TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca ; törzsszám: ; adószám: ; képviseli: Nagy Miklós igazgató; a továbbiakban: Lebonyolító szerv) másrészről a(z) név: székhely: cégjegyzékszám/bírósági nyilvántartásba vételi szám: adószám: törvényes képviselő(k) neve, beosztása: számlavezető bank: bankszámla száma: mint nyertes Pályázó (jogi személyiség esetén a továbbiakban: Kedvezményezett), valamint jogi személyiséggel nem rendelkező nyertes Pályázó esetén, az általa megjelölt, a pályázati Projekt végrehajtására, a Támogatás felhasználására és elszámolására a Támogatási Szerződés aláírásával kötelezettséget vállaló jogi személyként név: székhely: cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi szám: adószám: törvényes képviselő(k) neve, beosztása: számlavezető bank: bankszámla száma: mint Kötelezettségvállaló intézmény (a továbbiakban a nem jogi személy nyertes Pályázó és a Kötelezettségvállaló intézmény együttesen: Kedvezményezett) (a továbbiakban a Támogató, a Lebonyolító szerv és a Kedvezményezett együttesen: Szerződő Felek / Felek, külön-külön: Fél) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

2 2 I. A Támogatási Szerződés tárgya, a támogatás célja (jogcíme) 1. A Lebonyolító szerv az általa kiírt MeMoP kódszámú pályázati felhívás alapján vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: Támogatás) nyújt a jelen Támogatási Szerződés szerint a Kedvezményezett, mint nyertes Pályázó részére a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező pályázatban részletezett, általa vállalt pályázati program (továbbiakban: Program) megvalósításához. 2. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Programot a pályázati felhívásban és a Pályázati Kiírás és Útmutatóban foglaltaknak megfelelően valósítja meg, illetve a Támogatást kizárólag a Program megvalósítására fordítja, és a Programot kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében működteti. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a Támogatást más harmadik személy vagy szervezet részére nem adja tovább, és a Támogatás terhére további támogatást nem nyújt. 3. A támogatás célja, hogy Megyei emagyarország Pontok kerüljenek felállításra és ezek folyamatos és zavartalan működtetéséhez támogatást nyújtson, továbbá szolgáltatásai színvonalának növelése és a szükséges humán infrastruktúra biztosítva legyen. A megyei szintű koordinációs hálózat közreműködésével szélesebb körben ismertethető a Lebonyolító szerv által folytatott IKT használatot népszerűsítő kampány és a digitális írástudás elterjesztése. A Kedvezményezett nyertes pályázata (Pályázat) a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletét képezi. 4. A Támogató Pályázat megvalósításához az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.), a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Pályázati Kiírás és Útmutató (továbbiakban: Pályázati Útmutató) és jelen szerződés feltételei szerint nyújt Támogatást Kedvezményezett részére, melynek folyósításáról és a pályázat lebonyolításáról a Lebonyolító szerv gondoskodik. II. A Kedvezményezett kötelezettségei 5. Kedvezményezett köteles a lakosság számára ingyenesen elérhető ismeretterjesztő előadást és IKT eszközöket népszerűsítő promóciós célú bemutatót szervezni a támogatási időszak végéig, azaz december 31-ig terjedő időszakon belül, melynek minimum követelménye: - minimum 4 alkalommal, - minimum 15 fős csoportok keretében (alkalmanként), - legalább alkalmanként 4 kontakt órában (személyes jelenlétet igénylő óra) 6. Kedvezményezett köteles az etanácsadó közreműködésével és megbízásával minimum 10 db helyszíni látogatást lebonyolítani a megyében található emagyarország Pontokon a Lebonyolító szerv által meghatározott szempontok és helyszíni látogatás dokumentálási sablonja alapján a támogatási időszak végéig, azaz december 31-ig.

3 3 7. Kedvezményezett köteles a vállalt feladatok elvégzéséhez IKT eszközöket népszerűsítő promóciós célú bemutatók szervezéséhez és a szolgáltatásnyújtási kötelezettség teljesítéséhez - szükséges IKT eszközöket beszerezni (a támogatási összeg maximum 60 %-ának megfelelő értékben) a támogatási döntéstől a támogatási időszak végéig, azaz december 31-ig. A Támogatás terhére beszerzett eszközök a Kedvezményezett tulajdonát képezik. A támogatási összegből az alábbi IKT eszközök szerezhetőek be: asztali, vagy hordozható (tablet, laptop) számítógép, illetve annak alkatrészei (bővítőkártyák) és perifériái (nyomtató, szkenner, webkamera, projektor, pendrive, interaktív tábla stb.); asztali telefon; telefonközpont és alkatrészei (modem, router, stb.); fax. 8. Kedvezményezett köteles továbbá az alábbi feladatokat ellátni: A Megyei emagyarország Pont üzemeltetése, bárki részére elérhető módon az alábbiak szerint: a pályázatban megadott nyitvatartási időn belül, de legalább heti 24 órában a telepítési helynek, az infrastruktúrának, bútorzatnak alkalmasnak kell lennie a szolgáltatások nyújtására, legalább 1 db, a szolgáltatás részét képező számítógépén a szélessávú internet használat és az e-közszolgáltatások ingyenes nyújtásának biztosítása; Szakmai kapcsolattartás a megyében működő emagyarország Pontokkal és részvétel a megyében található emop-ok adategyeztetésében (a Lebonyolító szerv utasításának megfelelően, a Lebonyolító szerv által megadott adatok alapján); Az emagyarország Centrum által folytatott online kommunikációs kampány elemeinek helyi és megyei megismertetése, a hatékonyságának növelése, állampolgárok bevonása a megvalósító által; az emagyarorszag.hu weboldal és az emagyarország Centrum facebook oldalának népszerűsítése, új követők bevonása; Havi statisztikai adatszolgáltatás elvégzése az emagyarország Centrum által összeállított kérdőív alapján; A Jelen pályázat keretében megvalósuló projektjeivel kapcsolatos minden nyilvános kommunikációban az emagyarország Program logójának feltüntetése; Az emagyarország Centrum által biztosított monitoring szoftver telepítése és működtetése a szolgáltatás részét képező valamennyi gép esetében; Az emagyarország Centrum felhívására a megyében található emagyarország Pontok, etanácsadók adategyeztetésében történő részvétel; A vásárolt IKT eszközöket rendeltetésszerűen történő használata, és hozzáférés biztosítása az emop látogatók számára; 9. Kedvezményezett a Lebonyolító szerv által folyósított Támogatást kizárólag a pályázatban vállalt feladatok ellátására - a jelen Támogatási Szerződésben rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Pályázati Kiírás és Útmutató rendelkezéseinek (különös tekintettel az elszámolható költségek körére) megfelelően használhatja fel, eleget téve a jelen szerződésben szabályozott beszámolási és elszámolási, bejelentési és adatszolgáltatási, valamint az ellenőrzés tűrésére vonatkozó és egyéb kötelezettségeinek. 10. Kedvezményezett a Program megvalósítását a támogatási döntés meghozatalát követően soron kívül megkezdheti, a megvalósítás megkezdésének végső dátuma jelen szerződés hatályba lépésének dátuma. A Program megvalósításának végső határideje december A Kedvezményezett köteles a jelen szerződés XI. pontban részletezetteknek megfelelően a Lebonyolító szervet minden olyan körülményről (pl.: Kedvezményezett személyében, szervezetében bekövetkezett változásról) haladéktalanul tájékoztatni, amely a Program határidőre történő teljesítését érinti.

4 4 12. A Program részletes leírását, valamint megvalósításának módját és ütemezését a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Pályázat és a pályázati eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok tartalmazzák. III. A Támogatás összege 13. Lebonyolító szerv a jelen Szerződés II. pontjában meghatározott feladatok ellátásához a Pályázati kiírás és Útmutató 8.2 pontjában meghatározott elszámolható költségek -re Ft, azaz egymillió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Kedvezményezett részére, melyet a Lebonyolító szerv folyósít Kedvezményezett.. Banknál vezetett számú bankszámlájára. 14. A Támogatás számításának alapja a Kedvezményezett által a Pályázat 6. sz. melléklete szerinti Áfa-visszaigénylésre vonatkozó nyilatkozat szerint alakul, azzal, hogy a Támogatás visszaigényelhető Áfa-ra nem fordítható. A Támogatás csak abban az esetben igényelhető a Projekt Áfa-t is tartalmazó összköltségének összege után, ha a Kedvezményezettnek külön jogszabály szerint a Támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán Áfa-levonási joga nincs. IV. A Támogatás folyósításának, felhasználásának feltételei, követelményei 15. Felek megállapodnak abban, hogy a Kedvezményezett írásban a Támogatási szerződés mellékleteként benyújtott kérelmére, a Lebonyolító szerv a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül a megítélt Támogatási összeg.. százalékát, azaz Ft-ot támogatási előlegként ( Támogatási előleg, vagy Előleg ) átutalja a Kedvezményezett jelen szerződés 13. pontjában megjelölt bankszámlájára. A Támogatás terhére kizárólag azok a költségek számolhatók el, amelyeket a Kedvezményezett Pályázatában szerepeltetett, a Pályázati Kiírás és Útmutató 8.2 pontja szerinti elszámolható költségek körébe tartoznak,a Projekt végrehajtásához kapcsolódnak és a támogatási időszakban merültek fel (a támogatási időszak kezdő dátuma a Lebonyolító szerv által megküldött támogatási döntés dátuma, befejező dátuma pedig december 31.) 16. A Támogatás előleg folyósítását követően fennmaradó részének igénybevétele utófinanszírozás formájában történik. Kedvezményezett a Támogatás előleg kifizetését követően fennmaradó részére a Lebonyolító szerv által elfogadott Szakmai és Pénzügyi Beszámoló alapján utólag jogosult, a már kiutalt Előleg összegével csökkentve. 17. Lebonyolító szerv az Előleg folyósítását követően fennmaradó Támogatás-részt a Szakmai és Pénzügyi Beszámoló elfogadását követő 15 napon belül utalja át a Kedvezményezett jelen szerződés 13. pontjában feltüntetett bankszámlájára. 18. Ha az elszámolás tartalmával kapcsolatban bármely okból kifogás merül fel, illetve az elszámolás nem alkalmas a Támogatás rendeltetés- és szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére, a Lebonyolító szerv egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a Kedvezményezettet, amennyiben a kifogásolt hiba vagy hiányosság a Lebonyolító szerv megítélése szerint 5 naptári napon belül javítható, illetve pótolható.

5 5 19. Hiánypótlásra való felszólítás esetében, amennyiben a Kedvezményezett a Lebonyolító szerv által kifogásolt hibát vagy hiányosságot 5 naptári napon belül nem javítja, illetve pótolja, a kifogásolt hiba vagy hiányosság arányában kifizetésre nem kerülhet sor. Amennyiben a Lebonyolító szerv a kifogásolt hiba vagy hiányosság pótlása érdekében nem kér hiánypótlást a Kedvezményezettől, mert a kifogásolt hiba vagy hiányosság 5 napon belül, racionális keretek között nem javítható, illetve pótolható, a Lebonyolító szerv jogosult a Támogatás összegét a Pályázati kiírás és Útmutatóban foglaltaknak megfelelően csökkenteni. 20. A kifizetés a Program megvalósítása során felmerült és az elszámolásban szerepeltetett, elfogadható költségekhez igazodik. Ha az elszámolás alapján a Program megvalósításának költségei eltérnek az tervezettől, a Támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell. Amennyiben a megvalósítás költségei meghaladják a tervezettet, a megítéltnél nagyobb összegű Támogatás ebben az esetben sem folyósítható. VI. Beszámolási és elszámolási kötelezettség 21. Kedvezményezett köteles a Támogatás folyósításának előfeltételeként a Pályázati Kiírás és Útmutató 8. pontjában foglaltaknak megfelelő tartalmi és formai követelményekkel megfelelő Szakmai és Pénzügyi Beszámolót összeállítani és azt legkésőbb január 26-ig a Lebonyolító szerv részére megküldeni 1 db eredeti és 1 db elektronikus (CD/DVD lemezen, pendrive-on) példányban. Amennyiben Kedvezményezett a Szakmai és Pénzügyi Beszámolóját a megadott határidőig nem adja postára, úgy a Lebonyolító szervnek jogában áll a Támogatási Szerződéstől elállni és a későbbiekben megjelölt, az elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket alkalmazni. 22. A Kedvezményezett a Szakmai és Pénzügyi Beszámolót úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának és indokoltságának részletes ellenőrzésére. 23. A pénzügyi elszámolás tartalmazza a Program megvalósításának pénzügyi összegzését és a költségekkel való tételes elszámolást. Az elszámoláshoz az elszámolandó eredeti számlákat el kell látni a következő záradékkal: A NIIFI által biztosított Támogatás keretében, a MeMoP-2014 kódjelű pályázat terhére lett elszámolva A záradékolt eredeti számlákról másolatot kell készíteni, amelyen a Kedvezményezett törvényes képviselője aláírásával szükség esetén a szervezet bélyegzőjével, és keltezéssel igazolja, hogy azok az eredetivel mindenben megegyeznek. Az elszámolás pénzügyi részeként köteles benyújtani a Pénzügyi elszámolást (105. számú mellékelt: számlaösszesítőt) és annak mellékleteként a számviteli előírásoknak megfelelő, kiegyenlített számlákat (hiteles számlamásolatokat), amelyhez csatolni kell a szerződést/megrendelőt, illetve a teljesítésigazolást, továbbá a kifizetést igazoló egyéb, a számviteli előírásoknak megfelelő dokumentumokat (pl. a Kedvezményezett vonatkozó banki kivonatát). 24. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét, azaz október megelőző keltezésű és kiegyenlítésű, valamint az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek a pénzügyi teljesítése nem történt meg január 26- ig nem kerülhet elszámolásra. 25. A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a Program megvalósítását és a Támogatás, felhasználását a Lebonyolító szerv, a Támogató vagy az általa megbízott személy, valamint a jogszabály által erre feljogosított szervek akár a megvalósítás során, akár a befejezést követően ellenőrizzék. Ennek érdekében köteles a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos eredeti

6 6 dokumentumokat (a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódókat is ideértve) elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, illetve a jelen szerződés megszűnésétől számított legalább 5 évig megőrizni. Az iratmegőrzésre vonatkozó kötelezettségek mellett a Kedvezményezett köteles az egyéb jogszabályokban különösen az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény és a számvitelről szóló évi C. törvényben a bizonylatok megőrzésére vonatkozóan meghatározott megőrzési előírások megtartására is. 26. A Program megvalósításának, a jelen szerződés szerződésszerű teljesítésének, valamint a rendeltetésszerű és a Pályázati kiírás és Útmutatónak megfelelő támogatás-felhasználás ellenőrzésének érdekében a Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy az ellenőrzést végző személy helyszíni ellenőrzést végezzen, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgáljon, azokról másolatot, kivonatot készítsen és a teljesítés során eljáró személyektől írásban, vagy szóban felvilágosítást kérhessen, illetve az ilyen felvilágosítást köteles megadni. A Lebonyolító szerv, valamint a Támogató a fentieknek megfelelően a Program megvalósítása során elszámolt költségek jogszabályoknak, a Támogatási útmutatónak és a jelen szerződésnek való megfelelése ellenőrzésére szúrópróba-szerűen helyszíni ellenőrzést végezhet. A helyszíni ellenőrzést lefolytató munkatársának nevéről a Lebonyolító szerv, vagy a Támogató előzetesen írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet, megjelölve a helyszíni ellenőrzés várható időpontját. 27. A Program fizikai befejezésének napja: december 31. A Program megvalósításának napja az a nap, amelyen a kedvezményezett által benyújtott pályázatban meghatározott feladat, cél a Pályázati Kiírás és Útmutatóban foglaltaknak és a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat kiegyenlítette. A Záró Szakmai és Pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje január 26. A Program akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a Kedvezményezett alátámasztó dokumentumokkal igazolt Szakmai és Pénzügyi beszámolóját a Lebonyolító szerv jóváhagyta és az ennek igazolásáról szóló Záró Jegyzőkönyvet kiállította, és mindkét fél által aláírásra került VII. Nyilatkozatok 28. Kedvezményezett kijelenti, hogy jelen Támogatási Szerződés aláírásakor: - nem áll felszámolási-, csőd-, végelszámolási-, illetve adósságrendezési eljárás hatálya alatt, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll adósságrendezési eljárás alatt, valamint tudomásul veszi, hogy az említett eljárások megindulása esetén támogatásra nem jogosult, - nincs esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása és hozzá járul ahhoz, hogy a Lebonyolító szerv ezen nyilatkozata valóságtartalmának igazolását kérje az Áht. szabályai szerint, valamint tudomásul veszi, hogy köztartozás esetén támogatásra nem jogosult; - megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeinek és az Áht (4) bekezdés alapján kiadott miniszter rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja; - Lebonyolító szerv által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait visszafizeti; - a Pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, továbbá, hogy az adott tárgyban támogatási igényt nem nyújtott be; - a jelen szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a Lebonyolító szerv a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekből nyújtott támogatások

7 7 átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 5. (1) (2) bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja; - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a Projekt megvalósításáért felelős, illetve abban részt vevők személyes adatainak Lebonyolító szerv által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, a Támogató, vagy más erre jogosult szerv részére történő továbbítását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárul. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik; - az Áht. 50. (2) bekezdésében meghatározottak alapján átlátható szervezetnek minősül; - jelen szerződés alapján elszámolt számlákat és más bizonylatokat más támogató felé nem számolja el; - tudomásul veszi, hogy a Lebonyolító szerv a honlapján a Kedvezményezett nevét, a megítélt és ténylegesen folyósított Támogatás összegét közzéteszi. nyilatkozik, hogy ÁFA visszatérítésre nem tart igényt, ezért pályázatában ÁFA-val növelt bruttó összegek szerepelnek/ ÁFA visszatérítésre igényt tart, ezért pályázatában ÁFA nélküli nettó összegek szerepelnek. VIII. A Támogatási Szerződés módosítása, megszűnése, Szerződésszegés és jogkövetkezményei 29. Jelen szerződés bárminemű módosítása kizárólag írásos formában, a szerződő felek aláírásával történhet. A Kedvezményezett a szerződésmódosítást a megfelelő indokolással ellátva köteles előterjeszteni. A Kedvezményezett jelen szerződésben rögzített adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, különösen ha - a vállalt feladatok végrehajtása során a pályázathoz mellékelt költségterv sorain belül 10 %-ot meghaladó mértékben átcsoportosítást kíván végrehajtani A Kedvezményezett legkésőbb a tudomására jutástól számított 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Lebonyolító szervet, ha a támogatás szempontjából releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, különös tekintettel, ha az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdésében meghatározott körülmények bármelyike megváltozik. A bejelentést követően a Lebonyolító szerv soron kívül intézkedik az általa nyilvántartott adatok megváltoztatása 30. Jelen szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítését követően kiállított Záró jegyzőkönyv hatályba lépésével, továbbá a Kedvezményezett által megvalósított, a szerződésben nem kizárólagos jelleggel - felsorolt súlyos szerződésszegés esetén a Lebonyolító szerv szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a Szerződés rendes felmondásával. 31. A Lebonyolító szerv elállását, illetve azonnali hatályú felmondását megalapozó súlyos szerződésszegések főbb esetei: - Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást - Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jelen szerződésben, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségeit - a Kedvezményezett a Pályázatában, a Szakmai és Pénzügyi Beszámolójában a támogatás folyósítása érdekében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott - a Kedvezményezett az Ávr. 72 -a alapján megadott nyilatkozata bármelyikét visszavonja

8 8 - a Program meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be - a jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő késedelmes teljesítése vagy nem teljesítése - a Kedvezményezett bármely, a Program megvalósítása vagy a Pályázatban meghatározott célok érvényesülése szempontjából lényeges érdeksérelmet eredményező szerződésszegő magatartása, különösen ha nem a Pályázatban vállalt programot valósítja meg, vagy attól eltér, nem a Pályázatban meghatározott célra és megjelölt helyszínen használja a Program során beszerzett eszközöket - a jelen Támogatási Szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul a szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, - ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy Kedvezményezett a Pályázata benyújtásakor, illetve a jelen szerződés megkötésekor annak szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, - a Projekt teljesítésének meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be, - ha az előírt bejelentési kötelezettség késedelmet szenved, - Kedvezményezett a támogatási összeget a Pályázati Útmutatóban, illetve a jelen szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel, - a jelen szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a Támogatás igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult, - Kedvezményezett az Elszámolás benyújtására, vagy hiánypótlására vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, - Kedvezményezett egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 32. A Lebonyolító szerv rendes felmondással 10 napos felmondási idővel szüntetheti meg a szerződést, amennyiben fenntartói/üzemeltetői döntés született a Kedvezményezett jogutód nélküli megszüntetéséről, illetve minden olyan esetben, amikor a Kedvezményezett vétkességétől függetlenül lehetetlenné válik a szerződésszerű teljesítés. 33. Ha a Lebonyolító szerv a támogatást visszamenőleges hatállyal visszavonja, vagy a jelen szerződéstől bármelyik fél eláll, a Támogatott az addig folyósított támogatás összegét az Áht a szerinti kamattal terhelt mértékben köteles visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 34. Amennyiben a Lebonyolító szerv a támogatást a jövőre nézve visszavonja, vagy a Kedvezményezett a jelen szerződést felmondja, a Kedvezményezett az addig folyósított támogatásból a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Áht a szerinti kamattal terhelt mértékben köteles visszafizetni. 35. A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot megfizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik. 36. A jelen szerződésben rögzített megvalósítási határidő módosítása (hosszabbítása) nem lehetséges.

9 9 37. A visszavont Támogatás, a szerződéstől való elállás esetén a Támogatási előleg, illetve a Támogatás visszafizetésére, valamint az ahhoz kapcsolódó kamat, illetve késedelmi kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése az azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történik, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően az abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét. A kötelezettséget a Lebonyolító szerv azon bankszámlájának javára kell teljesíteni, amelyről a Támogatás folyósítása történt. IX. A biztosítékok köre 38. Kedvezményezett a Záró Jegyzőkönyv kiállításának napjáig, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet mellékletének 4. sz. mintája alapján a jelen szerződés 4. számú melléklete szerinti felhatalmazó levél útján a Projekttel érintett valamennyi bankszámlája tekintetében azonnali beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazza a Lebonyolító szervet. X. A Támogatás felhasználásának ellenőrzése 39. A Támogatás felhasználását a Lebonyolító szerv, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek a Kedvezményezett szükségtelen zavarása nélkül bármikor, bárhol ellenőrizhetik. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. 40. Kedvezményezett kijelenti, hogy a Támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez hozzájárul és tudomásul veszi, hogy köteles az ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit biztosítani. Ennek keretében biztosítja az ellenőrzést végzők részére jelen szerződés tartalmáról, annak teljesítéséről, továbbá a Támogatás folyósításával és felhasználásával kapcsolatos körülményekről az általuk megkívánt és szükséges tájékoztatást, beleértve a Projekt megvalósításában közreműködő teljesítési segédekkel kötött szerződéseit és megállapodásait is. Kedvezményezett harmadik személyek irányába nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely megakadályozná a fentiek szerint feljogosított szervezetek vagy személyek részére a Támogatás felhasználásával kapcsolatos vizsgálatokat és a támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos iratok, dokumentumok, számlák, egyéb bizonylatok megtekintését, ellenőrzését. 41. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ellenőrzésre a Támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a Támogatás felhasználása során, a folyamatba épített módon (közbenső ellenőrzés), illetve a feladat teljesítését illetően a Támogatás folyósításának megszűnését követő öt naptári éven belül, utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet. 42. A jelen pontban foglalt kötelezettségek Kedvezményezett által történő elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. XI. Kapcsolattartás 43. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: a Lebonyolító szerv részéről: Név:... Telefon:

10 10 Fax:... Kedvezményezett részéről: Név:... Telefon: Fax: Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a jelen Támogatási Szerződés megkötésével, továbbá az ellenőrzési, bonyolítási, illetve egyéb, továbbá a Kedvezményezettekkel történő kapcsolattartással összefüggő feladatokat az általa megbízott Lebonyolító szerv útján látja el. Támogató Lebonyolító szervként a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetet kérte fel, amely a Támogatóval kötött szerződés alapján jelen Támogatási Szerződést a Támogató nevében megköti. 45. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, ben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 46. Az vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 47. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 48. A szerződő felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók személyének vagy adatainak változása nem minősül a megállapodás módosításának. XII. Egyéb rendelkezések 49. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben az Áht. 51. (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a támogatási összegből megvalósítandó beszerzései tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni. 50. Kedvezményezett a jelen szerződéssel kapcsolatos tevékenységéről kiadott tájékoztatásában köteles feltüntetni a Támogatás tényét, valamint azt, hogy a Támogatás a Támogatótól származik. 51. A Támogató nem vállal semmilyen felelősséget a Kedvezményezett tevékenységéért a Szolgáltatások nyújtása során. Kedvezményezett kijelenti, hogy beszerez minden olyan engedélyt, illetve hozzájárulást, amely a Szolgáltatások jogszerű nyújtásához, és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

11 Jelen szerződés annak minden fél által történő aláírása napján lép hatályba és határozott időtartamra jön létre. 53. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen Szerződés mellékletek között felsorolt dokumentumok, valamint a szerződéshez nem csatolt, a Lebonyolító szerv hivatalos honlapján közzétett Pályázati Kiírás és Útmutató, illetve annak mellékletei. Értelmezési vita esetén felek a Lebonyolító szerv birtokában lévő eredeti dokumentumpéldányokat tekintik irányadónak. 54. Felek a jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Áht., az Ávr., a évi CLXXXI. törvény, valamint a Pályázati Útmutatóban felsorolt egyéb jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban jóváhagyólag írták alá. Helység, év, hónap, nap Helység, év, hónap, nap. P.H. (Kedvezményezett képviselőjének aláírása beosztása Kedvezményezett neve) P.H. Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet képviseli: Nagy Miklós igazgató) Mellékletek: 1. Pályázati kiírás és Útmutató 9. sz. melléklete (Aláírási címpéldány) 2. Pályázati kiírás és Útmutató 12. sz. melléklete (Felhatalmazó levél) 3. Pályázati kiírás és Útmutató 13. sz. melléklete (Előlegigénylésről szóló nyilatkozat) 4. Pályázati kiírás és Útmutató 17. sz. melléklete (Helyszíni látogatás sablon) 5. Kedvezményezett által benyújtott Pályázat 6. Támogatási döntés

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés-minta tájékoztatásul szolgál és a szerződés megkötésekor a pályázat és a pályázati döntés tartalma szerint egyediesítésre kerül. amely létrejött egyrészről: másrészről:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Támogatói Okirat minta

Támogatói Okirat minta Támogatói Okirat minta A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által..-én kiadott GINOP 1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: NYDOP-2.1.1/I-11-2011-0015 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fogyatékos Személyek (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35., képviseli: Tóth Egon, a Kuratórium elnöke) mint támogató, a továbbiakban: Támogató, másrészről a

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarszék Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015.(I. 29.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között 1. Amely létrejött az alábbi Szerződő felek között: egyrészről mint támogató (a továbbiakban: Támogató): Név: Születési név: Lakcím: Postacím: Születési hely

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A.../2010. (XII..) KORM. RENDELET 9. -ÁBAN MEGHATÁROZOTT, ÁTMENETI INTÉZKEDÉS KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. április 10.

Pályázati kiírás. 2015. április 10. Pályázati kiírás 2015. április 10. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) (.'he, ' ' ". ' ~ szamu eloteqesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról I. Tartalmi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Sportegyesület támogatása A tárgykört rendező

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Település: Utca, házszám:

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 7. sz. melléklet HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A közfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelete Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Adószám: 157357462-43 Bankszámlaszám: 11784009-15511001 KSH-szám:

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Közkincs Egyesület 2014. december 19-én benyújtotta a támogatás elszámolását a támogatási

A Közkincs Egyesület 2014. december 19-én benyújtotta a támogatás elszámolását a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1,C;,,_J,J, számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Közkincs Művészeti és Kolturális

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2015 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben