MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Hozott anyagról sokszorosítva. Amulett '98 Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: Lajtai Ferenc. 2

3 SZENDE ALADÁR 3

4 4

5 SZENDE ALADÁR VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Pályám alakulását olyan kiváló nyelvtudósok alakították a 30-as évek közepe táján, mint Gombocz Zoltán, Pais Dezső, Zsirai Miklós. Őket mint Eötvös Kollégista ismertem meg és elfogadtam vezetésüket. Mint Eötvös-kollégista tanúja voltam olyan kiváló későbbi nyelvészeknek a pályakezdésénél, mint Lotz János, Lőrincze Lajos, Kálmán Béla és sokan mások. Különösen Pais Dezsőnek a szemináriumi óráin tanultam meg azt, hogy a nyelv titkait ebben az időben a történetiségben kutassam. Úgy is indult a pályám. Pais Dezsőnek első doktorandusza voltam és neki köszönhetem, hogy disszertációm, amelynek címe A XVI. század nyelvszemlélete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai között megjelenhetett. Mikor azonban iskolához kerültem, akkor egy más jellegű meghatározottság irányította további munkámat. Szinte azt mondhatnám, hogy családi örökségképpen a pedagógusi hajlamokat is őriztem magamban. És így, amikor a tanítás mesterségébe fogtam, akkor úgy gondoltam, hogy a nyelv titkait a nyelvhasználatban kell keresnem. Kétágú törekvés irányította ettől kezdve a munkásságomat: egyrészt a nyelvművelés irányában, másrészt az iskolai nevelés irányában haladtam. A nyelvművelésnek a területén azokat a jelenségeket próbáltam megragadni, amelyek normabontóak voltak ugyan, de a normabontás okait óhajtottam elsősorban vizsgálni. Ebben a szellemben jelent meg Szóról szóra című vagy Miről vallanak a magyar szavak? című könyvem, egy fejezet a Szép magyar nyelv című kiadványban. Ebben a szellemben végeztem nyelvművelő munkát akkor, amikor a Közalkalmazott című lap vagy később a Munka című lap nyelvművelő rovatát vezettem. És részt vettem a nyelvművelés munkájában előadásokkal, cikkekkel. Főképpen azonban azáltal, hogy Lőrincze Lajos mellett a Magyar Nyelvőrt 1956 óta szerkesztem. A nyelvoktatás terén döntő volt az, hogy 1953-ban a budapesti Tanárképző Főiskolának a Nyelvészeti Tanszékére kerültem. S ekkor módom nyílt arra, hogy megírjam a nyelvtanítás módszertanának első olyan jegyzetét, amely a főiskolák számára készült és a főiskoláknak egységes jegyzetévé vált. Ez természetesen már elavult. Kezdetnek azon- 5

6 ban, legalábbis az én számomra, jelentős volt. Jelentős azért, mert ettől kezdve a nyelvoktatás megújításának az útjait kerestem. Ettől az időtől kezdve tankönyveket is írtam. Mikor azután ben az Országos Pedagógiai Intézet megalakult, módom nyílt arra, hogy vizsgálódásokkal, kísérletek szervezésével és vezetésével, a tanári továbbképzésben vállalt munkával elmélyítsem ezt a munkásságot, és olyan módszertani eredményekre jussak, amelyek azután egy következő korszakban igen hasznosnak bizonyultak. Az OPI keretein belül a nyelvoktatásnak olyan módszertani megújítását munkáltam, mint pl. a hagyományos értelemben vett nyelvkönyvek, nyelvtankönyvek mellett a munkafüzetnek a rendszeresítése, kísérleti kipróbálása napirendre került. A programozott oktatás általános érdeklődést kiváltó mozgalma idején a nyelvtanításnak a programozott módját is vizsgáltam. Több ilyen irányú kutatást is végeztem és ennek volt köszönhető, hogy a közoktatásban elsőnek bevezetett programozott nyelvtankönyvnek a szerzője lehettem. A felnőttoktatásban, a dolgozók iskolájának VIII. osztályában ma is ezt a programozott nyelvkönyvet használják. Természetesen az új tanterv, a ma érvényben lévő tantervnek az alapjait kimunkálva és ehhez tanári útmutatókat készítve, irányelveket megfogalmazva, tanári kézikönyveket gondozva munkáltam azt az irányzatot, hogy a hagyományos értelemben vett grammatizáló oktatás helyébe a nyelvhasználat-központú oktatás vonuljon be az iskolába. Eközben, ami a tankönyvszerzést illeti, nem egy esetben elégtelennek bizonyultak azok a nyelvtudományi eredmények, amelyeket a tankönyvszerzőnek már be kellett iktatnia a tankönyvek szövegébe. Ilyen esemény volt például az, amikor a középiskolák IV. osztálya számára a Stílus című tankönyvet meg kellett írnom. Noha az előmunkálatok megvoltak, de bizonyos tekintetben csak körvonalakban. Tartalommal kitölteni egy merész vállalkozással a tankönyvszerzőnek kellett. Az intézményes megújítás az Akadémiának különféle munkabizottságaiban kezdődött. Az alapokat kellett újból leraknunk, hogy valóban meg tudjuk alkotni azt a koncepciót, amely alapul szolgál a most készülő tantervnek. Ennek a pályaszakasznak a lényegét úgy tudnám meghatározni, hogy most már a nyelv titkait nem a nyelv történetiségében próbáltam keresni. Nem is a nyelvhasználatnak a problematikájában, hanem most már a nyelv titkait a nyelv mélységesen emberi mivoltában keresni. Így kapcsolódott össze a nyelvtanításnak a gyakorlata a pedagógiai elmélyüléssel és a nyelvművelő tendenciával is. Az a mozgás, amely a nyelvoktatás korszerűsítését célozta, az Akadémia berkeiből indult el. Rájöttünk arra, hogy a nyelvtudomány egyedül már nem teljesen illetékes a nyelvoktatás ügyében. Nekünk olyan tudományok, tudományszakok, tudományágazatok és határtudo- 6

7 mányoknak az eredményeire is kellett építenünk, amelyek eddig kevésbé hallatták szavukat az iskolai korszerűsítés irányában. Számos új és megszívlelendő eredményt nyújtott ugyanis a pszichológia, a nyelvtudomány és a pszichológia határterületén kialakuló pszicholingvisztika, a nyelvtudomány és a szociológia határterületén kialakuló szociolingvisztika. Tanúi voltunk annak, hogy a matematika iskolai oktatása rendkívül nagy lendületet vett. Ennek a mozgásnak a tanulságait is levontuk a magunk számára. Számos szakembernek a véleményét hallgattuk meg. Nemcsak az említett tudományágak kiváló munkásainak a véleményét, hanem filozófusokét, természettudósokét is, olyanokat, akik szemiotikával, kibernetikával foglalkoznak és így tovább. Az ő javaslataik, állásfoglalásaik alapján dolgoztuk ki azt a koncepciót `70-ben, amelynek a megfogalmazása alkotta az első nekiindulást a tantervek korszerűsítése irányában. Ennek alapján az anyanyelvi oktatás korszerűsítését három vonalon munkáltam. A nyelvszemléleti és pedagógiai szemléleti megújulás vonalán, azután az anyagkezelés vonalán, tehát a tantervi anyag strukturálásának a dolgában és végül, de nem utolsó sorban, a módszertani megújítás vonalán. Erről a háromról röviden azért kell említést tenni, mert együttvéve mutatja meg, hogy milyen irányban is halad az oktatás megújítása. Felhasználva természetesen mindazokat az eredményeket, amelyeket a nyelvművelés az idők folyamán produkált. A nyelvelméleti és tudományszemléleti megújítás abban áll, hogy a nyelvet nemcsak mint a társas közlekedés, a kommunikáció eszközét fogjuk fel, hanem az emberre mélységesen jellemző struktúrát, rendszert. Ahogy Kosztolányi mondja: olyan jelenségnek, amely mélyen beivódott az idegrendszerünkbe, idegeink dúcába. A nyelv az emberi személyiségre rendkívül erősen jellemző. Hiszen így is kell lennie. A nyelv elsajátításával a gyerek korai időszakától kezdve a nyelvvel együtt magatartást is elsajátít. A nyelv törvényeit még nem ismeri, de a nyelv használatában kialakul benne olyan működtető szabályrendszer, amely azután ösztönösen irányítja nyelvi megnyilatkozásait. Kiderült, főképpen a lélektani kutatások alapján, hogy a nyelv több, mint gondolatok kicserélésének eszköze. Úgy mondja egy pszichológusunk, hogy a nyelv humán lelki folyamatoknak nemcsak a közvetítő rendszere, hanem kiformálója is. Tehát voltaképpen a kommunikáció erőtereiben olyan nyelvi rendszer alakul ki az emberben, amely egyben meg is határozza szinte a gondolkodás módját. Azok a fogalmak, amelyek az anyanyelv segítségével kialakulnak az emberben, meghatározók az emberi személyiség számára. Ebből eredőleg, a második vonalat érintve szükségessé vált természetesen az iskolai tananyagnak az újjászervezése is. Ennek lényege az, hogy nem a grammatika felől közelítjük meg a nyelvoktatást, hanem a 7

8 kommunikáció felől, vagyis a nyelv élő használata felől. Azaz a nyelvet, mint az élő emberi cselekvésnek nemcsak a kísérőjét, hanem sokszor az emberi cselekvéssel együttjáró megnyilatkozást is tekintjük. Nem annyira tehát a nyelv rendszertani jelenségeinek a vizsgálatán kezdjük a tanítást, hanem a nyelvi magatartásnak, a kommunikációs eseményeknek a sodrába illesztjük bele a tanulót, és mint a nyelvi teljesítmények legnagyobb egységénél, a szövegnél kezdjük a tanulást és a tanítást. A harmadik vonalról, a nyelvoktatásnak a módszertani megújítását talán a leglényegesebbnek tarthatjuk és tartom magam is a korszerűsítés folyamatában. Ha igaz az, hogy az anyanyelv az emberi személyiség ilyen bensőséges birtoka és voltaképpen az ember tudja az anyanyelvét, akkor a nyelvoktatásnak azzal kell 180 fokos fordulatot elérnie, hogy ezt a tudást veszi alapul. A nyelvről való ismereteket tehát nekünk nem kívülről kell meggyökereztetni a tanulóban, hiszen a tanuló tudja az anyanyelvét, ha nem is olyan színvonalon, amilyen színvonalat a nyelvi normatívák megkívánnak. A lényeg tehát az módszertani szempontból, hogy nem bevinni kell a tanuló tudásanyagába az ismeretet, hanem a tanuló ösztönös, intuitív tudásából kibontani. Az irány tehát: nyelvtudás, nyelvhasználat és ebből kivonva az ismeret. Az ismeretek nem közömbösek természetesen sem mint grammatikai ismeretek, sem mint helyesírási ismeretek, sem mint nyelvhasználati ismeretek, sem mint stilisztikai ismeretek, hiszen ezek a nyelvhasználatot műveltebbé teszik. Átfogó célja az újításnak az, hogy az anyanyelvi műveltséget a tanulókban arra a szintre emelje, amely alkalmas arra, hogy az embert a társadalomban mint dolgozó embert, mint pályáját kedvelő, szerető embert és mint közéleti embert is támogassa, és helyt tudjon állni az élet különféle helyzeteiben. Erre a magas szintre el kell jutnunk azáltal, hogy a nevelésnek a klasszikus helyén, az iskolában, megteremtjük a nyelvi művelődés alapjait úgy, hogy a nyelvet a tanulókban élménnyé tesszük. Hogy a hagyományos módszereket, amelyeket nagyon jól ismer mindenki saját iskolai tapasztalataiból, felváltsa az alkotóképességre alapozó módszertan. Alkotásra kell alkalmat adnunk a tanulóknak. A nyelvi tényeket úgy kell feltárnunk, hogy a bennük lévő rejtett törvényszerűségeket felfedezzék, s ezáltal élményszerűvé váljék a nyelvi törvényszerűségeknek, szabályszerűségeknek a megismerése és azután ismerete. A módszertani megújításnak természetesen nagy személyiségfejlesztő jelentősége van. A pedagógia tudománya még nem teljes mértékben ismerte fel azokat a lehetőségeket, amelyek az anyanyelvoktatásban rejlenek. Minden tantárgy tanára nagyon jól tudja, hogy az ismeretek 8

9 közvetítésének, az ismeretek elsajátításának legfontosabb eszköze mégiscsak a nyelv. Az információkat a tanár a nyelv által adja a tanulóknak. Ennél fogva az anyanyelvi oktatás anyanyelvi neveléssé fejlesztve nem egyedül a magyartanárnak a dolga, hanem az iskola egészének a feladata. A nyelv magasabb fokú elsajátítása azért is szükséges, mert ezáltal az ember a társadalomnak hasznosabb tagjává válik. Ugyancsak a pszichológusok figyelmeztettek arra, hogy azáltal, hogy egy kevésbé tudatosult jelrendszert később tudatossá váló jelrendszer formájában használ az ember, azáltal a személyiség a társadalom számára értékesebbé válik. A nyelvi műveltségnek ilyen magasabb szintű elérésére irányul mostani működésem. A nyelvi tudatosság, a nyelv funkcióinak a tudatosulása révén az ember azáltal, hogy kifejezőképessége fejlődik, differenciáltabbá válik, egyben differenciáltabbá válik gondolkodásmódja, érzelmi élete is. A szociológusok figyelmeztettek arra, hogy az ember nemcsak anyagi javakban kíván fejlődni, hanem érzelmi életében is differenciáltabbá akar válni. Mélyebben óhajtja akarati életét, érzelmi életét fejleszteni. Nem közömbös tehát, hogy az anyanyelvi műveltségnek ilyen irányú fejlesztése eredményre fog-e vezetni, vagy nem. Ennek édekében alkottuk meg az új tanterveket, készítettük el azokat az útmutatókat, javaslatokat, módszertani irányelveket, amelyek alapján a tankönyvek készülnek. Ezeknek a tankönyveknek a megírásában magam is részt veszek. A videofelvétel március 4-én készült, szövegét Földi Éva jegyezte le. 9

10 SZENDE ALADÁR ÍRÁSAINAK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA A XVI. század nyelvszemlélete. MNyTK 40. Budapest Irodalmi nevelés szellemi honvédelem. Magyar Élet VIII. évf. augusztus, 5 9. Süss föl nap! Ifjúsági népköltési gyűjtemény I II. Budapest A ketesdi példa. Kovács Ágnes népmesegyűjteménye. (Kalotaszegi népmesék I II.) A Magyarságtudományi Intézet és a Franklin Társulat kiadása. Magyar Élet IX/ Pázmány Péter (Magyar nevelők I.). Magyar Élet IX/ Tizenkét fejezet a magyar irodalom történetéből. In: A Magyar Parasztszövetség közművelődési tanfolyama, I II. A Magyar Parasztszövetség kiadása, Budapest. I. kötet , , ; II. kötet 10 7, 39 48, 61 70, , , , , , A mondatelemzések kérdéséhez. Anyanyelvünk az iskolában I, A nyelvtantanítás módszertana. A Pedagógiai Főiskola jegyzete. Budapest Az "előkészítés" a vegyes típusú nyelvtanórán. Anyanyelvünk az iskolában III/ Küzdjünk a suksük nyelv ellen! Anyanyelvünk az iskolában II/ Az összetett mondat kérdései. In: Magyar nyelvhelyesség. Szerk. Deme László- -Köves Béla A határozott névelő elmélete és használata Sylvesternél. MNy LIII, Nyelvtani ismétlés az év elején a gimnázium II. osztályában. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanítása

11 1959. Nyelvi és stilisztikai gyakorlatok a tanító- és óvónőképző intézetek számára. Budapest. Társszerző: Takács Etel. Az alany stilisztikájához. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanítása II/ A művészi kifejezés tanulságai. In: Nyelvtan stílus szónoklás. Szerk. Terestyéni Ferenc. Budapest, Magyar nyelvtan a gimnáziumok számára. Társszerző: Szemere Gyula. Mutatványok a készülő gimnáziumi nyelvtankönyvből. MTan III, Társszerző: Szemere Gyula A közigazgatási nyelv egyik rétegéről. Nyr Hozzászólás Bencédy Józsefnek "Az anyanyelvi műveltség és az iskola" c. előadásához. (Elképzelés egy új gimnáziumi nyelvtankönyvről a határozószók korszerű tanítása során). In: Anyanyelvi műveltségünk. (A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga). Szerk. Benkő Loránd. Budapest, A Közalkalmazott című szakszervezeti lap "Helyes magyarsággal" című rovatának írása A középiskolai nyelvművelés didaktikai arculatáról. MTan Vezérfonal az általános iskola új nyelvtani tantervét elemző munkaközösségi tanácskozásokhoz. MTan Magyar nyelvtan a felnőttoktatás I. osztálya számára. OPI Kísérleti tankönyvpótló jegyzet, 40 p. Újra kiadva "Magyar nyelvtan a felnőttoktatás 7. osztálya számára" címmel 1964-ben, bővítve, 90 p. Majd 1967-ben "Nyelvtan és fogalmazás a dolgozók általános iskolájának 7. osztálya számára", 96 p. Azután: 4., átdolgozott kiadása és "Nyelvtani feladatlapok"-kal kiegészítve 1976-ban, 144 p. Végül új kiadásban 1992-ben 134 p. Az akadémiai leíró nyelvtan második kötete. MTan A középiskolai magyar nyelvi képzés ügye az országos tantervi vita tükrében. MTan Az anyanyelvi képzés gondjai. Nyr A stílus a gimnáziumok IV. osztálya számára. Budapest. Magyar nyelvtan és fogalmazás a dolgozók iskolájának 8. osztálya számára. OPI kiadása kísérleti célból. Nyelvszemlélet és nyelvtanoktatás. MTan A felnőttoktatási tantervi reformról. MTan

12 1965. Magyar nyelvtan a gimnáziumok I. osztálya számára. Budapest. Társszerző: Szemere Gyula. (Több kiadásban.) Magyar nyelvtan a szakközépiskolák I. osztálya számára. (Több kiadásban) A stílus A gimnáziumok IV. osztálya számára. Kísérleti tankönyv. Budapest. Nyelvtankönyveink húsz éve és időszerű didaktikai problémái. MTan Szóról szóra. (Szavak és mondatok nyelvhasználatunkban). Budapest Programozott nyelvtantanítás a dolgozók általános iskolájában. Nyr Magyar nyelvtan a szakközépiskolák II. osztálya számára. Budapest. Magyar nyelvtani munkafüzet a szakközépiskolák II. osztálya számára. Budapest. A mondattan programozott feldolgozása a dolgozók általános iskolájában. MTan Miről vallanak a magyar szavak? Budapest. Társszerző: Fajcsek Magda. Magyar nyelvtan a gimnáziumok II. osztálya számára. Budapest. Társszerző: Szemere Gyula Útmutató a dolgozók iskolájának 7. osztálya számára készült nyelvtankönyvhöz. MTan A mai magyar nyelv. In: A szép magyar nyelv. Budapest, Helyes és szép beszédre nevelés az iskolában. In: Helyes kiejtés, szép magyar beszéd. (Az egri kiejtési konferencia anyaga) Útmutató a középiskolák IV. osztálya számára készült "A stílus" című tankönyv használatához. MTan Útmutató a dolgozók általános iskolájának 8. osztálya számára készült nyelvtankönyvhöz. MTan A stílus (a középiskolák IV. osztálya számára). Budapest A programozott tankönyv és a tanár. In: A programozott tanítás. Budapest, Tanári kézikönyv a magyar nyelvtan és irodalom tanításához a dolgozók általános iskolájának 7 8. osztályában. Budapest. Társszerző: Balogh Márta. Helyesírás lépésről lépésre. Budapest. Társszerző: Szabolcs Árpád. A magyar nyelvi nevelésről a kongresszus előtt. MTan Anyanyelvünk gazdagsága. In: A magyar nyelvért és kultúráért. Szerk. Imre Samu. Budapest, A nyelvtani munkafüzet problémái. MTan A magyar nyelv tanításáért és tanulásáért. A magyar nyelvért és kultúráért

13 Készülő magyar nyelvkönyveinkről. A magyar nyelvért és kultúráért Az anyanyelvoktatás korszerűsítésének problémái a közoktatásban. In: Nyelvészet és gyakorlat. Szerk. Benkő Loránd Szépe György. Budapest, Feheruuaru rea meneh hodu utu rea Migé zocoztiá volá Miről vallanak szavaink? In: Anyanyelvi őrjárat. Szerk. Ferenczy Géza. Budapest, Anyanyelvünk a középiskolában. Budapest. A Pedagógiai Munkabizottság jelentése. A magyar nyelvért és kultúráért Az előadás és magyarázat legfontosabb szabályai és módszerei. In: A munkahelyi vezetők továbbképzése. Budapest, Stilisztikai gyakorlatok a dolgozók középiskoláinak IV. osztálya számára. Budapest. (Több kiadásban) A magyar nyelvművelés százéves öröksége. MTan Az értékelés szempontjai. A) Nyelvtan. MTan A magyarnak mint anyanyelvnek a tanítása Amerikában. Nyr Írásból élőszóba. A helyes szövegolvasás (kiejtés) tanításáról. A magyar nyelvért és kultúráért Milyen a magyar helyesírás? A magyar nyelvért és kultúráért Milyen a magyar helyesírás? A magyar nyelvért és kultúráért "Intenzív" nyelvtantanítás. MTan Az általános iskolai magyar nyelv tananyagának csökkentéséhez. MTan Módszertani útmutató az értékelés és az osztályozás korszerűsítéséhez a magyar nyelvtan tanításában. MTan Új utak az anyanyelvi képzésben. In: Nyelvtudományi vándorgyűlés. (Hódmezővásárhely, október ) Szerk. Szathmári István. MNyTK 133. Budapest, Össze ne tévessze! In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Grétsy László. Budapest, 86. p. Egy és több. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Grétsy László. Budapest, 92. p. Technika és képszerűség. In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Grétsy László. Budapest, 242. p Milyen a magyar helyesírás? (III. közlemény). Nyelvünk és Kultúránk Milyen a magyar helyesírás? (IV. közlemény). Nyelvünk és Kultúránk Milyen a magyar helyesírás? (V. közlemény). Nyelvünk és Kultúránk Módszertani tájékoztató az általános iskolai magyar nyelvtan tanításának módosított tantervéhez. MTan (név nélkül) Az ös év elé. A) Nyelvtan. MTan (Név nélkül) 13

14 A magyar nyelvi tantervmódosítás módszertani következményei. MTan Az anyanyelvi oktatás tantervi megújítása. Pedagógiai Szemle A stílus "tanítása". In: Jelentéstan és stilisztika. Szerk. Imre Samu Szathmári István Szűts László. NytudÉrt Az anyanyelvi oktatás társadalmi jelentősége. Társadalmi Szemle Társszerző: Szépe György. Szemlélet és gyakorlat. In: Programozott tanítás és pedagógiai technológia. Szerk. Gecső Ervin Gyaraki F. Frigyes. Budapest, Társszerző: Kiss Árpád. Az anyanyelvi oktatás reformjának problémáiról. (A reform tudományos megalapozásáról). Zalai Tükör II Magyar nyelvi tantervek és nyelvészet. ModNyOkt Magyar nyelvoktatás a Balaton menti üdülőtáborokban. Nyelvünk és Kultúránk A magyar nyelv reformtantervi tervezetéről. MTan 1 6. Anyanyelvi kalauz a család számára. Budapest. Az előzetes tanterv társadalmi bírálatából levont tanulságok. Általános iskola 5 8. osztály. Magyar nyelv ; Gimnázium. Magyar nyelv Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésének tervezete. In: Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért. Szerk. Szépe György. Budapest, Társszerzők: Hernádi Sándor Szépe György Takács Etel Temesi Mihály. Beszédkultúránk időszerű kérdései. Nyr Eredmények és feladatok a balatoni gyermeküdülők magyartanításában. Nyelvünk és Kultúránk Új szófejtő szótárunk és az anyanyelvi oktatás megújítása. MTan A nyelvmegőrzés pedagógiája. Nyelvünk és Kultúránk A nyelvmegőrzés pedagógiája. Nyelvünk és Kultúránk A III. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása. Nyelvünk és Kultúránk A magyartanítás helyzete és feladatai a pedagógiai bizottság tanácskozásának tükrében. Nyelvünk és Kultúránk A magyar nyelvtan helye a közoktatásban. In: A magyar nyelv grammatikája. A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai. NytudÉrt 104. Budapest, (Középiskolai) Tantervi útmutató. Magyar nyelv I IV. osztály. Budapest. "Választás" nyelvtanórán. In: Nyelvünk világa. Szerk. Kovalovszky Miklós. Budapest, Tájékoztató a szakközépiskola I. osztálya számára készült magyar nyelvi tankönyvről. MTan

15 Magyar nyelv I IV. osztály. In: A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Budapest, Magyar nyelv a szakközépiskola I. osztálya számára Magyar nyelvi feladatlapok. Budapest. Társszerző: Graf Rezső. (Több kiadásban) Le développement ŕ long terme de l'enseignement de la langue maternelle ŕ l'école. In: ALinguH Társszerző: Szépe György A dolgozók gimnáziuma magyar nyelvi távlati tervének kialakítása elé. MTan 1 6. Anyanyelvi oktatás és szövegtan. In: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Szerk. Szathmári István Várkonyi Imre. MNyTK 154. Budapest, Új tankönyvünk (Ginter Károly Szende Aladár: Beszéljünk magyarul! 1979.) ajánlása. Nyelvünk és kultúránk Személyiségformáló anyanyelvoktatás. Nyr (??) 216 (??). Anyanyelvi nevelés. In: Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest, Társszerzők: Kovalovszky Miklós Szépe György. Archaizmus, archaizálás. In: Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest, Azonos alakú szavak. In: Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest, Eufemizmus, kakofemizmus. In: Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest, Fogalmazás és nyelvhelyesség. In: Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest, Hasonló alakú szavak. In: Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest, 808. p. Képes beszéd, szóképek. In: Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest, Közbevetés. In: Nyelvművelő kézikönyv I. Budapest, Társszerző: Elekfi László. Reform és folyamatos fejlesztés. In: Az új tantervek bevezetésének küszöbén. Az Országos Pedagógiai Intézet kiadása a Nyíregyházán június én megtartott Anyanyelvoktatási napok anyagából. Budapest, Magyar nyelv a szakközépiskola III. osztálya számára. Budapest. (Több kiadásban) Miért irtjuk a névelőt? Édes Anyanyelvünk 1. B/ Magyarságtudat és nyelvi műveltség. Nyelvünk és kultúránk Emberközpontú nyelvművelés emberformáló anyanyelvoktatás. Nyelvünk és Kultúránk A pedagógiai munkabizottság beszámolója a IV. Anyanyelvi Konferencián. Nyelvünk és kultúránk Társszerző: Ginter Károly. Nyelv és kultúra egységében a magyarságtudatért. In: A IV. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása. Budapest, Nyelvünk értékei. In: A IV. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása. Budapest, Nyelv és kultúra egysége gyermekek oktatásában. In: Magyar nyelv külföldieknek. (Az V. magyar lektori konferencia anyaga). Budapest, Köszöntjük Szemere Gyulát, hetvenéves munkatársunkat. Nyr

16 Szerkesztői bevezetés. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének változatai. Szerk. Szende Aladár. Budapest, 5 9. Az anyanyelvi oktatás tantervi megújításának irányelvei. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének változatai. Szerk. Szende Aladár. Budapest, Társszerzők: Hernádi Sándor Szépe György Takács Etel Temesi Mihály. Irányelvek ajánlása az alsó tagozatos tanterv megalkotásához. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének változatai. Szerk. Szende Aladár. Budapest, Magyar nyelv a szakközépiskola IV. osztálya számára. Budapest. (Több kiadásban) Bárczi Géza az iskolában és az iskoláról. In: Hagyományápolás és megújulás. Debreceni magyar nyelvészeti napok november Szerk. Sebestyén Árpád A korszerű anyanyelvi műveltség elsajátításának megalapozása. In: Irodalom és nyelvtudomány. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tudományos közleményei 9/D Magyar nyelv a Dolgozók középiskolája III. osztálya számára. Budapest. (Több kiadásban) Magyar nyelvi munkafüzet a Dolgozók középiskoláinak III. osztálya számára. Budapest. (Több kiadásban) Tájékoztató a IV. Anyanyelvi Konferencia javaslatairól. Nyelvünk és Kultúránk Társszerkesztő: Maróti Gyula. Egy új magyar nyelvi tananyagsorozat terve. Nyelvünk és Kultúránk Társszerkesztő: Ginter Károly. Feladatok a pedagógiai munka terén. Nyelvünk és Kultúránk A pedagógiai munkabizottság beszámolója az Anyanyelvi Konferencia augusztus i üléséről. Nyelvünk és Kultúránk Társszerző: Ginter Károly Anyanyelvünk az iskolában. Édes Anyanyelvünk p. A számítógépek iskolai alkalmazásának nyelvi gondjai. Nyr Köszöntjük a kilencvenéves Péchy Blankát. Nyr Útmutató "A szellemi népélet élő szövegfajtái és nyelvi fordulatai" című versenypályázati téma feldolgozásához. MTan A középiskolai tanulók stílusérzékének fejlesztése. Édes Anyanyelvünk p. A készülő új tankönyvsorozatról: Aranyablak. Nyelvünk és Kultúránk A tanítás általános szociológiai és módszertani problémái. Nyelvünk és Kultúránk

17 Beszámoló az V. Anyanyelvi Konferencián a pedagógiai szekció munkájáról. Nyelvünk és Kultúránk Társszerző: Ginter Károly. Neológia, neologizmus. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Nominális és verbális stílus. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Pongyola stílus. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Provincializmus. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Stilisztika és nyelvművelés. Stilisztikai formák, képletek. Stílusárnyalatok. Stílus és stilisztika. Stílusrétegek. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Társszerző: Kemény Gábor. Szófaji átcsapás. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Szóhangulat. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Szókincsünk stilisztikai rétegeződése. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Zárt mondatszerkezetek megbontása. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Zeneiség. In: Nyelvművelő kézikönyv. Budapest, Mentálhigiéné és anyanyelvi nevelés. In: Beszéd és mentálhigiéné. Szerk. Hárdi István Vértes O. András. Budapest, Esztétikai szempontok a nyelvtanításban I. (Hanghatások). Nyelvünk és Kultúránk Esztétikai szempontok a nyelvtanításban II. (A szó varázsa). Nyelvünk és Kultú- ránk Esztétikai szempontok a nyelvtanításban III. (A szólások szemléltető ereje). Nyelvünk és Kultúránk Esztétikai szempontok a nyelvtanításban IV. (Közmondásaink szépségeiből). Nyelvünk és Kultúránk Szerkesztői tájékoztatás. In: Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. Szende Aladár. Budapest, 7 9. Személyiségformáló anyanyelvoktatás. In: Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. Szende Aladár. Budapest, Kísérlet az anyanyelv és az irodalom integrált oktatására a szakmunkásképző iskolában. In: Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. Szende Aladár. Budapest, Pedagógus-továbbképző tanfolyam tervezete magyar nyelvből. In: Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. Szende Aladár. Budapest, Társszerzők: Benkő Loránd Deme László Fábián Pál Fülöp Lajos Szathmári István. Tantervi előterjesztés az anyanyelvi nevelést fejlesztő program megtervezésének elveiről. In: Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. Szende Aladár. Budapest, Az anyanyelvi nevelés célja és feladatai. In: Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Szerk. Fülöp Lajos. Budapest, A befogadás képességének fejlesztése. In: Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Szerk. Fülöp Lajos. Budapest, A tantárgyi ágazatok tanításának eljárásai. In: Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Szerk. Fülöp Lajos. Budapest,

18 18

19 1987. Esztétikai szempontok a nyelvtanításban V. (A legkisebbek szövegeiből). Nyelvünk és Kultúránk Esztétikai szempontok a nyelvtanításban VI. (A meseszövegekről). Nyelvünk és Kultúránk Esztétikai szempontok a nyelvtanításban VII. (Szöveg és zene együttes élményhatásai). Nyelvünk és Kultúránk A magyar nyelv és kultúra kassai ünnepe (április 2 4.). Nyelvünk és Kultúránk Tekintetünkkel is beszélünk. In: Szépen magyarul szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, Hangoskodás: Ököljog a beszédben. In: Szépen magyarul szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, "Nem érdekel!" In: Szépen magyarul szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, Fiam. In: Szépen magyarul szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, He?! In: Szépen magyarul szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, A tucat mint emberi mértékegység? In: Szépen magyarul szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, Blansírozástól a fiesztáig. In: Szépen magyarul szépen emberül. Szerk. Bachát László. Budapest, Mennyire jó a "nem túl jó"? Édes Anyanyelvünk p. A diákok nyelvhasználatáról. Édes Anyanyelvünk p A nyári üdülve tanító gyermektáborok hagyományos és új formáiról. Nyelvünk és Kultúránk A magyar nyelv és kultúra tanításának módszertanáról. Nyelvünk és Kultúránk Nyelvi rétegződés és anyanyelvi nevelés. In: A magyar nyelv rétegződése II. Szerk. Kiss Jenő Szűts László. Budapest, A szaktanár nyelvi tudata. Édes Anyanyelvünk p A Földrajzi nevek etimológiai szótára mint "taneszköz". Nyelvünk és Kultúránk Egy életprogram a magyar nyelv és kultúra szolgálatában (Nagy Károly három kötetének méltatása). Nyr Emlékezés Péchy Blankára. Nyr Nyelvismeret és magatartás. Édes Anyanyelvünk p. A Szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár nyelvművelő mozgalma. Nyelvünk és Kultúránk Társszerző: Horváth Károly. Bagi Ferenc: A magyar nyelv mint környezeti nyelv tanítása. Nyelvünk és Kultúránk (Ism.) 19

20 A nyelvművelő. In: Péchy Blanka emlékezete. Szerk. Hercegi Károly. Budapest, Horváth Mátyás: Anyanyelvi nevelés a korai ifjúkorban. Nyelvünk és Kultúránk (Ism.) Új magyar nyelvtankönyv Jugoszláviában. Nyelvünk és Kultúránk A magyar olvasástanítás története. Nyelvünk és Kultúránk (Ism.) A nyelvi norma pedagógiai értelmezéséről és jelentőségéről. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. Országos anyanyelv-oktatási napok Egerben. Szerk. Fekete Péter V. Raisz Rózsa. MNyTK 189. Budapest, Kollektív anyanyelvi tudat és pedagógiai gyakorlat. In: Első alkalmazott magyar nyelvészeti konferencia I. Nyíregyháza, Búcsú Tompa Józseftől. Nyr Élővé tenni nyelvünk múltját. In: Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Budapest, Javaslat a 6 18 éves korosztály magyar nyelvi tantervére. In: Tantervek, programok a magyar nyelv és irodalom tanításához. Szerk. Sipos Lajos. ELTE BTK XX. Budapest, Társszerző: Fülöp Lajos. Gyermektáborainkról. Nyelvünk és Kultúránk A színvilág nyelvi birtokbavétele. Nyelvünk és Kultúránk A Magyar Nyelvőr százhúsz évéről. Nyelvünk és Kultúránk Versenyben a szép magyar szóért. Mai versenyformák. Nyelvünk és Kultúránk A Kazinczy-verseny huszonhetedik országos döntője. Nyr A Magyartanítás új folyamáról. Nyr A Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd verseny az általános iskolákban. Útmutató. Budapest. A tankönyvi szöveg természetéről. In: Szemiotikai szövegtan 5. Szerk. Petőfi S. János Békési Imre Vass László. Szeged, Verseghy Nyelvművelő Verseny (Szolnok, június ) Nyr Új magyar tájszótár. Nyr Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. Nyr A szakszerűség nyelvi vetülete a közoktatás tankönyveiben. Nyr Nyr "Rejtett tanterv" és anyanyelvi nevelés. In: A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. Országos anyanyelv-oktatási napok. Eger, Szerk. Fekete Péter Raisz Rózsa. MNyTK 196. Budapest, Lőrincze Lajos Nyelvünk és Kultúránk p. Verseghy Ferenc nyelvművelő verseny Szolnokon 1993-ban. Nyelvünk és Kultúránk A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak. Budapest. 20

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Forgó Zoltán

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

VÉGH JÓZSEF (1912 1997)

VÉGH JÓZSEF (1912 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 49. VÉGH JÓZSEF (1912 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA TARTALOM Előszó I. Tantárgytörténet és tantárgyi modellek Vázlat a mozgókép és médiaoktatás magyarországi történetéről A mozgókép

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA. Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából. Szolnok április

NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA. Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából. Szolnok április NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából Szolnok 1972. április Összeállította: SZATHMÁET GYÖRGYRE a Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár olvasószolgálati csoportjának

Részletesebben

RETORIKA Gyakorlati útmutató

RETORIKA Gyakorlati útmutató RETORIKA Gyakorlati útmutató A szónokság szabad nép körében támadt, s szabad nép életéhez tartozik. Ének hangja szelidíté meg a vad csoportokat; a mívelt nemzet tömegét szónoklat vezérli, s ennélfogva

Részletesebben

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből

Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Kárpátaljai középiskolások problémamegoldó és szövegértési képességeinek vizsgálata az anyanyelvi oktatás szemszögéből Fábián Beáta II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola fabianbeata1986@gmail.hu

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA /kéthetente/ BTOMA1N05 Kemény Gábor Nyelvész Könyvtár 10.00-12.00 Bevezetés a nyelvtudományba

Részletesebben

KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997)

KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997) MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 31. KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola

Irodalom 9. tankönyv [14140/1] gimnázium, szakközépiskola Cím Szerző Iskolatípus Ár Magyar irodalom, magyar nyelv Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 9. évfolyama számára [13199/SZ/1] Madocsai László gimnázium, szakközépiskola 25,4 Irodalmi szöveggyűjtemény

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 409 5 Bolla

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve Szemle 351 gek kissé nehezen választhatók el a szerző véleményétől, és a temérdek alternatív gondolkodó tárgyalása közben már kissé elmosódnak a tanulmány elején megrajzolt csoporthatárok, ebből az írásból

Részletesebben

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D

CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D CV - Dr. Boronkai Dóra Ph.D Dr. Boronkai Dóra Ph.D egyetemi adjunktus Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 210. iroda Telefon: 74/528-300/1213Email: boronkaid@igyk.pte.hu ; boronkaidori@freemail.hu

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra

Nyelvészeti és kommunikáció elméleti ismeretek. Bevezetés a pszichológiába. Matematika 1. 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra 6 óra Levelező ÓVODAPEDAGÓGUS szak, I. évfolyam, félév, 2016. szeptember-december, 30-as szept. 9. szept. 10. szept. 23. szept. 24. okt. 7. okt. 8. okt. 2 okt. 22. nov. 1 nov. 12. nov. 25. nov. 26. 8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-8.30-

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben