Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagytőke község közigazgatási területére vonatkozóan a környezetvédelem helyi szabályairól az alábbi helyi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet célja: Nagytőke község közigazgatási területére vonatkozó azon szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák az önkormányzatnak és szerveinek, valamint a község közigazgatási területén lakó vagy tartózkodó természetes személyeknek és székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyeknek, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezeteknek a jogait és kötelezettségeit. A környezetvédelem körébe tartozik: - a természetvédelmével - a föld, a vizek, a levegő védelmével - a zaj- és rezgésvédelemmel - a parkosított és fásított területekkel - a köztisztasággal kapcsolatos feladatok. (2) 1 (3) Nagytőke község belterületén minden ipari, mezőgazdasági üzemszerű gazdálkodás szállítmányozói, kereskedelmi, vendéglátói tevékenység létesítésének eredeti funkció megváltoztatásának alapfeltétele a szakhatósági engedélyezési eljárás lefolytatása. 2.. (1) A község belterületi közterületén lévő fás szárú növények kezelője és azokkal rendelkezni jogosult a Polgármesteri Hivatal. 2 A közvetlen járda melletti fás szárú növény az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlője, haszonélvezője) kezelésében van. A külterületi közutakat szegélyező fasorok kezelése az út kezelőjének feladata. (2) A légvezetékek tulajdonosai, kezelői minden év március 31-ig kötelesek gondoskodni a közműveik közelében lévő fás szárú növények rendszeres gallyazásáról és a vezetékeket veszélyeztető fás szárú növények kivágásáról. 3 (3) A község belterületén és külterületén a közutak tartozékát alkotó élő fás szárú növény kivágásához előzetesen engedélyt kell kérni a jegyzőtől. 4 1 Módosította a 9/2006.(IV: 3.)Ökt. rendelet 5. -a 2 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 1. -a 3 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 2. -a. 4 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 3. -a

2 a. 5 b. 6 (4) 7 (5) A kiszáradt fás szárú növényt 8 (kezelője) köteles 30 napon belül a hatóságnak bejelenteni, és köteles a fás szárú növény 9 kiszáradását követő év június 30. napjáig kivágni. (6) A község belterületén a kivágott fás szárú növény 10 helyett a kérelmező az engedélyező által meghatározott fajtájú és darabszámú fás szárú növénycsemetét 11 a meghatározott helyen és határidőn belül köteles elültetni, vagy ezzel egyenértékű összeget befizetni a környezetvédelmi alapba, ami csak növénytelepítésre használható fel. (7) 12 (8) A község belterületi közterületre nyárfát, mérgező termésű és invazív jellegű fás szárú növényeket 13 csak külön engedéllyel lehet telepíteni. (9) A község bel- és külterületi közterületen lévő fás szárú növények 14 virágainak, termésének és lombjának szedése csak a tulajdonos (kezelő) írásbeli engedélyével a fás szárú növények 15 rongálása nélkül végezhető. (10) A község belterületén zöldterület felbontását igénylő munkálatokat a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben előírt feltételek és határidő betartása mellett szabad elvégezni. A munkálatok befejezése után a zöldterületet helyre kell állítani. 16 (11) Aki szándékosan közterületen lévő növényzetet rongál amennyiben magasabb szintű jogszabályban rögzített tényállás nem valósul meg szabálysértést követ el. 17 (12) Aki fás szárú növényt 18 engedély nélkül vág ki, az az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.)Korm. rendelet 19. -ban megállapított szabálysértést követi el. (13) Az önkormányzat kezelésében lévő fás szárú növény 19 kivágása és rongálása miatt kivetett összegeket az önkormányzat környezetvédelmi alapjába kell befizetni, és csak közterületi növénytelepítésre használható fel. (14) A jegyzőnek előzetesen be kell jelenteni a további eljárási kötelezettségek teljesítése miatt: - a bejelentésre kötelezett növényvédelmi munkákat, - a szőlő és gyümölcs telepítését és kivágási szándékát, - a közérdekű védekezés elrendelését és ellenőrzését magántermelőknél, - vadkárokozását, - halpusztulást, - nem védett és helyi védelem alatt álló terület nádas és más vízi növények égetését, 5 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 3. -a 6 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 3. -a 7 Módosította a 9/2006.(IV: 3.)Ökt. rendelet 5. -a 8 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 9 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 10 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 11 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 12 Módosította a 8/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 5. -a 13 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 6. -a 14 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 15 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 16 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 1. -a 17 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 2. -a 18 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 19 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a

3 - tarlóégetést. II. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME II/1. A föld védelme A környezet védelmének általános szabályairól szóló, a évi CXXIX. törvénnyel módosított évi LIII. törvénynek a termőföldre vonatkozó rendelkezésein túl a földvédelem helyi szabályai a következők: 3.. (1) Településen keletkezett folyékony és szilárd hulladék elhelyezése a hulladéktermelő kötelessége. A hulladék termelője köteles a rendszeres és szabályszerű elhelyezést igazolni. (2) Települési folyékony kommunális hulladékot a szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában lehet elhelyezni. (3) Hulladékot csak az e célra kijelölt helyen, engedélyezett módon szabad tárolni, elhelyezni, kezelni, megsemmisíteni, illetve ártalmatlanná tenni. (4) Szemetet illegálisan elhelyezni tilos. Az illegális szemétlerakó helyeket folyamatosan fel kell számolni, fokozottabb ellenőrzés és felelősségre vonás mellett, melyet a polgármester által kijelölt önkormányzati dolgozó ellenőriz. (5) Állati hullát csak a kijelölt gyepmesteri telepre kiszállítva lehet megsemmisíteni. (6) Közterületen lévő zöldterületén gépkocsit mosni tilos. (7) A termőföld védelme érdekében a művelés alatt nem álló ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője a fűfélék, gyomok virágzása előtt köteles a terület rendszeres kaszálásáról gondoskodni, valamint köteles a területet bármilyen jellegű szennyeződéstől megóvni. 20 II/2. A felszíni és felszín alatti vizek védelme 4.. (1) Felszíni vizekbe, csapadékvízárokba szennyvíz bevezetése, partjaikon és medrükbe szemét elhelyezése, illetve tárolása tilos. (2) Az ingatlan előtti nyílt csapadékvízcsatorna állapotáért, karbantartásáért az ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója, haszonélvezője) felelős. (3) 21 (4) Mélyfúrású kút csak vízjogi létesítési engedéllyel létesíthető, amelynek feltételeit az engedélyező hatóság 22 határozza meg. (5) 23 (6) A talajvíz kutakból kiemelhető víz maximum mennyisége 1,5 m 3 /nap, de nem haladhatja meg az 500 m 3 /év mennyiséget Hatályba helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 7. -a 21 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 8. -a 22 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 9. -a 23 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 5. -a 24 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 10. -a

4 (7) Nem öntözési célú vízvételezés esetén a tervdokumentációnak tartalmaznia kell a szennyvíz-elhelyezés módját. (8) A nyílt csapadékvízcsatornák rendeletben foglaltak szerinti ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal kijelölt dolgozója látja el. (9) A talajvízkutak minimálisan betartandó védő távolságai a következők: - épülettől és szomszédos telektől 5,0 m - szennyvízszikkasztótól, szennyvíztárolótól 15,0 m - árnyékszéktől 15,0 m - hulladéktartály tárolótól 5,0 m. II/3. A levegő védelme A 21/2001.(II.14.)Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseken túlmenően a levegő tisztaságvédelem helyi szabályai a következők: 5.. (1) 25 (2) Az, aki a káros légszennyezés megszüntetését elrendelő intézkedést nem teljesíti, végrehajtási bírsággal sújtható. III. Parkosított és fásított területek védelme A természet védelméről szóló évi LIII. törvény és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján Nagytőke község igazgatási területén a természetvédelem helyi szabályai a következők: (1) E rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell Nagytőke község: - közhasználatú zöldterületeire, valamint a véderdő és tervezett zöldterületeire, valamint az ezeken lévő növényzetre, építményekre, műalkotásokra, berendezéseire és felszerelési tárgyaira, - az egyéb közterületen lévő közhasznú tárgyakra, közmű tárgyakra és műalkotásokra, - korlátozottan közhasználatú belterületi ingatlanok kertjeire, - a gépjárművek parkolása esetében zöldterület a község belterületén minden, bármely szervezet vagy magánszemély által létrehozott gyep, füvesített terület is, beleértve a járda és az úttest közötti területet is, (2) A közhasználatú zöldterületek fenntartása Nagytőke Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, a zöldterületekkel kapcsolatos kezelői feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal végzi. 27 (Hatályos április 3-tól) (3) A korlátozottan közhasználatú zöldterületek gondozásáról a tulajdonos, illetve a terület kezelője köteles intézkedni. (4) Zöldterületeken az emberre káros gyomnövények (allergiai gyomnövények pl. parlagfű) ellen a rendszeres védekezést folyamatosan el kell végezni. (5) Tilos a zöldterületek szennyezése, a növényzet károsítása, a berendezés rongálása. 28 (Hatályos május 29-től) 25 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 5. -a 26 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 11. -a 27 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 2. -a

5 IV. A köztisztasággal összefüggő feladatok A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21. -a rendelkezésén túlmenően a köztisztaság fenntartásának, a települési hulladékok ártalmatlanításának és elhelyezésének helyi szabályai a veszélyes hulladékok, valamint az ezzel összefüggő tevékenység kivételével a következők: 7.. A közterület tisztántartásáról: (1) Az Önkormányzat tulajdonában levő közterületek: közutak, járdák stb. azokon elhelyezett műtárgyak, szervezett rendszeres tisztántartásáról, az ott keletkezett szemét összegyűjtéséről elszállításáról a község önkormányzata köteles gondoskodni. Az önkormányzatot terhelő feladatokat, a Polgármesteri Hivatal látja el. A Közúti Igazgatóság kezelésében lévő utak tisztántartásáról, az út kezelője köteles gondoskodni. Magánutak esetén a tulajdonos (kezelő) köteles gondoskodni. (2) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, haszonélvező), illetőleg a bérleti jogviszonyon alapuló kötelezettsége szerint a bérlő köteles gondoskodni. A kötelezett személyek megállapításánál az ellenkező bizonyításáig a telekkönyvi állapot, illetve a bérleti szerződés az irányadó. (3) A tulajdonos köteles gondoskodni: - az ingatlana előtti utcafront (járda hiányában 1,0 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), - a járdaszakasz melletti nyílt csapadékvízcsatorna és ennek műtárgyai, - tömb- és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról. (4) A vendéglátó és elárusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a használó köteles tisztán tartani, és hulladék elszállításáról gondoskodni. (5) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében: - a közterületen lévő üzemi területek, pályaudvarok tekintetében a járművek üzembentartója - a belterületen lévő és az előző pont alá nem tartozó váróhelyiségek, - külterületen lévő az előző pont alá nem tartozó autóbusz- megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladékok eltávolításáról gondoskodni. (6) Közterületre nyíló gépkocsitárolók előtti terület közútig terjedő szakaszának tisztántartásáról a tároló használója (tulajdonos, bérlő) köteles gondoskodni. (7) A közterület rendeltetéstől eltérő használata esetén (anyagszállítás, rakodás, építési munkák, anyagtárolás stb.) a közterületet szennyezni, valamint hulladékkal útfeltöltést végezni tilos. Szennyezés esetén a helyreállításról a tevékenység folytatója köteles gondoskodni. (8) Az önkormányzat kezelésében lévő közterületeken megfelelő hulladékgyűjtő elhelyezéséről, ürítéséről és a hulladék elszállításáról az önkormányzat köteles gondoskodni. 29 (Hatályos április 3-tól) (9) Az önkormányzat évente 1 alkalommal lomtalanítási akciót szervez. 30 Hatályos április 3-tól) 28 Hatályba helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 12. -a 29 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 3. -a 30 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 3. -a

6 (10) Az önkormányzat kezelésében lévő utak, kerékpárutak, járdák síkosság mentesítését az önkormányzat látja el. 31 Hatályos április 3-tól) (11) Az ingatlanok előtti utcafront, illetve az ingatlanok megközelítését szolgáló járdákról, lépcsőkről az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, haszonélvezője köteles gondoskodni. (12) A síkosság mentesítésére, felszórására használt anyagok körében törekedni kell a környezetkímélő anyagok (homok, salak stb.) használatára. Betonjárda esetén só nem használható. (13) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartására a közúti közlekedésről szóló szabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. V. Végrehajtási rendelkezések 8.. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 2. (11) bekezdésében, a 3. (6) bekezdésében, a 6. (3), (4), (5) bekezdésében, valamint a 7. (2), (3), (4), (5), (6), (11) és (12) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megsérti. 32 (Hatályos május 29-től) (2) A pénzbírság megfizetése nem mentesít a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozásának, megszüntetésének, illetve a meghatározott cselekmény elvégzésének kötelezettsége alól. (3) A rendelet betartását a polgármester által megbízott önkormányzati dolgozó ellenőrzi. (4) A polgármester által megbízott önkormányzati dolgozó a rendelet megszegőivel szemben helyszíni bírságot alkalmazhat, vagy szabálysértési feljelentést tehet. (5) Az e rendeletben szabályozott, a köztisztaság fenntartásának megsértésének körébe tartozó szabálysértések elbírálására a 218/1999.(XII. 28.)Korm. rendelet 7. -ának rendelkezése az irányadó. (6) A folyamatban levő ügyeket a hatályba lépést követően az e rendelet rendelkezései szerint kell elbírálni. VI. Hatálybalépés 9.. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Záradék 33 : E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK. irányelvnek megfelel. Dr. Dóczi Margit jegyző Staberecz Ferenc polgármester 31 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 3. -a 32 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 13. -a 33 Záradékkal ellátta a 19/2009.(XI. 26.)rendelet

7 A rendelet kihirdetve: július 4. Dr. Dóczi Margit Jegyző Záradék: Dr. Dóczi Margit jegyző jogiszonya július 15. napjával megszűnt. Aláírási jogával a megszűnés napjáig sem élt. A hivatalos jegyzői hatáskör átadás-átvétel a mai napig nem történt meg. Nagytőke, augusztus 1. Danyi Katalin mb. jegyző

8 34 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 5. -a 1. sz. melléklet 34 (Hatályon kívül helyezve április 3-tól)

9 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK: 1. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: Az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb.) céljára szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek valamint a közterületek tisztántartása. 2. Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: A települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása. 3. Közterület: Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró). 4. Települési szilárd hulladék: A háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék. 5. Háztartási hulladék (szemét): A lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárdhulladék, így pl. salak (beleértve a központi fűtésből származó salakot is) rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget. 6. Egyéb szilárd hulladék: A lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lomb, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét). 7. Köztisztasági szolgáltatás: (szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése, továbbá hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenység. 8. Tisztántartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése. 9. Kezelés: A települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmenti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása. 10. Ártalmatlanítás: A települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése. 11. Hasznosítás:

10 A települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával új termék előállítása. 12. Kommunális szennyvíz: Az emberi lét során közvetlenül keletkező főleg szerves szennyezettség víz (Hatályon kívül helyezve május 29-től) 14. Épületforrás: A zárt tér természetes huzatú szellőzője, fali szellőzőnyílása, illetőleg azok a nyitott vagy nyitható nyílásai, amelyeken keresztül légszennyező anyag kerül a környezetbe. 15. Pontforrás: A kémény és a kürtő, ha a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel egyértelműen meghatározhatók. 16. Káros légszennyezés: A megállapított kibocsátási határérték feletti mennyiségben, illetőleg jogszabályban meg-határozott levegő tisztaság-védelmi előírás, tilalom megszegése következtében történő légszennyezés. 17. Káros légszennyezettség: A levegőnek a megengedett levegőminőség határértéken felüli szennyezettsége. 18. Légszennyezés: A légszennyező anyagnak a levegőbe jutása. 19. Légszennyező anyag: A levegő minőségét hátrányosan befolyásoló anyag. 20. Területi kibocsátási határérték: A légszennyező forrás által valamely légszennyező anyag meghatározott területen, adott kibocsátási magasság mellett, időegység alatt kibocsátható mennyisége (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) 35 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 36 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 37 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 38 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 39 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 40 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 41 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 42 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 43 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a

11 Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelete a Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelet módosításáról 1.. A rendelet 2.. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2.. A rendelet 2.. /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3.. A rendelet 2.. /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, az a. és a b. pontja, pedig hatályát veszti: 4.. A rendelet 2.. /4/, /5/, /6/, /9/, /12/ és /13/ bekezdések az alábbiak szerint módosulnak: A fa / fák kifejezés helyébe a fás szárú növény / növények kifejezés lép. 5.. A rendelet 2.. /7/ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 6.. A rendelet 2.. /8/ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 7.. A rendelet 3.. az alábbi bekezdéssel egészül ki: 8.. A rendelet 4.. /3/ bekezdése hatályát veszti. 9.. A rendelet 4.. /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 10.. A rendelet 4.. /6/ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 11.. A Rendelet III. Parkosított és fásított területek védelme alcím bevezetője helyébe az alábbi szöveg lép: 12.. A rendelet 6.. az alábbi bekezdéssel egészül ki: /5/ Tilos a zöldterületek szennyezése, a növényzet károsítása, a berendezés rongálása 13.. A rendelet 8.. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: (7) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 2.. (11) bekezdésében, a 3.. (6) bekezdésében, a 6.. (3), (4), (5) bekezdésében, valamint a 7.. (2), (3), (4), (5), (6), (11) és (12) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megsérti A fogalmi meghatározások közül a 13., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. pontok törlésre kerülnek.

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4.. GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/1997.(XII.5.)K.sz. r e n d e l e t e - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- A Képviselő-testület az egyes helyi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.29.) SZ. RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (Egybeszerkesztve

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E egységes szerkezetben a 13/1999.(V.31), a 4/2000. (II.04.), a 5/2001. (II.01.), a 20/2001.(XII.22), a 6/2002.

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község környezeti állapotának, - lehetőségeinek

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

10/2005. (V. 31.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

10/2005. (V. 31.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 10/2005. (V. 31.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. Általános rendelkezések

Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. Általános rendelkezések Zalakomár Község Önkormányzatának 6/2004. (III. 31.) sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Zalakomár község Önkormányzat Képviselő-testülete a község lakói életminőségének fenntartása és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről Kisoroszi Község Önkormányzat

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályai A 26/2003. (XII.22.), a 23/2004. (XII.16.), a 6/2005. (II.24.), a 35/2005. (XII.15.,

Részletesebben