchia véderejének egészségügyi szolgálataival foglalkozó szakirodalom a birodalom fegyveres erejérõl napvilágot látott mûvek összességének mint már említettem - csupán elenyészõ hányadát képviseli. Ezeknek is javarésze német nyelvû kiadvány, amelyek többnyire még a dualizmus korában és közvetlenül azt követõen születtek. Az osztrák szerzõk közül feltétlen ki kell emelni Paul Myrdaczot, Samuel 4

5 Kirchenbergert és Johann Steinert. Mûveik azonban elsõsorban a közös hadsereg egészségügyi szolgálatával foglalkoznak, így többnyire hiányosan vagy pontatlanul ejtenek szót a honvédségrõl. A témára vonatkozó néhány magyar nyelvû hadtörténeti kiadvány közül kiemelem a korabeliek közül Szurmay Sándor és Illésfalvi Papp Mihály munkáit, amelyek a századfordulóig kísérik figyelemmel a honvédség - benne az egészségügyi szervezet - életét, fejlõdését. Ide sorolhatók még Vághó Ignác és Stromfeld Aurél összeállításai is. Õk a honvéd oktatási intézmények számára készítettek (fordítottak) tankönyveket a hadseregszervezet témakörében. (Vághó Ignác: Hadseregszervezet Budapest, 1900 és Stromfeld Aurél: Hadseregszervezet Budapest, 1911) Ezek a tankönyvek jelentõs segítséget jelentettek munkám kezdetekor. A két világháború közötti idõszakban Csaszkóczy Emil foglalkozott a hadegészségügy fejlõdésével két tanulmány erejéig. A jelzett idõszakkal bõvebben csupán egyik foglalkozott, amely a Berkó István által szerkesztett, A magyar királyi honvédség története címû könyvben jelent meg. Számomra a Hadtörténelmi Levéltár e kiadványa számos pontatlansága ellenére - az alapvetõ tájékozódási pontok közt szerepelt. Napjainkban csupán két mû tett kísérletet a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatának bemutatására. Elõbbi Barczy Zoltán tollából született a Királyért és Hazáért címmel 1990 ben. Utóbbi pedig a 2000-ben napvilágot látott Magyarország az elsõ világháborúban címû lexikon. E mûvek azonban jellegükbõl fakadóan csupán néhány oldal erejéig foglalkoznak a honvédség egészségügyi szervezetével. Magam 3 kisebb tanulmányt közöltem a Hadtörténelmi Levéltár 2000-es, 2001-es és 2002-es évkönyvében. A dualizmus idõszakából számos szakfolyóirattal is találkozhatunk. Ezek közül a Magyar Katonai Közlöny (a Ludovika Akadémia Közlönye címû folyóirat utóda) érdemel említést. Az 1918 után létezõ folyóiratok közül a Hadtörténelmi Közlemények mellett a Magyar Katonai Szemle emelhetõ ki. Színvonalas cikkeiket ugyanis szinte valamennyi fejezet írása során fel tudtam használni. Manapság pedig az Orvosi Hetilapban bukkanhatunk Sági Erzsébet és Kapronczay Károly vonatkozó cikkeire. 5

6 A régi osztrák szakfolyóiratok közül az Österreichische Militärische Zeitschrift ( ) és a Militärarzt ( ) évfolyamait - név- és címmutatók segítségével - volt alkalmam átnézni. A mai német nyelvû folyóiratok közül az osztrák Wehrmedizinische Monatschrift ben találtam a témámban felhasználható írásokat. Értekezésem szerkezete Értekezésem szerkezeti felépítése a következõ: A bevezetésben indoklom a témaválasztást, elemzem a hazai és külföldi szakirodalmat, meghatározom a kutatási és feldolgozási módszereket, ismertetem az értekezés szerkezeti felépítését és a disszertáció tudományos célkitûzését. Az elsõ fejezetben rövid történeti áttekintést adok az egészségügyi szolgálat fejlõdésérõl, bemutatom a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatának alapját képezõ Habsburg - birodalmi haderõ egészségügyét a XVI. századtól a kiegyezésig. A második fejezetben bemutatom a honvéd egészségügyi szolgálat létrehozásának körülményeit és általános feladatait, szerepét a honvédség hadképességének megõrzésében béke- és háborús körülmények közt. Meghatározom a honvéd egészségügy helyét a birodalmi haderõ egészségügyi szolgálatában, valamint a haderõ egészségügyi felsõ vezetésének rendszerét. A harmadik fejezetben ismertetem a honvéd orvosi tisztikar állományának, kiegészítésének, továbbképzésének és alkalmazásának rendszerét, összehasonlítom a közös hadsereg orvosi karával. A negyedik fejezetben bemutatom az egészségügyi segédszemélyzet, illetve a közös haderõnél mûködõ egészségügyi csapat állományának, tevékenységét, 6

7 valamint áttekintem a kisegítõ szerepet ellátó magyarországi Vöröskereszt elsõ világháborús munkáját. Az ötödik fejezetben szólok a m. kir. honvédség állandó és tábori egészségügyi intézményrendszerének kialakulásáról, jellemzõirõl és tevékenységérõl, összehasonlítom a közös haderõ hasonló intézeteivel. A hatodik fejezetben felvázolom a háború folyamán szervezett, a mozgósítási tervekben nem szereplõ egyedi feladatot ellátó egészségügyi intézmények munkáját. A hetedik fejezetben a járványos betegségek elterjedésének megakadályozására tett intézkedésekrõl számolok be. A befejezésben értékelem a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatának mûködését, különös tekintettel elsõ világháborús szerepét, ajánlásokat teszek a disszertáció felhasználási lehetõségeihez. 7

8 1. Történelmi elõzmények A megsérült emberrõl való gondoskodás és a gyógyítás története egyidõs az emberiséggel. A hadtörténelemben a sebesültgondozás és a katonaorvoslás kezdetei a hadseregek kialakulásáig nyúlnak vissza. Régészeti leletek tanúsága szerint már az ókorban alkalmaztak különféle eljárásokat (pld. koponyalékelés) a háborúk sérültjeinek gyógyítására. Az eljárások és gyógyszerek évszázadokon keresztül mit sem változtak. A gyógyításhoz érzékkel rendelkezõk természet adta szerekkel tevékenykedtek, amelyek hasznos vagy ártalmas voltát a tapasztalat döntötte el. A kalandozó magyar seregekben a sérült katona általában maga, vagy társa segítségével látta el sebét. Õk is értettek a koponyasebek ellátásához. A sebfelületet megtisztították, eltávolították a szilánkokat és ezüstlemezzel fedték be a szabadon maradt agyvelõt.1 A XI. századtól már az egyház, illetve a szerzetesrendek végezték a gyógyítást az erre a célra berendezett, ún. ispotályos házakban. A harcoló seregek veszteségei egyrészt az ellenfél fegyverei, másrészt a hadjáratokat kísérõ járványos megbetegedések hatására keletkeztek. Az azonnali ellátást itt is csupán az önsegély, vagy a harcostársi segítség jelentette. A sebesülteket csak az ütközetet követõen gyûjtötték össze és látták el, meglehetõsen primitív körülmények közt. Gyakran elõfordult, hogy a magatehetetlen sebesülteket az ellenfél egyszerûen lemészárolta. A XV. században még mindig ritkaságszámba ment, ha valamely fõúr hadseregében orvost alkalmazott. A korabeli zsoldos hadseregekben intézményes egészségügyi ellátás nem létezett. A szerény anyagiakkal rendelkezõ sebesült katonák csak ritkán jutottak megfelelõ kórházi kezeléshez. Az 1868-tól létezõ m. kir. honvédség egészségügyi szervezetének mintául szolgáló cs. kir. hadseregben a XVI. századtól már találhatunk egészségügyi személyzetet. II. Miksa ( ) hadseregében már polgári orvosokat is alkalmaztak, akik a hadjáratokban elkísérték az alakulatokat, bár tevékenységi körük jobbára csak a tisztikar gyógyítására terjedt ki.2 Az egészségügyi szervezet alkalmazásának és fejlõdésének szükségességét a lõfegyverek növekvõ térhódítása indokolta, amelyek 1 Nagy - Dr. Pisztrai Tóth Dr. Zimonyi: A magyar katonai ellátó (hadtáp) szolgálat története. Bp., 1984., Zrínyi Katonai Kiadó és MN Hadtápfõnökség. 32. o. 2 Kirchenberger, Samuel: Zur Geschichte des österreichischen Militärsanitäts-wesens. = Österreichische Militärische Zeitschrift (a továbbiakban ÖMZ) Band 56. o. 8

9 használata során jelentõsen átalakult a sérülések jellege. A lõtt sebek gyógyítását azonban hátráltatta az a téves nézet, miszerint a puskagolyó mérgezett égési sebet okoz. Ezért a sebet forró olajjal tisztították, tüzes vassal égették. A roncsolt testrészt amputálták, a vérzést égetéssel csillapították. Mindezt érzéstelenítés vagy altatás nélkül tették, amely nagy fájdalommal járt. Ezt elõre tudva a sebesültek ha tehették a kezelés elõl gyakorta megszöktek és a szerencsére bízták gyógyulásukat. A XVI. századi egészségügyi személyzetet azonban még zömében nem orvosok, hanem borbélyok alkották, akik mindennapi feladatuk mellett a sebesültek és betegek gondozását is ellátták. Lasarus von Schwendi császári tábornok 1593-ban Frankfurtban megjelent Kriegsdiscurs címû mûve alapján azonban megállapítható, hogy e XVI. századi szervezet tevékenysége korántsem mondható megfelelõnek, mert leírása szerint sok, egyébként megmenthetõ beteg a megfelelõ ápolás hiánya miatt halt meg. 3 A Habsburg-Birodalom elsõ katonaorvos képzõ intézetei a van Swieten4 által ban Brüsszelben alapított, majd ennek megszüntét követõen az 1775-ben a gumpendorfi katonai kórházban létrehozott intézmények voltak5. Ezek azonban döntõen nem befolyásolták a képzés helyzetét. Az elsõ színvonalas tanintézet november 7-én6 a II. József által - Brambilla7 bábáskodása mellett - alapított bécsi Josephinumban nyitotta meg kapuit. A tábori sebészek képzését szolgáló, kisebb-nagyobb megszakításokkal közel 90 esztendeig mûködõ intézményben az 1824/1825. tanévtõl az oktatás már két szinten folyt. Az öt éves képzési idejû tanfolyamra egyetemi végzettséggel rendelkezõket vettek fel. Õk a képzés befejeztével katonaorvosi képesítést szereztek, és fõorvosként léptek a hadseregbe. Emellett magánorvosi gyakorlatot is folytatha ttak, mint bármely polgári egyetemet végzett orvos.8 A két, majd három éves tanfolyamra év közötti megfelelõ 3 Lazarus von Schwendi mûvét bõvebben közli Ujhelyi Péter Az állandó hadsereg története c. mûvében. Budapest, 1914., 84. o. (a továbbiakban Ujhelyi) 4 Swieten van Gerhard ( ) 1745 tõl Mária Terézia házi orvosa, a bécsi cs. kir. könyvtár igazgatója. 5 Schuster, Josef (A továbbiakban Schuster): Studien zur Geschichte der Militärsanitätswesens im 17. und 18. Jahrhundert.? 26. o. és Schoenbauer, Leopold (A továbbiakban Schoenbauer): Das österreichische Militärsanitätswesen. Wien, 1948., Deuticke. 10. o. 6 U. a. 24. o. 7 Brambilla, Johann Alexander ( ) tõl II. József háziorvosa, 1779 tõl a katonai egészségügy vezetõje. 8 Sági Erzsébet: A budai katonai kórház évi alapitásának és elhelyezésének története. = Orvosi Hetilap máj. 28., 141. évfolyam 22. szám o. 9

10 végzettséggel rendelkezõ hallgatókat vettek fel. A tanfolyam sikeres elvégzése után a hallgatók sebészi diplomát kaptak, és alorvosi beosztást nyerhettek el. Kórháztörténeti vonatkozásban is a XIX. századdal kezdõdött a legmozgalmasabb idõszak ig Magyarország területén ugyanis 92 kórház mûködött, amelybõl 53-at alapítottak 1800 és 1848 között. 9 Magyarországon az elsõ helyõrségi kórház alapítását II. József rendelte el, majd bizonyíthatóan 1785-tõl kezdte meg mûködését Pesten októberében az ekkor szervezõdõ önálló nemzeti hadsereg, a honvédség létrehozta Gyõrben és Mosonban elsõ tábori kórházait is. Ilyen mozgó egészségügyi intézményekbõl a szabadságharc folyamán nem egyidejûleg - körülbelül 120 mûködött ben jelent meg a birodalom katonaorvosai számára az új szervezeti felépítés, amely megállapította a korszakunkban is használt rendfokozatokat és elnevezéseket. 12 A vezértörzsorvos lett a katonai egészségügy elöljárója, fõtörzsorvosok mûködtek a magasabb parancsnokságoknál, a helyõrségi, tábori kórházakban, várakban és rokkantházakban a törzsorvosok, a csapattesteknél az ezredorvosok, a zászlóaljaknál a fõorvosok, az osztályoknál pedig az alorvosok teljesítettek szolgálatot.13 Az 1848-as forradalmak és a magyar szabadságharc komoly próbatételt jelentettek a császári katonaorvosi kar számára. A birodalmi haderõ egészségügyi szolgálatának rendszere is ekkor, Radetzky itáliai hadjárata során kristályosodott ki, s ez alapjaiban az elsõ világháború végéig érvényben maradt. A hadiszerencse ugyanis 1848 májusában az itáliai felkelõk számára juttatta a császári hadsereg egészségügyi felszerelésének java részét, így az osztrák katonaorvosok a szervezeti keretek átformálásával igyekeztek a megmaradt készletekhez igazodni és ellátni feladatukat. Az ezredekben azonnal egészségügyi osztagokat szerveztek egy tapasztalt orvos vezetése alatt. Az osztagok a menetek alkalmával az elsõ dandár mögött helyezkedtek el. Harc során saját hatáskörben 9 Emlékirat a hazai betegápolásügy keletkezése, fejlõdése s jelenlegi állásáról. Szerk: Grósz Lipót Buda, o. 10 Sági Erzsébet: A pesti császári és királyi helyõrségi kórház története az alapítástól a szabadságharc utáni évekig. = Orvosi Hetilap máj. 6.,142. évfolyam 18. szám 957. o. Vö. Csaszkóczy Emil: A hadegészségügy szervezetének múltjából. = Katonai Szemle 1940/ o. (Csaszkóczy itt téves adatot vesz át, hiszen Sági Erzsébet kutatásait az említett cikkben dokumentumokkal igazolja.) 11 Vasvári Jenõ: A szabadságharc tábori kórházai. = A szabadságharc egészségügye és honvédorvosai I. Piliscsaba- Budapest, 2000., 53. o. 12 U. o. 13 Ujhelyi 5. o. 10

11 kötözõhelyet létesítettek, és járõröket küldtek ki a sebesültek felkutatására és mentésére. Itt kaptak elsõsegélyt a sebesültek, valamint gondoskodtak a további elszállításukról. Ez az improvizáció a késõbbi évtizedek alatt tovább fejlõdött és állandósult. Így minden hadtesthez egy egészségügyi század tartozott, amely 3 szakaszból állt, felszerelve kötözõanyaggal, orvossággal és betegszállító jármûvel /49-et követõen az osztrák hadseregben béke idejére 160 fõ- és 450 alorvosi beosztást rendszeresítettek. 15 Ez azonban a késõbbiek során a hadsereg növekvõ létszáma miatt elégtelenné vált. Ezért növelték az orvosi beosztások és a segédszemélyzet számát, de azokat többnyire nem töltötték fel. Ezzel egyetemben az egészségügyi ellátás és a higiéniai viszonyok is romlani kezdtek. Végül a kiegyezésig tartó korszak két háborújában az 1859-es észak - itáliai és a os porosz - osztrák háború 16 - az osztrák hadvezetés keserû tapasztalatokat szerzett az egészségügyi szolgálat elhanyagolása miatt. Bizonyossá vált, hogy az egyre hatásosabb és súlyosabb sérüléseket okozó tûzfegyverekkel ellátott, formálódó tömeghadseregek világában az egészségügyi szolgálat fejlesztésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést17 követõen a Ferenc József által december 5-én szentesített XLI. törvénycikk rendelkezett a m. kir. honvédség létrehozásáról18. A kezdetben toborzott önkénteseket - majd a sorozáson megjelent hadköteleseket - felvételük elõtt orvosi vizsgálatnak kellett alávetni, és a már felvett állomány megfelelõ egészségi állapotáról is gondoskodni kellett. Így szükségessé vált a honvédség orvosi karának, illetve egészségügyi szolgálatának megszervezése. Ezt követõen a szervezet fennállásának csaknem fél évszázada alatt számos, egykor nemzetközileg elismert orvos is szolgált. (Például Kepes Gyula, aki az Elsõ Osztrák- 14 Schoenbauer o. 15 U. o. 16 A háborúkról lásd bõvebben Bencze László két monográfiáját: Solferino. Bp., 2001., Paktum Nyomdaipari Társaság. 239 o. és Königgrätz. Bp., 1991., Zrínyi Kiadó. 292 o. 17 A Habsburg - háznak a magyarokkal való megegyezését, azaz a kiegyezési törvényt évi XII. törvénycikk- az uralkodó, Ferenc József jún. 12-én szentesítette. 18 Az Osztrák-Magyar Monarchia védereje - az évi XL., XLI. és XLII. törvénycikkek alapján - 3 elembõl épült fel: az elsõ vonalat képezõ cs. és kir. közös szárazföldi haderõ és haditengerészet, a második vonalat alkotó osztrák Landwehr (véderõ) és a m. kir. honvédség, a harmadik vonalba tartozó önkéntes népfelkelés. Errõl bõvebben lásd: Papp Tibor: A magyar honvédség megalakulása a kiegyezés után = Hadtörténelmi Közlemények 1967/2. sz o. 11

12 Magyar Északsarki Expedíció orvos tagjaként résztvevõje volt a Ferenc József-föld felfedezésének 1873-ban, 1904 és 1913 között pedig a honvédség orvosfõnökeként szolgált.) 12

13 2. A honvéd egészségügyi szolgálat létrehozása, általános feladatai és helye a birodalmi haderõ egészségügyi szolgálatában A honvéd egészségügyi szolgálat felállítását - a világ összes fegyveres erejéhez hasonlóan a honvédség kötelékébe tartozók hadképességének megállapítása, fenntartása és helyreállítása indokolta. A hadképesség megállapítása vagy szükség esetén felülvizsgálata a sorozó- és felülvizsgáló bizottságok hatáskörébe tartozott, amelyek munkájában tagként a honvéd orvosi tisztikar is képviseltette magát. A hadképesség fenntartása megfelelõ szervezéssel, élelmezéssel, ruháztatással az elöljárók feladata volt, amiben az egészségügyi szolgálat tanácsadó szerepet játszott. A hadképesség helyreállítása a betegek gyógykezelését, a szolgálatképesség mielõbbi visszanyerését jelentette. Háborúban mindezek mellett a sebesültek és betegek a harctérrõl való visszaszállítását és az ez alatt történõ ellátását is irányította, illetve végezte. A mozgósítás elrendelésekor a szolgálat elsõ feladata a behívott állomány beosztás elõtti alkalmasságának megállapítása volt. Így a felvonuló alakulatok elvileg csak olyan állománnyal indulhattak útba, amely egészségileg elviselte a hadjárat fáradalmait. A katonai- és frontszolgálatra alkalmatlanokat elbocsátották, illetve hátországi alakulatokhoz osztották be. Az egészségileg idõlegesen alkalmatlanokat (betegeket) rendszerint a közös vagy honvéd gyógyintézetekbe utalták, amelyeket a mozgósítás alkalmával a mozgósítási terveknek megfelelõen már kibõvítettek. A felvonulás közben megbetegedettek, akiknek a felgyógyulása várhatóan hosszabb idõt vett igénybe, a menetvonalak mentén felállított gyógyintézetekbe kerültek. A felvonulási körletben az egészségügyi ellenõrzés legszigorúbb végrehajtása volt a feltétele a különféle járványos megbetegedések leküzdésének. Különös gondot fordítottak a nemi 19 és tüdõbetegek20 kiszûrésére. Minden, a felvonulási körletben 19 A nemi betegségek elterjedését akadályozandó a felvonulási útvonalakon, valamint a hadtápkörletekben számos felvilágosító állomást állítottak fel, amelyekhez egyes esetekben tábori bordély üzemeltetése is járult. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban HL) Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban HM) 11653/eln sz. 13

14 táborozó alakulat egy gyengélkedõ szoba számára alkalmas helyiséget volt köteles berendezni a rövid lefolyású betegségekben szenvedõk részére. A súlyosabb betegeket a hadosztály egészségügyi intézetének beteggyûjtõjébe szállították. Azon betegeket, akiknek felgyógyulása különleges ápolást, illetve várhatóan hosszabb idõt vett igénybe, átadták a felvonulási körletben már békében is mûködõ állandó egészségügyi intézeteknek. A hadmûveletek megkezdése elõtt az alakulatok gyengélkedõ szobáit felszámolták, és az ott lévõ menetképtelen betegeket a beteggyûjtõknek adták át. Háború esetén az egészségügyi szolgálat csakúgy, mint a háborús cselekmény, három dimenzióban mozgott: a hadmûveleti területen, az ellátási körzetben és a hátországban. Erre a hármas tagolásra épült a szolgálat rendszere. 21 A hadmûveleti területen a sebesültek ellátása és szállíthatóvá tétele a segélyhelyek feladata volt. A szállítható állapotba került, központi helyen összegyûjtött sebesülteket a hadsereg ellátási körzetébõl a hátországba kellett szállítani. Ennek oka elsõsorban a betegek létszámának csökkentése, járványok kialakulásának elkerülése volt, másodsorban a hátországi békebeli egészségügyi intézményekben a gyógyulás eszközei és viszonyai megfelelõbbek voltak.22 Ezeknek az elvárásoknak csak megfelelõ szervezéssel lehetett eleget tenni. Ennek érdekében a csapatokat a késõbbiekben bemutatandó egészségügyi létszámmal és anyaggal látták el. Ezen feladatok megfelelõ ellátásának érdekében a szolgálat egyrészt a feladatot végzõ személyzetbõl, másrészt a személyzet munkájának teret adó intézményi háttérbõl állt. A szolgálatot a vezetést végzõ honvéd orvosi tisztikar, valamint a tisztikar munkáját támogató egészségügyi segédszemélyzet alkotta. Az osztrák magyar haderõ egészségügyi szolgálatának rendszere két szinten építkezett. A vezetõ szerep a cs. és kir. Hadügyminisztéri um 14. (egészségügyi) osztályának, valamint a Vezérkar (Generalstab), illetve Hadsereg Fõparancsnokság (Armee Oberkommando) egészségügyi fõnökének (Sanitätschef) jutott februárjáig a két beosztást az egységes vezetés okán mindig azonos személy töltötte be. Ezt követõen 20 HL HM 10307/eln sz. 21 Hrack, J. :Sanitätsdienst der ersten Linie im Zukunftskriege. = ÖMZ Band 56. o. 22 Ezt a szakirodalom ún. osztrák rendszernek hívja. Ezen kívül létezik az amerikai rendszer, amely a sebesülteket a hadmûveleti területrõl egyenesen a hátországba szállítja, valamint a német rendszer, amely szükség szerint mindkét eljárást alkalmazza. 14

15 a beosztásokat a Monarchia összeomlásáig a vezetõ személyét illetõen is szétválasztották, s ez késõbb nagymértékben nehezítette az irányítást. 23 A második szintet képviselte az osztrák Landwehr (véderõ) és a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálata. Az összhaderõ vonatkozásában tanácsadó és véleményezõ testületként mûködött az július 24-én életre hívott, 24 Bécsben mûködõ Katona-egészségügyi Tanács (Militärsanitäts Comite, majd Oberste Militärsanitätsrat). Rendes és rendkívüli tagjai lehettek a Bécsben alkalmazott fõtörzsorvosok és törzsorvosok (kivéve a vezetõ szerveknél szolgálatot teljesítõk), akiket az uralkodó nevezett ki. A rendes tagok számát 1918-ra 40 fõben maximálták, a rendkívüli tagok száma korlátlan volt. 25 A tanács szerepe a világháború idején háttérbe szorult, mert tagjai java része frontszolgálatra jelentkezett jan. 1-jétõl szervezték meg az ún. hadrakelt sereg egészségügyi felügyelõje beosztást. A felügyelõ közvetlenül a Hadsereg Fõparancsnokság szállásmesteri osztályának vezetõje alárendeltségében dolgozott. Tevékenysége nemcsak az egészségügyi intézmények szakmai felügyeletére terjedt ki, hanem ellenõrizte mûködésüket anyagi pénzügyi vonatkozásban is. Parancsadási jogkörrel nem rendelkezett Steiner, Johann (a továbbiakban Steiner): Der militärärztliche Dienst des österreichisch ungarischen Heeres während des Weltkrieges im Hinterlande und bei der Armee im Felde. Wien, Carnegie Stiftung 79. o. 24 Verordnungsblatt für das kaiserlich - königliche Heer Normal-Verordnungen (a továbbiakban VBL) Nr Kriegsarchiv Wien ( a továbbiakban KA ) Kriegsministerium Res. Nr. 9490/Abt HL HM 12313/eln sz. 15

16 3. A honvéd orvosi tisztikar Az érvényes utasítások és rendelkezések értelmében a honvéd orvosi tisztikar hivatása, illetve kötelessége volt békében, és háborúban a m. kir. honvédség egészségügyi szolgálatának ellátása, illetve irányítása. Ez a szolgálat állt a betegségmegelõzés, a gyógykezelés, a betegápolás, az orvosi és orvos-törvényszéki véleményezés feladatainak ellátásából, valamint az egészségügyi személyzet irányításából és elõírás szerinti alkalmazásából. Minden honvéd orvos feladatát a szolgálatból eredõ alárendeltségi viszony mellett volt köteles végezni A honvéd orvosi tisztikar állománya A m. kir. honvéd orvosi tisztikar szervezésére irányuló törekvés nyoma már a m. kir. honvédségrõl szóló évi XLI. törvényben fellelhetõ. A törvény 19. paragrafusa azonban külön honvéd orvosi tisztikar felállításáról még nem rendelkezett, mert a csapatok tervezett gyönge békelétszáma ekkor még ezt nem igényelte tavaszára azonban az elsõ honvédújoncok toborzásánál végzendõ egészségügyi szolgálatra már a tanosztályok27 felállítását megelõzõen is orvosokra volt szükség. Így az országos toborzások28 alkalmával a toborzási bizottságok munkájában orvosok is részt vettek. A bizottságoknak, illetõleg az orvosoknak túl sok munkájuk azonban nem akadt, mivel kezdetben alig volt jelentkezõ májusában a Honvédelmi Minisztérium VI. ügyosztályába 29 a honvédség egészségügyeinek vezetésére 1 törzsorvost, majd a pesti és budai kerületi 27 Az újoncok felkészítését végzõ kiképzõ keret. 28 A bizottságokban egy törzsorvos, egy kezelõtiszt, a polgári hatóság kiküldöttje és egy orvos foglalt helyet. 29 A magyar királyi honvédség schematismusa Szerk.: Mikár Zsigmond, Pécs., (a továbbiakban Mikár) 6. o. Vö. Csaszkóczy Emil: A honvéd egészségügy. = A m. kir. honvédség története Szerk.: Berkó István Budapest, (a továbbiakban Berkó) 139. o. Itt a szerzõ vélhetõen elírás miatt IV. ügyosztályt említ. 16

17 parancsnokságokhoz szintén 1-1 törzsorvost, a pesti fõtanosztályhoz 30 pedig 1 ezredorvost neveztek ki ben a honvédségnél már 82 orvos dolgozott. 32 Közülük 7 fõ szolgált katonaként. 33 Õk a Honvédelmi Minisztériumba (1 fõ), valamint a hadkerületekhez 34 lettek beosztva. A többiek egyelõre - polgári orvosként - havi 300 forint fizetéssel - látták el feladatukat a felállt gyalogzászlóaljaknál. A szervezõdõ lovas századok ekkor még nem rendelkeztek rendszeresített orvosi státusszal. 35 Ekkor a honvédség tiszti tettleges (tényleges) békelétszáma 644 tisztet 36 jelentett. Az orvosi tisztikar rendeltetését, létszámviszonyait meghatározó teljes körû szervi határozvány elsõ tervezete 1875-ben került 37 a honvédelmi miniszter és a honvédség fõparancsnokának asztalára. A tervezet szerint a szerkesztésénél a cs. kir. közös hadsereg orvosi tisztikarára vonatkozó szabályok vétettek alapul. Az évi XIV. törvénycikk nyomán a honvédelmi minisztériumhoz 2, a Ludovika Akadémiához és a Honvéd Központi Lovasiskolához 1-1, továbbá minden, hadrendbe beosztott önálló magasabb honvéd csapattesthez 1, a kerületi parancsnokságok mindegyikéhez szintén egy, így összesen 65 honvédorvosi státuszt rendszeresítettek. A törvénnyel egyidejûleg jelent meg az évi Rendeleti Közlöny 28. számában az elsõ, a m. kir. honvéd orvosi tisztikar szervezetét meghatározó miniszteri rendelet,38 amely szerint a tisztikar magában foglalta az összes "gyógytudományok tudoraivá" felavatott orvosokat segédorvosi rendfokozattal bezárólag. 30 A késõbbi újoncoktatók felkészítését végzõ kiképzõ keret. 31 Berkó 139. o. 32 Mikár o. 33 U. a. 6., 11., 35., 51., 70., 87., 107. o. 34 A honvédség szervezésérõl alkotott évi XLI. törvény 6 kerületet állított fel: Dunáninneni, Dunántúli, Tiszáninneni, Tiszántúli, Királyhágón túli, horvát-szlavón kerület. Ezen elnevezések még 1869-ben pesti, kolozsvári, kassai, pozsonyi, budai és zágrábi hadkerület elnevezésre változtak. A hadkerület elnevezést 1870-ben honvédkerületre változtatták ben 7 honvédkerületet szerveztek, amelyek folyószámokat is kaptak. Eszerint pesti, majd budapesti I., szegedi II., kassai III., pozsonyi IV., budai V., kolozsvári VI., zágrábi VII. honvédkerület létezett ban ismét hatot szerveztek. 35 A m. kir. honvédség 1912 ig a szárazföldi haderõnem két fegyvernemével: a gyalogsággal és a lovassággal rendelkezett. Lásd 2. sz. jegyzet, valamint a véderõrõl és a honvédségrõl szóló évi XXX., illetve XXXI. törvénycikk. 36 Mikár IV. o. 37 HL Honvéd Fõparancsnokság (a továbbiakban HFP) 2730/eln sz. 38 A szervezeti szabályzatot már márc. 22-én elfogadták az 1156/eln.-1. számon, amelyet az említett Rendeleti Közlönyben ( a továbbiakban RK ) tettek közzé1877. júl. 5-én. 17

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

ORVOSOK A M. KIR. HONVÉDSÉGBEN (1868-1918) 1

ORVOSOK A M. KIR. HONVÉDSÉGBEN (1868-1918) 1 ORVOSOK A M. KIR. HONVÉDSÉGBEN (1868-1918) 1 KISS GÁBOR Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést 2 követően a Ferenc József által 1868. december 5- én szentesített XLI. törvénycikk rendelkezett a m. kir. honvédség

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter

PhD ÉRTEKEZÉS. Szabó Annamária Eszter PhD ÉRTEKEZÉS Szabó Annamária Eszter MISKOLC 2009 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó Annamária Eszter A kulturális örökség joga (PhD értekezés

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei

A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei 314 kutatás közben tanulmányi eredményességgel. A munka világában tapasztalt sikerességre a demográfiai háttér nem volt erőteljes hatással, a tanulmányokat illetően pedig várakozásunkhoz képest eltérő

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben

A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Forrás: http://www.ujsag.sote.hu/se200803/20080317.html Semmelweis Egyetem IX. évfolyam 3. szám 2008. március 15. A pesti egyetemi orvoskar 1848/49-ben Az Orvoskar állapota 1848-ban Az egyetem Budáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

AZ IDEGENNYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ISMERTETŐ. Sárkányné Szabó Olga

AZ IDEGENNYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ISMERTETŐ. Sárkányné Szabó Olga AZ IDEGENNYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ISMERTETŐ Sárkányné Szabó Olga BUDAPEST 2004 2 A témaválasztás indoklása, aktualitása A nyelvtanulás

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára

ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) törölt rész: áthúzott szöveg új rész, betoldás: piros Előlapon: DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI III. AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 14/2012. (IV. 17.) OBT határozat a Szervezeti és működési szabályzat elfogadásának időpontjáról Az Országos Bírói Tanács a végleges

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben