A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga Nagy Balázs 1 Princz Diána 2 1Ferenczy Múzeum, H-2000 Szentendre, Kossuth L. u. 5. 2Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma, H-2025 Visegrád, Fő utca Bevezetés A lelőhely a Tettye városrész északi felében, annak fennsíkján található. A megelőző régészeti feltárásra a Tettye park felújítása és Pécs Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése kapcsán években kerülhetett sor. A megelőző régészeti feltárást a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Kárpáti Zoltán vezetésével végezte el (Kárpáti 2010a,b). Jelen tanulmány egyúttal a évi régészeti feltárás éremanyagát, valamint a korábbi kutatásokból származó érmeket is vizsgálja. Kutatástörténet Az épületben évig összesen négy alkalommal került sor régészeti feltárásra. Köztük tervásatásokat és megelőző régészeti feltárásokat is említhetünk (Parádi 1959, Nagy 2003, Gere 2004). Az épületet és környezetét a Janus Pannonius Múzeum Fülep Ferenc vezetésével, tervásatás keretében 1957-ben kezdte el feltárni. A feltárás elsősorban az épület északkeleti felére, valamint részben annak környezetére irányult. A feltárás alaposságának köszönhető, hogy ez alkalommal érmet is találtak. A kutatási eredményeket Parádi Nándor tanulmányából ismerjük (Parádi 1959: ). A Janus Pannonius Múzeum, Nagy Erzsébet vezetésével leletmentő munkát végzett, amit élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokoltak. A leletmentő munkára az udvar északnyugati sarkában, annak nyugati falánál került sor. A munkálatok során régészeti leletanyag nem került elő (Nagy 2003). A romosan álló épület állagmegóvási tervei közt szerepelt, hogy az eróziónak kitett déli-délkeleti részt támfallal erősítsék meg. Ennek kapcsán 2004-ben Gere László a beruházási tervek szerint érintett területen, négy kutatóárokban végzett megelőző régészeti feltárást és falkutatást. A feltárás leletanyagát nem ismerjük (Gere 2004, 2005).

2 116 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Módszer és leletanyag Az érem, mint régészeti lelet datálás szempontjából kiemelt fontossággal bír, mely elsődleges keltező értékű információval láthatja el a régészt akár egy rétegre, objektumra vagy a lelőhely egészére vonatkozóan is. A pénzzel való keltezésnél figyelembe vettük, hogy ezek a tárgyak kibocsátási és használati idővel is rendelkeznek (Torbágyi Tóth 2011: 431.). A használati idő esetenként akár több száz évre is nyúlhat, így az az információ, amit egy rétegre vonatkozóan szerezhetünk, annak zártsága és a többi tárgycsoport vizsgálata nélkül némely esetben bizonytalannak tekinthető. Amennyiben a vizsgált lelőhelyről kellő mennyiségű keltező értékű mintával rendelkezünk, úgy a település használati ideje az éremanyag segítségével nagy pontossággal meghatározhatóvá válik. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk az éremanyag időbeli megoszlásának hitelességéről, egyéb forráscsoportok vizsgálatának bevonása is indokolttá válhat. A következőkben az éremanyagot numizmatikai és történeti szempontokat alapul véve elemezzük, értelmezzük. Amint azt már a fentiekben említettük, a reneszánsz villában elsőként Fülep Ferenc 1957-ben végzett régészeti kutatást, mely során II. Mátyás uralkodása alatt, 1619-ben kibocsátott denár is előkerült. A feltárási eredményeket ismertető Parádi Nándor az említett érem segítségével egy lépcsőalapozásnak azonosított faltömb építési idejét a török korra határozta meg (Parádi 1959: 130.). Az éremanyag A szakfelügyelettel egybekötött megelőző régészeti feltárás során szisztematikus műszeres leletfelderítés módszerével kutattuk fel a földben rejlő fémtárgyakat. A módszeres kutatás a szakfelügyeleti és a feltárási munkálatokra egyaránt kiterjedt. Ennek köszönhetően a évi régészeti munkálatok alkalmával 16 db pénzt találtunk. A megelőző feltárás a reneszánsz villa keleti szárnyának déli felét, a déli szárnyat, az udvar egy részét, valamint a nyugati szárny nagyobb részét érintette (1. ábra). A feltárásból származó éremanyag megoszlásában római kori, középkori, valamint kora újkori pénzeket találunk. (Az érmék meghatározásához az alábbi szakirodalmakat használtuk fel: Gyöngyössy Winter 2007, Huszár 1979, Pávó 1986, Réthy 1907, Sutherland Carson 1981, Unger 1997, 2000.) A lelőhely modernkori rétegeit a 20. század első harmadában kibocsátott aprópénzek keltezték. 1. ábra: A megelőző feltárás összesítő alaprajza (Kárpáti 2010 alapján)

3 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga 117 A 4. szelvényből 7 db érem, a 3. szelvényből 2 db, a 6. szelvényből 4 db, a 2. szelvényből 1 db került elő. (1. ábra). A feltárásból származó 2 db érem elsődleges kontextusa nem ismert, ezek a meddőből kerültek ki. A 4. szelvényéből származó 7 db pénz egy rétegből származik. Közülük 5 db szinte egymás mellől és közel azonos mélységből került elő (2. ábra). A 4. szelvényben talált érmek elhelyezkedése (Kárpáti 2010 alapján) Az éremanyag elemzése Az elemzés során az épülethez köthető teljes pénzanyagot tanulmányoztuk. Az éremanyag időbeli megoszlását pénztörténeti korszakok szerint, valamint az éremforgalom alapján is megvizsgáltuk. Az alábbi diagram (3. ábra) a pénztörténeti korszakokon túl, Pécs város történeti eseményeihez is igazodik. Ennek tükrében a történeti eseményekhez köthető megoszlás is vizsgálhatóvá vált. A Jagelló korból egy pénz került elő, míg az ezt követő közötti időszakokból egy sem. A korszakok közül a következő időszakot 1543, azaz Pécs elfoglalásától Szigetvár ostromáig számítjuk (Varga 2009: ). Ebből az időszakból két rézből készült I. Ferdinánd denár utánveretét is megtaláltuk, melyek készítését az ábra: Pénztörténeti korszakok szerinti megoszlás

4 118 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 4. ábra: A pénzforgalom időbeli megoszlásának alakulása közötti évekre határoztuk meg. E korszak veretei között még egy 1544-ben kibocsátott I. Ferdinánd ezüst denárt is említhetünk. Az közötti denár tartozik, melyek II. Mátyás uralkodása alatt lettek kibocsátva. A pénztörténeti korszakok közötti megoszlásában azonosság figyelhető meg. Az 1640 utáni időszakból származó pénzek száma csökkenő tendenciát mutat, az közötti évekből már egy sem került elő. A korszakokat egy között kibocsátott oszmán mangir zárja. A pénztörténeti korszakokból levont megfigyelések a rétegtani vizsgálatok eredményeivel összevetendők, értelmezendők. A következő vizsgálati módszerrel az épület pénzforgalmának intenzitására is választ kapunk. A fenti tüskediagramon (4. ábra) anyaguk szerint különböztettük meg az egyes pénzeket. Az ezüst denárokból biztos következtetések vonhatunk le, amelyek közül a legkorábbi 1509-ben került kibocsátásra. A kora újkori veretek közt a denárok hamisítványait is megtaláljuk, melyek biztos keltezésre nem alkalmasak. Egyes pénzeket, mint pl. a hamis vereteket csak kibocsátási időhöz tudtuk kötni, így ezek valószínűsített készítési idejét a pénzforgalmi diagramon a darabszám és az évek függvényében csak átlagolva tudtuk megjeleníteni. A török megszállás időszakából folyamatosan vannak vereteink. A diagramból kitűnik, hogy az ezüst denárok az 1610 utáni évektől kezdve sűrűsödnek. A legkésőbbi ezüst denárt III. Ferdinánd uralkodása alatt, 1649-ben verték. A feltárásból származó legkésőbbi pénzt 1688/1689 között Szarajevóban bocsátották ki. A következő diagram segítségével a pénzek címlet szerinti megoszlását vizsgáltuk (5. ábra). A diagram megkülönbözteti a magyar denár mintájára készült hamis pénzeket, az ezüstből készült magyar denárokat, és a kora újkori oszmán pénzrendszerbe sorolható mangirt és akcsét. Az oszmán pénzek között egy és egy között kibocsátott akcsét is említhetünk. Az akcsék jellemzően ezüstből készültek, azonban ezek réz veretek, aminek okául az Oszmán Birodalom 1640 körüli években begyűrűző monetáris válságát említhetjük. Előszelét már 1622-től kezdve érezni lehetett az Oszmán Birodalom által elfoglalt magyarországi területeken (Buza 1999: ). Érdekes, hogy a legkésőbbi pénz egy 1688/1689 között kibocsátott oszmán mangír. Bár Pécs már mintegy 3 éve felszabadult a török uralom alól, a kialakult kereskedelmi kapcsolatok továbbra is működhettek.

5 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga ábra: Az éremanyag címlet szerinti megoszlása (Nagy 2014: 309.) Az érmek meghatározása révén lehetőségünk nyílt a régészeti objektumok betöltődése mellett néhány réteget is szűk időhatáron belül keltezni. A 6. ábra diagramja a rétegekből és objektumból előkerült pénzeket ábrázolja. Az első réteg, melyet vizsgálunk a STR 92. A réteg keltezéséhez összesen 7 db pénz állt a rendelkezésünkre. A legkorábbi veret II. Constantius császár által kibocsátott pecunia maiorina, melyet a Kr. u közötti években bocsátottak ki. Az érem másodlagos kontextussal rendelkezik, így a vizsgált rétegre vonatkozóan keltező értéke nincs. A STR 92 réteghez köthető pénzek az 6. ábra: A rétegek keltezése pénzzel

6 120 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 1509/1639 közötti időszakot foglalják magukba. Amennyiben alapul vesszük a rétegtan szabályait, úgy azt mondhatjuk, hogy az ben vert akcse idejében a 150 évvel korábban kibocsátott magyar ezüst denár még a pénzforgalom részét képezhette. Ennek viszont ellentmond a denárok rendkívül jó állapota (Kat , ). A pénzforgalomra jellemző és az abból adódó kopásnyom nem figyelhető meg rajtuk. Mindezek alapján azt tartjuk valószínűbbnek, hogy a 17. század első felének végére keltezhető réteg létrejöttekor korábbi objektumokat bolygathatott meg. Ennek során keveredhettek a STR 92 rétegbe a korábbi veretek. Ugyaninnen egy két helyen is átlyukasztott rézből készült denár is előkerült (Kat ). A denár két szélén egy-egy kisméretű kör alakú lyuk található, ami arra enged következtetni, hogy felfűzve viselték. Egy korabeli forrás szerint a vallási ünnepeken a nők táncoltak, hajukba pénzérméket, fém medálokat kötöttek, ami csilingelő hangot adott (Adorján 2000). A vizsgált rétegből előkerült legkésőbbi veret egy 1638/1639 között kibocsátott török akcse (Kat ). Az STR 98 rétegből két magyar évszámos ezüst denár került elő, az egyiket (Kat ) 1578-ban, a másikat (Kat ) 1626-ban verték. Az STR 98 réteg a vízgépészeti rendszer részét alkotó, patkó alakú faltömb belsejének a betöltődési rétege, amit a pénzek segítségével az 1626 utáni évekre tudtunk keltezni. Így ezek a pénzek egymáshoz képest kb. 48 évet tölthettek a pénzforgalomban (Nagy 2014: ). Az árnyékszékhez két betöltési réteg tartozott: STR 115, STR 131. Az STR 115, az objektum legfiatalabban keletkezett rétege, melynek színe és összetétele eltért az alatta levő STR 131-től. Az objektum betöltése a feltárás során bolygatatlannak bizonyult, így a belőle származó nagy mennyiségű, érmekkel keltezett leletanyag zárt kontextusból származik. Az objektumból két magyar hamis réz denár, illetve két magyar ezüst denár is előkerült (Nagy 2014: ). Az ezüstpénzek 1615-ben (Kat ) és 1649-ben (Kat ) kerültek kibocsátásra. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az objektum betöltődése az 1649 utáni években történt meg. Az érmek terminus post quem keltezik az objektumból előkerült leletanyagot. A pénzek egymáshoz viszonyítva 34 évet tölthettek el a pénzforgalomban. Az STR 132 rétegből csupán egy pénz került elő, amelynek keltezése e tárgycsoport alapján bizonytalan. Az 7. ábra a hódoltság kori ( ) éremanyag összetételének megoszlását szemlélteti. A vizsgált időszakból két érmet sorolhatunk a hódoltság kori oszmán pénzek közé, míg tizenkettőt a Magyar Királyság által kibocsátottakhoz. 7. ábra: Az éremanyag kibocsátó szerinti összetétele ( )

7 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga 121 Összegzés A püspöki palotát a történeti források alapján több építési fázisra oszthatjuk (Nagy 2014: ). A reneszánsz villa építését a kutatás Szatmári György püspökségéhez köti és az 1509 utáni évekre határozta meg (Reéh 1911: 130., Farbaky 2002: 55., Gere 2005: 267.). A reneszánsz villa építésétől (1509-) a török foglalás idejéig (1543) tartó periódusba csupán egy denár sorolható, amely a komplex keltezés alapján másodlagos kontextust sejtet. A forrásokból ismerjük, hogy a külvárosokat 1566-ig főként magyarok lakták (Varga 2009: 104.). A Budai külváros lakosságának összetételére ez csak kisebb részben igaz, mivel itt egy kiépült iparnegyeddel is számolnunk kell (Varga 2009: 107.). Ebben a korszakban Szigetvárról kiindulva többször támadták a várost, illetve egyes török létesítményeket is (Gyöngyössy 2004: 46., , 107., Nagy Tóth 2013, Varga 2009: 80.). Az épület e korszakát ( ) három veret fémjelzi. A korabeli források arra vonatkozóan is információval látnak el bennünket, hogy a külvárosokat jobbára csak Szigetvár elfoglalása után lakta be a hódító népesség (Varga 2009: 59., 82.). Az épület utolsó történeti periódusa 1566-tól 1664-ig tart. Ebben a korszakban az egykori reneszánsz villa derviskolostorként éli második fénykorát, amikor is az épületen belül számos átalakítást is végeztek (Nagy 2014: 310.). E korszakot összesen 10 db érem, köztük magyar és oszmán pénzek is keltezik január 28-án a külvárosokat felszabadították, így a kolostor felhagyását is ezzel az eseménnyel hozhatjuk összefüggésbe (Varga 2009: 173.). Az érmekből levonható következtetések alapján az árnyékszék és a vízmedence betöltődését is erre az időszakra keltezhetjük (Nagy 2014: 310.).

8 122 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 1. táblázat: Összefoglaló adatok

9 A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga 123 Irodalom Adorján I. 2000: Boldog istenként élni: az iszlám misztika, a szúfizmus az anatóliai török népi vallásban. - In: Barnaföldi Gábor Archívum. Budapest, november 3. Buza J. 1999: Az Oszmán Birodalom monetáris válságának magyarországi hatása. - In: Ulrich A. (szerk.) Numizmatika és tártudományok III: Farbaky P. 2002: Szatmári György, a reneszánsz mecénás. - Egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. Művészettörténeti Füzetek 27: ábra. Gere L. 2004: Pécs-Tettye. Szatmári villa. - Kutatási dokumentáció, ÁMRK-1658/2004. Gere L. 2005: Pécs, Tettye. - In: Kisfaludi J. (szerk.): Régészeti kutatások Magyarországon Budapest, pp Gyöngyössy M. 2004: Altin, Akcse, Mangir Oszmán pénzek forgalma a kora újkori Magyarországon. - Budapest, pp Gyöngyössy, M. Winter, H. 2007: Münzen und Medaillen des ungarischen Mittelalters Wien, pp Huszár, L. 1975: Corpus Nummorum Hungariae Budapest, 168 p., 24 tábla. Huszár, L. 1979: Münzkatalog Ungarn. Von 1000 bis heute. - Budapest, 365 p. Kárpáti Z. 2010a: Pécs, Tettye tér, Szatmári-palota. - In.: Tájékoztató a K.Ö.SZ évi tevékenységéről (2010) 16 p. Kárpáti Z. 2010b: Ásatási dokumentáció. Rajz- és fényképnyilvántartás. - In: Kulturális Örökségvédelmi Központ. Nagy E. 2003: Pécs-Tettye Dokumentáció. KÖH, NyTI 1795/2003. Nagy B. 2014: A Tettye téri reneszánsz villa és a évi megelőző régészeti feltárás eredményei (Pécs, Baranya megye). - In: Rácz T. Á. (szerk.): A múltnak kútja. Fiatal középkoros régészek V. konferenciájának tanulmánykötete. Szentendre, pp , , Nagy B. Tóth Zs. 2013: 16. századi pénzlelet Pécsről. - In: Varga M. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. A Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2: Parádi N (1959): Beszámoló a pécsi Tettyén évben végzett ásatásról. - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, pp Pávó E. 1986: Török pénzek a hódoltság kori Magyarországon. - Budapest, pp Reéh Gy. 1911: Részletek a Tettye monográfiájából. - In.: "Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület" Értesítője 4. (1911.) pp Réthy L. 1907: Corpus Nummorum Hungariae. Magyar Egyetemes Éremtár. II. kötet. - Vegyesházi királyok kora. Budapest, 45 p., 28 tábla. Sutherland, C. H. V. Casrson, R. A. G. 1981: The Roman Imperial Coinage. VIII. Volume Torbágyi M. Tóth Cs. 2011: Numizmatika. - In: Müller R. (Főszerk.): Régészeti kézikönyv. Budapest, pp Unger E. 1997: Magyar Éremhatározó. I. kötet ( ). - Budapest, pp Unger E. 2000: Magyar Éremhatározó. II. kötet ( ). - Budapest, pp Varga Sz. 2009: Írem kertje. - Pécs története a hódoltság korában, Pécs, pp

10 124 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) Coins from the Pécs, Tettye square s renaissance villa and dervish monestery Balázs Nagy Diána Princz The site is in the terrace of the north part of Tettye. The preceding excavation could be released in connection with the Tettye park in The leader of the excavation was Zoltán, Kárpáti from the Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat. Present study is trying to analyse the coin material from the year s excavation and from the earliest excavations. A bishop s palace can be divided into several phases of construction by the historical sources. Construction of the renaissance villa connects to George Satmar bishopric and determined after the year of The construction of the renaissance villa s first period hold from 1509 until the Turkish occupation (1543). Only one denarius can rate into this period. The second period started in 1543 and finished in The sources we know that the suburbs mainly inhabited by Hungarians until In this period the town and the Turkish facilities attached many times from Szigetvár. Three coins came from this period ( ). The contemporary sources also give information on us, that the suburbs mostly populated by the invaders after the capture of Szigetvár. This information is only partially true, because we had to reckon with a fully built industrial quarter. The last period of the building was between This period was the former renaissance villa second golden age, and it functioned as dervish monestery, when several reconstructions carried out inside the building. Ten piece of coin (Turkish and Hungarian) dated this period. On 28 January of 1664 the suburbs disangaged, so the abandoning the monestery also may be linked to this event. By the coins the lavatory and the catchment loading dated to this period.

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András KUTATÁSI Jelentések Koppány András A csobánci vár 2007 2008. évi régészeti kutatása 2007 2008 folyamán az ott megkezdődő állagvédelmi munkákhoz kapcsolódva régészeti feltárást végeztem a csobánci vár területén.

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem I. Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A. Magyar Károly A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Történettudományi

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)*

Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)* SZENTPÉTERI JÓZSEF: A BARBARICUMBÓL PANNONIÁBA Szentpéteri József A Barbaricumból Pannoniába (Germán katonai segédnépek a korai Avar Kaganátus központjában)* Egy másfél évtizeddel ezelőtt publikált munkahipotézis,

Részletesebben

EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN SZULTÁN- DZSÁMI*

EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN SZULTÁN- DZSÁMI* A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Kertész Róbert Sudár Balázs Bana Zsolt Kómár Mihály EGY ELFELEDETT MUSZLIM IMAHELY: A SZOLNOKI SZULEJMÁN

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK

Részletesebben

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA Várak Vas megyében A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek B. BENKHARD LILLA MENTÉNYI KLÁRA 1 KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA A város védelmi rendszere Kőszeg várát

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László 2010 2011 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László Nyomdai előkészítés: Bicskei József, Kovács

Részletesebben

FEJEZETEK A TÖRÖK KORI SZOLNOK KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ ÉS EGY ÚJABB AZONOSÍTOTT OBJEKTUM: A VESZTŐHELY 2

FEJEZETEK A TÖRÖK KORI SZOLNOK KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ ÉS EGY ÚJABB AZONOSÍTOTT OBJEKTUM: A VESZTŐHELY 2 Kertész Róbert 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 FEJEZETEK A TÖRÖK KORI SZOLNOK KUTATÁSTÖRTÉNETÉHEZ ÉS EGY ÚJABB AZONOSÍTOTT OBJEKTUM: A VESZTŐHELY 2 [ Remélem lesz egy nyugodtabb idő,

Részletesebben

XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL. KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár)

XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL. KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár) A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1976 77jl XVI. SZÁZADI ÉREMLELET TÁPÉ MALAJDOKRÓL KŐHEGYI MIHÁLY NAGY ÁDÁM (Baja, Türr István Múzeum Szeged, Somogyi Könyvtár) A Magyarországon évenként előkerülő éremleletek

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2008 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2008. évi tevékenységéről

Részletesebben

ADATOK A NAGYVÁZSONYI VÁR 1954 1960 KÖZÖTT VÉGZETT RÉGÉSZETI KUTATÁSÁHOZ

ADATOK A NAGYVÁZSONYI VÁR 1954 1960 KÖZÖTT VÉGZETT RÉGÉSZETI KUTATÁSÁHOZ SZVATH MÁRTON ADATOK A NAGYVÁZSONYI VÁR 1954 1960 KÖZÖTT VÉGZETT RÉGÉSZETI KUTATÁSÁHOZ A nagyvázsonyi vár romjainak feltárása a II. világháború után kialakuló magyarországi középkori régészet egyik legjelentősebb

Részletesebben

Tisza-hidak a török hódoltság korából radiokarbon és dendrokronológiai vizsgálatok tükrében

Tisza-hidak a török hódoltság korából radiokarbon és dendrokronológiai vizsgálatok tükrében Az erdő és a fa régészete és néprajza. Archaeology and Ethnography of Forest and Wood (szerkesztő / editor: Gömöri János). Sopron, 2007. Tisza-hidak a török hódoltság korából radiokarbon és dendrokronológiai

Részletesebben

ARCLAND projekt 2010-2015 A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata

ARCLAND projekt 2010-2015 A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 391-400 Pécs, 2015 ARCLAND projekt 2010-2015 A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata Gáti Csilla Bertók Gábor Janus Pannonius Múzeum H-7621 Pécs Káptalan utca

Részletesebben

Kutatási jelentések. 1. Cserépvár elhelyezkedése

Kutatási jelentések. 1. Cserépvár elhelyezkedése Kutatási jelentések SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS CSERÉPVÁR KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI 2004 óta végzünk kutatási terv keretében minden évben kisebb-nagyobb ásatásokat a bükkaljai Cserépvárban. 1 A korábban teljesen

Részletesebben

Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről

Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről Crisicum 6. pp. 7-31. Beszámoló a Csanádi-hát halmainak felméréséről Bede Ádám Csanád megyének területe oly sík, mint a tekeasztal, csak egyes halmok [ ] szakitják meg azt. (Gaál Jenő, 1892) Abstract Account

Részletesebben

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében nyerges.qxd 9/13/06 11:04 Page 1 Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása a Szentkirályon 1969 1990-ig folytatott

Részletesebben

LELETANYAG INTENZITÁSVIZSGÁLATOK A SZÜLEJMÁN SZULTÁN SZIGETVÁRI TÜRBÉJÉHEZ TARTOZÓ KASZABA HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

LELETANYAG INTENZITÁSVIZSGÁLATOK A SZÜLEJMÁN SZULTÁN SZIGETVÁRI TÜRBÉJÉHEZ TARTOZÓ KASZABA HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ 89 LELETANYAG INTENZITÁSVIZSGÁLATOK A SZÜLEJMÁN SZULTÁN SZIGETVÁRI TÜRBÉJÉHEZ TARTOZÓ KASZABA HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ INTESITY RESEARCH OF ARCHAEOLOGICAL FINDS TO DEFINE THE POSITION OF KASABA BELONGING

Részletesebben

2012 Digitális kiadás

2012 Digitális kiadás 2012 Digitális kiadás Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Schilling László Lektorok: Dr. Kvassay Judit, Dr. Redő Ferenc Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TÉL

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TÉL MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TÉL www.magyarregeszet.hu A TEMPLOM-DOMB KINCSEI A középkori Dabas régészeti kutatása Rácz Tibor Ákos 2007 őszén és telén a középkori Dabas településének központi magját

Részletesebben

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében

Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében N YERGES É VA Á GNES BARTOSIEWICZ L ÁSZLÓ Bevezetés Pálóczi Horváth András legjelentôsebb ásatása

Részletesebben

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok

ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok 08_Feld_Istvan_27.qxd 2009.01.13. 17:07 Page 175 STUDIA AGRIENSIA 27, 2008 Feld István ÁGYÚVÉDŐMŰVEK A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK ERŐDÍTMÉNYÉPÍTÉSZETÉBEN Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok Egy, az életpályákkal

Részletesebben

SZOLNOK NÉPESSÉGE A TÖRÖK KORBAN 2 POPULATION OF SZOLNOK IN THE OTTOMAN PERIOD I. BEVEZETÉS

SZOLNOK NÉPESSÉGE A TÖRÖK KORBAN 2 POPULATION OF SZOLNOK IN THE OTTOMAN PERIOD I. BEVEZETÉS Kertész Róbert 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, 2012 SZOLNOK NÉPESSÉGE A TÖRÖK KORBAN 2 A tanulmány a rendelkezésre álló írott források alapján vizsgálja Szolnok török kori népességét. Megállapítást

Részletesebben

A KÉSŐ NEOLITIKUS KÖRÁRKOK KUTATÁSÁNAK HELYZETE ZALA MEGYÉBEN

A KÉSŐ NEOLITIKUS KÖRÁRKOK KUTATÁSÁNAK HELYZETE ZALA MEGYÉBEN 75 A KÉSŐ NEOLITIKUS KÖRÁRKOK KUTATÁSÁNAK HELYZETE ZALA MEGYÉBEN CURRENT RESEARCH ON LATE NEOLITHIC RONDELS IN ZALA COUNTY P. BARNA JUDIT¹, TOKAI ZITA MÁRIA², EKE ISTVÁN², PÁSZTOR EMÍLIA³ Abstract ¹Balatoni

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

Az előző év tavaszán lehetőségünk nyílt egy mintegy egyhektáros terület régészeti

Az előző év tavaszán lehetőségünk nyílt egy mintegy egyhektáros terület régészeti Lassányi Gábor (1976) régész, egyiptológus, az Aquincumi Múzeum munkatársa. Kutatási területe a kései antikvitás régészete Pannoniában és Észak-Kelet-Afrikában. Legutóbbi írása az Ókorban: Észak-afrikai

Részletesebben

Kaposvár első középfokú iskolájának vonzásterülete 1812 és 1927 között

Kaposvár első középfokú iskolájának vonzásterülete 1812 és 1927 között 2014/III. pp. 55-76. ISSN: 2062-1655 Nezdei Csilla Kaposvár első középfokú iskolájának vonzásterülete 1812 és 1927 között Absztrakt Napjainkban a vonzáskörzetek kutatása elsősorban komplex szemlélettel

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő

Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE Ajánlom e könyvet Dr. Bakler Ferencné, Dobruczky Klára emlékének Molnár András szerkesztő ZALALÖVŐ TÖRTÉNETE AZ ÓKORTÓL NAPJAINKIG Zalalövő, 1998 Szerkesztő MOLNÁR ANDRÁS Lektorálta

Részletesebben