DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indít Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása tárgyában A dokumentáció A dokumentáció az eljárást megindító felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. Az ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A letöltést a cégnév, székhely, kapcsolattartó, telefonszám megadásával (az ún. regisztrációs lap kitöltésével) faxon vissza kell igazolni az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig. A visszaigazolás megküldése az ajánlattétel feltétele. A regisztrációs lapot Mezei és Vancsura Ügyvédi Irodának címezve a (36-1) fax számra kell megküldeni! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon regisztrációs lapok meglététért, melyeket nem a fenti fax számra küldtek meg az ajánlattevők Az ajánlattétel költségei Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlata elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. 2. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE 2.1. Közös ajánlattevők Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26..) Közös ajánlattétel esetén: a) Az ajánlatot valamennyi közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. b) A közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt. A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti 2

3 teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását Alvállalkozók Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. Az Ajánlatkérő az alvállalkozók kizáró okok hatálya alá tartozását, valamint az alkalmasságát az eljárást megindító felhívásban foglaltak alapján dönti el Gazdasági szereplő Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt A verseny biztosítása Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban [28. (1) bekezdés] a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 3

4 c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés]. 3. KAPCSOLATTARTÁS AZ AJÁNLATTÉTELI IDŐSZAK ALATT 3.1. Ajánlatkérő kapcsolattartásra kijelölt képviselője Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda dr. Vancsura Anita, ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel: +36-1/ , +36-1/ Fax: +36-1/ cím: Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, -en vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet megadott címén Kiegészítő tájékoztatás Az Ajánlattevők az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be a kapcsolattartóként megjelölt hivatalos közbeszerzési tanácsadó részére faxon és ben. A Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni. Ajánlatkérő a Kbt. 45. (5) bekezdésben foglalt kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket a Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda részére címezve a (36-1) fax számra és a címre Word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti és fax címre küldtek meg vagy nem Word formátumban küldtek meg! Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak -ben küldtek meg! Ajánlatkérő jelen eljárásban konzultációs lehetőséget biztosít: A konzultáció helyszíne és időpontja: 1024 Budapest, Fényes Elek u , 602-es tárgyaló. Időpont: január óráig. 4

5 Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb ajánlatkérő felé -en január 2. 16:00 óráig jelezzék az alábbi elérhetőségek mindegyikén: Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda: Cserteg József: 4. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4.1. Az ajánlat és az eljárás nyelve Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni. Ha az ajánlattevő által benyújtott, az ajánlathoz tartozó egyes iratok (hatósági igazolások, közös ajánlattevők megállapodása, elő/szerződések, meghatalmazások, nyilatkozatok) idegen nyelvűek, azok ajánlattevő felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó. A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával. Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet Az ajánlat tartalma Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban megjelöltek szerint kell tenni. Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az Ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat Az ajánlat részét képező dokumentumok Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: - Felolvasólap - Tartalomjegyzék - Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata - Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60. (3), (5)) - Aláírási címpéldány (meghatalmazás-adott esetben) - Közös ajánlattevők megállapodása (ha alkalmazható) - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt (1) bekezdése alapján, valamint igazolja a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -a, valamint a Kbt (1) bekezdése szerint. - ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) - Alkalmasság igazolásába részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) - A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: utolsó lezárt év beszámolója a kiegészítő melléklet nélkül, cégszerű nyilatkozat arról, hogy 5

6 az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nem volt könyvvizsgálatra kötelezett (adott esetben), közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat; pénzintézeti igazolás - Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell. - Nyilatkozat a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja tekintetében (adott esetben) - A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásának ismertetése (referenciaigazolás - adott esetben), a bemutatott szakember végzettségét igazoló dokumentum másolata, valamint aláírt szakmai önéletrajz. - Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjaira - Minden egyéb, a felhívásban vagy a dokumentációban benyújtani előírt dokumentum 4.4. A benyújtandó dokumentumok részletezése A felolvasólapnak tartalmaznia kell - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím), - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét, - ajánlati ár, - cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen) Tartalomjegyzék Az ajánlatba kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Regisztrációs lap Dokumentáció letöltését igazoló dokumentum (regisztrációs lap) másolata Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60. (3), (5)) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. A nyilatkozatot cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal kell benyújtani Aláírási címpéldány Az Ajánlattevő csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot 6

7 igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat aláíró személye különböző, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell Közös ajánlattevők megállapodása Közös ajánlattétel esetén a jelen Dokumentáció 2.1 pontjában meghatározott tartalmú, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás másolatát kell csatolni Nyilatkozat a kizáró okokról Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt (1) bekezdése alapján, valamint igazolja a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontját, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -a, valamint a Kbt (1) bekezdése szerint. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell: 1. Az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját könyvvizsgálói jelentéssel (amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett, ha nem erről nyilatkozzon) a kiegészítő melléklet nélkül egyszerű másolatban, kivéve, ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető. Ez utóbbi esetben nyilatkozatot kell csatolni a honlapon való elérhetőségről. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye az utolsó lezárt üzleti évben negatív volt. Később létrejött gazdasági szereplő esetén a létrejötte óta a közbeszerzés tárgyából (szoftverfejlesztői és rendszerszervezői feladatok végzése) származó árbevétele nem éri el a nettó ,-HUF-ot. Utóbbi esetben ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről. 2. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a pénzügyi intézmény által cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy a pénzügyi intézmény mióta vezeti az adott bankszámlát, és a bankszámlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e sorban állás (ha igen, milyen mértékű), a nyilatkozat tartalmazza a bankszámlaszámot is Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet igazolását becsatolta. Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erről nyilatkozni kell A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell: - Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, befejezett, teljesített a beszerzés tárgyával azonos (szoftverfejlesztői és rendszerszervezői feladatok végzése) szolgáltatásainak ismertetését (legalább a 7

8 teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél (név, cím, kapcsolattartó), a szolgáltatás tárgya, mennyisége, ellenszolgáltatás összege, teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). A referenciát a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1)-(2) bekezdés szerint kell igazolni. Amennyiben az ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásába részt vevő más gazdasági szereplő) jogutódlás folytán jogosult a jogelőd referenciáinak felhasználására, úgy a jogszerű felhasználást bizonyító okirat (pl. szétválási okirat és referencia munkák listája) becsatolása mellett, köteles külön nyilatkozatban ismertetni a referencia munkát az előírtak szerint egyben megjelölve, hogy a felhasználni kívánt referencia munkát az ajánlat (pl. szétválási okirat, referencia munkák listája) mely oldala tartalmazza. - Azoknak a szakembereknek bemutatása, akiket be kíván vonni a szerződés teljesítésébe, végzettségük, képzettségük ismertetésével. Az ajánlat részeként csatolni kell a végzettség, képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajz tekintetében elvárás, hogy abból egyértelműen derüljön ki a szakember szakmai tapasztalata Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bek. a)-d) pontjaira Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni Tájékoztatás a Kbt. 54. (1) bekezdés szerint A Kbt. 54 (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségekről. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u tel.: fax: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 8

9 Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 1024 Budapest, Margit körút 85. Telefon: , Fax: Munkavédelmi Főosztály 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. Telefon: (06 1) Fax (06 1) Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 1117 Budafoki út 60. Sztregova köz II. számú ügyfélszolgálati iroda Tel: FORMAI ELŐÍRÁSOK 5.1. Az ajánlatok példányszáma és aláírása Az ajánlattevőnek az ajánlatát egy eredeti és két másolati példányban kell elkészítenie. Az ajánlatokon jól láthatóan fel kell tüntetnie, hogy "Eredeti vagy "Másolati" példány. A másolati példányt a kész, eredeti példányokról kell elkészíteni. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. Ha az ajánlattevő nem jelöli meg az eredeti példányt, az Ajánlatkérő önkényesen választ ki egy példányt, és azt tekinti eredetinek. Az ajánlatokat lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak Hibák kijavítása Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket. 9

10 5.3. Az ajánlatok csomagolása, megjelölése Az összeállított ajánlat eredeti és másolati példányait csomagolva vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni és lepecsételni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi feliratokkal kell ellátni: Ajánlat, Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 6. AZ AJÁNLTOK BEADÁSA Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet címére: Mezei és Vancsura Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. I/2. Az ajánlat benyújtható hétköznaponként 9-13 óra között, az ajánlattételi határidő leteltének napján 9.00 órától óráig. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. 7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. (2) bekezdésében megjelölt személyek vehetnek részt. Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 62. (3) bekezdése szerint jár el, ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet 5 napon belül egyidejűleg minden ajánlattevő részére megküld. 8. AZ AJÁNLATOK TISZTÁZÁSA Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: a) az alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat módosításával. 9. AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA 9.1. Kizáró okok vizsgálata Az ajánlatok részletes értékelése előtt az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy ajánlattevővel vagy alvállalkozóival szemben fennállnak-e a Kbt-ben, illetve az ajánlati felhívásban 10

11 meghatározott kizáró okok. Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja Az ajánlat formai érvényességének vizsgálata Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban megadott formai feltételeknek és előírásoknak, továbbá hiánytalanul tartalmazza-e az előírt dokumentumokat. Ha az ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével. Ha az ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem pótolja, Ajánlatkérő az ilyen ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és tovább már nem vizsgálja. 10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A bírálat szempontja a maximális óraszámokkal felszorzott (azokkal súlyozott) óradíj, azaz a következő képzett ár kerül értékelésre: Maximális rendszerszervezői óraszám * nettó rendszerszervezői óradíj+ maximális fejlesztői óraszám * nettó fejlesztői óradíj Az ajánlati ár kialakítása: Az ajánlati árat magyar forintban, a mellékelt Felolvasólapon kell megadni, az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. 11. EREDMÉNYHIRDETÉS Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket egyidejűleg telefaxon vagy elektronikus úton értesíti a Kbt. 77. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a Kbt. 65. (1) és (2) bekezdéseiben, illetve 83. (7) bekezdésében foglalt határidőkön belül. 12. SZERZŐDÉSKÖTÉS A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő 11. nap (amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap). Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést. A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel jogosult megkötni a szerződést, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 11

12 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 1. A feladat meghatározása: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő, 3. pontban részletezett informatikai rendszerekhez tartozó fejlesztői környezetek végfelhasználói moduljainak fejlesztése az ajánlatkérő által elkészített fejlesztési igényspecifikáció szerint. A feladat ellátására Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt összesen 1800 munkaórát kíván felhasználni, változóan elosztva az egyes fejlesztési igények között. 2. A feladatok ütemezésének mintája: Sorszám Feladat 1. A 3.pontban részletezett alkalmazások, programozási nyelvek és a hozzájuk tartozó adatkapcsolat kezelése. 2. Teljes körű rendszerdokumentáció elkészítése az alábbiak szerint - részletesen kommentezett forráskód - a kidolgozott alkalmazás futtatásához szükséges szolgáltatás jegyzék és a beállításra került paraméterek ismertetése. 3. Funkcionális rendszerteszt elvégzése, az előírt tesztelési ütemterv szerint. 4. Tesztelési jegyzőkönyv kiállítása a tesztelési folyamat alapján. Ütemezés, határidő 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 3. Az érintett alkalmazások és programozási nyelvek köre - SharePoint 2010 Internet és Intranet web alkalmazások fejlesztése - SharePoint Designer 2010, SOA XML alapú üzenet küldés - fogadási web szolgáltatások kialakításával - Egyéb informatikai rendszerekhez tartozó fejlesztői környezetek; -.Net - C# - Java - Oracle (tárolt eljárások) - PHP - Szükség esetén a fenti fejlesztői környezetekhez kapcsolódó SOA komponens kialakítása. 12

13 4. Rendszerszervezői feladatok a projekt megvalósítása során - a számára kijelölt rendszer szervezői feladatokban való részvétel, a megbízott programozók munkájának összehangolása a fejlesztés ideje alatt, - részvétel a követelmény jegyzék és a funkcionális követelmények összeállításában, - részvétel a programtervezési, tesztelési, programdokumentálási munkafázisokban, felhasználói segédlet szerkesztésében, - részvétel a fejlesztésekhez szükséges szervezői munkák ellátásában, - a fejlesztési feladatban dolgozó programozók és szervezők szakmai segítése, - havi és/vagy heti munkajelentés elkészítése fejlesztések állásával kapcsolatban, - részt vesz a fejlesztések tesztelési munkafázisokban, um. tesztelési ütemterv elkészítése, tesztelési feladatok koordinálása valamint a felhasználói segédlet szerkesztésében, - a fejlesztések, rendszerek integrációs feladataival kapcsolatos döntések IT szempontból való előkészítése, a végrehajtandó feladatok koordinálása, - az érkező hibabejelentéssel kapcsolatos elemzés, hibakeresés és javítás, válaszadás. 5. Fejlesztői feladatok a projekt megvalósítása során - részvétel a fejlesztések elvégzésében, - felelős a fejlesztést érintő programozási dokumentációk elkészítéséért, - végzi a fejlesztéshez szükséges tervezői (program és adatbázis) munkákat közösen a rendszerszervezőkkel, - felelős a fejlesztés technikai megvalósítási kérdéseinek tervezéséért, kialakításáért, leírásáért, - közreműködik a fejlesztések programozói tesztelésében, - részt vesz a fejlesztéssel kapcsolatos követelmény jegyzék és a funkcionális követelmények összeállításában, - részt vesz a fejlesztések programtervezési, tesztelési, programdokumentálási munkafázisokban, felhasználói segédlet szerkesztésében, - havi és/vagy heti munkajelentést készít a fejlesztések feladat állásával kapcsolatban. 6. Ajánlatkérő által biztosított erőforrások - humán erőforrások biztosítása konzultációs, és projektmanagement célokra, - a szoftver bevezetéséhez, működtetéséhez az ajánlatkérő biztosít hardver környezetet és erőforrást, - Ajánlatkérő biztosítja a megfelelő hozzáféréseket, eszközöket, belépési engedélyeket és a szükséges munkakörülményeket. 13

14 7. Teljesítés: - A teljesítési határidő minden feladat esetében a feladat mértékének megfelelően egyedileg kerül meghatározásra. - Az első körös fejlesztői tesztet követően az előírt tesztelési ütemterv szerint a tesztelési feladatokat az ajánlatkérő is elvégzi. Az alkalmazás átvétele csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az ajánlatkérő tesztelési eredményei teljes körűen megegyeznek az igényspecifikációban rögzített elvárásokkal. - A nyertes ajánlattevő a teljes körű rendszerdokumentációt digitális és nyomtatott formában, feladatonkénti bontásban készíti el. Abban az esetben, ha a feladat elvégzése során a nyertes ajánlattevő egy már meglévő - ajánlatkérő, mint a felhasználói jogok jogosultjának tulajdonában lévő - alkalmazás továbbfejlesztési feladatait látja el, a fejlesztéssel kapcsolatban keletkezett forráskódot át kell adnia ajánlatkérőnek. A fejlesztés során a vállalkozó ui. az eredeti forráskódot fogja tovább fejleszteni vagy átdolgozni. A Vállalkozónak a fejlesztést követően dokumentált formában be kell mutatnia, hogy az eredeti forráskódhoz képest milyen módosításokat végzett el, azért hogy a végleges forráskód elkészüljön. A módosított forráskód a szerződés teljesítése során szintén a Megrendelő részére átadásra kerül. - A szerződés egészében és ütemezésében akkor tekinthető teljesítettnek, ha a nyertes ajánlattevő a meghatározott munkarészeket az előírt módon, és kivitelezésben elkészítve átadja és azt az ajánlatkérő teljesítettként elfogadja, melyet teljesítés igazolással igazol. - A teljesítés során illetve annak végén a Vállalkozó a meghatározott feladatok esetében átadja Megrendelő részére készített dokumentációt CD-ROM/DVD adathordozón 2 példányban. - A Vállalkozó által a Megrendelő részére kizárólagos felhasználásra előállított szoftverekkel kapcsolatos személyhez fűződő szerzői jogok jogosultja a Vállalkozó, illetve, e jogok azt illetik meg, aki azok gyakorlására az erre vonatkozóan irányadó jogszabályok alapján jogosult, míg a vagyoni jogok korlátozás nélkül átszállnak a Megrendelőre. Vállalkozó az általa jelen szerződés keretében létrehozott fejlesztések forráskódját és a vonatkozó dokumentációkat Megrendelő részére átadja. 14

15 Felolvasólap Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. Ajánlattevő megnevezése: székhelye: telefon: telefax: 2. Kapcsolattartó neve: címe: telefon: telefax: 3. Ajánlat: Rendszerszervezői óradíj (nettó)huf:. Fejlesztői óradíj (nettó) HUF:.. Értékelésre kerülő képzett ár: Maximális rendszerszervezői óraszám * nettó rendszerszervezői óradíj+ maximális fejlesztői óraszám * nettó fejlesztői óradíj 600 * nettó rendszerszervezői óradíj *.. nettó fejlesztői óradíj =.. Dátum..., (cégszerű aláírás) A kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg az ajánlattevő, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. 15

16 R E G I S Z T R Á C I Ó S L A P Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása A közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplő adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Kitöltve elküldendő a 06/1/ faxszámra az ajánlattételi határidő lejártáig!. cégszerű aláírás A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja. Az Ajánlatkérő a kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást a honlapon teszi elérhetővé. 16

17 AJÁNLATI NYILATKOZAT 1)... [név] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Intranetfejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása tárgyú eljárás eljárást megindító felhívását és az ajánlati dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint a kérdésekre adott válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, azokat elfogadjuk. 2) Kijelentjük, hogy a nyertességünk esetén ezen feltételeknek megfelelően megkötjük ajánlatkérővel a vállalkozási szerződést, és vállaljuk annak maradéktalan teljesítését a felolvasó lapon szereplő adatok szerint. 3) Kijelentjük, hogy az ajánlatkérési dokumentáció dokumentumaiban az eredetihez képest nem alkalmaztunk azok tartalmát érintő változtatást, és ajánlatunk elkészítése során csak a szükséges adatok és szövegek beírásával egészítettük ki azokat. 4) Kijelentjük, hogy az Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikrovállalkozásnak/ kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a törvény hatálya alá.* Dátum...,..... cégszerű aláírás *A megfelelő rész aláhúzandó. 17

18 NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása A(z)... (cégnév), valamint a(z)... (cégnév) a Kbt a alapján közösen ajánlatot teszünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása megnevezésű közbeszerzési eljárásban. A Kbt ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az eljárás megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Ennek megfelelően a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a. (cégnév) (név) teljes joggal jogosult. Dátum:.. (cégszerű aláírás). (cégszerű aláírás) *megfelelő beírandó 18

19 Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása Alulírott,... (név), minta(z). (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)... ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 19

20 kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Dátum...,... cégszerű aláírás 20

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben