A LABORÁLLAT-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Elismerve az Európa Tanács (CE) 123/86 sz. Konvencióját, valamint az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LABORÁLLAT-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Elismerve az Európa Tanács (CE) 123/86 sz. Konvencióját, valamint az"

Átírás

1 A LABORÁLLAT-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Elismerve az Európa Tanács (CE) 123/86 sz. Konvencióját, valamint az Európai Gazdasági Közösségek (EEC) 609/86 sz. Direktívájának ajánlásait, a Magyar Köztársaság Országgyűlése 1998 évi XXVlll. Törvénye szellemében, a Tudományos Állatorvosi Kamara a saját keretein belül létrehoz egy önálló szakcsoportot, melynek neve Laborállat-tudományi Társaság rövidítve: LTT (Hungarian Laboratory Animal Scientist`s Society HLS). A Laborállat-tudományi Társaság (LTT) magyar, nem állami, non-profit tudományos szervezet, amely technikai-adminisztratív okokból a Tudományos Állatorvosi Kamara keretében alakul meg 1998 június 10- én. I. A társaság céljai: 1. Az LTT céljai a következők: a) az állatok kutatási célokra történő humánus használatának elősegítése az etikai alapelvek és tudomány felelőssége elismerésén keresztül; b) a laborállat-tudománnyal kapcsolatba kerülő személyeknek szakmai fórum biztosítása, ezen személyek által képviselt tudományos erő koncentrálása; 1

2 c) a laborállat-tudomány területén történő új ismeretek követése, azoknak a tagok felé folyamatos közvetítése; d) nemzetközi együttműködés kialakítása a laborállat-tudomány terén; e) a társadalom felé a tudományterület képviselete, hazai eredményeinek publikálása, a külföldi szakemberek tájékoztatása a laborállat-tudomány révén hazánkban elért eredményekről; f) közreműködés az Állatvédelmi törvény kísérleti állatok védelmére vonatkozó végrehajtási utasításainak megalkotásában; g) szoros együttműködésben a Budapesti Agrárkamara Laboratóriumiés Hobbiállat Szakosztályával, valamint az Állatorvos-tudományi Egyetemmel a 4 szintű [A: állatgondozó szakmunkás; B: laborállat szakasszisztens (technikus); C: kísérletvezető; D: inspektor] európai normáknak megfelelő (EEC 609/86) oktatási rendszer kialakításának elősegítése Magyarországon; h) szakvélemény készítése az állattartó intézmények és személyek részére az állattartó létesítményeik, az állat-egészségügyi és állattartási programjaik elkészítéséhez; i) a labor- hobby- és állatkerti állattartás- és tenyésztéstudomány hazai színvonalának emelése; j) az A és B szintű szakemberek összefogásának elősegítése; k) szakértői tevékenység végzése hatósági és bírósági eljárások esetében; 2

3 I) az alternatív technikák hazai kutatása és elterjesztése valamint az etikai kérdések fokozott vizsgálata. II. Az társaság tagsága: 1. A következő négy kategóriában csatlakozhatnak tagok az LTT-hez: a) tudományos tagok; b) intézményi tagok; c) tanácsadó és tiszteletbeli tagok; d) képviseleti tagok. 2. Tudományos tagok A laborállat-tudománnyal foglalkozó személyek, kísérleti állatok tenyésztői, gondozói, felhasználói, akik felsőfokú, vagy szakirányú középfokú végzettséggel rendelkeznek. 3. lntézményi tagok Jogi személyiséggel rendelkező az állatokat felhasználó kutatáshoz kapcsolódó termelő, forgalmazó és felhasználó intézmények. 4. Tanácsadó és tiszteletbeli tagok Az elnökségnek jogában áll volt tisztségviselőket és más személyeket tanácsadó tagnak választani, akik különösen értékes szolgálatára voltak az LTT-nek, vagy megkülönböztetett közreműködői a laborállattudománynak; 5. Képviseleti tagok 3

4 Bármely hazai kormányzati vagy egyéb szervezet, társaság vagy nemzetközi szerv képviselői, akik rokonszenveznek az LTT céljaival. III. Döntéshozó testületek: 1. A LTT döntéshozó testületei a következők: Közgyűlés Elnökség 2. Szavazások A testületek határozatképesek, ha a tagok legalább fele jelen van. Az ezen testületek által hozott döntések a megjelentek többségi szavazatával születnek (egyszerű többséggel). Szavazategyenlőség esetén az elnöknek döntő szavazata van. Kivétel az Alapszabály módosítása, amelyhez minősített többség (két-harmados) kell IV. Közgyűlés 1. A Közgyűlés az LTT legfelsőbb testülete A közgyűlés a tagokból áll; de csak a tudományos és intézményi tagnak van szavazati joga. A közgyűlésnek felel az elnökség is. 2. A LTT közgyűlése a következő jogokkal rendelkezik, és kötelezettségekkel jár: 4

5 a folyó nyilvántartás felülvizsgálata az Elnökség által, az előző ülés vége óta készített jelentés alapján, az elnök és titkár beszámolója birtokában; a közgyűlés előző ülése óta eltelt időszak auditált könyvelésének vizsgálata és jóváhagyása; a pénztárnok feloldása a felelőssége alól, a LTT munkájához szükségesnek ítélt állandó bizottságok vagy munkacsoportok létrehozása és a szükségtelenné váltak feloszlatása; az elnökségnek az LTT működési tervezetéről, politikájáról és munkatervéről szóló előterjesztés átvétele, megfontolása, módosítása vagy elfogadása a Következő közgyűlésig; az elnök, az alelnökök, a titkárok, és az elnökség többi tagjának megválasztása; az alapszabályzat átvizsgálása, módosítása és jóváhagyása, az ügyrend jóváhagyása; bármely egyéb ügy tárgyalása. 3. A közgyűlés lehet Rendes és rendkívüli közgyűlés a) Rendes közgyűlés az alakulás utáni két évben évente (1999, 2000), majd három évenként hívják össze, az elnökség által megjelölt helyen és időben. 5

6 A titkár legalább három hónappal korábban értesíti a tagokat, személyre szóló meghívók kiküldésével; b) A Rendkívüli közgyűlést a titkárok vagy az elnök hívja össze az Elnökség hozzájárulásával. Rendkívüli közgyűlés hívandó össze a tudományos és intézményi tagok összes létszáma 30%-ának kérésére, A rendkívüli közgyűlésre a meghívókat két hónappal korábban kell kiküldeni. 4. Napirend Legalább két hónappal a közgyűlés időpontja előtt a napirendi pontokra vonatkozó tagsági javaslatoknak meg kell érkeznie a titkárhoz. A napirendet a titkár legalább egy hónappal a közgyűlés előtt hozzáférhetővé teszi az LTT valamennyi tagjának. Napirendbe vehető és döntés hozható bármely pontról, ha azt a jelenlevő szavazásra jogosultak többsége jóváhagyja. 5. Jegyzőkönyv A közgyűlés kezdetén ki kell jelölni egy jegyzőkönyvvezetőt és a tagok közül a Szavazatszedő bizottságot (elnök és két tag) a közgyűlés munkájának a követésére, a szavazatszámlálásra és a jegyzőkönyv hitelesítésére. A négy személyt a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. A jegyzőkönyvvezető az ülést követő héten elkészíti a jegyzőkönyvet, amit a szavazatszedő bizottság két tagja hitelesít. Az elkészült jegyzőkönyvet az elnök és az egyik titkár ellenjegyzi. 6

7 5. Megbízás szavazásra Az a szavazati joggal rendelkező tag, aki nem tud részt venni a közgyűlésen, megbízhat egy másik tagot, hogy a nevében szavazzon. A megbízásból szavazók névsorát érvényesíttetni kell a közgyűlés kezdetén. Az elnöki szavazat nem ruházható át. A szavazás személyi kérdésekben titkos, egyébként nyílt. Az alapszabályon javasolt módosításokat legalább két hónappal előre meg kell küldeni valamennyi tagnak. V. Elnökség és tisztségviselők 1. Az Elnökség tagjai Az Elnökség 8 tagú. Tagjai: a) Az elnök, akit a tudományos, intézményi és tanácsadó tagok soraiból választ a közgyűlés b) három alelnök ugyanezen tagok közül a közgyűlés által választva, lehetőleg figyelembe véve a területi eloszlás lehetőségét (Dunántúl, Tiszántúl, Dél-Magyarország, Budapest) c) két titkár, ugyanezen tagok közül a közgyűlés által választva; d) egy elnökségi tag az összes tanácsadó ill. tiszteletbeli tagra, maguk közül választva; e) az összes intézményi tagra, maguk közül választva; 7

8 f) az a f kategóriák szerint választott elnökségi tagok rendelkeznek szavazati joggal; g) az elnökség tagjai közül egy pénztárnokot választ; h) tiszteletbeli elnök: az elnökség jogosult a tiszteletbeli elnököt választani a tagok és tiszteletbeli tagok közül a tudományterületen végzett munkásság alapján; i) Ügyvezető testület: Az elnök (távollétében az egyik kijelölt alelnök), a titkárok és ha ezek között nem szerepel a pénztárnok alkotják az ügyvezető testületet. Az ügyvezető testület tartozik felelősséggel a LTT ügyeinek intézéséért, ügyvezetéséért. A közgyűlésen az elnök, távollétében az egyik alelnök elnököl. 2. Az elnökség jogköre és kötelezettségei: Az elnökség teljes jogkörrel tevékenykedhet a LTT nevében, beleértve a pénzek beszedését, elosztását, felhasználását, tervet készít a LTT munkatervéről, munkájáról, és azt a közgyűlés elé terjeszti; előkészít bármely más ügyet a közgyűlés számára. sürgős esetben létrehozhat időközi bizottságot vagy munkacsoportot, amit a következő közgyűlés állandó bizottsággá alakíthat. az alapszabály rendelkezéseihez igazodva az elnökség megalkotja a LTT vezetésére vonatkozó Ügyrendet. Ezt és az abban történő változtatást a közgyűlés következő rendes ülésén egyszerű többséggel 8

9 kell elfogadni. Az elnökség áttekinti a tagdíj befizetéseket és az ettől függő szavazati jogokat; felfüggesztheti egy tag tagságát a következő közgyűlésig, amennyiben a társaság alapelveivel ellentétesen cselekedett; kizárhatja a tudományos és intézményi tagot, ha a számára előírt tagdíjat 2 évig nem fizeti. 3. Az elnökségi ülés Az első két évben félévente, később legalább évenként egyszer ülésezik. Rendes üléseit az egyik titkár hívja össze, de rendkívüli üléseket az ügyvezető testület, ill. az elnökség bármely 4 tagja kérésére össze kell hívni. A határozatképességhez szükséges létszám az elnökség létszámának a fele, és egyszerű többséggel határoznak. Az elnök, ha nincs jelen az elnökölő alelnök döntő szavazattal rendelkezik. 4. Az elnökségi ülés jegyzőkönyve A titkárok felelősek a jegyzőkönyv elkészítéséért, amit az elnökkel együtt szignálnak. A jegyzőkönyvről készült másolatot valamennyi elnökségi taghoz el kell juttatni az elnökségi ülés után 3 héten belül. 5. Az elnökség megválasztása: a jelölő bizottság nevezi a jelölteket az elnökségbe. A jelöltek nevét, rövid életrajzát, címét és tagsági viszonyát, a tisztséget amire jelölik; 9

10 legalább két hónappal a közgyűlés előtt ismertetni kell az LTT valamennyi választásra jogosult tagjával; a választáskor a jelölteknek jelen kell lenni, írásban kell nyilatkozniuk a jelölés elfogadásáról az egyes kategóriák (tanácsadó, tiszteletbeli és intézményi) tagjai a maguk kategóriájából titkos szavazással választják az elnökségbe az őket képviselő tagot. 6. Az elnökség szolgálati ideje: A pénztárnok kivételével az elnökségi tagok szolgálati ideje az egyik rendes közgyűléstől a következő rendes közgyűlésig tart. A pénztárnok szolgálati ideje a közgyűlést követő dec. 31-ig tart; az új pénztárnok január 1-én lép be. A titkárokat a közgyűlés kétszer választhatja újra ugyanazon tisztségben, az elnökség más tagjai megválasztásuk után egy további időszakra választhatók újra. Egy időszak letelte után a tag újra választható az elnökségbe. Az elnökség képviseleti tagjai között előforduló üresedés esetén a hiányzó taggal azonos kategóriába eső személlyel kell betölteni a megüresedett posztot az időszak hátralevő részére. Az így beválasztott személy a következő közgyűlésen újraválasztható, de további időszakra nem. VI. Pénzügyek 1. A LTT pénzkészlete a következő forrásokból származnak tagdíjak; 10

11 anyagi támogatások, adományok, pályázatok; tőkebefektetések nyeresége, kamatok. 2. Támogatás Az elnökségnek jogában áll anyagi támogatást elfogadni bármely személytől, ill. szervezettől, amely egyetért és rokonszenvez a LTT céljaival. 3. Tagdíjak A közgyűlés határozza meg a tagdíjat a tagság minden kategóriájában. Azok a tagok, akik tagdíjhátralékban vannak, nem szavazhatnak az LTT ülésein. Az elnökség felfüggesztheti bármely tag tagsági viszonyát, ha egy évnél hosszabb ideje tagdíj-hátralékban van. 4. Könyvelés A pénztárnok pontos könyvelést vezet, vagy vezettet. Az elnökség minden naptári év végén hiteles külső könyvvizsgálót kér fel a könyvelés auditálására. A pénztárnok az auditált mérlegről minden elnökségi taghoz eljuttat egy másolatot a könyvvizsgálást követő két hónapon belül. 5. A szervezet felosztása A LTT feloszlatása esetén vagyonát át kell engedni egy vagy több tudományos szervezetnek annak érdekében, hogy a LTT céljaival összhangban kerüljenek fölhasználásra. 11

12 VII. Felelősség és jogi képviselet 1. Anyagi felelősség A LTT valamennyi tagjának felelőssége az adott tag éves tagdíjának összegéig terjed. A LTT testületei nem léphetnek túl a rendelkezésükre álló költségkeretet. 2. Jogi képviselet Az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök szerepel mint a LTT jogi képviselője más szervezetekkel kapcsolatos ügyekben. Ők, vagy a jogi képviselőjük felhatalmazhatja az elnökség valamelyik tagját az ilyen jellegű ügyekben jogi képviselőként való részvételre. VIII. Az alapszabály módosítása 1. Feltételek Az alapszabályban kizárólag a közgyűlésen részvevők szavazatának csak minősített (két-harmados) többsége esetében lehet módosítást végrehajtani; az ilyen közgyűlésen a tagok felének részvétele szükséges. A módosítást 2 hónapon belül kell bevezetni az alapszabályba. 2. Az alapszabály hatálya: A Laborállat-tudományi Társaság alapszabálya az alakuló közgyűlésével, június 10-én lépett életbe. 12

13 ÜGYREND Az alapszabály általános rendelkezéseihez igazodva az elnökség megalkotta a LTT vezetésére vonatkozó ügyrendet. Ezt és az ebben történő módosítást a közgyűlés következő rendes ülésének egyszerű többséggel kell elfogadnia. I. Tagság 1. Új tag felvétele: a) az egyes kategóriákban tag lehet, akit legalább két tag ajánl, a megfelelő kategória kereteit kielégíti, és az alapszabályt elfogadja. b) tudományos és intézményi tagok belépését az elnökségnek jóvá kell hagynia nem később mint a közgyűlést következő elnökségi ülésen, vagy magán a közgyűlésen. c) tanácsadó és tiszteletbeli tagok: fölkérésük az alakulás utáni első két évben 2 évre, a továbbiakban 3 évre szól. Egy-egy időszak után az elnökség felülvizsgálja, megerősíti vagy köszönettel megvonja a megbízást. d) meghatalmazásos szavazás: Az írott és aláírt jelöléseknek a szavazók részéről meg kell érkezniük a titkárhoz a közgyűlés kezdete előtt e) munkabizottságok: A LTT alkalmas időben támogatja munkabizottságok, szervező- vagy ellenőrző csoportok vagy bizottságok létrehozását. 13

14 f) az elnökség jogosult az LTT bizottságaiba és munkacsoportjaiba beválasztani olyan személyeket, akik nem tagjai a LTT-nek; jogosult továbbá meghívni szavazásra nem jogosult megfigyelőket az üléseire, vagy a közgyűlésre. 2. A tagság megszűnik ha a tag kilép; ha a közgyűlés kizárja olyan tevékenység miatt, amely a Társaság alapelveivel nem egyezik; az elnökség kizárja tagdíjhátralék miatt. ll. Elnökségi tagságra jelölés 1. Elnökségi tagságra való jelölést a jelölő bizottság végzi, melyet az előző közgyűlés választ meg. A jelölő bizottság három tagból áll, aki nem tagja a működő elnökségnek. Az egyik titkár részt vesz a bizottság munkájában, de szavazati joggal nem rendelkezik. III. A közgyűlés 1. A közgyűlés napirendjét az elnökség határozza meg. Az elnök, a titkárok, a pénztárnok, ill. a bizottságok és munkacsoportok jelentései, valamint az LTT következő időszakra szóló munkaterve a napirenddel együtt kerülnek kiosztásra. A jelentéseket 3 héttel a közgyűlés előtt kell benyújtani a titkárnak. 14

15 A jegyzőkönyvet, melyet a jegyzőkönyvvezető írt és a szavazatszedő bizottság tagjai aláírták, az elnök és a titkárok ellenjegyeztek, valamennyi tagnak legkésőbb három hónappal a közgyűlés után el kell küldeni; a következő közgyűléssel el kell fogadtatni 2. Annak érdekében, hogy a titkár alkalmazkodni tudjon az alapszabályt előírásaihoz, a javasolt módosításokat legalább 2 hónappal a közgyűlés előtt be kell nyújtani neki, és bármilyen változtatási indítványt egy hónappal előre szét kell küldeni. IV. Elnökségi ülések 1. Az elnökség üléseire szóló meghívókat és vele együtt a napirend tervezetét legalább 2 hónappal előre el kell küldeni. Az üléseken rendkívüli és meghívott tagok is részt vehetnek, de szavazati joggal csak a választott rendes tagok rendelkeznek. 2. A távozó elnökség közvetlenül a közgyűlés előtt ülésezik. Az új elnökség első ülését a közgyűlés végeztével tartja. 3. Az alapszabályban előírt gyakorisággal kell tartani elnökségi ülést. Ha a kapcsolattartás más formáit, levél, fax, , telefon, konferencia) nem tartják elegendőnek, az elnökségi ülést gyakrabban is össze lehet hívni. V. Tagdíjak 15

16 1. Az Elnökségnek, főként a pénztárnoknak biztosítania kell, hogy az éves tagdíjak pontosan be legyenek fizetve. Amennyiben a befizetés három hónappal elmarad, ezt a pénztárnoknak jelentenie kell a következő elnökségi ülésen. Az első befizetés előtt nem jegyezhető be az új tag. Az éves tagdíj az alábbiak szerint fizetendő: Az összeget minden közgyűlésen időről időre igazítani kell az inflációhoz. Tudományos tag (diákok, doktoránsok és nyugdíjasok kivételével) tagdíja: 1000 Ft. intézményi tag Ft. 2. A tagdíjak befizetése az alapítvány elkülönített (megcímzett) alapítványi számlájára történik; a befizetésről a magánszemélyek elismervényt, az intézmények (vállalatok) számlát kapnak. A befizetett összeg csökkenti az adóalapot; ezt az elismervényen, ill. a számlán is közlik. Az elnökség akár magánszemélytől, akár intézménytől felülfizetést elfogadhat, akár az általános LTT rovatra, akár feladatra (támogatás) címezve. VI. Kiadások, költségek 1. Az LTT az első közgyűlés határozata alapján az anyagi feltételek megléte esetén belép a FELASA (Federation of European 16

17 Laboratoratory Animal Science Associations) szervezetbe, és fizeti az európai szervezet által megszabott tagdíj minimumát. 2. A LTT felhívja a Földművelési Minisztérium figyelmét az ICLAS tagság lehetőségeire, és felajánlja a képviselet személyi feltételének biztosítását. 3. Az elnökség tagjai, a tisztségviselők és egyéb személyek, akiknek munkáját az elnökség igénybe veszi, jogosultak utazási és közlekedés költségeik visszatérítésére, az alábbi elvek szerint: a) vasúti másod osztályú jegy (ha megoldható kérjük félárú utazási igazolvány használatát); b) személygépkocsi: a mindenkori nem adóköteles költségtérítés mértékéig; c) A LTT nevében külföldre utazók, ha más forrásból nem megoldható, jogosultak költségeik visszatérítésére (légi közlekedés turista osztály, szállás, étkezés, biztosítás) a szokásos hazai normatívák szerint. 4. Az anyagi lehetőségek függvényében a LTT kiírhat pályázatot, készíttethet oktatási vagy bemutatási anyagot, támogathat tanfolyamot és tananyagkészítést, honorálhat előadókat, és minden olyan tevékenységet, ami a laborállat-tudomány fejlesztését szolgálja. VII. Ösztöndíjak 17

18 1. A LTT működésének első három évében ösztöndíj nem adható; az elnökség azután az anyagi lehetőségektől függően az ezt követő közgyűlés elé terjeszti a támogatás lehetőségét. 2. A LTT segítséget nyújt külföldi ösztöndíjak megpályázásában, kiváltképp olyan fiatalok számára, akik alapvető gyakorlatot szeretnének szerezni a laborállat-tudományban, vagy olyan tapasztalt dolgozók számára, akik rövid látogatást szeretnének tenni az e területen történt legújabb fejlődés tanulmányozására. Az ösztöndíjak feltétele a megfelelő nyelvtudás, és az, hogy jelentést készítsen az elvégzett tevékenységről a titkár és a fogadó intézmény számára; a titkár a fogadó intézménytől is kérhet jelentést. Amennyiben az ösztöndíj nem tartalmazza az útiköltséget, azt az utazás megkezdése előtt a LTT elnökségétől lehet kérni. 3. A LTT megragad minden olyan pályázati lehetőséget, amely a külföldi utazások és tartózkodások költségét fedezi. 18

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2006. október 26. napján 15 órakor a Szegedi Szlovák Önkormányzatnak Szegedi Nemzetiségek Házában (Szeged Osztrovszky

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE

MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzat MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SOPRONI IFJÚSÁGI SZERVEZETE Szervezeti Működési Szabályzata PREAMBULUM A Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának hallgatói,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK JEGYZÉKE a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: DA-RIÜ KhE./Egyesület) Közgyűlésének 2011. május 30-án hozott határozatairól 1/2011. (V.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége alapszabálya 1. A Szövetség neve A Magyarországi Rendezvényszervezők é s s z o l g á l t a t ó k Szövetsége, továbbiakban Szövetség a Magyarországon

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A SOPRONI ERDÉSZ ÉS FAIPAROS DIÁKOK BARÁTI KÖRE A L A P S Z A B Á L Y A

A SOPRONI ERDÉSZ ÉS FAIPAROS DIÁKOK BARÁTI KÖRE A L A P S Z A B Á L Y A A SOPRONI ERDÉSZ ÉS FAIPAROS DIÁKOK BARÁTI KÖRE A L A P S Z A B Á L Y A A társadalmi szervezet, baráti kör és tagsága közvetlen jogelődjének tekinti az 1984-ben alakult Soproni Erdész Diákok Baráti Körét

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Javadalmazási és Jelölő Bizottságának Ügyrendje Preambulum A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA melyet Budapesten, a 2012. május 24 én tartott Közgyűlésen hozott határozatokkal összhangban foglaltak

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott//

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// 01/2012. (II.06.) ELN. elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3. Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület Elnöksége 2012. február 06-án megtartásra kerülő ülésén

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata

A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Szülői Közössége Választmányának szervezeti és működési szabályzata (Továbbiakban: SZMSZ) I. A Iskolai Szülői Közösség Választmányának

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

FOGÓDZKODÓ. I. Általános rendelkezések

FOGÓDZKODÓ. I. Általános rendelkezések FOGÓDZKODÓ Jászsági speciális ellátást igénylő gyermekek, ifjak, felnőttek szüleinek és segítő szakembereinek egyesülete SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben