FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)"

Átírás

1 FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U ) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI MÁJUS /2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK évi pénzügyi beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről 175/2008. (V.29.) sz. határozat Döntés az MJP07/6 Rochester tanulmányút c. program évi fejezeti maradványának felhasználásáról 176/2008. (V.29.) sz. határozat Döntés a Jelnyelvi tolmácsszolgálatok évi működésének ellenőrzése c. program szerződésmódosítási kérelméről 177/2008. (V. 29.) sz. határozat az FSZK Pályázatkezelési szabályzatának módosításáról 178/2008. (V.29.) sz. határozat a TÁMOP konstrukció A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása című kiemelt projekt keretein belül a II. témacsoportban kidolgozásra kerülő képzési programokra vonatkozó egészségügyi vezető szakértői, valamint a fogyatékosügyi, kommunikációs, egészségügyi és szociális munkacsoportok szakértői pályázati felhívásairól 179/2008. (V.29.) sz. határozat eszközlistáról, a TÁMOP konstrukció A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. program megvalósítása keretében, valamint az eszközbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzései eljárás indításáról 180/2008. (V.29.) sz. határozat a P27/1/11 kódszámú Vakok Állami Intézete által benyújtott költségvetés-módosítási kérelemről 181/2008. (V.29.) sz. határozat a P27/1/11 kódszámú Fehér Bot Alapítvány által benyújtott költségvetés-módosítási kérelemről

2 182/2008. (V.29.) sz. határozat Döntés a Nyílt munkaerőpiaci Munkahelyi gyakorlat program támogatása című projekt, valamint a Munkahelyteremtés autista személyeknek című projekt befogadásáról és jövőjéről 183/2008. (V.29.) sz. határozat Döntés a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány évi fejezeti elszámolásáról (szerz. Sz: /2007-SZMM) 184/2008. (V.29.) sz. határozat Döntés az ügyvezető igazgatói feladatok átmeneti idejű ellátásáról

3 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK évi pénzügyi beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről /1. A Közalapítvány Kuratóriuma elfogadja a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletében található évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést. /2. A Közalapítvány Kuratóriuma felkéri a Titkárságot, hogy a könyvvizsgáló által megküldött vezetői levélben foglalt kérdésekkel kapcsolatosan tegye meg a szükséges intézkedéseket, valamint arra, hogy ezekről a lépésekről tájékoztassa a kuratóriumot. (9 igen - Tóth Egon, Dr. Mesterházi Zsuzsa, Dr. Szilágyiné Erdős Erika, Horváth Péter, Nagy Gyöngyi Mária, Liling Tamás, Orbán Evelin, Schiller Kertész Tamás, Szuhaj Mihály, Nincs jelen: Dr. Könczei György, Szöllősiné Földesi Erzsébet.)

4 174/2008. (V.29.) sz. határozat 1. számú melléklete A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A ÉVRŐL Budapest, május 27.

5 TARTALOMJEGYZÉK I.1 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai szerepvállalása... 6 I.2 AZ FSZK MŰKÖDÉSE... 8 I.3 AZ FSZK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE... 8 I.3.1 Szakmai programok a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása érdekében... 9 I A fogyatékos emberek közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférését segítő programok... 9 I A fogyatékos emberek komplex rehabilitációját elősegítő programok I.3.2 A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztése. 25 I Pedagógiai szak és szakmai szolgáltatások I Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység I. 4 Egyéb szakmai fejlesztések I. 4.1 Felnőttképzési tevékenység I.4.2 Hazai együttműködési megállapodások és nemzetközi kapcsolatok I. 5 Kommunikáció MELLÉKLETEK... 36

6 A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ I.1 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány szakmai szerepvállalása A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Ptk.) 74/E. -ának (6) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXV. törvény 1. -ának (2) bekezdése, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény a alapján, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény ának (2) bekezdése alapján, a hivatkozott jogszabályokban megfogalmazott közfeladatok végrehajtásában történő közreműködés érdekében, a fogyatékos személyek rehabilitációjának biztosítása céljából és esélyegyenlőségük elősegítése érdekében július 21-én a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítványt és a Fogyatékosok Esélye Közalapítványt egyesítette. Az egyesítéssel határozatlan időre létrejövő Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (továbbiakban FSZK) mindkét fent említett közalapítvány jogutódja. Az FSZK átfogó szakmapolitikai célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása. Célja továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztése. Az FSZK a meghatározott célok elérése érdekében pályázati úton vagy közvetlen szolgáltatás nyújtásával az alábbi feladatokat látja el: 1) A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése érdekében a fogyatékos személyek meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő programtervezetek elkészítéséhez olyan szempontrendszereket dolgoz ki és ad ki, amelyek magukban foglalják a komplex rehabilitációs folyamat során elért képességfejlődés rendszeres felmérését, és lehetővé teszik az egyéni rehabilitációs program megalapozását, szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését; együttműködik a fogyatékos személyek érdekvédelmi és más szervezeteivel, a szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi és egyéb területeken (re)habilitációs tevékenységet végző intézményekkel, szervezetekkel és az Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal. 2) Az egyéni rehabilitációs programokban megjelölt szolgáltatások, ellátások igénybevétele érdekében elősegíti a fogyatékos személyekkel foglalkozó intézmények és szervezetek együttműködését; a fogyatékos személyek számára elérhető, önálló életvitelt támogató, illetve (re)habilitációs szolgáltatásokról és ellátásokról, azok igénybevételének feltételeiről információs szolgáltatást működtet vagy ilyeneket támogat; szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek kialakításához; szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációban közreműködő szakemberek, önkéntesek, fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik képzéséhez, átképzéséhez és továbbképzéséhez; szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a fogyatékos személyek önálló életvitelét elősegítő eszközök, szolgáltatások és módszertani ismeretek fejlesztéséhez és hozzáférhetővé tételéhez. 3) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a komplex (re)habilitációra szoruló személyek képzéséhez és az ilyen képzést folytató szervezeteknek. 4) A komplex (re)habilitációs folyamatban összegyűjtött hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján szakmaimódszertani ajánlásokat dolgoz ki, és gondoskodik azok hozzáférhetővé tételéről.

7 5) A pedagógiai szakmai szolgáltatások és a pedagógiai szakszolgáltatások körében országos pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a különleges gondozás feladataiban közreműködő pedagógiai szakszolgálat intézményei részére. 6) Szakmai, illetve anyagi támogatást nyújt a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek ellátásával, a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön-külön történő nevelésével, oktatásával foglalkozó intézményrendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez; a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés programjainak, tanterveinek, tankönyveinek kidolgozásához, fejlesztéséhez és terjesztéséhez; a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges eszközök, járművek beszerzéséhez; az érintett gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének megszervezéséhez, tömeg- és versenysportjának lebonyolításához; az érintett tanulók középiskolai tanulmányaihoz, felkészítő oktatásuk megszervezéséhez, felsőfokú tanulmányainak folytatásához, továbbá a munkába állásukat segítő tevékenységhez, a fogyatékos gyermekek szülei részére szervezett szülősegítő szolgáltatások megszervezéséhez.

8 I.2 AZ FSZK MŰKÖDÉSE Az FSZK működését 2007-ben alapvetően meghatározta a két jogelőd szervezetből az új Közalapítvány létrehozása, mind szakmai és humánkapacitásának megerősítését, mind pedig technikai, infrastrukturális megalapozását tekintve. Az FSZK kuratóriuma hat megtartott ülésén összesen 90 határozatot hozott, melyek végrehajtásáról a titkárság a megadott határidőn belül igyekezett gondoskodni. A határozatok által lefedett szakmaterületek, fejlesztések megfelelnek az I.1 pontban ismertetett alapítói szándéknak; így támogatják a fogyatékos emberek számára hozzáférhető komplex rehabilitáció szakpolitikai és intézményi fejlesztését; az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének terjedését; a jelnyelvvel kapcsolatos kutatások és fejlesztések megerősítését, valamint a jelnyelvi tolmácsközpontok szakmai és financiális működését; a speciális nevelési igényű gyermekek és fiatalok hozzáférését az élethosszig való tanulás innovációihoz. Az FSZK kuratóriumának üléseiről jegyzőkönyvek készültek, melyek a Közalapítvány titkárságán férhetőek hozzá. Az üléseken született határozatok a Közalapítvány hivatalos honlapjáról tölthetőek le (www.fszk.hu). Az FSZK felügyelő bizottsága 2007-ban hat alkalommal ülésezett, valamennyi kuratóriumi ülést megelőzően, illetve egy közös alakuló ülésen a kuratórium tagjaival. Az FB számos javaslattal élt a kuratórium felé, amelyeket a kuratórium alaposan megfontolt mielőtt döntéseit meghozta. Az FB ülésekről jegyzőkönyvek készültek, melyek az FSZK titkárságán hozzáférhetők. A titkárság személyi összetételében és a személyekhez kötött munkakörökben 2007-ban több jelentős változás történt: az FSZK létszámában a júliusi induló adatokhoz képest szignifikáns expanzió következett be, amelyet a Közalapítvány 4 programirodája (Akadálymentesítési Programiroda, Magyar Jelnyelvi Programiroda, Oktatási Programiroda, Rehabilitációs Programiroda) által megvalósított szakmai fejlesztések számának és volumenének növekedése okozott. Átalakult az egyes programirodák struktúrája is. A projektmenedzserek mellett, akik korábban a projektek teljes ciklusának nyomonkövetését végezték, minden programirodában pénzügyi asszisztensek (pénzügyi bonyolítási kompetenciával) és program-asszisztensek (szakmai döntés-előkészítési kompetenciákkal) kezdtek dolgozni. A titkárság felső vezetésében is történtek átalakulások: a gazdasági vezető és a titkárságvezető új munkavállalóként kezdték meg tevékenységüket. A feladatok átadása és átvétele minden esetben zökkenőmentes volt a munkatársak hozzáállásának köszönhetően a titkársági működés bármely szintjét vizsgáljuk is. I.3 AZ FSZK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE Jelen szakmai beszámoló az I.1 pontban említett cél és feladatrendszer alapján az FSZK 2007-ben futó programjait ismerteti a következő bontásban A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztése Az I.3 pontban ismertetett programok összefoglaló táblázatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9 I.3.1 Szakmai programok a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex (re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők tevékenységének összehangolása érdekében I A fogyatékos emberek közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférését segítő programok Felkészülés az NFT II. akadálymentesítési feladataira című program (kódszám: 1712) Az FSZK Akadálymentesítési Programirodájának közreműködésével megvalósuló program célja a TÁMOP kiemelt projekt előkészítésének támogatása, valamint felkészülés a további Társadalmi Megújulás Operatív Program, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Regionális Operatív Programok keretében felmerülő potenciálisan megvalósításra váró, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító pályázatokhoz kapcsolódó szakmai - módszertani feladatokra. A program megvalósítási időszaka január 1. és szeptember 30. A Ft forrású program programkoncepcióját, melynek megvalósításához fedezetet az FSZK évi fejezeti forrása (SZMM /2007) biztosít, október 10-én fogadta el a Közalapítvány Kuratóriuma. A koncepcióban megfogalmazott stratégiai feladatok egyrészt a TÁMOP kiemelt projekthez tartozó előkészítési tevékenységeket és költségeiket ölelik fel, másrészt pedig a Regionális Operatív Programokban meghirdetésre került egyenlő esélyű hozzáférést biztosító pályázatokhoz kapcsolható monitoring tevékenység elvégzését. Ez utóbbi tevékenységet az FSZK a Regionális Operatív Programok pályáztatását lebonyolító VÁTI Kht-vel együttműködésben realizálja. A két szervezet között megkötött együttműködési megállapodás lehetőséget ad az FSZK számára, hogy szakértőket delegáljon a megvalósuló egyenlő esélyű hozzáférést biztosító projektekhez, akik egyrészt szakmai tanácsaikkal segítik a kedvezményezetteket, illetve dokumentálják a helyszínen látottakat. A fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban című pályázati program (kódszám: 1713) A jogelőd Fogyatékosok Esélye Közalapítvány március 31-én nyújtott be pályázatot az EGT és Norvég finanszírozási mechanizmusok által kiírt pályázatra. A program célja az önkormányzatok tulajdonában vagy kezelésében lévő szociális és gyermekvédelmi alapellátást és szakosított ellátást nyújtó intézmények akadálymentesítése, a fogyatékos emberek mobilitását, tevékenységét támogató, megkönnyítő átalakítások és a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése. A program keretében az FSZK nyílt pályázati felhívás által nyújt pályázóinak támogatást. A Euró ( Ft) összköltségvetésű program támogatásáról az EGT és Norvég finanszírozási mechanizmusok szakértői július 27-én hoztak döntést. A program önrészét ( Euró) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosítja az FSZK számára. A program megvalósulásának időtartama 20 hónap, a július 26. és április 30. közötti időszak. A program megkezdésétől december 31-ig a Grant Agreement és a Végrehajtási Szerződés előkészítésére került sor. Ez a folyamat a szükséges dokumentumok fordítását és előkészítését jelentette, valamint a kapcsolatfelvételt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel és Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységgel a pályázati program meghirdetésével kapcsolatban. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása című TÁMOP kiemelt projekt (kódszám: 1714) Az FSZK jogelődje, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai felkérésére kapcsolódott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a Társadalmi Megújulás Operatív Programban kidolgozásra kerülő akcióterv kidolgozásába. Ebben az akciótervben, melyet július 25-én fogadott el a Magyar Köztársaság Kormánya, kerültek meghatározásra a jelen kiemelt projekt szakmai keretei. A kiemelt projekt célja az egyenlő esélyű hozzáféréshez és teljes akadálymentes környezet létrehozásához eredményes és hatékony ismereteket biztosító tudásbázis létrehozása, valamint ezen ismeretek, tudások

10 elterjesztésének a megalapozása. Az FSZK a kiemelt projekt keretében 43 képzési program kidolgozását tervezi, amelyek közül legalább 25 akkreditált lesz, illetve az érintett képzési intézmények által befogadásra kerül. A kiemelt projekt során az FSZK igyekszik minden olyan szakterületet, szakmát elérni, amely különböző szinteken kulcsszerepet tölt be az egyetemes és akadálymentes, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés elősegítése érdekében. A képzési programok négy szakmai témacsoportba sorolhatóak, amelyeken belül az egyes képzési programokat különálló munkacsoportok dolgozzák majd ki: Egyetemes és akadálymentes tervezés; Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása; Jelnyelvi képzések és továbbképzések; Speciális képzési programok. A Ft összköltségű kiemelt projekt, melynek forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, december 1. és január 31. között valósul meg. A évben megkezdődött a projekt előkészítése egyrészt egy a szükségleteket feltérképező felmérés elkészíttetetésével, másrészt a tevékenységeket megalapozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásával. A támogatási szerződés megkötésére február 25-én került sor. Akadálymentesítési segédlet kiadása című program (kódszám: Sz27/5) Az Épített Környezetért Alapítvány és az FSZK együttműködésével megvalósuló program célja a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához című kiadvány szakmai és technikai kivitelezése, megjelentetése és széles körű terjesztése volt. A segédlet példányban, ingyenes formában állt rendelkezésre a szakmai közvélemény számára. További kiemelt eredmény, hogy a segédletben foglalt követelmények a 2007 évben a Regionális Operatív Programokban kiírásra került akadálymentesítési pályázatok alapdokumentumává váltak. A program a április 15 október 31. között került megvalósításra. A kiadvány szakmai tartalmának kialakítását követően, májusában kezdődött el a nyomdai kivitelezés két ütemben. A kiadvány széles körű terjesztését a Közalapítvány által összeállított címlista alapján külső cég bonyolította le. A terjesztés augusztus 31-ig két ütemben teljes mértékben lezajlott. Az első ütemben a külső cég 4259 db kiadványt juttatott el a potenciális pályázó szervezetekhez (elsősorban önkormányzatokhoz), majd a második ütemben további 3348 példányt küldött civil szervezeteknek, egyházaknak, szociális intézményeknek, mérnök kamaráknak. A fennmaradó példányok a Közalapítvány közvetlen terjesztésében egyéb szervezeteknek (minisztériumok, közigazgatási hivatal) és egyéb közreműködőknek lettek megküldve, illetve a saját irattárban kerültek elhelyezésre későbbi felhasználás okán. A program összköltségvetése Ft volt, melynek fedezetét egyrészt a évi (ICSSZM /2006; Ft), másrészt a évi (SZMM /2007; Ft) fejezeti források adták. Jelnyelvi tolmácsszolgálatok szakmai támogatása című program (kódszám: MJP07/2; 2782) A október 1. és április 21. között megvalósuló program általános célja az országos hálózatban működő jelnyelvi tolmácsszolgálatok egységes működéséhez szakmai támogatás nyújtása. A jelnyelvi tolmácsok szakmai továbbfejlődésének elősegítése érdekvédelmi szervezetekkel és szakértőkkel együttműködve. A program konkrét célja a tolmácsszolgálatok szolgáltatási rendjeinek egységesítése, elkészítésükhöz szakmai segítség nyújtása, továbbá a jelnyelvi tolmácsok szakmai továbbképzésének támogatása. A tárgyidőszakban a Magyar Jelnyelvi Programiroda szakmai fórumot rendezett a jelnyelvi tolmácsszolgálatok munkatársainak, és szakmai vezetőinek. A fórum résztvevői a szolgáltatási rendek egységes kialakításához és elkészítéséhez kaptak gyakorlati és elméleti ismereteket. A Programiroda szakmai koordinátora előadásában összefoglalta mindazokat a szempontokat, amelyek a szolgáltatási rendek jelnyelvi változatának elkészítéséhez elengedhetetlenek. A Magyar Jelnyelvi Programiroda a program keretén belül együttműködést kezdeményezett a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetségével a jelnyelvi tolmácsok szakmai továbbképzésével kapcsolatosan.

11 A program kiemelt eredményének tekinthető az említett tájékoztató fórum eredményes lebonyolítása, szakmai egyeztetések szervezése, elindítása a jelnyelvi tolmácsok továbbképzésének tárgykörében. A program összköltségvetése Ft volt, melynek fedezetét a évi fejezeti forrás (SZMM /2007) adta. Jelnyelvi vizsga-és tananyagfejlesztés című program (kódszám: MJP07/3; 2783) Az országban évente több száz halló ember jelentkezik alap és középfokú kommunikációs tanfolyamra, hogy elsajátítsa a magyar jelnyelvet, azonban annak jelenleg csak a szókincsét tanítják, a nyelvtanát nem. A tanfolyam befejezése után nyelvtudásuk nem felel meg az alap és középfokú nyelvi szintnek. Ennek részben az az oka, hogy az egyes nyelvi szintek jelnyelvre adaptált meghatározása még nem történt meg, az egyes tanfolyamszervező intézmények és oktatók nem azonos záróvizsgán értékelik a tanulók tudását. A október 1. és március 31. között megvalósuló program egyik konkrét célja ezért a közös európai referenciakeretnek megfelelő jelnyelvi vizsgarendszer kidolgozása. A kommunikációs tanfolyamokon a jelnyelv oktatásához szükséges nyelvtani ismeretek egyelőre nem elérhetőek a jelnyelvet oktatók és a jelnyelven tanulók számára. A programban ennek a hiánynak a pótlására kidolgozásra kerül egy interaktív DVD, mely lehetőséget ad az oktatóknak és a tanfolyamok hallgatóinak a nyelvtani ismeretek oktatására/elsajátítására, és a kommunikációs tanfolyamokon már végzett hallgatók számára a hiányzó tananyag otthoni pótlására. A program során a B1 szintű nyelvvizsga szintjének meghatározása után a felkért jelnyelvoktató és nyelvész szakértők megkezdték a nyelvvizsga anyagának kidolgozását. Siket és nagyothalló jelnyelvoktató szakértők bevonásával az írásbeli próbavizsgához próba-feladatlapok, a szóbeli vizsgához pedig videofelvételek készültek, amelyeket ezután felkért nyelvész szakértők vizsgáltak meg. Meghatározásra került a program során a B1 és B2 jelnyelvi szintje és a vizsgaanyagok is elkészültek. A programiroda munkatársai felvették a kapcsolatot a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ és Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Testület képviselőjével a nyelvvizsga későbbi akkreditációjának kérdéseivel kapcsolatos tennivalókról. A program konkrét eredményének tekinthető, hogy a közös európai referenciakeretnek megfelelő jelnyelvi vizsgarendszer kialakításra kerül a B1-B2 szinteken és ennek köszönhetően egységessé válnak a jelnyelvi tanfolyamokra vonatkozó elvárások, mérhetővé válik a tanulók tudásszintje; valamint, hogy a jelnyelvet tanulók számára lehetővé válik, hogy átfogó képet kapjanak a jelnyelv nyelvtanáról A program összköltségvetése Ft volt, melynek fedezetét a évi fejezeti forrás (SZMM /2007) adta. Szakmai információs napok című program (kódszám: MJP07/4. (2784) A március 1. és március 31. között megvalósuló program célja a jelnyelv oktatásával, jelnyelvi tolmácsképzések szervezésével foglalkozó intézmények és szervezetek, a siketek embereket, nagyothalló embereket és siketvak embereket képviselő érdekvédelmi szervezetek, továbbá az előbbi csoportok számára szolgáltatásokat biztosító szervezetek és intézmények számára a kölcsönös tájékozódást, egymás szakmai tevékenységének megismerését, szakmai együttműködések szervezését lehetővé tévő találkozók, fórumok szervezése. A tárgyidőszakot megelőzően, március és május között három fórum megszervezésére került sor az alábbi témákban: A jelnyelv oktatása, kutatása és fejlesztése terén végzett tevékenységek ismertetése, az együttműködési és továbblépési lehetőségek feltárása A jelnyelvi tolmácsolás oktatása és támogatása terén végzett tevékenységek ismertetése, az együttműködési és továbblépési lehetőségek feltárása A siket közösség kultúrájához és tagjaihoz kapcsolódó tevékenységek ismertetése, az együttműködési és továbblépési lehetőségek feltárása

12 A program konkrét eredményének tekinthető, hogy nőtt az általános szakmai tájékozottság a jelnyelvi tolmácsképzés, jelnyelvoktatás témakörben, továbbá a fórumoknak köszönhetően gyakoribbá váltak a szakmai egyeztetések, együttműködések a témában érintett szakmai szervezetek között második félévében. A program összköltségvetése Ft volt, melynek fedezetét a évi fejezeti forrás (SZMM /2007) adta. Alkalmazott kutatások című program (kódszám: MJP07/5; 2785) A október 1. és június 30. között megvalósuló kutatási program két komponenst tartalmaz. A Regionális jelnyelvi kutatás c. program általános célja a regionális jelváltozatok gyűjtése és ezek összehasonlító nyelvészeti elemzése, ezen belül 1000 jel régiónként történő összehasonlítása a budapesti nyelvváltozattal. A Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának kutatása c. program során a kétnyelvű módszer bevezetésének gyakorlati lehetőségeit, akadályait és az érintett csoportok hozzáállását kutatják a szakértők. A program előzményének tekinthető, hogy a Hallatlan Alapítvány címen található honlapján videó-formátumban megtalálható mintegy 2000 jel közül a Magyar Jelnyelvi Programiroda nyelvész szakértője kiválogatta azt az 1000 jelet, amelyek a vizsgálat tárgyát képezték. A kiválasztás után a Hallatlan Alapítvány munkatársai elhelyezték a jeleket bemutató filmbejátszásokat az általuk kialakított, nem nyilvános internetes munkafelületen. Ezt követően egy budapesti siketekből álló csoport végignézte a jeleket, véleményezte azokat, és filmre vette a tagok által használt, de a listában nem szereplő változatokat. Ez volt a teljes program kísérleti fázisa, a levont tanulságok alapján kellett kialakítani a többi hat régióban használt kutatási módszertant. A csoport 14 tagját a szakmai koordinátor válogatta ki, ügyelve arra, hogy minél több korosztályt és társadalmi réteget képviseljenek. A tárgyidőszakban megtörtént a Regionális jelnyelvi kutatás c. program előkészítése a többi hat régióban. A Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának kutatása c. program munkacsoportja megállapította a kétnyelvű oktatás bevezetéséhez szükségesnek ítélt szülői attitűd-kutatás alapvető céljait és módszereit, és a statisztikai feldolgozás módszertanát. A program konkrét eredményének tekinthető, hogy a kutatásoknak köszönhetően folyamatban van a regionális jelváltozatok internetes közzététele, illetve a nyelvészeti tanulmány elkészítése, továbbá szakmai alapozást nyer a kétnyelvű siketoktatás bevezetése. A program összköltségvetése Ft volt, melynek fedezetét a évi fejezeti forrás (SZMM /2007) adta. Rochester szakmai tanulmányút című program (MJP07/6; 2786) A október 1. és október 31. között megvalósuló program átfogó célja a felsőoktatásban tanuló siket és nagyothalló tanulókat segítő szolgáltatások magyarországi adaptálása az Egyesült Államokbeli National Technical Institute for the Deaf (Rochester) példái alapján. A program a szolgáltatások helyben történő tanulmányozását teszi lehetővé, annak érdekében, hogy a később szerzett tapasztalatok és összegyűjtött információk alapján a szolgáltatások adaptációja további programok keretében megvalósulhasson. A 2007-es program konkrét célja a jegyzetelő író tolmácsszolgáltatás és a kommunikációs labor megvalósításához szükséges feltételek és módszerek meghatározása, bemutatása, a szolgáltatások bevezetése. A Közalapítvány a program hosszútávú sikerének megalapozása, valamint az összes érdekelt stakeholder bevonása érdekében együttműködik a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakembereivel, az ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar munkatársaival, a Budapesti Műszaki Főiskolával és a SOTE Testnevelés-tudományi Karral. A tárgyidőszakban, 2007 őszén megkezdődött a jegyzetelő és író tolmácsszolgáltatás tanulmányozására kiutazó csoport újának szervezése, illetve egy szakmai fórum során meghatározásra kerültek a megfigyelési szempontok a jegyzetelő és feliratozó szolgáltatás tanulmányozásához.

13 A szakértők Rochesterben tanulmányozták a jegyzetelő tolmácsszolgáltatás szervezését, a jegyzetelő tolmácsok képzését, a jegyzetelés módszertanát, a jegyzetelő szoláltatás technikai feltételeit, a feliratozó szolgáltatás szervezését, a feliratozók képzését, a feliratozáshoz szükséges technikai feltételeket. A visszautazást követően a szakértők egy szakmai beszámolókat készítettek a tapasztalatokról Ezeket a Magyar Jelnyelvi Programiroda munkatársai feldolgozták, így elkészült egy összesített szakmai beszámoló, amely alkalmas az utazás tapasztalatainak disszeminálására. A program eredményének tekinthető, hogy nemzetközi tapasztalatokra építve, megfogalmazódtak, azok a módszertani javaslatok, amelyek szükségesek a jegyzetelő és író tolmácsszolgáltatás bevezetéséhez kellő képzések és feltételek megteremtéséhez. A program összköltségvetése Ft volt, melynek fedezetét a évi fejezeti forrás (SZMM /2007) adta. Jelnyelvi tolmácsszolgálatok évi működésének ellenőrzése című program (MJP07/07; 2787) A november 1. és május 31. között megvalósuló program célja a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésével kapcsolatos szakmai és pénzügyi ellenőrzések lefolytatása azoknak a megkötött szerződéseknek az alapján, melyeket a jelnyelvi tolmácsszolgálatok fenntartóival évi időszakra a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kötött meg. A tárgyidőszakban a Közalapítvány által megbízott pénzügyi ellenőr végezte az első támogatási időszakra (2007. július 1-től október 31-ig) vonatkozó pénzügyi elszámolások ellenőrzését. A Magyar Jelnyelvi Programiroda pedig önkéntes közreműködésre való felhívást tett közzé a jelnyelvi tolmácsszolgálatot igénybe vevők körében a tolmácsszolgálatok működésének véleményezésére, ellenőrzésére. Együttműködő partner volt ebben a folyamatban a Jelnyelvi Oktatók Egyesülete. A program további eredményének tekinthető, hogy kialakult egy szakmai terv az ellenőrzések lebonyolítására a korábban már bevezetett szakmai és szolgáltatási minimum feltételek meglétének ellenőrzésére, valamint, hogy lezajlott a beérkezett szolgáltatási rendek jelnyelvi változatának szakmai véleményezése. A program összköltségvetése Ft volt, melynek fedezetét az SZMM /2007 számú szerződése adta. I A fogyatékos emberek komplex rehabilitációját elősegítő programok I Szolgáltatásfejlesztési programok Képzési program autizmussal foglalkozó szakemberek számára I. című program (kódszám: P24/8) A november és november között megvalósult program célja az AAPEP (Serdülőkori Pszichológiai Képességprofil) alapképzés megvalósítása autista felnőttekkel foglalkozó gyógypedagógus, pszichológus és pszichiáter szakemberek számára. A program megvalósítása során a képzés megtartására a módszert kidolgozó Theo Peeters nemzetközileg is elismert autizmus szakértő által vezetett- Opleidingscentrum Autisme belga szervezetet kérte fel a Közalapítvány. A képzésre, melyre október 10. és 14. között került sor Dobogókőn olyan szakembereket várt a jogelőd szervezet, akik az autizmus spektrumzavarral élő serdülők, fiatalok ellátásában több éves tapasztalattal rendelkeznek. Itt az alábbi témák kerültek feldolgozásra 23 szakember (gyógypedagógus, pszichológus, pszichiáter) részvételével: Serdülőkori Pszichológiai Képességprofil (AAPEP) használatára való kiképzés, az eszközrendszer megismerése; Autizmussal élő felnőttek életre és munkára történő felkészítése;

14 Autizmus és szexualitás; A gyász feldolgozása autizmussal élő személyek esetén. A program konkrét eredményének tekinthető annak az alapképzésnek a megvalósítása, amely segített bemutatni a világhírű szakembereknek, hogy Magyarországon jelenleg nagyon elkötelezett és szakmailag is felkészült autizmus témában jártas munkatársak dolgoznak az ellátórendszerben. Ez hozzájárult ahhoz, hogy a belga szervezet nyitottá vált további, magasabb szintű képzések megtartására. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft volt, melynek fedezetét a Közalapítvány évi fejezeti támogatása ( /2004 számú szerződés) adta. Rehabilitációs intézmények foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásnak fejlesztése című program (kódszám: P25/2B) A június és december között megvalósult program fő célja a rehabilitációs bentlakásos intézményekben élő értelmi fogyatékos személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezése érdekében a foglalkozási rehabilitáció módszertanának kialakítása és elterjesztése, elsősorban a nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében. A program sikeressége érdekében a jogelőd Közalapítvány szakértők bevonásával dolgozta ki az elterjeszteni kívánt módszertant. A P25/2A pályázati program kedvezményezettei a projekt végrehajtása során szoros szakmai együttműködésben dolgoztak a Közalapítvánnyal és a szakmai koordináló szervezettel. Így 16 értelmi fogyatékos (tanulásban és értelmileg akadályozott) személyt vontak be a szolgáltatásba, és közülük 8 főt elhelyeztek a nyílt munkaerőpiacon. A bevont személyek minimum 30 %-a értelmileg akadályozott személy volt. A kedvezményezetteknek az alábbi szakmai módszertani munkát támogató programelemeket kötelezően be kellett építeniük a programba: 1) részvétel az intenzív egyhetes képzésen (az intézmény vezetőjének és a két főállású Intézményi Támogatott Foglalkoztatás munkatársnak a bevonásával); 2) helyszíni konzultációk (kéthavi rendszerességgel); 3) részvétel a módszertani fejlesztő szakmai találkozókon; 4) aktív részvétel a program eredményeinek megismertetése érdekében az alapszolgáltatást és/vagy szakosított ellátást végző intézmények részére szervezett országos szintű roadshow-n; 5) a projekt zárását követően a résztvevők 6 hónapos utókövetéséről összegző jelentés készítése. A program során a szakmai támogató szervezet (Salva Vita Alapítvány) megtartotta az egyhetes felkészítő tréninget, valamint négy alkalommal a módszertani szakmai találkozót. Kéthavonta rendszeres helyszíni konzultációt tartott a két kedvezményezettnek. A projektzáró országos roadshow-n, összesen hét helyszínen, megtörtént az eredmények és a tapasztalatok ismertetése, átadása. A korábbi projektek tapasztalataival összehasonlítva fontos eredmény, hogy a kedvezményezettek folyamatos és hangsúlyos szakmai támogatása elősegíti a megfelelő színvonalú és szakmaiságú program-megvalósítást. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft volt, melynek fedezetét a Közalapítvány évi fejezeti forrása ( /2005 számú szerződés) biztosította Nemzeti információs napok szervezése a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének területén folyó közösségi politika megvalósítása érdekében című program (kódszám: Sz25/2) nyarán az Európai Bizottság Nemzeti információs napok szervezése a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének területén folyó Közösségi Politika megvalósítása érdekében címmel zártkörű, meghívásos pályázatot hirdetett a tagállamok számára. Minden tagállam csak egy pályázatot adhatott be. A pályázat célja olyan Nemzeti Információs Napok szervezése volt, melyek felhívják a szakmai- és közfigyelmet a fogyatékosügy területén folyó közösségi és tagállami programokra, azok eredményeire. Hazánk pályázatát a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából és társfinanszírozásával a Közalapítvány jogelődje készítette el és nyújtotta be három regionális információs rendezvény megszervezésére. A pályázatot Brüsszelben támogatólag bírálták el.

15 A hazai rendezvénysorozat elsődleges célja az volt, hogy egy-egy rendhagyó szakmai nap révén lehetőséget teremtsen a helyi, regionális döntéshozók, véleményformálók, a közigazgatásban dolgozó szakemberek és ügyfélszolgálati munkatársak, valamint a fogyatékos emberek és érdekvédelmi szervezeteik közötti informális és formális kapcsolatépítésre, a meglévő együttműködési hálózatok bővítésére. A program keretében három helyszínen (Kecskemét, Miskolc, Kaposvár) került összehívásra sajtótájékoztató, majd megrendezésre kerültek az Információs Napok a célok elérése érdekében, amelyeken az elsődleges célcsoportból kb. 500 fő vett részt. A szakmai közönség tanácskozása mellett a nagyközönséget kulturális, művészeti és egyéb kísérő programokkal szólította meg a Közalapítvány; ezeket több ezer fő látogatta. A program a terveknek megfelelően a évben megvalósult; az Európai Bizottság részére a beszámolót megküldte a Közalapítvány. A Bizottság által szükségesnek tartott hiánypótlásra novemberében került sor. A program összköltségvetése Ft volt, melyet 4 forrásból fedezett a Közalapítvány: Európai Közösségek Bizottsága Ft (VS/2004/0348); Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ft ( /2004: Ft és a Közalapítvány évi fejezeti forrása Ft); Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Ft (7822-4/2004). Fogyatékos személyek munkaerőpiaci integrációjának lehetőségei című program (kódszám: Sz25/3) A augusztus 10. és november 29. között megvalósult program fő célja az volt, hogy a munkakör/munkafolyamat elemzés segítségével feltárásra kerüljenek azok a munkakörök, amelyeket átalakítással vagy anélkül fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek is be tudnak tölteni. A program a Debreceni Egyetem bevonásával valósult meg; megtörtént a kiválasztott a 180 munkakör/munkafolyamat elemzése. Az egyetem a munka során kifejlesztett egy honlapot, amelyen az eredmények hamarosan megtekinthetők lesznek. A honlap a címen lesz elérhető. A program tapasztalati azt mutatják, hogy a kezdeményezés hiánypótló jelentőségű, mert gyakran a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek sem tudják megmondani, hogy az adott munkavállaló, milyen munkakört tudna betölteni. Így a program szakembereknek és munkáltatóknak egyaránt nagy segítség adhat. A programra rendelkezésre álló keretösszeg: Ft, amelynek fedezetét a Közalapítvány évi fejezeti forrása ( /2005) adta. Kiadványok című program (kódszám: SZ25/9) A augusztus 10. és november 29. között megvalósult program fő célja olyan Best Practice kiadvány készítése volt, amely a foglalkozási rehabilitáció témájában példaértékű projekteket mutat be, hogy ötletekkel segítse a területen dolgozó szakembereket hasonlóan ígéretes projektek létrehozásában. A program során 1000 példányban elkészült az Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási Rehabilitációs példák Magyarországon című kiadvány papíralapú és elektronikus formában. A könyv segíti a foglalkozási rehabilitáció egységes fogalmi rendszerének kialakulását, megértését, alkalmazásának elterjedését, valamint akadálymentes formátuma miatt a szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés jó példáját is adja. A kiadvány terjesztése a évben zárult le. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft volt, amelynek fedezetét a Közalapítvány évi fejezeti forrása ( /2005) adta.

16 Projektmenedzsment, pályázatírás és partnerségépítés a fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiaci (re)integrációja érdekében című program (kódszám: SZ25/15, RPI07/6) A február 1. és január 31. között megvalósult program fő célja a fogyatékosságügy területén dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése, melyek révén elősegíthető a képviselt fogyatékos-csoportok munkaerőpiaci, ezáltal társadalmi integrációja. A megvalósításban a Közalapítvány partnerei voltak a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanács és a három érintett megyei / regionális munkaügyi központ. A cél érdekében kidolgozásra került egy az egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit követő elektronikus formátumú képzési curriculum és egy 4 modulból álló képzési tananyag (Partnerségépítés; Együttműködés-fejlesztés és mediáció; Pályázatírás és projektmenedzsment; Munkaerőpiaci ismeretek), valamint az erre épülő képzés az ország 3 helyszínén (Nógrád megye, Somogy megye, Főváros) lebonyolításra került. A program konkrét eredményeként közel 230 fő szerzett tanúsítványt és 1400 személy szerzett dokumentáltan tapasztalatokat a projektről. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft, melyből Ft az önrész, -a évi fejezeti támogatásból Ft, a évi fejezeti támogatásból Ft-, a Közalapítvány által elnyert támogatás a HEFOP IH-val kötött HEFOP P /4.0 szerződés alapján Ft. A Közalapítvány a évi fejezeti támogatásból további Ft-ot biztosított a program megvalósításához. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével - HEFOP 2.2 című program (kódszám: Sz25/16) A májusában megkezdett program fő célja a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó, szociális, gyermekvédelmi, oktatási és munkaügyi területen dolgozó szakemberek humánerőforrás-fejlesztése, valamint a különböző ágazatokban dolgozó szakemberek közötti szakmai együttműködés kialakítása és annak fejlesztése volt. A program keretében, mely tevékenységben a Közalapítvány partnere a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület volt, szakmai tanácsadást nyújtott a szervezet a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szerveztek részére a fogyatékosságügy területén felmerülő valamennyi kérdéssel, problémával kapcsolatban. Emellett a Közalapítvány látja el a belső monitorozási tevékenységeket is, az ehhez szükséges szakmai dokumentáció kidolgozásával együtt a projekt teljes futamideje alatt. A program futamideje május hónapban indult. A támogatóval kötött szerződés alapján a záró jelentés benyújtásának szeptember 28., azonban a szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén ez várhatóan márciusra módosul. A program teljes keretösszege Ft, ebből a Közalapítvány feladataira rendelkezésre álló keretösszeg a HEFOP P /4.0 számú, a HEFOP IH-val április 28-án kötött szerződés alapján Ft. Felnőtt Munkahelyi Gyakorlat program országos telepítésének előkészítése, illetve a Mukahelyi Gyakorlat program adaptációja családban élő értelmileg- és tanulásban akadályozott álláskeresők részére című program (kódszám: P26/11) A 2006 szeptember 1. és december 31 között megvalósuló program fő célja a Munkahelyi Gyakorlat program adaptálásán keresztül egy új munkaerőpiaci-felkészítő program (FMHGY-II.) módszertani kidolgozása, melynek célja a családban élő értelmileg- és tanulásban akadályozott álláskeresők munkaerőpiaci esélyeinek, foglalkoztathatóságának javítása. A képzési program a nyílt munkaerő-piaci munkavállalást speciális, elméleti és gyakorlati képzéssel, külső, valós munkahelyi helyszíneken történő felkészítéssel segíti elő.

17 A program két komponensből állt: 1. komponens Elkészült egy olyan ismeretterjesztő film és kiadvány, amely bemutatja az FMHGY program lehetőségeit, eredményeit, és konkrét megvalósítási módját a bentlakásos intézményekben élő értelmi sérült emberek bevonásával. Megrendezésre került egy szakmai rendezvény, ami főként a szakmai szférát szólította meg, és felhívta a figyelmet arra, hogy az FMHGY mint új módszer miként szolgálja az értelmi sérült emberek munkaerő-piaci felkészítését, és milyen hatásokat indukálhat a program az intézetek településein. A szakmai rendezvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a média is beszámolhasson az FMHGY eredményeiről, lehetőségeiről, és hozzájárulhasson az értelmi sérült emberek társadalmi elfogadásához. 2. komponens A CSMHGY-val a célcsoport igényeihez és szükségleteihez igazított speciális, gyakorlati képzési forma jött létre, és vált hozzáférhetővé családban élő értelmi sérült felnőtt személyek számára. A program új fejlesztési utakat nyit meg az értelmi sérült emberekkel való foglalkozás terén. Elkészült a programértékelés záró tanulmány formájában. Módszertani előkészítő munkával indult a program megvalósítása, amelynek során egy szakmai munkacsoport kidolgozta a CSFMHGY módszertani kritériumait, a program dokumentumait és elkészítette az elméleti foglalkozások tematikáját. A képzésre jelentkezőket a Salva Vita Alapítvány ügyfélköréből került bevonásra; 11 fő értelmi fogyatékos fiatal kapcsolódott be a modellprogramba. A képzés 36 órás elméleti és 76 órás szakmai gyakorlatból állt. A gyakorlati program keretében 8 munkahely bevonása történt meg. A program eredményeként a 11 résztvevőből a TF szolgáltatásban 8 álláskeresőből 6 fő elhelyezkedett a nyílt munkaerőpiacon, egy fő lemorzsolódott, két főt pedig a gyakorlati helyen 6 órában vettek alkalmazásba. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft volt, melynek fedezetét a /2006 számú szerződés biztosította. Informatikai képzési program a fogyatékos emberek foglalkoztatási esélyeinek javítására, Microsoft Korlátlan Lehetőségek Program (kódszám: SZ26/2, RPI07/3) A februárja és április 30. között megvalósuló program fő célja vak- és gyengénlátó, valamint siketés hallássérült személyek informatikai képzése. A program során 9 regionális képzősközpontban fő hallássérült és fő látássérült személy részére az ECDL 4 moduljából álló képzés elvégzésének lehetősége került biztosításra. A képzést megelőzően kidolgozásra került az oktatói és a hallgatói (speciális) tananyagok. Az oktatók tréning formában képzők képzésen vettek részt, amelynek része volt a fogyatékos emberekkel kapcsolatos alapismeretek rendelkezésre bocsátása is. A képzések előtt felmérésre került a bevonni kívánt képző központok fogadókészsége, valamint az akadálymentességük is. Ezután megtörtént a képző intézmények szolgáltatásaihoz történő egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása is. Az országban hat intézményben decemberében megindult a képzés (Debreceni Regionális Képző Központ, Pécsi Regionális Képző Központ, Szombathelyi Regionális Képző Központ, Észak-Magyarországi Regionális Képző Központ, Magyar Számítástechnikai és Informatikai Alapítvány, Kecskeméti Regionális Képző Központ). A programra rendelkezésre álló keretösszeg USD ( Ft), melyet a Közalapítvány a Microsoft pályázatán nyert el. További Ft-ot a Közalapítvány a évi fejezeti támogatás terhére biztosított.

18 A munkaképesség minősítésében, illetve a rehabilitációs szükségletek feltárásában részt vevő intézmények (orvos-szakértői bizottságok) infrastrukturális feltételeinek fejlesztése című program (kódszám: P27/2) A április 24. és augusztus 31. között megvalósuló program célja a munkaképesség minősítésében illetve a rehabilitációs szükségletek feltárásában részt vevő Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet: infrastrukturális feltételeinek fejlesztése; új vizsgálati eszközök beszerzése; új vizsgálati eljárások bevezetése. A támogatásból létrejövő vizsgálati helyeknek meg kell felelniük a fizikai és kommunikációs akadálymentesítés elvárásainak, egyenlő hozzáférést kell biztosítaniuk mindenki számára. A program keretében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet részére természetbeni támogatásként Ft értékben vizsgálati eszközök, valamint Ft értékben kulcsképesség vizsgálatához használatos szoftver kerülnek átadásra december 31-ig a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentáció alapján elkészült a közbeszerzési felhívás amelyben a szoftver fejlesztő központosított közbeszerzés eljárás keretén belül került kiválasztásra. A fejlesztést a Grepton Informatikai Zrt. végzi, keret-megállapodás alapján, TED:2006/S szám alatt. A fejlesztés jelenlegi állása szerint elkészült az I-IV Etap. A fejlesztés vége szerződés szerint február 28., azonban szerződésmódosítást tervezünk a tesztidőszakra vonatkozóan, így a fejlesztés végső határideje április 30-ra változik. Ezzel párhuzamosan történt a Képességvizsgálati eszközök beszerzése. A 349 darab vizsgálati eszköz nyílt Európai Uniós közbeszerzés keretén került beszerzésre az Ajánlati dokumentációban szereplő részletezés alapján. A meghirdetés október 20-án jelent meg a TED HU honlapon. Ajánlat benyújtására december 10-ig volt lehetőség. Erre az időpontra összesen két ajánlat érkezett be, melyből a Conex Medical Equipment Kft. ajánlata formai okok miatt elutasításra került. Így az Innomed Medical Zrt-vel kötöttünk szerződést, decemberben. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft, amelynek forrását a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötött /2006. számú szerződés biztosítja. A rehabilitációs folyamatokba bekapcsolódó szakemberek képzése és továbbképzése című program (kódszám: Sz27/2) A április 24. és augusztus 31. között megvalósuló program fő célja a munkaképesség minősítésben, illetve a rehabilitációs szükségletek feltárásában részt vevő orvosok, gyógypedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, munkaügyi szakemberek és más szakértők; a komplex rehabilitáció koordinálásában részt vevő szakemberek; az egészségügyi, a képzési átképzési - továbbképzési, a szociális és mentálhigiénés valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokban közreműködő szakemberek számára továbbképzési programok tematikáinak kidolgozása, képzési anyagok elkészítése, sokszorosítása, a továbbképzési programok egészségügyi-, szociális-, pedagógus továbbképzés vagy felnőttképzés keretében történő akkreditálása, a továbbképzési programok lebonyolítása. A program elemei képzési szükségletek felmérése, tervezett képzés tartalmának, módszertanának kidolgozása, szakértők bevonásával az oktatás módszertanához igazodó tananyagok, oktatási segédanyagok, készítése, egységes rendszerbe foglalása, a képzés kivitelezéséhez szükséges infrastrukturális elemek, szükséges emberi erőforrások biztosítása, rendszeres monitoring biztosítása. A projektben részt vevő külső szakértők folyamatos fejlesztés mellett november 30-ra készítették el a végleges szakmai tananyagot, melyből Foglalkozási rehabilitáció címen jegyzet készült 200 példányban. A

19 folyamatos szakmai egyeztetések valamint a jegyzet alapján november között megtörtént az FSZH multiplikátorok felkészítésének első blokkja. A második képzésre január én kerül sor. A projekt eredményeinek publikálása nemzetközi konferencia keretében valósul meg. A konferencia várhatóan kétnapos lesz, az első napon a nemzetközi szakpolitikusok a második napon a szakma nemzetközi képviselői kapnak lehetőséget konzultációra, tapasztalatok cseréjére. Fontos hangsúlyozni, hogy a program megvalósítását nagyban nehezítette és jelenleg is nehézséget okoz, hogy a szükséges jogszabályi háttér jelentős késéssel készült el, illetve még a mai napon sem áll rendelkezésre az összes eljárást szabályozó rendelet. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft, amelynek forrását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosítja, a /2006 számú szerződés alapján. A foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek képzése önálló tanulást támogató, infokommunikációs eszközökkel segített tananyaggal című program (kódszám: Sz27/3) A május 2. és június 26. között megvalósuló program célja a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szociális szakemberek képzése hatékony, munka melletti ismeretátadási módszerek alkalmazásával. A program megvalósítása a HEFOP intézkedés keretén belül a Regionális Szociális Forrásközpont (Szombathely), valamint az LSI Informatikai Oktatóközpont (Budapest) szervezetekkel konzorciumi együttműködés formában történik. A tárgyidőszakban elkészült a Foglalkozási rehabilitációs koordinátor e-tananyag és a képi kommunikációs elemekkel együtt feltöltésre került az ILIAS e-learning programba. Az elkészült tananyag könnyen olvasható és jól látható képi megjelenítéseket tartalmaz. Az elkészítés során a szerzőknek eleinte némi nehézséget okozott az új módszernek való megfelelés, azonban a rövid idő alatt sikerült az új formának megfelelően előkészíteni az anyagokat. A program teljes költségvetése Ft, melyből a Közalapítvány részére Ft számolható el. A program forrását a HEFOP 2.2 program keretében megkötött HEFOP / /4.0 számú támogatási szerződés biztosítja. Munkaerőpiaci elvárások az üzleti és a non-profit szféra metszéspontjában különös tekintettel a hátrányos helyzetű munkavállalókra című program (kódszám: Sz27/7) A június 1. és június 30. között megvalósuló program fő célja az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek részére munkaerőpiaci és menedzsment képzés nyújtása vállalati felsővezetők bevonásával. A programban, melyben a Közalapítvány a főpályázó Menedzserek Országos Szövetsége konzorciumi partnere, három helyszínen (Debrecen, Kaposvár, Budapest) alkalommal fő részére indult el a képzés. A képzési program kidolgozását megelőzte egy kutatás, amely során munkáltató körében felmérést végeztünk arról, hogy miért vagy miért nem alkalmaznak fogyatékos munkavállalót. A kutatás tapasztalatai is bekerültek a képzési programba. A megvalósított kutatás eredményei kiadvány formájában, 220 példányban kerültek kiadásra és terjesztésre a célcsoport körében.

20 A program eredményeként az alábbi megállapítások is megszülettek: A vállalatok válaszaiból kiderült, hogy a megfelelően kiválasztott munkakörben a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek éppoly eredményesen alkalmazhatóak, mint a nem fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók. Másik lényeges eredmény, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében az állami támogatások miatt a foglalkoztatás költségei az esetek 91 százalékában nem voltak magasabbak, mint a többi munkavállalónál, sőt a megkérdezettek 53 százaléka kifejezetten alacsonyabb költségekről számolt be. Alapvető tanulság, hogy a munkáltatók nagy része nem rendelkezik elegendő információval sem arról, hogy fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű embereket milyen feltételekkel, milyen területeken alkalmazhatnak, sem arról, hogy a megfelelő munkavállaló kiválasztásában, betanításában és a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb kérdésekben milyen szervezetektől kaphatnak segítséget. A hatékonyabb kommunikáció, információátadás mellett a fogyatékos vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási arányának növeléséhez a másik lényeges elem a valós igényekhez jobban alkalmazkodó képzések indítása lenne. A program teljes költségvetése Ft, melynek fedezetét a HEFOP / /4.0 szerződés adja. A Közalapítvány részére nyújtott támogatás Ft. Autizmus diagnózis központok létrehozásának utánkövetése és szakmai hálózatépítés című program (kódszám: RPI07/02) A május 30. és június 30. között megvalósuló program célja a sztenderdizált autizmus diagnosztikus eljárások meghonosításának támogatása, amelynek keretében forrást biztosít a Közalapítvány diagnosztikai eszközbeszerzéshez és a csatlakozó szervezetek képzési többletköltségeihez, valamint támogatást nyújt a program utánkövetési fázisának, szakmai hálózatépítésének megvalósításához. Az utánkövetési fázis során szakmai egyeztető tréningek lebonyolítása szerepel a tervek között, valamint a tapasztalatok értékelése és zárt internetes szakmai fórum működtetése. A tárgyidőszakban az SZ25/7 program nyertes pályázói részére a Közalapítvány az Autizmus Alapítvánnyal való együttműködés keretében természetbeni támogatást biztosított képzés, szakmai gyakorlat és diagnosztikus eszközök formájában. A program keretében sor került az együttműködő Autizmus Alapítványnál felmerülő Ft képzési többletköltség finanszírozására, valamint a hálózathoz csatlakozó szervezetek részére diagnosztikai eszközök beszerzésére. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft, melynek fedezetét a Közalapítvány évi fejezeti forrása (SZMM /2007) adja. Ergonómiai konferencia szervezése című program (kódszám: RPI07/5) A és június 30. között megvalósuló program fő célja A foglalkozások pszichológiai, pedagógia és ergonómiai tényezői című program szakmai tapasztalatait összegző és további kilátásokról szóló konferencia megvalósítása. A tárgyidőszakban program kidolgozás kezdődött meg; a megvalósítás a évben történik meg. A programra rendelkezésre álló keretösszeg Ft, melynek fedezetét a Közalapítvány évi fejezeti forrása (SZMM /2007) adja. I Pályázat programok Autisztikus spektrumzavarral élő emberek szakszerű védett foglalkoztatását biztosító majorságok létrehozása című program (kódszám: P24/1) A december 15. és június 30. között megvalósuló program célja az aktív korú, autisztikus spektrumzavarral élő, valamint megváltozott munkaképességű emberek integrált foglalkoztatását,

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER MINISZTERELNÖKI HIVATALT VEZETŐ MINISZTER TERVEZET Szám: 2598-1/2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyatékosok Esélye

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

J/7271. számú. Jelentés. az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó

J/7271. számú. Jelentés. az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/7271. számú Jelentés az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009.

A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI BUDAPEST 2009. A 1812 ROCHESTER PROGRAM - MODELLKÍSÉRLET CÍMŰ PROGRAM ÉRTÉKELŐ ZÁRÓ TANULMÁNYA AJÁNLÁS A JEGYZETELŐ SZOLGÁLTATÁS FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ BIZTOSÍTÁSÁRA BUDAPEST 2009. DECEMBER 1 A záró

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

Szakmai beszámoló az FSZK Nonprofit Kft. 2013. évi felnőttképzési tevékenységéről

Szakmai beszámoló az FSZK Nonprofit Kft. 2013. évi felnőttképzési tevékenységéről Szakmai beszámoló az FSZK Nonprofit Kft. 2013. évi felnőttképzési tevékenységéről I. Előzmények A 2001. évi CI. Felnőttképzési törvény előírásai szerint az FSZK Nonprofit Kft. 2013. évi Éves Képzési Tervét

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2008 évi szakmai beszámolója

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2008 évi szakmai beszámolója A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 2008 évi szakmai beszámolója A SINOSZ a 2008. évi szakmai programja keretében folytatta a szervezeti változásmenedzselést. A Szervezet 2008. évi munkájának

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2007. DECEMBER 13. 73/2007. (XII.13.) sz. határozat a TÁMOP 5.4.5 konstrukció A fizikai

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány

TRANZIT - HEFOP 2.3.1.-1. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/HEFOP/2004/2.3.1.-1. Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása TRANZIT - A DUNAMENTI REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA DUNAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE ALTERNATÍV,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Megvalósíthatósági Tanulmány

Megvalósíthatósági Tanulmány Megvalósíthatósági Tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. Tervezési felhívására beadott pályázathoz

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben