MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek"

Átírás

1 Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel Szabad felhasználású hitel Hatályos: április április 4.

2 Jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik a kölcsönszerződés egyedi részének azzal, hogy ha valamilyen kérdést az általános és az egyedi rész eltérően szabályoz, úgy az egyedi rész rendelkezése az irányadó. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése vagy korlátozása akár önmagában, akár a többi rendelkezéssel együtt érvénytelen, vagy nem kényszeríthető ki, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének az érvénytelenségét vagy kikényszeríthetetlenségét. Amennyiben bármely ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényes vagy kikényszeríthető lenne, ha bármely más rendelkezés vagy korlátozás, vagy az ilyen rendelkezés vagy korlátozás valamely része törlésre, módosításra vagy korlátozásra kerülne, akkor a rendelkezés vagy korlátozás azon módosításokkal alkalmazandó, amelyek szükségesek az ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényességéhez, hatályosságához és kikényszeríthetőségéhez. A fentiekre tekintet nélkül a felek kötelesek jóhiszemű tárgyalásokat folytatni és az érvénytelen és/vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezésekkel helyettesíteni, amelyek a lehető legközelebb állnak azok tartalmához és a szerződés céljaihoz. A Kölcsönszerződés rendelkezései értelmezésében Természetes személy adós (fogyasztó), aki önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül lép a Finanszírozóval kölcsönjogviszonyra - a továbbiakban: Természetes személy adós. I. Finanszírozás tárgya 1. Az Adós a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott tehermentes gépjármű fedezetként történő felajánlása mellett szabad felhasználású kölcsönt vesz igénybe. II. A kölcsönszerződés létrejöttének időpontja 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelő tartalmú kölcsönszerződés, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodás és/vagy az ingó jelzálogjog alapításra vonatkozó szerződés érvényes létrejöttének időpontja - az Adós kölcsönkérelmének a Finanszírozó elfogadása esetén - az a nap, amikor az Adós az ügylet megkötésére vonatkozó szerződéses ajánlatnak minősülő kölcsönkérelmet előterjesztette. A Finanszírozó a fentiek szerint érvényesen létrejött kölcsönszerződésnek, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodásnak és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződésnek a Finanszírozó részéről is aláírt egy-egy eredeti példányát amennyiben azt nem a Finanszírozó adja át közvetlenül az Adósnak a jelen ÁSZF. XXI. pontjában meghatározott módon küldi meg az Adósnak. III. A Természetes személy adós elállási joga 1. A Természetes személy adós a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés fentebbii/1. pontjában meghatározott napjától, illetve amennyiben az Adós az érvényesen létrejött kölcsönszerződést, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodást és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződést igazoltan a szerződés érvényes létrejöttének időpontját követő későbbi időpontban vette kézhez, az ezen kézhezvétel időpontjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására a Finanszírozó részéről még nem került sor. 2. Az elállási jog akkor tekintendő határidőben érvényesítettnek, ha a Természetes személy adós az erre vonatkozó kifejezett, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatát a fenti határidő lejártáig a Finanszírozónak a kölcsönszerződés egyedi részében rögzített székhelyére legalább ajánlott postai küldeményként postára adja, vagy a Finanszírozó ügyfélszolgálatánál (1051 Budapest, József Attila utca 8.) a fenti határidő lejártáig igazolható módon átadja. 3. A Természetes személy adós jogszerű elállási joga gyakorlása esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontjára visszaható hatállyal megszűnik és a Finanszírozó tekintettel arra, hogy a kölcsön folyósítására még nem került sor kamatkövetelést az Adóssal szemben nem érvényesít. 2

3 IV. Kölcsönösszeg 1. A Finanszírozó az Adósnak jelen ÁSZF V. pontjának figyelembevételével - a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott összegű kölcsönt nyújt. A kölcsönt a Finanszírozó átutalással vagy készpénzben történő kifizetéssel nyújtja. A kamatszámítás és a futamidő a kölcsön folyósításának időpontjában kezdődik. V. A kölcsön folyósítása 1. A kölcsön folyósításának feltétele: a) Vételi jog tárgyát képező, a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű 30 napnál nem régebbi eredetiségvizsgálatának és állapotfelmérésének a Finanszírozó részére történő rendelkezésre állása. b) Amennyiben az Adós gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, az Adós 30 napnál nem régebbi cégkivonatának, illetve egyéni vállalkozói igazolványának, valamint gazdasági társaság esetén a jelen szerződést aláírók aláírásicímpéldány-másolatának a Finanszírozó rendelkezésére bocsátása. c) A vételi jog tárgyát képező gépjármű törzskönyvének rendelkezésre bocsátása. d) A kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott mértékű egyszeri kezelési költség, szerződéskötési díj - amennyiben a jelen kölcsönszerződés egyedi részében megállapításra kerül - megfizetésének igazolása vagy a Finanszírozó pénztárába való befizetése. e) Amennyiben a Finanszírozó megítélése szerint a kölcsön visszafizetésének biztosítására egyéb biztosíték is szükséges, úgy az erre vonatkozó szerződés(ek) hatálybalépése. f) A Finanszírozó és az Adós között a jelen kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott, az Adós tulajdonát képező gépjárműre a Finanszírozó javára - az Adós által választott konstrukció függvényében - vételi jog alapítása tárgyában érvényes megállapodás létrejötte, és/vagy a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjárműre a Finanszírozó javára érvényes ingó jelzálogjog alapítása. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsön jelen szerződés egyedi részében meghatározott futamideje a gépjárműre alapított vételi jog létrejöttének időpontjától számított 5 évet meghaladja, úgy a 4. év leteltekor az Adós a kölcsönszerződés fedezetét képező gépjárműre a Finanszírozó javára ismét vételi jogot enged a futamidő még hátralévő időtartamára + 1 hónapra a jelen szerződés mellékletét képező vételi jog alapítása tárgyában létrejött megállapodásban foglalt tartalommal. Felek megállapodnak abban, hogy az ingó jelzálogjog bejegyzésének és jövőbeli töröltetésének a jogszabályban meghatározott költségeit teljes egészében az Adós viseli, amelynek becsült összege Ft hitel esetén kb Ft. g) A kölcsönszerződésben foglalt tartalmú biztosítási szerződés(ek) (igazolás(ok)) a díjbefizetés mellett megkötésre kerültek a Finanszírozó, mint a biztosítási összeg engedményese feltüntetése mellett. A kölcsönösszeg kifizetését a Finanszírozó valamennyi feltétel teljesülését követő 3 napon belül teljesíti. 2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a jelen pontban foglalt valamely folyósítási feltétel bekövetkezésének elmaradása esetén is jogosult kölcsön folyósítására. VI. A kötelező gépjármű törzskönyvvel és egyéb okmányokkal kapcsolatos kötelezettségek 1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó javára a gépjárműnyilvántartásba bejegyzésre került korlátozásokat a kölcsönszerződésből eredő tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni, és ezen időpontig kizárólag a Finanszírozó jogosult a törzskönyv hatóságtól történő átvételére és őrzésére, valamint az afeletti rendelkezésre. 2. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármű törzskönyvét tévesen neki adta át, illetve küldte meg a hatóság a birtokába került törzskönyvet függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, a Finanszírozónak haladéktalanul átadja. 3. Amennyiben a törzskönyvet az Adós a téves kézbesítést követő 30 napon belül nem küldi meg a Finanszírozónak, úgy az Adósnak Ft kötbért kell fizetnie. 3

4 4. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó, mint a törzskönyv kizárólagos jogosultja a futamidő során bármikor jogosult a törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól, a Finanszírozó jogosult azt kizárólag átvenni és a kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozás kiegyenlítéséig őrizni. 5. Felek megállapodnak abban, hogy a forgalmi engedély, a gépjárműtörzskönyv és érvényesítő címke kiállításának, illetve a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének valamennyi költsége függetlenül attól, hogy a kiállításra, illetve a felfüggesztésre kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, minden esetben az Adóst terheli akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a Finanszírozó fizeti meg, úgy a Finanszírozónak megtéríti. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a forgalmi engedélybe, törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkező bármilyen változást, valamint a forgalmi engedély, gépjárműtörzskönyv, érvényesítő címke, rendszámtábla eltűnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a Finanszírozónak 15 napon belül bejelenteni. A Finanszírozó a birtokába került törzskönyvet a szerződés megszűnését követően akkor bocsátja az Adós rendelkezésére, illetve a felfüggesztett törzskönyv kiállítását az Adós költségén akkor kéri az illetékes hatóságtól - amennyiben erre lehetőség van, úgy közvetlenül az Adóst megjelölve a törzskönyv jogosultjaként -, ha az Adós a jelen szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A jelen pontban foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a kölcsönszerződés a Finanszírozó által történő azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. VII. Kamat, hiteldíjmutató, törlesztőrészlet 1. A Finanszírozó a jelen kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott kölcsön összege után, az ott meghatározott futamidőre, a jelen szerződés egyedi részében meghatározott mértékű kamatot, díjat és költséget számítja fel. 2. A teljes (induló) hiteldíjmutató a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott kamatot, díjat és költséget foglalja magában. A fentiek szerinti jutalékot, díjat és költséget előre, a kamatot a tőke-törlesztőrészletekkel együtt részletekben kell kiegyenlíteni. 3. A szerződés mellékletében meghatározott kamat-törlesztőrészletek és az egyedi részben meghatározott teljes (induló) hiteldíjmutató annak figyelembevételével került meghatározásra, hogy a szerződő felek a kölcsön folyósítása napjának a gépjármű jelen szerződés egyedi részében meghatározott opciós jog várható bejegyzésének napját tekinti. 4. Az adós a kölcsönszerződés aláírásával elismeri, hogy a kölcsönszerződés aláírása előtt a teljes hiteldíjmutatót megismerte és tudomással bír arról, hogy a teljes hiteldíjmutató (THM) mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és devizaalapú kölcsön esetén a kölcsön árfolyamkockázatát. VIII. Törlesztőrészlet változása Attól függően, hogy a szerződő felek az Egyedi kölcsönszerződésben hogy állapodnak meg, a szerződés törlesztőrészletei fixek, vagy változóak, valamint változó törlesztőrészletek esetén a kölcsön-törlesztőrészletek az Egyedi kölcsönszerződésben meghatározott tényezők változása alapján vagy forint, vagy deviza alapon változnak a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. Törlesztőrészlet-különbözeten deviza alapú kölcsön esetén az ÁSZF szerint számított kamatkülönbözetet és az árfolyamkonverziót is tartalmazó árfolyamkülönbözetet, forint alapú kölcsön esetén az ÁSZF szerint számított kamatkülönbözetet kell érteni. Törlesztőrészlet változása deviza alapú kölcsön esetén 2. DEVIZA ALAPÚ kölcsön esetén a törlesztőrészlet(ek) változása - amennyiben a szerződő felek az Egyedi kölcsönszerződésben másként nem állapodtak meg - az alábbi két tényező jelen ÁSZF-ben meghatározott időpontokban (mérési időpontok) és mértékben történő változásának függvénye: 4

5 - Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT, amennyiben a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a szerződés létrejöttének az ÁSZFII/1. pontjában meghatározott napját megelőző munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT-hoz képest változott: - DEVIZA-árfolyam, amennyiben a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt, deviza külkereskedelmi vételi árfolyama (a továbbiakban Devizavételi árfolyam) eltér a mérési időpont napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értékétől (továbbiakban: Devizaeladási árfolyam). 3. A finanszírozó vállalja, hogy minden naptári évben megvizsgálja, hogy a gépjárműfinanszírozási piac meghatározó szereplői milyen árfolyamkülönbözetet (konverziós költséget) érvényesítenek finanszírozási konstrukciókban. A finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjárműfinanszírozási piac meghatározó szereplői közül az általa érvényesített árfolyamkülönbözet a legmagasabb, úgy a konverziós költség csökkentése érdekében szerződésmódosító ajánlatot tesz. 4. Fix törlesztőrészletű devizaalapú változó futamidejű kölcsön esetén az Adós által fizetendő törlesztőrészletek összege nem, csak a száma változik, figyelembe véve a felmerült kamatkülönbözetet és az árfolyamkonverziót is tartalmazó árfolyamkülönbözetet (törlesztőrészletkülönbözetet). 5. A szerződő felek az egyedi kölcsönszerződésben a vonatkozó üres rész kitöltésével állapodnak meg a devizanemben, ezért a jelen általános szerződési feltételekben a DEVIZA KAMAT és DEVIZA-árfolyam helyett a fizetési ütemezésben meghatározott értékeket kell megfelelően alkalmazni (behelyettesíteni). 6. A törlesztőrészlet-változás mérése havonta, a havi törlesztőrészletek szerződés szerinti esedékességekor (mérési időpont) történik, a törlesztőrészlet változásának mértékét a Finanszírozó az alábbi képlet szerint számítja: Törlesztőrészlet-változás összege = a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészletre eső kamat- és árfolyamkülönbözet(i.) (I.)={DEV.ÁRF(2)/DEV.ÁRF(1)-1}x{R+T(1)x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1)x30/360}+T(1) x DEV.KAM(2)-DEV.KAM(1)x30/ DEV.ÁRF(1) =DEVIZA ÁRFOLYAM(1): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon DEV.ÁRF(2) =DEVIZA ÁRFOLYAM(2): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értéke a mérési időpont napját megelőző munkanapon DEVIZA KAM(1) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon DEV: KAM(2) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon A Finanszírozó Referencia Deviza Kamat az egyedi szerződésben meghatározott 3 havi CHF LIBOR, vagy 3 havi EURIBOR, a magyar szuverén hitelkockázati felárat tükröző 5 éves CDS jegyzésének 4 éves mozgóátlaga (továbbiakban: CDS) és a Finanszírozó által meghatározott kamatfelár alapján kerül meghatározásra. Magyar szuverén államadóságra köthető 5 éves credit default swap egy olyan pénzügyi termék, amelyben a magyar állam által 5 évre felvett hiteleknek a kockázati költsége tükröződik. A szerződés vonatkozásában a 4 éves mozgóátlag az aktuális napot megelőző 4 év minden munkanapján közzétett 5 éves credit default swap számtani átlaga. A Finanszírozó által meghatározott kamatfelár Természetes személy adós esetén a futamidő alatt fix, nem változik. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a kamatfelár mértékét a futamidő alatt jogosult egyoldalúan a Finanszírozó forrásköltségének kedvezőtlen változása miatt az Adós hátrányára megváltoztatni. A Finanszírozó a kamatfelár fentiek szerinti módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően, hirdetményben teszi közzé és az Adóst közvetlenül - posta útján vagy tartós adathordozón is - értesíti. A Finanszírozó Referencia Deviza Kamat változásának függvényében az Adós törlesztőrészletei növekedhetnek, illetve csökkenhetnek és a szerződésben meghatározottak szerint kerül törlesztőrészlet-különbözet formájában kiterhelésre illetve jóváírásra. 5

6 A felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a referencia kamatláb változásáról az Adóst a székhelyén lévő hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) rendszeresen tájékoztatja. R: a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészlet (tőke+kamat) összege T(1): a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege Mérési időpontok: a törlesztőrészletek esedékességei 7. A törlesztőrészlet-változás elszámolása fentiek szerint az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy naptári negyedévenként történik törlesztőrészletkülönbözetelszámoló levél és készpénzátutalási megbízás (továbbiakban csekk) megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztőrészleteire eső törlesztőrészlet-különbözetek (kamat- és árfolyamkülönbözet) kerülnek {(I.) képlet}. 8. A kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizavételi árfolyama és az ugyanezen időpontban érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA kamatláb százalékos mértékét a kölcsönszerződés Fizetési ütemezése tartalmazza. 9. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerint számított törlesztőrészlet-különbözet összege csak abban az esetben kerül az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a 2000,-Ft-ot eléri. 10. Fentiek szerinti törlesztőrészlet-változás külön értesítés, illetve külön elfogadás nélkül is a Szerződő felek által meghatározottnak és elfogadottnak minősül. Törlesztőrészlet változás a forint alapú kölcsön esetén 11. FORINT ALAPÚ kölcsönszerződés esetén a Finanszírozó az alábbi képlet alapján minden egyes törlesztőrészlet esedékességekor kiszámítja az esedékes havi részlet kamattartalmára eső kamatkülönbözetet, amennyiben a mérési időpontban az aktuáliskamat a báziskamathoz képest változott. Kamatkülönbözet számítási képlete: Kamatkülönbözet = T(1) x (aktuális kamat - báziskamat) x 30/ Báziskamatláb: a szerződés létrejöttének napját közvetlenül megelőző munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia HUF Kamat. Aktuális kamatláb: a mérési időpontot megelőző esedékesség napját közvetlenül megelőző munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia HUF Kamat. Finanszírozó Referencia HUF Kamat a szerződés létrejöttének napját közvetlenül megelőző 20 munkanapon illetve a mérési időpontot megelőző esedékesség napját közvetlenül megelőző 20 munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb számtani átlaga (a továbbiakban: 3 havi BUBOR), a magyar szuverén hitelkockázati felárat tükröző 5 éves CDS jegyzésének 4 éves mozgóátlaga (továbbiakban: CDS) és a Finanszírozó által meghatározott kamatfelár alapján kerül meghatározásra. Magyar szuverén államadóságra köthető 5 éves credit default swap egy olyan pénzügyi termék, amelyben a magyar állam által 5 évre felvett hiteleknek a kockázati költsége tükröződik. Jelen szerződés vonatkozásában a 4 éves mozgóátlag az aktuális napot megelőző 4 év minden munkanapján közzétett 5 éves credit default swap számtani átlaga. A Finanszírozó által meghatározott kamatfelár Természetes személy adós esetén a futamidő alatt fix, nem változik. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a kamatfelár mértékét a futamidő alatt jogosult egyoldalúan a Finanszírozó forrásköltségének kedvezőtlen változása miatt az Adós hátrányára megváltoztatni. A Finanszírozó a kamatfelár fentiek szerinti módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően, hirdetményben teszi közzé és az Adóst közvetlenül - posta útján vagy tartós adathordozón is - értesíti. 6

7 A Finanszírozó Referencia HUF Kamat változásának függvényében az Adós törlesztőrészletei növekedhetnek, illetve csökkenhetnek a szerződésben meghatározottak szerint kerül törlesztőrészlet különbözet formájában kiterhelésre illetve jóváírásra. A felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a referencia kamatláb változásáról az Adóst a székhelyén lévő hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) rendszeresen tájékoztatja. T(1) : a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege Kamatkülönbözet: jelen pontban foglaltak szerint a fenti képlet alapján meghatározott kamatösszeg Mérési időpontok: a törlesztőrészletek esedékességei 12. A báziskamatlábat a jelen kölcsönszerződés fizetési ütemezése tartalmazza. 13. Szerződő felek javára szóló, illetve az őket terhelő, fentiek szerint kiszámolt kamatkülönbözeteket a Finanszírozó a szerződéskötést követően az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy negyedévente összesíti, illetve elszámolja. 14. A törlesztőrészlet-változás elszámolása fentiek szerint az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy naptári negyedévenként történik törlesztőrészletkülönbözet-- elszámoló levél és csekk megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztőrészleteire eső kamatkülönbözetek kerülnek. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF szerint számított törlesztőrészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy naptári negyedévenként elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a 2000 Ft-ot eléri. 15. Amennyiben a szerződésben meghatározott valamely pénznem helyett új pénznem kerül bevezetésre, úgy ez nem tekinthető vis maiornak, és a szerződés továbbra is hatályban marad. A régi pénznem hivatalos pénznemként történő megszűnésének időpontjától az Adós régi pénznemben kifejezett kötelezettségeit az új pénznemben kell nyilvántartani és teljesíteni azzal, hogy külön megállapodás hiányában a Finanszírozó jóhiszeműen meghatározhatja a kötelezettségek teljesítésének módját és körülményeit. IX. A kölcsön visszafizetése Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Adós a kölcsön kamattal növelt összegét a jelen kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott részletekben fizeti vissza a Finanszírozó által a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján vagy a Finanszírozó által átadott csekken, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, postai utalványon vagy a Finanszírozó pénztárába készpénzben történő befizetéssel. 2. Az Adós fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor - postai csekken vagy utalványon történő befizetés esetén: az az esedékes összeg a Finanszírozó bankszámláján jóváírásra került, - átutalás illetve csoportos beszedési megbízás alapján történő teljesítés esetén az esedékes összeg a Finanszírozó által megadott számlán jóváírásra került, - készpénzes befizetés esetén: az Adós az esedékes összeget a Finanszírozó székhelyén (1051 Budapest, József Attila u. 8.) lévő pénztárban befizette. 3. A Finanszírozó által átadott csekk illetve készpénz befizetése költségeként illetve díjaként az Adós díjat köteles fizetni. 4. A Finanszírozó által átadott csekk hiánya az Adóst nem mentesíti a törlesztőrészlet megfizetése alól. 5. Az első törlesztőrészlet esedékessége a Finanszírozó opciós joga - a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott - várható bejegyzésétől számított 20. nap. Amennyiben a tényleges bejegyzés időpontja a jelen kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételi időpontjától eltér, úgy a Finanszírozó az első törlesztőrészlet esedékességét a tényleges bejegyzést követő 20. napra módosíthatja, amelyről a Finanszírozó az Adóst a módosított fizetési ütemezés megküldésével értesíti. Az első esedékesség időpontja nem lehet későbbi, mint a folyósítást követő 30. naptári nap. A további részletek az első törlesztőrészlethez igazodóan havonta esedékesek. 7

8 6. Fenti módosítás visszaigazolás nélkül is a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 7. Az Adós által kiválasztott és a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott kölcsönkonstrukció egyes havi törlesztőrészleteinek összegét, azok tőke- és kamatmegoszlását, valamint a gépjármű várható átadás-átvételének időpontja alapján megállapított törlesztőrészletek naptári dátum szerinti esedékességét a jelen kölcsönszerződés fizetési ütemezése tartalmazza. 8. Az adós jogosult a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásról kivonatot - Természetes személy adós esetén díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen - a kölcsönszerződés fennállása alatt igényelni. X. A csoportos beszedési megbízás Az Adós a kölcsönszerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeit csoportos beszedési megbízás útján is teljesítheti mely esetben az alábbi rendelkezések az irányadók: 1. Adós köteles kitölteni a "Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére" című formanyomtatványt (a továbbiakban: felhatalmazó levél), amelyet az Adós által a felhatalmazó levélen megjelölt bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy aláír. Amennyiben az Adós, vagy az általa megjelölt személy csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazását az Adós által megadott számlavezető hitelintézet nyilvántartásba vette és ez a Finanszírozónál elektronikus úton visszaigazolásra került, úgy az alábbi rendelkezések az irányadóak: 2. A számlavezető bank által nyilvántartásba vett felhatalmazó levél alapján az Adós által megadott bankszámláról a számlatulajdonos beleegyezésével (a felhatalmazó levél számlatulajdonos által történt aláírása a számlatulajdonos belegyezésének minősül) a Finanszírozó kezdeményezi a gépjármű-finanszírozási szerződéssel kapcsolatos törlesztések beszedését. 3. A kölcsönkérelem elfogadását követően a kitöltött felhatalmazó levelet az Adós a Finanszírozó székhelyén kapja kézhez 3 példányban. A számlatulajdonos által aláírt felhatalmazó levél 2 eredeti példányát az adós köteles visszajuttatni a Finanszírozóhoz vagy az Adós által megadott számlavezető bankhoz. A felhatalmazó levelet a Finanszírozó küldi tovább elfogadásra a terhelendő bankszámlát vezető hitelintézethez. 4. A felhatalmazó levélen a teljesítés adatainál megadható a teljesítés felső értékhatára, azonban annak kitöltése nem kötelező. Amennyiben az Adós mégis megad egy limitösszeget, figyelembe kell vennie az esetlegesen felmerülő kamat-, illetve árfolyam-különbözetet, késedelmi kamatot, egyéb költségeket is, tekintettel arra, hogy azok beszedése elsődlegesen a törlesztő részlettel egyidejűleg, egy összegben történik. Amennyiben az adós által megadott limitösszeg csak a törlesztőrészlet teljes összegének beszedésére elegendő - az ugyanazon a napon esedékes számlalevél összegére nem - a Finanszírozó a törlesztőrészlet összegét az esedékesség napjára, a számlalevél összegét pedig az azt követő banki napra kísérli meg beszedni. A szükségesnél alacsonyabb limit miatti késedelmes beszedés késedelmi kamata minden esetben az ügyfelet terheli. 5. A csoportos beszedésre a számlavezető bank által a Finanszírozó részére elektronikus úton történő visszaigazolását követően, de legkorábban a második törlesztőrészlettől kerülhet sor. Az első törlesztőrészletet az Adós a szerződés mellékleteként megküldött fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással, pénztári befizetéssel köteles kiegyenlíteni. 6. Amennyiben az Adós a már meglévő szerződésnél a futamidő során kíván áttérni a csoportos beszedéssel történő törlesztésre, telefonon vagy írásban jelezheti ezen szándékát a Finanszírozónál a bankszámlaszám és a bankszámla-tulajdonos nevének megadásával. A Finanszírozó levélben vagy faxon megküldi az Adósnak a kitöltött felhatalmazó levelet, melynek két eredeti, a bankszámla-tulajdonos által aláírt példányát az Adós a Finanszírozó részére visszajuttatja. Kizárólag a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankja által történt visszaigazolást követően esedékessé váló részletek kerülnek beszedésre, az időközben esedékessé vált részletek kiegyenlítéséről az Adósnak kell gondoskodnia. 7. A Finanszírozó a törlesztőrészlet esedékességét megelőző munkanapon kezdeményezi a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjánál a törlesztőrészlet összegének beszedését, olyan módon, hogy a beszedési megbízás a beszedés napját megelőzően 10 nappal kerül benyújtásra a bankszámla tulajdonos számlavezető bankjához. Csoportos beszedési megbízás esetén a Finanszírozó a futamidő elején az Adós részére megküldött fizetési ütemezésnek megfelelően emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról a 8

9 törlesztőrészleteket. A Finanszírozó a futamidő során felmerülő kamat- és árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat és egyéb költségekről az esedékességet megelőzően minimum 8 nappal számlalevelet küld az Adósnak. Kamatkülönbözet, árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat, költség elszámolásakor - ha a számlalevél végösszege pozitív - a számlalevél összegével megnövelt összeget emeli le a Finanszírozó a bankszámla-tulajdonos számlájáról. Amennyiben a számlalevélben jelzett végösszeg negatív, akkor a következő havi esedékességkor a törlesztőrészlet és a visszatérítés különbözete kerül beszedésre. 8. Az Adós esetleges számlalevél reklamációjának a beszedésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs. 9. A szerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeget a Finanszírozó nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Amennyiben az Adós a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, ezt külön kell jeleznie a Finanszírozó ügyintézőjénél legkésőbb az esedékességet megelőző 11. napig. 10. Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így amennyiben a bankszámlatulajdonos számláján nincs elegendő fedezet, a beszedés sikertelen. Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén a Finanszírozó 10 naptári nap múlva még egy alkalommal megkísérli a beszedést. 11. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítéséről az Adósnak kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésről a Finanszírozó külön értesítést nem küld, azonban amennyiben az esedékességet követő 14. napig a Finanszírozónál nem kerül kiegyenlítésre az esedékessé vált tartozás, a Finanszírozó fizetési felszólítás formájában értesíti az Adóst a hátralék összegéről. Sikertelen beszedés esetén a következő esedékességnél az esedékessé vált elmaradt tartozásra a Finanszírozó nem nyújt be újra beszedési megbízást, csak az előző esedékesség óta keletkezett követeléseket emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról. 12. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján (egyedi befizetési számláján) jóváírták, ezért a Finanszírozó az esedékességet megelőző munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelőző 2. munkanapon) nyújtja be a beszedési megbízást a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjának. Az Adós köteles intézkedni, hogy a fenti időpontban a beszedendő összeg az általa megadott bankszámlán a Finanszírozó rendelkezésére álljon. 13. A felhatalmazás módosítására, visszavonására az Adósnak a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjánál van lehetősége, a Finanszírozónál telefonon vagy levélben történt lemondást a Finanszírozó nem veszi figyelembe. 14. Amennyiben a Finanszírozó az Adósnak fizetési moratóriumot (fizetési halasztást) engedélyezett, úgy annak időtartama alatt a Finanszírozó nem nyújt be beszedési megbízást a moratórium időtartama alatt esedékessé váló törlesztőrészletek összegére. A fizetési moratórium alatt a kölcsönszerződés megkötésekori eredeti Fizetési Ütemezés szerint esedékes (amennyiben korábban volt érvényes és hatályos Fizetési Ütemezés módosítás, úgy az utolsó érvényes és hatályos módosított Fizetési Ütemezés szerint esedékes) törlesztőrészleteket a moratórium lejártával az Adós köteles egy összegben átutalással, vagy pénztári befizetéssel kiegyenlíteni a Finanszírozó részére. A Finanszírozó által engedélyezett fizetési moratórium esetén a Finanszírozó beszedési megbízást csak a moratórium lejártát követően esedékes törlesztőrészletekre nyújt be. 15. A Finanszírozó a törlesztőrészletek átütemezése esetén, a Finanszírozó által az Adósnak megküldött új Fizetési Ütemezés alapján, az abban foglalt módosított összegekre nyújt be beszedési megbízást. XI. Késedelmi kamat 1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a szerződésből eredő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Finanszírozó a késedelem időtartamára minden megkezdett késedelmes napra a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább évi 12%-os mértékű késedelmi kamatot számít fel. Az Adós fizetési késedelembe esik, ha a jelen szerződésből eredő bármely tartozását az esedékesség napjáig a Finanszírozó részére nem fizette meg. 9

10 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy részteljesítés esetén az általa megfizetett összeget a Finanszírozó először az Adós egyéb, a kölcsönszerződésből eredő tartozására (költségre), majd kamattartozására számolja el, végül az ezt követően fennmaradó összeget fordítja a tőketartozás csökkentésére. XII. Előtörlesztés, részbeni előtörlesztés 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós a kölcsönszerződésből eredő, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévő tartozásának egy összegben - devizaalapú hitel esetén akár devizában is - történő megfizetésével a kölcsönszerződést a futamidő vége előtt meg kívánja szüntetni (előtörlesztés), vagy a még esedékessé nem vált hátralévő tartozásának egy részét az esedékességet megelőzően kívánja kiegyenlíteni (részbeni előtörlesztés), úgy az Adós az erre irányuló szándékát - az előtörleszteni kívánt összeg megjelölésével - a szerződés szerinti következő esedékességet megelőző 14 nappal - előre írásban köteles a Finanszírozónak bejelenteni. Természetes személy adós esetén a Finanszírozó az előtörlesztésért, részbeni előtörlesztésért díjat nem számít fel. Nem természetes személy adós esetén a Finanszírozó az előtörlesztésért, részbeni előtörlesztésért vagy a kölcsönügylet futamidő előtt bármely okból bekövetkezett megszűnése esetén, az Adós hátralévő, ki nem egyenlített tőketartozása után az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott mértékű szerződésmódosítási díjat számít fel, amely előre, egy összegben esedékes. 2. A Finanszírozó az Adóst kérésére írásban tájékoztatja a kölcsönszerződés alapján még fennálló tartozásának idő előtti, egy összegben történő kiegyenlítése esetén megfizetendő összegről, vagy amennyiben a bejelentés részbeni előtörlesztésre irányul, úgy írásban tájékoztatja arról, hogy az Adós által előtörleszteni kívánt összeget a Finanszírozó hogyan számolja el. 3. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsön futamidő vége előtti teljes vagy részleges előtörlesztése esetén legalább a kölcsönszerződés szerinti következő esedékességi időpontot megelőző 14 napig az Adós fentiek szerinti előtörlesztési kérelme nem érkezik meg igazoltan a Finanszírozóhoz, az előtörlesztés időpontja a soron következő esedékességi időpont lesz. 4. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerződés futamidő vége előtti teljes vagy részleges előtörlesztésére az általa szerződésszerűen előterjesztett előtörlesztési kérelem alapján az előtörlesztett összegnek a kölcsönszerződés szerint soron következő esedékességi időpontig kell a Finanszírozó számláján jóváírásra kerülnie. 5. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fent hivatkozott tájékoztatóban megadott összegek a tájékoztató készítésének napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értékének figyelembevételével kerülnek megállapításra, amely irányadó árfolyam az Adós által teljesített befizetés napjáig változhat, amely változás következtében a befizetendő összeg módosulhat. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerződés jelen pontja szerinti előtörlesztésre, illetve részbeni előtörlesztésre is csak akkor jogosult, ha a szerződésből eredő valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének - beleértve a késedelmikamat-fizetési, az esedékessé vált törlesztőrészletkülönbözet-fizetési kötelezettséget, valamint egyéb költségfizetési kötelezettséget is - maradéktalanul eleget tett. 7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós kölcsönszerződésből eredő, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévő tartozásának egy összegben történő megfizetésével a kölcsönszerződést a futamidő vége előtt meg kívánja szüntetni, vagy a kölcsönszerződés bármely okból a futamidő vége előtt megszűnik, úgy egy összegben esedékessé válik az Adós kölcsönszerződésből eredő teljes hátralévő tőketartozása és az arra eső már felmerült, de még esedékessé nem vált, valamint kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet-tartozása. Előtörlesztés deviza alapú kölcsön esetén 8. DEVIZA ALAPÚ kölcsön esetén a fenti esetben esedékessé váló kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet számítása az alábbiak szerint történik: A kamatkülönbözet és az árfolyam-különbözet összege= a megszűnés napját megelőző teljes havi esedékessé vált törlesztőrészletekre eső, és még el nem számolt kamatkülönbözet és 10

11 árfolyam-különbözet (I.) + a megszűnés időpontjában még hátralévő tőketartozásra eső árfolyam-különbözet és a kölcsönszerződés futamidő vége előtti megszűnésének időpontját követő, a kölcsönszerződésben foglalt következő egyhavi törlesztőrészlet kamattartalmának a megszűnés napja és az azt közvetlenül megelőző esedékességi időpont közötti időszakra számított kamat- és árfolyamkülönbözete (II.). Azaz: Kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet összege = (I.)+(II.) (I.)={DEV.ÁRF(2)/DEV.ÁRF(1)-1}x{R+T(1)x DEV. KAM(2)-DEV KAM(1)x30/360}+T(1) x DEV.KAM(2)-DEV.KAM(1)x30/ (II.)={DEV.ÁRF(3)/DEV.ÁRF(1)-1}x{T+K+T(1)x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1)x30/360}+T(1) x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1)x30/ DEV.ÁRF(1) =DEVIZA ÁRFOLYAM (1): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon DEV.ÁRF(2) =DEVIZA ÁRFOLYAM (2): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értéke a mérési időpont napját megelőző munkanapon DEV.ÁRF(3) =DEVIZA ÁRFOLYAM (3): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értéke a megszűnés napját megelőző munkanapon DEV.KAM(1) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT: a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon DEV.KAM(2) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT: a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon DEV.KAM(3) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT: a megszűnés napját megelőző mérési időpont előtti mukanapon K: a kölcsönszerződés megszűnésének időpontjáig a kölcsönszerződés szerint esedékessé váló egyhavi törlesztőrészlet kamattartalmának összege T: a mérési időpontban fennálló teljes, még esedékessé nem vált hátralévő tőketartozás összege T(1): a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege R: a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészlet (tőke + kamat) összege Előtörlesztés forint alapú kölcsön esetén 9. FORINT ALAPÚ kölcsön esetén a futamidő vége előtti megszűnés következtében esedékessé váló kamatkülönbözetet a Finanszírozó a jelen Általános Szerződési Feltételek VII/11. pontjában foglaltak szerint számítja. 10. Az adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kölcsön futamidő vége előtti előtörlesztéssel történő megszüntetéséhez a jelen pont szerinti fizetendő összeget a megfizetendő összegről szóló tájékoztatóban meghatározott határidőben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a jelen kölcsönszerződés változatlan tartalommal hatályban marad. XIII. A gépjárművel, mint biztosítékkal kapcsolatos előírások 1. A Finanszírozót a kölcsönszerződésből eredő követelései erejéig ingó jelzálogjog és/vagy vételi (opciós) jog illeti meg a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjárművön. 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó jogosult zálogjogából vagy vételi jogából eredő jogai gyakorlására, ha a kölcsönszerződés bármely okból a Finanszírozó által azonnali hatállyal felmondásra kerül. 3. Az Adós a Finanszírozó eltérő rendelkezésének hiányában a szerződés tárgyát képező gépjárművet kölcsön, használatba csak a Finanszírozó írásbeli engedélyével adhatja, el nem zálogosíthatja, bérbe nem adhatja, és egyéb módon sem terhelheti meg, valamint nem idegenítheti el. 4. A felek megállapodnak abban, hogy az Adós a gépjárművet csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre kivinni: - A gépjárművet az Adós viszi külföldre, vagy amennyiben más személy, úgy ez utóbbi erre vonatkozóan rendelkezik a tulajdonos Adós és a Finanszírozó által előzetesen írásban adott engedéllyel. 11

12 - Az Adósnak nincs a Finanszírozóval szemben a kölcsönszerződésből eredő lejárt, kiegyenlítetlen tartozása. - A gépjárműre - annak szükségessége esetén - a jelen ÁSZF szerinti, olyan casco biztosítás van érvényben, amelynek területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is, vagy az Adós megfelelő biztosítékot nyújtott. 5. Kölcsönszerződés aláírásával az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a kölcsön futamideje alatt olyan országba kívánja kivinni, amelyre a gépjárművön fennálló casco biztosítás területi hatálya nem terjed ki, úgy köteles a kivitelhez írásban a Finanszírozó hozzájárulását kérni. A Finanszírozó ezen hozzájárulását akkor adja meg, ha az Adós a jelen szerződés alapján még fennálló valamennyi hátralévő (kölcsöntőke és járulékai) fizetési kötelezettségére fedezetet jelentő - a Finanszírozó által megfelelőnek ítélt - biztosítékot nyújt. 6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés aláírásával az Adós felhatalmazza a Finanszírozót arra, hogy amennyiben a gépjármű külföldre történő kiviteléhez előírt bármelyik fenti feltétel nem teljesült, és az Adós vagy harmadik személy megkísérli a gépjárművet belföldről kivinni, illetve azt a szerződés szerinti feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy a Finanszírozó jogosult a gépjármű külföldre történő kivitelét megakadályozni, és/vagy a gépjárművet azonnal birtokba venni. 7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettségek megszegéséről történt tudomásszerzése esetén a Finanszírozó jogosult a kölcsönszerződést az Adós Finanszírozó általi, előzetes felszólítása illetve külön értesítése nélkül - azonnali hatállyal felmondani. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti felmondás - az Adós a Finanszírozó általi, erről szóló írásbeli értesítése esetén - hatályát veszti, amennyiben haladéktalanul, hitelt érdemlően bizonyította, hogy a gépjárművet tőle ellopták, és emiatt a rendőrhatóságnál a feljelentést, miután a lopás a tudomására jutott, haladéktalanul megtette, valamint az Adós a lopás (vagy gépjármű önkényes elvétele) bekövetkeztében semmilyen módon nem hatott közre. XIV. Biztosítás 1. Adós tudomásul veszi, és vállalja, hogy amennyiben az általa választott gépjárműfinanszírozási konstrukció nem ad alóla felmentést, a kölcsönszerződés hatályban léte alatt a következő érvényes biztosításokkal kell rendelkezzen, amelyek megléte és a biztosító kockázatvállalásának bekövetkezése a gépjármű átadás-átvételének a feltétele: a) A gépjárműre a jogszabály által előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. b) Olyan casco biztosítás, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra. Az önrészesedés mértéke a felek eltérő megállapodásának hiányában: - 30%-os saját rész alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a, - 30%-os saját rész esetén és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, mely önrészesedési összeg az Adóst terheli. 2. Amennyiben a biztosító a gépjárműre megkötött casco biztosítás érvényességét feltételhez köti - védelmi berendezés beszereltetése stb. -, úgy ennek teljesítése az Adós kötelezettsége saját költségén. 3. Adós tudomásul veszi, hogy a casco biztosítási szerződésben és biztosítási kötvényben a biztosítási összeg engedményeseként (kedvezményezettjeként) a Finanszírozót kell megjelölni azzal, hogy a biztosító kifizetést csak a Finanszírozónak teljesíthet. 4. A Finanszírozó a kártalanítási összeg felvételére az Adóst felhatalmazhatja. 5. Amennyiben az Adós nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerződés érvényességének valamennyi feltételét, és ennek következtében vagy bármely más okból a biztosítási szerződés megszűnhet, és erről az Adós a tőle elvárható gondosság mellett tudomással bírhat, úgy köteles a biztosító kockázatviselésének megszűnését megelőzően új biztosítási szerződést kötni az általa választott biztosítótársasággal jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. 6. Biztosítóváltás esetén az Adós köteles a megkötött új biztosítási szerződést (igazolást) és annak első negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatot a biztosítási szerződés megkötését követő 15 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. 7. Az Adós a megkötött biztosításokkal kapcsolatosan az alábbiakra vállal kötelezettséget: 12

13 Az előírt tartalommal megkötött biztosítási szerződéseket, valamint a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás és a casco biztosítás első negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatokat az Adós köteles a gépjármű átadás-átvételét követő 15 napon belül, valamint a biztosítási kötvények másolatát a gépjármű átadás-átvételét követő 60 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. Az Adós kötelezi magát, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és a casco biztosítás első negyedéves díját előre befizeti, és a biztosítási díjak biztosító társaság által meghatározott összegét azok esedékességekor szerződésszerűen határidőben megfizeti a biztosító társaságnak. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosításokra vonatkozó, a biztosító által előírt biztosítási feltételek - egyedi biztosítási szerződés, általános biztosítási feltételek, szabályzatok - valamennyi pontját elolvassa, tudomásul veszi, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adós vállalja továbbá, hogy a kölcsönszerződés, illetve biztosítási szerződések hatályban léte alatt a biztosítási szabályzatokban foglaltak szerint jár el a gépjármű üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén, és a biztosító által azokban előírt feltételeket saját költségén teljesíti. 8. Biztosítási káresemény bekövetkezése esetén a kárbejelentés és a kárrendezésben való eljárás az Adós feladata, a Finanszírozó egyidejű értesítése mellett. 9. Adós tudomásul veszi, hogy az ÁSZF biztosításokra vonatkozó rendelkezéseinek be nem tartása a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, amely az ÁSZF XVII. pontjában meghatározott jogkövetkezményekkel jár. 10. A gépjármű meghibásodása és/vagy megrongálódása esetén, amennyiben az Adós a gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően nem állíttatja helyre a márka hivatalos márkakereskedőjénél vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben, úgy a Finanszírozó jogosult jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 11. Fenti esetben a Finanszírozó a részére, mint a biztosítási szerződés engedményesének (kedvezményezettjének) kifizetett biztosítási összeget beszámítja az Adós által a kölcsönszerződés felmondása miatt a Finanszírozónak fizetendő összegbe. 12. Amennyiben az Adós a gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően helyreállíttatja a márka hivatalos márka-kereskedőjénél vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben, úgy a Finanszírozó a részére kifizetett biztosítási összeget a gépjármű Adós által történt helyreállíttatását követően az Adósnak átutalja. 13. Az Adós a szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem neki felróható káresemény bekövetkezése esetén kárigényét akként jelenti be, hogy a károkozó felelősségbiztosítója a kártérítés összegét közvetlenül a Finanszírozó javára fizesse meg, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító megkeresése esetén a kártérítés összegének megfizetését a Finanszírozó a maga javára kérje teljesíteni azzal, hogy a Finanszírozó ezen esetben a biztosítási összeget a szerződés szerint az adós tartozása csökkentésére fordítja. 14. Amennyiben a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott, az adásvétel tárgyát képező gépjármű megsemmisül, elvész, vagy bármely okból szükségessé válik annak harmadik személy részére történő kiadása - abban az esetben, ha a kölcsön-szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül -, azonnal egy összegben esedékessé válik a Finanszírozó valamennyi, a kölcsönszerződésből eredő követelése. 15. Fenti esetben a biztosító által a Finanszírozónak kifizetett kártalanítási összeg és az Adós jelen szerződésben meghatározott és még ki nem egyenlített tartozásai különbözetét a 15 napon belül elkészített elszámolás alapján fizetésre kötelezett szerződő fél köteles az elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül a jogosultnak kiegyenlíteni. XV. Garanciális vizsgálatok kötelezettsége 1. 1 Az Adós köteles a kezelési utasításban és a vevőszolgálati csekkfüzetben előírt garanciális vizsgálatokat és javításokat a kijelölt szervizhálózat műhelyeiben elvégeztetni. 2. Az Adós kötelezi magát, hogy a gépjármű szervizlapja szerinti időszakokban, illetve a futásteljesítményhez kötött ellenőrző vizsgálatokat és ennek eredményeképp a szükséges javítási munkákat, valamint rendeltetéstől eltérő használat esetén a helyreállítást saját költségére elvégezteti a márka hivatalos márkakereskedőinél, vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben. 3. Az Adós az előírt ellenőrző vizsgálatok megtörténtéről - amennyiben ezen kötelezettségről a Finanszírozó írásbeli értesítést küld az Adós részére - a szervizt követő 30 napon belül 13

14 írásban köteles a km-állás feltüntetésével a Finanszírozót értesíteni. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén az Adósnak Ft kötbért kell fizetnie minden egyes mulasztás esetén. 4. Az Adóst teljes körű kártérítési felelősség terheli fenti kötelezettségek elmulasztásával a Finanszírozónak okozott károkért. A kölcsönszerződés biztosítékaiból a Finanszírozó fenti kártérítési igényét is jogosult kielégíteni. XVI. Természetes személy adóst megillető felmondási jog 1. A Természetes személy adós a kölcsönszerződést a jelen ÁSZF II. pontjában meghatározott szerződés létrejöttének napjától számított tizennégy14 napon belül a kölcsön folyósítását követően díjmentesen felmondhatja. A felmondási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha a Természetes személy adós az erre vonatkozó kifejezett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatát a fenti határidő lejártáig a Finanszírozónak a kölcsönszerződés egyedi részében rögzített székhelyére legalább ajánlott postai küldeményként postára adja, vagy a Finanszírozó ügyfélszolgálatánál (1051 Budapest, József Attila utca 8. ).) a fenti határidő lejártáig igazolható módon átadja A Természetes személy adós felmondási joga gyakorlása esetén a kölcsönszerződés a jövőre nézve szűnik meg és a Természetes személy adós a felmondásról szóló nyilatkozatának a Finanszírozó javára történt igazolt elküldését vagy igazolt átadását követően haladéktalanul, de legkésőbb az igazolt elküldéstől vagy az igazolt átadástól számított harminc30 napon belül köteles megfizetni a Finanszírozó javára a folyósított kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig járó, a kölcsönszerződés szerint megállapított ügyleti kamatot. XVII. Finanszírozó azonnali felmondási joga 1. A Finanszírozó a kölcsönszerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha - a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; - az Adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja; - a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az Adós a Finanszírozó felszólítására nem egészíti ki; - az Adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; - az Adós hitelképtelenné válik; - az Adós a Finanszírozót a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének a megállapítását befolyásolta; - az Adós részben vagy egészben nem teljesíti a kölcsönszerződés valamennyi őt terhelő feltételét, különösen ha az Adós a Finanszírozó írásbeli fizetési felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget késedelmi kamatokkal növelt fizetési kötelezettségének, beleértve a törlesztőrészletkülönbözet - fizetési kötelezettségét is, vagy a szervizelési és javíttatási kötelezettségének, továbbá a biztosításokkal kapcsolatos jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit - így különösen a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási és a casco biztosítási szerződéseket nem vagy nem a jelen ÁSZF szerint meghatározott tartalommal köti meg, vagy a biztosítás díját esedékességkor nem fizeti meg - maradéktalanul nem teljesíti: - az Adós a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot figyelmeztetés ellenére akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi; - az Adós az OTP bankcsoportba tartozó bármely pénzügyi intézménnyel szemben fennálló lejárt fizetési kötelezettségét felszólítást követően nem teljesíti; - az Adós más súlyos szerződésszegést követett el. 2. Amennyiben az Adós a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és/vagy a kölcsönszerződés az Adós érdekkörében felmerült okból a futamidő lejárata előtt megszűnik, úgy az Adós köteles a kölcsönszerződésből eredő valamennyi még ki nem egyenlített, lejárt tőke- és kamattartozásán, valamint a még esedékessé nem vált tőketartozásán, továbbá a kölcsönszerződésből eredő késedelmikamat-tartozásán, törlesztőrészletkülönbözet (árfolyamkülönbözet és kamatkülönbözet) tartozásán és egyéb, a 14

15 szerződésben foglalt fizetési kötelezettségén felül a Finanszírozó, illetve a vételi jog gyakorlójának valamennyi szükséges és igazolt költségét megtéríteni, így például a posta-, faxköltség, a követelés behajtásával és a gépjármű visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költséget - beleértve az elszállíttatással, a gépjármű biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költségeket, az értékesítés költségeit, úgy mint a raktározás, műszaki állapot felmérése, becsérték meghatározása, hirdetések megjelentetése következtében felmerülő költségeket, a vételi jog gyakorlásával kapcsolatban megfizetett illetéket, gépjárműadót, a gépjármű továbbértékesítésével kapcsolatosan felmerült áfa összegét, kötelező biztosítási díjat és a lejárt, de ki nem egyenlített tartozások beszedési költségeit. A tréler nélküli visszavétel vagy a lejárt tartozások beszedése egyszeri megkísérlésének becsült költsége Ft + áfa. 3. A behajtási költség abban az esetben kerül kiszámlázásra, amennyiben a Finanszírozó a behajtási cselekmény elvégzése előtt az Adósnak a szerződésben meghatározott címre felmondást küldött. 4. A kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondása esetén az Adósnak a kölcsönszerződésből eredő bármely jogcímen felmerülő valamennyi tartozása a kézbesítéssel esedékessé és lejárttá válik (tőkésedik), és köteles azokat haladéktalanul kiegyenlíteni. 5. Az azonnali hatályú felmondással egyidejűleg a Finanszírozó a gépjárművön fennálló jelzálogjogát érvényesíti, vagy a vételi jogát egyoldalú, az Adóshoz intézett nyilatkozatával gyakorolja. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzálogjog érvényesítése vagy a vételi jog gyakorlása alapján a Finanszírozó felszólítására a gépjárművet a felszólítással egyidejűleg vagy a felszólításban meghatározott időpontban a Finanszírozó birtokába adja. 6. Az Adós a kölcsönszerződés egyedi részének aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a gépkocsit a fenti határidőben nem adja a Finanszírozó birtokába, úgy a Finanszírozó jogosult azt tréler igénybevételével birtokba venni, és/vagy a gépjárművet a forgalomból kivonatni. 7. A zálogszerződés alapján a zálogjog érvényesítése a hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feltételek mellett történik. 8. A felek által külön megkötött vételi jogos megállapodásban meghatározott feltételek mellett a Finanszírozó a kölcsönszerződésből eredő követelésének csökkentése érdekében: - a gépjármű első külföldön vagy belföldön történt forgalomba helyezését követő 1 évig a gépjármű forgalomba helyezéskori értékesítési árának 25%-kal, plusz - a forgalomba helyezéstől a vételi jog gyakorlását követően a Finanszírozó, mint tulajdonos részére történő birtokbaadásig terjedő időtartamra - havi 1%-kal, valamint a sérülésből és a havi 2000 km feletti, illetve nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenéssel csökkentett összegén; - a gépjármű első külföldön vagy belföldön történt forgalomba helyezését követő 1 év után a vételi jog gyakorlása alapján a Finanszírozó, mint tulajdonos részére történő birtokbaadáskor érvényes EUROTAX-vételáron; - totálkáros gépjármű esetén, amennyiben a vételár az EUROTAX alapján nem állapítható meg, a Finanszírozó által felkért igazságügyi szakértő által a birtokbavétel napjára meghatározott áron szerezheti meg a szerződés tárgyát képező gépjármű tulajdonjogát. 9. A Finanszírozó a gépjármű birtokbavétele után, a tulajdonosváltást követő 30 munkanapon belül elszámolást készít, amely alapján a fizetésre kötelezett szerződő fél fizetési kötelezettségének az elszámolás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül köteles eleget tenni. 10. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés alapján fennálló vételi jogot kijelölés alapján a Merkantil Csoport tagja, az SPLC Vagyonkezelő Kft. (1051 Budapest, József A. u. 8.) gyakorolja, úgy a vételár összege - engedményezett követelésként - a kölcsönszerződésből eredő tartozás kiegyenlítésére kerül felhasználásra, illetve a Finanszírozó részére megfizetésre. 11. Az Adós a kölcsönszerződés aláírásával azon esetre, amennyiben a Finanszírozó a gépjárműre alapított vételi joga gyakorlására a Merkantil Csoport tagját, az SPLC Vagyonkezelő Kft.-t (1051 Budapest, József A. u. 8.) jelöli ki, a vételi jog alapítására vonatkozó megállapodás alapján őt megillető vételár követelését a Finanszírozóra engedményezi a kölcsönszerződés alapján fennálló kölcsöntartozása kiegyenlítésére illetve törlesztésére. Az Adós szavatol azért, hogy a fentiek szerint a Finanszírozóra engedményezett követelése harmadik személy követelésétől mentes, afelett szabadon jogosult rendelkezni. 15

16 12. Az Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a kölcsönszerződésből eredő, a Finanszírozó azonnali hatályú felmondó jognyilatkozatában foglalt tartozását az azonnali hatályú felmondásban foglaltak szerint kiegyenlíti és a Finanszírozó azonnali hatályú felmondása és vételi jogának gyakorlása hatályát veszti, úgy legfeljebb egy alkalommal a felmondás hatályvesztését követő esedékességtől amennyiben a felmondás azt tartalmazza a kölcsönszerződés szerint irányadó aktuális ügyleti kamat mértéke 2%-kal és ennek megfelelően a havi törlesztőrészlet összege automatikusan növekszik. Az Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a kölcsönszerződésből eredő, a Finanszírozó azonnali hatályú felmondó jognyilatkozatában foglalt tartozását az azonnali hatályú felmondásban meghatározott határidőn túl egyenlíti ki és a Finanszírozó azonnali hatályú felmondása és vételi jogának gyakorlása hatályát veszti, úgy a fentiekben foglalt szerződésmódosításon túl a Finanszírozó a szerződéskötéskor érvényes díjjegyzékben meghatározott összegű reaktiválási díjat számít fel. Az Adós kijelenti, hogy szerződésszegő magatartása következményeként hatályossá váló fenti szerződésmódosítást a kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a fenti feltételek bekövetkezte esetén a fentebb meghatározott szerződésmódosítás a szerződő felek minden további írásbeli megállapodása nélkül a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képező szerződésmódosításának minősül. XVIII. Központi Hitelinformációs Rendszer 1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó tagja a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BISZ Zrt.) által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszernek (a továbbiakban KHR). A Rendszer a hiteladat-szolgáltatók által szolgáltatott adatokat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezései (továbbiakban HpT) szerint tárolja és kezeli. 2. A KHR-ben kizárólag a HpT-ben meghatározott referenciaadatok kezelhetőek. Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a KHR a HpT alapján kezelhet. 3. A KHR kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak. 4. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható azonosító adatok: név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám, egyéb személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím és levelezési cím. 5. A Finanszírozó a KHR részére átadja annak az Adósnak a HpT-ben meghatározott referenciaadatait, akik a kölcsönszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan több mint 90 napon keresztül fenn áll. 6. A Finanszírozó a KHR részére átadja annak az adósnak a HpT-ben meghatározott referenciaadatait, aki a kölcsönszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. 7. A finanszírozó a KHR részére átadja a vállalkozásoknak a kölcsönszerződéssel kapcsolatos HpT-ben meghatározott referenciaadatokat. 8. A KHR a referenciaadatokat a HpT-ben meghatározottak szerint a törvényben előírt kivételekkel 5 évig kezeli. A KHR az Adós késedelmes tartozása teljesítése esetén a referenciaadatot a teljesítéstől számított 1 év elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli. 9. A KHR-ben nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR részére történt átadása, kezelése ellen és kérheti a referenciaadat helyesbítését illetve törlését. 16

17 XIX. Adatok bekérése, kezelése, felhatalmazás adatok továbbítására 1. A Finanszírozó jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, az Adós személyi adataira vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. A Finanszírozó különösen az Adós alábbi személyi azonosító adatait tartja nyilván: név, születési név (leánykori név), amennyiben van: házassági név, anyja születési neve, születési helye és ideje, állampolgárság, lakcím, postacím, személyazonosító okmány típusa, száma, betűjele, külföldi személy esetében a felsorolt adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási helye. Az egyéb, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló személyes adatokat a kölcsönkérelem tartalmazza. 2. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázatelemzés és értékelés, kapcsolattartás. 3. Az adatkezelés időtartama: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogviszony megszűnését követő 5. év vége. A évi CXXXVI. sz. törvényben megjelölt személyes adatokat, a Finanszírozó - a hivatkozott törvény rendelkezése szerint - 8 évig köteles megőrizni. Az ezen törvényben meghatározott adatokon kívül az adatszolgáltatás önkéntes. 4. Az Adós tudomásul veszi hogy a Finanszírozó az OTP csoport jogszabály szerint arra jogosult tagja részére elsősorban az Adós nevét, címét, valamint az Adósnak a Finanszírozóval kötött szerződése(i) összegére vonatkozó adatait jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével továbbíthatja és a Finanszírozó, valamint az OTP csoport jogosult tagjai ezen adatokat feldolgozzák és az adatkezelés céljainak megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljék. Az adatkezelés célja a Hpt.-ben meghatározott prudenciális szabályoknak való megfelelés. A Finanszírozó és az OTP csoport jogosult tagjai gondoskodnak az adatok védelméről, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá a véletlen megsemmisülés vagy sérülés elkerüléséről. Az Adós a Finanszírozó és az OTP csoport jogosult tagjai által kezelt személyes adatait helyesbítheti, azok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, illetve a jogszabályok keretei között kérheti személyes adatai törlését. 5. Az adatkezelést és feldolgozást a Finanszírozó saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, az évi CXII. sz. törvény előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét a Finanszírozó a székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett Üzletszabályzatában feltünteti. Adós és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira - ideértve a jogorvoslati lehetőséget is - az évi LXIII. sz. törvény rendelkezései az irányadóak. 6. Az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről - az évi LXIII. sz. tv. szerint - történt fenti tájékoztatást követően, Adós hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Finanszírozó a fenti előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje. XX. Az Adós tájékoztatási kötelezettsége 1. Az Adós a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény alapján a szerződés fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintő bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Finanszírozót értesíteni. XXI. A Finanszírozó írásos értesítésének hatálya 1. A Finanszírozó az Adós részére szóló írásos értesítéseket a kölcsönszerződés egyedi részében rögzített levelezési címre küldi mindaddig, amíg az Adós a Finanszírozót új címről írásban nem értesíti. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kézhezvétel időpontja nem állapítható meg, úgy a postai feladástól számított 5. munkanapon az értesítést kézbesítettnek tekintik. 17

18 XXII. Ügyintézés 1. Amennyiben a Finanszírozó az ügyfélkérelmek teljesítését telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is vállalja, úgy a kérelem teljesítését - annak teljesíthetősége esetén - a Finanszírozó az Adós részére rendelkezésre álló azonosító kód (jelszó) megadása esetén teljesíti. 2. A Finanszírozó az ügyintézést általában 30 napon belül vállalja. 3. A szerződésből eredő fizetési kötelezettség átvállalásához (a szerződés átvállalása) a Finanszírozó hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megadását a Finanszírozó - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában indoklás nélkül - megtagadhatja. XXIII. Irányadó jog 1. A kölcsönszerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári törvénykönyv a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. Törvény vonatkozó rendelkezései, valamint a Finanszírozó üzletszabályzata az irányadó. XXIV. Békéltető testület 1. A Finanszírozó kifejezi azon szándékát, hogy a jelen kölcsönszerződésből eredő jogvita elsődleges peren kívüli rendezésére törekszik. A Finanszírozó tájékoztatja az Adóst, hogy a jogvita peren kívüli rendezésére igénybe veheti a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület, illetve július 1. napját követően a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület közreműködését egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén, pedig az ügyben való döntés meghozatalába céljából. A Finanszírozó tájékoztatja az Adóst, hogy a békéltető testület döntésének kötelezésként való elfogadó (alávetési) nyilatkozata kiadásáról az egyedi ügy kapcsán hozza meg döntését és adja ki az erre vonatkozó nyilatkozatát. A kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárására az Adós lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület az illetékes. A Finanszírozó felügyeleti hatósága a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest Krisztina krt. 39.). XXV. Eljáró bíróság 1. A Finanszírozó tájékoztatja az Adóst, hogy a Polgári Perrendtartás 31. -a alapján a kölcsönszerződésből eredő jogvita - a pert kezdeményező fél (felperes) választása szerint - a másik fél (alperes) lakóhelye vagy székhelye szerint általánosan illetékes bíróság helyett az ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága előtt is megindítható. 2. A felek a kölcsönszerződés tekintetében a szerződéskötés és a teljesítés helyének a Finanszírozó 1051 Budapest, József Attila utca 8. szám alatti székhelyét fogadják el, amelyet a fenti illetékességi okok tekintetében irányadóként fogadnak el. XXVI. Egyéb rendelkezések 1. A Finanszírozó a szerződésben meghatározottakon túl a szerződéskötéskor az Adós rendelkezésére bocsátott díjszabást alkalmazza többek között a következő esetekben. A futamidő alatti csekk kérés, Adós által harmadik személy részére történő használatbaadás engedélyezése, forgalmi engedély csere, rendszámtábla csere, személy- és teherfuvarozási engedély kiadása, üzembentartói engedély és egyéb engedély kiadása, bankinformáció nyújtása, szerződésfelmondás, szerződésmódosítás, felszólítás a szerződéses kötelezettség teljesítésére, szerződésmásolat készítése, már kiadott dokumentumok ismételt kiállítása, 18

19 telefonon, sms-ben történő felszólítás és felmondás, felmondás hatályon kívül helyezése, KHR-be való felvitelre való figyelmeztetés és a KHR-be való adatátadásról tájékoztatás stb. 2. A Finanszírozó Természetes személy adós esetén a kölcsön futamideje alatti csekk-kérés, felszólítás, szerződésfelmondás, szerződéses kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás, KHR-be való felvitelre való figyelmeztetés és a KHR-be való adatátadásról tájékoztatás költségét, díját jogosult egyoldalúan a kölcsönszerződés megkötését követően a Magyar Posta Zrt-nek a Finanszírozó által fentiek szerint igénybe vett szolgáltatásainak díjáról szóló hirdetményben foglalt változás tényleges hatásának megfelelő arányban akként módosítani, hogy ezen változás évente a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékét nem haladja meg. A Finanszírozó a fentebb megjelölt díjak, költségek módosítása esetén a Természetes személy adóst a módosítás tényéről és a módosított díjak, költségek új mértékéről a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal hirdetményben, továbbá - a jelen kölcsönszerződésben foglaltak szerint - a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 60 nappal postai úton feladott levéllel vagy más tartós adathordozón is értesíti. A fenti költségeknek Természetes személy adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása esetén a Természetes személy adós a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a jelen kölcsönszerződés díjmentes felmondására. 3. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó az 1. pontban meghatározott díjakat jogosult évente egyszer a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékének megfelelően egyoldalúan módosítani. A Finanszírozó a díjmódosítást a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően a székhelyén lévő hivatalos helyiségben kifüggeszti és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) közzéteszi. 4. Finanszírozó Üzletszabályzata a Finanszírozó ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyiségeiben és a Finanszírozó honlapján bármikor megtekinthető. 5. Amennyiben a Finanszírozó képviseletében a szerződést meghatalmazott(ak) írja (írják) alá, úgy a szerződés melléklete és érvényességi feltétele a szerződés aláírására szóló egyedi meghatalmazás másolati példánya. 19

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) üzletszabályzat. Hatályos:

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) üzletszabályzat. Hatályos: Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) Hatályos: 2012. április 04. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó

Részletesebben

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) üzletszabályzat. Hatályos:

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) üzletszabályzat. Hatályos: Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) Hatályos: 2012. április 5. 2014. március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5.

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek változó lízingdíjakkal, forint alapon Hatályos: 2012. február 9. 2014. március 14. Az Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

MCML-0803 számú általános lízingfeltételek

MCML-0803 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0803 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

MCSL-1103 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1103 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1103 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Visszlízing Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31-ig Jelen

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Gépjárműkölcsön (MCSK-1201) üzletszabályzat. Hatályos: április március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó

Gépjárműkölcsön (MCSK-1201) üzletszabályzat. Hatályos: április március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó Gépjárműkölcsön (MCSK-1201) Hatályos: 2012. április 5. 2014. március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben