Különbözô nyilazási módok és a Szent László-legenda íjászábrázolásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különbözô nyilazási módok és a Szent László-legenda íjászábrázolásai"

Átírás

1 S TUDIA C AROLIENSIA Különbözô nyilazási módok és a Szent László-legenda íjászábrázolásai H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ Az íjak történetérôl, az íjászok csatadöntô szerepérôl, az íjkészítésrôl számos jó tanulmány és könyv íródott, de igen kevés mûben olvashatunk a különbözô nyíllövési technikákról. 1 A nyilazásnak más-más történelmi korokban és különbözô területeken többféle technikája is kialakult. Bár lehet, hogy néha törzsi vagy egy-egy kultúrkörhöz való tartozás is befolyásolta egy-egy nyíllövési mód kialakulását (fôként, pedig annak megtartását és szabályrendszerré való alakítását), elsôdlegesen gyakorlati célok a meghatározók a különbözô nyilazási módok kialakulásában. 2 Az íj formája, mérete, erôssége, a lovon vagy gyalog történô alkalmazása, a tegez felfüggesztésének módja valamint a harcmodor vagy a lelövendô vad nagysága mindmind kialakító tényezô a különbözô nyíllövési technikáknál. Ezen tényezôk egyszerre hatottak és ezek eredményeképpen alakultak ki a különbözô nyilazási módok. A dolgozat célja a különbözô nyíllövési technikák bemutatása és a Szent László-legenda íjászábrázolásainak ebbôl a szempontból való elemzése, valamint néhány lövésmód ellenôrzése a gyakorlatban a kísérleti régészet felhasználásával. 3 Az íjat a gyalogos íjász bal kezében fogva tarthatja függôlegesen, ferdén vagy vízszintesen. 4 A vízszintes íjtartás azonban csak kis méretû, viszonylag gyenge íjaknál 1. U. KÔHALMI és 174 is tárgyalja a különbözô nyíllövési módokat. 2. Az angol íjászok íjukat függôlegesen tartják lövés közben, mert így több katonát lehet felsorakoztatni egymás mellé. Képzeljük el, hogy vízszintes íjtartáskor milyen gyérek lennének soraik, és ugyanannyi íjász felállításához mennyivel nagyobb helyre lenne szükség. 3. A nyíllövési technikák bemutatásánál minden esetben jobbkezes íjászról van szó. Bal kezes lövész esetén minden ugyanúgy történik, csak megcserélôdnek a jobb és baloldalak, de az egy kézen lévô ujjak használata és a célzástechnika nem. 4. Teljesen függôlegesen ugyan nehéz tartani az íjat, de 5-10 foknyi elhajlás még függôleges tartásnak számít. 435

2 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ eredményes, ugyanis az íjat csak a kar hosszáig feszíthetjük ki. Nagyobb méretû és erôsebb íjnál így nem tudja kihasználni az íjász az íj erejét és ha hosszabb a lövész karjánál a nyílvesszô hosszát. Harcrendben álló alakulat, pedig sokkal zártabb csapatot alkot függôleges íjtartás esetén, míg a vízszintesen tartott íjnál a harcrend elég laza. Ha várfal gyilokjáróján állnak állnának a lövészek vízszintes íjtartás esetén szintén igen gyéren sorakozhatnának fel. A jobbra és balra való fordulásnál is hamarabb zavarnák egymást az íjászok, ha az íjat vízszintesen tartanák. A sztyeppei népek és a középkori európai népek harcosai vízszintesen íjaikat nem tartották. Az ábrázolásokon függôleges és ferde íjtartást láthatunk. 5 Lovas íjászok vízszintesen nem fogták íjaikat, hiszen így sem oldalra, sem hátrafelé nem lehet lóhátról nyilazni és elôre is csak igen kisméretû íjjal. A majdnem függôlegesen vagy ferdén tartott íjjal azonban elôre, oldalra (bal oldalra) és hátra is lehet nyilazni. 6 A különbözô ábrázolásokon ilyen íjtartással láthatjuk a sztyeppei harcosokat, de az ópusztaszeri (Cseppentô Attila csapata) és galgahévízi (Balla Zoltán csapata) lovas íjászok napjainkban is ilyen íjtartással lônek. 7 Az íjat, miután a harcos bal kezével megmarkolta, a jobbal feszíti. A nyíl azonban kerülhet az íj bal vagy jobb oldalára. Az elsô esetben a nyílvesszô a bal kéz mutatóujjára illetve a mutatóujj és a hüvelykujj közötti részre támaszkodik. Ha a nyílvesszô az íjtól jobbra kerül, akkor a bal kéz hüvelykujjára támaszkodik. A sztyeppei népeknél ez a fajta lövésmód terjedt el. Az ábrázoláskor is azt láthatjuk, sôt a célzás szóhasználata is ezt tükrözi. A nyíllal való lövést, a húrra helyezést mind a mongolok, mind a mandzsuk, mind a tibetiek a hüvelykujj nevébôl képezik. 8 Az íj húrját-idegét a harcos jobb kezével feszíti. Többféle húrfogás létezik és a gyakorlati szempontok meghatározók, mégis egy-egy területre, kultúrkörre talán a nyilazás folyamatában ez a legjellemzôbb sajátosság. Az elsôdleges húrfogásnál a jobb kéz hüvelyk- és mutatóujja a nyílvesszô végét fogja és így feszíti az ideget. Ez azonban csak viszonylag gyenge íjaknál lehetséges, mert csupán két ujjal a nyilat fogva erôs íj 5. Különleges esetben, például lesbôl vagy fáról való nyilazáskor ugyan a kisebb méretû íjakkal lôhetnek vízszintes íjtartással is, de ezek egyedi kivételek. 6. A lóhátról való elôre nyilazás nem teljesen a menetirányba leadott lövést jelent célzott lövés esetén, hanem attól kissé balra. Nagy távolságra, menetirány szerint elôre is lehet lôni, de ilyenkor a célzás nem pontos, csak tömegre eredményes így nyilazni. 7. Vaddisznóvadász nyugat-szibériai csaton Kr.e. II. század: U. KÔHALMI kép; vadászó Szasszanida uralkodó ábrázolása ezüsttálon Kr.u. V VI. század: U. KÔHALMI kép; lovas íjász a klárafalvi avar övvégen: KÜRTI LÔRINCZY ; a nagyszentmiklósi kincs fejedelmi vadásza a 2. számú korsón: TRUGLI ; Szaján hegységbeli lovas fémvereten VIII X. század: LÁSZLÓ ; lovas íjász a kudyrgei nyeregvereten: LÁSZLÓ ; lovasíjász a Aght-amari örmény templom dombormûvén X. század. NICOLLE II kun lovasíjász a bögözi freskón, XIII. század. Helyszínen készült rajz; kun lovasíjász a székelydályai freskón. XIII. század. LÁSZLÓ ; Tatár harcos a Sáhnáme ábrázolásán. XIV. század. NICOLLE, II U. KÔHALMI RONDAL, Gray: Fegyvertípusok enciklopédiája. Budapest Természetesen ez csak néhány kiragadott, de szemléletes példa. 436

3 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI nem feszíthetô ki. 9 A legtöbb gyerek ösztönösen így fogja a nyilat, és jobb felôl lô. 10 Mivel nagyvadra illetve nagy távolságra így nem lehet nyilazni, sem a középkori európai, sem a sztyeppei népek így nem lôttek. A másodlagos vagy klasszikus, némely szerzô szerint angolszász húrfogásnál a jobb kéz mutató-, középsô- és gyûrûsujja feszíti az ideget. 11 Az ázsiai vagy harmadlagos húrfogásnak két változatát ismerjük. A mongol húrfogásnál a hüvelyk-, a mutató- és részben a középsôujj feszíti a húrt és rögzíti a nyilat. A hüvelyk a nyíl alatt van. Mivel az erôs íjak a hüvelykujjat erôsen igénybe veszik gyakran lapos, íjfeszítô gyûrût húznak csontból, szaruból, ritkán fémbôl a jobb hüvelykujjra. 12 A közép-ázsiai változatnál a jobb kéz mutató- és hüvelykujja fogja nyilat és a többi ujj feszíti az íj húrját. Elônye e fogásnak, hogy a nyilat is fogja, és így az nem csúszhat el az idegen. A lövés, vagy is az oldás pillanatában egyszerre engedik el az ujjak a húrt és a nyilat. Ha elég tisztán kivehetô, a középkori magyarországi vagy magyart ábrázoló képeken ezzel a módszerrel nyilaznak a legtöbbször. 13 Az ázsiai húrfogásnál a húr igen ritka esetben (az íjász nagyon rossz tartásakor) üti meg a bal alkart. Így alkarvédô külön nem szükséges. Az íjász feszíthet arcra, mellre vagy fülre. A fülre való ideg kihúzásakor lehet legjobban kihasználni a nyílvesszô és a húr hosszát, csakhogy pontosan célozni így nem lehet, legfeljebb tömegre. Az angol íjászok zárótûz esetén az ellenséges lovasság megállításakor használták leginkább. 14 A mellre való feszítés sem teszi lehetôvé a pontos célzást, sôt a nagyobb íjak esetén még az íj és a nyílvesszô teljes méretét sem lehet kihasználni. 15 Az arcra való feszítéskor lehet állcsúcsra, járomcsontra vagy a szájzugra feszíteni a húrt. A fontos az, hogy mindig ugyan oda feszítse a lövész az íj idegét. 16 Fontos, hogy az íjász erejének és karhosszának megfelelô íjat és nyilakat használjon. Túl erôs íjat egy gyengébb lövész nem tud jól használni, egy kis termetû rövid karú íjász pedig ha kifeszíteni tudja is egy nagy íjat és hosszú nyílvesszôt nem tud maximálisan kihasználni. A lövész erejétôl, feszítési hosszától, gyakorlottságától függ a jó célzás. A célzás a lövés egyik legfontosabb mozzanata. Jó célzáshoz biztos szemmérték és az íj alapos ismerete valamint nagy gyakorlottság kell. Nem véletlenül írják a honfoglaló magya- 10. Sajnos a legtöbb íjász tanfolyamon csak az angolszász vagy klasszikus húrfogást tanítják, a keleti módokat nem. Megjegyzendô, hogy mindkét, azaz mindhárom módon jól lehet lôni, pusztán szokás, beidegzôdés kérdése, hogy ki hogyan nyilaz. Ha tegezt használunk, akkor a keleti módon való lövés kicsit gyorsabb. 11. SZÖLLÔSI 2001 szemléletesen írja le a klasszikus húrfogással való nyilazás egész folyamatát. Íjászati kézikönyve hasznos útmutató minden íjász számára. 12. U. KÔHALMI Jól látszanak például az íjász körmei is a szepesmindszenti freskón (LÁSZLÓ ) és Dürer magyar huszárt ábrázoló metszetén (ZARNECKI ). 14. Lovon nem is igen lehet fülig feszíteni a húrt. 15. A mellre való feszítéskor a nôk esetén nem zavaró, ha nagyobb mellû az íjász. Az, hogy az amazonok levágták mellüket a nyilazáshoz, pusztán kitalálás. A balról jobbra hajló-gombolódó dolmány sem akadályozza az íjászt a nyilazásban. 16. SZÖLLÔSI

4 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ rokról, hogy Gyermekeiket és szolgáikat nagy szorgalommal tanítják nyilazni. és ennek eredményeként sok ezreket ölnek meg nyilaikkal, amelyeket olyan ügyesen lônek ki szaru-íjaikról, hogy lövéseik ellen alig lehet védekezni. 17 Általában a gyakorlott lövész az íj feszítésével egy idôben céloz, de nem hiba a hosszabb ideig való célzás sem. Lovas íjász esetében azonban a minél gyorsabb célzás szükséges. Ha a célzás közben a lövész keze elmozdul vagy elfárad érdemesebb leengedni az íjat és megismételni a mozgássort, azaz a lövés egész folyamatát. A harcban vagy vadászaton való célzás nagy gyakorlottságot igényel, hiszen változik a távolság, nem minden nyílvesszô egyforma, a lovas íjász pedig lövés közben vágtat is. Érdekes, hogy U. Kôhalmi Katalin azt állapította meg, hogy a pusztai népek mindig két szemmel néznek, amikor íjjal céloznak nem úgy, mint a puskás lövészek. 18 A távolság általában méter. Mivel dobó fegyverrel 35 méterrôl már nem árthatnak az íjásznak, ez a távolság már reális harci távolság az íjász számára. A Szent László-legenda képsorozata a magyar falképfestészet egyetlen önálló ikonográfiai alkotása. Azt is elmondhatjuk, hogy Szent László király középkori mondáink és legendáink legtöbbet magasztalt szentje. Tisztelete nem csak azért egyedülálló, mert több évszázadon keresztül a lovagkor ideálja, a jó uralkodó példaképe, akinek sírja mellé több Árpád-házi és idegen származású magyar király is temetkezett, hanem azért is, mert nem csak a királyi központokban volt nagy kultusza, hanem a nép körében is a legtöbb, királyról és szentrôl szóló legenda és mese, ballada és monda Szent Lászlóhoz kapcsolódik. 19 Figyelemre méltó tény az is, hogy a Szent László 17. Regino évkönyve in: GYÖRFFY U. KÔHALMI Egyetlen magyar királyról vagy magyarországi szentrôl sem mondhatjuk el, hogy tisztelete és kultusza éppen olyan nagy jelentôségû a királyi és fôpapi udvarokban, mint a határvidék egyszerû népének gondolatvilágában. Ha a középkori társadalmi piramis csúcsáról indulunk, rögtön láthatjuk, hogy Szent Lászlót az I. Károly gyermekei számára készült Magyar Anjou Legendáriumban ( ) mint a jó uralkodót állítják követendô példaként. Az Anjou udvar amúgy is nagy súlyt fektetett Szent László kultuszára, és Magyarország védôszentjévé is választották. I. Nagy Lajos harmadik aranyforintjára, a hátoldalra szent életû elôdjének alakját verette. Ettôl kezdve mutatja ki nagyszerû tanulmányában H. Kolba Judit (Athleta Patriae. Szerk. MEZEY L. Budapest ), hogy egészen Habsburg Rudolfig szinte minden magyar király kötelezônek tartotta követni a példát, az új érem egyik oldalát mindig Szent Lászlónak szentelve táján Szent László már nem csak a dinasztia szentje, hanem magát az országot testesíti meg. Marosi Ernô igen szemléletesen mutatja be, hogy pajzsán a keresztes pajzs nem egyszerûen csak kereszt, hanem az ország kettôs keresztes heraldikai jele, ugyanaz, amelyet Zsigmond siklósi fogsága idején a rendi országot megtestesítô szent korona nevében kormányzó prelátusok és bárók használtak. Zsigmond korában a kettôs keresztes zászlót Szent László lobogójának nevezték (MAROSI Ernô: Magyarok ábrázolásai és az orientalizmus a középkori mûvészetben. Néprajzi Értesítô 77 [1995] ). Nem kis jelentôségû az sem, hogy amikor 1453-ban a bécsi egyetem magyar nációja új anyakönyvet nyitott, Szent István és Szent Imre mellett Szent László küzdelmi jelenete is bekerült a könyvbe. Nem kevésbé fontosak a Szent László királyról szóló egyházi énekek és népi hiedelmek, mondák sem. A szentté avatás körüli idôkre keltezhetô egy XVI. századi kódexben megmaradt egyházi ének (latin változata ismert), de egy XVI. századi füveskönyben is találunk Szent Lászlóhoz fûzôdô mondát. 438

5 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI mondakör és a hozzá kapcsolódó freskók nagy része szinte pontosan fedi a történelmi Magyarország gyepûvonalát, 20 bár különbözô kutatók között ez vita tárgyát képezi. Lukács Zsuzsa gondos gyûjtômunkája alapján 38 teljes, töredékes, részben vagy egészen elpusztult és szóbeli közlés illetve emlékezet alapján feltételezett falképrôl vagy tudomásunk. 21 Bár néha a részletek a freskók rossz állapota miatt nem figyelhetôk meg, viselet-, fegyvertörténeti és harcászati szempontból mégis igen jó források. Harmincegy falképnél elemeztem a nyilazást. Fontos volt az íjászok száma, a magyaroknál és a kunoknál a lövésmód, a tegez és a szablya felkötésének helye, valamint az, hogy mit találnak el a nyilak. Az alábbi elemzés a táblázatokban összefoglaltak alapján készült. Igen fontos tény, hogy magyar seregben hét esetben láthatunk lovasíjászokat összesen tizenhatot, és hat esetben a jellegzetes keleti tegez is található a derekukon. Gyalogos íjászokat két esetben láthatunk, háromnál szintén látható a jellegzetes nomád tegez, a másik három íjásznál a többi harcos eltakarja vagy sérült a falkép. Kétszer láthatunk a kun sereg felé szálló nyilakat, úgy, hogy a képen nincsenek magyar íjászok, de a falkép sérülése miatt feltételezhetô, hogy voltak. Három másik alkalommal, amikor a magyar íjászok is láthatóak, igen sok nyíl repül a kun sereg felé. Figyelemreméltó, hogy a magyar íjászok, bár több esetben sisakot és sodronygallért viselnek, ámbár a kunok is sok esetben, mindig összetett, merevszarvú, visszahajlott íjat használnak, és keleti módon lônek. A kun seregben huszonegy esetben láthatunk, összesen ötvenkét lovas-íjászt és még két esetben kinyújtott karú, valószínûleg íjászt ábrázoló harcosokat. Tizenegy esetben repülnek nyilak a magyar sereg felé és érdekesek a találatok. Csapódik nyíl Szent László dicsfénykörébe, koronájába, sisakjába, arcába, egy vitéznek a szemébe, az üstsisak szemrésén át, a páncél, nyakrészébe és a pajzsba. Megjegyzendô, hogy az László Gyula könyvében megemlíti Pintér Kálmán, Szilárd Leó, Berze Nagy János és Szendrey Zsigmond kiváló gyûjtômunkásságát a népköltészet terén. Igen érdekes és megható a népi szemlélet, amely szerint László kirá lovagónyi Mihá arkangyaltó tanót, Mikor meghóut, egy darabi Az ég lovászmestere vót Ô hajtá a göncöl szekér Csillagsörényes lovait, Ragyogó ostorul fonta A hódvilág sugarait (LÁSZLÓ ) Milyen más Szent László kép ez, mint az Anjouk és Zsigmond király hivatalos szent uralkodó eszménye. Inkább a keleti füves puszták égi vitézének a megfogalmazása ez, mintsem a keresztény szent uralkodóé. 20. LÁSZLÓ LUKÁCS

6 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ Íjászok a magyar és a kun seregben 440

7 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI Lövésmódok ábrázolt találatok többsége a fej és a maksai freskón jól látható a kicsorduló vér is a sisak szemnyílásán. Kakaslomnicon viszont a kun szája felé repül egy nyíl, talán éppen a láng fúvásában akarja akadályozni. A lövésmódok ábrázolásában találunk reális és részletezô, továbbá balkezes meg kifordított állapotban megfestett íjfeszítést is. A nyílvesszôt, ahol ez látható, keleti módon fektetik az íjat tartó kezük hüvelykjére a harcosok. A képek részletes elemzésekor már szó volt a különbözô nyilazási tech- 441

8 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ A szablya és íjtegez felkötésének módja 442

9 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI nikákról, éppen ezért most csak a különbözô lövésmódokról lesz szó és nem az egyenkénti elemzésrôl. A lövésmódok képenkénti felsorolása a megfelelô táblázatban látható. Az íjat a harcosok feszítik fülükhöz, arcukhoz, állgödrükhöz, mellükhöz és a fejük mögé. Ez utóbbi azonban valóságban lehetetlen, csupán egy sajátos és hibás ábrázolásról van szó. Az íj húrját-idegét legtöbb esetben közép-ázsiai módon fogják. Az íjtegez minden esetben a harcosok bal oldalán függ, sok esetben a mellékszíjak vagy a tegezöv is látható. Hat esetben a tegez ferdén hátrafelé áll, két esetben úgy, hogy az íj íve áll fent és a húr lent. Ez így reális, hiszen így esik kézre az íj, így lehet gyorsan elôvenni vagy visszahelyezni a készenléti tegezbe, amint azt a szükség megkívánja. A kassai igen hiányos és átfestett falképen az íj ívével fölfele, tegez nélkül, mintegy magától áll a kun vitéz derekán. Jelképesen jelzi ugyan az íj övön való hordását, de az átfestés, restaurálás elôtt valószínûleg a tegez is megvolt. A szablyát néha az íjtegez alatt, néha az íjtegez fölött hordják a vitézek, néhány esetben a felkötô szíjak is látszanak. Valósághû ábrázolás azonban az a tény, hogy minden esetben, ahol látható, a szablya kissé ferdén, markolatával fölfele lóg, mert így könnyen és gyorsan ki lehet rántani a hüvelyébôl. Bögözön a szablyarántás mozdulatát örökítette meg a mester, éspedig igen élethûen, mert a bal kéz még meg is emeli a hüvelyt a gyorsabb kirántás érdekében úgy, hogy a felkötô szíj késsé lazán meg is hajlik. Valószínûleg többször is láthatta ezt az igen valósághûen ábrázolt mozdulatot. Harcászati szempontból érdemes követni a többi fegyver használati módját, elemezni ahol lehet a vágások nyomait, természetesen figyelembe véve a festôk által esetlegesen ismételt jelentek lehetôségét is. 22 A gyakorlat igazolta a különbözô nyíllövési technikák ismertetésekor megállapítottakat. A kísérletek azt is igazolták, hogy 55 fontos íjból kilôtt nyilak méteres távolságból minden esetben átütik a sodronyinget és egy 1,4 mm vastag edzett acéllemezt. Errôl a távolságból minden nyílhegy átütötte a sodronyinget és az acéllemezt a páncéltörô nyilak meg a hosszú vágóélû nyilak. Fontos tény ez, mert a közhiedelem, még a szakmai közhiedelem is azt tartja, hogy a sodronying véd a nyilaktól. 23 A legtöbb fegyvertörténeti és hadtörténeti könyv a sodronyingek és páncélok ismertetésekor annyit ír, hogy szúrófegyverek és nyilak ellen használták. 24 Sok esetben a gyûrûszemek átmérôjét is megadják, de nem írnak arról, hogy a nyilak ellen nem védenek a sodronyingek, csak ha vastagon aláöltöznek és bôrpáncélt viselnek a sodronying alatt vagy fölött. Így viszont a testmeleget nem engedik át és egyik legjobb tulajdonsága a sodronyingnek odavész, jelesül az, hogy nagy melegben 22. A festôk is lemásolhatták jól-rosszul a harci fogásokat. Itt elsôsorban azok elemzésére kerül sor, amit a gyakorlatban meg lehet csinálni és hatékony is. 23. Fôleg a kalandozó magyarok esetében írnak arról, hogy a sodronypáncélos nyugati harcos már elônyben volt a pusztán íjjal-nyíllal felszerelt magyar lovassal szemben. 24. KALMÁR János: Régi magyar fegyverek c. (Budapest 1971) a magyar fegyvertörténetrôl a mai napig a legteljesebb könyvében csupán annyit ír, hogy szúrástól-vágástól véd (253). Nem ír a sodronyingek 443

10 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ is használható. Angol és svéd kísérletek ugyanerre az eredményre jutottak. 25 Az egyik legértékesebb eredménye a fémlemezre való nyilazásnak az volt, hogy nemcsak a nyílhegy alakja volt fontos abban, hogy átüti-e a fémlemezt vagy nem, hanem az is, hogy mennyire edzett fémbôl készült a nyílhegy. Az alábbi táblázat az íj erejét, méretét, a nyilak hosszát, súlyát és a nyílhegy formáját mutatja be. A tûzfegyverek tökéletesedéséig az íj megbecsült és fontos fegyver volt a sztyeppei, de a középkori európai hadseregekben is. Az angol, magyar, tatár és török íjászok számtalan csatában bizonyították, hogy bármilyen ellenfelet képesek legyôzni. Kelet- Európában és a sztyeppén a kora újkorban is használták. Nem véletlen, hogy a képzômûvészetben is kedvelt téma az íjász, a nyilazás. A kísérleti régészet eredményei mindezt alátámasztották, igazolták. 55 font erõs magyar honfoglaló típusú íj Nyílvesszôk 45 cm a hajlós kar hossza 25 cm a merev íjszarv hossza 20cmahúrésamarkolatköztitávolság Bordás hosszúvágóélû 51 g 77,5 cm Fecskefarkú 49 g 79 cm Rövid vágóélû 48 g 79 cm Vésôalakú 51 g 78 cm Hosszú vágóélû 50 g 82,5 cm Fullánkos páncéltörô 48,5g 79 cm Gúlás páncéltörô 49 g 78,5 cm Hosszúgúlás páncéltörô 49 g 77 cm Ovális páncéltörô 50 g 77,5 cm védôképességérôl TEMESVÁRI Ferenc: Kelet és Nyugat között c. könyvében (Budapest é.n.), mely a Magyar Nemzeti Múzeum fegyverkiállításáról szól. Ugyanebben a könyvben olvasható, hogy a számszeríj 250 lépésrôl a lemezvértet képes átütni (25). Ugyanô a Fegyverkincsek, Díszfegyverek c. könyvében (Budapest 1982) sem ír a sodronyingek védôképességérôl vagy az íjak erejérôl. Nem ír a sodronyingek védôképességérôl Bull Igen felületesen ismerteti e könyv a keleti íjakat. A XIV. század elôtti íjakról így szól: A korai íjak még nem voltak annyira hatékony fegyverek, mint késôbb a rettegett, legendás,hosszúíjak. (BULL ) Igaz, ezekbôl megemlíti a szerzô, hogy rövid távon átütik a sodronyinget (ibid. 61). HOGG [é.n.] a Korai Páncélok (28) és a Páncélok 1100 után (38) címû fejezetben nem esik szó a sodronyok és vértek védôképességérôl. 25. Sir Ralph Payne-Gallwey szerin a hosszúíj maximális lôtávolsága 255 m, a számszeríjé 360 m. Szerinte taktikai lôtávolon belül nem adja meg, hogy milyen távolság ez mindkettô átüti a páncélt (HARDING ). 444

11 K ÜLÖNBÖZÔ NYILAZÁSI MÓDOK ÉS A S ZENT L ÁSZLÓ- LEGENDA ÍJÁSZÁBRÁZOLÁSAI Rövidítések ALLAN 1979 ALLAN, J. W.: Persian Metal Technology A. D. Oxford BULL 1999 BULL, Stephen: Évszázadok fegyverei. Budapest ERDÉLYI 1987 ERDÉLYI István: Pannoniai húsvét. Budapest GREENLAND 1993 GREENLAND, H.: The traditional archer s handbook. Bristol GYÖRFFY 1977 A magyarok elôdeirôl és honfoglalásról. Szerk. GYÖRFFY György. Budapest HARDING 1995 Fegyvertípusok enciklopédiája. Szerk. HARDING, D. Budapest HOGG [é.n.] HOGG, v. J.: A fegyverek enciklopédiája. Budapest é.n. KÜRTI LÔRINCZY 1991 KÜRTI Béla LÔRINCZY Gábor: avarnak mondták magukat Szeged LÁSZLÓ 1988 LÁSZLÓ Gyula: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest LÁSZLÓ 1993 LÁSZLÓ Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei. Budapest LIGETI 1962 A mongolok titkos története. Szerk. LIGETI L. Budapest LUKÁCS 1980 LUKÁCS Zs: A Szent László legenda a középkori magyar falfestészetben. In: Athleta Patriae. Szerk. MEZEY L. Budapest MARSACH 1986 MARSACH, B.: Silbersehätze des Orients. Leipzig NICOLLE 1999 NICOLLE, D.: Arms and Armour of the Crusading Era. II. London SZÖLLÔSI 2001 SZÖLLÔSI Antal: Nyílegyenesen. Mogyoród TRUGLY 1994 TRUGLY Sándor: Griffek és oroszlánok népe. Pozsony U. KÔHALMI 1972 U. KÔHALMI Katalin: A steppék nomádja lóháton, fegyverben. Budapest ZARNECKI 1990 ZARNECKI A.: Mátyás király hadserege. Budapest

12 H IDÁN C SABA L ÁSZLÓ ABSTRACT DIFFERENT METHODS OF ARCHERY AND THE DEPICTIONS OF ARCHERS IN THE SAINT LADISLAUS LEGEND Csaba László Hidán The study treats the themes of medieval archery, bow shooting techniques, and medieval depictions of archers. In the first part different bow carriages, methods of aiming, Eastern and Western shooting techniques, and the typical shooting modes of pedestrian and horseback archers are discussed. In the second part I proceed to the detailed analysis of the depictions in the picture sequence of the Saint Ladislaus legend, especially from the point of view of warfare and weapon history. The last section presents the results of experimental archaeology achieved in practice regarding the efficiency of bows and the possibilities of archers in warfare. 446

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996

SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 SZKÍTA KIFESTŐ Bérczi Szaniszló, Budapest, 1996 A Kárpátoktól az Altáj hegységig terjedt egykor a sztyeppevidéken élő szkíta műveltségű népek köre. Európában szkítáknak, Közép-Ázsiában szakáknak nevezték

Részletesebben

Vitézi Próba. Apród: Tárgyi feltételek: ing nadrág íj tegez 5 db nyílvessző

Vitézi Próba. Apród: Tárgyi feltételek: ing nadrág íj tegez 5 db nyílvessző Vitézi Próba Apród: ing nadrág 5 db nyílvessző fegyverek felismerése, megnevezése (, szablya, fokos, kelevéz) saját név leírása rovásírással 10 m-ről 40 cm oldalú négyzetbe 5 lövésből legalább 3 találat

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2004. 2. SZÁM 2-9. HIDÁN CSABA LÁSZLÓ

S TUDIA CAROLIENSIA 2004. 2. SZÁM 2-9. HIDÁN CSABA LÁSZLÓ S TUDIA CAROLIENSIA 2004. 2. SZÁM 2-9. HIDÁN CSABA LÁSZLÓ A XI-XIV. SZÁZADI SZTYEPPEI EREDETŰ BUZOGÁNYOK ÉS HASZNÁLATUK A buzogány, l bár a legegyszerűbb fegyverek közé tartozik, a mai értelemben viszonylag

Részletesebben

?A jó lövéshez három dologra van szükség. Jó íjra, jó vesszőre és jó íjászra.?

?A jó lövéshez három dologra van szükség. Jó íjra, jó vesszőre és jó íjászra.? Mottó:?A jó lövéshez három dologra van szükség. Jó íjra, jó vesszőre és jó íjászra.? /Vozár András/ A lovasnomád népek (hun, magyar, török, mongol stb.) összetett íjainak átlagos lőtávolsága nagyobb az

Részletesebben

SZABOLCSI VÁRJÁTÉKOK

SZABOLCSI VÁRJÁTÉKOK Szent László Király Ünnepe SZABOLCSI VÁRJÁTÉKOK Szabolcs Község, 2013. Június 28.-29.-30. WEB: facebook.com/szabolcsivarjatekok E-mail: info@szabolcsivarjatekok.hu Szervező: Szabolcs Vezér Íjászai Hagyományőrző

Részletesebben

A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ

A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ Bencsik Péter Borbély László A IX-XI. SZÁZADI MAGYAR ÍJ Litér-Gödöllő, 2014. Bevezetés A Magyar Íj szimbólum! Elválaszthatatlanul kötődik a Kárpát-medencében letelepedett elődeink életmódjához. Mindezt

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL

Kezdő íjászok kézikönyve KÉK NYÍL KÉK NYÍL 1 A FITA KÉK NYÍL MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG Találatok értékelése - pontszám Lőtávolság: Minimálisan elérendő pontok száma: 18 méter 115 pont Mozgástechnika: a lövésfolyamatot a következők

Részletesebben

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek

Kedves látogató! Fegyverek, harcban használt eszközök. Védőfegyverek. Támadófegyverek Kedves látogató! Szeretettel köszöntünk kiállításunkban, mely a 18-19. századi Perzsiát [ma Irán] mutatja be. A kiállítási termekben lenyűgöző tárgyak sorával képviselteti magát a férfiak világa, az írástudók

Részletesebben

Több nyíl a húzókézben. A lövésgyorsaság fokozásának egyik lehetősége

Több nyíl a húzókézben. A lövésgyorsaság fokozásának egyik lehetősége Sudár Balázs Több nyíl a húzókézben. A lövésgyorsaság fokozásának egyik lehetősége A sztyeppei lovas harcosok harci technikáinak számos részlete nem ismert, és valószínűleg örökre homályban is marad, több

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Nimród Próbája. A nap végén egy kétkarú mérlegen mérjük le, hogy milyen rangot ért el az íjász. (nyom-e akkora sújt tallérjainak az összessége)

Nimród Próbája. A nap végén egy kétkarú mérlegen mérjük le, hogy milyen rangot ért el az íjász. (nyom-e akkora sújt tallérjainak az összessége) Nimród Próbája A próba célja, hogy egy olyan kihívást teremtsen íjászainknak, amely szolgálja azok testi és szellemi fejlıdését, valamint megpróbálja kitartását, erejét, ügyességét, gyorsaságát és í jásztudását.

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (X.04.) számú rendelete a 34/2014. (XI.14.) számú rendelettel formailag egységes szerkezetben

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

EAA 3D. Kategóriák: CU HU(3D) CB OL BB TR-RB TR-LB PB-HB CRB

EAA 3D. Kategóriák: CU HU(3D) CB OL BB TR-RB TR-LB PB-HB CRB EAA 3D Általános szabályok: Az 5grain / # vesszősúly vagy 280 fps (a versenyző választhat) betartása kötelező. Amennyiben a vesszősebesség túllépi a 280fps+3% (288fps) sebességet, akkor a vessző súlya

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

VII. Patcai Várjátékok - Középkori Családi Fesztivál Szombati program - 2013-06-22.

VII. Patcai Várjátékok - Középkori Családi Fesztivál Szombati program - 2013-06-22. VII. Patcai Várjátékok - Középkori Családi Fesztivál Szombati program - 2013-06-22. Bemutatók 10:30-11:00 Hajítógép lövés Fekete Hollók Rendje 11:00-11:30 Inkvizíció, boszorkányégetés Börzsöny Nehézgyalogság

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok

LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok LUKÁCS ANTAL Fogarasföld autonómiája: keretek és korlátok A XIII. század eleji Erdélyben a források, a királyi vármegyék gazdaságitársadalmi struktúrája mellett, egy alternatív szerveződés típusát is rögzítik,

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Művészettörténeti fejtegetések

Művészettörténeti fejtegetések Művészettörténeti fejtegetések A tanulmány-trilógiám harmadik fejezete nem ténykérdéseket tárgyal, hanem művészettörténeti dolgokra akarja felhívni a figyelmet. Azonban az, hogy a harmadik részt megérthessék,

Részletesebben

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

A hun harc művésze Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2012 december 29. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt.

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

FEGYVERZET ÉS HARCI VISELET A XI XII. SZÁZADI IBÉRIAI-FÉLSZIGETEN

FEGYVERZET ÉS HARCI VISELET A XI XII. SZÁZADI IBÉRIAI-FÉLSZIGETEN S TUDIA CAROLIENSIA 2005. 4. SZÁM 33 45. HIDÁN CSABA LÁSZLÓ CID ALAKJA GIOVANNI PAOLUCCI CID CÍMŰ FILMJÉBEN ÉS A VALÓSÁGBAN FEGYVERZET ÉS HARCI VISELET A XI XII. SZÁZADI IBÉRIAI-FÉLSZIGETEN Rodrigo Díaz

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Kalandozok.hu. Kotariai hegyivadász

Kalandozok.hu. Kotariai hegyivadász MAGUS Kalandozok.hu Kotariai hegyivadász Hegyivadászok, vagy hozzájuk hasonlító harcosok szinte minden vidékén megtalálhatók Ynevnek, ahol magas, nehezen járható hegyeken, vagy amellett élnek emberek,

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

Az építészet társművészetei a romanika korában

Az építészet társművészetei a romanika korában Szerkesztette: Vágner Mátyás 2008 Az építészet társművészetei a romanika korában A romanika társművészetei díszítőművészetek. Nem létezik a klasszikus értelemben vett táblakép vagy körplasztika. A forma

Részletesebben

1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is!

1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is! 1. Fejtsétek meg a rejtvényt és találjátok ki, melyik településre gondoltunk, segít a címer is! Balatonendréd X R E T A D D N A B É N O L X 2. Válaszoljatok a következő kérdésekre! Milyen csipkefajtákat

Részletesebben

dr. Szőllősy Gábor: MENNYIVEL VOLTAK JOBB ÍJAIK A HONFOGLALÓ MAGYAROKNAK, MINT A KORABELI EURÓPA MÁS NÉPEINEK?

dr. Szőllősy Gábor: MENNYIVEL VOLTAK JOBB ÍJAIK A HONFOGLALÓ MAGYAROKNAK, MINT A KORABELI EURÓPA MÁS NÉPEINEK? dr. Szőllősy Gábor: MENNYIVEL VOLTAK JOBB ÍJAIK A HONFOGLALÓ MAGYAROKNAK, MINT A KORABELI EURÓPA MÁS NÉPEINEK? Keletkutatás 1995/ősz 37 51. Az íjászattal foglalkozó kutatásban a történelmi íjakat vizsgáló

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép: Súly: Ár: Átütő erő: Méreg:

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép:  Súly: Ár: Átütő erő: Méreg: Női fegyverek Az alábbiakban néhány olyan tipikus női fegyver bemutatása következik, amik nem is mindig fegyverek igazán, sokszor egyéb célokra készültek, és csak az emberi találékonyság és akarat hatására

Részletesebben

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont

1.2. j) A földesúr földbirtoka. j) item: Minden tartalmilag helyes válasz elfogadható. összesen 10 pont ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2014/2015 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI

A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI 11.ábra 1-5. A JÁTÉKVEZETŐK HIVATALOS KARJELEI Jelmagyarázat: játékvezető, aki a karjelet az általános feladatai keretében mutatja játékvezető, aki a karjelet csak egyes játékhelyzetekben mutatja az első

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Dél Dunántúli Régió Versenyszabályzata 2012.

Dél Dunántúli Régió Versenyszabályzata 2012. Dél Dunántúli Régió Versenyszabályzata 2012. 1. A versenysorozat versenyei, díjazás: A versenysorozat versenyei Dél-Dunántúli Régió tagegyesületei által 6 alkalommal kerül megrendezésre, helyszínenként

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

A rondell tőrök kialakulása és használata

A rondell tőrök kialakulása és használata A rondell tőrök kialakulása és használata Onozó Ervin Tartalom Tartalom...2 Bevezető...1 A fegyver...2 Kialakulása, változatai, megnevezésük...3 Használata...5 Összefoglalás...8 Felhasznált irodalom...9

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

Teodori Verolini A vívás művészete

Teodori Verolini A vívás művészete http://kardrendje.hu Teodori Verolini A vívás művészete Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola Egyesület Fordítás Teodori Verolini (HN 4 35) könyvéből 2012 Felhasználási feltételek Az itt látható dokumentum

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

BARANTA VILÁGKUPA VERSENYKIÍRÁS CSAPATOK ÉS VERSENYZŐK RÉSZÉRE

BARANTA VILÁGKUPA VERSENYKIÍRÁS CSAPATOK ÉS VERSENYZŐK RÉSZÉRE BARANTA VILÁGKUPA VERSENYKIÍRÁS CSAPATOK ÉS VERSENYZŐK RÉSZÉRE A verseny szakmai szervezője: Országos Baranta Szövetség (OBSZ) A verseny társszervezői: Mente Egyesület, Miskolc Város Önkormányzata, Magyarországi

Részletesebben

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013 Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 82 pont 1. Keresd meg és írd ki egymás alá a pontozott vonalakra etőhálóban megtalálható nyolc fogalmat! Magyarázd meg jelentésüket is! (A fogalmak a középkori egyházzal

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

Az íj- és nyíltegez felfüggesztése a XVII. században

Az íj- és nyíltegez felfüggesztése a XVII. században dr. Szebényi Tibor 2014 Bevezetés 1. kép. Illusztráció a perzsa Királyok Könyvéből Jelen írásom tárgya az íjász körökben lapos tegez néven ismert nyíltartó, és a vele szerves egységet képező készenléti

Részletesebben

Melléklet. 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán

Melléklet. 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán Melléklet 1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán 2. kép: A Batthyányak körmendi kastélya 4. kép: Batthyány Strattmann László, az orvos 3. kép: Batthyány

Részletesebben

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Kezdő íjászok kézikönyve PIROS. Toll

Kezdő íjászok kézikönyve PIROS. Toll PIROS Toll 1 A FITA PIROS TOLL JELVÉNY MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ISMERETANYAG TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE Lőtávolság: 6m Lövésszám: 15 (5x3 vessző) Elérendő teljesítmény: 12 találat 80 cm-es lőlapra (találat =

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban

Nyelvi szocializáció etnikailag vegyes házasságokban TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány XII. évfolyam 1-2. szám 2012. KARMACSI ZOLTÁN II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet, Beregszász, Ukrajna kozi1526@gmail.com Nyelvi

Részletesebben

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad

Kézdivásárhely. Ahol jól érzed magad Kézdivásárhely Ahol jól érzed magad 2010 Várostörténet Kézdivásárhely a felső-háromszéki medence legjelentősebb települése. A Torja területéhez tartozó vásáros helyből nőtte ki magát, ezért az első írásos

Részletesebben

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS Dr. Békési László A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS A Véget ért a MIG-korszak a konferencia címéhez kapcsolódva a Magyarországon elsőként repült és gázturbinás

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Töll László

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Töll László Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Töll László A harci vértezetek története (A nyugat-európai hadviselésben alkalmazott testvédelmi rendszerek fejlődéstörténete a 10. századtól a 16. század közepéig)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (III. 16.) KT. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Pakod Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 1.

Részletesebben

PANTANET és FORTINET kerítés

PANTANET és FORTINET kerítés PANTANET és FORTINET kerítés Szerelési útmutató BETAFENCE Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4, Poland tel. +48 77 40 62 200 faks. +48 77 48 25 000 or + 48 77 48 25 007 www.betafence.com Kerítésrendszerek

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2016. december 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Telepy Károly (Debrecen, 1828 Budapest, 1906): Vihar a pusztán, 1856 (vászon, olaj, 112,5 x 173 cm, jelezve jobbra lent: Telepÿ

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) Paks Város Önkormányzata címert alkot. A város címere: I. FEJEZET

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk:

1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: KIK A CSÁNGÓK ÉS HOL LAKNAK? 1. Első feladatunk, hogy pontosan körülhatároljuk: kikről lesz szó e könyvben. Célszerű ehhez abból kiindulni, ami a köztudatban a csángókról él. Általában hétfalusi, gyímesi,

Részletesebben

VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN. A feladatsor jellemzői

VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN. A feladatsor jellemzői VI.1. NEVEZETESSÉGEK HÁROMSZÖGORSZÁGBAN Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Háromszögek nevezetes vonalai és pontjai: szögfelező, oldalfelező merőleges, magasság, beírt kör és középpontja, körülírt kör

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Varázslók és Boszorkányok

Varázslók és Boszorkányok 0 Varázslók és Boszorkányok Szerepjáték Orosz Mihály Saját ingyenes kiadás Játék weboldala www.fermisjatek.gportal.hu 1 Előszó A Varázslók és Boszorkányok egy egyszerű kis szerepjáték. Első sorban kezdő

Részletesebben

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve:

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY. Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY SZÖVEGÉRTÉS 3. OSZTÁLY Tanuló neve, osztálya: Iskola neve, címe: Felkészítő tanár neve: A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Jászivány Község Képviselőtestületének. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete. Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről

Jászivány Község Képviselőtestületének. 10/2004.(VIII. 10.) rendelete. Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről Jászivány Község Képviselőtestületének 10/2004.(VIII. 10.) rendelete Jászivány Címerének és Zászlójának létesítéséről és használati rendjéről (egységes szerkezetben) Jászivány Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Információk a Khan Wars 4.5 verzióról

Információk a Khan Wars 4.5 verzióról Információk a Khan Wars 4.5 verzióról I. Új nép hozzáadva Perzsák A perzsa nép bónuszai: - +10% fémtermelés - 10% olcsóbb Íjászok - 10% gyorsabb Ostromgép készítés - 20% több hadjárat - 20% nagyobb Fal

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera.

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera. 2011. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 6. szám Kalendárium - Június - Nyárelő Zöld mozaik - A rákosi vipera Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - A mozgó kő Tudod-e?

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196 TEMPLOMVÁRAK Erdély kisebb, mezõvárosias vagy falusi településeinek lakói általában a helység központjában emelkedõ templomukat erõdítették az ellenséges támadások ellen, életük és javaik védelmére. Marosvásárhelyen

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet.

www.szigliget.hu Bővebb információ: SZIGLIGET Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. SZIGLIGET Bővebb információ: www.szigliget.hu Érdeklődni munkaidő alatt a +36 70/371 5346-os telefonszámon lehet. A szervezők a programok változtatási jogát fenntartják! Március 15-16. Tavaszváró Március

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK 1. A háborúk okai: a perzsák elfoglalják Kisázsia partvidékét és megszállják az ottani poliszokat, pl. Milétoszt el kell dönteni, ki kereskedjen az Égei-tengeren: a görögök vagy

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. A módosítására kiadott 14/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tények, számok, adatok a mai magyar vadászíjászatról

Tények, számok, adatok a mai magyar vadászíjászatról Tények, számok, adatok a mai magyar vadászíjászatról Az íj alkalmas a vadak elejtésére ez tény. Mégis a magyar vadásztársadalom évekkel ezelőtt még furcsán és szkeptikusan állt ehhez a csodás és nemes

Részletesebben