J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel ő, Körtési Károly körjegyz ő, Ginzer Jánosné jegyzőkönyvvezet ő. Dics ő László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő testület 5 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a napirendek elfogadására, melyet a képviselő testület az alábbiak szerint fogad el: Napirendi pontok: 1.) A községben él ő szociálisan rászoruló felnő ttek és gyermekek részére pénzben és természetben nyújtadó ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008. ( II. 28, ) számú rendelet módosítása 2.) Keller János földügye 3.) Árajánlat redőnyre 4.) Nefela Egyesület határozati javaslata 5.) Árajánlat busz műszaki vizsgáztatására 6.) Falugondnoki busz menetrendje 7.) Mühlbert Erik kérelme helység használatára 8.) Mühlbert Erik ajánlata tároló konténer értékesítésére 9.) Hópihe Alapítvány támogatási kérelme Napirendek tárgyalása: 1. Napirendi pont: A községben él ő szociálisan rászoruló felnőttek és gyermekek részére pénzben és természetben nyújtandó ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008. ( II. 28.) számú rendelet módosítása Dics ő László polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a törvényi változások miatt a szociális rendelet módosítása szükséges. Az erről készített prezentációt bemutatja a képviselő testületnek. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a polgármestert szavazásra bocsátja az elő eredményeként 5 igen szavazattal a képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja: Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2011. ( IX. 23. ) számú rendelete A községben él ő szociálisan rászoruló felnő ttek és gyermekek részére pénzben és természeten nyújtandó 1

2 ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 3/2008. ( II. 28. ) számú rendelet módosításáról A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva van. 2. Napirendi pont: Keller János földügye Dics ő László polgármester elmondja, hogy Keller János bejelentésével kapcsolatban a talajvédelmi hatóság is vizsgálatot végzett. A vizsgálat eredményét megküldte az önkormányzat részére, melybő l megállapítható, hogy Keller János kérése csak részben indokolt, ugyanis a Bikal fele vezet ő földutat az önkormányzat vis maior támogatásból helyrehozatta, már a műszaki átadás is megtörtént. A köblény fele vezet ő 03 hrsz-ú földutat nagyrészt csak az ő földjeit használó veszi igénybe. Ezért azt a javaslatot teszi, amennyiben változtatni kíván a köblény fele vezet ő 03 hrsz-ú földút átereszein csak az önkormányzattal történ ő egyeztetés után teheti meg. Ehhez kéri a képviselőtestület hozzászólását, javaslatát. A napirendet rövid tanácskozás után 5 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselőtestület elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 161/2011. ( IX. 21. ) számú határozata Keller János földút ügyéről 1.) testülete Dr. Keller János panaszát a 06-os helyrajzi számú földúttal kapcsolatban megtárgyalta és az abban foglaltakkal nem ért egyet. A földutat és az átereszt az önkormnyzat vis maior támogatásból nyarán felújíttatta. A mű szaki átadás megtörtént. Az út és az áteresz a rendeltetésére vonatkozó szabályoknak megfelel. Ezt a talajvédelmi hatóság /2011. számú tájékoztatójában megerősíti. 2.) A Képviselő testület a 03 helyrajzi számú földúttal kapcsolatban Dr. Keller János kérelmével kapcsolatban az alábbi döntést hozza. Amennyiben dr. Keller János változtatni kíván az átereszek állapotán, azt csak az önkormányzattal történt egyeztetés után teheti meg. testület utasítja a polgármestert, hogy döntésérő l dr. Keller Jánost értesítse október Napirendi pont: Árajánlat redőnyre Dics ő László polgármester elmondja, hogy a Rákóczi utca 18. szám alatt lév ő szolgálati lakás ablakai nagyobb esőzések alkalmával beáznak, ezért szükség lenne redő ny felszerelésére, az ablakok javítására és beállítására. Árajánlatot kért a munkák elvégzésére a bonyhádi székhely ű Ferplast ablakgyártó üzemtő l. Az 2

3 árajánlat 2 db redőny szúnyogháló ( Ft, valamint 2 db redő ny ( ) és az ablakok javítására ( Ft ) szól. Az összérték Ft. Az ajánlatra kéri a képviselőtestület hozzászólását, javaslatát. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja az elő eredményeképp a képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 162/2011. ( IX. 21. ) számú határozata Alsómocsolád Rákóczi utca 18. szám alatt lév ő szolgálati lakásra redőny megrendeléséről dönt, hogy az Alsómocsolád, Rákóczi utca 18. szám alatti szolgálati lakásra 2 db redő nyt rendel meg szúnyoghálóval Ft értékben, valamint elvégezteti az ablakok javítását és beállítását Ft értékben a Ferplast ablakgyártó üzemmel ( 7150 Bonyhád, Körösi Cs. S. u. 46. ) testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a megrendelésről október Napirendi pont: Nefela Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés határozati javaslata Dics ő László polgármester elmondja, hogy megkereste az önkormányzatot levélben a Nefela Egyesülés határozati javaslata elfogadására, mely az alábbi: Az MNV Zrt-vel közösen a Nefela egyesülés már 3 éve keresi a megoldást, hogy a tagsági jogviszony megszüntetése mellett hogyan lehetne jelentő s vagyonvesztés nélkül tovább működteti a jegesőelhárítási rendszert. A megoldás a következ ő : Az MNV Zrt 81 %-os tulajdon arányát megtestesít ő 49,98 %-os szavazati arányát képvisel ő 6agsági jogát átruházással a Baranya Megyei Nonprofit Növénybiztosító Egyesület megvásárolta. Mivel az MNV Zrt. tagsági jogviszonyának megszütetése és a Baranya Megyei Nonprofit Növénybiztosító Egyesület vagyoni betétjének és szavazati jogának változása a Társasági Szerződés I. számú mellékletét képez ő tagjegyzékét érinti, ezért kell szavazni. Ehhez kéri a képviselőtstület javaslatát, véleményét. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja az elő eredményeként a képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 3

4 163/2011. ( IX. 21. ) számú határozata Nefela Dél-magyarországi Jégeső elhárítási Egyesülés határozati javaslatainak elfogadásáról testülete a Nefela Dél-magyarországi Jégeső elhárítási Egyesülés határozati javaslatait az előterjesztés szerint elfogadja. testület utasítja a polgármestert, hogy döntésérő l értesítse a Nefela Egyesülést. azonnal 5. Napirendi pont: Árajánlat a GHU 456 forgalmi rendszámú busz javítására Dics ő László polgármester elmondja, hogy a GHU 456 forgalmi rendszámú Renault Master típusú autóbusznak lejárt a műszaki érvényessége. Ahhoz, hogy a buszt mű szaki vizsgára lehessen vinni fontos lenne a busz teljes átvizsgálása, szerelése. A Dombó-Autó Kft. átvizsgálta a buszt és árajánlatot tett a mű szaki vizsgára történ ő felkészítésre Ft értékben. Kéri a képviselőtestület véleményét, javaslatát: Hozzászólások: Ginzer János alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint fontos lenne a busz mű szaki vizsgáztatása még akkor is, ha a javítás és a vizsgáztatás nagyobb összegbe kerül. Nagyon sok alkalommal használva van ez a jármű és kiesése gondot okozna több területen is. Sokszor használják nagyobb eszközök szállítására, illetve több alkalommal még személy szállításra is. Taller József képvisel ő : ős is javasolja a busz mű szaki vizsgáztatását mivel több alkalommal is használva van. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselő testület 5 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 164/2011. ( I. 21. ) számú határozata GHU 456 forgalmi rendszámú Renault Master típusu busz javíttatásáról és műszaki vizsgáztatásáról 4

5 dönt, hogy a GHU 456 forgalmi rendszámú busz javítására és mű szaki vizsgára való felkészítésére tett árajánlatot elfogadja és megbízza a Dombó-Autó Kft-t ( 7200 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 5.) hogy az árajánlat szerint végezze el a javítást és a műszaki vizsgára történ ő felkészítést Ft összegért. Határid ő : azonnal 6. Napirendi pont: Óvodásjárat igénybevételének rendje Dics ő László polgármester elmondja, hogy költség csökkenté miatt célszer ű lenne átgondolni az óvodásjárat igénybevételének a rendjét. Nem tartja optimálisnak, hogy mind a két busz közlekedjen, mivel ez költségben sem kevés, valamint így mind a két sofőr le van kötve, más munkát nem tudnak végezni. Ehhez kéri a képviselő k javaslatát, véleményét. Hozzászólások: Taller József képvisel ő: javasolja, hogy az Opel Vivaro mikrobusszal szállítsák az óvodásokat, hisz nincsenek olyan sokan, hogy a nagy buszt kelljen használni. Pandurné Deák Ágnes képvisel ő: Csatlakozik Taller József hozzászólásához, ő is azt javasolja, hogy a mikrobusszal szállítsák az óvodásokat, mivel a lakosság már úgy használja az Iveco nagy buszt, mintha az polgári járat lenne. Több hozzászólás nem hangzik el, így a képviselő testület rövid tanácskozás után 5 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 165/2011. ( IX. 21. ) számú határozata Óvodásjárat igénybevételének rendjéről dönt, hogy a hétköznapokon induló óvodások szállítását szolgáló járatot az Opel Vivaro mikrobusz szolgáltatja. A járat 7.30 órakor indul és kizárólag óvodásokat és a bikali iskolába tanuló diákokat szállít. Az óvodás járat visszaérkezése után 8.15 órakor polgári járatként indul vissza Mágocsa. A polgári járatot bejelentett alsómocsoládi lakosok vehetik igénybe. testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérő l a lakosságot a helyben szokások módon tájékoztassa. 5

6 2011. október Napirendi pont: Mühlbert Erik helység kérelme Dics ő László polgármester elmondja, hogy Mühlbert Erik alsómocsoládi lakos kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, melyben a Rákóczi utca 71. szám alatt lév ő melléképületben kér mű hely kialakítása céljából kb. 45 m2-nyi részt. Kérelmét azzal indokolja, hogy fagyálló virágtartó edények készítését sajátította el egy tanfolyam keretében és most egy saját vállalkozást szeretne indítani, ehhez van szüksége helységre. A polgármester javasolja Mühlbert Erik helység kérelmének a támogatását, hisz nagyon fontos, hogy a településen él ő fiatalok teret kaphassanak saját vállalkozásuk indítására. Ehhez kéri a képviselőtestület véleményét, javaslatát. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja az elő eredményeként 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 166/2011. ( IX. 21. ) számú határozata Mühlbert Erik részére helység biztosításáról dönt, hogy Mühlbert Erik 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 71. szám alatti lakos kérelmét támogatja, és részére az önkormányzat tulajdonában álló Alsómocsolád, Rákóczi utca 71. szám alatt lév ő melléképületben 45 m2 nagyságú helyet biztosít műhely kialakítása céljából. testület utasítja a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a következ ő testületi ülésre készítse el október Napirendi pont: Mühlbert Erik ajánlata tároló konténer értékesítésére Dics ő László polgármester elmondja, hogy Mühlbert Erik alsómocsoládi lakos ajánlatot tett a tulajdonában lévő szigetelt doboz ( teherautó platódoboz ) értékesítésre az önkormányzat részére. A tároló alkalmas kenuk tárolására, garázsnak, raktározásra. Az ára Ft. A polgármester kéri a képviselőtestület véleményét, javaslatát. Hozzászólások: 6

7 Ginzer János alpolgármester nem javasolja a konténer megvásárlását, mivel az nem esztétikus arra, hogy bárhol fel lehessen állítani és tárolásra alkalmazni. A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselő testület 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 167/2011. ( IX. 21. ) számú határozata Mühlbert Erik alsómocsoládi lakos ajánlatának elutasításáról dön, hogy Mühlbert Erik 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 71. szám alatti lakos ajánlatát elutasítja és nem kívánja megvásárolni a birtokában lév ő szigetelt dobozt. testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az ajánlattevőt értesítse szeptember Napirendi pont: Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelme Dics ő László polgármester elmondja, hogy a Hópihe Gyermek Alapítvány támogatás iránt nyújtott be kérelmet. Kérelmüket azzal indokolják, hogy a Madarász Gyermek Kórházat szeretnék támogatni pulzoximéter, inkubátor és betegőrz ő monitor vásárlásával. Köztudott, hogy hazánkban a kórházak gazdasági helyzete nagyon rossz, sok helyen még mindig éves elavult mű szerekkel is dolgoznak. Az Alapítvány ezért szeretne segíteni a gyermekkórháznak. Ezt sajnos saját erejébő l nem tudja megtenni, ezért kéri az önkormányzatok és más adományozó szervezetek segítségét. A polgármester kéri a képviselők javaslatát. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a polgármester szavazásra bocsátja az elő eredményeként 5 nem szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 168/2011. ( IX. 21. ) számú határozata Hópihe Gyermek Alapítvány támogatási kérelmének elutasításáról dönt, hogy a Hópihe Gyermek Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatási kérelmét anyagi forrás hiányában elutasítja. testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse. 7

8 2011. szeptember 25. Több napirend nem lévén a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést bezárja. Dics ő László Polgármester Kmf. Körtési Károly körjegyző 8

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Taller József, Török Zoltán képviselő,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 19-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 3-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én 16.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

22/2013. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 196 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 19-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 75/2013. (XII.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről 66-8/2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 03. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 5/2014.(IV.15.) A helyi építészeti örökség védelméről Határozatok: 57/2014.(IV.03.) a jegyzőkönyvvezetőről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 9. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. június 26-án 16,30 órától 19,00 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 26-án 16.30 órakor kezdődő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. október 31 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 31 - i üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 113-117 /2013. (10.31.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus hó 9-én

Részletesebben