LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról"

Átírás

1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 24/2013. (X.04.) számú rendelete Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (X.04.) számú rendelete a 34/2014. (XI.14.) számú rendelettel formailag egységes szerkezetben ( )

2 2. oldal Lakitelek Önkormányzat 24/2013. (X.04.) számú önkormányzati rendelete Lakitelek Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX törvény pontja, illetve Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény 24. (5) bekezdés felhatalmazása alapján Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet Az Önkormányzat jelképei 1. Lakitelek Önkormányzatának jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer, zászló és díszpecsét. II. fejezet Az Önkormányzat címere 2. Az Önkormányzat címerének (a továbbiakban: címer) leírása: A Tisza folyót jelképező ezüstpólyával vízszintesen vágott csücskös talpú álló pajzs, amelynek felső kék mezejében bal oldalt Lakitelek természetvédelmi területére és a természetvédelmi terület őstölgyesére utaló lebegő arany tölgyfa, középen a település halászati múltját idéző, egymást keresztező három aranyhal, jobb oldalt a szőlő és gyümölcstermelési hagyományok és kultúra jelképeként háromleveles arany szőlőfürt látható. A pajzs alsó zöld mezejében a Honfoglalásra emlékeztet a lebegő helyzetű ezüst ló nyereggel, amely bal első lábát derékszögbe behajlítva áll. A címert vörös-arany és kék-ezüst takaróval díszített szembefordult nyitott sisak fedi. A címer használatának köre és módja 3. (1) A címert utaló és díszítő jelképként engedély nélkül lehet felhasználni: a) az Önkormányzat díszpecsétjén, zászlaján és annak változatain, b) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, valamint az önkormányzati képviselőknek készített levélpapírok fejrészén, borítékján, továbbá névkártyáin, c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken, d) a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeiben és hivatali helyiségeiben, e) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban, f) az Önkormányzat és szervei, valamint gazdasági társaságai által megjelentetett kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon, idegenforgalmi prospektusokon, g) az Önkormányzat által készíttetett ajándéktárgyakon és emléktárgyakon, h) a Lakiteleken működő, bejegyzett sportszervezetek versenyzőinek ruházatán, i) a Lakitelek belterületére vezető utak mellett, a közigazgatási határnál lévő táblán. (2) A címer választási tevékenység céljára nem használható.

3 3. oldal (3) A címer kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a belső méretarányok és színek megtartásával szabad használni. A címer elemei önállóan nem használhatóak. (4) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia, stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet. (5) A címer nyomdai úton (levélpapír, meghívó, stb.) fekete-fehér színben is előállítható és felhasználható. (6) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. (7) A címert a Képviselő-testület hozzájárulásával lakiteleki termékek esetében védjegyként lehet használni. III. fejezet Az Önkormányzat zászlaja 4. Az Önkormányzat zászlajának (a továbbiakban: zászló) leírása: A zászlólap arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap, amelynek színe hófehér. Rajta az első harmad vonalában, mint tengelyen foglal helyet az Önkormányzat címere. A zászlólap vége arannyal rojtozott. Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 90 cm. A zászlórúd és az esztergált zászlócsúcs aranyozott, amelynek anyaga fa. A zászló használatának köre és módja 5. (1) A zászlót utaló és díszítő jelképként engedély nélkül használható: a) a Polgármesteri Hivatal, valamint önkormányzati intézmények épületein, b) a Képviselő-testület ülésein, c) az önkormányzat tisztségviselőinek hivatali helyiségeiben, d) nemzeti, állami és községi ünnepek alkalmával, e) a település életében jelentős rendezvények, események alkalmával, f) más településekkel való bel- és külföldi kapcsolatban, g) nemzeti, helyi, vagy megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra eresztve. (2) A zászlót a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében kell elhelyezni. (3) A zászló lobogó formájában is használható. A zászlót rúdra szögezve, a lobogót rúdra felvonva kell alkalmazni. (4) A Lakiteleken bejegyzett sportszervezetek a településen vagy a településen kívül megrendezésre kerülő versenyeken, mérkőzéseken, egyéb sporteseményeken és az eredményhirdetés alkalmával a település zászlaját (lobogóját) külön engedély nélkül használhatják.

4 4. oldal IV. fejezet Az Önkormányzat díszpecsétje 6. Az Önkormányzat díszpecsétjének (továbbiakban: díszpecsét) leírása: körpecsét, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva. A díszpecsét használatának köre 7. (1) A díszpecsétet önkormányzati jelképként a következő esetekben lehet használni: a) a Képviselő-testület által alapított kitüntető díjak díszoklevelein, illetőleg emléklapokon, b) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban. (2) A díszpecsétet a polgármester irodájában őrzi. (3) A díszpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható. V. fejezet A Lakitelek településnév használata 8. (1) A Lakitelek nevet, illetve megjelölést, vagy annak rövidített, toldalékos, vagy hozzákapcsolt közszóval ellátott változatának formáját bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság elnevezéséhez, logójához, továbbá bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tevékenysége vagy működése folytatásához csak Lakitelek Önkormányzatának előzetes engedélye alapján használhatja. (2) A név használatát csak olyan természetes személyek kérhetik, akiknek állandó lakóhelye Lakiteleken van, továbbá olyan jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok kérhetik, amelyeknek székhelye Lakitelek közigazgatási területén van, vagy kérelmükben valószínűsítik a településsel való kapcsolat, illetve a településhez való kötődés indokoltságát. (3) Engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelezettek azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéb szervek és szervezetek, amelyek e rendelet hatályba lépését megelőzően a település nevét bármilyen alakban jogszerűen és folyamatosan használták. (4) Az (1)-(3) bekezdések, valamint a szabályait a Tőserdő településrész névhasználatára is alkalmazni kell.

5 5. oldal VI. fejezet Az önkormányzati jelképek és a Lakitelek településnév használatának kérelmezési rendje 9. (1) Az önkormányzati jelképek és a Lakitelek településnév használata iránti kérelmet írásban lehet benyújtani Lakitelek polgármesterének. A díszpecsét lenyomatának használata nem kérelmezhető. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kérelmező nevét (megnevezését) és székhelyét (telephelyét), b) a kérelmező tevékenységi körét, c) a kérelmezett jelkép vagy a Lakitelek név használatának célját és módját, d) a kérelmezett jelkép vagy a Lakitelek név használatának időtartamát, e) a kérelmező tevékenysége a Lakitelek iránt megbecsülés fokozására és a közfigyelem felkeltésére mennyiben alkalmas. (3) Az önkormányzati jelképek és a Lakitelek név használatának engedélyezése, illetve visszavonása a Képviselő-testület kulturális szakterülettel megbízott bizottságának (a továbbiakban: bizottság) hatáskörébe tartozik. Ez alól kivétel a 3. (7) bekezdés szerinti védjegy kérelem, melyben a Képviselő-testület dönt. (4) A védjegy-kérelem elbírálásakor meg kell vizsgálni, hogy a védjeggyel védeni kívánt termék valóban Lakiteleken készül-e, Lakitelekkel azonosítható-e, minősége, jellege, a kérelmező tevékenységének jelentősége indokolttá teszi-e a címer használatát. Ezt a kérelmezőnek kell bizonyítania. A védjegy-kérelemről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. Az engedély tartalma 10. (1) Az önkormányzati jelképek vagy a Lakitelek név használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell: a) a jogosult nevét (megnevezését) és székhelyét (telephelyét), b) az engedélyezett jelkép vagy a Lakitelek név használatának célját és módját, c) az engedély érvényességének időtartamát, d) az engedélyezett jelkép vagy a Lakitelek név használatával kapcsolatos egyéb kikötéseket. (2) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat: a) tevékenység folytatásának időtartamára, b) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig történő felhasználásra, c) egy alakalomra, d) határozatlan időre. (3) A jogosult az engedélyt másra nem ruházhatja át. Az engedély kiadásának megtagadása, visszavonása 11. (1) Az engedély kiadását meg kell tagadni: a) ha a használat vagy annak módja és körülménye

6 6. oldal - alkalmas a település jó hírnevének csorbítására, a közerkölcsöt, vagy a közízlést sérti, vagy erre alkalmas tevékenység megjelölésére szolgál, - valótlan, vagy félrevezető formában utal Lakitelek településre, b) ha a kérelmező nem Lakiteleken működik (székhelye, telephelye nem Lakiteleken van bejegyezve), illetve termék esetén, amelyet nem Lakiteleken állítanak elő, valamint, ha a kérelemből egyértelműen nem derül ki a településsel való kapcsolat, a településhez való kötődés indokoltága, c) ha a jelképek használatát korábban a kérelmezőtől már megvonták, és újabb kérelmében a megvonással érintett korábbi tevékenységéhez, termékéhez ugyanolyan módon és formában kéri a jelképek használatát engedélyezni. (2) Az engedélyt vissza kell vonni, ha a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti körülmények a használat során merülnek fel, b) a jogosult szervezet már nem Lakitelek működik (székhelyét, telephelyét megszünteti), az Önkormányzat jelképével ellátott terméket már nem Lakiteleken állítják elő, a településsel való kapcsolat időközben megszűnt, c) a jogosult az Önkormányzat jelképeit nem az engedélyben meghatározott módon, formában, illetve célra használja. (3) A kiadott engedély visszavonásával egyidejűleg szabálysértési eljárást lehet indítani, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket megsérti, illetőleg nem tartja be. (4) Az Önkormányzat jelképeinek engedélyezése, illetve az engedély visszavonása önkormányzati hatósági eljárás, amelynek jelen rendeletben nem szabályozott szabályaira a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. VII. fejezet Lakitelek fellobogózása 12. (1) Lakitelek közterületeit fel kell lobogózni a) március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulóján, b) június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján, c) augusztus 20-án, az államalapító Szent István király ünnepén, d) október 6-án, az Aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján, valamint e) október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulóján. f) 1 november 4-én, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján, nemzeti gyásznapon. (2) 2 A zászlók elhelyezkedése: oszloponként váltakozva egy nemzeti színű és egy Lakitelek címeres zászló. Az (1) b), d) és f) pontja esetében oszloponként váltakozva nemzeti színű és fekete zászló. (3) A fellobogózást az emléknapot megelőző nap óráig, a zászlók levételét az emléknapot követő nap óráig el kell végezni. 1 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 2.. Hatályos november 15-től. 2 Módosította a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 3.. Hatályos november 15-től.

7 7. oldal (4) Közterületen álló létesítményeken zászlótartót csak úgy szabad felszerelni, hogy a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon. (5) A bizottság vagy szükség esetén a polgármester is elrendelheti az (1) bekezdésben felsorolt időpontokon kívül Lakitelek közterületeinek fellobogózását. (6) A fellobogózás egyes útvonalakon vagy egyes útvonalak által határolt közterületekre is elrendelhető. (7) Jelentős események alkalmából a helyi egyházak és társadalmi szervezetek kérhetik a bizottságtól a fellobogózás elrendelését, amennyiben vállalják annak költségét. A Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (házasságkötő terem) található jelképek 12/A 3 (1) A Polgármesteri Hivatal tárgyalótermének (házasságkötő terem) falán történelmi zászlók találhatók, az 1. melléklet szerinti sorrendben, képi megjelenítésben illetve méretben. A történelmi zászlók környezete nem változtatható meg, illetve a zászlók nem takarhatók el. (2) A Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (házasságkötő terem) hivatalos, illetve történelmi zászlók találhatók a 2. melléklet szerinti felsorolásban, illetve sorrendben. A teremben külön engedély nélkül el lehet helyezni lakiteleki civil szervezetek, illetve Lakitelek testvértelepüléseinek zászlóit. (3) A Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (házasságkötő terem), valamint egyéb tárgyaló helyiségekben ( kis tárgyaló ) nem helyezhető el külföldi állam, valamint nemzetközi, államközi, illetve államok feletti, vagy nemzetek fölötti (szupranacionális) szervezet zászlaja. Ez alól kivételt képez, ha külföldi állam, illetve a felsorolt szervezetek képviselője érkezik a tárgyalóterembe, mely esetben a látogatás idejére el lehet helyezni a zászlót, amit a látogatást követően a teremből el kell távolítani. (4) A Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (házasságkötő terem), a hivatalos zászlók előtt, a 3. számú melléklet szerinti formában és képi megjelenítésben el kell helyezni Magyarország Alaptörvényének díszkiadását. A Polgármesteri Hivatal előtti lobogók rendje 12/B 4 (1) A Polgármesteri Hivatal épülete előtt zászlótartó árbocon lobogók elhelyezése kötelező. A Polgármesteri Hivatal épületével szemben állva, balról jobbra haladva a következő zászlókat kell állandó jelleggel elhelyezni: Lakitelek települési lobogója, magyar nemzeti lobogó, Bács-Kiskun megye lobogója. (2) Június 4-én és október 6-án Bács-Kiskun megye lobogója helyén gyászlobogót kell elhelyezni, a magyar nemzeti és a lakiteleki lobogó egyidejű félárbocra engedése mellett. Amennyiben a (4) bekezdés szerinti további lobogók kerülnek elhelyezésre, június 4-én és október 6-án ezek is félárbocra engedendők. (3) Eseti jelleggel, gyász kifejezése jeléül maximum 14 nap időtartamra Bács-Kiskun megye lobogója helyén gyászlobogó helyezhető el, melyről a polgármester dönt. 3 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1.. Hatályos november 15-től. 4 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1.. Hatályos november 15-től.

8 8. oldal (4) Az (1) bekezdés szerinti lobogók megtartása mellett újabb lobogók is elhelyezhetők a Polgármesteri Hivatal épülete előtt a következő sorrend megtartása mellett, amennyiben erre a tárgyi feltételek adottak (árboc, zászló): 1. Honfoglalás-kori zászló 2. Szent István király zászlaja 3. Árpád-házi királyok árpád-sávos zászlaja 4. Árpád-házi királyok kettős-keresztes zászlaja 5. Anjouk királyi zászlaja 6. Hunyadi János kormányzó zászlaja 7. Mátyás király fekete seregének zászlaja 8. Zrínyi Miklós zászlaja 9. Nyitra vármegyei nemesi felkelők zászlaja a török időkből 10. Bocskai hajdúhadnagyának zászlaja 11. Bethlen Gábor fejedelem zászlaja 12. Thököly Imre fejedelem zászlaja 13. II. Rákóczi Ferenc fejedelem zászlaja 14. II. Rákóczi Ferenc lovasságának zászlaja 15. Baranyai huszárezred 18. századi zászlaja 16. Jászkun huszárok zászlaja az 1770-es évekből 17. Pest vármegyei nemesi felkelők zászlaja a napóleoni háborúk idejéből as gyalogsági zászló as lovassági zászló 20. Magyar Királyi Honvédség zászlaja 1869-ből 21. Magyar Királyi Honvédség zászlaja 1938-ból 22. Demokratikus Honvédség zászlaja 1949-ből os lyukas zászló 24. Európai Unió zászlaja (5) A (3) bekezdés szerinti tárgyi feltételek biztosításáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. (6) A Polgármesteri Hivatal homlokzatán zászló, illetve zászlórúd nem helyezhető el, tekintettel az (1) bekezdés rendelkezéseire. (7) A Polgármesteri Hivatal épülete előtti lobogókat háromhavonta, illetve szükség szerint tisztítani, elhasználódásuk esetén azonnal cserélni kell. Az Önkormányzat tulajdonában lévő épületek előtti zászlók, illetve lobogók rendje 12/C 5 (1) A Községi Könyvtár épülete előtt található zászlótartó árbocon lévő lobogók tekintetében a 12/B rendelkezései az irányadók. (2) Az Eötvös Iskola, az Iskolai Napközi Otthon, a Művelődési Ház és a Gondozási Központ épülete előtt zászlótartóban kell elhelyezni a magyar nemzeti és a Lakitelek települési zászlót. További zászlók elhelyezésére a 12/B (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni a zászlókra vonatkozó eltéréssel. (3) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde két óvodai, illetve egy bölcsődei tagintézményének épülete előtt a (2) bekezdés rendelkezése az irányadó. 5 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1.. Hatályos november 15-től.

9 9. oldal (4) Az Országzászló és az Emlékezés Harangja 12/D 6 (1) A Templom parkban áll az Országzászló emlékmű, melyen bronzból készült turul szobor található, mögötte pedig az angyalos középcímerrel díszített nemzeti lobogó a következő felirattal: Hiszek Magyarország feltámadásában!. Az angyalos címerrel díszített nemzeti lobogót félárbocon kell tartani. Az Országzászló előtt tartandó, nemzeti ünnepeket megünneplő ünnepségek esetén az ünnepség kezdetén az Országzászlót a zászlótartó rúd csúcsáig fel kell húzni, majd az ünnepség záró aktusaként újból félárbocra kell engedni. (2) A Templom parkban áll az Emlékezés Harangja, mely minden nap perckor kettő perces harangzúgással emlékezik az június 4. napján kelt trianoni békediktátumra. Az Emlékezés Harangja működésének tárgyi feltételeit Lakitelek Önkormányzata biztosítja. Üdvözlő, elköszönő, és közterületen elhelyezendő egyéb táblák 12/E 7 (1) Lakitelek belterületének valamennyi határán üdvözlő és elköszönő táblák találhatók a 4. számú melléklet szerinti képi megjelenítésben. (2) Az üdvözlő táblák állagmegóvásáról évente festéssel kell gondoskodni. Elhasználódásuk esetén a táblákat cserélni kell. (3) Lakitelek belterületének határán, vagy egyéb, közterületnek minősülő, illetve önkormányzati tulajdonban álló területen tilos olyan táblát elhelyezni, amelyen külföldi állam, valamint nemzetközi, államközi, illetve államok fölötti, vagy nemzetek fölötti (szupranacionális) szervezet zászlaja, címere, jelképe található. Ez alól kivételt képeznek a hivatalos pályázatban vállalt táblák. VIII. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 13. (1) Az önkormányzati jelképekkel és a névhasználattal összefüggésben kiadott engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. (2) E rendelet szabályait a hatályba lépését követő ügyekben kell alkalmazni, de a hatályba lépése előtt már használt jelen rendelet hatálya alá tartozó jelképek vagy név használatát az engedélyező megtilthatja a 11. (2) bekezdése szerinti feltételek esetén. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: - a helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló 14/1993. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet, - a Lakitelek településnév használatáról szóló 37/2004. (XII.01.) számú önkormányzati rendelet, - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 14/2005. (X.25.) számú önkormányzati rendelet, 6 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1.. Hatályos november 15-től. 7 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 1.. Hatályos november 15-től.

10 10. oldal - az egyes helyi rendeletek módosításáról szóló 19/2012. (V.04.) számú önkormányzati rendelet. (4) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Lakitelek, október 3. Felföldi Zoltán sk. polgármester dr. Tóth-Péli Emőke sk. jegyző

11 11. oldal 8 1. melléklet 1. Honfoglalás-kori fejedelmi zászló A IX. századból semmiféle zászló ábrázolás nem maradt fenn, ezért csak analógiák alapján lehet őket rekonstruálni. Abban a korban a fejedelmi szín a vörös volt, ami a későbbi magyar címer alapszíne is. Mérete: 50x77 cm 2. Szent István zászlajának rekonstrukciója A rekonstruált zászló egy, a X-XI. században általános zászlótípust mutat. Ebben a korban jelképek még nem szerepeltek a zászlólapon, hanem a csúcson elhelyezett háromdimenziós jelképek szokásosak. Mérete: 50x77 cm 3. Árpád-házi királyi zászló a XII. század végétől A zászló III. Béla ( ) idején jelent meg. A kettős kereszt ebben az esetben bizánci jelkép, III. Béla hosszú ideig a bizánci udvarban élt és az uralkodó kettős, világi és transzcendentális hatalmát jelképezi. A későbbiekben hozzá csatlakozó hármas ív az országot, majd a Golgota hegyét jelképezte. A XVII. századtól kapcsolódik hozzá a Magyar Királyság geográfiája. Mérete: 50x77 cm 4. Árpád-házi királyok családi zászlaja A vörössel és eredetileg ezüsttel sávozott zászló I. Imre uralkodása alatt ( ) jelenik meg, részint, mint zászló, részint, mint címer, és ekként létezett a XVI. század végéig. A vegyes-házi királyok minden esetben családi, azaz a sávozott zászlót, illetve címerrészt használták, ezzel jelezték rokonságukat az Árpádokkal. Mérete: 47x77 cm 5. Anjou királyi zászló Jellegzetes középkori banner típusú zászló. Az Anjou uralkodók, Károly Róbert ( ) és Nagy Lajos ( ) idejéből származik. Ezen a zászlón jelenik meg először, hogy vegyes-házi uralkodók saját színeiket (címerüket) egyesítik az Árpád-házi királyok családi színeivel, ezzel is jelezve uralmuk legitimitását. Mérete: 46x77 cm 8 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 4.. Hatályos november 15-től.

12 12. oldal 6. Hunyadiak családi zászlója A zászló elméleti rekonstrukció. Hunyadi János 1453-as címere alapján készült, ahol is a családi hollós címert V. László adományaként a bátorságot jelző vörös oroszlánnal egészítették ki. Mérete: 50x47 cm 7. A Fekete Sereg zászlója Jellegzetes fecskefarkú zászló, melyet a corvinák egyikében fennmaradt miniatúra, amely Corvin János 1485-ös bécsi bevonulását ábrázolja, alapján rekonstruálták. A zászló az Árpád-házi családi sávokat, valamint a cseh királyság oroszlános címerét egyesítette a negyedelt pajzsban, középen a hollós családi címerrel. A sávok és az oroszlán eredetileg ezüst színűek voltak, ám az ezüst a miniatúrán oxidálódott, így hagyománytiszteletből feketével ábrázolják a zászló rekonstrukcióján. Mérete: 52x63 cm 8. A szigetvári hős Zrínyi Miklós zászlaja A nevezetes kirohanásakor (1566) a hadvezér olyan zászló alatt halt meg, nekamely egyik oldalán a császár, másik oldalán az ország címere volt. A rekonstrukció a kor fecskefarkú zászlótípusát idézi. Zöld alapszíne a kor kedvelt, leginkább a huszárság zászlóira emlékeztető szín. Mérete: 78x67 cm 9. Bocskai szalontai hajdúinak hadnagyi standardja A zászló egy XIX. századi másolat alapján készült másolat, ahol a hajdúkat jelképező oroszlán a császári erőket jelképező sast tépázza. Formája régies, valójában egy standard forma. A standard rangjelző zászlóként szerepel a XVII. században. Mérete: 47x56 cm 10. Bethlen Gábor zászlója A jellegzetes erdélyi stílusú zászló Bethlen Gábor címerét ábrázolja, körülötte az erdélyi nemzetek jelképeivel. A zászló eredetije a XIX: század végén a millenniumi kiállításon még ép volt, a II. világháborúban azonban elpusztult. Mérete: 46x62 cm

13 13. oldal 11. Rákóczi fejedelem zászlója A kortárs szóhasználatban magyar módra vágott, azaz vörösfehér sávozott zászlón a fejedelem jelmondata olvasható, magyarul: Az igaz ügyet nem hagyja el az Isten. A zászló másik oldalán a fejedelem nevének rövidítése látható. Mérete: 86x44 cm 12. Kuruc lovassági zászló A fecskefarkú zászló előlapján a Magyar Királyság lombkoronás címere látható Pro Libertate felirattal, hátlapján Rákóczi fejedelem címere és kibocsátás éve. Alapszíne a lovassági zászlókra jellemző zöld szín, klasszikus lángnyelv díszítéssel. 84x48 cm es honvéd lovassági zászló A honvéd zászlók jellegzetessége a körbefutó háromszögekből álló piros-zöld éksor, azaz farkasfog díszítés. Előlapjukon mindig a magyar kiscímert ábrázolták, a trónfosztás után korona nélkül, hátlapjukon pedig a Magyarok Nagyasszonya látható. Mérete: 83x44 cm os forradalmi zászló Egy hirtelen jött ötlettől hozta létre az eufórikus hangulatában lévő tömeg. Egyszerűen kivágták a gyűlölt címert a nemzeti trikolór közepéből. Elsőként október 23-án a Bem téren kapott szerepet a lyukas zászló. A Műegyetem hallgatói a Külügyminisztérium erkélyén lévő vörös zászlót cseréltették le. Ettől kezdve az 56-os szabadságharc jelképe. Mérete: 53x53 cm

14 14. oldal 9 2. melléklet A Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (házasságkötő terem) található hivatalos, illetve történelmi zászlók 1. A magyar címerrel szemben állva, jobb felől, balról jobbra haladva a) magyar nemzeti zászló b) Lakitelek zászlója c) Bács-Kiskun megye zászlója d) székely zászló 2. A magyar címerrel szemben állva, bal felől, balról jobbra haladva a) Árpád-házi királyok zászlója b) IV. Béla zászlója (hármas halom és kettős kereszt) c) Lakitelek millenniumi zászlója d) 1956-os zászló melléklet Magyarország Alaptörvényének elhelyezése a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (házasságkötő terem) 9 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 4.. Hatályos november 15-től. 10 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 4.. Hatályos november 15-től.

15 15. oldal melléklet Lakitelek belterületének határain található üdvözlő és elköszönő táblák 11 Beiktatta a 34/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet 4.. Hatályos november 15-től.

Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(XII.15.) rendelete. A helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatuk rendjéről

Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(XII.15.) rendelete. A helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatuk rendjéről Kallósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(XII.15.) rendelete A helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatuk rendjéről Kallósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer és zászló. II.

I. fejezet. Önkormányzat jelképei. Az Önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: címer és zászló. II. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (II. 3.) rendelete Tét Város címeréről, zászlajáról, pecsétjéről, díszpolgáráról, jó sportoló - jó tanuló, közösségi munkáért, tiszteletbeli polgár,

Részletesebben

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Újkígyós Város jelképeiről és jelképek használatáról Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.

Részletesebben

Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról

Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2000. /XI. 29./ Kr. rendelet Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról Debrecen Megyei Jogú

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. április 30. Kifüggesztve: 2014. április 30-2014. május 16. Dr. Kelemen Henrietta jegyző

Kihirdetve: 2014. április 30. Kifüggesztve: 2014. április 30-2014. május 16. Dr. Kelemen Henrietta jegyző 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról, valamint Kunszentmiklós város jelképeinek

Részletesebben

A Képviselő-testület 2015. június 24-i soros ülésére

A Képviselő-testület 2015. június 24-i soros ülésére Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 40 - /2015. ELŐTERJESZTÉS Készült: Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10 / 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati címer, zászló és a településnév használatának rendjéről Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról

Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról Boda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(X.24.) Kt. sz. rendelete a község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és azok használatáról Boda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 22/2005. (IX.02.), 31/2005. (XII. 01.) önkormányzati rendelettel módosított 23/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata jelképeiről

Részletesebben

11/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelete A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L

11/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelete A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 11/2000. (IX. 21.) önkormányzati rendelete A HELYI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR L A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

JÁSZSZENTÁNDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KEPVISELOTESTULÉTENEK. 1. szakasz

JÁSZSZENTÁNDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KEPVISELOTESTULÉTENEK. 1. szakasz JÁSZSZENTÁNDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KEPVISELOTESTULÉTENEK 1991. évi 15sz.. önkormányzati RENDELETE ( egységes szerkezetben) Jászszentadrás község címerének és zászlajának létesítéséről Jászszentandrás

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013. március 1.) Tapolca

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 13/2011. (VIII. 26.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 13/2011. (VIII. 26.) rendeletével módosított Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 13/2011. (VIII. 26.) rendeletével módosított 10/2005. (IV. 29.) rendelete Rákóczifalva címerének és

Részletesebben

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 8/1999. /V.1./ számú Ö.K. rendelete Üllő Nagyközség jelképeiről és azok használatáról

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 8/1999. /V.1./ számú Ö.K. rendelete Üllő Nagyközség jelképeiről és azok használatáról Üllő Nagyközségi Önkormányzat 8/1999. /V.1./ számú Ö.K. rendelete Üllő Nagyközség jelképeiről és azok használatáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2000. (III. 18.) számú, a 9/2007. (V.5.)

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Telefon: 66/441-156; Fax: 66/441-122

5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Telefon: 66/441-156; Fax: 66/441-122 BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Telefon: 66/441-156; Fax: 66/441-122 Előkészítő: Seeberger Kitti Véleményező bizottság: a Közgyűlés bizottságai NYILVÁNOS ülés

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának rendjéről

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1995. (V.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1995. (V.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1995. (V.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6)

Részletesebben

1. Pécs Város hivatalos jelképei. 1. Pécs Város hivatalos jelképei: a Város címere, zászlaja és lobogója.

1. Pécs Város hivatalos jelképei. 1. Pécs Város hivatalos jelképei: a Város címere, zászlaja és lobogója. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete Pécs Város jelképeiről, a Város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának

Részletesebben

5/2006.(III.31.) rendelete Kecel város címeréről, zászlajáról, ünnepi pecsétjéről, azok használatának rendjéről

5/2006.(III.31.) rendelete Kecel város címeréről, zászlajáról, ünnepi pecsétjéről, azok használatának rendjéről KECEL VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK A 10/2012.(V.31.)sz., a 16/2009.(XI.12.) sz., a 12/2006.(V.30.) sz., a 6/2006. (IV.12.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 5/2006.(III.31.) rendelete

Részletesebben

INDOKOLÁS. A rendelet-tervezetet megtárgyalta a Képviselő-testület mindkét bizottsága, annak elfogadását javasolják.

INDOKOLÁS. A rendelet-tervezetet megtárgyalta a Képviselő-testület mindkét bizottsága, annak elfogadását javasolják. INDOKOLÁS Jánoshalma címerének és zászlójának használata eddig is szabályozott volt. Az eddigi rendelkezések bizonyos pontosításokkal beépítésre kerültek a rendeletbe. A település neve, Jánoshalma felhasználása

Részletesebben

1. Balatonfűzfő város jelképei. 1. Balatonfűzfő település egységének és önkormányzati autonómiájának szimbólumai a címer és a zászló.

1. Balatonfűzfő város jelképei. 1. Balatonfűzfő település egységének és önkormányzati autonómiájának szimbólumai a címer és a zászló. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete Balatonfűzfő város jelképeiről és a Balatonfűzfő név használatáról Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Általános rendelkezések

2. Általános rendelkezések Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának /2014. (.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, valamint a házszám megállapításának, emléktábla elhelyezésének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 1/2001. (III.1) Kgy. sz. rendelettel, a 6/2004. (IV.30.) rendelettel, a 10/2012. (VII. 4.) önkormányzati

Részletesebben

11/1999. / V. 25./ MÖK sz. rendelet

11/1999. / V. 25./ MÖK sz. rendelet 1 11/1999. / V. 25./ MÖK sz. rendelet Mezőberény város címere és zászlója használatáról Mezőberény Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.. Kázsmárk Község Napja

1.. Kázsmárk Község Napja Kázsmárk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III.14.) önkormányzati rendelete Kázsmárk Község Napjáról, az önkormányzat jelképeiről és azok használatáról, valamint a helyi kitüntetések

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(III. 4.) önkormányzati rendelete az Ajka helységnév, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L

A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H Á Z S Z Á M O K M E G Á L L A P Í T Á S Á N A K S Z A B Á L Y A I R Ó L M Á R K Ó K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E LŐ-TESTÜLETÉNEK 7 / 2 0 1 4. ( I X. 2. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E A K Ö Z T E R Ü L E T E K E L N E V E Z É S É N E K, A H

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT

MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (XI.19.) rendelete a Budapest, IX. ker. MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Soroksári út Boráros tér Petőfi híd Duna folyam Lágymányosi

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (...) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (....) önkormányzati rendelete A közterületek használatának rendjéről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet.

Általános rendelkezések. (2) A tisztességes temetéshez való jog megkülönböztetés nélkül mindenkit megillet. 1 Gyál Város Önkormányzatának 8/2000.(IV.03.) Ök. számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről 1 (a 27/2000.(VI.30.), a 30/2000.(XI.08.), a 6/2002.(III.25.), a 22/2004.(XI.4.), a 7/2007.(III.10.), a

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete. Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete. Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról A Somogy Megyei Közgyűlés 9/1992.(V.21.) önkormányzati rendelete Somogy megye jelképeiről és a jelképek használatáról 1 A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, elismerések alapítása

1. Általános rendelkezések, elismerések alapítása FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2016. (III.08.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E az önkormányzat által adományozható elismerésekről Földes Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya Vámosmikola község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) rendelete a közterület használatáról és a közterület használati díjakról a módosításáról szóló 13/2008.(XI.27.) rendelettel egységes

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Iroda Ügyszám: 22285/2013. J a v a s l a t a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 16/1992.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (09.25.) Önkormányzati rendelete közterületek és középületek fellobogózásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (09.25.) Önkormányzati rendelete közterületek és középületek fellobogózásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (09.25.) Önkormányzati rendelete közterületek és középületek fellobogózásáról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a Magyarország címerének

Részletesebben

2. (1) A város címere az e rendeletben szabályozott módon, kizárólag a városra utaló jelképként és díszítő elemként használható fel.

2. (1) A város címere az e rendeletben szabályozott módon, kizárólag a városra utaló jelképként és díszítő elemként használható fel. Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1992. (XI.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-08-05 -tól Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1992. (XI.16.) önkormányzati rendelete A városi címer

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL VALAMINT BUDAÖRS VÁROS NEVÉNEK, CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATÁRÓL

Részletesebben

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

18/2009./IX.14./ sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009./IX.14./ sz. rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 16../1/

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 14/2012.(V.30.), 17/2012.(IX.14.) és a 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 14/2012.(V.30.), 17/2012.(IX.14.) és a 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2012.(V.30.), 17/2012.(IX.14.) és a 22/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 10/1997.(XI. 27.) önkormányzati rendelete a községi címer

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Gyömrő Város Önkormányzatának 33/2007. (XII.13.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről és szabályairól a 21/2008. (XII.19.) 32/2009. (XII.17.) sz. és a 26/2010. (XII.16.) sz. rendelettettel

Részletesebben

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról BAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy a lakosság közvetlenül, illetve

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. A temető üzemeltetése A Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 20/2007. (XI.26.) KT. sz. rendelete kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására és a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/2000./VII.14./ r e n d e l e t e a

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/2000./VII.14./ r e n d e l e t e a Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2000./VII.14./ r e n d e l e t e a helyi címer- és zászló alapításáról és használatának rendjéről. Monostorapáti község Önkormányzata az 1990.

Részletesebben

1. A város címere. 1. (1) Oroszlány város címere hegyes talpú pajzs, kék mezőben, zöld pázsiton, jobbra forduló, ágaskodó, egyfarkú, arany oroszlán.

1. A város címere. 1. (1) Oroszlány város címere hegyes talpú pajzs, kék mezőben, zöld pázsiton, jobbra forduló, ágaskodó, egyfarkú, arany oroszlán. Oroszlány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (XI.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről, városi kitüntetések alapításáról, azok használatának rendjéről Oroszlány Város

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Andornaktálya Települési Önkormányzat 6/2006. (03. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Andornaktálya község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről

Andornaktálya Települési Önkormányzat 6/2006. (03. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Andornaktálya község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről Andornaktálya Települési Önkormányzat 6/2006. (03. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Andornaktálya község címeréről, zászlajáról és pecsétjéről Andornaktálya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Fogalom-meghatározások Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005.(X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat

A Szőcsi Önkormányzat A Szőcsi Önkormányzat 2/1994. (I. 31.) r e n d e l e t e a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl 1 [egységes szerkezetbe foglalva a 3/2004.(II. 11.) és a 11/2005.(X.14.) rendelettel]

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I.

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről. I. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII. 16.) önkormányzati rendelete A temetkezés helyi rendjéről Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya

Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete. A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. A rendelet hatálya Jászapáti Város Önkormányzat 30/2005./XII.l./ rendelete A köztemetőről és a temetkezésről Egységes szerkezetben 2012.05.18. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és

Részletesebben

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 20/2005. (XI. 29.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről (Egységes szerkezetben!) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

30/1999.(X.26) számú rendelete A helyi építészeti értékek védelméről. (Egységes szerkezet)

30/1999.(X.26) számú rendelete A helyi építészeti értékek védelméről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2002.(V.29.), 37/2004.(VII.5.), 52/2004.(VIII.31.), 31/2009.(IX.10.) /egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról/, 32/2011.(VII.5.),

Részletesebben

Recsk Nagyközség Önkormányzatának 6/1997.(IX.26.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl

Recsk Nagyközség Önkormányzatának 6/1997.(IX.26.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl Recsk Nagyközség Önkormányzatának 6/1997.(IX.26.) rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjérıl Recsk Nagyközség Önkormányzata az 1990. évi LXV. Törvény 1. /6./ bek. a./ pontjában

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

T e r v e z e t. Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről.

T e r v e z e t. Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. T e r v e z e t Keszü Község Önkormányzata 12/2015.(VI. 03. ). önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről. Keszü Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet

55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról A közterület-felügyeletről szóló

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Bojt Község Önkormányzat 2/A. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: dr. Nagy Csaba aljegyző ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

d) a Polgármesteri Hivatal épületein és helyiségeiben e) az Önkormányzat által kiadott elismeréseken (oklevél, tárgyjutalom, stb.)

d) a Polgármesteri Hivatal épületein és helyiségeiben e) az Önkormányzat által kiadott elismeréseken (oklevél, tárgyjutalom, stb.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2008. (.) sz. rendelete A Kispest címer, a Kispest zászló és a Kispest név használatának rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, zöldterületek védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok égetéséről Budajenő

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Törökbálint Város 1 Önkormányzata 20/2004.(IV.16.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról a módosító 24/2005. (X. 21.), 6/2008.(II.

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 28/2011.(XI.21.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 28/2011.(XI.21.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011.(XI.21.) rendelete a város jelképeiről, Ráckeve név felvételéről és azok használatáról a 15/2015.(XI.30.) módosító önkormányzati rendelettel egységes

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2015.

Részletesebben

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2012. (IV. 27.) rendelettel módosított 23/2009.(VIII.31.) RENDELETE

Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2012. (IV. 27.) rendelettel módosított 23/2009.(VIII.31.) RENDELETE Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 12/2012. (IV. 27.) rendelettel módosított 23/2009.(VIII.31.) RENDELETE Tab város címeréről, zászlajáról, és használatáról Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

16 / 2008. (VIII.15.)

16 / 2008. (VIII.15.) Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület 16 / 2008. (VIII.15.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya. Értelmező rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai

A rendelet célja, hatálya. Értelmező rendelkezések. E rendelet alkalmazásában: Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. a 17/2009. (IX.16.) és a 20/2012.(V.30.) rendelettel módosított 36/2003. (XII.16.) számú.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. a 17/2009. (IX.16.) és a 20/2012.(V.30.) rendelettel módosított 36/2003. (XII.16.) számú. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a 17/2009. (IX.16.) és a 20/2012.(V.30.) rendelettel módosított 36/2003. (XII.16.) számú rendelete az önkormányzat jelképeiről ( egységes szerkezetben) Kunhegyes Város

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete 2004. április 26- i ülésére Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata.

Részletesebben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben

a módosításáról szóló 13/2010. (IX. 28.), 7/2012. (III. 20.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2006. (IV. 24.) rendelete a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról a módosításáról szóló

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/1991. (XI.27.) sz. rendelete. a városi címer és zászló használatáról. A címer leírása

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/1991. (XI.27.) sz. rendelete. a városi címer és zászló használatáról. A címer leírása TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1991. (XI.27.) sz. rendelete a városi címer és zászló használatáról 1. A címer leírása Tokaj város címere: csücsköstalpú, pajzsos címertest, melynek kék mezőjében három

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Lébény Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

6/2000(IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet Tiszakürt község címeréről és a zászlóról, a jelképek használatáról

6/2000(IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet Tiszakürt község címeréről és a zászlóról, a jelképek használatáról 6/2000(IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet Tiszakürt község címeréről és a zászlóról, a jelképek használatáról Tiszakürt Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.. c./

Részletesebben

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről

7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete. a környezetvédelemről 1 Bogyiszló Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 7/2004 (VI. 05. ) Ö. rendelete a környezetvédelemről A rendelet célja a természeti-környezeti értékek megőrzése, javítása és védelme, a község arculatának

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben