Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagytőke község közigazgatási területére vonatkozóan a környezetvédelem helyi szabályairól az alábbi helyi rendeletet alkotja: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A rendelet célja: Nagytőke község közigazgatási területére vonatkozó azon szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák az önkormányzatnak és szerveinek, valamint a község közigazgatási területén lakó vagy tartózkodó természetes személyeknek és székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személyeknek, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezeteknek a jogait és kötelezettségeit. A környezetvédelem körébe tartozik: - a természetvédelmével - a föld, a vizek, a levegő védelmével - a zaj- és rezgésvédelemmel - a parkosított és fásított területekkel - a köztisztasággal kapcsolatos feladatok. (2) 1 (3) Nagytőke község belterületén minden ipari, mezőgazdasági üzemszerű gazdálkodás szállítmányozói, kereskedelmi, vendéglátói tevékenység létesítésének eredeti funkció megváltoztatásának alapfeltétele a szakhatósági engedélyezési eljárás lefolytatása. 2.. (1) A község belterületi közterületén lévő fás szárú növények kezelője és azokkal rendelkezni jogosult a Polgármesteri Hivatal. 2 A közvetlen járda melletti fás szárú növény az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlője, haszonélvezője) kezelésében van. A külterületi közutakat szegélyező fasorok kezelése az út kezelőjének feladata. (2) A légvezetékek tulajdonosai, kezelői minden év március 31-ig kötelesek gondoskodni a közműveik közelében lévő fás szárú növények rendszeres gallyazásáról és a vezetékeket veszélyeztető fás szárú növények kivágásáról. 3 (3) A község belterületén és külterületén a közutak tartozékát alkotó élő fás szárú növény kivágásához előzetesen engedélyt kell kérni a jegyzőtől. 4 1 Módosította a 9/2006.(IV: 3.)Ökt. rendelet 5. -a 2 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 1. -a 3 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 2. -a. 4 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 3. -a

2 a. 5 b. 6 (4) 7 (5) A kiszáradt fás szárú növényt 8 (kezelője) köteles 30 napon belül a hatóságnak bejelenteni, és köteles a fás szárú növény 9 kiszáradását követő év június 30. napjáig kivágni. (6) A község belterületén a kivágott fás szárú növény 10 helyett a kérelmező az engedélyező által meghatározott fajtájú és darabszámú fás szárú növénycsemetét 11 a meghatározott helyen és határidőn belül köteles elültetni, vagy ezzel egyenértékű összeget befizetni a környezetvédelmi alapba, ami csak növénytelepítésre használható fel. (7) 12 (8) A község belterületi közterületre nyárfát, mérgező termésű és invazív jellegű fás szárú növényeket 13 csak külön engedéllyel lehet telepíteni. (9) A község bel- és külterületi közterületen lévő fás szárú növények 14 virágainak, termésének és lombjának szedése csak a tulajdonos (kezelő) írásbeli engedélyével a fás szárú növények 15 rongálása nélkül végezhető. (10) A község belterületén zöldterület felbontását igénylő munkálatokat a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben előírt feltételek és határidő betartása mellett szabad elvégezni. A munkálatok befejezése után a zöldterületet helyre kell állítani. 16 (11) Aki szándékosan közterületen lévő növényzetet rongál amennyiben magasabb szintű jogszabályban rögzített tényállás nem valósul meg szabálysértést követ el. 17 (12) Aki fás szárú növényt 18 engedély nélkül vág ki, az az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.)Korm. rendelet 19. -ban megállapított szabálysértést követi el. (13) Az önkormányzat kezelésében lévő fás szárú növény 19 kivágása és rongálása miatt kivetett összegeket az önkormányzat környezetvédelmi alapjába kell befizetni, és csak közterületi növénytelepítésre használható fel. (14) A jegyzőnek előzetesen be kell jelenteni a további eljárási kötelezettségek teljesítése miatt: - a bejelentésre kötelezett növényvédelmi munkákat, - a szőlő és gyümölcs telepítését és kivágási szándékát, - a közérdekű védekezés elrendelését és ellenőrzését magántermelőknél, - vadkárokozását, - halpusztulást, - nem védett és helyi védelem alatt álló terület nádas és más vízi növények égetését, 5 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 3. -a 6 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 3. -a 7 Módosította a 9/2006.(IV: 3.)Ökt. rendelet 5. -a 8 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 9 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 10 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 11 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 12 Módosította a 8/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 5. -a 13 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 6. -a 14 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 15 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 16 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 1. -a 17 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 2. -a 18 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a 19 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 4. -a

3 - tarlóégetést. II. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET VÉDELME II/1. A föld védelme A környezet védelmének általános szabályairól szóló, a évi CXXIX. törvénnyel módosított évi LIII. törvénynek a termőföldre vonatkozó rendelkezésein túl a földvédelem helyi szabályai a következők: 3.. (1) Településen keletkezett folyékony és szilárd hulladék elhelyezése a hulladéktermelő kötelessége. A hulladék termelője köteles a rendszeres és szabályszerű elhelyezést igazolni. (2) Települési folyékony kommunális hulladékot a szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában lehet elhelyezni. (3) Hulladékot csak az e célra kijelölt helyen, engedélyezett módon szabad tárolni, elhelyezni, kezelni, megsemmisíteni, illetve ártalmatlanná tenni. (4) Szemetet illegálisan elhelyezni tilos. Az illegális szemétlerakó helyeket folyamatosan fel kell számolni, fokozottabb ellenőrzés és felelősségre vonás mellett, melyet a polgármester által kijelölt önkormányzati dolgozó ellenőriz. (5) Állati hullát csak a kijelölt gyepmesteri telepre kiszállítva lehet megsemmisíteni. (6) Közterületen lévő zöldterületén gépkocsit mosni tilos. (7) A termőföld védelme érdekében a művelés alatt nem álló ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője a fűfélék, gyomok virágzása előtt köteles a terület rendszeres kaszálásáról gondoskodni, valamint köteles a területet bármilyen jellegű szennyeződéstől megóvni. 20 II/2. A felszíni és felszín alatti vizek védelme 4.. (1) Felszíni vizekbe, csapadékvízárokba szennyvíz bevezetése, partjaikon és medrükbe szemét elhelyezése, illetve tárolása tilos. (2) Az ingatlan előtti nyílt csapadékvízcsatorna állapotáért, karbantartásáért az ingatlan tulajdonosa (bérlője, használója, haszonélvezője) felelős. (3) 21 (4) Mélyfúrású kút csak vízjogi létesítési engedéllyel létesíthető, amelynek feltételeit az engedélyező hatóság 22 határozza meg. (5) 23 (6) A talajvíz kutakból kiemelhető víz maximum mennyisége 1,5 m 3 /nap, de nem haladhatja meg az 500 m 3 /év mennyiséget Hatályba helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 7. -a 21 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 8. -a 22 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 9. -a 23 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 5. -a 24 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 10. -a

4 (7) Nem öntözési célú vízvételezés esetén a tervdokumentációnak tartalmaznia kell a szennyvíz-elhelyezés módját. (8) A nyílt csapadékvízcsatornák rendeletben foglaltak szerinti ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal kijelölt dolgozója látja el. (9) A talajvízkutak minimálisan betartandó védő távolságai a következők: - épülettől és szomszédos telektől 5,0 m - szennyvízszikkasztótól, szennyvíztárolótól 15,0 m - árnyékszéktől 15,0 m - hulladéktartály tárolótól 5,0 m. II/3. A levegő védelme A 21/2001.(II.14.)Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseken túlmenően a levegő tisztaságvédelem helyi szabályai a következők: 5.. (1) 25 (2) Az, aki a káros légszennyezés megszüntetését elrendelő intézkedést nem teljesíti, végrehajtási bírsággal sújtható. III. Parkosított és fásított területek védelme A természet védelméről szóló évi LIII. törvény és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján Nagytőke község igazgatási területén a természetvédelem helyi szabályai a következők: (1) E rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell Nagytőke község: - közhasználatú zöldterületeire, valamint a véderdő és tervezett zöldterületeire, valamint az ezeken lévő növényzetre, építményekre, műalkotásokra, berendezéseire és felszerelési tárgyaira, - az egyéb közterületen lévő közhasznú tárgyakra, közmű tárgyakra és műalkotásokra, - korlátozottan közhasználatú belterületi ingatlanok kertjeire, - a gépjárművek parkolása esetében zöldterület a község belterületén minden, bármely szervezet vagy magánszemély által létrehozott gyep, füvesített terület is, beleértve a járda és az úttest közötti területet is, (2) A közhasználatú zöldterületek fenntartása Nagytőke Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, a zöldterületekkel kapcsolatos kezelői feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal végzi. 27 (Hatályos április 3-tól) (3) A korlátozottan közhasználatú zöldterületek gondozásáról a tulajdonos, illetve a terület kezelője köteles intézkedni. (4) Zöldterületeken az emberre káros gyomnövények (allergiai gyomnövények pl. parlagfű) ellen a rendszeres védekezést folyamatosan el kell végezni. (5) Tilos a zöldterületek szennyezése, a növényzet károsítása, a berendezés rongálása. 28 (Hatályos május 29-től) 25 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 5. -a 26 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 11. -a 27 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 2. -a

5 IV. A köztisztasággal összefüggő feladatok A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21. -a rendelkezésén túlmenően a köztisztaság fenntartásának, a települési hulladékok ártalmatlanításának és elhelyezésének helyi szabályai a veszélyes hulladékok, valamint az ezzel összefüggő tevékenység kivételével a következők: 7.. A közterület tisztántartásáról: (1) Az Önkormányzat tulajdonában levő közterületek: közutak, járdák stb. azokon elhelyezett műtárgyak, szervezett rendszeres tisztántartásáról, az ott keletkezett szemét összegyűjtéséről elszállításáról a község önkormányzata köteles gondoskodni. Az önkormányzatot terhelő feladatokat, a Polgármesteri Hivatal látja el. A Közúti Igazgatóság kezelésében lévő utak tisztántartásáról, az út kezelője köteles gondoskodni. Magánutak esetén a tulajdonos (kezelő) köteles gondoskodni. (2) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, haszonélvező), illetőleg a bérleti jogviszonyon alapuló kötelezettsége szerint a bérlő köteles gondoskodni. A kötelezett személyek megállapításánál az ellenkező bizonyításáig a telekkönyvi állapot, illetve a bérleti szerződés az irányadó. (3) A tulajdonos köteles gondoskodni: - az ingatlana előtti utcafront (járda hiányában 1,0 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), - a járdaszakasz melletti nyílt csapadékvízcsatorna és ennek műtárgyai, - tömb- és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról. (4) A vendéglátó és elárusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a használó köteles tisztán tartani, és hulladék elszállításáról gondoskodni. (5) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében: - a közterületen lévő üzemi területek, pályaudvarok tekintetében a járművek üzembentartója - a belterületen lévő és az előző pont alá nem tartozó váróhelyiségek, - külterületen lévő az előző pont alá nem tartozó autóbusz- megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladékok eltávolításáról gondoskodni. (6) Közterületre nyíló gépkocsitárolók előtti terület közútig terjedő szakaszának tisztántartásáról a tároló használója (tulajdonos, bérlő) köteles gondoskodni. (7) A közterület rendeltetéstől eltérő használata esetén (anyagszállítás, rakodás, építési munkák, anyagtárolás stb.) a közterületet szennyezni, valamint hulladékkal útfeltöltést végezni tilos. Szennyezés esetén a helyreállításról a tevékenység folytatója köteles gondoskodni. (8) Az önkormányzat kezelésében lévő közterületeken megfelelő hulladékgyűjtő elhelyezéséről, ürítéséről és a hulladék elszállításáról az önkormányzat köteles gondoskodni. 29 (Hatályos április 3-tól) (9) Az önkormányzat évente 1 alkalommal lomtalanítási akciót szervez. 30 Hatályos április 3-tól) 28 Hatályba helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 12. -a 29 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 3. -a 30 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 3. -a

6 (10) Az önkormányzat kezelésében lévő utak, kerékpárutak, járdák síkosság mentesítését az önkormányzat látja el. 31 Hatályos április 3-tól) (11) Az ingatlanok előtti utcafront, illetve az ingatlanok megközelítését szolgáló járdákról, lépcsőkről az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, haszonélvezője köteles gondoskodni. (12) A síkosság mentesítésére, felszórására használt anyagok körében törekedni kell a környezetkímélő anyagok (homok, salak stb.) használatára. Betonjárda esetén só nem használható. (13) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartására a közúti közlekedésről szóló szabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. V. Végrehajtási rendelkezések 8.. (1) Szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 2. (11) bekezdésében, a 3. (6) bekezdésében, a 6. (3), (4), (5) bekezdésében, valamint a 7. (2), (3), (4), (5), (6), (11) és (12) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megsérti. 32 (Hatályos május 29-től) (2) A pénzbírság megfizetése nem mentesít a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozásának, megszüntetésének, illetve a meghatározott cselekmény elvégzésének kötelezettsége alól. (3) A rendelet betartását a polgármester által megbízott önkormányzati dolgozó ellenőrzi. (4) A polgármester által megbízott önkormányzati dolgozó a rendelet megszegőivel szemben helyszíni bírságot alkalmazhat, vagy szabálysértési feljelentést tehet. (5) Az e rendeletben szabályozott, a köztisztaság fenntartásának megsértésének körébe tartozó szabálysértések elbírálására a 218/1999.(XII. 28.)Korm. rendelet 7. -ának rendelkezése az irányadó. (6) A folyamatban levő ügyeket a hatályba lépést követően az e rendelet rendelkezései szerint kell elbírálni. VI. Hatálybalépés 9.. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Záradék 33 : E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK. irányelvnek megfelel. Dr. Dóczi Margit jegyző Staberecz Ferenc polgármester 31 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 3. -a 32 Módosította a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 13. -a 33 Záradékkal ellátta a 19/2009.(XI. 26.)rendelet

7 A rendelet kihirdetve: július 4. Dr. Dóczi Margit Jegyző Záradék: Dr. Dóczi Margit jegyző jogiszonya július 15. napjával megszűnt. Aláírási jogával a megszűnés napjáig sem élt. A hivatalos jegyzői hatáskör átadás-átvétel a mai napig nem történt meg. Nagytőke, augusztus 1. Danyi Katalin mb. jegyző

8 34 Módosította a 9/2006.(IV. 3.)Ökt. rendelet 5. -a 1. sz. melléklet 34 (Hatályon kívül helyezve április 3-tól)

9 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK: 1. Köztisztasággal összefüggő tevékenység: Az egyes ingatlanok ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb.) céljára szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek valamint a közterületek tisztántartása. 2. Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: A települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása. 3. Közterület: Az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró). 4. Települési szilárd hulladék: A háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék. 5. Háztartási hulladék (szemét): A lakásokban, valamint a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárdhulladék, így pl. salak (beleértve a központi fűtésből származó salakot is) rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget, kisebb méretű bútordarabot), továbbá a kisebb mennyiségű falvakolat, a kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott kisipari tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyisége nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott szokásosnak minősülő mennyiséget. 6. Egyéb szilárd hulladék: A lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lomb, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék stb.), valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét). 7. Köztisztasági szolgáltatás: (szolgáltatás) megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztántartása, valamint a települési szilárd hulladék kezelése, továbbá hulladékártalmatlanítási és hasznosítási tevékenység. 8. Tisztántartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése. 9. Kezelés: A települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmenti tárolása és a kijelölt lerakóhelyre való elszállítása. 10. Ártalmatlanítás: A települési szilárd hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen, illetőleg létesítményben történő hasznosítás nélküli - elhelyezése, rendezett lerakása vagy elégetése. 11. Hasznosítás:

10 A települési szilárd hulladékból a hasznosítható másodnyersanyagok (fém, üveg, papír, rongy, műanyag stb.) kiválogatása, továbbá a hulladék feldolgozásával, komposztálásával új termék előállítása. 12. Kommunális szennyvíz: Az emberi lét során közvetlenül keletkező főleg szerves szennyezettség víz (Hatályon kívül helyezve május 29-től) 14. Épületforrás: A zárt tér természetes huzatú szellőzője, fali szellőzőnyílása, illetőleg azok a nyitott vagy nyitható nyílásai, amelyeken keresztül légszennyező anyag kerül a környezetbe. 15. Pontforrás: A kémény és a kürtő, ha a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel egyértelműen meghatározhatók. 16. Káros légszennyezés: A megállapított kibocsátási határérték feletti mennyiségben, illetőleg jogszabályban meg-határozott levegő tisztaság-védelmi előírás, tilalom megszegése következtében történő légszennyezés. 17. Káros légszennyezettség: A levegőnek a megengedett levegőminőség határértéken felüli szennyezettsége. 18. Légszennyezés: A légszennyező anyagnak a levegőbe jutása. 19. Légszennyező anyag: A levegő minőségét hátrányosan befolyásoló anyag. 20. Területi kibocsátási határérték: A légszennyező forrás által valamely légszennyező anyag meghatározott területen, adott kibocsátási magasság mellett, időegység alatt kibocsátható mennyisége (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) (Hatályon kívül helyezve május 29-től) 35 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 36 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 37 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 38 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 39 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 40 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 41 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 42 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a 43 Hatályon kívül helyezte a 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelet 14. -a

11 Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009.(V. 28.)Ökt. rendelete a Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelet módosításáról 1.. A rendelet 2.. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2.. A rendelet 2.. /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 3.. A rendelet 2.. /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, az a. és a b. pontja, pedig hatályát veszti: 4.. A rendelet 2.. /4/, /5/, /6/, /9/, /12/ és /13/ bekezdések az alábbiak szerint módosulnak: A fa / fák kifejezés helyébe a fás szárú növény / növények kifejezés lép. 5.. A rendelet 2.. /7/ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 6.. A rendelet 2.. /8/ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 7.. A rendelet 3.. az alábbi bekezdéssel egészül ki: 8.. A rendelet 4.. /3/ bekezdése hatályát veszti. 9.. A rendelet 4.. /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: 10.. A rendelet 4.. /6/ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 11.. A Rendelet III. Parkosított és fásított területek védelme alcím bevezetője helyébe az alábbi szöveg lép: 12.. A rendelet 6.. az alábbi bekezdéssel egészül ki: /5/ Tilos a zöldterületek szennyezése, a növényzet károsítása, a berendezés rongálása 13.. A rendelet 8.. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: (7) Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet 2.. (11) bekezdésében, a 3.. (6) bekezdésében, a 6.. (3), (4), (5) bekezdésében, valamint a 7.. (2), (3), (4), (5), (6), (11) és (12) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megsérti A fogalmi meghatározások közül a 13., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. pontok törlésre kerülnek.

Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Nagytőke Községi Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2005.(VI. 30.)Ökt. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 1

Általános rendelkezések 1. 1 43/2001.(XII.17.) Ör. számú rendelet A köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben a 30/2005.(VIII.25.), 33/2006.(X.31.), 23/2007.(IX.27.), 45/2009.(X.27.), 21/2011.(IV.28.), 24/2012.(V.23.), 10/2016.

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2./2004.(II.25.) Ök.sz. rendelete A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL Egységes szerkezetben Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 37/2009. (X. 20.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú. r e n d e l e t e. a köztisztaság fenntartásáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú. r e n d e l e t e. a köztisztaság fenntartásáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/1992. (III. 1.) ÖK. számú r e n d e l e t e a köztisztaság fenntartásáról (egységes szerkezetben) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/3/ Intézmények szemétszállítására e rendelet 2. sz. mellékletében szereplő tárolóedények igényelhetők.

/3/ Intézmények szemétszállítására e rendelet 2. sz. mellékletében szereplő tárolóedények igényelhetők. Pilisszentkereszt község Önkormányzatának 4/1999.(II. 12.) sz. rendelete a TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályozásáról /a 5/2000. (II. 15.),

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4.. GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/1997.(XII.5.)K.sz. r e n d e l e t e - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- A Képviselő-testület az egyes helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról és

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/59-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2000.(IX.13.) rendelete az önkormányzat köztisztaságról, települési szilárd és folyékony 1 hulladékkal összefüggő tevékenységéről. (A 10/2008.

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002. (VI.26.) HÖ. sz. rendelete a város közterületeinek rendjéről, a közterület használatáról, valamint a köztisztaság fenntartásáról Hajdúhadház

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete. a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete a köztisztasággal összefüggő tevékenységekről Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Dorogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelete az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, a magánterületek karbantartásáról. Dorogháza

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete. a köztisztaságról

Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete. a köztisztaságról Kazincbarcika Város Önkormányzata 20/2015. (V. 22.) rendelete a köztisztaságról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdés c)

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításokkal) Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a módosításokkal) Általános rendelkezések Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/1997. (X. 28.) sz. rendelete a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezésről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I. Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének november 25-én tartandó ülésére. Tisztelt képviselő testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő testületének 2011.

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete A közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról

A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat 13/2004.(IV.30.)rendelete a környezetvédelemről és a köztisztaságról A Zagyvaszántói Önkormányzat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

Köztisztasági rendelet

Köztisztasági rendelet Monyoród község Önkormányzatának 4/1997.(VI. 15.) ÖR. sz. rendelete a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Püspökhatvan Község Önkormányzatának 5/1998. /IV. 1./ Sz. rendelete a köztisztaságról, a környezetvédelemről, hulladékgazdálkodásról /A 6/2001. (IX. 10.) Ökt r., 9/2008. (IX. 15) )Ökt r.,valamint az 12/2013.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GŐSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XI.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRÔL, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Iktatószám: 4696/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 43/2001. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! A köztisztaság

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a köztisztasággal és a települési szilárd. hulladékkal összefüggő tevékenységről.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a köztisztasággal és a települési szilárd. hulladékkal összefüggő tevékenységről. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK r e n d e l e t e a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről. E rendelet kihirdetve: \ Várpalotán, 1992. jjmr5?...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 8/2005. (VI. 07.) KT. rendelete. a köztisztaság fenntartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 8/2005. (VI. 07.) KT. rendelete. a köztisztaság fenntartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Buj Község Önkormányzat Képviselő -testületének 8/2005. (VI. 07.) KT. rendelete a köztisztaság fenntartásáról Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Kisláng község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008(I.30.) KT. számú rendelete a köztisztaságról, a környezet védelméről és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Kisláng község Önkormányzatának

Részletesebben

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben )

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben ) - 1 - HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2001./VII.19./számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről. (A módosításokkal egységes

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzatának 13/2012(XI. 01) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes magatartásról.. Mágocs Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(II.10.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Tápiószele Város Önkormányzata. 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1 Tápiószele Város Önkormányzata 18/2013. (X. 14.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 11/2007. (VII.2.) számú rendelete. A köztisztasági tevékenységről

Bekecs Községi Önkormányzat. 11/2007. (VII.2.) számú rendelete. A köztisztasági tevékenységről Bekecs Községi Önkormányzat 11/2007. (VII.2.) számú rendelete A köztisztasági tevékenységről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (X.01.) rendelete

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (X.01.) rendelete Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (X.01.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Bihartorda Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben