Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatály 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézménye (a továbbiakban együtt: intézmény) és b) az Önkormányzat általi államháztartáson kívüli forrás átvételére, államháztartáson kívüli forrás átadására és - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a mindenkori költségvetés terhére egyedi döntés vagy pályázati felhívás alapján önkormányzati forrás átadására természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, az egyéb jogszabály alapján nyújtott ellátásra, pénzeszköz átadására, valamint az Önkormányzat kötelező közfeladata és önként vállalt feladata ellátására kötött megállapodás alapján átadott pénzeszközre. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában 1. államháztartáson kívüli forrás: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 3. hatálya alá nem tartozó külső szervtől kapott pénzeszköz, ingó és ingatlan; 2. államháztartáson kívüli forrás átadása: külső szerv részére átadott államháztartáson kívüli forrás; 3. államháztartáson kívüli forrás átvétele: külső szervtől kapott államháztartáson kívüli forrás; 4. külső szerv: természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ide nem értve az 1. a) pont szerinti intézményt;

2 5. pályázati felhívás: az a nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívás, amely a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket, a pályázattal elérni kívánt célt és a pályázat értékelésének lényeges feltételeit megjelöli; 6. pénzeszköz: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontja szerinti pénz. II. Fejezet Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 3. Államháztartáson kívüli forrás intézmény, valamint Önkormányzat részére történő átvétele során az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet irányadó. III. Fejezet Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 4. (1) Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadására intézmény esetén az 5., Önkormányzat esetén a rendelkezései alkalmazandók. (2) Államháztartáson kívüli ingó és ingatlan átadására intézmény, valamint Önkormányzat esetén az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelet az irányadó. IV. Fejezet Pénzeszköz átadására vonatkozó részletes szabályok 3. Intézményi pénzeszköz átadás 5. (1) Az intézmény elemi költségvetésében jóváhagyott előirányzat terhére külső szerv részére utólagos elszámolási kötelezettséggel pénzeszköz, a költségvetési év során a vonatkozó jogszabály előírására figyelemmel abban az esetben adható át, ha a pénzeszköz átadásában részesülő külső szerv támogatását Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) előzetesen jóváhagyta. (2) Az intézmény elemi költségvetésében nem szereplő előirányzat terhére külső szerv részére utólagos elszámolási kötelezettséggel pénzeszköz, a költségvetési év során a vonatkozó jogszabály előírására figyelemmel Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) előzetes jóváhagyásával adható át. (3) Az (1) és (2) bekezdés alapján megkötendő pénzeszköz átadási megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) az intézmény vezetője írja alá. A megállapodás megkötéséről, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának elszámolás alapján történő ellenőrzéséről és a felhasználást igazoló bizonylatmásolat őrzéséről az intézmény gondoskodik. E bekezdés alkalmazása során a megállapodás megkötésére a továbbiakban a megfelelően irányadó.

3 (4) Amennyiben az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatból közgyűlési, bizottsági, polgármesteri vagy településrészi önkormányzati döntés alapján intézmény részére intézményfinanszírozás keretében a pénzeszköz elszámolási kötelezettséggel kerül lebontásra vagy átadásra, a 7. (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére nem kerül sor. Az intézmény a pénzeszköz felhasználásáról az intézményi szöveges beszámoló keretében számol el. 4. Önkormányzati pénzeszköz átadásának formái 6. (1) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási jogcím terhére külső szerv részére pénzeszköz átadására a) pályázati úton vagy b) egyedi döntéssel a (2) és a (3) bekezdésben szabályozott kivételekkel kizárólag a Közgyűlés hatáskörében kerülhet sor. (2) Ha az Önkormányzat költségvetésében szereplő, pénzeszközátadással kapcsolatos kiadási előirányzatban a külső szerv neve, a pénzeszköz összege, valamint az átadás tárgya megjelölésre kerül, az Önkormányzat és a külső szerv közötti megállapodás megkötéséhez újabb közgyűlési, bizottsági, polgármesteri vagy településrészi önkormányzati döntés nem szükséges. (3) Nem szükséges a Közgyűlés döntése a pénzeszközátadáshoz, de a betartása mellett a) a polgármester dönt aa) a polgármesteri keret terhére esetenként legfeljebb 500 eft erejéig, ab) a nemzetiségi önkormányzatok részére pályázati keret alapján nyújtott üzemeltetési és működési költségek esetén összeghatárra tekintet nélkül, ac) a közcélú foglalkoztatás finanszírozásához kapcsolódó önkormányzati hányad és a közcélú foglalkoztatás során felmerülő esetleges egyéb önkormányzati kiadások esetén összeghatárra tekintet nélkül, ad) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá tartozó intézményegység köznevelési feladatellátásának biztosításához szükséges pénzeszköz átadásáról intézményegységenként és alkalmanként összeghatárra tekintet nélkül, ae) az Önkormányzat kizárólagos, valamint többségi tulajdonában álló gazdasági társasága vagy az Önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságának többségi tulajdonú gazdasági társasága részére nyújtott pénzeszköz átadásáról Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában szereplő összeg erejéig, af) a sportról szóló 10/2008. (IV. 01.) rendelet 6. (4) bekezdés b)-d) pontja szerinti esetben összeghatárra tekintet nélkül, ag) az amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatása esetén összeghatárra tekintet nélkül, valamint ah) a közgyűlési határozattal a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott esetekben összeghatárra tekintet nélkül, b) a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság dönt a polgárőrök támogatására szánt támogatási keret esetében ba) a támogatási keret legalább 90%-a erejéig pályázat útján összeghatárra tekintet nélkül és

4 bb) a támogatási keret legfeljebb 10%-a erejéig pályázat nélkül, c) a Városstratégiai Bizottság dönt esetenként legfeljebb 250 eft erejéig ca) a városképi keret és cb) a Környezetvédelmi Alap terhére, valamint d) a településrészi önkormányzat dönt esetenként legfeljebb 250 eft erejéig a rendelkezésére álló kiadási előirányzat terhére. (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő a) civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret és b) egyházak támogatására szolgáló pályázati keret kiadási előirányzat terhére nyilvánosan meghirdetett pályázat útján, a Közgyűlés bizottságai által delegált egy-egy képviselőből, az alpolgármesterekből és valamennyi tanácsnokból álló értékelő munkacsoport javaslata alapján adható át pénzeszköz. 5. Önkormányzati pénzeszköz átadására vonatkozó közös szabályok 7. (1) Az Önkormányzat költségvetése terhére külső szerv részére pénzeszköz átadására - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a megállapodás megkötését követően kerülhet sor. (2) Amennyiben a költségvetésben szereplő előirányzatból közgyűlési, bizottsági, polgármesteri vagy településrészi önkormányzati döntés alapján pénzeszköz a) intézményfinanszírozás keretében intézmény részére, b) az önkormányzati feladatot feladatellátási-megállapodás keretében átvállaló külső szerv részére vagy c) az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasághoz konkrét feladat ellátására kerül lebontásra vagy átadásra, az (1) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére nem kerül sor. (3) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti pénzeszköz felhasználását Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) szakmailag érintett szervezeti egysége évenként ellenőrzi, a külső szervet beszámoltatja tevékenységéről, különös tekintettel a pénzeszköz felhasználására. 8. Azon külső szervnek nyújtható pénzeszköz, amely a) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, b) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelel, c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény összeférhetetlenségre és érintettségre vonatkozó rendelkezéseit betartja, d) ha civil szervezet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben foglalt letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének igazoltan eleget tesz, és e) a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelel.

5 9. (1) A megállapodás megkötését megelőzően a megállapodás előkészítője a szabad előirányzat rendelkezésre állását az önkormányzati analitikus nyilvántartással egyezteti. A megállapodás megkötéséről, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről és a felhasználást igazoló bizonylatmásolat őrzéséről a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége gondoskodik. (2) A megállapodás alapján a külső szerv részére a pénzeszköz a) egy összegben, a megállapodás aláírását követően folyósítható, amennyiben a pénzeszköz nem haladja meg az eft-ot, b) folyósítására szeptember 15. napja előtti döntés esetén két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, majd legelőbb a pénzeszköz felhasználását megelőző 30. napon kerülhet sor, amennyiben a pénzeszköz nem haladja meg az eft-ot, de meghaladja az eft-ot, és annak felhasználására szeptember 15-ét megelőzően kerül sor, c) folyósítására szeptember 15. napja előtti döntés esetében két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, majd ezt követően legkorábban szeptember 15. napján kerülhet sor, amennyiben a pénzeszköz nem haladja meg az eft-ot, de meghaladja az eft-ot, és annak felhasználására szeptember 15-ét követően kerül sor, d) folyósítására szeptember 15. napi vagy azt követő döntés esetében két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, a megállapodásban rögzítettek szerint kerülhet sor, amennyiben a pénzeszköz nem haladja meg az eft-ot, de meghaladja az eft-ot, vagy e) a megállapodás aláírását követően, a megállapodásban megjelölt felhasználási időpontot megelőző hónap utolsó napjáig havonta vagy negyedévente folyósítható, ha a pénzeszköz meghaladja az eft-ot. (3) Amennyiben a külső szerv részére 200 eft-nál nagyobb összegű pénzeszköz átadására kerül sor és a külső szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, a pénzeszköz folyósítása előtt a külső szerv 30 napnál nem régebbi, a NAV által kiállított a) adóigazolással vagy b) együttes adóigazolással igazolja, hogy nincs köztartozása. Az igazolás beszerzésének esetleges költségét a külső szerv viseli. Ha a külső szerv a NAV honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a pénzeszköz folyósítása előtt a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekért adatok alapján ellenőrzi, hogy a külső szerv nem rendelkezik köztartozással. (4) A (3) bekezdés szerinti igazolási kötelezettség nem vonatkozik az önkormányzati többségi tulajdonú gazdálkodó szervezetre - beleértve az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság többségi tulajdonú gazdasági szervezetét is - és az Önkormányzat által alapított alapítványra. (5) A Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a pénzeszköz folyósítását megelőzően meggyőződik arról, hogy a külső szervnek a győri önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, lejárt adótartozása és köztartozása van-e. Ha a külső szerv rendelkezik ilyen tartozással, a folyósítandó pénzeszköz összegét a tartozás összege csökkenti.

6 (6) A megállapodás tartalmazza, hogy a külső szerv az átadott pénzeszközt célirányosan felhasználja, és arról elszámol. A felhasználási és elszámolási határidő időpontja a (7)-(9) bekezdésben foglalt kivétellel nem lehet későbbi, mint a felhasználási időpontot követő 30 nap. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egysége ellenőrzi. (7) Ha a külső szerv az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról az eredeti elszámolási határidőig nem számol el, az eredeti elszámolási határidő letelte előtt igazolási kérelmet nyújthat be az eredeti elszámolási határidő módosítására. Az igazolási kérelem kedvező elbírálása esetén a módosított elszámolási határidő nem lehet későbbi, mint a tárgyév december 15. napja. (8) Ha a külső szerv az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról a (7) bekezdés szerinti módosított elszámolási határidőig nem számol el, különös méltánylást érdemlő esetben a módosított elszámolási határidő letelte előtt ismételten igazolási kérelmet nyújthat be a módosított elszámolási határidő meghosszabbítására. Az igazolási kérelem kedvező elbírálása esetén a meghosszabbított elszámolási határidő nem lehet későbbi, mint a következő év február utolsó napja. (9) Amennyiben a pénzeszköz odaítélésére, folyósítására vagy több részletben történő folyósítás esetén az utolsó részlet folyósítására november 15. napját követően kerül sor, a felhasználásra, a felhasználásról szóló elszámolásra, valamint a felhasználási határidőnek annak letelte előtti módosítására legfeljebb a következő év február utolsó napjáig terjedő határidő állapítható meg. (10) Az Önkormányzat költségvetéséből a) az Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés kiadási előirányzatának terhére, b) a Nemzetiségi önkormányzatok támogatása kiadási előirányzatának terhére, c) a Sporttámogatás - 1 % - 10/2008. (IV. 01.) R. 5. alapján kiadási előirányzatának terhére, d) a Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkormányzati hányadra és a kapcsolódó esetleges egyéb önkormányzati kiadásokra kiadási előirányzatának terhére, valamint e) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítása alá tartozó intézményegység köznevelési feladatellátásának biztosításához szükséges pénzeszközátadás esetén a jelen -ban foglalt folyósítási feltételek, felhasználási és elszámolási határidők nem alkalmazandók, helyettük a megállapodás az irányadó. (11) Amennyiben a támogatási cél megvalósítása a pénzeszköz folyósításának évében nem fejeződik be, akkor a jelen -ban foglalt folyósítási feltételek és a felhasználási határidő a támogatási cél megvalósulásához kötötten, míg az elszámolási határidő a (6) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kerülnek meghatározásra a megállapodásban. (12) Ha a külső szerv az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról a) a (6) bekezdés esetén az eredeti elszámolási határidőig, b) az eredeti elszámolási határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem elfogadása esetén a megjelölt új elszámolási határidőig, c) a (8) bekezdés esetén a meghosszabbított elszámolási határidőig, d) a (9) bekezdés esetén a tárgyévet követő év február utolsó napjáig vagy e) a (10) és (11) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, részére az új elszámolási határidő évében, valamint az azt követő két évben pénzeszköz semmilyen jogcímen nem folyósítható. (13) Ha a külső szerv

7 a) a (6) bekezdés esetén az eredeti elszámolási határidőig, b) az eredeti elszámolási határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem elfogadása esetén a megjelölt új elszámolási határidőig, c) a (8) bekezdés esetén a meghosszabbított elszámolási határidőig d) a (9) bekezdés esetén a tárgyévet követő év február utolsó napjáig vagy e) a (10) és (11) bekezdés szerinti megállapodásban meghatározott határidőig nem számol el, a pénzeszköz teljes vagy fel nem használt részét az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett az Önkormányzat számlájára az a)-e) pont szerinti határidő lejártát követő 15 napon belül visszautalja. (14) Amennyiben a külső szerv az átadott pénzeszközt vagy annak egy részét a) nem célirányosan használja fel, a pénzeszköz teljes összegét - az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett -, vagy b) nem használja fel, a pénzeszköz fel nem használt részét kamatfizetési kötelezettség nélkül az Önkormányzat számlájára a pénzeszköz felhasználásának elszámolásával egyidejűleg visszautalja. 6. Közzétételi és megőrzési kötelezettség 10. (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény alapján történő közzétételről az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége gondoskodik. (2) Ha a külső szerv részére átadott pénzeszköz felhasználása a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik, a külső szerv a felhasználás során erre figyelemmel jár el. Amennyiben jogerősen megállapítást nyer, hogy a külső szerv a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény rendelkezését megsértette, a részére átadott pénzeszköz teljes összegét az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett a jogerőre emelkedést követő 15 napon belül az Önkormányzat számlájára visszautalja. (3) A külső szerv a megállapodással kapcsolatos dokumentumokat a megállapodás felhasználás évét követ 5. év utolsó napjáig köteles megőrizni, kivéve, ha más jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt ír elő. (4) A külső szerv a pénzeszköz szabályszerű felhasználását és elszámolását vizsgáló ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervvel együttműködik. V. Fejezet Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 17. -a, 21. (2) bekezdése és 22. -a

8 azzal, hogy e rendelet hatályba lépését megelőzően megkötött megállapodás vonatkozásában alkalmazandó, valamint b) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ rendelet 51. (1) bekezdés a) pontja. (3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) GYMJVÖ rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2.5. a mindenkori költségvetési és az államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott döntési hatáskörök az abban meghatározottak szerint,. Borkai Zsolt polgármester Dr. Lipovits Szilárd jegyző

9 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) június 22-én hatályba lépő módosítása következtében a 41. (9) bekezdése alapján az államháztartáson kívüli forrás átadása és átvétele önkormányzati rendeletalkotási szabályozás tárgya. A módosítás érintette a 42. -t is, aminek következtében a képviselőtestület át nem ruházható hatásköréből kikerült az államháztartáson kívüli forrás átadása, átvétele - az alapítványi forrás átadásának és átvételének kivételével - így ezentúl a döntést a képviselő-testület átruházhatja a rendeletben foglalt feltételek szerint. RÉSZLETES INDOKOLÁS Az 1. -hoz A rendelet tárgyi és személyi hatályáról rendelkezik. A 2. -hoz A rendelet értelmezéséhez szükséges fogalmakat határozza meg. A 3. -hoz Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályokról rendelkezik. A 4. -hoz Az államháztartáson kívüli forrás átadására irányadó szabályokról rendelkezik. Az hoz Pénzeszköz átadásakor irányadó szabályokat tartalmazza az intézmények és az Önkormányzat esetében. Rendelkezik a pénzeszköz átadásának formájáról, felsorolja a képviselő-testület által a szerveire átruházott hatásköröket és sorra veszi a pénzeszköz folyósításának ütemezési határidőit. A vonatkozó előírások meghatározzák azokat a feltételeket, amely alapján a külső szerv pénzeszköz átadására jogosulttá válik, továbbá ismerteti azokat az eseteket, amikor a külső szerv a részére átadott pénzeszköz visszafizetésére köteles. Rögzíti továbbá azokat az elvárásokat, amelyeknek a külső szerv a pénzeszköz átadása után eleget tenni köteles. A 11. -hoz A rendelet hatálybaléptetésről intézkedik, egyúttal a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztő és módosuló jogszabályi rendelkezéseket jelöli meg.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap gazdálkodási és kezelési szabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben