FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető Matkó Mária belső ellenőr KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, MÁJUS 28.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk a kötelező ellenőrzési teendőket az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló szervezettel láttatja el, függetlenített belső ellenőrt nem alkalmaz. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49. (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A jogszabályi előírásnak megfelelően mellékelten a képviselő-testület elé terjesztjük a évre vonatkozó éves ellenőri jelentést. Földes, május 22. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető 2

3 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRI JELENTÉS ÉV Az ellenőrzési jelentés kelte: május hó 22. nap 3

4 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA A tervadatok teljesítésének értékelése A Polgármester által jóváhagyott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte munkáját a belső ellenőrzés. MEGNEVEZÉS TERV TÉNY I. Témavizsgálatok: 1. Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata Számviteli nyilvántartás számviteli fegyelem vizsgálata Pályázati rend kialakítása, alkalmazása ÁFA nyilvántartása Költségvetés készítés folyamatának ellenőrzése Önkormányzati folyamatok szabályozottságának vizsgálata Beszámoló megalapozottságának vizsgálata Helyi adók Közhasznú, közcélú foglalkoztatás ellenőrzése Személyi jellegű kifizetések ellenőrzése évi ellenőrzési jelentés Ellenőrzési ütemterv készítése 1 1 II. Utóvizsgálatok: A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok. 0 0 Kiküszöbölésére tett intézkedések és azok végrehajtásainak ellenőrzése 4

5 A tervezett és elvégzett vizsgálatok az ellenőrzés jellege szerint: MEGNEVEZÉS Ütemterv Végrehajtott Ütemterven szerinti ellenőrzések Felüli Ellenőrzések Ellenőrzések Témavizsgálat Célvizsgálat Utóvizsgálat Összesen Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést külső vállalkozói szerződéssel végeztetjük. Szakképzettség: Matkó Mária Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte Közgazdász Pénzügyi számviteli szakellenőr Adószakértő Az ellenőrzések megfelelő tárgyi feltételei biztosítottak, rendelkezésünkre áll a hivatalban a pénzügyi irodavezető irodájában egy asztal és szükség esetén számítógép. Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők A külső szolgáltató belső ellenőrnek a hivatalon belül, biztosított helyiségben, az ellenőrzéshez szükséges összes dokumentumba, bizonylatba, teljes körű betekintést nyerünk. A vizsgálat során felmerülő kérdésekre a munkahelyükön jelenlévő alkalmazottak azonnal kielégítő választ tudnak adni. Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők A hivatal dolgozói a belső ellenőrzés vizsgálatához szükséges bizonylatokat, dokumentumokat az ellenőrök rendelkezésére tudják bocsátani. 5

6 Ellenőrzések fontosabb megállapításai I. Témavizsgálatok: 1. számú vizsgálati program: Élelmezési anyagbeszerzés, nyersanyagnorma vizsgálata Élelmezési szabályzattal rendelkeznek. Javaslom, hogy az élelmezési tevékenységre vonatkozó Önkormányzati rendeletek, Képviselő-testületi határozatok, írásban minden esetben jussanak el az élelmezésvezetőhöz. Az Önkormányzat a HACCP rendszert mindkét konyhán bevezette. Az élelmezési tevékenység során az előírásokat betartják. Az élelmezésvezetők számítógépes program segítségével készítik el a főzéshez szükséges anyagkiszabatot. A program használata jelentős mértékben segíti a gazdálkodást, a nyersanyag-beszerzést. Az előírások szerint, az év végi zárást követően meg kell ismerni az élelmezés előállítási költségét, ki kell mutatni az egy élelmezési nap önköltségét, azon belül az átlagnorma és a rezsiköltség mértékét. Ezt mindkét konyha vonatkozásában a számítógépes program segítségével minden esetben elkészítik. Az Önkormányzat intézményeiben az élelmezési nyersanyagnormát, valamint a fizetendő térítési díjakat a Képviselő-Testület határozta meg. 2. számú vizsgálati program: Pénzkezelés rendjének, valamint a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének vizsgálata Az Önkormányzat számviteli politikájának szerves része a Házipénztár és értékkezelési szabályzat. A szabályzat hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában (kezelésében) levő készpénzkezelés megőrzési, védelmi módjára. A szabályzat a törvényi rendelkezéseknek megfelelő szabályokat tartalmazza, így: - a pénztár - és a pénzkezelés általános szabályai, - a házipénztár működése, - a pénztárkezelés bizonylatai, - a bizonylatok kiállításának szabályai, - az elszámolásra kiadott összegek kezelése, nyilvántartása. - a Bankszámla kezelési Szabályzat naprakész állapotának vizsgálata, - bizonylati rend, okmányfegyelem betartása, - utalványok, számlák szabályossága, - Bankszámlakezelés. 6

7 A gazdasági eseményekről alakilag és tartalmilag megfelelő bizonylatok készültek, azok rögzítése folyamatosan történik. A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályait betartják. A bizonylatok az utalványozó, és érvényesítő kézjegyével ellátottak. A vizsgálat során a személyügyi anyagokban megtalálhatóak voltak a megbízási szerződések. A segélyek kifizetésénél, ha nem a segélyre jogosult személy veszi fel az összeget, minden egyes esetben, helyesen mellékelik a meghatalmazásokat. A kifizetés előtt minden esetben engedélyezése kerül a kifizetés az utalványozó, ellenjegyző részéről. A bevételi és kiadási bizonylatokat ellátják az utalványrendelettel. A banki kivonatokhoz minden esetben utalványrendelet van helyesen mellékelve. Minden bankszámla kivonat mellé a kifizetés alapozottságát és mértékének jogosságát igazoló számla le van fűzve. Minden egyes számla vagy dokumentum utalványrendelettel el van látva. A felhasználást, kifizethetőséget, a szakmai teljesítést minden esetben igazolni szükséges. Az utalványrendeletet a törvényi előírásnak megfelelően az aláírásával ellátta az utalványozó az ellenjegyző, a szakmai teljesítés igazolását végző. A fentiekben felsorolt jogosultak aláírásával a tételesen vizsgálat hónapban, valamint a szúrópróbaszerűen kiválasztott hónapokban minden esetben ellátta. A pénzügyi anyag áttekinthető, rendezett. 3. számú vizsgálati program: Számviteli nyilvántartás számviteli fegyelem vizsgálata A tételesen vizsgált hónapok utalványrendeleteit, az utalványozó, szakmai igazolást végző, ellenjegyző kézjegyével hitelesítette. A pénztár kiadási és bevételi bizonylatoknál betartották az előírásokat, a pénztárbizonylatokhoz csatolva van minden esetben a határozat, a számla. A felhasználást, kifizethetőséget, a szakmai teljesítést minden esetben igazolták. A bankszámla kivonatok mellé csatolták a befizetést, illetve a kifizetést, igazoló számlát vagy dokumentumot. Minden egyes számla vagy dokumentum utalványrendelettel el van látva. A Polgármester a Számviteli politikában és annak mellékleteiben rögzíti a zárással, beszámolással kapcsolatos szabályokat. 7

8 A szabályzatok rendelkezésre állnak, azok átdolgozás alatt állnak. A jogszabályokhoz, illetve a belső szervezeti elvárásokhoz kell igazodni. Tartalmukban segítséget kell, hogy nyújtson, a feladatok ellátásához. Az ellenőrzés során a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok teljes körűek egyértelműek és rendszerezett. A mérlegben nem szereplő használatban lévő kis értékű tárgyi eszközökről az Önkormányzatnál és intézményeiben a leltározást (leltárfelvétel és leltárértékelés) minden évben végrehajtják. 4. számú vizsgálati program: Pályázati rend kialakítása, alkalmazása Az Önkormányzat a pályázati rend kialakításánál körültekintően járt el. Elsődlegesen figyelembe vette a közbeszerzési eljárásra vonatkozó törvényi kötelezettségeket, szabályozásokat. Az EU standard előírásait is szem előtt tartva, alakította ki a pályázati rendet. Ennek figyelembe vételével az ajánlatkérő köteles az önállóan kialakított eljárás szabályait megjeleníteni az eljárást megindító felhívásban. A felhívásnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. A felhívásnak mindazon információkat tartalmaznia kell, amely a gazdasági szereplőknek a megfelelő ajánlattételhez szükséges, így különösen az odaítélendő szerződés legfontosabb részleteit (az eljárás tárgya, mennyisége, szerződéses feltételek) és az odaítélés módjának rövid leírását (értékelési szempontok és módszer), az ajánlattételi (részvételi) határidőt, valamint az ajánlatkérővel való kapcsolatfelvételre vonatkozó információt. A felhívást az ajánlatkérő a hirdetményminta rendeletben" meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni. Az eljárás kötelező szabályai Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontban és helyszínen gondoskodni az ajánlatok felbontásáról. Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult az uniós eljárási rend szerinti kizáró 8

9 okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírni. Az ajánlatkérő köteles a Kbt. 56. (1) bekezdésének k) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti kizáró ok érvényesítését előírni. Az alkalmasság tekintetében az ajánlatkérő a külön jogszabályban foglalt alkalmassági igazolási módokon kívül egyéb objektív alapú alkalmassági feltételt és igazolási módot is előírhat, de ennek során is alkalmaznia kell az Kbt. 55. (3) bekezdésében foglaltakat. Az eljárási szabályok meghatározásakor az ajánlatkérő köteles biztosítani az eljárások megfelelő mértékű nyilvánosságát. Az ajánlatkérőnek biztosítania kell az azonos hozzáférést (a részvétel jogát) valamennyi, az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplő számára, a diplomák, tanúsítványok, valamint képesítéseket igazoló iratok kölcsönös elismerését, az ajánlatok (részvételi jelentkezések) benyújtásához megfelelő határidők megadását, az alkalmazandó eljárási szabályok előzetes megismerését biztosító szabályozás kialakítását, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalakor a megkülönböztetés-mentesség és az egyenlő bánásmód elvének érvényesítését. Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a szerződés tárgyának megkülönböztetés-mentes leírását; az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket vagy árukat az eljárásból kizár vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni. Megállapítottuk az ellenőrzés során, hogy az Önkormányzat a pályázatokhoz kialakított rendet minden esetben alkalmazza és betartja. 5. számú vizsgálati program ÁFA nyilvántartása Az önkormányzatnál és intézményeinél az általános forgalmi adóról szóló többször módosított évi LXXIV. törvény (ÁFA törvény) államháztartási szervezeteket is érintő szabályait figyelembe véve kell a nyilvántartást, elszámolást, bevallást elkészíteni. A költségvetési szerv nem haszonszerzés céljából végzi alaptevékenységét, azonban az áfa adóalanyiság megalapozásánál ennek nincs jelentősége. Az ÁFA törvény kimondja, hogy a rendszeres vagy üzletszerű tevékenység amennyiben ebből bevétel (ellenérték) származik- nyereségre irányultság nélkül és tényleges haszon hiányában is ÁFA alanyiságot eredményez. Így a költségvetési szerv is az általános szabályok szerinti adóalany (függetlenül attól, hogy adott esetben tevékenységét haszonszerzési cél nélkül látja el), ha tevékenysége nem közhatalmi tevékenység és tevékenységét saját nevében végzi, érte ellenértékben részesül, 9

10 még akkor is, ha veszteségesen működik. Ha a kívülállókkal kötött szerződéseiben a költségvetési szerv a szerződő fél, a saját név alatt végzett tevékenység megvalósul, és ha abból még rendszeresen vagy üzletszerűen ellenérték is származik, akkor az adóalanyiság is fennáll. A költségvetési szervnek lehetnek olyan szervezeti egységei, amelyek látszólag (gazdaságilag) önállósággal bírnak, de ha nem önálló jogi személyek, az általuk végzett gazdasági tevékenység nem e szervezeti egység, hanem a szerv adóalanyiságát alapozza meg. A gazdaságilag csak részben önálló költségvetési szerv az ÁFA-ban teljes jogú, önálló jogalany, ha önálló jogi személyiséggel felruházza az alapító, külön nyilvántartási száma, adószáma van, saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat (szerződést köthet). A gazdasági tevékenység megalapozásához döntő, hogy a költségvetési szerv bevételben részesüljön a végzett tevékenységgel összefüggésben. Nem minősül önmagában gazdasági tevékenység bevételének az a pénzösszeg, amelyet a költségvetési szerv általános működésének finanszírozására biztosítanak. Határidőre történik az ÁFA bevallás elküldése elektronikusan, a bevallás, az elfogadó nyugta és a főkönyvi könyvelésből kinyomtatott analitika egy helyen van kezelve és lefűzve. Az ÁFA bevallás kitöltése az előírásoknak megfelelő. Az ÁFA bevallás dokumentumai rendezettek, áttekinthetőek. Részletesen és hitelesen tartalmazzák a bevallás helyességének alátámasztásához szükséges adatokat. 6. sorszámú vizsgálati program Költségvetés készítés folyamatának ellenőrzése A költségvetés készítése során az előző évben tényleges megtörtént gazdasági eseményeket figyelembe véve terveznek. A költségvetési rendelet tartalmazza a bevételeket forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban is. A rendelet a kiadások költségvetési szervenkénti kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza, részletezve a végleges pénzeszköz átadásokat valamint az önkormányzat által folyósított támogatásokat. Bemutatásra kerülnek a rendeletben a költségvetési szervek felújítási és felhalmozási 10

11 kiadásai. A felújítási kiadások célonként, a felhalmozási kiadások feladatonként is tervezésre kerültek. A rendeletben megtalálhatók az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei valamint kiadásai. A költségvetésből megismerhetők a költségvetési előirányzatai feladatonként. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok önkormányzati szintre összesítésre kerültek. A rendeletben megtalálható a bevételi és kiadási előirányzatok havi felhasználási ütemterve, valamint az összesített előirányzat felhasználási ütemterv. Összességében megállapítható, hogy a költségvetés reális számokkal került tervezésre. A szakmai feladatok zavartalan ellátás érdekében tervezett költségek indokoltnak mondhatók. Ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, ügyiratok, megfelelően rendezettek, áttekinthetőek, pontosak. 7. sorszámú vizsgálati program Önkormányzati folyamatok szabályozottságának vizsgálata Annak megállapítása volt a vizsgálat célja, hogy a működés, a tevékenység megfelelően szabályozott-e, rendelkeznek-e a jogszabály által elő írt kötelező szabályzatokkal, és azok naprakészen aktualizáltak-e. A vizsgálat során felmértük és értékeltük a működéshez szükséges szabályozási háttér kialakítását, a tevékenység szabályozottságát, a belső szabályzatok aktualizálását, hatályos jogszabályoknak való megfelelését. Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. Főbb megállapításaink a következők: Az önkormányzat belső szabályozottságát megfelelően alakították ki. Minden, a működéshez nélkülözhetetlen szabályzat aktualizálását elvégezték. A szabályzatokat a feladat, valamint a fenntartó megváltozása és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt szükséges volt aktualizálni. A szabályzatok többsége január 1-től egységes szerkezetben készült el és van jelenleg is érvényben. 11

12 A pénzkezelési szabályzat érvényes, és a vizsgálat időpontjáig többször is aktualizálásra került. Minden szabályzat a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálásra került, többször is. A könyvvezetéssel kapcsolatos szabályzatokat szintén aktualizálni szükséges az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt. A szabályzatok aktualizálása során az egyes jogszabályokra való hivatkozásokat is át kell vezetni. A belső szabályzatokról vezetett nyilvántartás formáján módosítani célszerű a folyamatosság, nyomon követhetősége érdekében. A szabályzatok jegyzékéhez javasoljuk, pótlapokat fűzni, ahol folyamatosan láthatók az aktualizálások, illetve a változtatások. Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: Az ellenőrzés során kialakított véleményünk szerint az önkormányzat szabályozottsága (szabályzatokkal történő ellátottsága) jó. Minden, a vonatkozó törvények által előírt, lényeges szabályzattal rendelkezik. Azok tartalma és részletessége megfelelő. Az érvényben levő szabályzatok kellőképpen szabályozzák és lefedik az önkormányzati működés egészét. 8. sorszámú vizsgálati program Beszámoló megalapozottságának vizsgálata Az ellenőrzés megállapításainak összefoglalása: a leltárral alátámasztott mérleg a főkönyvi kivonattal megegyező a főkönyv és az analitikus nyilvántartások közötti kapcsolat biztosított a számviteli alapelvek érvényesültek a beszámoló megfelel a valódiság elvének A kiszámolt mutatószámok jellemzik az Önkormányzat helyzetét. A mutatók magyarázata segítséget nyújt a mutatók értelmezéséhez. A fent felsorolt tények mellett, megállapításra kerül az is, hogy a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, ügyiratok pontosak, precízek, könnyen áttekinthetők, megfelelően rendszerezettek. A vagyonkimutatás és a beszámoló kapcsolódó sorai megegyeznek egymással, évre megfelelően elkészült. A pénzeszközök leltára szintén megfelelően elkészült. A leltározás alapján a vagyon a beszámoló megfelelő soraival egyezést mutat. A pénzeszköz leltár időszaki pénztárjelentést és bankszámla kivonatot tartalmaz. 12

13 A tárgyi eszközök leltára megfelelően elkészült. A számlacsoportonként tartalmazza a tárgyi eszközöket mennyiségben és értékben. Leltárkülönbözet nem jelentkezett a leltározás során. A mérlegben kimutatandó tárgyi eszköz értéke, megegyezik a beszámoló megfelelő soraival. Az év végi zárlati munkák megfelelően elvégzésre kerültek. A zárszámadás elkészítése megfelelően történt. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok rendszerezettek, könnyen áttekinthetőek. 9. sorszámú vizsgálati program Helyi adók A vizsgálathoz rendelkezésre bocsátott adatok: - Gépjármű súlyadó lista, - Magánszemély kommunális adója lista, - Vállalkozók iparűzési adó lista, - Helyiadó rendelet, napi dátummal a zárszámadásban szereplő összesítő zárás, - letiltásokról bizonylatok, - magánszemélyek kommunális adójának határozatai, - vállalkozók iparűzési adójának évi bevallásai, - vállalkozók iparűzési adójának évi fizetési meghagyása. Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C törvényben foglalt felhatalmazás alapján elkészítette az Önkormányzat helyi adó rendeletét évre helyi iparűzési és magánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan. Helyi iparűzési adó Az iparűzési adó kivetéséről határozat készül. A fizetési meghagyás két példánya az előadói ívben található. A bevallás valódiságát nem tudtuk ellenőrizni. Ennek érdekében a helyi adót kezelő ügyintézőt kértük, hogy adóellenőrzést végezzen néhány vállalkozásnál. Magánszemélyek kommunális adója Névszerinti lista a számítógépes programban található a és a évi fizetési kötelezettségekről. Tételes névszerinti kimutatás a számítógépben bármikor megtekinthető. Évente kétszer kerülnek kinyomtatásra a hátralékosok név szerint. Az adó kivetéséről szóló határozatok le vannak fűzve. Gépjárműadó 13

14 Kivetése a BM által rendelkezésre bocsátott lista alapján történik. Ennek segítségével tudják megállapítani a hátralékosok kilétét. A hátralékok behajtására megtesznek minden intézkedést. Ha sikertelen a behajtási törekvésük kényszer forgalomból kivonatást kezdeményeznek. Az összes adónemet számítógépen kezelik és tartják nyilván. A program elkészíti: - az adókivetési határozatot, - az évközbeni folyószámla egyenlegközlőt, - az értesítő levelet az adóhátralékról, túlfizetésről. (ez a levél tartalmazza az összeget, valamint a tartozás meg nem fizetése esetén megindításra kerülő eljárásokat.) Az adó-hátralékról az értesítő levelek mellé nem szükséges, minden esetben a tételes időszaki nyomtatás. A számítógépes programban bármikor megtekinthető visszamenőlegesen időszakra vonatkozóan a hátralék összege. Erről bármikor ki is nyomtatható a Napi számfejtés a(z).állapot szerint. Ez tartalmazza összesítve adónemenként az előírást, törlést, egyenleget, befizetést. Ennek a listának az analitikus nyilvántartását a teljes lista az adózó adatairól részletezi. Ez tartalmazza az adótárgyakat, a főbb személyes adatokat, az előírás, befizetés dátumát és összegét. A hátralékok megtérülésének érdekében leveleket küldenek ki. /kétszer történik ez meg/ Ha nem fizeti be az adózó a hátralékát, akkor, ha rendelkezik bankszámlával, azonnali beszedési megbízást nyújtanak be. Erről az adózót a jegyző levélben kiértesíti. Ha rendelkezik jövedelemmel, letiltást kezdeményeznek. Ha az azonnali beszedési megbízás nem vezet eredményre, felszámolást kezdeményeznek. A felszámolás során, a kintlévőség megtérülése hosszadalmas eljárás. A hátralék rendezése a felszámoló biztos feladata. 10. sorszámú vizsgálati program Közhasznú, közcélú foglalkoztatás ellenőrzése A közfoglalkoztatás átfogó célja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára közfoglalkoztatási (elsősorban közcélú) munka lehetőségének biztosítása. Az operatív célja a célcsoport számára olyan támogatott foglalkoztatási lehetőségek szervezése, amely a befogadó munkahelyi funkciónak megfelel. A közfoglalkoztatás szervezés céljai: a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási tevékenységén belül a résztvevők számára közfoglalkoztatási munka lehetőségek biztosítása közhasznú, közcélú, közmunka keretében, a közfoglalkoztatás befogadó funkciója mentén a résztvevők számára ideiglenes foglalkoztatás biztosítása a munkaszocializáció megerősítése és fenntartása érdekében, a közfoglalkoztatási feladatok zökkenőmentes lebonyolításának biztosítása. A közfoglalkoztatás célcsoportja 14

15 Közfoglalkoztatásba vontak (első sorban rendelkezésre állási támogatásban részesülők) Munkáltatók, foglalkoztatók, (a közfoglalkoztatás számára munkaköröket biztosító szervezet(ek) pl. önkományzatok, önkormányzati társulások, intézményeik és vállalkozásaik ill. közfeladatot ellátó szervezetek). Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott A közfoglalkoztatási formákban foglalkoztathatóak: Közcélú munka keretében foglalkoztatható: rendelkezésre állási támogatásban részesülők. Közhasznú munka, közmunka program keretében foglalkoztatható: jellemzően aktív korú nem foglalkoztatottak, különösen ajánlott hátrányos helyzetű térségekben élők, tartósan munkanélküliek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, 45 év felettiek számára. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek Közcélú foglalkoztatás, közmunka program: A települési önkormányzat, kistérségi társulás vagy annak utódja jelöli ki. Közhasznú foglalkoztatás: A munkaügyi kirendeltség irányítja őket a szolgáltatásba, az első interjú, illetve a közvetítői beszélgetés alapján A közhasznú foglalkoztatás célja első sorban az önkormányzat által megjelölt, a közfoglalkoztatás megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása. A közfoglalkoztatási feladat ellátásának vizsgálata során nem állapítható meg, hogy a foglalkoztatott által elvégzett munka mennyire hasznos illetve a munkaideje mennyire van kihasználva. Az ellenőrzés részletes feladatai: - közhasznú, közcélú foglalkoztatás során a tárgyi eszközök beszerzése - a tárgyi eszközök nyilvántartása, leltárba vétele - az adott elvégzett munkára megfelelő létszám állt-e rendelkezésre A vizsgálatunk során a közhasznú, közcélú foglalkoztatást vizsgáltuk. Ellenőrzésünk során a rendelkezésünkre bocsátották a foglalkoztatottak dossziéit, melyek áttekinthetőek, rendezettek. A közfoglalkoztatás vizsgálata során megállapítottuk a rendelkezésünkre átadott dokumentumok alapján, hogy a foglalkoztatottak személyes dossziéjában megtalálható a munkaszerződés, munkaköri leírás valamint a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat dokumentuma. Az elszámoláshoz szükséges jelenléti ívet pontosan, az előírásoknak megfelelően kell vezetni. A munka felvételekor az időpontot beírva a munkavállalónak kézjegyével kell ellátnia. Ezt kell megtennie a munka végeztével is, a pontos időt beírnia valamint kézjegyével ellátnia. 15

16 11. sorszámú vizsgálati program Személyi jellegű kifizetések ellenőrzése Az alkalmazottakról készült kötelező nyilvántartások az Önkormányzatnál, illetve az önállóan gazdálkodó intézményeknél találhatók meg. Tartalmazzák a törvényben kötelezően előírt adatokat, vezetésük folyamatos, naprakész. A dolgozókról számítógépes program is tartalmazza a szükséges adatokat, amelyet a MÁK mint rendszergazda tart karban. Ez a megyében egységes. A költségvetési rendelet az önkormányzat költségvetését címrend szerinti bontásban, elkülönítetten tartalmazza és részletezi a kiadásokat jogcímenként, meghatározza a létszámkeretet évben a személyi juttatások felhasználását teljesítették. A törvény szerinti évközi változások: a besorolás alapján kötelező átsorolások, A Képviselő-testület év közben, a bérre vonatkozó rendeletet, illetve határozatot nem hozott. A bérgazdálkodás elsősorban a bértömeggel való gazdálkodást jelenti. A bérgazdálkodást (személyi juttatásokkal való gazdálkodását) értékelve megállapítható, hogy a tervezés és végrehajtás során a központi és felügyeleti szabályozás előírásait betartották. Javaslom, a nyilvántartások kiegészítését. Javasom, a bér és létszámnyilvántartás kiegészítését, hogy a havi bérkeret és lét-számkeret folyamatosan megállapítható legyen, amely a vezetés számára mindig a tényleges információt szolgáltatja és segít a döntések meghozatalában és a kötelezettségvállaláshoz megfelelő információt szolgáltat. Soron kívüli ellenőrzés A évre vonatkozó működés és gazdálkodással kapcsolatban nem történt soron kívüli ellenőrzés. Utóvizsgálatok: 1. A belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedések és azok végrehajtásai. Minden belső ellenőri vizsgálathoz részletes vizsgálati program fog készülni a feladatokról, a határidők megjelölésével, valamint a vizsgálat körébe bevonandó okiratok és bizonylatok meghatározásával. 16

17 A vizsgálatokról írásbeli jelentés készül, amely tartalmilag és formailag az ellenőrzési feladatot áttekinti a vizsgálati programnak megfelelően. Minden esetben tartalmaz észrevételt és javaslatot, valamint záradékot. Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma: 0 2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA Javasolt intézkedések felsorolása: Ezt a metodikát a továbbiakban is folytassa a hivatal, mert a dokumentumok, az alapbizonylatok áttekinthetőek, egyértelműek és a laikus számára is érthetőek. Földes, május 22.. felelős vezető, belső ellenőr Matkó Mária s.k... jegyző 17

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesgyarmat, Szabadság-tér l. sz. Adószáma: 15725338-2-04 Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjéről Hatályos: 2014. január 1-től. Bere

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. [Az Áht. 1. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában és az információs

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Kötelezettségvállalás Szabályzat Értelmező rendelkezések (1) [Az Áht. 36. (7) bekezdés] (1) Kötelezettségvállalás - jogszabályban meghatározott kivétellel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Békés Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0565 2005. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Számadó és az alapfokú nevelési-, oktatási

Részletesebben