A LABORÁLLAT-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Elismerve az Európa Tanács (CE) 123/86 sz. Konvencióját, valamint az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LABORÁLLAT-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Elismerve az Európa Tanács (CE) 123/86 sz. Konvencióját, valamint az"

Átírás

1 A LABORÁLLAT-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Elismerve az Európa Tanács (CE) 123/86 sz. Konvencióját, valamint az Európai Gazdasági Közösségek (EEC) 609/86 sz. Direktívájának ajánlásait, a Magyar Köztársaság Országgyűlése 1998 évi XXVlll. Törvénye szellemében, a Tudományos Állatorvosi Kamara a saját keretein belül létrehoz egy önálló szakcsoportot, melynek neve Laborállat-tudományi Társaság rövidítve: LTT (Hungarian Laboratory Animal Scientist`s Society HLS). A Laborállat-tudományi Társaság (LTT) magyar, nem állami, non-profit tudományos szervezet, amely technikai-adminisztratív okokból a Tudományos Állatorvosi Kamara keretében alakul meg 1998 június 10- én. I. A társaság céljai: 1. Az LTT céljai a következők: a) az állatok kutatási célokra történő humánus használatának elősegítése az etikai alapelvek és tudomány felelőssége elismerésén keresztül; b) a laborállat-tudománnyal kapcsolatba kerülő személyeknek szakmai fórum biztosítása, ezen személyek által képviselt tudományos erő koncentrálása; 1

2 c) a laborállat-tudomány területén történő új ismeretek követése, azoknak a tagok felé folyamatos közvetítése; d) nemzetközi együttműködés kialakítása a laborállat-tudomány terén; e) a társadalom felé a tudományterület képviselete, hazai eredményeinek publikálása, a külföldi szakemberek tájékoztatása a laborállat-tudomány révén hazánkban elért eredményekről; f) közreműködés az Állatvédelmi törvény kísérleti állatok védelmére vonatkozó végrehajtási utasításainak megalkotásában; g) szoros együttműködésben a Budapesti Agrárkamara Laboratóriumiés Hobbiállat Szakosztályával, valamint az Állatorvos-tudományi Egyetemmel a 4 szintű [A: állatgondozó szakmunkás; B: laborállat szakasszisztens (technikus); C: kísérletvezető; D: inspektor] európai normáknak megfelelő (EEC 609/86) oktatási rendszer kialakításának elősegítése Magyarországon; h) szakvélemény készítése az állattartó intézmények és személyek részére az állattartó létesítményeik, az állat-egészségügyi és állattartási programjaik elkészítéséhez; i) a labor- hobby- és állatkerti állattartás- és tenyésztéstudomány hazai színvonalának emelése; j) az A és B szintű szakemberek összefogásának elősegítése; k) szakértői tevékenység végzése hatósági és bírósági eljárások esetében; 2

3 I) az alternatív technikák hazai kutatása és elterjesztése valamint az etikai kérdések fokozott vizsgálata. II. Az társaság tagsága: 1. A következő négy kategóriában csatlakozhatnak tagok az LTT-hez: a) tudományos tagok; b) intézményi tagok; c) tanácsadó és tiszteletbeli tagok; d) képviseleti tagok. 2. Tudományos tagok A laborállat-tudománnyal foglalkozó személyek, kísérleti állatok tenyésztői, gondozói, felhasználói, akik felsőfokú, vagy szakirányú középfokú végzettséggel rendelkeznek. 3. lntézményi tagok Jogi személyiséggel rendelkező az állatokat felhasználó kutatáshoz kapcsolódó termelő, forgalmazó és felhasználó intézmények. 4. Tanácsadó és tiszteletbeli tagok Az elnökségnek jogában áll volt tisztségviselőket és más személyeket tanácsadó tagnak választani, akik különösen értékes szolgálatára voltak az LTT-nek, vagy megkülönböztetett közreműködői a laborállattudománynak; 5. Képviseleti tagok 3

4 Bármely hazai kormányzati vagy egyéb szervezet, társaság vagy nemzetközi szerv képviselői, akik rokonszenveznek az LTT céljaival. III. Döntéshozó testületek: 1. A LTT döntéshozó testületei a következők: Közgyűlés Elnökség 2. Szavazások A testületek határozatképesek, ha a tagok legalább fele jelen van. Az ezen testületek által hozott döntések a megjelentek többségi szavazatával születnek (egyszerű többséggel). Szavazategyenlőség esetén az elnöknek döntő szavazata van. Kivétel az Alapszabály módosítása, amelyhez minősített többség (két-harmados) kell IV. Közgyűlés 1. A Közgyűlés az LTT legfelsőbb testülete A közgyűlés a tagokból áll; de csak a tudományos és intézményi tagnak van szavazati joga. A közgyűlésnek felel az elnökség is. 2. A LTT közgyűlése a következő jogokkal rendelkezik, és kötelezettségekkel jár: 4

5 a folyó nyilvántartás felülvizsgálata az Elnökség által, az előző ülés vége óta készített jelentés alapján, az elnök és titkár beszámolója birtokában; a közgyűlés előző ülése óta eltelt időszak auditált könyvelésének vizsgálata és jóváhagyása; a pénztárnok feloldása a felelőssége alól, a LTT munkájához szükségesnek ítélt állandó bizottságok vagy munkacsoportok létrehozása és a szükségtelenné váltak feloszlatása; az elnökségnek az LTT működési tervezetéről, politikájáról és munkatervéről szóló előterjesztés átvétele, megfontolása, módosítása vagy elfogadása a Következő közgyűlésig; az elnök, az alelnökök, a titkárok, és az elnökség többi tagjának megválasztása; az alapszabályzat átvizsgálása, módosítása és jóváhagyása, az ügyrend jóváhagyása; bármely egyéb ügy tárgyalása. 3. A közgyűlés lehet Rendes és rendkívüli közgyűlés a) Rendes közgyűlés az alakulás utáni két évben évente (1999, 2000), majd három évenként hívják össze, az elnökség által megjelölt helyen és időben. 5

6 A titkár legalább három hónappal korábban értesíti a tagokat, személyre szóló meghívók kiküldésével; b) A Rendkívüli közgyűlést a titkárok vagy az elnök hívja össze az Elnökség hozzájárulásával. Rendkívüli közgyűlés hívandó össze a tudományos és intézményi tagok összes létszáma 30%-ának kérésére, A rendkívüli közgyűlésre a meghívókat két hónappal korábban kell kiküldeni. 4. Napirend Legalább két hónappal a közgyűlés időpontja előtt a napirendi pontokra vonatkozó tagsági javaslatoknak meg kell érkeznie a titkárhoz. A napirendet a titkár legalább egy hónappal a közgyűlés előtt hozzáférhetővé teszi az LTT valamennyi tagjának. Napirendbe vehető és döntés hozható bármely pontról, ha azt a jelenlevő szavazásra jogosultak többsége jóváhagyja. 5. Jegyzőkönyv A közgyűlés kezdetén ki kell jelölni egy jegyzőkönyvvezetőt és a tagok közül a Szavazatszedő bizottságot (elnök és két tag) a közgyűlés munkájának a követésére, a szavazatszámlálásra és a jegyzőkönyv hitelesítésére. A négy személyt a közgyűlésnek jóvá kell hagynia. A jegyzőkönyvvezető az ülést követő héten elkészíti a jegyzőkönyvet, amit a szavazatszedő bizottság két tagja hitelesít. Az elkészült jegyzőkönyvet az elnök és az egyik titkár ellenjegyzi. 6

7 5. Megbízás szavazásra Az a szavazati joggal rendelkező tag, aki nem tud részt venni a közgyűlésen, megbízhat egy másik tagot, hogy a nevében szavazzon. A megbízásból szavazók névsorát érvényesíttetni kell a közgyűlés kezdetén. Az elnöki szavazat nem ruházható át. A szavazás személyi kérdésekben titkos, egyébként nyílt. Az alapszabályon javasolt módosításokat legalább két hónappal előre meg kell küldeni valamennyi tagnak. V. Elnökség és tisztségviselők 1. Az Elnökség tagjai Az Elnökség 8 tagú. Tagjai: a) Az elnök, akit a tudományos, intézményi és tanácsadó tagok soraiból választ a közgyűlés b) három alelnök ugyanezen tagok közül a közgyűlés által választva, lehetőleg figyelembe véve a területi eloszlás lehetőségét (Dunántúl, Tiszántúl, Dél-Magyarország, Budapest) c) két titkár, ugyanezen tagok közül a közgyűlés által választva; d) egy elnökségi tag az összes tanácsadó ill. tiszteletbeli tagra, maguk közül választva; e) az összes intézményi tagra, maguk közül választva; 7

8 f) az a f kategóriák szerint választott elnökségi tagok rendelkeznek szavazati joggal; g) az elnökség tagjai közül egy pénztárnokot választ; h) tiszteletbeli elnök: az elnökség jogosult a tiszteletbeli elnököt választani a tagok és tiszteletbeli tagok közül a tudományterületen végzett munkásság alapján; i) Ügyvezető testület: Az elnök (távollétében az egyik kijelölt alelnök), a titkárok és ha ezek között nem szerepel a pénztárnok alkotják az ügyvezető testületet. Az ügyvezető testület tartozik felelősséggel a LTT ügyeinek intézéséért, ügyvezetéséért. A közgyűlésen az elnök, távollétében az egyik alelnök elnököl. 2. Az elnökség jogköre és kötelezettségei: Az elnökség teljes jogkörrel tevékenykedhet a LTT nevében, beleértve a pénzek beszedését, elosztását, felhasználását, tervet készít a LTT munkatervéről, munkájáról, és azt a közgyűlés elé terjeszti; előkészít bármely más ügyet a közgyűlés számára. sürgős esetben létrehozhat időközi bizottságot vagy munkacsoportot, amit a következő közgyűlés állandó bizottsággá alakíthat. az alapszabály rendelkezéseihez igazodva az elnökség megalkotja a LTT vezetésére vonatkozó Ügyrendet. Ezt és az abban történő változtatást a közgyűlés következő rendes ülésén egyszerű többséggel 8

9 kell elfogadni. Az elnökség áttekinti a tagdíj befizetéseket és az ettől függő szavazati jogokat; felfüggesztheti egy tag tagságát a következő közgyűlésig, amennyiben a társaság alapelveivel ellentétesen cselekedett; kizárhatja a tudományos és intézményi tagot, ha a számára előírt tagdíjat 2 évig nem fizeti. 3. Az elnökségi ülés Az első két évben félévente, később legalább évenként egyszer ülésezik. Rendes üléseit az egyik titkár hívja össze, de rendkívüli üléseket az ügyvezető testület, ill. az elnökség bármely 4 tagja kérésére össze kell hívni. A határozatképességhez szükséges létszám az elnökség létszámának a fele, és egyszerű többséggel határoznak. Az elnök, ha nincs jelen az elnökölő alelnök döntő szavazattal rendelkezik. 4. Az elnökségi ülés jegyzőkönyve A titkárok felelősek a jegyzőkönyv elkészítéséért, amit az elnökkel együtt szignálnak. A jegyzőkönyvről készült másolatot valamennyi elnökségi taghoz el kell juttatni az elnökségi ülés után 3 héten belül. 5. Az elnökség megválasztása: a jelölő bizottság nevezi a jelölteket az elnökségbe. A jelöltek nevét, rövid életrajzát, címét és tagsági viszonyát, a tisztséget amire jelölik; 9

10 legalább két hónappal a közgyűlés előtt ismertetni kell az LTT valamennyi választásra jogosult tagjával; a választáskor a jelölteknek jelen kell lenni, írásban kell nyilatkozniuk a jelölés elfogadásáról az egyes kategóriák (tanácsadó, tiszteletbeli és intézményi) tagjai a maguk kategóriájából titkos szavazással választják az elnökségbe az őket képviselő tagot. 6. Az elnökség szolgálati ideje: A pénztárnok kivételével az elnökségi tagok szolgálati ideje az egyik rendes közgyűléstől a következő rendes közgyűlésig tart. A pénztárnok szolgálati ideje a közgyűlést követő dec. 31-ig tart; az új pénztárnok január 1-én lép be. A titkárokat a közgyűlés kétszer választhatja újra ugyanazon tisztségben, az elnökség más tagjai megválasztásuk után egy további időszakra választhatók újra. Egy időszak letelte után a tag újra választható az elnökségbe. Az elnökség képviseleti tagjai között előforduló üresedés esetén a hiányzó taggal azonos kategóriába eső személlyel kell betölteni a megüresedett posztot az időszak hátralevő részére. Az így beválasztott személy a következő közgyűlésen újraválasztható, de további időszakra nem. VI. Pénzügyek 1. A LTT pénzkészlete a következő forrásokból származnak tagdíjak; 10

11 anyagi támogatások, adományok, pályázatok; tőkebefektetések nyeresége, kamatok. 2. Támogatás Az elnökségnek jogában áll anyagi támogatást elfogadni bármely személytől, ill. szervezettől, amely egyetért és rokonszenvez a LTT céljaival. 3. Tagdíjak A közgyűlés határozza meg a tagdíjat a tagság minden kategóriájában. Azok a tagok, akik tagdíjhátralékban vannak, nem szavazhatnak az LTT ülésein. Az elnökség felfüggesztheti bármely tag tagsági viszonyát, ha egy évnél hosszabb ideje tagdíj-hátralékban van. 4. Könyvelés A pénztárnok pontos könyvelést vezet, vagy vezettet. Az elnökség minden naptári év végén hiteles külső könyvvizsgálót kér fel a könyvelés auditálására. A pénztárnok az auditált mérlegről minden elnökségi taghoz eljuttat egy másolatot a könyvvizsgálást követő két hónapon belül. 5. A szervezet felosztása A LTT feloszlatása esetén vagyonát át kell engedni egy vagy több tudományos szervezetnek annak érdekében, hogy a LTT céljaival összhangban kerüljenek fölhasználásra. 11

12 VII. Felelősség és jogi képviselet 1. Anyagi felelősség A LTT valamennyi tagjának felelőssége az adott tag éves tagdíjának összegéig terjed. A LTT testületei nem léphetnek túl a rendelkezésükre álló költségkeretet. 2. Jogi képviselet Az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök szerepel mint a LTT jogi képviselője más szervezetekkel kapcsolatos ügyekben. Ők, vagy a jogi képviselőjük felhatalmazhatja az elnökség valamelyik tagját az ilyen jellegű ügyekben jogi képviselőként való részvételre. VIII. Az alapszabály módosítása 1. Feltételek Az alapszabályban kizárólag a közgyűlésen részvevők szavazatának csak minősített (két-harmados) többsége esetében lehet módosítást végrehajtani; az ilyen közgyűlésen a tagok felének részvétele szükséges. A módosítást 2 hónapon belül kell bevezetni az alapszabályba. 2. Az alapszabály hatálya: A Laborállat-tudományi Társaság alapszabálya az alakuló közgyűlésével, június 10-én lépett életbe. 12

13 ÜGYREND Az alapszabály általános rendelkezéseihez igazodva az elnökség megalkotta a LTT vezetésére vonatkozó ügyrendet. Ezt és az ebben történő módosítást a közgyűlés következő rendes ülésének egyszerű többséggel kell elfogadnia. I. Tagság 1. Új tag felvétele: a) az egyes kategóriákban tag lehet, akit legalább két tag ajánl, a megfelelő kategória kereteit kielégíti, és az alapszabályt elfogadja. b) tudományos és intézményi tagok belépését az elnökségnek jóvá kell hagynia nem később mint a közgyűlést következő elnökségi ülésen, vagy magán a közgyűlésen. c) tanácsadó és tiszteletbeli tagok: fölkérésük az alakulás utáni első két évben 2 évre, a továbbiakban 3 évre szól. Egy-egy időszak után az elnökség felülvizsgálja, megerősíti vagy köszönettel megvonja a megbízást. d) meghatalmazásos szavazás: Az írott és aláírt jelöléseknek a szavazók részéről meg kell érkezniük a titkárhoz a közgyűlés kezdete előtt e) munkabizottságok: A LTT alkalmas időben támogatja munkabizottságok, szervező- vagy ellenőrző csoportok vagy bizottságok létrehozását. 13

14 f) az elnökség jogosult az LTT bizottságaiba és munkacsoportjaiba beválasztani olyan személyeket, akik nem tagjai a LTT-nek; jogosult továbbá meghívni szavazásra nem jogosult megfigyelőket az üléseire, vagy a közgyűlésre. 2. A tagság megszűnik ha a tag kilép; ha a közgyűlés kizárja olyan tevékenység miatt, amely a Társaság alapelveivel nem egyezik; az elnökség kizárja tagdíjhátralék miatt. ll. Elnökségi tagságra jelölés 1. Elnökségi tagságra való jelölést a jelölő bizottság végzi, melyet az előző közgyűlés választ meg. A jelölő bizottság három tagból áll, aki nem tagja a működő elnökségnek. Az egyik titkár részt vesz a bizottság munkájában, de szavazati joggal nem rendelkezik. III. A közgyűlés 1. A közgyűlés napirendjét az elnökség határozza meg. Az elnök, a titkárok, a pénztárnok, ill. a bizottságok és munkacsoportok jelentései, valamint az LTT következő időszakra szóló munkaterve a napirenddel együtt kerülnek kiosztásra. A jelentéseket 3 héttel a közgyűlés előtt kell benyújtani a titkárnak. 14

15 A jegyzőkönyvet, melyet a jegyzőkönyvvezető írt és a szavazatszedő bizottság tagjai aláírták, az elnök és a titkárok ellenjegyeztek, valamennyi tagnak legkésőbb három hónappal a közgyűlés után el kell küldeni; a következő közgyűléssel el kell fogadtatni 2. Annak érdekében, hogy a titkár alkalmazkodni tudjon az alapszabályt előírásaihoz, a javasolt módosításokat legalább 2 hónappal a közgyűlés előtt be kell nyújtani neki, és bármilyen változtatási indítványt egy hónappal előre szét kell küldeni. IV. Elnökségi ülések 1. Az elnökség üléseire szóló meghívókat és vele együtt a napirend tervezetét legalább 2 hónappal előre el kell küldeni. Az üléseken rendkívüli és meghívott tagok is részt vehetnek, de szavazati joggal csak a választott rendes tagok rendelkeznek. 2. A távozó elnökség közvetlenül a közgyűlés előtt ülésezik. Az új elnökség első ülését a közgyűlés végeztével tartja. 3. Az alapszabályban előírt gyakorisággal kell tartani elnökségi ülést. Ha a kapcsolattartás más formáit, levél, fax, , telefon, konferencia) nem tartják elegendőnek, az elnökségi ülést gyakrabban is össze lehet hívni. V. Tagdíjak 15

16 1. Az Elnökségnek, főként a pénztárnoknak biztosítania kell, hogy az éves tagdíjak pontosan be legyenek fizetve. Amennyiben a befizetés három hónappal elmarad, ezt a pénztárnoknak jelentenie kell a következő elnökségi ülésen. Az első befizetés előtt nem jegyezhető be az új tag. Az éves tagdíj az alábbiak szerint fizetendő: Az összeget minden közgyűlésen időről időre igazítani kell az inflációhoz. Tudományos tag (diákok, doktoránsok és nyugdíjasok kivételével) tagdíja: 1000 Ft. intézményi tag Ft. 2. A tagdíjak befizetése az alapítvány elkülönített (megcímzett) alapítványi számlájára történik; a befizetésről a magánszemélyek elismervényt, az intézmények (vállalatok) számlát kapnak. A befizetett összeg csökkenti az adóalapot; ezt az elismervényen, ill. a számlán is közlik. Az elnökség akár magánszemélytől, akár intézménytől felülfizetést elfogadhat, akár az általános LTT rovatra, akár feladatra (támogatás) címezve. VI. Kiadások, költségek 1. Az LTT az első közgyűlés határozata alapján az anyagi feltételek megléte esetén belép a FELASA (Federation of European 16

17 Laboratoratory Animal Science Associations) szervezetbe, és fizeti az európai szervezet által megszabott tagdíj minimumát. 2. A LTT felhívja a Földművelési Minisztérium figyelmét az ICLAS tagság lehetőségeire, és felajánlja a képviselet személyi feltételének biztosítását. 3. Az elnökség tagjai, a tisztségviselők és egyéb személyek, akiknek munkáját az elnökség igénybe veszi, jogosultak utazási és közlekedés költségeik visszatérítésére, az alábbi elvek szerint: a) vasúti másod osztályú jegy (ha megoldható kérjük félárú utazási igazolvány használatát); b) személygépkocsi: a mindenkori nem adóköteles költségtérítés mértékéig; c) A LTT nevében külföldre utazók, ha más forrásból nem megoldható, jogosultak költségeik visszatérítésére (légi közlekedés turista osztály, szállás, étkezés, biztosítás) a szokásos hazai normatívák szerint. 4. Az anyagi lehetőségek függvényében a LTT kiírhat pályázatot, készíttethet oktatási vagy bemutatási anyagot, támogathat tanfolyamot és tananyagkészítést, honorálhat előadókat, és minden olyan tevékenységet, ami a laborállat-tudomány fejlesztését szolgálja. VII. Ösztöndíjak 17

18 1. A LTT működésének első három évében ösztöndíj nem adható; az elnökség azután az anyagi lehetőségektől függően az ezt követő közgyűlés elé terjeszti a támogatás lehetőségét. 2. A LTT segítséget nyújt külföldi ösztöndíjak megpályázásában, kiváltképp olyan fiatalok számára, akik alapvető gyakorlatot szeretnének szerezni a laborállat-tudományban, vagy olyan tapasztalt dolgozók számára, akik rövid látogatást szeretnének tenni az e területen történt legújabb fejlődés tanulmányozására. Az ösztöndíjak feltétele a megfelelő nyelvtudás, és az, hogy jelentést készítsen az elvégzett tevékenységről a titkár és a fogadó intézmény számára; a titkár a fogadó intézménytől is kérhet jelentést. Amennyiben az ösztöndíj nem tartalmazza az útiköltséget, azt az utazás megkezdése előtt a LTT elnökségétől lehet kérni. 3. A LTT megragad minden olyan pályázati lehetőséget, amely a külföldi utazások és tartózkodások költségét fedezi. 18

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben a 2013. május 31. napján tartott közgyűlésen meghozott módosításokkal (a módosítások vastag dőlt betűvel kerültek jelölésre) A jelen egységes

Részletesebben

A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.0. A szervezet magyar neve: MAGYAR NEUROSZONOLÓGIAI TÁRSASÁG A szervezet angol elnevezése: HUNGARIAN SOCIETY OF NEUROSONOLOGY

Részletesebben

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete a l a p s z a b á l y á n a k e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l á s á r ó l a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával

Részletesebben

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület"

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület" Győr, 2011. szeptember 2. 1 ALAPSZABÁLY < HAJNAL ISTVÁN KÖR - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET >

Részletesebben

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010.

MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2010. A MAGYAR SZÍNHÁZTECHNIKAI SZÖVETSÉG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA I. A SZERVEZET NEVE: Magyar Színháztechnikai Szövetség

Részletesebben

A Magyar Családterápiás Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Családterápiás Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Családterápiás Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a

Részletesebben

MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG

MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 20143. 1. oldal, összesen: 12 I. Általános rendelkezések Jelen Alapszabály a Magyar Piarista Diákszövetség egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya. A Magyar

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁSI SZAKMAI KOLLÉGIUM Új Alapszabálya (a 2010. február 11-ei, a 2010. május 27-ei, a 2010. december 7-ei, a 2012. november 15-ei, 2013. november 21-ei, 2014. május 29-ei módosításokkal

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Alapszabálya

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Alapszabálya Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület neve: Eötvös Loránd Fizikai Társulat (a továbbiakban: Társulat) angolul: Roland Eötvös Physical Society, Hungary

Részletesebben

Előterjesztés a Magyar Vívó Szövetség közgyűlése részére az Alapszabály módosítására MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2009.

Előterjesztés a Magyar Vívó Szövetség közgyűlése részére az Alapszabály módosítására MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2009. Előterjesztés a Magyar Vívó Szövetség közgyűlése részére az Alapszabály módosítására A MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2009. Előterjesztő: Dr. Erős János elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A

Részletesebben

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya

A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya I. Általános szabályok A Magyar Edzők Társaságának alapszabálya 1. A társaság neve: Magyar Edzők Társasága (rövidítve: MET). 2. A társaság működési területe: Magyarország 3. A társaság székhelye: 1146

Részletesebben

Alapszabály. Preambulum

Alapszabály. Preambulum Alapszabály Preambulum A Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület tagjai elkötelezettek abban, hogy az ifjúság számára szervezett fórum jöjjön létre Magyarországon az egymással, a mindenkori döntéshozókkal, valamint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2009. április 9.

ALAPSZABÁLY 2009. április 9. ALAPSZABÁLY 2009. április 9. 2 ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. Szervezet neve: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) 2.

Részletesebben

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI

Alapszabály I. AZ EGYESÜLET ADATAI Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Alapszabály A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület 2008. február 27-én alakult és a Fővárosi Bíróság 12886. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába

Részletesebben

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a. I. Az Egyesület adatai Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) A l a p s z a b á l y a I. Az Egyesület adatai 1. A Szervezet neve: Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület Nevének rövidítése: KARD Székhelye:

Részletesebben

ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7.

ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7. ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7. 1. Az Egyesület neve és székhelye Országos Mediációs Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Országos

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Szövetség az emberi jogokért, a közösségi integrációért és a pszichiátriai ellátórendszer reformjáért A szervezet rövidített elnevezése: Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2010. május 29.)

A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2010. május 29.) A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2010. május 29.) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Elektrotechnikai Egyesület rövidítése: MEE

Részletesebben

A Magyar Energetikai Társaság Alapszabálya

A Magyar Energetikai Társaság Alapszabálya A Magyar Energetikai Társaság Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Társaság neve: MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG angolul: Hungarian Energy Association németül: Ungarische Gesellschaft für Energetik

Részletesebben

A Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága egyesületi alapszabályzata

A Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága egyesületi alapszabályzata A Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága egyesületi alapszabályzata melyet az alapító tagok az alapító taggyűlésen elfogadtak, s melyet a 2003. június 02-án megtartott Közgyűlés a közhasznú

Részletesebben

A Magyar Családterápiás Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A Magyar Családterápiás Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Magyar Családterápiás Egyesület Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben