J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester, Bagó Szabolcs, Bella Imréné, Kinczer József, Németh Gábor, Rácz István, Németh Károly, Németh Zoltán, Török Imre testületi tagok. Az ülésről távolmaradt: Laffer Krisztiánné testületi tag. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző, Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető, Szűcs Lászlóné óvodavezető, Szédelyi Attiláné gondozási központ vezetője, Budai Lászlóné Nyugdíjasklub vezetője, Buti Lajosné Női Kézilabda csapat képviseletében, Kokas József Községi Sportegyesület részéről, Marics Alajos Horgász Egyesület elnöke, Varga Sándor Női Kézilabda csapat képviseletében, Rózsa Rita Piroska 13. napirendi pontnál, Rózsa Richárd 13. napirendi pontnál. Szalay Imre: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Örül neki, hogy ilyen szép számban megjelentek a testületi ülésen, ennek az az oka, hogy lesz egy napirendi pont, melyen a civil szervezetek beszámolóit tárgyalja a testület. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel 10 tagjából 9 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását.

2 2 A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: évi költségvetési rendelet módosítása évi költségvetési rendelet megalkotása. 3. A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 17/2007.(XII.13.) rendelet hatályon kívül helyezése. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 4. Egyesületek, közösségi szerveződések beszámolói a évi tevékenységükről Előterjesztő: egyesületek elnökei, közösségi szerveződések vezetői 5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 6. Közoktatási intézményekbe történő beiratkozás időpontjának valamint az óvoda nyári nyitvatartásának meghatározása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző 7. Egészségügyi kombinát felújítási munkái. 8. Gondozási központ átalakítása. 9. Társulási lehetőség jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására. 10. Fogorvosi feladatok ellátása. 11. Acsalag Község Képviselő-testületének óvodai társulás létrehozására vonatkozó megkeresése. 12. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásához. 13. Időszerű feladatok: 1. Kossuth u. 35. sz. alatti önkormányzati lakás bontása. 2. Berki János és Berkiné Sokorai Tünde kérelme. 3. Rózsa Rita Piroska és Rózsa Richárd kérelme.

3 3 Zárt ülés: 4. Telekvásárlási kérelem elbírálása. 14. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseiről. 15. Szociális Bizottság döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálása. Napirend előtt: Szalay Imre: ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. 1/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.) Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: évi költségvetési rendelet módosítása. Szalay Imre: elmondja, hogy a testület négyszer szokta módosítani a költségvetési rendeletét. Ez most az utolsó módosítása a évi költségvetési rendeletnek. A rendeletmódosítás az önkormányzat többlet bevételeit és az ahhoz kapcsolódó kiadásokat, a jogszabályváltozások alapján történő változásokat, valamint a költségkihatással járó testületi döntések alapján történő módosításokat tartalmazza. Ismerteti a rendelettervezetet. Az átengedett központi adók Fttal csökkennek az iparűzési adóerőképesség változása miatt. A központosított támogatások Ft-tal emelkednek az iskolai, óvodai szakmai informatikai pályázat miatt. A normatív lakásfenntartási támogatások illetőleg a rendszeres szociális segélyezések plusz Ft-ot jelent a költségvetésben. Egyéb központi támogatás címen a július és november havi közalkalmazottaknál és a köztisztviselőknél történő egyszeri kereset-kiegészítés szerepel. Támogatás értékű működési célú bevételek a következők: a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól kaptak Ft-ot, a honismereti pályázaton Ft-ot, illetőleg a Többcélú Kistérségi Társulástól Ft-ot, a három tétel összesen ,-Ft. A támogatás értékű felhalmozási bevételeknél plusz ,- Ft-ként a Tűzoltó Egyesület épületfelújítási pályázaton nyert Ft-ja, valamint eszközbeszerzési pályázaton nyert Ft-ja szerepel. Így a bevételi oldalon a módosítás Ft. A kiadási oldalon a következők szerepelnek: az egyszeri keresetkiegészítés plusz Ft összegben, valamint az ezt terhelő járulékok plusz Ft

4 4 összegben. A dologi kiadások között szerepel a honismereti pályázatra plusz Ft, az ablakok cseréjére Ft, a szakmai informatikai pályázatra Ft, a három tétel összesen Ft. A fejlesztési kiadásoknál szereplő plusz Ft-ból az iskola számítógépet illetve projektort vásárolt. Az óvodánál a személyi juttatásokon szerepel a kereset-kiegészítés valamint az ezt terhelő járulékok, a dologi kiadásokon pedig szakmai informatikai pályázaton nyert összegből udvari játékokat, bútorokat és akváriumot vásárolt az óvoda Ft értékben. Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálatnál szintén a kereset-kiegészítés és járulékai szerepelnek, valamint itt szerepel a dologi kiadásokon az ügyeleti orvosok, nővérek illetve sofőrök 20%-os egyszeri juttatása is, amit az OEP-finanszírozásból év végén biztosít az önkormányzat. Fejlesztési kiadásoknál az ügyeleti autó költségei szerepelnek Ft összegben, valamint a tervek az Idősek Klubja felújítására Ft összegben. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások keretében a kereset kiegészítés, illetőleg a jegyző illetménykülönbözete szerepel Ft-tal, az ezt terhelő járulékok összege Ft. A dologi kiadásoknál szerepel a Karate Klub támogatása, ami plusz Ft volt. Községgazdálkodásnál és Közművelődésnél szintén a kereset-kiegészítés szerepel. Közművelődésnél szerepel még a takarító alkalmazása augusztus óta, a dologi kiadásoknál pedig a falumúzeum karbantartása, kapu és nyitott szín készítésének költségei szerepelnek. Ingatlanhasznosításnál plusz Ft szerepel, ami a falu központ tervezésére nyert Ft feletti önrészt tartalmazza. A Tűzoltó Egyesület fejlesztési kiadásainál pályázati pénzek szerepelnek. Társadalmi és szoc. pol. juttatásoknál az ápolási díj utáni tb. járulék, az ápolási díj, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás és egyszeri gyed támogatás szerepel. A közutak, járdák, dologi kiadásait Fttal tervezték, de Ft-tal csökkenteni kellett. így Ft lesz ezen a kiadás nemen. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. Kéri a képviselő-testületet, hogy ezen rendeletet a tervezet szerint fogadják el. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 1/2009.(II.19.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.14.) rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) 2. napirendi pont: évi költségvetési rendelet megalkotása. Szalay Imre: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a évi költségvetési rendelettervezetet és elfogadásra javasolja. Elmondja, hogy az óvodai és iskolai társulásban részt vevő önkormányzatok is támogatják az óvoda illetve iskola költségvetését. Ismerteti a rendelettervezetet. Összefoglalja az önkormányzat évi költségvetését. A bevételi oldalon szeretné kiemelni a normatív állami támogatásokat. Ehhez nyújt segítséget a szöveges előterjesztés két táblázata, ahol a 2. oldalon a normatív állami támogatások szerepelnek. Itt lehet látni, hogy évben még az önkormányzat 185 millió Ft támogatást kapott, évben 175 millió Ft-ot, évben 168 millió Ft-ot az alapfeladatok ellátásához. A bevételek csökkenése miatt a kiadásokat is próbálták csökkenteni az egyensúly fenntartása érdekében. Elmondja, hogy a költségvetés összeállítása során az intézményi igényeket felmérték. Először a minimális igényeket építették be. Ez után lehetett felmérni, hogy mi az a hiány, ami az önkormányzat idei év költségvetését meghatározza. Elmondja, hogy az önkormányzat szigorú takarékoskodási

5 5 intézkedéseket tesz. Felhívja az intézményvezetők figyelmét a takarékoskodásra, hiszen a forrásokat, csak évközben a sikeres pályázatokból tudja az önkormányzat biztosítani. Az önkormányzat költségvetési hiánya jelenleg 35 millió Ft. Már évek óta húzódik a Polgármesteri Hivatal külső szigetelése, az általános iskolánál már elkezdődött a nyílászárók cseréje, az óvodánál szeretnének pályázni udvari játékokra, a Gondozási központ tervei is készen vannak. Tehát a pályázatokat figyelemmel kell kísérni és be kell nyújtani, ugyanis fejleszteni csak így tud az önkormányzat. A költségvetésben szereplő többletigények majd csak júliusban lesznek elérhetők. Kéri a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat évi rendelettervezetét fogadja el. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 2/2009.(II.19.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. (A rendelet írásban mellékelve.) 3. napirendi pont: A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 17/2007.(XII.13.) rendelet hatályon kívül helyezése. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző Dr. Molnár Erika: ismerteti a rendelettervezetet. Elmondja, hogy az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a luxusadóról szóló évi CXXI. törvényt, mely felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, hogy a törvényben meghatározott forgalmi értékhatárok keretei között rendeletben állapítsák meg ingatlan-fajtánként a típusingatlanra vonatkozó települési átlagértékeket. Ezért kellene most a helyi rendeletet hatályon kívül helyezni. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 3/2009. (II.19.) rendelete a luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékek meghatározásáról szóló 17/2007.(XII.13.) rendelet hatályon kívül helyezéséről. (A rendelet írásban mellékelve.) 4. napirendi pont: Egyesületek, közösségi szerveződések beszámolói a évi tevékenységükről. Előterjesztő: egyesületek elnökei, közösségi szerveződések vezetői. Szalay Imre: megköszöni a jegyzőnek, hogy felvetette ezen napirendi pont tárgyalását, ugyanis a korábbi években ilyen napirendi pont nem szerepelt a képviselő-testület ülésén. Nagyon jó ötlet volt, mivel többletinformációkhoz juthattak a szerveződésekkel kapcsolatban. Elmondja, hogy 10 civil szervezet, egyesület nyújtott be tájékoztatót, beszámolót az önkormányzat felé. Nagyon fontosnak tartja az egyesületek támogatását. Véleménye szerint az önkormányzatnak kötelessége támogatást nyújtani. Elmondja, hogy hasonló nagyságú településekhez képest Bősárkány akár kétszer több támogatást is nyújt összességében a szervezeteknek, mint más települések. Elmondja,

6 6 hogy a szervezetek jelenlévő képviselőinek lehetőségük van 3-3 percben a beszámolójukat kiegészíteni. Marics Alajos: beszámolóját pár szóval szeretné kiegészíteni. A beszámolóban leírták, hogy a Horgász Egyesület hogyan működik 17 éve Bősárkányban. Éves szinten Ft-ot költenek halasításra. Tudni kell még, hogy éves szinten Ft-ot fizetnek be a szövetséghez különböző címeken, ami állami elvonás. A Megyei Szövetség éves szinten mázsa halat vásárol meg. Elmondja, hogy a legjobb halfogó id. Török Imre. Varga Sándor: elmondja, hogy jó érzés, hogy Bősárkányban működik egy kézilabda csapat. A es bajnokságon már szeretne indulni a csapat. A csapat a jövőben ugyanúgy szeretne működni, mint a focicsapat, és ehhez az önkormányzat támogatására is szükség van. Nem biztos, hogy a tornacsarnokot hitelesíteni tudnák a mérkőzésekhez, ezért sajnos tornacsarnokot kell bérelniük. Kónyban lenne lehetőségük kibérelni a csarnokot, melynek költsége 2700Ft/mérkőzés. 13 mérkőzés lenne egy szezonban és a játékvezetői díj 4800 Ft, kétszer, mivel két játékvezető van. Ezen felül van még az útiköltség, amit jelenleg úgy oldanak meg, hogy mindenki a saját kocsijával megy. A játékosok vállalják az igazolásoknak és a különböző regisztrációs díjaknak a befizetését. A tavalyi évben Ft támogatást kapott a csapat az önkormányzattól. A csapat önköltségi áron vásárolta meg a labdákat és egyéb felszereléseket. A rábapordányi önkormányzat Fttal támogatja a helyi kézilabda csapatot. Elmondja, hogy ennyi támogatásból már ők is el tudnának indulni. Elmondja, hogy jelenleg a saját költségeiken bérlik a tornacsarnokot, igaz féláron, mivel helybeliek. Szeretné megkérdezni, hogy a csapat élvezhetne-e díjmentességet a tornacsarnok bérlésénél, önkormányzati támogatásként. Szalay Imre: elmondja, hogy 2009-ben a költségvetésben a lánycsapat támogatását Ft-ról Ft-ra emelték. Márciustól megérkezik a közösségi busz, melyet pályázaton nyert az önkormányzat, így az utazás megoldható lesz. A tornacsarnok bérlésénél azért nem engedtek eddig senkinek díjmentességet, nehogy adott esetben lefoglalják minden napra. Mindenképpen előzetesen egyeztetni kell az időpontokat. Budai Lászlóné: elmondja, hogy a Nyugdíjas klubnak jelenleg 24 fő tagja van. Az összejöveteleiket a művelődési házban tartják minden hónap páros hétfőjén. A klubbon belül működik az Asszonykórus 15 fővel. Az összejöveteleiket éves tervezett program alapján szervezik. A klub tagja a Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Szövetségnek, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének Szeretnék Bősárkány hírnevét továbbra is öregbíteni. Terveik között szerepel a május 9-re tervezett bősi kistérségi találkozó, amely tavaly meghiúsult. Bagó Szabolcs: nagyon örül annak, hogy ennyi civil szervezet működik a községben. Véleménye szerint az önkormányzat évről-évre bőkezű támogatást nyújt a civil szervezeteknek. Ugyanakkor azt is észre kell venni, hogy némelyik civil szervezet kimeríti a rendelkezésre álló kereteit. Azt is jó tudni, hogy a kitűzött célokat maximálisan teljesítik. A szervezetek beszámolójából kitűnik, hogy kisebb-nagyobb pénzösszegek még hiányoznak a biztonságos működéséhez. A költségvetésben bizonyára akadnak még tartalékok, amelyből még lehetne anyagi támogatást nyújtani a szervezetek működéséhez. az igényeket összesíteni kellene, ennek érdekében szükségesnek tartaná a szervezetek egymásközti egyeztetését, a kitűzött célok, feladatok eléréséhez. Úgy gondolja, hogy a falu szervezetek nélkül sokkal szegényebb lenne. Hangsúlyozza a szervezetek támogatásának fontosságát. Reméli, hogy talál megoldást a testület arra, hogy a menet közben felmerülő kéréseket támogassa.

7 7 Szalay Imre: elmondja, hogy jelenleg a költségvetésben tartalékok nincsenek. A karbantartásokra és a felújításokra elkülönített összegek is csak júliusban lesznek elérhetők. A költségvetésbe minden civil szervezetnek a tavalyi támogatási összeget tervezték, a kézilabdás lányok a tavalyi támogatás kétszeresét kapták. Elmondja, hogy már tavaly is felmerült annak a lehetősége, hogy egy összegben határozzák meg a szervezetek támogatását, és egy egyeztetés keretében mérték volna fel a konkrét igényeket. Erre most azért nem volt szükség, mert mindenkinek be tudták tervezni a tavalyi támogatási összegeket. Ennek ellenére lehet egyeztetni, de plusz pénzek jelenleg nincsenek. A évi támogatások vonatkozásában viszont nyáron már lehet egyeztetni. Németh Gábor: javasolja, hogy a civil szervezetek tartsanak majd egyeztetést a rendelkezésre álló plusz összeg felosztásáról. Ezt azért veti fel, mert elhangzott, hogy a sportolók pl. a saját pénzükből fizetik a költségeket, hogy sportolhassanak, hogy másokat szórakoztassanak; a horgászok is áldoznak, a tekések is. Vannak olyan szervezetek, amelyek viszont nem áldoznak semmi pénzt a tevékenységükre. Szalay Imre: szavazásra bocsátja az egyesületek, közösségi szerveződések évi beszámolóit. Szünet ig 2/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a községben működő egyesületek, közösségi szerveződések évi tevékenységükről szóló beszámolóit az előterjesztett tartalommal elfogadja. 5. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző Dr. Molnár Erika: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az elmúlt évben 8 hónapot töltött a hivatalban. A jegyzőnek minden évben be kell számolni a körjegyzőség, illetve a polgármesteri hivatal munkájáról a képviselő-testületeknek. Változás, hogy az építésügy január 1-jétől átkerült Csorna építési hatósághoz. Továbbá, hogy január 1-jétől a Közigazgatási Hivatal megszűnt és helyette Államigazgatási Hivatalként működik, az önkormányzatok törvényességi felügyeletét nem látja el, de a többi feladatkörök ugyanúgy megmaradtak. A beszámoló első felében a hivatal kötelező feladatai szerepelnek általánosságban, a második részében pedig a feladatokat számszerűsítve írta le, de természetesen nem fedi le minden feladatát a hivatalnak. Szalay Imre: elmondja, hogy a körjegyzőséghez tartozó mindhárom önkormányzatot érintő adatok szerepelnek a beszámolóban. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

8 8 3/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett tartalommal elfogadja. 6. napirendi pont: Közoktatási intézményekbe történő beiratkozás időpontjának valamint az óvoda nyári nyitvatartásának meghatározása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző Szalay Imre: elmondja, hogy a tavalyi évben ellenőrizték a Napközi Otthonos Óvodát. Elmondja, hogy a testületnek kell minden évben meghatározni a közoktatási intézményekbe történő beiratkozás időpontját illetve az óvoda nyári nyitvatartásának meghatározását. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a beiratkozások időpontját az intézményvezetőkkel egyeztették. Az óvodában a beiratkozást április között illetve az általános iskolában március április 1. közötti időpontban javasolja megtartani. Az óvoda nyári zárva tartása augusztus 3-21-ig legyen. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 4/2009.(II.18.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a közoktatási intézményekbe történő intézményekbe történő beiratkozás időpontját a következők szerint határozza meg: Napköziotthonos Óvoda április Beiratkozás helye: Napköziotthonos Óvoda Bősárkány, Rákóczi u. 37. Eötvös József ÁMK Általános Iskolája március 30-április 1. Beiratkozás helye: Általános Iskola Bősárkány, Petőfi u Az óvodába történő jelentkezés módja: A beiratkozáskor a szülőktől anyakönyvi kivonatot kérnek igazolásképpen. Az óvodai felvételnél a bősárkányi, rábcakapi, tárnokréti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők előnyt élveznek a más településről érkezettekkel szemben. Más településről óvodás korú gyermeket csak üres férőhelyek esetén szabad fogadni. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 65. (3) bekezdése alapján. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

9 9 3. Az óvoda nyitva tartásának rendje: A Napköziotthonos Óvoda augusztus 2-ig teljes nyitvatartási időben és teljes létszámban végzi nevelő-oktató tevékenységét. A évi nyári zárva tartás rendje: augusztus 3-tól augusztus 21-ig zárva tart. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről az intézményvezetőket értesítse. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy a beiratkozás időpontját tegyék közzé és a beiratkozást bonyolítsák le. Felelős: Szalay Imre polgármester intézmények értesítéséért Kinczer József ÁMK Igazgató és Szűcs Lászlóné óvodavezető a beiratkozás időpontjának közzétételéért, beiratkozás lebonyolításáért Határidő: azonnal, az intézmények értesítésére, febuár 27. a beiratokozás időpontjának közzétételére az óvodában március 6. a beiratokozás időpontjának közzétételére az iskolában április 10. beiratkozás lebonyolítására azonnal, az óvoda nyári nyitvatartásának közzétételére 7. napirendi pont: Egészségügyi kombinát felújítási munkái. Szalay Imre: elmondja, hogy az orvosi rendelőbe előírás szerint csúszásmentes járólapokat kell tervezni. Elmondja, hogy egy kerti csap fagyása miatt történt a csőtörés, ami miatt rendbe kell tenni a rendelőt. A vállalkozó által ajánlott lapok szépek ugyan, 30x30 cm-ex és 40x40 cm-es járólapok, csak véleménye szerint nem csúszásmentesek. Az orvosi rendelő három helyiségéről van szó: a rendelő, a fektető, és régi labor, összesen 60 m 2. Németh Gábor: elmondja, hogy a csúszásgátló járólapok kopásállósági fokozata legalább 5-ös kell hogy legyen, mivel nagy forgalmú helyiségekbe kerülnek. Az aljzatbetonnak minimum C12-es legyen. Rácz István: javasolja, hogy a kivitelező a Munkavédelmi Felügyelőségtől szerezze be a kötelező előírásokat és annak megfelelően történjen meg a felújítás. Németh Károly: úgy gondolja, hogy a járólapokra vonatkozó árajánlat reális, körülbelül ilyen áron lehet megkapni mindenhol. Sokallja a törmelék elszállításáért a ,-Ft-ot. Véleménye szerint ilyen sok törmelék nem keletkezik. Szalay Imre: Úgy gondolja, hogy egy hétig, max. 10 napig fognak tartani a munkálatok, de a rendelést ez idő alatt is meg kell oldani. Erre az időre az orvosi rendelő átkerülne a védőnői rendelőbe. Németh Gábor: javasolja 3 cm vastagságú lépésálló hungarocell beépítését nedvesség elleni szigetelés miatt. A csőtörés már nem először fordul elő. A csőrendszer tervrajzai is megvannak a

10 10 hivatalban. Nem biztos, hogy csőtörés van, lehet, hogy a lefolyóvezeték szakadt el és így süllyed alatta a talaj. A síkháló véleménye szerint 6-os legyen. Szalay Imre: szavazásra bocsátja az ajánlat elfogadását, az elhangzott kiegészítésekkel. 5/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete az orvosi rendelő padozatának cseréjével megbízza Tóth István Szilárd (9167. Bősárkány, Gábor Á. u. 31.) egyéni vállalkozót. A Képviselő-testület az előterjesztett árajánlatot a következő kiegészítésekkel fogadja el: 1. Az ajánlatban szereplő 8 m 3 C10-es FN beton helyett 8 m 3 C10-es FN beton és C12-es aljzatbeton alkalmazása ös síkháló helyett 6-os síkháló alkalmazása. 3. Nedvesség elleni szigetelő mellett 3 cm lépésálló hungarocell alkalmazása. 4. Választott padlóburkoló lap: legalább ötös kopásállóságú. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozó szerződést kösse meg. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 8. napirendi pont: Gondozási központ átalakítása. Szalay Imre: ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy a Gondozási Központ átalakításár május 1-től kerüljön sor. A kónyi Gyermekjóléti Szolgálat a házi segítségnyújtást már március 1- től szeretné működtetni, a többi feladatot (idősek klubja, egészségügyi ellátás) Bősárkány önkormányzata látja el továbbra is. A védőnői feladatokat 5 önkormányzat részére látja el Bősárkány a kistérségi társuláson belül. A házi orvosi ügyeleti társulás gesztora Bősárkány, az önkormányzat egész kistérségben feladat ellátó. Az átszervezéssel működési engedély-módosításra is szükség lesz. A Gondozási Központ feladatai között marad az Idősek Klubja ellátása. Az Idősek Klubjánál jelenleg 2 fő gondozónő van kimutatva. Ezt a szakfeladatot május 1-jétől is 2 fő gondozónővel látják el. A költségvetés tervezésekor felvetődött, hogy 3 fővel és 6 napos munkarenddel lássák el a feladatot, de ez lényeges többletköltséggel járna. A takarításra az egészségügyi kombinátnál 8 órában dolgozó személy munkaidő megosztásával át lehet csoportosítani. Az egészségügyi feladatokat csak Bősárkány látta el intézményi formában, mert az önkormányzat nem lehet egészségügyi szolgáltató, de más önkormányzatok csak szakfeladaton látják el. Rácz István: megkérdezi, hogy május 1-jétől külön működik-e tovább a házi segítségnyújtás és az idősek otthona.

11 11 Szalay Imre: A házi segítségnyújtás március 1-jétől válik külön, ha a kónyi társulás el tudja indítani a feladatellátást. Erre a feladatra már decemberében aláírták a megállapodást. Elvileg március 1-jétől a 12 fő gondozottat, illetőleg a 8 fő szociális étkeztettet a kónyi szociális gondozó látja el. Török Imre: megkérdezi, hogy az idősek szempontjából változik-e valami. Szalay Imre: az idősek ellátása szempontjából semmi nem szabad, hogy változzon. Aki ebben az évben igényelte a házi segítségnyújtást, a szolgáltatást március 1-je után is meg fogja kapni. Kinczer József: megkérdezi, hogy 1 fő dolgozót vesz-e át Kóny. Szalay Imre: elmondja, hogy elvileg 2 főt kellene Kónynak átvenni. A házi segítségnyújtás szakfeladaton már csak 1 fő szerepel, mert egy főnek a munkaviszonya megszűnt. A dolgozók részére, akiket átvesz Kóny azon feltételeket biztosítani kell, amit az előző munkahelyén is megkapott. A legfontosabb, hogy Kóny áthelyezéssel átveszi a dolgozókat és határozatlan idejű kinevezést biztosítanak a részükre. Ennek feltétele, hogy Bősárkány vállalja, hogy amennyiben megszűnik a feladat, és a dolgozót nem tudják tovább foglalkoztatni, úgy Bősárkány visszaveszi, vagy a létszámcsökkentési többletköltségeket vállalja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 6/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy április 30. napjával megszünteti a Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálatot. A Képviselő-testület május 1-jétől az idősek nappali ellátását valamint az egészségügyi feladatokat (védőnői és iskola-egészségügyi ellátás, háziorvosi ügyelet) szakfeladaton látja el. A Képviselő-testület a Gondozási Központ és Egészségügyi Szolgálat megszüntető okiratát a melléklet szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a működési engedélyek beszerzéséről gondoskodjon. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megszüntető okiratot a Magyar Államkincstár Győr - Moson - Sopron Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg, és az intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való törlésről gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: napirendi pont: Társulási lehetőség jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására. Szalay Imre: elmondja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást eddig a Többcélú Kistérségi Társulás keretében látta el az önkormányzat egy külső szolgáltató bevonásával. Ezen feladatellátás szervesen összefügg a házi segítségnyújtással. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást annyi fő

12 12 után lehet igénybe venni, ahányan a házi segítségnyújtásban részt vesznek, illetőleg annak a háromszorosa után. A házi jelzőrendszeres segítségnyújtásba 1200 fő van bevonva kistérségi szinten, míg 170 fő a házi segítségnyújtásba. Felmerült, hogy a házi segítségnyújtást bővíteni kellene, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pedig szűkíteni kellene. A vonatkozó jogszabályban az 1-3 szorzót módosítani kellene, hogy a feltételeknek több kistérségben is megfeleljenek. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást egy külső megbízott végzi, neki érdeke, hogy minél több fő legyen bevonva. A kónyi Szociális és Alapszolgáltatás átveszi ezen feladatokat Bősárkányban jelenleg a házi segítségnyújtásban 12 fő van, míg jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 60 fő veszi igénybe a 36 megengedett helyett. A kistérségen belül három szolgálat fogja ellátni a 21 önkormányzatot: Kóny, Csorna és Beled székhellyel. Javasolja, hogy Bősárkány ezen feladatot a kónyi szolgáltatás keretén belül lássa el. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 7/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a kónyi székhelyű önkormányzati társulás keretében, Kóny Község Önkormányzata által fenntartott intézmény, a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ keretein belül kívánja ellátni. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Kóny Község Képviselő-testületét értesítse. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 10. napirendi pont: Fogorvosi feladatok ellátása. Szalay Imre: ismerteti a megállapodás-tervezetet, melyet az érintett önkormányzatoknak is elküldtek. A fogorvosi ellátást 2005-ben adták ki vállalkozásba. A fogorvosi praxist dr. Csordás Miklós úgy vásárolta meg az azt megelőző fogorvostól. Mivel a fogorvos lemondott a praxisjogról, ezért az visszaszállt az önkormányzatra, a feladatellátásra kötelezettre. Mivel március 1-jétől nincs lehetőség egy új fogorvos munkába állására, ez ügyben kereste meg a csornai fogorvosokat, hogy március 1-jétől a helyettesítés megoldható legyen. A korábbi években a kónyi doktornő volt a helyettesítő. A helyszínen a csornai fogorvosok nem tudják a helyettesítést megoldani, de Csornán a rendelőjükben a napi egy óra bővített rendelési időben tudják a betegeket vállalni. Teljes rendelési időben mehetnek a bősárkányi körzethez tartozó nyolc település betegei. Március 1-jétől pályázat útján meg kellene hirdetni a fogorvosi praxist. A nyolc település teljes ellátotti létszáma: 3626 fő. Az önkormányzat ingyenesen biztosítja a praxisjogot, sőt még szolgálati lakást is tud biztosítani, ezért vonzó lehet a fogorvosoknak az álláshely. Az állás betöltésétől függ, hogy mennyi időre van szükség a helyettesítésre. Az önkormányzat kapja meg a finanszírozást, maximum 1 évig. A finanszírozást a megállapodás alapján a csornai fogorvosok

13 13 között egyenlő arányban osztják majd szét. Kéri a képviselő-testületet, hogy a megállapodás tervezetet hagyja jóvá. 8/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó megállapodást az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 11. napirendi pont: Acsalag Község Képviselő-testületének óvodai társulás létrehozására vonatkozó megkeresése. Szalay Imre: ismerteti Acsalag község megkeresését, mivel az óvodájukat tovább nem tudják működtetni, ezért a bősárkányi intézmény tag óvodájaként szeretnének tovább működni. Ajánlatot kérnek arra vonatkozóan, hogy Bősákány milyen feltételekkel tudná fogadni az acsalagi óvodát. Úgy gondolja, hogy a társulás csak úgy jöhet létre, ha a bősárkányi önkormányzatnak többletköltséget nem kell vállalnia. Amennyiben a tagintézmény létrejön, akkor a finanszírozást a székhely település kapja, a tagóvoda után többletfinanszírozás jár. A társulás a normatívából a dolgozók bérét és járulékos terheit fizetné. Ha a normatívából többlet marad, azt átadják az acsalagi önkormányzatnak. Ha a normatíva nem fedezi a kiadásokat, akkor a bérek teljesítésénél is kérik Acsalag község hozzájárulását. A tagintézmény összes dologi kiadása, az épület fenntartása, működtetése is mind Acsalagot terhelné. Javasolja, hogy az önkormányzat tagintézményként fogadja az acsalagi óvodát ezen feltételekkel. Több önkormányzatot is megkerestek (Farádot, Kónyt és Csornát) is. Felvetődik az is, hogy Maglóca község nem tagja az óvodai társulásnak, van mégis maglócai gyermek, aki Bősárkányba jár óvodába. Felhívta a maglócai önkormányzat figyelmét, hogy kezdeményezzék a bősárkányi önkormányzatnál az óvodai társulási szándékukat. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 9/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy Acsalag község az óvodai feladatok ellátására vonatkozó társulási szándékát elfogadja a következő feltételekkel. A társulás keretében működtetett intézmény: Napközi Otthonos Óvoda Bősárkány, melynek tagintézménye az acsalagi óvoda.

14 14 A jelenlegi óvodai társulásban résztvevő települések tekintetében továbbra is ugyanazokkal a feltételekkel nyújtja a képviselő-testület a szolgáltatást, mint eddig. Acsalag Község Önkormányzata a tagintézménye tekintetében saját költségvetésében biztosítja a bérjellegű kiadásokon felüli kiadásokat (épület fenntartásához kapcsolódó kiadások, egyéb kiadások). A társulás a normatívából fedezi a bérjellegű kiadásokat. Amennyiben a normatíva nem fedezi teljes egészében ezen kiadásokat, úgy Acsalag Község Önkormányzata minden hónap 30-ig köteles a különbözetet megtéríteni. Amennyiben a normatíva összegéből a bérjellegű kifizetéseket követően többlet marad, azt a társulás Acsalag Község Önkormányzatának megtéríti. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről Acsalag Község Önkormányzatát értesítse. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodás-tervezet kidolgozásáról gondoskodjon. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző Szalay Imre polgármester Határidő: értesítésre: azonnal megállapodás-tervezet kidolgozására március napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásához Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy a jogszabály szerint a képviselő-testületnek meg kell határozni a köztisztviselők részére a teljesítménycélokat. A köztisztviselőknek a jegyző, míg a jegyzőnek a polgármester határozza meg a célok alapján a teljesítménykövetelményeket, melyek teljesítését év végén értékelik. Korábban a teljesítményértékelés alapján volt csak lehetőség, hogy az illetmény eltérítése megtörténjen. Most a jogszabály úgy fogalmaz, hogy a szakmai munka értékelésétől függően lehet az illetményt eltéríteni. A teljesítményértékelés alapján pedig jutalom megállapítására van lehetőség, illetve van lehetőség személyi illetmény megállapítására is. A jogszabállyal nem ért egyet. Véleménye szerint inkább összességében kellene a köztisztviselők munkáját értékelni, és nem csak egy-egy kitűzött feladatot, mert lehet, hogy valamilyen oknál fogva nem kerül sor ezek teljesítésére, de helyette több másik feladatot is teljesít a köztisztviselő. Törvényi kötelezettség ezeket a teljesítmény célokat a köztisztviselőknek meghatározni és a munkájukat értékelni. A követelményeket minden dolgozónak személyre szabottan kell megállapítani és értékelni. Szalay Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 10/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 34.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazásával élve és

15 15 kötelezettségét teljesítve a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat a következők szerint határozza meg. 1. Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a hivatali feladatok határidőben történő intézése. 2. A Hivatal szakszerű működéséhez szükséges szabályzatok, tervek, nyilvántartások felülvizsgálata. 3. Az Önkormányzat évi költségvetésében szereplő fejlesztési és működtetési tervek megvalósításához kötődő hivatali feladatok pontos, lelkiismeretes előkészítése, közreműködés a költségvetésben jóváhagyott feladatok végrehajtásában. 4. Az önkormányzatot érintő pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése. 5. A Hivatal dolgozói ismereteinek bővítése. 6. Az Európai Parlamenti választáson való közreműködés, a választás törvényes lebonyolításához szükséges feltételek előkészítése. 7. Javítani kell a Hivatal dolgozói közötti információáramlást, tájékoztatást A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy a meghatározott célok alapján határozza meg a hivatal dolgozóira vonatkozó egyéni teljesítménykövetelményeket, valamint értékelje teljesítményüket. Továbbá utasítja a polgármestert, hogy a jegyző értékeléséről tájékoztassa a testületet. Felelős: Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző Határidő: február 28. Az egyéni teljesítmény követelmények meghatározására december 31. Az egyéni teljesítmény-követelmények értékelésére január 31. Tájékoztatásra 13. napirendi pont: Időszerű feladatok. 1. Kossuth u. 35. sz. alatti önkormányzati lakás bontása. (Az ajánlatok írásban mellékelve.) Szalay Imre: elmondja, hogy a meghirdetett Kossuth u. 35. szám alatti önkormányzati lakás bontására két ajánlat érkezett. Az egyik ajánlat Ft +Áfa árat tartalmaz, a másik ajánlat bruttó Ft + a hulladék elszállításának költsége, ami ,- Ft. A ház állapota egyre romlik, valamint a ház tartozékai is egyre jobban fogynak el. A baleset megelőzés miatt mindenképpen dönteni kellene a ház lebontatásáról.

16 16 Németh Gábor: az egyik ajánlatban szerepel a következő mondat: Az egyéb felmerülő költségek plusz költségként jelentkeznek. Véleménye szerint fix összeget határozzon meg a testület, és plusz költségeket ne fogadjon el. Szalay Imre: A szemét elhelyezésről mindenképp lerakó jegy kell az önkormányzatnak. A 100 m 3 anyagról nem számla kell, hanem lerakó jegy. Fuvarköltséget az önkormányzat nem vállalja pluszban, azt az árajánlatnak tartalmaznia kell. Török Imre: sokallja a Ft-ot a hulladék elszállításáért. Rácz István: megkérdezi, hogy az önkormányzat részéről ki lesz az ellenjegyző műszaki ellenőr, valamint, hogy a vállalkozó milyen mélységben szedi ki az alapot. A nyertes vállalkozó esetében mindenképpen javasol Ft letétbe helyezését, arra az esetre, ha nem látja el a feladatát. Németh Gábor: véleménye szerint letétbe helyeztetni nem lehet pénzt, ha nem teljesít a vállalkozó nem, fizet az önkormányzat. Az önkormányzat ragaszkodjon a bontás utáni tiszta terephez. Tudomása szerint a ház 70%-a tömés. A bontási engedélyben úgy is szerepel, hogy milyen felszereltséggel és milyen gépekkel és műszaki vezetővel kell a vállalkozónak rendelkeznie, az önkormányzattól nem kell műszaki ellenőr. A hulladékot a vállalkozó csak olyan fuvarossal vitetheti el, akinek erre vonatkozóan van külön engedélye. Szalay Imre: szavazásra bocsátja az Aranysárkány Kft. ajánlatát, 30 napos teljesítési határidővel, egyéb plusz költségek nélkül. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az ajánlatot elfogadta. Szalay Imre: javasolja, hogy ha az Aranysárkány Kft. nem vállalná a feladatokat, akkor a CAT Földmunka Kft. ajánlatát fogadja el a testület. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az ajánlatot elfogadta. A Képviselő-testület a következő határozatot hozta. 11/2009.(II.18.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Kossuth u. 35. szám alatti önkormányzati lakás bontásával megbízza az Aranysárkány Kft.-t (Bősárkány, Rákóczi u. 48.). A bontás munkadíja: bruttó ,- Ft, mely tartalmazza a hulladék elszállításának díját is. Teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 30 nap.

17 17 2. A Képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben az Aranysárkány Kft. nem vállalja a megbízást, úgy a CAT Földmunka Kft.-t (9168. Acsalag, Fő u. 13.) bízza meg a bontással. A bontás munkadíja: ,- Ft + ÁFA, mely az ajánlatban szereplő tételeket tartalmazza. Teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 30 nap. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás aláírásáról gondoskodjon. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 2. Berki János és Berkiné Sokorai Tünde kérelme. (A kérelem írásban mellékelve.) Szalay Imre: elmondja, hogy az elmúlt időben az önkormányzat megcsináltatta a Levente utca útalapját. A Malom utca lakói is kérték, hogy a Malom utcára murvát vagy kavicsot biztosítson az önkormányzat. Véleménye szerint ne kavicsot vitessen rá az önkormányzat, hanem kérjen ajánlatot egy útalapra. Török Imre: javasolja a Malom utcában is megcsináltatni az utat, mivel nagyon nehéz oda bejutni. Szalay Imre: elmondja, hogy ha a Levente utcában az építési telkek elfogynak, az önkormányzat a Malom utca folytatásában szeretne további építési telkeket kialakítani. Javasolja, hogy erre a 150 méteres szakaszra kérjenek árajánlatot. 12/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete árajánlatot kér a Malom utca útalapjának elkészítésére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy árajánlatot kérjen. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 3. Rózsa Rita Piroska és Rózsa Richárd kérelme. (A kérelem írásban mellékelve.) Szalay Imre: a Levente utcai telekalakítással kapcsolatosan felkéri a tulajdonosokat, hogy mondják el kérelmüket. Rózsa Richárd: ismerteti kérelmét. Elmondja, hogy a mellékelt rajz alapján szeretnének telket kialakítani a 687/1 hrsz-ú ingatlanukon, amihez kérik az önkormányzat együttműködését. A

18 18 telekalakítási javaslatuk az önkormányzat tulajdonát is érinti. A 681/13 és a 681/12 hrsz-ú ingatlanok bevonásával a meglévő önkormányzati telkek mellet még három telek kialakítására lenne lehetőség. A közművesítés rájuk eső részét természetesen vállalnák, azzal, hogy a kialakított telkekből egy építési telek az önkormányzat tulajdonát képezné. Szalay Imre: elmondja, hogy a jelenlegi 3 három ingatlanból négy építési telek kialakítható, a 681/13 hrsz-ú telket ki kell igazítani, ezen felül még 3 telek keletkezne. A 681/12. hrsz-ú ingatlan nem építési telek jelenleg. A telkek utca fronti hossza 18 méter, a rendezési tervben ez a minimális telekszélesség. Németh Gábor: megkérdezi, hogy a 18 méter utcafronti szélességet muszáj-e tartani? Szalay Imre: elmondja, hogy igen, mivel ez a rendezési terv előírása. Ha 16 méter lenne, az sem lenne jobb. Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a kérelmezőkkel együtt az önkormányzat telekalakítást kezdeményez a mellékelt vázrajz alapján. közművesítés kérelmezőkre eső költsége fejében a 681/12 hrsz-ú telek meghosszabbításával létrejövő telek az önkormányzat tulajdonába kerül. 13/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete dönt arról, hogy együttműködési megállapodást köt Rózsa Rita Piroska és Rózsa Richárd Bősárkány, József A. u. 16. szám alatti lakosokkal a következők tekintetében A Képviselő-testület a kérelmezőkkel a Levente utcában található, 681/7. 681/12. és 681/13. hrszú ingatlanok bevonásával telekalakítást kezdeményez a mellékelt vázrajz alapján. A telekalakítás eredményekén kialakult telkek közül a 681/12. hrszú ingatlan meghosszabbításával kialakuló telek, valamint a 681/13. hrszú telekhez csatolt földrészlet az önkormányzat tulajdonába kerül a kérelmezőkre eső közművesítési költséghányad fejében. A telekalakítási vázrajz költségének 50%-át az önkormányzat vállalja, ezen kívül bejegyzési, engedélyezési illeték az önkormányzatot nem terheli. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást írja alá, valamint a telekalakítás kezdeményezésében járjon el. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal 4. Telekvásárlási kérelem elbírálása. Szalay Imre: ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy a Liszt Ferenc utcában van az ingatlan, melyet szeretnének megvásárolni. A tsz-től megvásárolt területről van szó, melyen az önkormányzat 4 telket alakított ki, három telek a Malom utcára, egy pedig a Liszt Ferenc utcára néz. Ezt a telket idáig az önkormányzat nem tudta eladni. Marics Zoltán kérelmező elmondása szerint a malom

19 19 tulajdonjogát elrendezték, ugyanakkor földrészlet nem tartozik hozzá. Ahhoz, hogy bekeríthessék, az önkormányzat tulajdonában lévő Liszt Ferenc utcai telket meg szeretnék vásárolni. Korábban ,-Ft volt az értékesítési ár. A kérelmező Ft-os vételárért szeretné a telket megvásárolni. Németh Gábor: Ft vételárért javasolja a telket eladni. Véleménye szerint ,- Ft nagyon alacsony ár, hiszen minden közmű adott. Rácz Istán: véleménye szerint már az is jó lenne az önkormányzatnak, ha ott normális körülményeket alakítana ki valaki. Szalay Imre: elmondja, hogy a telek besorolása lakóövezeti, a malomé pedig kereskedelmigazdasági. Szavazásra bocsátja a telek értékesítését. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta. 14/2009.(II.18.) határozata Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete a Liszt Ferenc utcában található 901. hrszú ingatlant a következő feltételekkel értékesíti Marics Zoltán, Marics Róbert Kóny, Kossuth u. 2/A., valamint Marics Levente Kóny, Petőfi u. 9. szám alatti lakosoknak: Vételár: ,- Ft + ÁFA. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a határozatban foglalt vételárat a kérelmezők elfogadják, úgy az adásvételi szerződést kösse meg. meg. Felelős: Szalay Imre polgármester Határidő: azonnal Napirend után: Szalay Imre: tájékoztatásként elmondja, hogy a rendezési terv módosításának első vázlata elkészült, a 36 szakhatóságnak meg is küldték. A szakhatóságok 30 nap alatt tehetik meg észrevételeiket. Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-6/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének április 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének április 28-án tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-3/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. április 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. február 24-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-7/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. szeptember 17-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-12/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban. Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester

2. Pályázati önrész módosítása a ravatalozó felújítására benyújtott pályázatban. Előterjesztő: Jankovits Ferencné polgármester Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. június 3-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19.00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-5/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-10/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. december 29-én tartott közmeghallgatásról, nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. december 19-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2008. december 19-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. december 19-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 17 00 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 28-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/ Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-7/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 17 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete november 25-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a. Tel: 89/ ; 20/ Fax.: 89/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-3/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 27- én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 27- én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27- én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11- én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 11- én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 11- én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben