Különbözô nyilazási módok és a Szent László-legenda íjászábrázolásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különbözô nyilazási módok és a Szent László-legenda íjászábrázolásai"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA Különbözô nyilazási módok és a Szent László-legenda íjászábrázolásai H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ Az íjak történetérôl, az íjászok csatadöntô szerepérôl, az íjkészítésrôl számos jó tanulmány és könyv íródott, de igen kevés mûben olvashatunk a különbözô nyíllövési technikákról. 1 A nyilazásnak más-más történelmi korokban és különbözô területeken többféle technikája is kialakult. Bár lehet, hogy néha törzsi vagy egy-egy kultúrkörhöz való tartozás is befolyásolta egy-egy nyíllövési mód kialakulását (fôként, pedig annak megtartását és szabályrendszerré való alakítását), elsôdlegesen gyakorlati célok a meghatározók a különbözô nyilazási módok kialakulásában. 2 Az íj formája, mérete, erôssége, a lovon vagy gyalog történô alkalmazása, a tegez felfüggesztésének módja valamint a harcmodor vagy a lelövendô vad nagysága mindmind kialakító tényezô a különbözô nyíllövési technikáknál. Ezen tényezôk egyszerre hatottak és ezek eredményeképpen alakultak ki a különbözô nyilazási módok. A dolgozat célja a különbözô nyíllövési technikák bemutatása és a Szent László-legenda íjászábrázolásainak ebbôl a szempontból való elemzése, valamint néhány lövésmód ellenôrzése a gyakorlatban a kísérleti régészet felhasználásával. 3 Az íjat a gyalogos íjász bal kezében fogva tarthatja függôlegesen, ferdén vagy vízszintesen. 4 A vízszintes íjtartás azonban csak kis méretû, viszonylag gyenge íjaknál 1. U. KÔHALMI és 174 is tárgyalja a különbözô nyíllövési módokat. 2. Az angol íjászok íjukat függôlegesen tartják lövés közben, mert így több katonát lehet felsorakoztatni egymás mellé. Képzeljük el, hogy vízszintes íjtartáskor milyen gyérek lennének soraik, és ugyanannyi íjász felállításához mennyivel nagyobb helyre lenne szükség. 3. A nyíllövési technikák bemutatásánál minden esetben jobbkezes íjászról van szó. Bal kezes lövész esetén minden ugyanúgy történik, csak megcserélôdnek a jobb és baloldalak, de az egy kézen lévô ujjak használata és a célzástechnika nem. 4. Teljesen függôlegesen ugyan nehéz tartani az íjat, de 5-10 foknyi elhajlás még függôleges tartásnak számít. 435

2 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ eredményes, ugyanis az íjat csak a kar hosszáig feszíthetjük ki. Nagyobb méretû és erôsebb íjnál így nem tudja kihasználni az íjász az íj erejét és ha hosszabb a lövész karjánál a nyílvesszô hosszát. Harcrendben álló alakulat, pedig sokkal zártabb csapatot alkot függôleges íjtartás esetén, míg a vízszintesen tartott íjnál a harcrend elég laza. Ha várfal gyilokjáróján állnak állnának a lövészek vízszintes íjtartás esetén szintén igen gyéren sorakozhatnának fel. A jobbra és balra való fordulásnál is hamarabb zavarnák egymást az íjászok, ha az íjat vízszintesen tartanák. A sztyeppei népek és a középkori európai népek harcosai vízszintesen íjaikat nem tartották. Az ábrázolásokon függôleges és ferde íjtartást láthatunk. 5 Lovas íjászok vízszintesen nem fogták íjaikat, hiszen így sem oldalra, sem hátrafelé nem lehet lóhátról nyilazni és elôre is csak igen kisméretû íjjal. A majdnem függôlegesen vagy ferdén tartott íjjal azonban elôre, oldalra (bal oldalra) és hátra is lehet nyilazni. 6 A különbözô ábrázolásokon ilyen íjtartással láthatjuk a sztyeppei harcosokat, de az ópusztaszeri (Cseppentô Attila csapata) és galgahévízi (Balla Zoltán csapata) lovas íjászok napjainkban is ilyen íjtartással lônek. 7 Az íjat, miután a harcos bal kezével megmarkolta, a jobbal feszíti. A nyíl azonban kerülhet az íj bal vagy jobb oldalára. Az elsô esetben a nyílvesszô a bal kéz mutatóujjára illetve a mutatóujj és a hüvelykujj közötti részre támaszkodik. Ha a nyílvesszô az íjtól jobbra kerül, akkor a bal kéz hüvelykujjára támaszkodik. A sztyeppei népeknél ez a fajta lövésmód terjedt el. Az ábrázoláskor is azt láthatjuk, sôt a célzás szóhasználata is ezt tükrözi. A nyíllal való lövést, a húrra helyezést mind a mongolok, mind a mandzsuk, mind a tibetiek a hüvelykujj nevébôl képezik. 8 Az íj húrját-idegét a harcos jobb kezével feszíti. Többféle húrfogás létezik és a gyakorlati szempontok meghatározók, mégis egy-egy területre, kultúrkörre talán a nyilazás folyamatában ez a legjellemzôbb sajátosság. Az elsôdleges húrfogásnál a jobb kéz hüvelyk- és mutatóujja a nyílvesszô végét fogja és így feszíti az ideget. Ez azonban csak viszonylag gyenge íjaknál lehetséges, mert csupán két ujjal a nyilat fogva erôs íj 5. Különleges esetben, például lesbôl vagy fáról való nyilazáskor ugyan a kisebb méretû íjakkal lôhetnek vízszintes íjtartással is, de ezek egyedi kivételek. 6. A lóhátról való elôre nyilazás nem teljesen a menetirányba leadott lövést jelent célzott lövés esetén, hanem attól kissé balra. Nagy távolságra, menetirány szerint elôre is lehet lôni, de ilyenkor a célzás nem pontos, csak tömegre eredményes így nyilazni. 7. Vaddisznóvadász nyugat-szibériai csaton Kr.e. II. század: U. KÔHALMI kép; vadászó Szasszanida uralkodó ábrázolása ezüsttálon Kr.u. V VI. század: U. KÔHALMI kép; lovas íjász a klárafalvi avar övvégen: KÜRTI LÔRINCZY ; a nagyszentmiklósi kincs fejedelmi vadásza a 2. számú korsón: TRUGLI ; Szaján hegységbeli lovas fémvereten VIII X. század: LÁSZLÓ ; lovas íjász a kudyrgei nyeregvereten: LÁSZLÓ ; lovasíjász a Aght-amari örmény templom dombormûvén X. század. NICOLLE II kun lovasíjász a bögözi freskón, XIII. század. Helyszínen készült rajz; kun lovasíjász a székelydályai freskón. XIII. század. LÁSZLÓ ; Tatár harcos a Sáhnáme ábrázolásán. XIV. század. NICOLLE, II U. KÔHALMI RONDAL, Gray: Fegyvertípusok enciklopédiája. Budapest Természetesen ez csak néhány kiragadott, de szemléletes példa. 436

3 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI nem feszíthetô ki. 9 A legtöbb gyerek ösztönösen így fogja a nyilat, és jobb felôl lô. 10 Mivel nagyvadra illetve nagy távolságra így nem lehet nyilazni, sem a középkori európai, sem a sztyeppei népek így nem lôttek. A másodlagos vagy klasszikus, némely szerzô szerint angolszász húrfogásnál a jobb kéz mutató-, középsô- és gyûrûsujja feszíti az ideget. 11 Az ázsiai vagy harmadlagos húrfogásnak két változatát ismerjük. A mongol húrfogásnál a hüvelyk-, a mutató- és részben a középsôujj feszíti a húrt és rögzíti a nyilat. A hüvelyk a nyíl alatt van. Mivel az erôs íjak a hüvelykujjat erôsen igénybe veszik gyakran lapos, íjfeszítô gyûrût húznak csontból, szaruból, ritkán fémbôl a jobb hüvelykujjra. 12 A közép-ázsiai változatnál a jobb kéz mutató- és hüvelykujja fogja nyilat és a többi ujj feszíti az íj húrját. Elônye e fogásnak, hogy a nyilat is fogja, és így az nem csúszhat el az idegen. A lövés, vagy is az oldás pillanatában egyszerre engedik el az ujjak a húrt és a nyilat. Ha elég tisztán kivehetô, a középkori magyarországi vagy magyart ábrázoló képeken ezzel a módszerrel nyilaznak a legtöbbször. 13 Az ázsiai húrfogásnál a húr igen ritka esetben (az íjász nagyon rossz tartásakor) üti meg a bal alkart. Így alkarvédô külön nem szükséges. Az íjász feszíthet arcra, mellre vagy fülre. A fülre való ideg kihúzásakor lehet legjobban kihasználni a nyílvesszô és a húr hosszát, csakhogy pontosan célozni így nem lehet, legfeljebb tömegre. Az angol íjászok zárótûz esetén az ellenséges lovasság megállításakor használták leginkább. 14 A mellre való feszítés sem teszi lehetôvé a pontos célzást, sôt a nagyobb íjak esetén még az íj és a nyílvesszô teljes méretét sem lehet kihasználni. 15 Az arcra való feszítéskor lehet állcsúcsra, járomcsontra vagy a szájzugra feszíteni a húrt. A fontos az, hogy mindig ugyan oda feszítse a lövész az íj idegét. 16 Fontos, hogy az íjász erejének és karhosszának megfelelô íjat és nyilakat használjon. Túl erôs íjat egy gyengébb lövész nem tud jól használni, egy kis termetû rövid karú íjász pedig ha kifeszíteni tudja is egy nagy íjat és hosszú nyílvesszôt nem tud maximálisan kihasználni. A lövész erejétôl, feszítési hosszától, gyakorlottságától függ a jó célzás. A célzás a lövés egyik legfontosabb mozzanata. Jó célzáshoz biztos szemmérték és az íj alapos ismerete valamint nagy gyakorlottság kell. Nem véletlenül írják a honfoglaló magya- 10. Sajnos a legtöbb íjász tanfolyamon csak az angolszász vagy klasszikus húrfogást tanítják, a keleti módokat nem. Megjegyzendô, hogy mindkét, azaz mindhárom módon jól lehet lôni, pusztán szokás, beidegzôdés kérdése, hogy ki hogyan nyilaz. Ha tegezt használunk, akkor a keleti módon való lövés kicsit gyorsabb. 11. SZÖLLÔSI 2001 szemléletesen írja le a klasszikus húrfogással való nyilazás egész folyamatát. Íjászati kézikönyve hasznos útmutató minden íjász számára. 12. U. KÔHALMI Jól látszanak például az íjász körmei is a szepesmindszenti freskón (LÁSZLÓ ) és Dürer magyar huszárt ábrázoló metszetén (ZARNECKI ). 14. Lovon nem is igen lehet fülig feszíteni a húrt. 15. A mellre való feszítéskor a nôk esetén nem zavaró, ha nagyobb mellû az íjász. Az, hogy az amazonok levágták mellüket a nyilazáshoz, pusztán kitalálás. A balról jobbra hajló-gombolódó dolmány sem akadályozza az íjászt a nyilazásban. 16. SZÖLLÔSI

4 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ rokról, hogy Gyermekeiket és szolgáikat nagy szorgalommal tanítják nyilazni. és ennek eredményeként sok ezreket ölnek meg nyilaikkal, amelyeket olyan ügyesen lônek ki szaru-íjaikról, hogy lövéseik ellen alig lehet védekezni. 17 Általában a gyakorlott lövész az íj feszítésével egy idôben céloz, de nem hiba a hosszabb ideig való célzás sem. Lovas íjász esetében azonban a minél gyorsabb célzás szükséges. Ha a célzás közben a lövész keze elmozdul vagy elfárad érdemesebb leengedni az íjat és megismételni a mozgássort, azaz a lövés egész folyamatát. A harcban vagy vadászaton való célzás nagy gyakorlottságot igényel, hiszen változik a távolság, nem minden nyílvesszô egyforma, a lovas íjász pedig lövés közben vágtat is. Érdekes, hogy U. Kôhalmi Katalin azt állapította meg, hogy a pusztai népek mindig két szemmel néznek, amikor íjjal céloznak nem úgy, mint a puskás lövészek. 18 A távolság általában méter. Mivel dobó fegyverrel 35 méterrôl már nem árthatnak az íjásznak, ez a távolság már reális harci távolság az íjász számára. A Szent László-legenda képsorozata a magyar falképfestészet egyetlen önálló ikonográfiai alkotása. Azt is elmondhatjuk, hogy Szent László király középkori mondáink és legendáink legtöbbet magasztalt szentje. Tisztelete nem csak azért egyedülálló, mert több évszázadon keresztül a lovagkor ideálja, a jó uralkodó példaképe, akinek sírja mellé több Árpád-házi és idegen származású magyar király is temetkezett, hanem azért is, mert nem csak a királyi központokban volt nagy kultusza, hanem a nép körében is a legtöbb, királyról és szentrôl szóló legenda és mese, ballada és monda Szent Lászlóhoz kapcsolódik. 19 Figyelemre méltó tény az is, hogy a Szent László 17. Regino évkönyve in: GYÖRFFY U. KÔHALMI Egyetlen magyar királyról vagy magyarországi szentrôl sem mondhatjuk el, hogy tisztelete és kultusza éppen olyan nagy jelentôségû a királyi és fôpapi udvarokban, mint a határvidék egyszerû népének gondolatvilágában. Ha a középkori társadalmi piramis csúcsáról indulunk, rögtön láthatjuk, hogy Szent Lászlót az I. Károly gyermekei számára készült Magyar Anjou Legendáriumban ( ) mint a jó uralkodót állítják követendô példaként. Az Anjou udvar amúgy is nagy súlyt fektetett Szent László kultuszára, és Magyarország védôszentjévé is választották. I. Nagy Lajos harmadik aranyforintjára, a hátoldalra szent életû elôdjének alakját verette. Ettôl kezdve mutatja ki nagyszerû tanulmányában H. Kolba Judit (Athleta Patriae. Szerk. MEZEY L. Budapest ), hogy egészen Habsburg Rudolfig szinte minden magyar király kötelezônek tartotta követni a példát, az új érem egyik oldalát mindig Szent Lászlónak szentelve táján Szent László már nem csak a dinasztia szentje, hanem magát az országot testesíti meg. Marosi Ernô igen szemléletesen mutatja be, hogy pajzsán a keresztes pajzs nem egyszerûen csak kereszt, hanem az ország kettôs keresztes heraldikai jele, ugyanaz, amelyet Zsigmond siklósi fogsága idején a rendi országot megtestesítô szent korona nevében kormányzó prelátusok és bárók használtak. Zsigmond korában a kettôs keresztes zászlót Szent László lobogójának nevezték (MAROSI Ernô: Magyarok ábrázolásai és az orientalizmus a középkori mûvészetben. Néprajzi Értesítô 77 [1995] ). Nem kis jelentôségû az sem, hogy amikor 1453-ban a bécsi egyetem magyar nációja új anyakönyvet nyitott, Szent István és Szent Imre mellett Szent László küzdelmi jelenete is bekerült a könyvbe. Nem kevésbé fontosak a Szent László királyról szóló egyházi énekek és népi hiedelmek, mondák sem. A szentté avatás körüli idôkre keltezhetô egy XVI. századi kódexben megmaradt egyházi ének (latin változata ismert), de egy XVI. századi füveskönyben is találunk Szent Lászlóhoz fûzôdô mondát. 438

5 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI mondakör és a hozzá kapcsolódó freskók nagy része szinte pontosan fedi a történelmi Magyarország gyepûvonalát, 20 bár különbözô kutatók között ez vita tárgyát képezi. Lukács Zsuzsa gondos gyûjtômunkája alapján 38 teljes, töredékes, részben vagy egészen elpusztult és szóbeli közlés illetve emlékezet alapján feltételezett falképrôl vagy tudomásunk. 21 Bár néha a részletek a freskók rossz állapota miatt nem figyelhetôk meg, viselet-, fegyvertörténeti és harcászati szempontból mégis igen jó források. Harmincegy falképnél elemeztem a nyilazást. Fontos volt az íjászok száma, a magyaroknál és a kunoknál a lövésmód, a tegez és a szablya felkötésének helye, valamint az, hogy mit találnak el a nyilak. Az alábbi elemzés a táblázatokban összefoglaltak alapján készült. Igen fontos tény, hogy magyar seregben hét esetben láthatunk lovasíjászokat összesen tizenhatot, és hat esetben a jellegzetes keleti tegez is található a derekukon. Gyalogos íjászokat két esetben láthatunk, háromnál szintén látható a jellegzetes nomád tegez, a másik három íjásznál a többi harcos eltakarja vagy sérült a falkép. Kétszer láthatunk a kun sereg felé szálló nyilakat, úgy, hogy a képen nincsenek magyar íjászok, de a falkép sérülése miatt feltételezhetô, hogy voltak. Három másik alkalommal, amikor a magyar íjászok is láthatóak, igen sok nyíl repül a kun sereg felé. Figyelemreméltó, hogy a magyar íjászok, bár több esetben sisakot és sodronygallért viselnek, ámbár a kunok is sok esetben, mindig összetett, merevszarvú, visszahajlott íjat használnak, és keleti módon lônek. A kun seregben huszonegy esetben láthatunk, összesen ötvenkét lovas-íjászt és még két esetben kinyújtott karú, valószínûleg íjászt ábrázoló harcosokat. Tizenegy esetben repülnek nyilak a magyar sereg felé és érdekesek a találatok. Csapódik nyíl Szent László dicsfénykörébe, koronájába, sisakjába, arcába, egy vitéznek a szemébe, az üstsisak szemrésén át, a páncél, nyakrészébe és a pajzsba. Megjegyzendô, hogy az László Gyula könyvében megemlíti Pintér Kálmán, Szilárd Leó, Berze Nagy János és Szendrey Zsigmond kiváló gyûjtômunkásságát a népköltészet terén. Igen érdekes és megható a népi szemlélet, amely szerint László kirá lovagónyi Mihá arkangyaltó tanót, Mikor meghóut, egy darabi Az ég lovászmestere vót Ô hajtá a göncöl szekér Csillagsörényes lovait, Ragyogó ostorul fonta A hódvilág sugarait (LÁSZLÓ ) Milyen más Szent László kép ez, mint az Anjouk és Zsigmond király hivatalos szent uralkodó eszménye. Inkább a keleti füves puszták égi vitézének a megfogalmazása ez, mintsem a keresztény szent uralkodóé. 20. LÁSZLÓ LUKÁCS

6 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ Íjászok a magyar és a kun seregben 440

7 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI Lövésmódok ábrázolt találatok többsége a fej és a maksai freskón jól látható a kicsorduló vér is a sisak szemnyílásán. Kakaslomnicon viszont a kun szája felé repül egy nyíl, talán éppen a láng fúvásában akarja akadályozni. A lövésmódok ábrázolásában találunk reális és részletezô, továbbá balkezes meg kifordított állapotban megfestett íjfeszítést is. A nyílvesszôt, ahol ez látható, keleti módon fektetik az íjat tartó kezük hüvelykjére a harcosok. A képek részletes elemzésekor már szó volt a különbözô nyilazási tech- 441

8 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ A szablya és íjtegez felkötésének módja 442

9 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI nikákról, éppen ezért most csak a különbözô lövésmódokról lesz szó és nem az egyenkénti elemzésrôl. A lövésmódok képenkénti felsorolása a megfelelô táblázatban látható. Az íjat a harcosok feszítik fülükhöz, arcukhoz, állgödrükhöz, mellükhöz és a fejük mögé. Ez utóbbi azonban valóságban lehetetlen, csupán egy sajátos és hibás ábrázolásról van szó. Az íj húrját-idegét legtöbb esetben közép-ázsiai módon fogják. Az íjtegez minden esetben a harcosok bal oldalán függ, sok esetben a mellékszíjak vagy a tegezöv is látható. Hat esetben a tegez ferdén hátrafelé áll, két esetben úgy, hogy az íj íve áll fent és a húr lent. Ez így reális, hiszen így esik kézre az íj, így lehet gyorsan elôvenni vagy visszahelyezni a készenléti tegezbe, amint azt a szükség megkívánja. A kassai igen hiányos és átfestett falképen az íj ívével fölfele, tegez nélkül, mintegy magától áll a kun vitéz derekán. Jelképesen jelzi ugyan az íj övön való hordását, de az átfestés, restaurálás elôtt valószínûleg a tegez is megvolt. A szablyát néha az íjtegez alatt, néha az íjtegez fölött hordják a vitézek, néhány esetben a felkötô szíjak is látszanak. Valósághû ábrázolás azonban az a tény, hogy minden esetben, ahol látható, a szablya kissé ferdén, markolatával fölfele lóg, mert így könnyen és gyorsan ki lehet rántani a hüvelyébôl. Bögözön a szablyarántás mozdulatát örökítette meg a mester, éspedig igen élethûen, mert a bal kéz még meg is emeli a hüvelyt a gyorsabb kirántás érdekében úgy, hogy a felkötô szíj késsé lazán meg is hajlik. Valószínûleg többször is láthatta ezt az igen valósághûen ábrázolt mozdulatot. Harcászati szempontból érdemes követni a többi fegyver használati módját, elemezni ahol lehet a vágások nyomait, természetesen figyelembe véve a festôk által esetlegesen ismételt jelentek lehetôségét is. 22 A gyakorlat igazolta a különbözô nyíllövési technikák ismertetésekor megállapítottakat. A kísérletek azt is igazolták, hogy 55 fontos íjból kilôtt nyilak méteres távolságból minden esetben átütik a sodronyinget és egy 1,4 mm vastag edzett acéllemezt. Errôl a távolságból minden nyílhegy átütötte a sodronyinget és az acéllemezt a páncéltörô nyilak meg a hosszú vágóélû nyilak. Fontos tény ez, mert a közhiedelem, még a szakmai közhiedelem is azt tartja, hogy a sodronying véd a nyilaktól. 23 A legtöbb fegyvertörténeti és hadtörténeti könyv a sodronyingek és páncélok ismertetésekor annyit ír, hogy szúrófegyverek és nyilak ellen használták. 24 Sok esetben a gyûrûszemek átmérôjét is megadják, de nem írnak arról, hogy a nyilak ellen nem védenek a sodronyingek, csak ha vastagon aláöltöznek és bôrpáncélt viselnek a sodronying alatt vagy fölött. Így viszont a testmeleget nem engedik át és egyik legjobb tulajdonsága a sodronyingnek odavész, jelesül az, hogy nagy melegben 22. A festôk is lemásolhatták jól-rosszul a harci fogásokat. Itt elsôsorban azok elemzésére kerül sor, amit a gyakorlatban meg lehet csinálni és hatékony is. 23. Fôleg a kalandozó magyarok esetében írnak arról, hogy a sodronypáncélos nyugati harcos már elônyben volt a pusztán íjjal-nyíllal felszerelt magyar lovassal szemben. 24. KALMÁR János: Régi magyar fegyverek c. (Budapest 1971) a magyar fegyvertörténetrôl a mai napig a legteljesebb könyvében csupán annyit ír, hogy szúrástól-vágástól véd (253). Nem ír a sodronyingek 443

10 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ is használható. Angol és svéd kísérletek ugyanerre az eredményre jutottak. 25 Az egyik legértékesebb eredménye a fémlemezre való nyilazásnak az volt, hogy nemcsak a nyílhegy alakja volt fontos abban, hogy átüti-e a fémlemezt vagy nem, hanem az is, hogy mennyire edzett fémbôl készült a nyílhegy. Az alábbi táblázat az íj erejét, méretét, a nyilak hosszát, súlyát és a nyílhegy formáját mutatja be. A tûzfegyverek tökéletesedéséig az íj megbecsült és fontos fegyver volt a sztyeppei, de a középkori európai hadseregekben is. Az angol, magyar, tatár és török íjászok számtalan csatában bizonyították, hogy bármilyen ellenfelet képesek legyôzni. Kelet- Európában és a sztyeppén a kora újkorban is használták. Nem véletlen, hogy a képzômûvészetben is kedvelt téma az íjász, a nyilazás. A kísérleti régészet eredményei mindezt alátámasztották, igazolták. 55 font erõs magyar honfoglaló típusú íj Nyílvesszôk 45 cm a hajlós kar hossza 25 cm a merev íjszarv hossza 20cmahúrésamarkolatköztitávolság Bordás hosszúvágóélû 51 g 77,5 cm Fecskefarkú 49 g 79 cm Rövid vágóélû 48 g 79 cm Vésôalakú 51 g 78 cm Hosszú vágóélû 50 g 82,5 cm Fullánkos páncéltörô 48,5g 79 cm Gúlás páncéltörô 49 g 78,5 cm Hosszúgúlás páncéltörô 49 g 77 cm Ovális páncéltörô 50 g 77,5 cm védôképességérôl TEMESVÁRI Ferenc: Kelet és Nyugat között c. könyvében (Budapest é.n.), mely a Magyar Nemzeti Múzeum fegyverkiállításáról szól. Ugyanebben a könyvben olvasható, hogy a számszeríj 250 lépésrôl a lemezvértet képes átütni (25). Ugyanô a Fegyverkincsek, Díszfegyverek c. könyvében (Budapest 1982) sem ír a sodronyingek védôképességérôl vagy az íjak erejérôl. Nem ír a sodronyingek védôképességérôl Bull Igen felületesen ismerteti e könyv a keleti íjakat. A XIV. század elôtti íjakról így szól: A korai íjak még nem voltak annyira hatékony fegyverek, mint késôbb a rettegett, legendás,hosszúíjak. (BULL ) Igaz, ezekbôl megemlíti a szerzô, hogy rövid távon átütik a sodronyinget (ibid. 61). HOGG [é.n.] a Korai Páncélok (28) és a Páncélok 1100 után (38) címû fejezetben nem esik szó a sodronyok és vértek védôképességérôl. 25. Sir Ralph Payne-Gallwey szerin a hosszúíj maximális lôtávolsága 255 m, a számszeríjé 360 m. Szerinte taktikai lôtávolon belül nem adja meg, hogy milyen távolság ez mindkettô átüti a páncélt (HARDING ). 444

11 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI Rövidítések ALLAN 1979 ALLAN, J. W.: Persian Metal Technology A. D. Oxford BULL 1999 BULL, Stephen: Évszázadok fegyverei. Budapest ERDÉLYI 1987 ERDÉLYI István: Pannoniai húsvét. Budapest GREENLAND 1993 GREENLAND, H.: The traditional archer s handbook. Bristol GYÖRFFY 1977 A magyarok elôdeirôl és honfoglalásról. Szerk. GYÖRFFY György. Budapest HARDING 1995 Fegyvertípusok enciklopédiája. Szerk. HARDING, D. Budapest HOGG [é.n.] HOGG, v. J.: A fegyverek enciklopédiája. Budapest é.n. KÜRTI LÔRINCZY 1991 KÜRTI Béla LÔRINCZY Gábor: avarnak mondták magukat Szeged LÁSZLÓ 1988 LÁSZLÓ Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest LÁSZLÓ 1993 LÁSZLÓ Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei. Budapest LIGETI 1962 A mongolok titkos története. Szerk. LIGETI L. Budapest LUKÁCS 1980 LUKÁCS Zs: A Szent László legenda a középkori magyar falfestészetben. In: Athleta Patriae. Szerk. MEZEY L. Budapest MARSACH 1986 MARSACH, B.: Silbersehätze des Orients. Leipzig NICOLLE 1999 NICOLLE, D.: Arms and Armour of the Crusading Era. II. London SZÖLLÔSI 2001 SZÖLLÔSI Antal: Nyílegyenesen. Mogyoród TRUGLY 1994 TRUGLY Sándor: Griffek és oroszlánok népe. Pozsony U. KÔHALMI 1972 U. KÔHALMI Katalin: A steppék nomádja lóháton, fegyverben. Budapest ZARNECKI 1990 ZARNECKI A.: Mátyás király hadserege. Budapest

12 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ ABSTRACT DIFFERENT METHODS OF ARCHERY AND THE DEPICTIONS OF ARCHERS IN THE SAINT LADISLAUS LEGEND Csaba László Hidán The study treats the themes of medieval archery, bow shooting techniques, and medieval depictions of archers. In the first part different bow carriages, methods of aiming, Eastern and Western shooting techniques, and the typical shooting modes of pedestrian and horseback archers are discussed. In the second part I proceed to the detailed analysis of the depictions in the picture sequence of the Saint Ladislaus legend, especially from the point of view of warfare and weapon history. The last section presents the results of experimental archaeology achieved in practice regarding the efficiency of bows and the possibilities of archers in warfare. 446

SZENT LÁSZLÓ ÁBRÁZOLÁSAIRÓL

SZENT LÁSZLÓ ÁBRÁZOLÁSAIRÓL SZNT LÁSZLÓ ÁBRÁZOLÁSAIRÓL 191 SZNT LÁSZLÓ ÁBRÁZOLÁSAIRÓL LÁNGI JÓZSF Restaurátori kutatások során egyre nagyobb számban válnak ismertté Szent László király középkori ábrázolásai. Közülük több jelentősen

Részletesebben

Történelmi, európai, katonai és népi sportok

Történelmi, európai, katonai és népi sportok Szacsky Mihály, Pálinkás Gábor Történelmi, európai, katonai és népi sportok Készült a WESSELÉNYI MIKLÓS NEMZETI IFJUSÁGI- ÉS SZABADIDŐSPORT AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDÉRT KÖZALAPÍTVÁNY támogatásával 1 Kiadja

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

rffy- V illám A ndrás

rffy- V illám A ndrás A m agyar solym ászat a művészetben ( P ályázat a R ohony M ester D íjra ) írta G yőrffy y rffy- V illám A ndrás A magyar művészet a nemzet kulturális életének évezredek óta szerves, örökké változó része.

Részletesebben

II. évfolyam, 3. szám

II. évfolyam, 3. szám ISSN 2063-0077 A MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ EGYESÜLET KIADVÁNYA Az érszakácsi református anyakönyv egyik lapja. Fotó: Hunyady László II. évfolyam, 3. szám 2012 TARTALOM a MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNET- KUTATÓ

Részletesebben

Tavaszi mustra. Minősítő renszerek. 2011. Tavasz 10. szám Történelmi Hagyományőrző. Salföldi beszámoló. Király-Krónika: Szent László király

Tavaszi mustra. Minősítő renszerek. 2011. Tavasz 10. szám Történelmi Hagyományőrző. Salföldi beszámoló. Király-Krónika: Szent László király 2011. Tavasz 10. szám Történelmi Hagyományőrző Ifjúsági Egyesület Lapja Ára: 800 Ft 2066 Szár, Dózsa Gy. u. 18, 0622 714 437, 0620 951 4580, www.vertesegyesulet.hu Tavaszi mustra Szent György legenda Minősítő

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól

tanulmány Corona angelica Rácz Lajos Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól tanulmány Rácz Lajos Corona angelica Megjegyzések a szent koronás címer pajzstartó angyalairól Regnum a gente in gentem transfertur. 1 Corona sacra corona angelica Közismert, hogy a magyar királyi korona

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem I. Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A. Magyar Károly A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Történettudományi

Részletesebben

Baktalórántháza, római katolikus templom

Baktalórántháza, római katolikus templom Juan Cabello Németh Péter Baktalórántháza, római katolikus templom A szabadon álló, egyhajós, egyenes szentéllyel záródó téglatemplom egy kelet-nyugati irányú dombhátra (annak is inkább nyugati lejtôjére)

Részletesebben

Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről

Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről Melbourne 2001-2002 Cser Ferenc: Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Eredetileg megjelent: Új Idők 2001-2003 A szerző hasonló tárgykörben

Részletesebben

OFKD DOLGOZAT. Bagi Zoltán

OFKD DOLGOZAT. Bagi Zoltán OFKD DOLGOZAT Bagi Zoltán Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Természetvédelmi Állattani és Vadgadálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. habil. Juhász Lajos ŐSHONOS MAGYAR GALAMBFAJTÁK

Részletesebben

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005.

DuDás-szabó Márta. az árpádok nyomában. a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia. szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. DuDás-szabó Márta az árpádok nyomában a szemléltetőeszközök és a MultiMéDia lehetőségeinek alkalmazása a tanítás folyamatában szent erzsébet katolikus általános iskola és óvoda szentes 2005. az árpádok

Részletesebben

Kolozsvári Márton es György Szent-György szobrának lószerszámja

Kolozsvári Márton es György Szent-György szobrának lószerszámja Kolozsvári Márton es György Szent-György szobrának lószerszámja BEVEZETÉS. A XIV. századi Európa szobrászaténak és a magyar művészetnek legkiemelkedőbb remekműve Márton és György kolozsvári származású

Részletesebben

A Magyar Szent Korona, az első keresztény ikonosztáz

A Magyar Szent Korona, az első keresztény ikonosztáz Mesterházy Zsolt A Magyar Szent Korona, az első keresztény ikonosztáz Az előadás rövidített változata elhangzott 2002. augusztus 12-én a VII. Miskolci Őstörténeti Fórumon A 2000. év elején az etruszk történelem

Részletesebben

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

XI. A HONFOGLALÁS KORA

XI. A HONFOGLALÁS KORA XI. A HONFOGLALÁS KORA A MAGYAR HONFOGLALÁS KORI EMLÉKEK RÉGÉSZETI KUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE Mesterházy Károly A magyar honfoglalás kori emlékek régészeti kutatásának története 321 1. Vadasi Jankovich Miklós

Részletesebben

SZEMLE HK 127. (2014) 1. 233 266. J. F. BÖHMER

SZEMLE HK 127. (2014) 1. 233 266. J. F. BÖHMER SZEMLE J. F. BÖHMER REGESTA IMPERII I. DIE REGESTEN DES KAISERREICHS UNTER DEN KAROLINGERN 751 918 (987/1032) BAND 3: DIE REGESTEN DES REGNUM ITALIAE UND DER BURGUNDISCHEN REGNA. TEIL 4. 855 1032 FASZIKEL

Részletesebben

BOCSKAI-ARMÁLISOK AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEKBEN

BOCSKAI-ARMÁLISOK AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEKBEN BOCSKAI-ARMÁLISOK AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEKBEN GYULAI ÉVA Az Erdélyi Királyi Könyvek címeradományai Az erdélyi fejedelmek okleveleinek digitalizált kiadása, 1 amely a 35 kötetben fennmaradt Erdélyi Királyi

Részletesebben

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE. Magyarország a Kárpát-medencében A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 1100 ÉVE Magyarország a Kárpát-medencében Kiadja a HM Zrínyi Média Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK All rights reserved. Zrínyi Média Nonprofit Kft. Felelős

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA. (Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola) Mizerák Katalin

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA. (Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola) Mizerák Katalin SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA (Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola) Mizerák Katalin A belső-ázsiai mongol népek sporttörténete a kultikus gyökerektől a 20. századi olimpiai versenysport mozgalomig

Részletesebben

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Nagy Zoltán Jegyzet. Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet A szerkesztõ Jegyzet Jegyzet jegyzete Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében nyerges.qxd 9/13/06 11:04 Page 1 Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása a Szentkirályon 1969 1990-ig folytatott

Részletesebben

I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI*

I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI* MAGYAR ANNA I. RÁKÓCZI GYÖRGY CÍMERADOMÁNYAI* Heraldika (pajzs, sisakdísz) Az erdélyi udvari kancellárián született másolati könyveknek a Kolozsmonostori Konvent Levéltárában fennmaradt, s ma a Magyar

Részletesebben

építészet környezet társadalom

építészet környezet társadalom építészet környezet társadalom a kós károly egyesülés negyedéves folyóirata magyar pavilon, nagyszeben vándorépítészek családi házai vándordiploma 2006 csete györgy kemencekápolna tanulmányok csanády gábor,

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3

A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 A BGF KVIFK kulturális tudományos folyóirata 2009/3 Az Az az Alma Mater folyóirat jogutódjaként jött létre. a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Tartalomjegyzék Főszerkesztő: Hamar Farkas Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben