TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca ; törzsszám: ; adószám: ; képviseli: Nagy Miklós igazgató; a továbbiakban: Lebonyolító szerv) másrészről a(z) név: székhely: cégjegyzékszám/bírósági nyilvántartásba vételi szám: adószám: törvényes képviselő(k) neve, beosztása: számlavezető bank: bankszámla száma: mint nyertes Pályázó (jogi személyiség esetén a továbbiakban: Kedvezményezett), valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nyertes Pályázó esetén, az általa megjelölt, a pályázati Projekt végrehajtására, a Támogatás felhasználására és elszámolására a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személyként név: székhely: cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi szám: adószám: törvényes képviselő(k) neve, beosztása: számlavezető bank: bankszámla száma: mint Kötelezettségvállaló intézmény (a továbbiakban a nem jogi személy nyertes Pályázó és a Kötelezettségvállaló intézmény együttesen: Kedvezményezett) (a továbbiakban a Támogató, a Lebonyolító szerv és a Kedvezményezett együttesen: Szerződő Felek / Felek, külön-külön: Fél) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

2 2 I. A Támogatási Szerződés tárgya, a támogatás célja (jogcíme) 1. A Lebonyolító szerv az általa kiírt MeMoP kódszámú pályázati felhívás alapján vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen Támogatási Szerződés szerint a Kedvezményezett, mint nyertes Pályázó részére a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező pályázatban részletezett, általa vállalt pályázati program (továbbiakban: Program) megvalósításához. 2. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Programot a pályázati felhívásban és a Pályázati Kiírás és Útmutatóban foglaltaknak megfelelően valósítja meg, illetve a Támogatást kizárólag a Program megvalósítására fordítja, és a Programot kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében működteti. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Támogatást más harmadik személy vagy szervezet részére nem adja tovább, és a Támogatás terhére további támogatást nem nyújt. 3. A támogatás célja, hogy Megyei emagyarország Pontok kerüljenek felállításra és ezek folyamatos és zavartalan működtetéséhez támogatást nyújtson, továbbá szolgáltatásai színvonalának növelése és a szükséges humán infrastruktúra biztosítva legyen. A megyei szintű koordinációs hálózat közreműködésével szélesebb körben ismertethető a Lebonyolító szerv által folytatott IKT használatot népszerűsítő kampány és a digitális írástudás elterjesztése. A Kedvezményezett nyertes pályázata (Pályázat) a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi. 4. A Támogató Pályázat megvalósításához az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Pályázati Kiírás és Útmutató (továbbiakban: Pályázati Útmutató) és jelen szerződés feltételei szerint nyújt Támogatást Kedvezményezett részére, melynek folyósításáról és a pályázat lebonyolításáról a Lebonyolító szerv gondoskodik. II. A Kedvezményezett kötelezettségei 5. Kedvezményezett köteles a lakosság számára ingyenesen elérhető ismeretterjesztő előadást és IKT eszközöket népszerűsítő promóciós célú bemutatót szervezni a támogatási időszak végéig, azaz december 31-ig terjedő időszakon belül, melynek minimum követelménye: - minimum 4 alkalommal, - minimum 15 fős csoportok keretében (alkalmanként), - legalább alkalmanként 4 kontakt órában (személyes jelenlétet igénylő óra) 6. Kedvezményezett köteles az etanácsadó közreműködésével és megbízásával minimum 10 db helyszíni látogatást lebonyolítani a megyében található emagyarország Pontokon a Lebonyolító szerv által meghatározott szempontok és helyszíni látogatás dokumentálási sablonja alapján a támogatási időszak végéig, azaz december 31-ig.

3 3 7. Kedvezményezett köteles a vállalt feladatok elvégzéséhez IKT eszközöket népszerűsítő promóciós célú bemutatók szervezéséhez és a szolgáltatásnyújtási kötelezettség teljesítéséhez - szükséges IKT eszközöket beszerezni (a támogatási összeg maximum 60 %-ának megfelelő értékben) a támogatási döntéstől a támogatási időszak végéig, azaz december 31-ig. A Támogatás terhére beszerzett eszközök a Kedvezményezett tulajdonát képezik. A támogatási összegből az alábbi IKT eszközök szerezhetőek be: asztali, vagy hordozható (tablet, laptop) számítógép, illetve annak alkatrészei (bővítőkártyák) és perifériái (nyomtató, szkenner, webkamera, projektor, pendrive, interaktív tábla stb.); asztali telefon; telefonközpont és alkatrészei (modem, router, stb.); fax. 8. Kedvezményezett köteles továbbá az alábbi feladatokat ellátni: A Megyei emagyarország Pont üzemeltetése, bárki részére elérhető módon az alábbiak szerint: a pályázatban megadott nyitvatartási időn belül, de legalább heti 24 órában a telepítési helynek, az infrastruktúrának, bútorzatnak alkalmasnak kell lennie a szolgáltatások nyújtására, legalább 1 db, a szolgáltatás részét képező számítógépén a szélessávú internet használat és az e-közszolgáltatások ingyenes nyújtásának biztosítása; Szakmai kapcsolattartás a megyében működő emagyarország Pontokkal és részvétel a megyében található emop-ok adategyeztetésében (a Lebonyolító szerv utasításának megfelelően, a Lebonyolító szerv által megadott adatok alapján); Az emagyarország Centrum által folytatott online kommunikációs kampány elemeinek helyi és megyei megismertetése, a hatékonyságának növelése, állampolgárok bevonása a megvalósító által; az emagyarorszag.hu weboldal és az emagyarország Centrum facebook oldalának népszerűsítése, új követők bevonása; Havi statisztikai adatszolgáltatás elvégzése az emagyarország Centrum által összeállított kérdőív alapján; A Jelen pályázat keretében megvalósuló projektjeivel kapcsolatos minden nyilvános kommunikációban az emagyarország Program logójának feltüntetése; Az emagyarország Centrum által biztosított monitoring szoftver telepítése és működtetése a szolgáltatás részét képező valamennyi gép esetében; Az emagyarország Centrum felhívására a megyében található emagyarország Pontok, etanácsadók adategyeztetésében történő részvétel; A vásárolt IKT eszközöket rendeltetésszerűen történő használata, és hozzáférés biztosítása az emop látogatók számára; 9. Kedvezményezett a Lebonyolító szerv által folyósított Támogatást kizárólag a pályázatban vállalt feladatok ellátására - a jelen Támogatási Szerződésben rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pályázati Kiírás és Útmutató rendelkezéseinek (különös tekintettel az elszámolható költségek körére) megfelelően használhatja fel, eleget téve a jelen szerződésben szabályozott beszámolási és elszámolási, bejelentési és adatszolgáltatási, valamint az ellenőrzés tűrésére vonatkozó és egyéb kötelezettségeinek. 10. Kedvezményezett a Program megvalósítását a támogatási döntés meghozatalát követően soron kívül megkezdheti, a megvalósítás megkezdésének végső dátuma jelen szerződés hatályba lépésének dátuma. A Program megvalósításának végső határideje december A Kedvezményezett köteles a jelen szerződés XI. pontban részletezetteknek megfelelően a Lebonyolító szervet minden olyan körülményről (pl.: Kedvezményezett személyében, szervezetében bekövetkezett változásról) haladéktalanul tájékoztatni, amely a Program határidőre történő teljesítését érinti.

4 4 12. A Program részletes leírását, valamint megvalósításának módját és ütemezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Pályázat és a pályázati eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok tartalmazzák. III. A Támogatás összege 13. Lebonyolító szerv a jelen Szerződés II. pontjában meghatározott feladatok ellátásához a Pályázati kiírás és Útmutató 8.2 pontjában meghatározott elszámolható költségek -re Ft, azaz egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Kedvezményezett részére, melyet a Lebonyolító szerv folyósít Kedvezményezett.. Banknál vezetett számú bankszámlájára. 14. A Támogatás számításának alapja a Kedvezményezett által a Pályázat 6. sz. melléklete szerinti Áfa-visszaigénylésre vonatkozó nyilatkozat szerint alakul, azzal, hogy a Támogatás visszaigényelhető Áfa-ra nem fordítható. A Támogatás csak abban az esetben igényelhető a Projekt Áfa-t is tartalmazó összköltségének összege után, ha a Kedvezményezettnek külön jogszabály szerint a Támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán Áfa-levonási joga nincs. IV. A Támogatás folyósításának, felhasználásának feltételei, követelményei 15. Felek megállapodnak abban, hogy a Kedvezményezett írásban a Támogatási szerződés mellékleteként benyújtott kérelmére, a Lebonyolító szerv a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül a megítélt Támogatási összeg.. százalékát, azaz Ft-ot támogatási előlegként ( Támogatási előleg, vagy Előleg ) átutalja a Kedvezményezett jelen szerződés 13. pontjában megjelölt bankszámlájára. A Támogatás terhére kizárólag azok a költségek számolhatók el, amelyeket a Kedvezményezett Pályázatában szerepeltetett, a Pályázati Kiírás és Útmutató 8.2 pontja szerinti elszámolható költségek körébe tartoznak,a Projekt végrehajtásához kapcsolódnak és a támogatási időszakban merültek fel (a támogatási időszak kezdő dátuma a Lebonyolító szerv által megküldött támogatási döntés dátuma, befejező dátuma pedig december 31.) 16. A Támogatás előleg folyósítását követően fennmaradó részének igénybevétele utófinanszírozás formájában történik. Kedvezményezett a Támogatás előleg kifizetését követően fennmaradó részére a Lebonyolító szerv által elfogadott Szakmai és Pénzügyi Beszámoló alapján utólag jogosult, a már kiutalt Előleg összegével csökkentve. 17. Lebonyolító szerv az Előleg folyósítását követően fennmaradó Támogatás-részt a Szakmai és Pénzügyi Beszámoló elfogadását követő 15 napon belül utalja át a Kedvezményezett jelen szerződés 13. pontjában feltüntetett bankszámlájára. 18. Ha az elszámolás tartalmával kapcsolatban bármely okból kifogás merül fel, illetve az elszámolás nem alkalmas a Támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, a Lebonyolító szerv egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a Kedvezményezettet, amennyiben a kifogásolt hiba vagy hiányosság a Lebonyolító szerv megítélése szerint 5 naptári napon belül javítható, illetve pótolható.

5 5 19. Hiánypótlásra való felszólítás esetében, amennyiben a Kedvezményezett a Lebonyolító szerv által kifogásolt hibát vagy hiányosságot 5 naptári napon belül nem javítja, illetve pótolja, a kifogásolt hiba vagy hiányosság arányában kifizetésre nem kerülhet sor. Amennyiben a Lebonyolító szerv a kifogásolt hiba vagy hiányosság pótlása érdekében nem kér hiánypótlást a Kedvezményezettől, mert a kifogásolt hiba vagy hiányosság 5 napon belül, racionális keretek között nem javítható, illetve pótolható, a Lebonyolító szerv jogosult a Támogatás összegét a Pályázati kiírás és Útmutatóban foglaltaknak megfelelően csökkenteni. 20. A kifizetés a Program megvalósítása során felmerült és az elszámolásban szerepeltetett, elfogadható költségekhez igazodik. Ha az elszámolás alapján a Program megvalósításának költségei eltérnek az tervezettől, a Támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a megvalósítás költségei meghaladják a tervezettet, a megítéltnél nagyobb összegű Támogatás ebben az esetben sem folyósítható. VI. Beszámolási és elszámolási kötelezettség 21. Kedvezményezett köteles a Támogatás folyósításának előfeltételeként a Pályázati Kiírás és Útmutató 8. pontjában foglaltaknak megfelelő tartalmi és formai követelményekkel megfelelő Szakmai és Pénzügyi Beszámolót összeállítani és azt legkésőbb január 26-ig a Lebonyolító szerv részére megküldeni 1 db eredeti és 1 db elektronikus (CD/DVD lemezen, pendrive-on) példányban. Amennyiben Kedvezményezett a Szakmai és Pénzügyi Beszámolóját a megadott határidőig nem adja postára, úgy a Lebonyolító szervnek jogában áll a Támogatási Szerződéstől elállni és a későbbiekben megjelölt, az elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket alkalmazni. 22. A Kedvezményezett a Szakmai és Pénzügyi Beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának és indokoltságának részletes ellenőrzésére. 23. A pénzügyi elszámolás tartalmazza a Program megvalósításának pénzügyi összegzését és a költségekkel való tételes elszámolást. Az elszámoláshoz az elszámolandó eredeti számlákat el kell látni a következő záradékkal: A NIIFI által biztosított Támogatás keretében, a MeMoP-2014 kódjelű pályázat terhére lett elszámolva A záradékolt eredeti számlákról másolatot kell készíteni, amelyen a Kedvezményezett törvényes képviselője aláírásával szükség esetén a szervezet bélyegzőjével, és keltezéssel igazolja, hogy azok az eredetivel mindenben megegyeznek. Az elszámolás pénzügyi részeként köteles benyújtani a Pénzügyi elszámolást (105. számú mellékelt: számlaösszesítőt) és annak mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), amelyhez csatolni kell a szerződést/megrendelőt, illetve a teljesítésigazolást, továbbá a kifizetést igazoló egyéb, a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat (pl. a Kedvezményezett vonatkozó banki kivonatát). 24. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét, azaz október megelőző keltezésű és kiegyenlítésű, valamint az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek a pénzügyi teljesítése nem történt meg január 26- ig nem kerülhet elszámolásra. 25. A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a Program megvalósítását és a Támogatás, felhasználását a Lebonyolító szerv, a Támogató vagy az általa megbízott személy, valamint a jogszabály által erre feljogosított szervek akár a megvalósítás során, akár a befejezést követően ellenőrizzék. Ennek érdekében köteles a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos eredeti

6 6 dokumentumokat (a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódókat is ideértve) elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, illetve a jelen szerződés megszűnésétől számított legalább 5 évig megőrizni. Az iratmegőrzésre vonatkozó kötelezettségek mellett a Kedvezményezett köteles az egyéb jogszabályokban különösen az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a számvitelről szóló évi C. törvényben a bizonylatok megőrzésére vonatkozóan meghatározott megőrzési előírások megtartására is. 26. A Program megvalósításának, a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének, valamint a rendeltetésszerű és a Pályázati kiírás és Útmutatónak megfelelő támogatás-felhasználás ellenőrzésének érdekében a Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy az ellenőrzést végző személy helyszíni ellenőrzést végezzen, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgáljon, azokról másolatot, kivonatot készítsen és a teljesítés során eljáró személyektől írásban, vagy szóban felvilágosítást kérhessen, illetve az ilyen felvilágosítást köteles megadni. A Lebonyolító szerv, valamint a Támogató a fentieknek megfelelően a Program megvalósítása során elszámolt költségek jogszabályoknak, a Támogatási útmutatónak és a jelen szerződésnek való megfelelése ellenőrzésére szúrópróba-szerűen helyszíni ellenőrzést végezhet. A helyszíni ellenőrzést lefolytató munkatársának nevéről a Lebonyolító szerv, vagy a Támogató előzetesen írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet, megjelölve a helyszíni ellenőrzés várható időpontját. 27. A Program fizikai befejezésének napja: december 31. A Program megvalósításának napja az a nap, amelyen a kedvezményezett által benyújtott pályázatban meghatározott feladat, cél a Pályázati Kiírás és Útmutatóban foglaltaknak és a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat kiegyenlítette. A Záró Szakmai és Pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje január 26. A Program akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a Kedvezményezett alátámasztó dokumentumokkal igazolt Szakmai és Pénzügyi beszámolóját a Lebonyolító szerv jóváhagyta és az ennek igazolásáról szóló Záró Jegyzőkönyvet kiállította, és mindkét fél által aláírásra került VII. Nyilatkozatok 28. Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen Támogatási Szerződés aláírásakor: - nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási-, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll adósságrendezési eljárás alatt, valamint tudomásul veszi, hogy az említett eljárások megindulása esetén támogatásra nem jogosult, - nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása és hozzá járul ahhoz, hogy a Lebonyolító szerv ezen nyilatkozata valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szabályai szerint, valamint tudomásul veszi, hogy köztartozás esetén támogatásra nem jogosult; - megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeinek és az Áht (4) bekezdés alapján kiadott miniszter rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja; - Lebonyolító szerv által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait visszafizeti; - a Pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, továbbá, hogy az adott tárgyban támogatási igényt nem nyújtott be; - a jelen szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a Lebonyolító szerv a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekből nyújtott támogatások

7 7 átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 5. (1) (2) bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja; - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a Projekt megvalósításáért felelős, illetve abban részt vevők személyes adatainak Lebonyolító szerv által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, a Támogató, vagy más erre jogosult szerv részére történő továbbítását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárul. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik; - az Áht. 50. (2) bekezdésében meghatározottak alapján átlátható szervezetnek minősül; - jelen szerződés alapján elszámolt számlákat és más bizonylatokat más támogató felé nem számolja el; - tudomásul veszi, hogy a Lebonyolító szerv a honlapján a Kedvezményezett nevét, a megítélt és ténylegesen folyósított Támogatás összegét közzéteszi. nyilatkozik, hogy ÁFA visszatérítésre nem tart igényt, ezért pályázatában ÁFA-val növelt bruttó összegek szerepelnek/ ÁFA visszatérítésre igényt tart, ezért pályázatában ÁFA nélküli nettó összegek szerepelnek. VIII. A Támogatási Szerződés módosítása, megszűnése, Szerződésszegés és jogkövetkezményei 29. Jelen szerződés bárminemű módosítása kizárólag írásos formában, a szerződő felek aláírásával történhet. A Kedvezményezett a szerződésmódosítást a megfelelő indokolással ellátva köteles előterjeszteni. A Kedvezményezett jelen szerződésben rögzített adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, különösen ha - a vállalt feladatok végrehajtása során a pályázathoz mellékelt költségterv sorain belül 10 %-ot meghaladó mértékben átcsoportosítást kíván végrehajtani A Kedvezményezett legkésőbb a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Lebonyolító szervet, ha a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, különös tekintettel, ha az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdésében meghatározott körülmények bármelyike megváltozik. A bejelentést követően a Lebonyolító szerv soron kívül intézkedik az általa nyilvántartott adatok megváltoztatása 30. Jelen szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését követően kiállított Záró jegyzőkönyv hatályba lépésével, továbbá a Kedvezményezett által megvalósított, a szerződésben nem kizárólagos jelleggel - felsorolt súlyos szerződésszegés esetén a Lebonyolító szerv szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a Szerződés rendes felmondásával. 31. A Lebonyolító szerv elállását, illetve azonnali hatályú felmondását megalapozó súlyos szerződésszegések főbb esetei: - Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást - Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségeit - a Kedvezményezett a Pályázatában, a Szakmai és Pénzügyi Beszámolójában a támogatás folyósítása érdekében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott - a Kedvezményezett az Ávr. 72 -a alapján megadott nyilatkozata bármelyikét visszavonja

8 8 - a Program meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be - a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése - a Kedvezményezett bármely, a Program megvalósítása vagy a Pályázatban meghatározott célok érvényesülése szempontjából lényeges érdeksérelmet eredményező szerződésszegő magatartása, különösen ha nem a Pályázatban vállalt programot valósítja meg, vagy attól eltér, nem a Pályázatban meghatározott célra és megjelölt helyszínen használja a Program során beszerzett eszközöket - a jelen Támogatási Szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul a szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, - ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a Pályázata benyújtásakor, illetve a jelen szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, - a Projekt teljesítésének meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be, - ha az előírt bejelentési kötelezettség késedelmet szenved, - Kedvezményezett a támogatási összeget a Pályázati Útmutatóban, illetve a jelen szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel, - a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a Támogatás igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult, - Kedvezményezett az Elszámolás benyújtására, vagy hiánypótlására vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, - Kedvezményezett egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 32. A Lebonyolító szerv rendes felmondással 10 napos felmondási idővel szüntetheti meg a szerződést, amennyiben fenntartói/üzemeltetői döntés született a Kedvezményezett jogutód nélküli megszüntetéséről, illetve minden olyan esetben, amikor a Kedvezményezett vétkességétől függetlenül lehetetlenné válik a szerződésszerű teljesítés. 33. Ha a Lebonyolító szerv a támogatást visszamenőleges hatállyal visszavonja, vagy a jelen szerződéstől bármelyik fél eláll, a Támogatott az addig folyósított támogatás összegét az Áht a szerinti kamattal terhelt mértékben köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 34. Amennyiben a Lebonyolító szerv a támogatást a jövőre nézve visszavonja, vagy a Kedvezményezett a jelen szerződést felmondja, a Kedvezményezett az addig folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Áht a szerinti kamattal terhelt mértékben köteles visszafizetni. 35. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. 36. A jelen szerződésben rögzített megvalósítási határidő módosítása (hosszabbítása) nem lehetséges.

9 9 37. A visszavont Támogatás, a szerződéstől való elállás esetén a Támogatási előleg, illetve a Támogatás visszafizetésére, valamint az ahhoz kapcsolódó kamat, illetve késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése az azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően az abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét. A kötelezettséget a Lebonyolító szerv azon bankszámlájának javára kell teljesíteni, amelyről a Támogatás folyósítása történt. IX. A biztosítékok köre 38. Kedvezményezett a Záró Jegyzőkönyv kiállításának napjáig, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet mellékletének 4. sz. mintája alapján a jelen szerződés 4. számú melléklete szerinti felhatalmazó levél útján a Projekttel érintett valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazza a Lebonyolító szervet. X. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése 39. A Támogatás felhasználását a Lebonyolító szerv, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek a Kedvezményezett szükségtelen zavarása nélkül bármikor, bárhol ellenőrizhetik. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. 40. Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit biztosítani. Ennek keretében biztosítja az ellenőrzést végzők részére jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá a Támogatás folyósításával és felhasználásával kapcsolatos körülményekről az általuk megkívánt és szükséges tájékoztatást, beleértve a Projekt megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel kötött szerződéseit és megállapodásait is. Kedvezményezett harmadik személyek irányába nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely megakadályozná a fentiek szerint feljogosított szervezetek vagy személyek részére a Támogatás felhasználásával kapcsolatos vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését. 41. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a Támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a Támogatás felhasználása során, a folyamatba épített módon (közbenső ellenőrzés), illetve a feladat teljesítését illetően a Támogatás folyósításának megszűnését követő öt naptári éven belül, utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet. 42. A jelen pontban foglalt kötelezettségek Kedvezményezett által történő elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. XI. Kapcsolattartás 43. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: a Lebonyolító szerv részéről: Név:... Telefon:

10 10 Fax:... Kedvezményezett részéről: Név:... Telefon: Fax: Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a jelen Támogatási Szerződés megkötésével, továbbá az ellenőrzési, bonyolítási, illetve egyéb, továbbá a Kedvezményezettekkel történő kapcsolattartással összefüggő feladatokat az általa megbízott Lebonyolító szerv útján látja el. Támogató Lebonyolító szervként a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetet kérte fel, amely a Támogatóval kötött szerződés alapján jelen Támogatási Szerződést a Támogató nevében megköti. 45. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, ben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 46. Az vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 47. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 48. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók személyének vagy adatainak változása nem minősül a megállapodás módosításának. XII. Egyéb rendelkezések 49. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben az Áht. 51. (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a támogatási összegből megvalósítandó beszerzései tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni. 50. Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről kiadott tájékoztatásában köteles feltüntetni a Támogatás tényét, valamint azt, hogy a Támogatás a Támogatótól származik. 51. A Támogató nem vállal semmilyen felelősséget a Kedvezményezett tevékenységéért a Szolgáltatások nyújtása során. Kedvezményezett kijelenti, hogy beszerez minden olyan engedélyt, illetve hozzájárulást, amely a Szolgáltatások jogszerű nyújtásához, és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

11 Jelen szerződés annak minden fél által történő aláírása napján lép hatályba és határozott időtartamra jön létre. 53. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen Szerződés mellékletek között felsorolt dokumentumok, valamint a szerződéshez nem csatolt, a Lebonyolító szerv hivatalos honlapján közzétett Pályázati Kiírás és Útmutató, illetve annak mellékletei. Értelmezési vita esetén felek a Lebonyolító szerv birtokában lévő eredeti dokumentumpéldányokat tekintik irányadónak. 54. Felek a jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ávr., a évi CLXXXI. törvény, valamint a Pályázati Útmutatóban felsorolt egyéb jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban jóváhagyólag írták alá. Helység, év, hónap, nap Helység, év, hónap, nap. P.H. (Kedvezményezett képviselőjének aláírása beosztása Kedvezményezett neve) P.H. Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet képviseli: Nagy Miklós igazgató) Mellékletek: 1. Pályázati kiírás és Útmutató 9. sz. melléklete (Aláírási címpéldány) 2. Pályázati kiírás és Útmutató 12. sz. melléklete (Felhatalmazó levél) 3. Pályázati kiírás és Útmutató 13. sz. melléklete (Előlegigénylésről szóló nyilatkozat) 4. Pályázati kiírás és Útmutató 17. sz. melléklete (Helyszíni látogatás sablon) 5. Kedvezményezett által benyújtott Pályázat 6. Támogatási döntés

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben