J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének június 7-én megtartott nyilvános üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 7-én megtartott nyilvános üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v június 7-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Taller József, Török Zoltán képviselő, Kárpáti Csaba mb. körjegyző, Ginzer Jánosné jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol van: Mühlbert Kornél, Pandurné Deák Ágnes képviselő Dicső László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 4 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz az írásban kiküldött napirendek elfogadására. A képviselőtestület az írásban kiküldött napirendeket elfogadja. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 2.) Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft évi beszámolója 3.) Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft. megvásárlása 4.) Alapítvány Alsómocsoládért évi beszámolója 5.) A személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézményben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 14/2008. ( VIII. 22 ) számú rendelet módosítása 6.) Alsómocsoládért Érdemérem odaítélése 7.) Őszi Fény Idősek Otthona szakmai programjának módosítása 8.) Hegyháti Szociális Alapellátási Központ évi munkájáról szóló beszámoló 9.) Sásdi Kistérség Esélyegyenlőségi Akciótervének elfogadása 10.) Árvízkárosultak részére adomány gyűjtése 11.) Szociális ügyek ( zárt ülés ) Napirendek tárgyalása: 1. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Dicső László polgármester a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbiakat mondja el: - A rendkívüli nagy esőzések miatt az alsómocsoládi halastó kilépett medréből, ezáltal a Pick Szeged Zrt. Alsómocsoládi Üzeme és a Vasútállomás közötti közutat elöntötte a víz, valamint a Hábi csatorna is kilépett medréből, ezáltal veszélyeztetett egy lakóházat. A védekezési munkálatokban résztvevőknek ezúton köszöni meg lelkiismeretes és önfeláldozó munkáját. - A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás ülés tartott, témája a kulturális stratégia elfogadása volt. - Szervezetfejlesztő tréning volt, fogalmazódik a jövő szervezete Alsómocsoládon. 1

2 - Az árvíz miatt levél került elküldésre a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a bel- és külterületi árkok vízrendezésével kapcsolatos pályázat kapcsán. A pályázat elutasításra került, mert az abban leírtakat nem tartották indokoltnak. - A Körjegyzőség kollektívája és a képviselőtestület elbúcsúztatta Fellinger Károlyné körjegyző asszonyt, aki május 31-el véglegesen nyugdíjba vonult. Körjegyzőséghez tartozó települések búcsúztatója június 19-én lesz. - A Katolikus Caritas két olyan családnak nyújtott 20 ezer forintnyi adományt, akiket súlyosan érintett a nagy esőzés. - Levél érkezett a Komlói Körzeti Földhivataltól, melyben értesítette az Önkormányzatot, hogy a Branau 2002 Kft földjét a Göllei Agrár Zrt. részére bejegyezték. Véleménye szerint a helyi Birtokhasznosítási Bizottságnak a döntéssel kapcsolatban véleményezési joga van, mely nem történt meg. - A halastó tulajdonosok vezetőjét tájékoztatni kell arról, hogy a halastó beruházást még a bérleti szerződés lejárta előtt mely 10 év meg kell kezdeni, hogy a későbbi üzemképességét meg tudja őrizni. 93/2010. ( VI. 07. ) számú határozata A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a polgármester tájékoztatóját a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről elfogadja. 2. Napirendi pont: Mocsolád Civilház Nonprofit Kft. beszámolója Írásos előterjesztés Dicső László polgármester elmondja, hogy a Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft. elkészítette az elmúlt évről szóló beszámolóját. A Nonprofit Kft. elsődleges célja megalakulásakor a település és zsákjellegéből adódó intézményi és egyéb háttér hiányosságainak kiküszöbölése, az általa fenntartott Teleház segítségével. Másodlagos cél, az elsődleges cél megvalósításakor kifejtett közösségszervező, illetve közösségfejlesztő tevékenység rendszerezése, tudatosságának megteremtése. 10 éves működése során tevékenységének hatóköre a teljes Sásdi kistérségre kiterjedt, feladatköre vidék-, terület-, és településfejlesztési tevékenységekkel bővült. A beszámoló mellékletét képezi az egyszerűsített éves beszámoló, melyet a képviselőtestület kézhez kapott. Kéri a beszámoló jóváhagyását. 2

3 94/2010. ( VI. 07. ) számú határozata Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft évi beszámolójának elfogadása Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft évi beszámolóját az írásos előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: azonnal 3. Napirendi pont: Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft. üzletrész megvásárlása Dicső László polgármester elmondja, hogy Alsómocsolád Község Önkormányzata 25 %-ban tulajdonosa a Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft-nek. Ugyanilyen arányban tulajdonos még az Alsómocsoládiak Baráti Köre, a Május Tekeegylet és az Alapítvány Alsómocsoládért. A Civilház alapításakor az volt a fő szempont, hogy a Civilházat civilek működtessék, ezt felülmúlta az idő. A Civilház az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér pályázattal támogatást nyert, a felújítás a Faluházban fog történni, ezért célszerű lenne, ha a pályázatban szereplő eszközök olyan gazdasági társaság tulajdonába kerülnek, melynek az önkormányzat a tulajdonosa. Ezért javasolja, hogy az önkormányzat vásárolja ki a Civilház Kft-t. Az Alsómocsoládiak Baráti Körének Ft-ot, az Alapítvány Alsómocsoládért szervezetnek Ft-ot, míg a Május Tekeegyletnek Ft-ot ajánl az önkormányzat. Kéri a Képviselőtestület jóváhagyását. 95/2010. ( VI. 07. ) számú határozata Mocsolád-Civilház Nonprofit Kft. megvásárlásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy megvásárolja a Mocsolád Civilház Kft-ben lévő tulajdonrészeket az alábbiak szerint: Alsómocsoládiak Baráti Körének tulajdonrészét Ft összegben, Alapítvány Alsómocsoládért tulajdonrészét Ft összegben, Május Tekeegylet tulajdonrészét Ft összegben. 3

4 A forrást a képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a megvásárlás előkészítéséről. Határidő: július Napirendi pont: Alapítvány Alsómocsoládért évi beszámolója Dicső László polgármester elmondja, hogy az Alapítvány Alsómocsoládért szintén elkészítette az elmúlt évről szóló beszámolóját. Elmondja, hogy az Alapítvány alapító okiratában módosítás történt. A működést kiterjesztette az Alapítvány a Dél-dunántúli régióra. Új feladatok vannak: vidékfejlesztés, munkaerőpiaci programok, felnőttképzés. A diákoknak fizetendő ösztöndíj összegét felemelte az Alapítvány Ft-ról Ft-ra, tanulmányi átlaguk alapján, továbbá Ft-os havi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, akinek tanulmányi eredménye kitűnő. A beszámoló mellékletét képezi a pénzügyi beszámoló is, melyet a képviselőtestület tagjai kézhez kaptak. Kéri a beszámoló jóváhagyását. 96/2010. ( VI. 07. ) számú határozata Alapítvány Alsómocsoládért évi beszámolójának elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alapítvány Alsómocsoládért civil szervezet évről szóló beszámolóját a melléklet szerint elfogadja. Határidő: azonnal 5. Napirendi pont: A személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézményben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 14/2008. ( VIII. 22. ) számú rendelet módosítása Írásos előterjesztés csatolva Dicső László polgármester elmondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 14/2008. ( VIII. 22. ) számú rendeletet 4

5 módosítani szükséges. A módosítást a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának az ellenőrzése során tett észrevételek indokolják. Az erről szóló írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai kézhez kapták. Kéri annak jóváhagyását. szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 4/2010. ( VI. 08. ) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó integrált szociális intézményben biztosított szolgáltatások térítési díjairól szóló 14/2008. ( VIII. 22. ) számú rendelet módosításáról A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva van. 6. Napirendi pont: Alsómocsoládért Érdemérem odaítélése Dicső László polgármester elmondja, hogy Alsómocsolád Község Önkormányzata az idei évben is jutalmazni kívánja a községért végzett kimagasló teljesítményt. A helyi civil szervezetek közül az Alsómocsoládi Sport Egyesület Fellinger Károlyné körjegyző asszonyt és Mihályi György volt alsómocsoládi lakost ( posztumusz ) javasolja, a Demokratikus Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Fellinger Károlyné körjegyző asszonyt, míg az Alsómocsoládi Foltvarró Klub szintén Fellinger Károlyné körjegyző asszonyt javasolja az érdeméremmel kitüntetni. A polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy a kitüntetést az idei évben Fellinger Károlyné körjegyző asszony és Mihály György ( posztumusz ) volt alsómocsoládi lakos kapja. A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így a képviselőtestület 3 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 97/2010. ( VI. 07. ) számú határozata Alsómocsoládért Érdemérem odaítéléséről Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a községért végzett kimagasló munkássága elismeréséül Alsómocsoládért Érdeméremben részesíti Fellinger Károlyné körjegyző asszonyt és Mihályi György ( posztumusz ) volt alsómocsoládi lakost. Az érdemérem átadásának időpontja a község falunapja: július 3. A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az emléklap és az érdemérem elkészíttetéséről. Határidő: július 3. 5

6 7. Napirendi pont: Őszi Fény Idősek Otthona szakmai programjának módosítása Írásos előterjesztés csatolva Dicső László polgármester elmondja, hogy az Őszi Fény Idősek Otthona szakmai programját módosítani kell. A módosítást a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának az intézmény ellenőrzése során tett szakmai észrevételek indokolják. Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai kézhez kapták. Kéri annak jóváhagyását. 98/2010. ( VI. 07. ) számú határozata Őszi Fény Idősek Otthona Szakmai Programjának módosításáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Őszi Fény Idősek Otthona Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: Napirendi pont: Hegyháti Szociális Alapellátási Központ évi munkájáról szóló beszámoló Dicső László polgármester elmondja, hogy a Hegyháti Szociális Alapellátási Központ elkészítette a évi munkájáról szóló beszámolót, melyet a képviselőtestület tagjai kézhez kaptak. Kéri annak jóváhagyását. 99/2010. ( VI. 07. ) számú határozata Hegyháti Szociális Alapellátási Központ évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadása Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Hegyháti Szociális Alapellátási Központ évi munkájáról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal 6

7 9. Napirendi pont: Sásdi Kistérség Esélyegyenlőségi Akciótervének elfogadása Dicső László polgármester elmondja, hogy a Sásdi Kistérség elkészítette esélyegyenlőségi akciótervét. A kistérségi esélyegyenlőségi akcióterv kistérségi szintű és nem települési szintű. Az anyag jól kidolgozott, kiterjed mindenre, ezért javasolja annak elfogadását. 100/2010. ( VI. 07. ) számú határozata A Sásdi kistérség Esélyegyenlőségi Akciótervének elfogadásáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akciótervét megtárgyalta és elfogadja. A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kistérség munkaszervezetét tájékoztassa. Határidő: június Napirendi pont: Árvízkárosultak részére adomány gyűjtése Dicső László polgármester elmondja, hogy az ország több településén a rendkívüli esőzések hatalmas károkat okoztak. Sok család segítségre szorul, mivel az árvíz vagy teljes mértékben, vagy jelentősen megrongálta lakásukat. Javaslatot tesz arra, hogy az önkormányzat a Hírlevélben tegyen közzé felhívást a lakosság körében adomány gyűjtésére. Továbbá javasolja, amennyiben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is beindítja az adományok gyűjtésével kapcsolatos tervét, ahhoz Alsómocsolád Község Önkormányzata is hozzájárul pénzbeli támogatással. Kéri a képviselőtestület jóváhagyását. 101/2010. ( VI. 07. ) számú határozata Árvízkárosultak részére adomány gyűjtéséről 1.) Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a település lakossága körében felhívást tesz közzé az árvízkárosultak részére adomány gyűjtéséről. 7

8 2.) A Képviselőtestület úgy dönt, amennyiben a Települési Önkormányzatok Szövetsége felhívást tesz közzé az önkormányzatok részére adomány gyűjtésére, akkor Alsómocsolád Község Önkormányzata pénzbeli adománnyal járul hozzá az árvízkárosultak megsegítésére A képviselőtestület megbízza a polgármester, hogy a felhívást tegye közzé a helyi Hírlevélben, valamint tájékozódjon arról, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége intézett-e felhívást adomány gyűjtésére. Határidő: azonnal Több napirend nem lévén, a polgármester megköszöni a jelenlévők munkáját és zárt ülés megtartását rendeli el. Kmf. Dicső László Polgármester Kárpáti Csaba mb. körjegyző 8

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Taller József, Török Zoltán képviselő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28.-án a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010

Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 22/2010 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén felvett, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Preczlik Gábor jegyzői feladatokkal megbízott aljegyző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-6/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. április 23-án (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV * Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. április 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János, Némethné

Részletesebben

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve

4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve 4/2012. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. február 14-én megtartott rendes, nyilvános testületi ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2012. február 14-én 17.00 órakor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bordás Imre polgármester, Balogh Gyula, Cseh Lajos, Földházi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. június 18-án megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

30/2012. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 30/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 június 02-án tartott üléséről. 144/2011.(VI.02.)sz.kth 145/2011.(VI.02.)sz.kth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község

Részletesebben