A civil szektor. Település-gazdálkodási ismeretek. Áldorfai György SZIE GTK RGVI RTDI, I. éves PhD. Hallgató Település-gazdálkodási ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil szektor. Település-gazdálkodási ismeretek. Áldorfai György SZIE GTK RGVI RTDI, I. éves PhD. Hallgató Település-gazdálkodási ismeretek"

Átírás

1 A civil szektor Település-gazdálkodási ismeretek Áldorfai György SZIE GTK RGVI RTDI, I. éves PhD. Hallgató Település-gazdálkodási ismeretek

2 Alapfogalom A civil társadalom egy olyan elméleti színtér, ahol az egyéni érdekek, célok és értékek megosztása kollektív módon történik és ahol az egyes szervezetek az államtól, a családtól vagy a piactól elkülönülnek. A civil társadalom az állam és a piac intézményeinek háttérstruktúráin túl működő társadalom alapjait képező önkéntes szociális és polgári szervezetek és intézmények összességéből áll. További fogalom:

3 Fogalmi megközelítések Civil szervezetek vagy nem kormányzati szervek olyan minden kormánytól független, civilekből álló szervezetek, amelyek saját költségvetéssel rendelkeznek. Általában spontán módon, kezdeményezésre, mozgalomból kinőve jönnek létre valamilyen konkrét cél elérése érdekében. Non-pofit: nem profitorientált. Nonprofit szervezet az, amelynek elsődleges célja nem a profit termelése, hanem valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése. A szakmai és tudományos közéletben elfogadott definíció: a nonprofit szervezetek olyan magán, nem állami, nem profitcélok által vezérelt szervezetek, amelyek fel tudják mutatni a formális szervezetekre jellemző kritériumokat, illetve rendelkeznek az önigazgatás és az önkéntesség minimális szintjével. A non-profit szervezeteket a civil társdalom fontos alkotórészeként határozzuk meg.

4 Civil szervezetek jellemzői: Kormánytól független Saját költségvetéssel rendelkezik Civilekből áll A haszonszerzési tevékenység ki van zárva Politikai hatalom iránti törekvés kizárása Magyarországon civilszervezet van (2013. április), ebből Budapesten. Első: Nemzetközi vöröskereszt (ma már nem tartozik a kategóriába) Jellemző területek: környezetvédelem, emberi jogok, humanitárius segélyezés Legismertebb civil szervezetek: Greenpeace, Amnesty International, Orvosok határok nélkül,

5 Civil szervezetek megjelenési formái közösségi szervezetek Alapítványok Régen a Közhasznú társaságok (2009-ben megszűnt a vállalkozási forma) civil klubok Szakszervezetek kulturális és vallási szervezetek Jótékonysági szervezetek szociális szervezetek sportklubok Környezetvédelmi szervezetek Fogyasztóvédelmi szervezetek Jogvédő szervezetek Akadémiák, kamarák, szakmai szövetségek A média civil csoportok

6 Nonprofit szervezetek jellemzői: Nem profitcélúak, de az alaptevékenységük mellett vállalkozói tevékenységet is végezhetnek. Adózás utáni nyereséget nem osztja fel, visszaforgatja, Kormánytól független szervezetek, sem jogilag, sem intézményesen nem tartoznak az állami szférába, Formális szervezetek, önszerveződéssel jönnek létre, Közösségi feladatokat látnak el, Nem politikai és nem vallási tevékenységet folytató szervezetek. Rendszerint kvázi közjavakat állítanak elő (olyan javakat, amelyek egyszerre elégítenek ki közfogyasztási és magánfogyasztási igényeket.) Az állami szektorral állnak versenyben, a kormány versenytárs, ugyanakkor a finanszírozás szempontjából az együttműködés a jellemző.

7 Nonprofit szervezetek jellemzői: Bevételeik lehetnek: költségvetési támogatás, egyéni, vállalati adományok, saját bevételek. A költségvetés támogatja az öntevékeny szervezetet. A támogatás lehet közvetlen és közvetett. A közvetlen támogatás oktatásban, kultúrában, egészségügyben. A közvetett támogatás adókedvezmény, állami tulajdon ingyenes használata. A non-profit szervezetek rendelkeznek saját bevételekkel is. Pl. tagdíj, vagy külső tag által fizetett térítési díj. Jellemző területek a non-profit szektorban: oktatásban, egészségügy, a kultúra, a szociális ellátás.

8 A non-profit szektor szerepe a munkaerőpiacon

9 Mint foglalkoztató szervezet fő szervezet fő 66%-a a teljes munkaidős Hazánkban a foglalkoztatottak 2,2%-a EU 15 tagországaiban 8-9% Csak minden 6. szervezetnek volt 2005-ben bármilyen alkalmazottja Ezen belül csak 11%-uk foglalkoztatott főállású, teljes munkaidős munkavállalót. A fővárosban több szervezet van, arányaiban több főállású munkavállalóval. Tény: a nonprofit szektor igen kis létszámmal látja el a feladatát. /hazánkban az önkéntesek 90 százaléka felsőfokú végzettséggel rendelkező nő. (Bernáth Ildikó fogyatékosságügyi miniszteri biztos 2011) /

10 Mint foglalkoztató Mint munkáltatók, foglalkoztatási szerepük egyre nagyobb Mint program kivitelezők, foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak a munkaerőpiacról kiszorult embereknek A regisztrált munkanélküliek jelentős része az un. Problémacsoportok -hoz tartozik (túl fiatal, túl öreg, alacsony képzettségű, korlátozott munkavégző képességű, kisgyermekes szülő, etnikai kisebbséghez tartozik, stb.) A társadalom nem mondhat le ezekről a személyekről! Oka: Kihasználatlan erőforrást jelentenek Minél több foglalkoztatott van, annál kevesebb embert kell ellátnia a társadalomnak, annál többen tudják a társadalom fenntartásához szükséges jövedelmet előállítani. Szociális kohézió is megvalósul: a szegénységből való kilábaláshoz a munkavállaláson keresztül van kiút.

11 Melyek a non-profit szervezetek előnyei? Önkéntes munkások jelenléte Szoros kapcsolat a helyi önkormányzattal Szoros együttműködés a non-profit szervezetek között (érdekérvényesítés erősítése) Elkötelezettség a kitűzött cél iránt. Profit nélkül is nyújtanak szolgáltatásokat A társadalom rejtett szükségleteit a felszínre hozzák, Állam és a civil szervezetek helyettesítők, versenytársak - kötelezettség áthárítás a költség hatékonyság érdekében Pályázati lehetőségek Adó 1 %-a

12 Közhasznú szervezetek társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, (2009 ig) köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, országos sportági szakszövetség, nonprofit gazdasági társaság, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori Konferencia, európai területi együttműködési csoportosulás, nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet.

13 Közhasznú szervezetek Közhasznú tevékenységnek tekintjük a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek: 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 7. műemlékvédelem, 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. környezetvédelem, 10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

14 Közhasznú szervezetek 12. emberi és állampolgári jogok védelme, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, 16. fogyasztóvédelem, 17. rehabilitációs foglalkoztatás, 18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. euroatlanti integráció elősegítése, 20. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások, 21. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, 23. bűnmegelőzés és az áldozatvédelem;

15 A közhasznú szervezetet és támogatóját megillető kedvezmények A közhasznú szervezetet a létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége után társasági adómentesség, vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetékkedvezmény, Vámkedvezmény, A szervezet által nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség, a közhasznú szervezet támogatóját az adomány után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény, tartós adományozás esetén a támogatás második évétől külön kedvezmény illeti meg.

16 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil Cselekvési Terve A cselekvési terv a következő területekre összpontosított: 1. A társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése 2. A jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása 3. A civil szervezetek hatékony működésének elősegítése 4. Az állami támogatások felhasználóbarát elemeinek megteremtése 5. Az állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban a civil szerveztek részvételének elősegítése Keret: TÁMOP

17 Nemzeti Civil Alapprogram ( ) Az Országgyűlés elismeri a társadalmi szervezetek és alapítványok működési feltételei állami garanciákkal való biztosításának szükségességét. Ezért a civil szervezetek átlátható, költségvetési forrásautomatizmusra épülő, pártpolitikától mentes forrásainak biztosítása érdekében Nemzeti Civil Alapprogramot hozott létre., melyet Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek vehettek igénybe. A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az állami, önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

18 NCA támogatási területek működési támogatás; közhasznú tevékenységének támogatása; civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása; nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása; civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása; civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység és intézmények támogatása; civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; adományosztó szervezeteknek szóló juttatás az Alapprogram működésével kapcsolatos költségek fedezete; civil érdekképviseleti tevékenység támogatása.

19 Támogatható területek az alapprogramból egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, sport, szabadidő, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, emberi és állampolgári jogok védelme, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme, fogyasztóvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, nonprofit szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, egyéb nonprofit tevékenységek

20 Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Emberi Erőforrások Minisztérium Az államtitkárság a kormányzat azon része, mely a hazai közösségekkel - egyházak, civil szervezetek, nemzetiségek - foglalkozik. Munkájának alapvető célja, hogy koordinálja az egyházakkal való kapcsolattartást és a hazánkban élő nemzetiségeket érintő kormányzati feladatokat, valamint elősegítse a civil szervezetek hatékony működését.

21 Civil Információs Portál A Társadalompolitikai Kabinet (2006.) kezdeményezése: kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei című dokumentumot A civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős tárca (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) szervezésében szoros együttműködésben a Civil Szolgáltató Központokkal ezer civil szervezeti képviselő bevonásával készült a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló 1065/2007 (VIII.23.) Korm. Határozat, mely előírja a Civil Információs Portál létrehozását. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Elektronikus szolgáltatások fejlesztése civil szervezetek számára a Civil Információs Portálon" tárgyú projekt keretében hozza létre a megújult Civil Információs Portált. A CIP célja, egy honlapon legyen elérhető a minisztériumok és egyéb központi államigazgatási szervek által az Interneten közzétett, civil szervezetekre vonatkozó minden nyilvános információ. A portál további célja, hogy megjelenítési felületet biztosítson egy országos civil adatbázisnak

22 Nemzeti Együttműködési Alap 2012-ben a Nemzeti Civil Alap helyébe lépett a NEA A Nemzeti Együttműködési Alap célja a magyarországi civil társadalom tevékenységének segítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése. Az Alap elsősorban a Kárpát-medencében kifejtett civil társadalmi aktivitás megszervezésére, fejlesztésére és megvalósítására nyújt támogatást ben összesen Ft keretösszegből civil pályázat részesült támogatásban. A támogatott tevékenységek a civil élet teljes spektrumát felölelik, az európai integrációt elősegítő programoktól a civil szférával kapcsolatos tudományos kutatásokon át a monitoring tevékenységekig. A különböző rendezvények mellett civil szervezetek működési költségeire is igényelhető támogatás.

23 Civil Információs Centrumok Ezt a címet, pályázati úton elnyert olyan civil szervezetek viselhetik, amelyek vállalták, hogy térítésmentesen segítik a működési területükön tevékenykedő civil szervezeteket. A támogató, szolgáltató hálózat július 1-jén kezdte meg működését. A CIC-ek feladatát képezi többek között a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése. A Civil Információs Centrumok által nyújtott főbb szolgáltatások a következők: segítséget nyújtanak a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez; tájékoztatást nyújtanak támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról; gyakorlati segítséget kínálnak és egyénre szabott tanácsadást végeznek civil szervezetek számára elősegítik a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

24 Az új civil törvény legfontosabb újításai, célkitűzései A törvény célja egy olyan átfogó szabályozás megalkotása volt, amely a lehető legteljesebben biztosítja mind a szervezett, mind a közösségi jellegű egyesülési szervezetek megalakulásának, az azokhoz való csatlakozásnak, valamint működésének szabadságát. A csőd-, a felszámolási, valamint a végelszámolási eljárás rendelkezéseinek civil szervezetekre való alkalmazása. A törvény új gyűjtőfogalmat, a civil szervezet fogalmát vezeti be a jogrendszerbe. A törvény átfogóan szabályozza a civil szervezeti formák működésére vonatkozó szabályokat. Szabályozza továbbá a civil szervezetek megszűnését, gazdálkodását, valamint rögzíti a civil szervezetekre vonatkozó egyes, speciális nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályokat. Az átláthatóság és a könnyebb alkalmazhatóság érdekében, a civil szervezetek gazdasági életének szabályaival együtt a könyvvezetési és beszámolási szabályok is ebben a törvényben, egységes szerkezetbe foglalva jelennek meg. A törvény egyik legfontosabb közhasznúságra vonatkozó újítása a minősítés egyfokozatúvá tétele. A törvény célja, hogy az eredeti elképzeléseknek megfelelően, tényleges tartalommal töltse meg a közhasznúság fogalmát. Mindezt a szervezeti kör minőségi átalakításával, a többfokozatúság megszüntetésével és a tényleges tevékenység alapú minősítéssel kívánja elérni Civil Információs Centrumok létrehozása.

25 Új civil törvény (módosítása) A törvénymódosítás eredményeként a személyi jövedelemadó (SZJA) civil szervezetek javára felajánlható 1%-a tekintetében a kedvezményezett szervezetté válás feltételeit megkönnyíti évtől. Az új Ptk. közelgő hatálybalépésének következtében egyszerűsödnek a beszámolókészítés szabályai, a tapasztalatok alapján a civil szervezetek működési sajátosságaihoz igazodnak a megszűnés és átalakulás keretei. A törvényjavaslat a évi költségvetési évtől biztosítja, hogy a potenciálisan felajánlható civil SZJA 1%-os rendelkezések teljes összege a civil szervezetek támogatására álljon rendelkezésre A évi NEA pályázati kiírások korai megjelentetésének alapvető célja, hogy a civil szervezetek működése kiszámíthatóvá váljon, a társadalom által elismert és fontosnak tartott munkájukat biztonságban és kiszámítható módon végezhessék. Újdonság, hogy a működési és a szakmai pályázatok benyújtására egy időben van lehetőség. A támogatások visszatérítendő és vissza nem térítendő formában igényelhetik. Működési célú pályázatokon elnyerhető összeg felső határa 3 millió forint, a szakmai célú pályázatok esetén pedig 2 millió forint.

26 Hasznos linkek: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Civil Információs Portál Nemzeti Együttműködési Alap: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Civil Szervezetek Szövetsége honlapja: További fogalom: Civil Törvény:

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk

Részletesebben

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja

2003. évi L. törvény. a Nemzeti Civil Alapprogramról. Az Alapprogram célja 2003. évi L. törvény a Nemzeti Civil Alapprogramról Az Országgyűlés elismeri a társadalmi szervezetek és alapítványok működési feltételei állami garanciákkal való biztosításának szükségességét, ezért a

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta

Non-profit vállalkozások. Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta Non-profit vállalkozások Vállalkozási alapismeretek 4. Előadás Onyestyák Nikoletta A nonprofit szektor Politikai pártok A szektor statisztikai f ogalma Alapítványok Közalapítványok Egyesületek Köztestületek

Részletesebben

A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai

A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai A Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évi működési pályázatai Készítette: Palik Zoltán 1. Működési pályázatok 2. Szakmai pályázatok 3. Egységes gyakorlatok MŰKÖDÉSI PÁLYÁZATOK Működési pályázatok: cél, támogatási

Részletesebben

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata Bevezetés... 2 1. A Nemzeti Civil Alapprogram... 3 1.1. A Nemzeti Civil Alapprogram célja... 3 1.2. A Nemzeti Civil Alapprogram célcsoportja... 3 1.2.1.

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára.

Az alapítványok és az egyesületek közös szabálya, hogy egyik sem hozható létre elsődlegesen gazdasági tevékenység céljára. 1. Alapfogalmak Non-profit, közhasznú, kiemelten közhasznú, egyesület, alapítvány és még ki tudja milyen szavak és kifejezések keringenek a köztudatban, ha a non-profit vagy civil szektort akarjuk meghatározni.

Részletesebben

A partnerséggel kapcsolatos jogszabályok összefoglalása

A partnerséggel kapcsolatos jogszabályok összefoglalása A partnerséggel kapcsolatos jogszabályok összefoglalása I. Az elmúlt időszakban mind a közigazgatás (Mötv. Járási tv.) mind pedig a civil szervezetekkel (Civil tv.) összefüggésben alapvető jogszabályi

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

Non-profit szervezetek gazdálkodása

Non-profit szervezetek gazdálkodása MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05 Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban

A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban A civil szervezetek megjelenése a hazai jogszabályokban Bevezetés... 2 1. Civil szervezetek... 3 1.1 A fogalom jogi meghatározása... 3 1.2 Néhány kiemelkedő nemzetközi civil szervezet... 4 1.2.1 Nemzetközi

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON

A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON VÉDELMI IGAZGATÁS VARGA PÉTER HORVÁTH LÁSZLÓ A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPÉNEK ERİSÖDÉSE AZ UTÓBBI KÉT ÉVTIZEDBEN MAGYARORSZÁGON THE IMPROVEMENT OF CIVIL ORGANISATIONS IN HUNGARY IN THE PAST TWO DECADES Rövid

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért

Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért Önkormányzatok és teleházak együttműködési lehetőségek a közös célokért 1. A teleház fogalma...3 1.1 Mi a teleház?...3 1.2 Mi a Teleház Minimum?...3 1.2.1 Teleház minimum fogalma...3 1.2.2 Teleház szolgáltatási

Részletesebben

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek

Budapesti Civil Információs Centrum. Jogszabályi keretek Jogszabályi keretek partnerség megerősítése a keretein belül az ÁROP- 1.1.14-2012-2012-0016 azonosítóhoz tartozó projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásának teljesítéséhez kapcsolódóan Készítette:

Részletesebben

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzatának 9./2011. (V. 25.) sz. Rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Szabadszentkirály Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA

A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Nimfea Természetvédelmi Egyesült alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az Alapszabályban

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA. Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA. Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar DIPLOMAMUNKA Nagy Eszter emberi erőforrás tanácsadó MA szak Pécs 2011 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei

A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei Szociális és Munkaügyi Minisztérium A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei 1. A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének alapelvei Az erős civil társadalom a demokratikus társadalomszerveződés

Részletesebben