siker és cn+elô :54 Page 5 Zsidó bevándorlás Magyarországon Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "siker és cn+elô 2006-06-28 6:54 Page 5 Zsidó bevándorlás Magyarországon Tartalom"

Átírás

1 siker és cn+elô :54 Page 5 Zsidó bevándorlás Magyarországon 5 Tartalom Szerkesztôi elôszó 7 Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon 11 Katz, Jakob: A magyar zsidóság kivételessége 31 Vörös Károly: A budapesti zsidóság két forradalom között, Gerô András: Zsidó utak magyar keretek a XIX. században Liberálisok, antiszemiták és zsidók a modern Magyarország születésekor 58 Silber, K. Michael: Zsidó kisebbség egy elmaradott gazdaságban 73 Ö. Kovács József: Zsidók a kecskeméti társadalomban a XIX. század második felében 93 Csíki Tamás: Városi zsidók Északkelet- és Kelet-Magyarországon A miskolci, a nagyváradi, a kassai és a sátoraljaújhelyi kis- és középpolgárság összehasonlító vizsgálata 133 Schweitzer Gábor: A hazai cionizmus hôskorszaka Avagy miért (nem) kellett Herzl a magyar zsidóknak? 156 Hanák Péter: A másokról alkotott kép Polgárosodás és etnikai elôítéletek a magyar társadalomban (a 19. század második felében) 167 Karády Viktor: Zsidóság és modernizáció a történelmi Magyarországon 190 Kövér György: Zsidó társadalom Tiszaeszláron a nagy per elôestéjén 218 Szabó Miklós: A magyar girondistáktól az ébredô magyarokig Az 1919-es ellenforradalmi kurzus elôtörténetébôl 256 Zeke Gyula: A nagyvárosi kultúra új formái és a zsidóság 273 Lackó Miklós: Zsidók a budapesti irodalomban,

2 siker és cn+elô :54 Page 6 6

3 siker és cn+elô :54 Page 7 Szerkesztôi elôszó 7 Szerkesztôi elôszó Kötetünk deklarált, vállalt célja, hogy a Páva utcai Holocaust Emlékhely állandó kiállításának megnyitójára prezentálja a dualizmus kori elôzményeket. Vagyis a Holocaust körüli vitákból okulva tekintsen vissza az Osztrák Magyar Monarchia évtizedeire. Ez egy izgalmas kihívás, kötetbe szerkeszteni azt, aminek végsô soron nincs köze a magyarországi zsidóság kiirtásához, de mégis egyfajta elôzményét adja. Hiszen nem a dualizmus korából, nem a sikeres asszimilációból, de még csak nem is annak a kudarcából ered a végsô megoldás. Kötetünk címét igazából némileg átalakítva egy kanadai történésztôl kölcsönöztük, nevezetesen William O. McCagg Zsidóság a Habsburg Birodalomban, címûbôl, ami sok szempontból tükrözi a szerkesztôi szándékokat. Ôt olvasva (is) átélhetjük, hogy a hazai Holocaust-kutatók, de maga a mûvelt közvélemény is általában mintegy elôzményként tekint az aranykorra, ami késôbb vesztes háború, bukott forradalmak, megalázó, országcsonkító békediktátum, az ebbe berendezkedô ellenforradalmi kurzus hatására fordult ki magából. Ez örökös vita tárgya. Holott való tény: a német megszállás nélkül nem lett volna Holocaust Magyarországon, miközben az is tény, hogy ennek hazai befogadását az elôzô negyedszázad uralkodó antiszemitizmusa készítette elô. Theodor Herzl, vagy ha jobban tetszik: Herzl Tivadar (az itt közölt tanulmányok egyikének, nevezetesen Schweitzer Gáborénak a fôszereplôje) leginkább a Dreyfus-per hatására vélte felismerni: az asszimiláció az európai zsidóság számára zsákutca, számukra a megoldás az önálló zsidó állam megteremtése lehet. Az elsô bázeli cionista világkongresszusra készülve egyfajta mérleget vont, tényként konstatálva, bizonyítva a kontinenst elárasztó antiszemitizmust. A zsidóság léte szempontjából eme európai sivatagban mindössze két kivételt vélt felfedezni, egyrészt Angliát (amely nem része a kontinensnek, s ahol alig éltek zsidók) és Magyarországot. Ez utóbbiról azonban úgy vélte, csak egyfajta átmeneti állapotról van szó, derûre ború következik, végsô soron az asszimiláció itt is, a magyar-zsidó együttélés is eleve kudarcra van ítélve. Hat évvel késôbb, 1903-ban Mezei Ernônek írt levelében (utólag) már-már profetikus jóslatot is megengedett magának, mondván: minél messzebb megy a magyarországi zsidóság az asszimilációban, annál keserûbb árat fog utóbb ezért fizetni. A Holocaustból, azt követôen, sokan valóban a próféta hangját vélték Herzl szavaiban felfedezni. Holott eredetileg, tehát még a bázeli kongresszusra készülve, Herzl pontosan megfogalmazta, milyen általa konkrétan meghatározott lépés lesz

4 siker és cn+elô :54 Page 8 8 Szerkesztôi elôszó a cezúra, amely véget vet a magyarországi aranykornak. Nevezetesen a bevándorlás korlátozására gondolt, amire a dualizmus évtizedeiben végül semmilyen formában nem került sor. Alapvetôen egyfajta séma alakult ki a Holocaustból a dualizmusra visszatekintve, amely szerint volt valamikor egy boldog, Európában egyedülálló magyar-zsidó együttélés, ami az idôk folyamán egyszerûen elromlott, vagy fordítva: éppen ezek az idealisztikus állapotok vezettek a magyarországi zsidóság pusztulásához, tették azok tárgyait olyan kiszolgáltatottá. Bár soha egyetlen, esetünkben a dualizmus kori zsidóság történetét kutató történész sem vesztette szem elôl a végkifejletet: a magyar zsidóságnak az Osztrák Magyar Monarchia felbomlása után mintegy negyedszázaddal késôbb bekövetkezô pusztulását (értsd lemészárlását), de a szakma szabályainak megfelelôen nem ezt tekintette kiindulásnak, hanem magát a történelmet. Nem a szerzôk, hanem a szerkesztô próbált ebben a kötetben a Holocaustból (annak ismeretében) visszatekinteni, viszont nem avatkozhatott be (nemhogy a történelembe, de) kollégái egyszer már megírt mûveibe sem. Egyedül Jakob Katz (nem Holocaust-kutató) volt az, aki már tanulmánya elsô mondatában nyíltan és brutálisan az európai zsidóság megsemmisítésébôl (az angol változatban: the Destruction of European Jewry) indult ki. Katz azt a tételt fogalmazta meg, hogy a sokat emlegetett zsidó szolidaritás az emancipációval véget ért, de ezt történészként tette, s éppen a magyar zsidóság egyedülálló sorsát vizsgálva. Ô tudja, ez a történész dolga, legfôbb erénye, a kortársakkal ellentétben már ismeri a folytatást, esetünkben a történet végét. Herzl viszont tévedett, ô persze nem tudhatta a Holocaustot, ezt a képtelenséget meg sem sejthette, de ezzel együtt ráérzett valamire, ami nem sokkal késôbb mégis valóság lett, a zsidó asszimiláció Magyarországon is zsákutcába jutott. Persze ehhez sok minden kellett, kezdve az Osztrák Magyar Monarchia felbomlásától, vagyis egy vesztes háborútól a demokratikus kísérlet kudarcát követô proletárdiktatúráig. Csak hát ezek jó vagy rossz válaszok voltak a kor kihívásaira, s maguk a válaszok sem derült égbôl jöttek, mindannyi benne fortyogott a történelem méhében, s csak annyiban egyedi, hogy rövid vagy hosszabb idôre minden változat (alternatíva) megmérette magát, s bukásra ítéltetett. Minden ilyen vereségnek áldozatai voltak, de ez a folyamat végül a Holocaustban kulminált. A legtöbb tanulmány közvetve, de sokszor közvetlenül is érinti a zsidó asszimiláció kérdését, s ha nem lenne történelmileg megterhelve, összességüknek, kötetünknek akár azt a címet is adhattuk volna, hogy Az asszimiláció kora. Szerzôink alapvetôen pozitívnak vagy legalábbis semlegesnek tekintik ezt a folyamatot, a dilemmát viszont Ö. Kovács József fogalmazza meg a legtömörebben, amikor felteszi a kérdést: Hogyan mérhetô az asszimiláció, és kudarcnak minôsíthetô-e, tekintettel a Holocaustra? A kérdés második felére egyfajta válasz a cím, olyan siker, amely talán eleve magában hordozta a kudarcát, McCagg szóhasználatával a válságot. Ha valódi választ keresünk, akkor nem sokra megyünk a sztereotípiákkal, így például azokkal, amelyek eleve valamiféle befogadó nemzetrôl szólnak, hiszen a befogadásnak sajátos keretét adta a török hódoltság (mai kifejezéssel: megszállás) utáni helyzet,

5 siker és cn+elô :54 Page 9 Szerkesztôi elôszó 9 vagyis az a tény, hogy az önmagában mégoly jelentôs zsidó bevándorlás hosszú ideig csak kísérôjelensége egy ennél sokkal szélesebb migrációnak, tágabban bevándorlásnak. A szerkesztô, miközben a Holocaustot tartotta szem elôtt, persze nem ilyen szempontokból szelektált, hanem hagyta, hogy megessen vele, mit tud felmutatni a történettudomány. A sokszínûség, a tudomány sokszínûsége. Valami vásári portékaként kínálja áruit, eddig rejtett vagy már korábban felismert kincseket. Persze van más, másik is, ha tetszik, a szerkesztô önkénye, hogy mit válogat, mit mutat fel tézisként és antitézisként, együtt valahol szintézisnek hiszi, de ezt végül az Olvasónak kell megtalálnia. Hivatkozhatnánk (joggal és okkal, szokás szerint) a terjedelmi korlátokra, s valóban fontos írások (elôadások, tanulmányok, könyvrészletek) maradtak ki. Volt, ami azért, mert eleve vitairatnak készült, s valóban vitát is gerjesztett, ezeket is nyilvánvalóan érdemes lenne összegyûjtve kiadni, de nem ebben a kötetben. Voltak olyan írások, amelyeknél különbözô okokból nem sikerült tisztázni a szerzôi jogokat, így (különösen sajnálatos módon) a már említett William O. McCaggkönyv esetében, amelybôl eredetileg két részletet szerettünk volna itt közölni. Ugyanakkor az említett terjedelmi korlát önmagában is nagy úrnak bizonyult, a témába vágó, nem kevésbé nívós tanulmányok legalább még két ilyen kötetet kiadnának, felsorolásuk helyett s csak példaként hivatkozunk Michel K. Silber (közölt) tanulmányára, ami eredetileg egy általa szerkesztett (hasonló) tanulmánygyûjtemény bevezetôjeként íródott, majd önálló életre kelt. Éppen ilyen minôségében hivatkozik sok esetben az ô kötetében szereplô tanulmányokra, mégsem volt még a választott korszakunkba esôknél sem lehetôségünk ezek újraközlésére. Ennél a példánál maradva, ez a döntés akkor bizonyult egyfajta valóban fájdalmas öncsonkításnak, ha az adott szerzô kimaradt válogatásunkból, nem beszélve arról, ha az adott tanulmány (eredetileg elôadás) magyarul még sohasem jelent meg. A terjedelem mellett alapvetôen pénzügyi (értsd anyagi) korlátai is voltak annak, hogy eredeti szándékunkhoz képest kevesebb fordítás készült, szép számmal válogathattunk volna ugyanis további, eredetileg németül, franciául, angolul vagy akár héberül megjelent tanulmányok közül. A másik oldalon viszont a szükség egyben erény is, annak felmutatása, hogy magyarul, Magyarországon is jelentek, jelenhettek meg a témába vágó igazi alapmûvek. S a közhiedelemmel ellentétben nem csak a rendszerváltás után. Az egyes tanulmányok keletkezésének ideje is lehetett volna egyfajta cezúra, felmutathatnánk, hogy milyen fontos és még fontosabb mûvek keletkeztek a magyarországi demokratikus fordulatot követô másfél évtizedben, de ez esetben az itt közölt tanulmányok mintegy felét (formális kritériumokra hivatkozva) el kellett volna hagynunk. Van, lett másik bája is e kötetnek: hiszen a szerkesztô nem adott senkinek megrendelést, már megjelent tanulmányokat közöl újra, lehetôvé téve a szerzôknek, hogy esetleg kiigazítsák egykor megjelent írásukat, de persze annak lényegét megôrizve. Volt, aki élt ezzel a lehetôséggel, s volt, aki pusztán csak rendelkezésre bocsátotta egyszer már megjelent írását. A szerzôk fájdalmasan nagy részének már ez a

6 siker és cn+elô :54 Page Szerkesztôi elôszó lehetôség sem adatott meg. Idôközben ugyanis meghaltak. Nincs már a szerzôk közül az élôk sorában Jakob Katz, Hanák Péter, Vörös Károly, Szabó Miklós. Ez a könyv tehát egyfajta emlékezés is, rájuk, a történetírókra, magára a történetírásra. Ezek a tanulmányok ugyanakkor semmiféle reprezentatív jelleggel nem rendelkeznek, sem a halott, sem a még élô, akár még fiatalnak számító szerzôk nem ilyen minôségükben kerültek be e kötetbe, hanem írásaik okán. Így tessenek ôket mérlegre tenni: a Holocaustból (az azt követô korból) visszatekintve, van-e maradandó mondanivalójuk a dualizmus koráról? A szerkesztôi önkénynek ugyanakkor gátat szabott a szerzôk eredeti szándéka, választott témájukat eredetileg nem lehetett vagy csak egyszerûen nem akarták korszakhatárok közé gyömöszölni, így végül a kötet összességében jóval nagyobb idôszakot fog át, mint a dualizmus néhány évtizedét. Az önkény akkor jött kényszerûen elô, amikor nagyobb mûvekbôl (egész kötetbôl) kellett egy-egy részt kiválasztani, ami óhatatlanul komoly csonkolás jelentett, az eredeti gondolatmenetbôl számos fontos, akár meghatározó momentum így kimaradt. Ennek a problémának az érzékeltetésére példaként említhetnénk Ö. Kovács Józsefnek a megjelenés idején messze nem jelentôségének megfelelôen méltatott kötetét, amely a Duna Tisza közi városi zsidóság századi társadalomtörténetét dolgozta fel mindmáig egyedülálló és példaadó módon. Ebbôl mi (igaz, a fôfejezetbôl) egyetlen várost, Kecskemétet választottuk ki, de még abból is csak a 19. század második felérôl szóló részt. Eme önkény enyhítésére viszont közöljük a fejezet összefoglalóját, ami tehát az itt nem közölt másfél évszázadot is újra áttekinti, illetve a kötet zárófejezetét, amelyben természetesen szintén találunk hivatkozásokat az itt hiányzó részekre. Miközben az ilyen kényszerekért a szerkesztô az Olvasó megértését kéri, egyben azt is jeleznie kell, hogy az eddigiektôl eltekintve nem lehet tiszte az egyes tanulmányok és szerzôik bármiféle méltatása. Ezt még a korábban felsoroltak esetében sem teheti meg, hiába tiszteli bennük azokat, akiktôl maga is a szakmát tanulta. A szerkesztô más szempontból is igyekezett minimálisra szorítani beavatkozásait. Ha az adott szerzô eredeti tanulmányában nem élt a jegyzetek lehetôségével, akkor utólag sem tartottunk ilyenekre igényt, a konkrét formát viszont igyekeztünk egységessé tenni, tehát ezek minden esetben a lap alján jelennek meg. Tiszteletben tartottuk ugyanakkor a szerzôk, esetleg kiadójuk által eredetileg választott tipográfiát, vagyis kiemeléseiket. Persze igyekeztük ezt következetessé tenni, így az idézeteket mindig dôlt betûkkel közölni, de nem adtunk utólag alcímeket, legfeljebb csak addig mentünk el az egységesítésben, hogy ezeket az alcímeket (ha eleve voltak ilyenek) az eredeti formától akár eltérôen mindig balra zártuk. Végül, de nem utolsósorban, köszönet illeti a Habsburg-kori Kutatások Közalapítványt, amelynek ösztöndíja egyáltalán lehetôvé tette a kötet összeállítását.

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243.

Educatio 2012/2 Lukács Péter: Miért hisszük el? pp. 233 243. Miért hisszük el? A magyar felsőoktatásról szóló közbeszéd, és hasonlóképpen a felsőoktatás-politikai kormányzati megállapítások világa manapság a hiedelmek, előítéletek és ideológiák világa. A valósághoz

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest

Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest GYÁNI GÁBOR Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest Carl Schorske egy elsőként negyven éve megjelent tanulmányában a városnak az európai gondolkodás újkori történetében elfoglalt,

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

A kötetek létrehozásában közreműködtek:

A kötetek létrehozásában közreműködtek: Havas 70 70I. A kötetek létrehozásában közreműködtek: Bernáth Gábor Havas Bálint Havas Fanni Hübner Dorka Kőszeg Ferenc Lengyel Gabriella Matern Éva Máté Tóth Zsuzsa Pintér József Révész Sándor Simonyi

Részletesebben

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó

Egy anekdota szerint két fiatal történész (2) az ötvenes évek gazdaságtörténetét feldolgozó Sáska Géza: Jó, hogy vége a nyolcvanas éveknek, és nem jön újra el! Iskolakultúra 2001/2 Lapunk tavaly októberi és novemberi számában adtuk közre Báthory Zoltán áttekintését a nyolcvanas évek oktatáspolitikai

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

A magyar sorsot több húron játsszák

A magyar sorsot több húron játsszák SZÁZ ÉVE SZÜLETETT KOVÁCS IMRE E SZEREDI PÁL A magyar sorsot több húron játsszák Kovács Imre emlékére (1913. március 10. 1980. október 27.) gy ember, egy cselekedet attól válik a múlt értékévé, ha azt

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

Végeredmény vagy kiindulópont?

Végeredmény vagy kiindulópont? Hungarológia Végeredmény vagy kiindulópont? kerekasztal-beszélgetés a hungarológiáról Az alább olvasható eszmecserét a 2006 nyarán rendezett hungarológiai kongresszus után tartottuk szerkesztőségünkben.

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

"Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű"

Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű Szilágyi Imre "Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű" Ciril Zlobec költő, a szlovén nemzeti kérdéssel foglalkozó számos értelmiségi egyike fogalmazta meg a fenti gondolatot. Ha az ember végigutazik

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Instabilitás és kényszer 1. Interdiszciplináris esszé a társadalmi innovációk keletkezéséről. Bevezetés.

TANULMÁNYOK. Instabilitás és kényszer 1. Interdiszciplináris esszé a társadalmi innovációk keletkezéséről. Bevezetés. Fokasz Nikosz: Instabilitás és kényszer 71 szociológiai szemle 20(2): 71 93. Instabilitás és kényszer 1 Interdiszciplináris esszé a társadalmi innovációk keletkezéséről Fokasz Nikosz fokata.bt@chello.hu

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

XENO.HU Miről szól ez a füzet?

XENO.HU Miről szól ez a füzet? 1 XENO.HU Miről szól ez a füzet? A gyűlöletről, az elutasításról, az idegenellenességről. A füzet címe XENO.HU, ahol a xeno előtag az idegenre, a másra utal, a xenofóbia szó pedig idegenellenességet, idegengyűlöletet

Részletesebben

Politikai folyamatok

Politikai folyamatok Politikai folyamatok 510 Az új pártrendszer Tóth Csaba Török Gábor 1. Bevezetés A magyar pártrendszerrel kapcsolatos irodalom egészen a kétezres évek második feléig a stabilitás kialakulására, a pártrendszer

Részletesebben

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái

Merre tovább? AZ IskolAI IntegrácIó dilemmái Merre tovább? AZ Iskolai integráció dilemmái A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai célja az Új Magyarország

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER

A HELY SZELLEME. Az elmúlt évek során mintha lassan kialakulóban GYÖRGY PÉTER A HELY SZELLEME GYÖRGY PÉTER Klaniczay Júlia, Sasvári Edit (szerk.): Törvénytelen avantgárd Galántai György balatonboglári kápolnamûterme 1970 1973 Artpool Balassi, Bp., 2003. 459. old., 4500 Ft Általában

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008.

Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008. Faragó Tamás Őri Péter (összeáll.) Az 1784 1787 évi népszámlálás II. Az Alföld, a Délvidék és a Dunántúl népességi adatai Budapest, 2008 Tartalom I.Faragó Tamás: Az első népszámlálás fennmaradt forrásanyag

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben