Nyitott. Szemle. Húsvéti népszokások. Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 2. szám Tartalom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyitott. Szemle. Húsvéti népszokások. Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 2. szám 2009. Tartalom:"

Átírás

1 Nyitott Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat Szemle A keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, a feltámadás, a megváltás alapgondolatát foglalja magában. A húsvét ünnepe napjainkban is megőrizte tavaszünnep jellegét, felelevenítve az ősi tavaszköszöntő népszokásokat, a termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket, melyek mellett tovább él a keresztény ünnep gazdag szokásvilága. A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez. E népszokások nagyrészt nem épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint a falusi közösségek ünnepi szokásai maradtak fenn. A húsvétot megelőző farsangi időszak mulatságai a tél legyőzését, a tavasz megérkezését ünneplik. Európa-szerte elterjedt szokás a telet jelképező szalmabábu elpusztítása, elégetése vagy vízbe fojtása. Nálunk egyes vidékeken a bábu neve kisze, kice, s virágvasárnapi szokásainkat teszi színesebbé. A mulatságok és a böjti időszak találkozásának jellegzetes népi játéka Konc vajda és Cibere vajda, a farsang és a böjt tréfás háborúsága volt. A húshagyókeddi (farsang utolsó napja) játék szereplői szalmabábok, s a legyőzött Ciberét végigvitték a falun, elégették, vízbe vetették, vagy keresztüldobták a templom kerítésén, hogy elűzzék a betegséget, az éhséget. Húsvéti népszokások A böjt alatt régen főleg kenyeret, száraz növényi étkeket ettek. A hosszú böjti időszakot kisebb ünnepek tagolják. A magyar néphagyományban a közbeeső vasárnapoknak nevük volt: a másodiké gulyásvasárnap, az ötödiké feketevasárnap, a hatodiké virágvasárnap. Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti ünnepsorozat része. A magyar népszokások ezen a napon a zöldág-hordás, más néven villőzés: a termékenységet segítő eljárás. Az ággal megütögették a fiatal lányokat, menyecskéket. A barkaszentelés a keresztény és a pogány szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot megelőző szombaton a gyerekek barkát szednek. A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik. A szentelt barkának bajelhárító szerepe van. A moldvai csángók fűzfa sípot fújnak, habajgatnak, ezzel keltik fel a tavaszt. Sok helyen zajos határkerülést tartanak, mellyel a rossz szellemeket űzik el. A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat követik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a Rómába ment harangokat a fiúk kereplőkkel helyettesítik. Az étrendbe e napon valamilyen zöldet, parajt, salátát iktatnak. Pilátus-égetés is e nap szokása, mikor a Pilátust jelképező bábut elégetik, megverik. I. évfolyam 2. szám 2009 Tartalom: A 1848/49-es szabadságharc kisvárdai vonatkozásai 2. oldal Élő-világ 4. oldal A cukorbetegség 6. oldal Lemosó permetezés 7. oldal Sor(s)ok között II. 8. oldal Egészség-életmód 9. oldal Csángó Mitológia 10. oldal Egészség-életmód 11. oldal

2 Kultúra Néző István A 1848/49-es szabadságharc kisvárdai vonatkozásai A pesti forradalom látványos és közismert mozzanatai ugyan egyik pillanatról a másikra játszódtak le, de A világra szóló 48- iki zivatarok előpostái, már 47. vége felé oda rajzolódtak a politikai-kivált nyugati láthatár égboltjára,- akkor kezdették ezen kifejezést, talán először használni: van valami a levegőben - írta a kisvárdai kortárs. Kisvárdára március 20-án jutott el a változások híre, amikor a Pozsonyban tanuló Somogyi Rezső szüleihez írott levelében beszámolt az országgyűlésen történtekről, és az ekkor érkezett újságok is hírt adtak azon fejleményekről, melyeknek folyományaként március 25-én a megyei Központi Választmány határozatot hozott az ún. mozdítható nemzetőrség létrehozásáról, melynek rendfenntartó szerepet szántak. A Kisvárdai járás nemzetőreinek feje az anarcsi földbirtokos, Czóbel Imre huszárfőhadnagy lett, aki kapitányi rangot kapott. Április 6-án Kisvárdán a Városi Köztanácskozás és Közcsendességi Bizottmány ülésén a rend biztosítására határozatokat hoztak, s a városban is megalakult a nemzetőrség, melynek tagjai a főbb utcákon és a városházán teljesítettek szolgálatot. Április 28-án a megyei közgyűlés döntött a nemzetőrségi öszszeírások megkezdéséről. A jogszabály vagyonhoz kötötte a nemzetőrséghez felveendőket, de lehetőséget adott arra is, hogy az arra alkalmas, de szegényebb embereket is összeírják. Az egész járásban nemzetőrt szedtek számba, a lakosú Kisvárdán 120-at, ők gyalogosak voltak és önként jelentkeztek szolgálatra. Egyénenként 276 nemzetőrségtől idegenkedőt jegyeztek fel, de pl. Anarcsról, Kis- és Nagybákáról, Dögéről, Kanyárról, Papról és Tuzsérról azt írták, hogy egyetemlegesen ellenszegülnek a nemzetőri szolgálatnak. Május végén megkezdődött az összeírt nemzetőrök kiképzése. Kisvárdára a 37. gyalogezred 3. zászlóaljától érkeztek kiképzők, de még ezt megelőzően sor került egy másikra. Kazinczy Ferenc első gyermeke, Kazinczy Lajos, a később Aradon október 25-én kivégzett honvéd-tábornok 1848 elején Gyulaházán, nővérénél, Ifigéniánál (Becske Lajosnénál) tartózkodott. Itt érte őt a forradalom híre, mire Kazinczy azonnal szolgálattételre jelentkezett Kisvárdán, és az itt alakított nemzetőrséget ő tanította a katonai gyakorlatokra. Június végén a közel fős megyei nemzetőrséget három zászlóaljba osztották be, a Kisvárdai járás a Nyírbátori járás nemzetőreivel a 3. zászlóaljat alkotta. A kisvárdai század tisztikarából Désy Imre főhadnagy, Kastal István hadnagy, Bartha Imre alhadnagy, Lúza György és Saller Ferenc őrmesterek nevét ismerjük. Az Életképek című folyóirat is megemlékezett a kisvárdai eseményekről, írván, hogy: Harcfiai, köztök több úri család ivadék, s a helybeli hat Káplány, népességéhez képest más községek felett állottak ki. A nemzetőrség mellett megkezdődött a honvédség szervezése is. A honvédek 3 évi szolgálatot vállaltak, belépéskor 20 pengőforint foglalót, majd havi zsoldot kaptak, ki-ki rangja szerint. A belépés önként történt, viszont a meggyőzést azzal segítették elő, hogy mindenhová toborzó biztosokat küldtek megfelelő felszereléssel, ami jelen esetben cigányzenészeket, verbunkost járó katonákat vagy táncosokat, szekereken szállított hordó borokat és pálinkát jelentett. A Kállóban működő hadfogó bizottság a megyéből 623 embert sorozott be a 10. honvédzászlóaljhoz és 230-at a Turszky gyalogezredhez. Az említett 10. zászlóalj katonái közé a Kisvárdai járásból 53-an álltak be, s ennek egyötödét Kisvárda adta. A 10. zászlóalj július 28-án indult Szemere Pál őrnagy parancsnoksága alatt Debrecenből a déli táborba a lázongó szerbek megfékezésére, szeptember 2-án a perlaszi tábor elfoglalásával estek át a tűzkeresztségen, majd ezt követően szinte minden csatában, pl. a tavaszi hadjáratban, Buda visszafoglalásában is részt vettek, s végül Világosnál tették le a fegyvert. Augusztus 13-án a kormány önkéntesen ajánlkozó nemzetőrökből álló sereg felállítását írta elő. Kisvárdát a lakosság számának figyelembevételével 16 nemzetőr kiállítására kötelezték. A jelentkezőket a Casinó-termében fogadták, a zászlóaljat szeptember 10-én a kállói piacon eskették fel a zászlóra, a hónap végén pedig Pestre indították őket. Parancsnokuk Patay István volt. Október elején Perczel Mór dandárjában harcoltak, majd rendes honvédzászlóaljjá alakulva a 48-as sorszámot kapták, de megtartották a szabolcsi előnevet. Rakovszky Sámuel parancsnoksága alatt sok dicsőséget szereztek, a komáromi várőrség részeként tették le a fegyvert 1849 őszén. Zászlójukat ma a megyei múzeumban őrzik. 2

3 Kultúra A Casinó termeiben alakult meg az ún. verespántlikás szabadcsapatnak egy része is, amely Szabolcs-, Szatmár- és Bereg megyei csapatok részeként november 25-én Désnél vereséget szenvedett Katona Miklós őrnagy vezetése alatt. Nem mindenki volt azonban buzgó hazafi. Augusztus 26-án elfogadták a katonaállítási törvényt, amelynek értelmében a járásban 440 embert kellett besorozni, ebből Kisvárdára 38 fő jutott. Amikor Irinyi István főszolgabíró elrendelte, hogy a községek elöljárói és a lelkészek ismertessék a néppel a toborzásról szóló rendeletet, ennek kapcsán Kaszap Pál kisvárdai esküdt azt jelentette a főszolgabírónak, hogy a helybeli Tiszteletes Székely József Úr -amint a templomból kijöttek- megszólította a híveket, el ne mennének, amennyiben a ministerium rendeletét a káplány úrral el fogja olvastatni. Amint úgy is történt, hogy a káplány olvasni kezdte. Mire Kis várdai Kozma István azt mondta, hogy jobb volna, ha a miniszterium azon rendelettel a seggét kitörülné. November 6-án a megyei bizottság ülésén határozatot hoztak arról, hogy a megyében lévő újoncokból egy új honvédzászlóaljat kell szervezni. Ez lett a 43. számú zászlóalj. November 8-án a járásból már 224-főt sikerült kiállítani, a hiányzó 216 személyből leginkább Kisvárda vette (illetve nem vette) ki a részét. A 43. zászlóalj is hamarosan harcba indult. December 6-án Schlick altábornagy betört Magyarországra, december 28-án Szikszónál történt meg az első ütközet, ekkor a 43. sz. zászlóalj felszerelése főleg csak lándzsából állt, ezért tartalékban voltak. A zászlóalj január elején Kassa alatt volt, 23-án Bodrogkeresztúrnál már győztes szuronyrohamot indított, ezt követően több csatában vett részt, s a temesvári vesztes csata után tette le a fegyvert április 24-én az országgyűlés újabb katona kiállításáról rendelkezett, ebből a megyére 867 fő esett, ezt a számot szokás szerint tovább osztották a településekre. Kisvárdának 13 katonát kellett volna besoroznia, június 11-ig a város 10 főt adott, június 21-ig újabb 2 főt, a hiányzó 1 újonc már nem befolyásolta a szabadságharcot, mert az az orosz beavatkozáskor eldőlt. Péchy László alispán június 25-én ugyan még minden szolgabírónak kötelességévé tette, hogy helységenként a népet vasvillával s kaszával felfegyverezve, és 8 napi élelemmel ellátva rögtön indítsa a Tisza partjára. Nevezetesen a K.Várdai járás menjen Záhonyhoz és Leányvárhoz A kormány által kinevezett népfölkelési vezér, Korponay ezredes július 17-én a vármegyét arra utasította, hogy egy héten belül két, egyenként 600 főből álló gyalogos zászlóaljat és két, egyenként 200 főből álló lovas osztagot állítson ki arra az időre, amíg az oroszok az ország határain belül vannak. A Kisvárdai járás népfölkelőinek gyülekezési helyéül Pálcán jelölték ki, Záhonynál és Leányvárnál kellett volna figyelniük, hogy hol akar az orosz sereg átkelni a Tiszán. A gyalogos fölkelők harcba nem bocsátkoztak, de nem is volt baj, hiszen csak parasztlándzsákkal, kaszákkal és baltákkal voltak felfegyverkezve. Augusztusban a lakossággal együtt a rendeletekből és a menekültektől tudták meg a világosi fegyverletétel hírét. A szabadságharc elbukott, de a hősöket a közvetlen utókor nem feledte el. Már 1861 márciusában Kisvárdán Honvédegylet alakult, a megemlékezések azonban csak a kiegyezés utáni korszakban kaptak nagyobb teret. Ekkor még az élőket is ünnepelhették, hiszen pl ben is többen éltek az egykori kisvárdai harcosok közül: Tajthi Timót (százados), Hrabovszky Rudolf (főhadnagy), Somogyi Rezső, (főhadnagy), Sümeghi István (őrmester), Zakár István (őrmester). Közhonvédek voltak: Bíró János, Danziger Mór, Seres Ignácz. Legtovább élt az a Sarvay Elek, aki Nyíregyházára költözött, és 1915-ben, 90 évesen hunyt el. Kisvárdának leghosszabb ideig élő 48-as honvéde Somogyi Rezső gyógyszerész volt, aki 1907-ben hunyt el. Ma már mindössze őt tartják nyilván, mint egykori 48-as harcost. Az ő sírját minden évben megkoszorúzzák, a többi kisvárdai katonát pedig mára elfelejtette az emlékezet. Az 1848-as szabolcsi honvéd zászlóalj zászlaja FELHÍVÁS! Újságunk arculata még alakulóban van, ezért a segítségüket kérjük. Minden kedves olvasónk kreativitására szükségünk van! Pályázatot hirdetünk logókészítésre valamint arculattervezésre. Ötleteiket kérjük küldjék el a címre, és kreatív ötletes pályázatukat elbíráljuk. A legjobbak értékes ajándékban részesülnek, valamint lapunk következő számában az ötleteit figyelembe vesszük. A szerkesztőség 3

4 Élő-világ Dr. Mezey Károly A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület örökös tagja Már úton van hazafelé a tavasz hírnöke: Az Alföldön, kiváltképpen falun élő magyar ember arca felderül, amikor a hosszú téli csendesség és csepergő tavaszelő után egyszer csak meghallja a gólya kelepelést és megpillantja ezt a kedves jól ismert fekete-fehér ruhájú, de élénk piros lábú és hosszú csőrű madárbarátját, akit múlt augusztusban látott utoljára. Tudja, hogy ez a magasan keringő vagy már kéményen, villanyoszlopon megpihenő madár meghozta a tavaszt! A gólya a magyar ember kedves madara. Népünk iránta táplált érzelmeit és érkezésének a tavasszal összekötő várakozását oly szépen fejezi ki Tompa Mihály : 4 Megenyhült a lég, virul a határ S Te újra itt vagy, jó gólya - madár! Az ócska fészket megigazgatod, Hogy ott költhesd pelyhes magzatod. A gólya piros lábára utal az a gyermek mondóka amit az én gyerekkoromban örömmel skandáltunk, ha megpillantottuk az első érkező gólyát: Gólya, gólya, gilice! Mitől véres a lábad? Török gyerek megvágta, Magyar gyerek gyógyítja Síppal, dobbal, Nádi hegedűvel. S hogy milyen becsben vagy ez a szép madár Euróba szerte mutatja, hogy még Finnországban is gólya hozza a kisbabát, hol ott az ezer tó országában nem fészkel a gólyamadár. Hazai népszerűségére utal, hogy több magyar tájon helyi nevet is kapott. Nevezik eszterágnak, czakónak, kosztának, (Székelyföldön) és gogónak is. A gólya aztán bizalommal hálálja meg a szeretet: odahúzódik az ember közelségébe. Fészkét településeink villanyoszlopaira rakja, ritkábban kéményekre, vagy épületek tetejére. Régebben főleg kémények, istálló, csűr, vagy akoltetők, kazlak és udvaron álló öreg fák voltak fészkelő helyei. Ma már eltűntek az oldal füstnyílású kémények, ritka a nagy derék akácfa az udvarokban, nincs kútágas és boglya sem, hiszen a szalmát bálázzák és eltűntek a nádtetős csűrök, aklok és istállók a falusi portákról. Érdekes megfigyelni, hogy leginkább falvaink fő utcájára rakja fészkét és csak ritkán a falú szélére. Jól látható ez Dögén, Szabolcsveresmarton, Kékcsén, Tiszakanyáron vagy Dombrádon. De nem csak bizalommal van az ember lakta települések iránt, hanem hűséggel is. Ugyan az a gólya jön vissza fészkére, amelyik onnan ősszel eltávozott. Gondoljunk bele! A mi gólyáink vándor útja a Boszporuszon át Törökországon, Izraelen, Szuezen keresztül a Nílus mentén Kelet-Afrikán át, egészen Dél-Afrikáig tart. Onnan km-ről talál vissza mondjuk Kisvárdára a Dózsa György úton a Lidl üzlettel szemben lévő fészkére! Feltéve persze ha túléli az oda-vissza km-es utat, ami alatt gyakran viharok, vagy tikkasztó kánikula, sivatagi táplálékhiány gyérítik soraikat. Az is előfordul, hogy némelyik országban vadásznak rájuk. Volt gólya, amelyik testében nyílvesszővel érkezett haza. A gólya állománya egész Európában csökkent, némelyik nyugat-európai országból el is tűnt. Nálunk a múltszázad közepétől máig harmadára csökkent a számuk, de még így is Európában a második legnagyobb gólya populációval rendelkezünk. A magyar hivatalos természetvédelem és a leghatékonyabb természetvédő civil szervezet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kiemelt programja a gólyavédelem. Ez elsősorban a fészkelő helyek biztonságos megteremtését jelenti. Mintegy 50 éve kezdtek a gólyák egyre inkább villanyoszlopra fészkelni, de hamar kiderült, hogy gyakran a vezetékeket is érintő fészkelés nem csak gazdasági károkat okoz, hanem sokszor a gólyák halálát is áramütés révén. Nagy program indult a veszély elkerülésére. A villanyoszlopokra a Mol máig tartó anyagi segítségével és az áramszolgáltató cégek technikai közreműködésével több ezer fémmagasító kínál fészkelési lehetőséget az oszlopok tetején. A gólya fészkek kb. 60 %-a ma már ezekre épül. Emellett különösen a keresztrudas magasfeszültségű oszlopokra olyan szigetelő papucsok tízezreit helyezték fel, ami nem csak a gólya, hanem sok más pl. ragadozó madár életét menti meg. A magyar gólya állomány ma kb pár s az országos megoszlásban épp az észak-keleti megyékben a leggyakoribb a gólya. Szabolcs-Szatmár Beregben mintegy 550 pár fészkel. A mi pátriánk, Kisvárda és környéke a Rétköz vidéke kiváló gólyatartó terület volt a sok vizes rét miatt, de a mezőgazdaság modernizálása során ezeket lecsapolták s így sok táplálkozási terület veszett el. Évtizedek óta figyelem környezetünk gólya populációját. Kisvárdán 30 évvel ezelőtt 5-6 fészekben költöttek a gólyák, így pl. a Posta épületén is.

5 Élő-világ a gólya! Ma csak két lakott fészek van. Fényeslitkén a korábban megszokott négy helyett tavaly csak egy fészekben laktak a gólyák. Sajnos ez a helyzet Dögében, Kékcsén, Veresmarton, Tiszakanyáron és sok más községünkben is. Dombrádon pl. a pátrohai útról eltűntek a fészkek, és a református templom oromzatának két fészke is a múlté már. Köztudott, hogy olyan években, amikor kevés a táplálék a gólyaszülők kegyetlennek látszó családszabályozáshoz folyamodnak: A leggyengébb fiókákat kidobják a fészekből, hogy a megmaradtak megfelelően fejlődjenek hiszen 2-3 hónap múlva Afrika délvidékéig kell majd repülniük. Sajnos az utóbbi években egyre több fészekben csak 1-2 fióka nevelkedik fel, hol ott a tojások száma általában 4. Úgy 10 évvel ezelőtt Gégény Tölgyestanyán olyan fészket láttam, amiből 6 fiókát repítettek ki a szülők, s más években sem adták alább 4-nél. Sajnos egy nyári vihar 4, más tollas fiókával együtt leborította a fészket s azóta sem rakott újat, pedig erős új magasítót szereltek az elrozsdásodott régi helyett. Az elmúlt években az egy fészekből kirepült fiókák átlagszáma 2,4 2,6 között szokott lenni. Sajnos ez sem tiszta szaporulat, mert a fiatal, tapasztalatlan gólyák 30 %-a elpusztul az első vándorút során. Kedves látvány, amikor a bölcsességet sugárzó, megfontolt gólya szinte méltóságteljesen sétálva keresi táplálékát a határban. Mindent elkap ami mozog : békát, gyíkot, siklót, sekély vízbe kimerészkedő apró halat, csibort, piócát, gyakran vadászik pockokra, bogarakra. El-el kap néha fácán csibét, vagy nyúl fiókát is. Ezt az étlapot csak olyan terepen képes magához venni, ahol nem dús és szövevényes a növényzet: legelőkön, csatornapartokon, gátoldalban, tarlón, segély vízszéleken keresgél. Gyakran látjuk, hogy a szántó traktor után olykor csoportosan iparkodnak a gólyák, hogy összeszedjék a friss barázdák közül a kifordított pajorokat, gilisztát, pocok fészkeket. A már kitollasodott, fészkükben álldogáló kis gólyák amint megpillantják a hazafelé tartó szülőjüket még fekete színű és kissé puha csőrükkel fejüket hátra hajtva kelepelnek. Az öreg gólya pedig a fészekbe öklendezi az összeszedett táplálékot, amit aztán a csemeték egymást félrelökdösve mohón felkapkodnak. Hazánkban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület több gólyafészekbe web kamerákat helyezett el, így ha valaki látni akarja hogy éli minden napjait a gólyacsalád, az megtekintheti a honlapra kattintva. A technika lehetővé teszi azt is, hogy az őszi vándorútra kelő gólyák némelyikét rádió adóval lássuk el és pontosan meghatározzuk mikor, merre jár. Az MME egyik legsikeresebb programja a gólyavédelem, ami Európa szerte nagy elismerést vált ki. Az egyesület ezen kívül mintegy támogató tagjával és több száz önkéntes aktivistával sok más nagyon értéke, színes természetvédelmi tevékenységet folytat. Ha valaki úgy gondolja, hogy e bolygón velünk élő más élőlények megtartása, védelme fontos, támogatásra érdemes, úgy erősítheti ezt a törekvést személyi adója 1%-ával. A Magyar Madártani és Természet védelmi Egyesült adószáma: Kiemelten közhasznú társadalmú szervezet. A képek a szerző felvételei 5

6 Egészség-életmód Dr. Káplár Miklós A cukorbetegeknek többet kell törődniük magukkal, mint az egészségeseknek derült ki a szakorvos tájékoztatásából A cukorbetegség gyakori és a betegeknek sok panaszt okozó szövődménye a diabéteszes láb - mondta dr. Káplár Miklós, az 1. sz. Belgyógyászati Klinika adjunktusa. Kialakulásának oka a végtagokat ellátó idegek és erek károsodása, melyek következménye a láb keringésének, tápanyag ellátottságának megváltozása. A bőr alatti kötőszövet megfogyatkozik, beleértve a talpi zsírszövetet is, ami így kevésbé tudja betölteni rendeltetését, a láb mechanikai védelmét. A bőr is elvékonyodik, szárazzá és sérülékennyé válik utat engedve a fertőzéseknek. A bőrsérülések kialakulását az említett tényezők mellett a diabeteses betegek körében gyakrabban előforduló gombás fertőzések is elősegítik. A kötőszövetek meggyengülése miatt a lábboltozatok megsüllyednek és átrendeződnek a talpon a nyomáspontok, egyes területek túlterheltek lesznek. A túlterhelt 6 pontokon könnyen alakulnak ki fekélyek, melyeket rossz gyógyulási hajlam és esetenként a cukorbetegség állapotától is függően gyors progresszió jellemez. A nem megfelelő időben kezdett kezelés akár fél-egy évig is eltarthat és a begyógyult sebek könnyen kiújulhatnak. A súlyos, elhanyagolt fekélyek vérmérgezéshez és halálhoz is vezethetnek, elkerülésükre sokszor csak az amputáció lehet az egyetlen megoldás. Fontos tudni, hogy napjainkban a nem traumás eredetű végtag amputációk körülbelül 50 százalékáért a cukorbetegség felelős, ezért a cukorbetegeknek nagy hangsúlyt kell fektetni a fekély kialakulásának megelőzésére, illetve a kialakult sebek szakszerű és időben elkezdett kezelésére. A beteg feladatainak egyike, hogy hetente legalább egyszer-kétszer vizsgálja meg a lábát nincs-e rajta seb. Ha van, akkor forduljon orvoshoz és nagy gondossággal kezelje azt. Nem gyógyuló fekélyek esetén sebészeti ellátás is szükséges lehet. A fekélyek megelőzésében fontos a megfelelő mechanikai védelem biztosítása. Erre ideális megoldást nyújt az un. diabeteses védőcipő, melyet bizonyos fokú idegi károsodás esetén a szakellátó hely diabetológus orvosa javasolhat a beteg részére. A mechanikai védelem azért szükséges, mert a lábat ellátó idegek károsodása miatt a beteg nem érzi a kívülről jövő ingereket, pl. ha rossz cipő feltöri a lábát vagy valami megszúrja utóbbi elkerülésére szükséges a mezítláb járás elkerülése. A diabeteses védőcipő fontos eleme a megfelelően kialakított talpbetét, ami tehermentesíti a túlterhelt pontokat elősegítve ezzel a fekély kialakulásának megelőzését. A lábápolás része a körömvágás, melyet szintén nagy körültekintéssel kell végeznie a betegnek, különösen ha a cukorbetegség miatt már a látása is károsodott és a gombás fertőzések következtében körme megvastagodott. Tanácsos ilyenkor pedikűrös segítségét igénybe venni. Az elvékonyodott, száraz bőr sérülése bőrápoló krémek rendszeres használatával csökkentető. Ellentmondásnak tűnhet, hogy a beteg nem megfelelően vagy esetleg nem érzi a lábát kívülről érő ingereket, ugyanakkor komoly fájdalmai lehetnek. A kezdeti tüneteket általában a lábujjaktól induló és felfelé terjedő zsibbadás, hangyamászásszerű érzés jelenti, melyet később erős, nyugalomban sokszor éjszaka jelentkező fájdalom követ, de a neuropathiának akut fájdalmas formája is ismert. A fájdalom jellegét tekintve lehet égő fájdalom, hideg érzet, hasító vagy szaggató, gyakran izomgöcsök is kísérik. A zsibbadás vagy fájdalom megjelenése gyógyszeres kezelést is szükségessé tesz. Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy a cukorbetegség okozta szövődmények megelőzésében elsődleges és legfontosabb magának a cukorbetegségnek a megfelelő kezelése, ami a gyógyszerek szedésén vagy az inzulin adásán túl az egészséges életmód megvalósítását jelenti, azaz megfelelő diéta tartását és rendszeres testmozgást.

7 Nagy János A lemosó permetezéshez szükséges legfontosabb készítményekről Gazdarovat A lemosó permetezést tél végén lehetőleg közvetlenül a metszés után, még a rügypikkelyek f e l l a z u l á s a előtt, - amikor a károsítók megkezdik élettevékenységüket végezzük. Fontos, hogy fagymentes, száraz, és szélcsendes idő legyen, és 20Co alatti hőmérséklet legyen. A fákon, cserjéken, bokrokon beleértve dísznövényeinket is, különböző károsító szervezetek áttelelő alakjai találhatók. A rovarkártevők bábjai, lárvái, a korokozó gombák termőtesteiben áttelelt aszkospórák és micéliumok, valamint a baktériumok spórái.a lemosószeres védekezéssel a vegetációs időben lévő karosító szervezetek megjelenését nagyságrendekkel csökkentjük, így várhatóan kevesebb alkalommal kell védekeznünk, ezáltal pénzt, időt takarítunk meg, és kevésbé terheljük szintetikus vegyszerekkel növényeinket, ezáltal saját szervezetünket. Az alábbiakban felsorolt hatóanyagok és készítményekre jellemző, hogy un. kontakt vagy felületi készítmények, tehát nem kerülnek a növény szöveteibe, így a termésbe sem, ezért az ökológiai és biotermesztők is szabadon használhatják Ezek a készítmények réz, kén és növényivagy ásványi olajszármazékok, amit egyedi, vagy kombinált formákban kiszerelten hozzák forgalomba. A szerek dózisát készítménytől változó, nyugalmi állapotban 3-5 % rügypattanáskor 2 %, egérfüles állapotban legfeljebb 1 %- ban, lehet alkalmazni. A vásárláskor mindig tájékozódjunk a szükséges vízmennyiséggel kijuttatható szer mennyiségéről. A kijuttatást áztatásszerűen kell végezni. Lényeges, hogy a repedéseket is jól mossuk át. A lombozat hiányában jelentős szermennyiség elsodródik, ezért ilyenkor mindig nagyobb mennyiség kell, mint az egyébként szükséges lenne. A réztartalmú szerek gomba és baktériumölő hatásának alapja, hogy a rézionok fehérjékkel való komplex vegyületet képeznek, Fitotoxikus hatásúak is ezért csak pirosbimbós, körténél, megyénél fehérbimbós állapot kezdetéig használhatjuk, és majd később az sziromhullás után, kisebb töménységben. A legismertebb réz hatóanyagok. A rézszulfát, köznapi nevén rézgálic, Rézgálic, Almalszkij, Kék kő, Zorka, stb. önmagukban savas kémhatásúak ezért perzselnek. így mésztejjel kell közömbösíteni. Ezt először 1885 Millardet francia professzor végezte erről kapta a Bordói lé nevet. 10 liter 3 %-os bordói léhez 10 liter víz 0,3kg rézgálic és 0, 6 kg mészpor kell. Mindig a rézgálicot tegyük a mésztejhez! Egyébként gazdaboltokban Bordói lé, Bordói mix néven kapható. A rézhidroxid Funguran, Cahampion, Cuproxat stb. és a Rézoxiklorid Rézkol, Rézoxiklorid, stb. készítményeket már nem kell közömbösíteni. A kéntartalmú szerek a lisztharmatok, levéllikasztó gombák és kismértékben az atkák ellen hatásosak, A kén általában elemi formában van jelen. Szintén savas kémhatású anyag hatásmechanizmusa, hogy a felületeken a kén kéndioxiddá oxidálódik, gázalakban bejut a konidiumokba, vagy spórákba és ott redukálódik. A semlegesített poliszulfid tartalmú mészkénlé készítéséhez 10 egységnyi víz 1,1 egységnyi égetett mész és 2 egységnyi Floristella- vagy Ventillált kénpor szükséges. Főzés közben a piros színű folyadékból a permetlé sűrűségét Baumé fokban kell beállítani 5-6 Bo. Mivel a kén tűz és robbanásveszélyes csak nagyobb mennyiség felhasználásakor szakmai hozzáértéssel készítsük el. Kiskertekben használjunk semlegesített poliszulfid tartalmú Mészkénlé vagy Tiosol (26 % kalcium poliszulfid) néven forgalmazott készítményeket Az olaj tartalmú szerek az atkák levélés pajzstetvek ellen használjuk. Hatásuk, hogy a felületen filmrétegként megtapadva gátolják a lárvák, rovarok légzését. Készítmények Biola (50% repceolaj), Agrol plus, Niral (90 % paraffinolaj) Agropon (90 % paraffinolaj) Gyümölcsfaolaj (90 % orsóolaj) nyugalmi állapotban 5-8 %- ban is használhatóak.házikertekben, telkeken kisebb mennyiségek felhasználásánál inkább kombinált szereket használjunk, a csomagoláson előírt dózisban bekeverve kell kijuttatni Ezek a készítmények a következők: Réz és olajtartalmú készítmények Vektafid R (6 % rézoleát + 79 % paraffinolaj) Vegesol R (24% rézhidroxid+20% napraforgó olaj) Kén és olajtartalmú készítmények Nevekén (7 % poliszulfid kén +58 % vazelinolaj) Agrilkén (7,5 % poliszulfid kén +58 % vazelinolaj) Vektafid S (7,5 % poliszulfid kén +58 % vazelinolaj) Oleo Szulfur SC (48 % kén + 20 % napraforgó olaj) Réz és kéntartalmú készítmények Rézkénpor (20 % rézhidroxid + 70 % kén) Rézkén 650FW (200 g/l rézoxiklorid g/l kén) Bordói lé + kén (290 g/l kén g/l rézszulfát) Teljesen összetett készítmények Vegesol eres (11,5% rézhidroxid+23% kén 21, 2 % napraforgó olaj) Olajos rézkén 90 g/l réz (rézoxiklorid) g/l kén + 36 % paraffinolaj Az összes leírt növényvédőszer mindenki által használható, és biogazdaságokban is engedélyezett 7

8 Sor(s)ok között 2. Lábiscsák János Óh, boldog Magyarország! Csak ne hagyja magát félre vezetni már! Dante: A paradicsom XIX. Ének Az első részben a nagypolitikai játszótérről, az embereknek ehhez való viszonyáról, a fel- meg-világosodás elodázhatatlanságáról írtam. A legkönnyebb azt mondani, hogy engem nem érdekel a politika, nem tudok beleszólni. Ez is a sok tévképzetek egyike ú.n. demokrácia-deficit. A hatalom szereti, ha nem szólnak bele az ügyekbe. Nyugodtan teheti a dolgát, és ha ez a saját kényelmére van, fogja is tenni. A kényes kérdések elől kitér, vagy egyáltalán figyelembe sem veszi őket. Nyugodtan tud kormányozni, hiszen őket négy évre választotta a tömeg /gondolják ezt is tévesen/. Közben fejlődnek, ahogyan a nyelvezetük: a tagolatlan beszédtől, a 8 tagolt hazugságig. Korunk az irracionálisirracionalizmus. Itt nem kioltják egymást a látszatra ellentétes szavak, hanem hatványra emelik. A keresztény kultúrkörből veszem a bárányhasonlatot, ne érezze magát senki sértve: A bárányok szeretik az olyan pásztort, amelyik nem hajítja közéjük a botot, s nem uszítja állandóan rájuk a kutyát. A mi pásztoraink nem nagyon gyakorolják azt, amiért szerethetnénk őket. Országunkban jól van szervezve a félelem. A hatalom vigyáz arra, hogy soha ne fogyjon el az ellenség. Ott is ellenséget kiált, ahol csak a számonkérés legcsekélyebb mértékéről kérdezik. Ilyenkor: ez törvényes, ilyen a demokrácia, pl. ban/itt az ENSZ tagállamai közül bármelyik ország szóba jöhet/ is így van. Ezek azok a kulcs-szó-fordulatok melyekkel kivonja magát a felelősségnek még a megkérdőjelezése alól is. Hivatkoznak az előző ciklus gyakorlatára-de mivel akkor is ők voltak-előveszik a ködbe vesző múltat, az 1775-ös beszállásolási törvényt. Sokba kerül a nyomorúság, megkérik az árát, a gazdasági válság már a kertek alatt és a kutyaugatás nem fogja feltartóztatni. Besomfordál a házba, és mint a cunami, visz mindent. A nyomort elviselni: ahhoz kell intelligencia. Egyszer vész el, de örökre e kincs e(szavahihetőség, szüzesség, bizalom, hitel, tisztesség) /Ovidius/ mondta még régen. Ennek a politikai elitnek ezt is sikerült megcáfolni, hisz naponta játssza el a hitelét, tisztességét stb. Szavakban nagyon sok az ellenfelük, de tetteké ez nem áll össze. Legkésőbb a szavazásokon: amiből lesz egy-kettő rövid időn belül. A demokrácia szabályait betartva tehetjük meg amit párszáz ember felvonulásával sohasem sikerülhet. Végül még egy záró mondat: A mohácsi vészt azért ünnepelhetjük, mert mi még itt vagyunk, az Ottomán birodalomnak régen vége. Mi kaptunk ki, de mi maradtunk meg. PROGRAMAJÁNLÓ A Várday István Egyesület szervezésében meghívja olvasóinkat a Kárpátalja kulturális és történelmi örökségei című előadásra. Az előadást tartja: Popovics Béla tanár, helytörténész. Az előadás helye: Bessenyei György Gimnázium díszterme. Az elődás ideje: április 5. virágvasárnap 15 óra A szerkesztőség

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április

Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 1. szám 2009. április H ú s v é A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a termékenységgel összefonódó népszokáskincshez.

Részletesebben

Nyitott. Szemle. Feltámadunk?! Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2009. Tartalom: A dicsőséges tavaszi hadjárat 2-3.

Nyitott. Szemle. Feltámadunk?! Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat. I. évfolyam 3. szám 2009. Tartalom: A dicsőséges tavaszi hadjárat 2-3. Nyitott Felső-szabolcsi szolgáltatói folyóirat Szemle Húsvét ünnepe a keresztény ember és a keresztény világ számára egészen különös és igen jelentős tartalommal bír. Kicsit leegyszerűsítve éppen azt a

Részletesebben

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija

hírforrás Húsvéti ünnepkör Kellemes Ünnepeket! Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel Az internet és a TV fogságában Mindenki Misi bácsija Sződligeti KÖZÉLETI MAGAZIN 2. évfolyam 2. szám, 2011. április hírforrás Húsvéti ünnepkör Mindenki Misi bácsija Egy csésze kávé Szabó Attila alpolgármesterrel A harang(ozás) története Az internet és a

Részletesebben

Az Ószövetség-i Szentírásban csupán utalás van a 3. személyre

Az Ószövetség-i Szentírásban csupán utalás van a 3. személyre 2012. május KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Rejtőző Isteni Személy Pünkösdhöz közeledve és közvetlenül a bérmálás után illő, hogy a harmadik isteni személyről elmélkedjünk. Ugyanis a Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro UZON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA UZONI HÍRLAP IX. évfolyam, 1. szám, Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia Húsvét

Részletesebben

A tartalomból: 2011. FEBRUÁR

A tartalomból: 2011. FEBRUÁR 2011. FEBRUÁR A címlapon Bakos Orsolya rajza látható, melyet a Benta-Kör Egyesület 2010. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. KÖTELEZŐ EBOLTÁS ÉS MIKROCHIP HIRDETMÉNY 18. oldal A tartalomból:

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

XXVIII. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 30- október 1-2.

XXVIII. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 30- október 1-2. XXVIII. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 30- október 1-2. XXI. évfolyam 3. szám Húsz éve Izsáki Hírek 2011. március 18. Ára: 110 Ft Forradalmi megemlékezés Húsz éve, 1991. március 15-én jelent meg lapunk

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

országos versenye Izsákon

országos versenye Izsákon XXIX. Izsáki Sárfehér Napok VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság Szeptember 26-27-28-29. Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 6. szám Ismét majálisoztunk Az Izsáki Tészta Majálist várni,

Részletesebben

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785

Berec Lászlóné. Varbócska Kft. Szegletes Sándor 06/30-468-85-08. Sportvezetõ ifj.asszony Béla 06/30-219-1785 2 ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET Polgármester: Üveges Géza Képviselõk: Czakó Norbert Gere Gábor Illés Menyhért Losonczi Rita Remenyik Richárd Szelekovszky Lóránt Szõke Lajos ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 48/521-008 48/521-009

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített.

A tartalomból: 2011. ÁPRILIS. Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. 2011. ÁPRILIS Címlapon Varga Judit rajza, melyet a Benta-Kör Egyesület 2011. évi környezetvédelmi rajzpályázatára készített. A tartalomból: Csatornaberuházás Tárnokon Elindult a zöldhulladék szállítás

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Tahitótfalu együtt segít!

Tahitótfalu együtt segít! 219. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu együtt segít! A tartalomból: Ezzel a jelmondattal kezdtük meg adománygyûjtésünket a vörösiszap-katasztrófa által érintett települések megsegítésére.

Részletesebben

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása

Magazin. Testmozgás hidegben PATIKA. www.patikamagazin.hu. Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája A kisbabák bôrének ápolása PATIKA GALENUS KIADÓ, A GYÓGYSZERÉSZEK KIADÓJA Magazin XIV. évfolyam 2. szám 2009. február Egészségügyi ismeretterjesztô folyóirat www.patikamagazin.hu Tápláló étrend idôskorban is A fogyás pszichológiája

Részletesebben

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009 Dr. Lenkei Gábor Dr. Lenkei Gábor, 2009 Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0 Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában 1. kiadás, 2009 Grafikai tervezés és tördelés: Lukács Emese Nyomta és kötötte:

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje!

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! KÜRTÖS II. évfolyam 3.szám Közéleti havilap 2004. március Ára 10,- korona Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom egyik legszebb és legtisztább ünnepe

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 4. évfolyam 9. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 4. évfolyam 9. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. szeptember 4. évfolyam 9. szám Fotó: Nemes Róbert 15 millió a várnak Augusztus 20. Vidékfejlesztés A tervek szerint év végére tíz évre

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati időszaki lap V. Évfolyam 46. szám - 2011. április HU ISSN 1789-8153 (Online) Schmitt Pál köztársasági elnök 2011. március 24-én tett látogatást Zagyvarékason. A községházán

Részletesebben

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel INGYENES VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja 2013. október-november-december 2013. október-november-december 2 Közélet Nem dőlhetünk hátra a karosszékben Beszélgetés dr. Faragó Péterrel

Részletesebben

A Május 1-jei hosszú hétvégén gazdag programokkal

A Május 1-jei hosszú hétvégén gazdag programokkal Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 5. szám Izsáki Tészta Majális 2012 Negyedik alkalommal került megrendezésre május 12-én az Izsáki

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, III. évf., 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2007. nyár MIKÖZTÜNK ÉL A TESTTÉ LETT IGE Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból Nagyböjt idején,

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 KÖZBIRTOKOSSÁG 7 EGYHÁZ, CIVIL SZERVEZETEK 11 KULTÚRA 13 ÓVODA, ISKOLA 15 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 19 EGÉSZSÉGÜGY, ÉLETMÓD 20 SPORT 21 TESTVÉRTELEPÜLÉSEK 22 HÚSVÉT 24 2 ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben