J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének július 14-én megtartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v július 14-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel ő, Körtési Károly körjegyz ő, Ginzer Jánosné jeyzőkönyvvezető Meghívott: Horváth Istvánné Alsómocsoládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Dics ő László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő testület 5 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendek elfogadására. testület a napirendeket az alábbiak szerint fogadja el: Napirendi pontok: 1.) Alsómocsoládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló beszámoló 2.) évi szociális földprogram 3.) Mezei őrszolgálatról szóló rendelet módosítása 4.) Vízi turisztikai központ Alsómocsolád c. pályázat benyújtása 5.) Őszi Fény Idősek Otthona használati melegvíz ellátását segít ő napkollektoros rendszer kialakítása c. pályázat benyújtása 6.) Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 7.) Együttműködési megállapodás a Hangya Szövetkezettel 8.) Munkabér hitel igénylése 9.) Szociális ügyek ( zárt ülés ) Napirendek tárgyalása: 1.Napirendi pont: Alsómocsoládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi tevékenységérő l szóló beszámoló Előadó: Horváth Istvánné elnök Horváth Istvánné CKÖ elnök cigány nyelven köszöntötte a megjelenteket. Elmondja még, hogy jó volna ha a faluban többen beszélnék a lovari nyelvet. A évi tevékenységérő l elmondja, hogy az elmúlt évben szociális ruha osztást szerveztek a rászoruló családoknak, melyet a pécsi Caritastól kaptak, karácsonykor a roma gyermekek részére karácsonyi csomagot ajándékoztak. A szű kös anyagi helyzet miatt csak ezeket a dolgokat tudták teljesíteni. Az idei évi terveket nagyban befolyásolja az anyagi helyzetük. Elmondja még, hogy Veres Sándorné képvisel ő lemondott mandátumáról, új képvisel ő még nem lett választva. Kéri beszámolójának elfogadását. 1

2 128/2011. ( VII. 14. ) számú határozata Alsómocsoládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása testülete az Alsómocsoládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének évi tevékenységükről szóló beszámolóját elfogadja. 2. Napirendi pont: évi szociális földprogram Dics ő László polgármester elmondja, hogy szociális földprogram mű ködtetésére lehet pályázatot benyújtani. Az idei évben változtak a feltételei, közfoglalkoztatással van párosítva augusztus 6-tól június 30-ig szól a közfoglalkoztatási támogatás, melyhez kapcsolódik a közfoglalkoztatás. Különböz ő összegekre lehet pályázni. A termelés az önkormányzat tulajdonában lév ő területen történik, de a foglalkoztatottnak a saját földjét is meg kell művelni. A közös területen megtermelt termény arra szolgál, hogy a helyben lév ő konyhának, a településen élő lakosoknak értékesítsék, és a rászorulók is kaphatnak belő le. Komplex programot kell készíteni, hogy az önkormányzat hogyan képzeli a lebonyolítását. A foglalkoztatottak bérét a Munkaügyi Központ fedezi. Kéri a pályázat benyújtásához a képviselőtestület jóváhagyását. 129/2011. ( VII. 14. ) számú határozata Szocális földprogram c. pályázat benyújtásáról testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be szociális földprogram mű ködtetésére évre. Az önkormányzat 2,5 ha-on, 13 f ő munkanélkülit alkalmaz a programban. testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. Határid ő : augusztus Napirendi pont: Mezei őrszolgálatról szóló rendelet módosítása Írásos előterjesztés 2

3 Dics ő László polgármester elmondja, hogy a település közigazgatási területén gazdálkodó vállalkozókkal történt egyeztetés megtörtént. A gazdák fizetnek azért, hogy a mezőőr júliustól októberig fokozottan ő rzi a szántóföldeket, különös tekintettel a kukoricára. A rendelet módosítása megtörtént, ehhez kéri a módosító rendelettervezet elfogadását. ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 10/2011. ( VII. 18. ) számú rendelete A mezei őrszolgálatról szóló rendelet elfogadásáról A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva van 4. Napirendi pont: Vízi turisztikai Központ Alsómocsolád c. pályázat benyújtása Dics ő László polgármester elmondja, hogy az Európai Vidékfejlesztési Alap turisztikai jellegű pályázatot írt ki, melyben a Mocsolád Civilház Szociális Szolgáltató, Oktatási- és Szabadidő-szervező Közhasznú Nonprofit Kft. kíván részt venni vizi turisztikai központ építésével. Az épületet az önkormányzat tulajdonában lév ő 218 hrsz-ú ingatlanon szeretné megépíteni. A pályázat benyújtásához és az ingatlan használati jogának átengedéséhez kéri a képviselőtestület hozzájárulását. 130/2011. ( VII. 14. ) számú határozata Vízi Turisztikai Központ Alsómocsolád cím ű pályázat benyújtásáról 1.) A Képviselő testület mint a Mocsolád-Civilház Szociális Szolgáltató, Oktatási- és Szabadidő-szervez ő Közhasznú Nonprofit Kft. ( 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. ) 100 %-ban tulajdonosa hozzájárul, hogy a Kft. az Európai Mező gazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzésére meghirdetett ( 44/2011. ( V. 26. ) VM rendelet 2. (1) bekezdés d.), df.) alpontja felhívására Vízi Turisztikai Központ Alsómocsolád cím ű pályázatát benyújtsa. 2.) A megvalósítás érdekében biztosítja, hogy az épületet a pályázat nyertessége esetén a Kft. az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez ő Alsómocsoládi 218 hrsz-ú ingatlanon megépítse. 3.) Az önkormányzat vállalja, hogy legalább a pályázatban megjelölt 5 éves üzemeltetési idő tartamra a 2.) pontban meghatározott ingatlan kizárólagos használati jogát átengedi. 4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft-vel a használat átengedésére vonatkozó megállapodást kösse meg. 3

4 Határid ő : augusztus Napirendi pont: Őszi Fény Idősek Otthona használati melegvíz ellátását segít ő napkollektoros rendszer kialakítására pályázat benyújtása Dics ő László polgármester elmondja, hogy az Őszi Fény Idő sek Otthona melegvíz ellátására pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat. A melegvíz ellátását napkollektoros megoldással kívánják megoldani. Elő zetesen energetikai auditot kell készíteni, melyben felmérik az eddigi energia fogyasztást. Kéri a pályázat benyújtásához a képviselőtestület jóváhagyását. 131/2011. ( VII. 14. ) számú határozata Őszi Fény Idő sek Otthona használati melegvíz ellátását segít ő napkollektoros rendszer kialakítására pályázat benyújtásáról testülete úgy dönt, hogy az Őszi Fény Idő sek Otthona ( 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 74. ) használati melegvíz ellátását segít ő napkollektoros rendszer kialakítására pályázatot nyújt be KEOP /A azonosító jellel a helyi hő- és hű tési igény kielégítése megújuló energia forrásokkal címmel. testület a pályázat benyújtásával megbízza a Planet Energy Magyarország Kft-t ( 1042 Budapest, Árpád u /A). Határid ő: szeptember Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről Dics ő László polgármester a két ülés között eltelt időszak eseményeiről az alábbi tájékoztatást nyújtja: - A csapadékvíz elvezetés beruházás 1. számú kifizetés igénylése folyamatban van - TÁMOP pályázat 6. számú kifizetésének igénylése is előkészítés alatt áll. - Az Egészségre nevel ő életmódprogram c. pályázat befejeződött a szakmai beszámolót készítik. - A szociális földprogramok c. pályázattal kapcsolatban az elszámolások megtörténtek. - IME konferencián vett részt, mely az alternatív energiák adta lehetőségekről szólt. 4

5 - TÖOSZ rendezvényen vett részt. - KEOP-os ellenőrzés volt az Interaktív tárháznál. - A mezőgazdasági vállalkozókkal megtörtént az egyeztetés, a mezőő ri hozzájárulással kapcsolatban a rendelet elkészült. - Testvér települési kapcsolat kialakítása érdekében augusztus én Svájcba utazik. testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 132/2011. ( VII. 14. ) számú határozata A két ülés között eltelt időszak eseményeirő l szóló tájékoztató elfogadásáról testülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés között eltelt idő szak eseményeiről elfogadja. 7. Napirendi pont: Együttmű ködési megállapodás kötése a Megújuló Hangya Szövetkezettel Dics ő László polgármester elmondja, hogy a Megújuló Hangya Szövetkezet ajánlatot tett arra vonatkozólag, hogy a Sorsfordító sorsformáló program keretében termelt konyhakerti növények értékesítésére kössön az önkormányzat megállapodást a Szövetkezettel. A szövetkezet elnöke Dr. Kopácsi Sándor. A megállapodás megkötését követően a szövetkezet segítséget nyújt a helyi termékek értékesítésében. Kéri a képviselő testület jóváhagyását. 133/2011. ( VII. 14. ) számú határozata Megállapodás kötésérő l a Megújuló Hangya Szövetkezettel testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat kössön megállapodást a Megújuló Hangya Szövetkezettel helyi termékek értékesítésére. testület megbízza a polgármestert a megállapodás megkötésével. Határid ő: augusztus 31. 5

6 8. Napirendi pont: Munkabér hitel igénylés Dics ő László polgármester elmondja, hogy likviditási problémák miatt Ft munkabér hitel felvételére van szükség. Ehhez kéri a képviselőtestület hozzájárulását. A napirendhez kérdés,hozzászólás nem hangzik el, így a képviselő 134/2011. ( VII. 14. ) számú határozata Munkabér hitel felvételéről testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat Ft munkabér hitelt vegyen fel az OTP Bank NyRt-től. testület hozzájárul ahhoz, hogy a hitel összege kerüljön beépítésre az önkormányzat költségvetésébe, továbbá az állami normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb saját bevételek engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az önkormányzati bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a a szerződésbő l, valamint az OTP Bank Nyrt és az Önkormányzat között megkötött folyószámla-hitelszerződésből ered ő tartozás törlesztésére fordítja. Határid ő: július 31. Több napirend nem lévén a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és zárt ülés megtartását rendeli el. Kmf. Dics ő László Polgármester Körtési Károly körjegyző 6

7 7

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Taller József, Török Zoltán képviselő,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/8/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 30-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben