Gépjárműkölcsön üzletszabályzat április 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5."

Átírás

1 Gépjárműkölcsön üzletszabályzat április 5.

2 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban: Bank) és Ügyfelei mint kölcsönfelvevők (a továbbiakban: Ügyfél) között létrejövő gépjárműkölcsön ügyletekre terjed ki. 2. A Bank a tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 19. napján kelt I- 2729/2002. számú határozata alapján végzi. 3. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél a Természetes személy, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, vagy más szervezet, akivel a Bank gépjármű vásárlás tárgyában hitel- illetve kölcsönjogviszonyt létesít. 4. Természetes személy Ügyfél (fogyasztó), aki önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül lép a Bankkal kölcsönjogviszonyra (a továbbiakban: Természetes személy Ügyfél). 5. A Bank és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát az egyes szerződések határozzák meg. Az Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott szerződés kifejezetten nem rendelkezik. 6. A Bank gondoskodik arról, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot megismerhesse, amely az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és a Bank honlapján (www.merkantil.hu) bármikor megtekinthető. A Bank az Ügyfél kívánságára az Üzletszabályzatot - díjtalanul - rendelkezésre bocsátja. 7. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megkötendő szerződéssel érintett tevékenységére vonatkozóan fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi LXVII. törvény 2. i) pontjában meghatározott Magatartási Kódexnek vetette alá magát. A Magatartási Kódex elérhető a honlapon, illetve a Bank 1051 Budapest, József Attila u. 8. szám alatti székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben. 2. Szerződéskötéshez szükséges lényeges feltételek 1. Az Ügyfelet a vásárlást támogató finanszírozási formák megismertetésében a Bank székhelyén kívül a gépjárművet értékesítő gépjárműkereskedő is kiszolgálhatja. 2. A kölcsönt az e célra szolgáló nyomtatványokon lehet igényelni. A kölcsön igényléséhez mellékelni kell a kérelem elbírálásához szükséges okiratokat és egyéb dokumentumokat is. 3. Az Ügyfél egyedi finanszírozási kérelmét a Bank bírálja el. 4. A gépjárműkölcsön igénylők személyi köre: 18. életévüket betöltött, cselekvőképes devizabelföldi Természetes személyek, Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások 5. A kölcsönszerződés megkötéséhez az Ügyfélnek elsősorban az alábbi dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátania: Természetes személy esetén (adós, adóstárs, kezes, sofőr): kölcsönkérelem személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kártya) (amennyiben a lakcím a személyi igazolványban nem szerepel), gépjárművezetői engedély, TAJ kártya és adókártya; az alábbiak közül legalább egy: o munkáltatói jövedelemigazolás (a Merkantil Bank által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon); 2

3 o o o o legutóbbi 2 hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem, átutalását is; APEH által kibocsátott jövedelemigazolás (ún. APEH jövedelemigazolás); nyugdíjasoknál egy havi nyugdíjszelvény, amit helyettesíthet bankszámla kivonat is, ha a nyugdíj jóváírása szerepel rajta; amennyiben a magánszemélyként igénylő ügyfél a saját tulajdonában lévő cégnél dolgozik, akkor az igénylésnél a cég APEH-folyószámla kivonata is benyújtandó; használt autó esetén teljes körű eredetiségvizsgálat, állapotfelméréssel, forgalmi engedély, törzskönyv, műszaki állapotlap a hitelbírálat eredményétől függően egyéb dokumentumok és készfizető kezesség is szükségesek lehetnek. Egyéni vállalkozó esetén (adós, adóstárs): Az előző pontban (természetes személyeknél) szereplő okmányokon felül még: az APEH által kibocsátott, adószámmal ellátott, nyilvántartásba vételt igazoló okirat vagy a vállalkozói igazolvány (vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás szükséges) 30 napnál nem régebbi APEH folyószámlakivonat Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) esetén: kölcsönkérelem 30 napnál nem régebbi cégbírósági cégkivonat másolat aláírási címpéldány a szerződést aláíró(k)tól; mérleg, eredménykimutatás; 30 napnál nem régebbi APEH folyószámlakivonat 1 éven belül alapított cég esetén az ügyvezető, Bt. esetén a kültag kezességvállalása szükséges. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy: o személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány; o a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kártya) (amennyiben az kiállításra került); használt autó esetén teljes körű eredetiségvizsgálat, állapotfelméréssel, forgalmi engedély, törzskönyv, műszaki állapotlap a hitelbírálat eredményétől függően egyéb dokumentumok és készfizető kezesség is szükségesek lehetnek. A Bank szempontjából kockázatosabbnak ítélt esetekben, - a fentieken kívül - egyéb okmányok is szükségesek a szerződéskötéshez, így mérleg, eredménykimutatás, adóbevallás, biztosítékokra vonatkozó okiratok. 6. A Bank által finanszírozott gépjárművek köre: Direkt finanszírozás és a Szabad felhasználású hitel esetét kivéve, a Bankkal szerződéses kapcsolatban lévő gépjárműkereskedő által kínált új és használt gépjármű. A használt, használt sport illetve luxus autók egyedi elbírálás alá esnek. A Bankkal szerződéses kapcsolatban lévő gépjárműkereskedő által kínált egyedi elbírálás alapján finanszírozható gépjárműveknek eleget kell tenniük az alábbi követelményeknek: a gépjármű magyar forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel rendelkezik a gépjármű kora a kölcsönszerződés megkötésekor nem haladhatja meg a Bank ajánlatában meghatározott életkort és a futamidő végére a gépjármű kora nem lépheti túl a Bank ajánlatában meghatározott életkort 7. A kölcsönszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. 3

4 8. A gépjárműkölcsön teljesítésének feltétele az Ügyfél által felajánlott és a Bank által elfogadott fedezetek rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása, valamint az adott konstrukcióra vonatkozó kölcsönszerződés hatálybalépése. 3. Képviselet 1. A szerződéses kapcsolatok biztonsága érdekében a Bank jogosult meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, a szerződéses tárgyalások során vagy a szerződés teljesítése előtt kérheti, hogy az Ügyfél megfelelően igazolja személyazonosságát és/vagy képviseleti jogosultságát. 2. A Bank a hozzá bejelentett képviselőket a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés kézhezvételéig az Ügyfél jogos képviselőjének tekinti. 3. Amennyiben a Bank képviseletében a kölcsönszerződést meghatalmazott(ak) írja(írják) alá, úgy a kölcsönszerződés melléklete és érvényességi feltétele az adott kölcsönszerződés aláírására szóló, a Bank által cégszerűen aláírt egyedi meghatalmazás másolati példánya. 4. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Bank és az Ügyfél szerződéses kapcsolataikban együttműködni tartoznak, ennek megfelelően a gépjárműkölcsön-ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Tartoznak továbbá az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. 2. A felek haladéktalanul értesítik egymást, hogyha személyüket vagy jogi státuszukat érintő változás történt, elnevezésük, címük vagy egymáshoz bejelentett képviselőjük megváltozott. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 3. Az Ügyfél köteles megadni minden olyan, az ügylettel összefüggő adatot, információt és felvilágosítást, amelynek rendelkezésre állását a Bank a döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. Az Ügyfél köteles továbbá a Bankot értesíteni a gazdálkodásával kapcsolatban bekövetkezett minden változásról, különösképpen ha csőd- vagy felszámolási eljárás közvetlen veszélye fenyegeti. 4. A kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően az Ügyfél tartozik a Bankot értesíteni, ha valamely, a Banktól várt értesítés nem érkezett meg időben. 5. A Bank az értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozat, okmányok stb.) - ha az Ügyfél írásban másként nem rendelkezik - az Ügyfél szerződésben meghatározott lakóhelyére, illetve székhelyére küldi. Amennyiben az Ügyfél írásban levelezési címet is megad, úgy a Bank az értesítéseket a levelezési címre küldi. Címváltozás esetén az Ügyfél az új címről a Bankot haladéktalanul köteles írásban értesíteni. 6. Az Ügyfél részére szóló iratokat a Bank általában nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldés ténye (postáraadás) a Bank nyilvántartásában szerepel és az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény a Bank birtokában van. Az Ügyfél részére szóló azon iratokat, amelyek kézhezvételéhez jogi hatály fűződik a Bank ajánlott vagy tértivevényes küldeményként adja postára. A postai feladástól számított 5. munkanap elteltével - amennyiben a kézbesítés időpontja nem állapítható meg - a Bank jogosult az írásos értesítést kézbesítettnek tekinteni. 7. Az Ügyfélnek a Bank részére szóló írásos értesítéseket a Bank székhelyére kell küldenie. Az írásos értesítések érkezésére a Bank nyilvántartása az irányadó. 4

5 5. Titoktartás 1. A Bank minden olyan, az egyes ügyfelekről a Bank rendelkezésére álló tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik, banktitokként kezel. 2. A banktitok tekintetében - időbeli korlátozás nélkül - titoktartási kötelezettség terheli a Bank tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Bankkal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. 3. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az Ügyfél vagy annak törvényes képviselője - a kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve - erre közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Bankkal történő szerződéskötés keretében nyújtja, vagy jogszabály a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad vagy a Bank érdeke a banktitok kiadását az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. 4. A Bank titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény VII. fejezetében felsorolt esetekben. 5. A Bank az Ügyfél hozzájárulásával meghatározott adatokat elsősorban a biztosítóval megkötött szerződések megszűnésének megelőzése, illetve biztosítási termékek értékesítése céljából a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nek, valamint az OTP csoport bármelyik tagjának a pénzügyi és egyéb szolgáltatásainak értékesítése céljából átadhatja. Az OTP csoport tagjainak felsorolása az OTP Bank Nyrt. honlapján megtalálható. Az Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonható. 6. Felelősség A Bank felelőssége 1. A Bank nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésekből, vagy a Bank működésének megzavarásából eredő kárért; érvényes ez arra az esetre is, ha a Bank - jogszabályban meghatározott esetekben - bankszünnapot tart, illetve ha jogszabályokban meghatározott szervek a Bank tevékenységének korlátozását rendelik el. 2. A Bank a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban semmiféle felelősséget nem vállal. 3. Nem vállal a Bank felelősséget - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a gépjárműkereskedők tevékenységéért. 4. A Bankot - a jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - semmilyen felelősség nem terheli az Ügyfél által kiválasztott, megrendelt, megvásárolt, az Ügyfél tulajdonába kerülő, valamint általa mennyiségileg és minőségileg átvett gépjármű(vek) rejtett vagy egyéb hibájáért, műszaki állapotáért, valamint származásáért és, hogy ezen kifogásokból eredően semmilyen igényt nem támaszthat, illetve követelést nem érvényesíthet a Bankkal szemben. Az Ügyfél felelősségét az általános szerződési feltételek tartalmazzák (8. fejezet) 5

6 7. Hiteldíj, kamatok, költségek 1. A Bank a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsön összege után az ott meghatározott futamidőre a szerződésben meghatározott mértékű teljes induló hiteldíjat számít fel. A teljes éves hiteldíj a kölcsönszerződésben meghatározott jutalékot, költséget, szerződéskötési díjat és kamatot foglalja magában. A fentiek szerinti jutalékot, költséget és szerződéskötési díjat előre, a kamatot a finanszírozási konstrukciótól függően a törlesztőrészletekkel együtt részletekben kell kiegyenlíteni. A kamat- és törlesztőrészlet számítás általános módja: Egyhavi kamat összegének kiszámítása: Tőke x éves kamatláb x 30/ ahol: Tőke: a hátralévő, esedékessé nem vált tőketartozás. A havi törlesztőrészlet kiszámításának módja (egyenletes törlesztési ütemezés esetén): p t = H x (1 + p) n x (1+p) n - 1 ahol: t: havi törlesztő részlet H: hitel összege p: éves kamatláb / 12 n: a kölcsön futamideje hónapokban 8. A gépjárműkölcsön általános szerződési feltételei Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a kölcsönszerződés egyedi részének azzal, hogy ha valamilyen kérdést az általános és az egyedi rész eltérően szabályoz, úgy az egyedi rész rendelkezése az irányadó. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése vagy korlátozása akár önmagában, akár a többi rendelkezéssel együtt érvénytelen, vagy nem kényszeríthető ki, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének az érvénytelenségét vagy kikényszeríthetetlenségét. Amennyiben bármely ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényes vagy kikényszeríthető lenne, ha bármely más rendelkezés vagy korlátozás, vagy az ilyen rendelkezés vagy korlátozás valamely része törlésre, módosításra vagy korlátozásra kerülne, akkor a rendelkezés vagy korlátozás azon módosításokkal alkalmazandó, amelyek szükségesek az ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényességéhez, hatályosságához és kikényszeríthetőségéhez. A fentiekre tekintet nélkül a felek kötelesek jóhiszemű tárgyalásokat folytatni és az érvénytelen és/vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezésekkel helyettesíteni, amelyek a lehető legközelebb állnak azok tartalmához és a szerződés céljaihoz. I. Finanszírozás tárgya 1. Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott Eladó (Bizományos) és kölcsönfelvevő-gépjárművásárló (Adós) között adásvételi szerződés jött létre a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű(vek) (a továbbiakban: gépjármű) adásvétele tárgyában, az ott meghatározott vételáron. A szerződő felek között létrejött kölcsönszerződés Természetes személy adós esetén olyan, ú.n. kapcsolt hitelszerződés, amely a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű vásárlásához kapcsolódik és a Finanszírozó a kölcsönszerződés előkészítése vagy megkötése 6

7 során az Eladót (Bizományost) veszi igénybe közreműködőként és/vagy a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű Adós általi megvásárlásához nyújtja a kölcsönt. A kölcsönszerződés rendelkezései értelmezésében Természetes személy adós (fogyasztó), aki önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül lép a Finanszírozóval kölcsönjogviszonyra a továbbiakban: Természetes személy adós. II. A kölcsönszerződés létrejöttének időpontja 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelő tartalmú kölcsönszerződés, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodás és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződés érvényes létrejöttének időpontja az Adós kölcsönkérelmének a Finanszírozó általi elfogadása esetén az a nap, amikor az Adós az ügylet megkötésére vonatkozó szerződéses ajánlatnak minősülő kölcsönkérelmet előterjesztette. A Finanszírozó a fentiek szerint érvényesen létrejött kölcsönszerződésnek, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodásnak és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződésnek a Finanszírozó részéről is aláírt egy-egy eredeti példányát amennyiben azt a Finanszírozó megbízása alapján nem az Eladó (Bizományos) gépjármű-kereskedő vagy a Finanszírozó adja át közvetlenül az Adósnak a jelen ÁSZF. XXI. pontjában meghatározott módon küldi meg az Adósnak. III. A Természetes személy adós elállási joga 1. A Természetes személy adós a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés II/1. pontjában meghatározott napjától, illetve amennyiben az Adós az érvényesen létrejött kölcsönszerződést, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodást és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződést igazoltan a szerződés érvényes létrejöttének időpontját követő későbbi időpontban vette kézhez, az ezen kézhezvétel időpontjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására a Finanszírozó részéről még nem került sor. A Természetes személy adós tudomással bír arról és elfogadja, hogy a Finanszírozó a kölcsön összegét az Eladó (Bizományos) javára történő közvetlen megfizetéssel folyósítja. 2. Az elállási jog akkor tekintendő határidőben érvényesítettnek, ha a Természetes személy adós az erre vonatkozó kifejezett, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatát a fenti határidő lejártáig a Finanszírozónak a kölcsönszerződés egyedi részében rögzített székhelyére legalább ajánlott postai küldeményként postára adja, vagy a Finanszírozó ügyfélszolgálatánál (1051 Budapest, József Attila utca 8.) a fenti határidő lejártáig igazolható módon átadja. 3. A Természetes személy adós jogszerű elállási joga gyakorlása esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontjára visszaható hatállyal megszűnik és a Finanszírozó tekintettel arra, hogy a kölcsön folyósítására még nem került sor kamatkövetelést az Adóssal szemben nem érvényesít. IV. Kölcsönösszeg 1. A kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű vételárának kiegyenlítéséhez a Finanszírozó az Adósnak jelen ÁSZF V/1c pontjának figyelembevételével a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott összegű kölcsönt nyújt. 2. A kölcsönt a Finanszírozó az adásvételi szerződés szerinti Eladónak, bizományosi szerződés esetén a Bizományos kereskedőnek történő átutalással nyújtja. V. A kölcsön folyósítása 1. A kölcsön folyósításának feltétele: a) A gépjármű érvényes adásvételi szerződésének vagy számlájának a Finanszírozó részére történő megküldése. 7

8 b) Az Eladó által kiállított (az alvázszámot is tartalmazó) végszámla másolatának a Finanszírozó általi kézhezvétele. c) Az Adós saját részének megfizetése. Az Adós a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott összegű saját részt köteles az Eladónak megfizetni az adásvételi szerződésben meghatározott vételárelőleg esedékességének időpontjáig. Amennyiben az adásvételi szerződés vételárelőleget nem tartalmaz, úgy a saját rész legkésőbb a végszámla kiállításáig esedékes. Az Eladó által az adásvételi szerződésben meghatározott előleg mértéke a fent meghatározott saját részbe beleszámít. Amennyiben a végszámla összege pl. árfolyamváltozás vagy a gépjármű árának emelkedése miatt az adásvételi szerződésben szereplő vételárnál magasabb, úgy az Adós köteles a már befizetett saját részt kiegészíteni. Amennyiben a végszámla szerinti vételár összege árfolyamváltozás vagy a gépjármű árának csökkenése miatt az adásvételi szerződésben szereplő vételárnál alacsonyabb, úgy a befizetett saját rész és az alacsonyabb vételár után számított saját rész különbözetével az Adós és az Eladó számol el. A vételár fentiek szerinti esetleges változása a kölcsön összegét nem növelheti. d) A kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott mértékű egyszeri kezelési költség és/vagy szerződéskötési díj megfizetésének igazolása. e) Amennyiben a Finanszírozó megítélése szerint a kölcsön visszafizetésének biztosítására a kölcsönből vásárolt gépjárművön túl egyéb biztosíték is szükséges, úgy az erre vonatkozó szerződés(ek) hatálybalépése. f) A Finanszírozó és az Adós között a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott, és Adós tulajdonát képező gépjárműre a Finanszírozó javára vételi jog alapítása tárgyában érvényes megállapodás létrejötte, és/vagy a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjárműre a Finanszírozó javára érvényes ingó jelzálogjog alapítása. Az ingó jelzálogjog érvényes alapításához a Finanszírozó és az Adós között megkötendő zálogszerződés alapján a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy az ingó jelzálogjog bejegyzésének és jövőbeni töröltetésének a jogszabályban meghatározott költségeit teljes egészében az Adós viseli, amelynek becsült összege Ft, kölcsönösszeg esetén kb Ft. g) Az illetékes hatóságnak a forgalmi engedély kiállítása és a gépjármű törzskönyv kiállítása vagy a törzskönyv felfüggesztése tárgyában címzett, a Finanszírozó által aláírt kérelem Adós általi cég esetén cégszerű aláírása. 2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a jelen pontban foglalt valamely folyósítási feltétel bekövetkezésének elmaradása esetén is jogosult a kölcsön folyósítására, amennyiben az Adós a gépjárművet birtokba vette. VI. A gépjármű átadás-átvételének feltételei, valamint a kötelező gépjármű törzskönyvvel és egyéb okmányokkal kapcsolatos kötelezettségek 1. Az Adós kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az alábbi feltételek maradéktalan teljesüléséig a gépjárművet nem veszi át az azt értékesítő kereskedőtől: - a V/1g pontban foglalt, mindkét szerződő fél által cég esetén cégszerűen aláírt kérelem illetékes hatósághoz történt benyújtása, és a kérelemben foglalt tartalommal kiállított érvényes forgalmi engedély Adós általi kézhezvétele; - a biztosítások ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett történt érvényes megkötése. 2. A kérelemben foglalt tartalommal az illetékes hatóság által kiállított érvényes forgalmi engedélyének másolatát, valamint a kölcsönszerződésben foglalt tartalmú biztosítási szerződés(ek) (igazolás(ok)) amennyiben a kötvény rendelkezésre áll, úgy a kötvény másolatát, amelyen a Finanszírozó, mint a biztosítási összeg engedményese feltüntetésre kerül a biztosítótársaság által, az Adós köteles a gépjármű átvételétől számított 15 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. 3. Az Adós kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a jogszabály által előírt kötelező gépjármű törzskönyv kiadása iránti kérelmet amelyben a gépjármű törzskönyv kizárólagos jogosultjaként a Finanszírozó, kézbesítési címként a Finanszírozó székhelye van megjelölve, továbbá tartalmazza 8

9 a Finanszírozó által bejegyezni kért tulajdoni korlátozást az illetékes hatóságnak benyújtja, vagy az eladó kereskedővel benyújtatja a forgalmi engedély kiállíttatásával egyidejűleg. Amennyiben a Finanszírozó által kiállított kérelem a gépjármű törzskönyv kiállításának felfüggesztését írja elő, úgy ezt köteles az Adós az illetékes hatósághoz benyújtani. 4. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó javára a fenti okiratokba bejegyzésre került korlátozásokat a kölcsönszerződésből eredő tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni, és ezen időpontig kizárólag a Finanszírozó jogosult a törzskönyv hatóságtól történő átvételére és őrzésére, valamint az afeletti rendelkezésre. 5. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármű törzskönyvét tévesen neki adta át, illetve küldte meg a hatóság, vagy a gépjárművet törzskönyv nélkül helyezték forgalomba, a birtokába került törzskönyvet függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, a Finanszírozónak haladéktalanul átadja. Amennyiben a törzskönyvet az Adós a téves kézbesítést követő 30 napon belül nem küldi meg a Finanszírozónak, úgy az Adósnak Ft kötbért kell fizetnie. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó mint a törzskönyv kizárólagos jogosultja a futamidő során bármikor jogosult a törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól, a Finanszírozó jogosult azt kizárólag átvenni és a kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozás kiegyenlítéséig őrizni. 7. Felek megállapodnak abban, hogy a forgalmi engedély, a gépjármű törzskönyv és érvényesítő címke kiállításának, illetve a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének valamennyi költsége függetlenül attól, hogy a kiállításra, illetve a felfüggesztésre kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, minden esetben az Adóst terheli akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a Finanszírozó fizeti meg, úgy a Finanszírozónak megtéríti. 8. Az Adós tudomásul veszi, hogy a forgalmi engedélybe, törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkező bármilyen változást, valamint a forgalmi engedély, gépjármű törzskönyv, érvényesítő címke, rendszámtábla eltűnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a Finanszírozónak 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés alapján felmerülő költségeket az Adós viseli. 9. A Finanszírozó a birtokába került törzskönyvet a szerződés megszűnését követően akkor bocsátja az Adós rendelkezésére, illetve a felfüggesztett törzskönyv kiállítását az Adós költségén akkor kéri az illetékes hatóságtól amennyiben erre lehetőség van, úgy közvetlenül az Adóst megjelölve a törzskönyv jogosultjaként, ha az Adós a jelen szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 10. Az Adós végszámla, Átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél aláírásával igazolja a gépjármű átadás-átvételének megtörténtét és üzembe helyezését, valamint hogy a gépjármű végszámla szerinti vételárát tudomásul vette. 11. A VI. pontban foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a kölcsönszerződés a Finanszírozó által történő azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. VII. Kamat, költségek és díjak, hiteldíjmutató, törlesztőrészlet megfizetése 1. A Finanszírozó a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott kölcsön összege után, az ott meghatározott futamidőre, a szerződés egyedi részében meghatározott mértékű kamatot, díjat és költséget számítja fel. 2. A teljes (induló) hiteldíjmutató a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott kamatot, díjat, jutalékot és költséget foglalja magában. A fentiek szerinti jutalékot, díjat és költséget előre, a kamatot a tőke-törlesztőrészletekkel együtt részletekben kell kiegyenlíteni. 3. A szerződés mellékletében meghatározott kamat-törlesztőrészletek és az egyedi részben meghatározott teljes (induló) hiteldíjmutató annak figyelembevételével kerültek meghatározásra, hogy a szerződő felek a kölcsön folyósítása napjának a gépjármű jelen szerződés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételének időpontja előtti 10. napot tekintik. 4. Az Adós a szerződéskötési díj összegét legkésőbb a Finanszírozó által nyújtott kölcsönnel megvásárolt gépjármű átadás-átvételével egyidejűleg tartozik megfizetni a gépjárművet értékesítő Eladó (Bizományos) javára. Az Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Finanszírozó az Eladó (Bizományos) javára engedményezte az Adós által a fentiek szerint megfizetett szerződéskötési díj teljes összegét, az Adós által igényelt és a Finanszírozó által folyósított kölcsönösszegből megvásárolt gépjármű 9

10 vételárának részbeni kiegyenlítése céljából. Ezen engedményezésre tekintettel a Finanszírozó az Adós által megfizetett szerződéskötési díj összegével csökkentett kölcsönösszeget utalja át az Eladó (Bizományos) javára. Az engedményezett szerződéskötési díj Adós általi megfizetésével és a szerződéskötési díjjal csökkentett kölcsönösszeg Eladó (Bizományos) javára történő átutalásával a kölcsön teljes összege folyósítottnak tekintendő. Amennyiben bármely oknál fogva a kölcsönszerződés a szerződéskötési díj Adós általi megfizetését követően meghiúsul és/vagy szükségessé válik az eredeti állapot helyreállítása, az Adós által megfizetett szerződéskötési díj tekintetében a Finanszírozó számol el az Adóssal. 5. Az Adós kijelenti, hogy a kölcsönszerződés aláírása előtt a teljes hiteldíjmutatót megismerte és tudomással bír arról, hogy a teljes hiteldíjmutató (THM) mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és devizaalapú kölcsön esetén a kölcsön árfolyamkockázatát, valamint a futamidő során felmerülő költségeket és késedelmi kamatot. 6. Ha az Eladó (Bizományos) a Természetes személy adóssal kötött szerződés tekintetében a gépjármű átadásával késedelembe esik, vagy hibás teljesítés következtében a gépjármű rendeltetésszerű használata lehetetlenné válik, és az Eladó (Bizományos) a késedelméből, illetve a hibás teljesítésből eredő kötelezettségének a Természetes személy adós erre vonatkozó írásbeli felszólítására nem tesz határidőben eleget, a Természetes személy adós a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló törlesztés(eke)t az igénye kielégítéséig a kölcsönszerződésben foglalt alábbi feltételek igazolása esetén és a Finanszírozó alábbiak szerinti írásbeli vagy tartós adathordozón történő tájékoztatását követően visszatarthatja. 7. Tartós adathordozó olyan eszköz, amely lehetővé teszi a címzettnek küldött adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 8. Az Eladó (Bizományos) késedelmének hitelt érdemlő igazolásához Természetes személy adós köteles a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló törlesztés tekintetében őt megillető visszatartási joga gyakorlását megelőzően a Finanszírozó javára megküldeni: - az Eladónak (Bizományosnak) a megfelelő határidőben történő teljesítésére felhívó, igazoltan megküldött írásbeli felszólítását és a gépjármű átadási (birtokbaadási) határidejét tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratot; - az Eladónak (Bizományosnak) a Természetes személy adós fenti felszólítására vonatkozó esetleges válaszlevelét és az esetleges póthatáridő vállalására vonatkozó nyilatkozatát. 9. A Természetes személy adóst az Eladó (Bizományos) késedelme miatti visszatartási jog a Természetes személy adós és az Eladó (Bizományos) között megkötött szerződésben a gépjármű átadására megszabott teljesítési határidő lejártától az Eladó (Bizományos) teljesítéséig terjedő időtartamra illeti meg, a Finanszírozó ÁSZF-ben meghatározott szerződésszerű előzetes írásbeli értesítését követően. 10. A Természetes személy adós az Eladó (Bizományos) hibás teljesítése hitelt érdemlő igazolására tartozik a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló törlesztés tekintetében őt megillető visszatartási joga gyakorlását megelőzően a Finanszírozó javára megküldeni: - az Eladó (Bizományos) hibás teljesítéséből eredően a Természetes személy adós kifejezett jótállási vagy szavatossági igényét, a hiba felmerülésének időpontját, a hiba megjelölését tartalmazó, a hiba természetére és a választott szavatossági igényre tekintettel megfelelő határidőben történő teljesítésre felhívó, az Eladó(nak) (Bizományosnak) igazoltan megküldött írásbeli felszólítását és az Eladó (Bizományos) jótállási és szavatossági felelősségét megalapozó okiratot; - az Eladónak (Bizományosnak) a Természetes személy adós által előterjesztett jótállási és szavatossági igényére vonatkozó esetleges válaszlevelét és az Eladó (Bizományos) által esetlegesen vállalt kijavítási vagy kicserélési kötelezettség teljesítése mikéntjére és határidejére vonatkozó nyilatkozatát. 11. A Természetes személy adós köteles a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kifogását az Eladóval (Bizományossal) közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Természetes személy adós felelős. 12. A Természetes személy adóst az Eladó (Bizományos) hibás teljesítése miatti visszatartási jog a jótállási vagy szavatossági igénye igazolt közlésétől, az Eladó (Bizományos) jótállási vagy szavatossági kötelezettsége teljesítéséig terjedő időtartamra illeti meg, a Finanszírozó kölcsönszerződésben meghatározott szerződésszerű előzetes írásbeli értesítését követően. 13. Az Eladó (Bizományos) késedelme és hibás teljesítése miatt a Természetes személy adóst jogszerűen megillető, a fentebb meghatározott visszatartási időszakra a Finanszírozó nem számít 10

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. február 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben