Gépjárműkölcsön üzletszabályzat április 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5."

Átírás

1 Gépjárműkölcsön üzletszabályzat április 5.

2 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban: Bank) és Ügyfelei mint kölcsönfelvevők (a továbbiakban: Ügyfél) között létrejövő gépjárműkölcsön ügyletekre terjed ki. 2. A Bank a tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 19. napján kelt I- 2729/2002. számú határozata alapján végzi. 3. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél a Természetes személy, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, vagy más szervezet, akivel a Bank gépjármű vásárlás tárgyában hitel- illetve kölcsönjogviszonyt létesít. 4. Természetes személy Ügyfél (fogyasztó), aki önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül lép a Bankkal kölcsönjogviszonyra (a továbbiakban: Természetes személy Ügyfél). 5. A Bank és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát az egyes szerződések határozzák meg. Az Üzletszabályzat feltételei irányadóak mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott szerződés kifejezetten nem rendelkezik. 6. A Bank gondoskodik arról, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot megismerhesse, amely az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és a Bank honlapján (www.merkantil.hu) bármikor megtekinthető. A Bank az Ügyfél kívánságára az Üzletszabályzatot - díjtalanul - rendelkezésre bocsátja. 7. A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megkötendő szerződéssel érintett tevékenységére vonatkozóan fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi LXVII. törvény 2. i) pontjában meghatározott Magatartási Kódexnek vetette alá magát. A Magatartási Kódex elérhető a honlapon, illetve a Bank 1051 Budapest, József Attila u. 8. szám alatti székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben. 2. Szerződéskötéshez szükséges lényeges feltételek 1. Az Ügyfelet a vásárlást támogató finanszírozási formák megismertetésében a Bank székhelyén kívül a gépjárművet értékesítő gépjárműkereskedő is kiszolgálhatja. 2. A kölcsönt az e célra szolgáló nyomtatványokon lehet igényelni. A kölcsön igényléséhez mellékelni kell a kérelem elbírálásához szükséges okiratokat és egyéb dokumentumokat is. 3. Az Ügyfél egyedi finanszírozási kérelmét a Bank bírálja el. 4. A gépjárműkölcsön igénylők személyi köre: 18. életévüket betöltött, cselekvőképes devizabelföldi Természetes személyek, Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások 5. A kölcsönszerződés megkötéséhez az Ügyfélnek elsősorban az alábbi dokumentumokat kell rendelkezésre bocsátania: Természetes személy esetén (adós, adóstárs, kezes, sofőr): kölcsönkérelem személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kártya) (amennyiben a lakcím a személyi igazolványban nem szerepel), gépjárművezetői engedély, TAJ kártya és adókártya; az alábbiak közül legalább egy: o munkáltatói jövedelemigazolás (a Merkantil Bank által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon); 2

3 o o o o legutóbbi 2 hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem, átutalását is; APEH által kibocsátott jövedelemigazolás (ún. APEH jövedelemigazolás); nyugdíjasoknál egy havi nyugdíjszelvény, amit helyettesíthet bankszámla kivonat is, ha a nyugdíj jóváírása szerepel rajta; amennyiben a magánszemélyként igénylő ügyfél a saját tulajdonában lévő cégnél dolgozik, akkor az igénylésnél a cég APEH-folyószámla kivonata is benyújtandó; használt autó esetén teljes körű eredetiségvizsgálat, állapotfelméréssel, forgalmi engedély, törzskönyv, műszaki állapotlap a hitelbírálat eredményétől függően egyéb dokumentumok és készfizető kezesség is szükségesek lehetnek. Egyéni vállalkozó esetén (adós, adóstárs): Az előző pontban (természetes személyeknél) szereplő okmányokon felül még: az APEH által kibocsátott, adószámmal ellátott, nyilvántartásba vételt igazoló okirat vagy a vállalkozói igazolvány (vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás szükséges) 30 napnál nem régebbi APEH folyószámlakivonat Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) esetén: kölcsönkérelem 30 napnál nem régebbi cégbírósági cégkivonat másolat aláírási címpéldány a szerződést aláíró(k)tól; mérleg, eredménykimutatás; 30 napnál nem régebbi APEH folyószámlakivonat 1 éven belül alapított cég esetén az ügyvezető, Bt. esetén a kültag kezességvállalása szükséges. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult természetes személy: o személyi igazolvány / személyazonosító igazolvány; o a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (kártya) (amennyiben az kiállításra került); használt autó esetén teljes körű eredetiségvizsgálat, állapotfelméréssel, forgalmi engedély, törzskönyv, műszaki állapotlap a hitelbírálat eredményétől függően egyéb dokumentumok és készfizető kezesség is szükségesek lehetnek. A Bank szempontjából kockázatosabbnak ítélt esetekben, - a fentieken kívül - egyéb okmányok is szükségesek a szerződéskötéshez, így mérleg, eredménykimutatás, adóbevallás, biztosítékokra vonatkozó okiratok. 6. A Bank által finanszírozott gépjárművek köre: Direkt finanszírozás és a Szabad felhasználású hitel esetét kivéve, a Bankkal szerződéses kapcsolatban lévő gépjárműkereskedő által kínált új és használt gépjármű. A használt, használt sport illetve luxus autók egyedi elbírálás alá esnek. A Bankkal szerződéses kapcsolatban lévő gépjárműkereskedő által kínált egyedi elbírálás alapján finanszírozható gépjárműveknek eleget kell tenniük az alábbi követelményeknek: a gépjármű magyar forgalmi engedéllyel és törzskönyvvel rendelkezik a gépjármű kora a kölcsönszerződés megkötésekor nem haladhatja meg a Bank ajánlatában meghatározott életkort és a futamidő végére a gépjármű kora nem lépheti túl a Bank ajánlatában meghatározott életkort 7. A kölcsönszerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges. 3

4 8. A gépjárműkölcsön teljesítésének feltétele az Ügyfél által felajánlott és a Bank által elfogadott fedezetek rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása, valamint az adott konstrukcióra vonatkozó kölcsönszerződés hatálybalépése. 3. Képviselet 1. A szerződéses kapcsolatok biztonsága érdekében a Bank jogosult meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról, a szerződéses tárgyalások során vagy a szerződés teljesítése előtt kérheti, hogy az Ügyfél megfelelően igazolja személyazonosságát és/vagy képviseleti jogosultságát. 2. A Bank a hozzá bejelentett képviselőket a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés kézhezvételéig az Ügyfél jogos képviselőjének tekinti. 3. Amennyiben a Bank képviseletében a kölcsönszerződést meghatalmazott(ak) írja(írják) alá, úgy a kölcsönszerződés melléklete és érvényességi feltétele az adott kölcsönszerződés aláírására szóló, a Bank által cégszerűen aláírt egyedi meghatalmazás másolati példánya. 4. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 1. A Bank és az Ügyfél szerződéses kapcsolataikban együttműködni tartoznak, ennek megfelelően a gépjárműkölcsön-ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni. Tartoznak továbbá az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni. 2. A felek haladéktalanul értesítik egymást, hogyha személyüket vagy jogi státuszukat érintő változás történt, elnevezésük, címük vagy egymáshoz bejelentett képviselőjük megváltozott. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 3. Az Ügyfél köteles megadni minden olyan, az ügylettel összefüggő adatot, információt és felvilágosítást, amelynek rendelkezésre állását a Bank a döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. Az Ügyfél köteles továbbá a Bankot értesíteni a gazdálkodásával kapcsolatban bekövetkezett minden változásról, különösképpen ha csőd- vagy felszámolási eljárás közvetlen veszélye fenyegeti. 4. A kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően az Ügyfél tartozik a Bankot értesíteni, ha valamely, a Banktól várt értesítés nem érkezett meg időben. 5. A Bank az értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozat, okmányok stb.) - ha az Ügyfél írásban másként nem rendelkezik - az Ügyfél szerződésben meghatározott lakóhelyére, illetve székhelyére küldi. Amennyiben az Ügyfél írásban levelezési címet is megad, úgy a Bank az értesítéseket a levelezési címre küldi. Címváltozás esetén az Ügyfél az új címről a Bankot haladéktalanul köteles írásban értesíteni. 6. Az Ügyfél részére szóló iratokat a Bank általában nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldés ténye (postáraadás) a Bank nyilvántartásában szerepel és az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény a Bank birtokában van. Az Ügyfél részére szóló azon iratokat, amelyek kézhezvételéhez jogi hatály fűződik a Bank ajánlott vagy tértivevényes küldeményként adja postára. A postai feladástól számított 5. munkanap elteltével - amennyiben a kézbesítés időpontja nem állapítható meg - a Bank jogosult az írásos értesítést kézbesítettnek tekinteni. 7. Az Ügyfélnek a Bank részére szóló írásos értesítéseket a Bank székhelyére kell küldenie. Az írásos értesítések érkezésére a Bank nyilvántartása az irányadó. 4

5 5. Titoktartás 1. A Bank minden olyan, az egyes ügyfelekről a Bank rendelkezésére álló tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Bank által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött szerződéseire vonatkozik, banktitokként kezel. 2. A banktitok tekintetében - időbeli korlátozás nélkül - titoktartási kötelezettség terheli a Bank tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a Bankkal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá. 3. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az Ügyfél vagy annak törvényes képviselője - a kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve - erre közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Bankkal történő szerződéskötés keretében nyújtja, vagy jogszabály a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad vagy a Bank érdeke a banktitok kiadását az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. 4. A Bank titoktartási kötelezettsége nem áll fenn a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény VII. fejezetében felsorolt esetekben. 5. A Bank az Ügyfél hozzájárulásával meghatározott adatokat elsősorban a biztosítóval megkötött szerződések megszűnésének megelőzése, illetve biztosítási termékek értékesítése céljából a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nek, valamint az OTP csoport bármelyik tagjának a pénzügyi és egyéb szolgáltatásainak értékesítése céljából átadhatja. Az OTP csoport tagjainak felsorolása az OTP Bank Nyrt. honlapján megtalálható. Az Ügyfél hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonható. 6. Felelősség A Bank felelőssége 1. A Bank nem felel az erőhatalomból (vis maior), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezésekből, vagy a Bank működésének megzavarásából eredő kárért; érvényes ez arra az esetre is, ha a Bank - jogszabályban meghatározott esetekben - bankszünnapot tart, illetve ha jogszabályokban meghatározott szervek a Bank tevékenységének korlátozását rendelik el. 2. A Bank a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban semmiféle felelősséget nem vállal. 3. Nem vállal a Bank felelősséget - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a gépjárműkereskedők tevékenységéért. 4. A Bankot - a jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - semmilyen felelősség nem terheli az Ügyfél által kiválasztott, megrendelt, megvásárolt, az Ügyfél tulajdonába kerülő, valamint általa mennyiségileg és minőségileg átvett gépjármű(vek) rejtett vagy egyéb hibájáért, műszaki állapotáért, valamint származásáért és, hogy ezen kifogásokból eredően semmilyen igényt nem támaszthat, illetve követelést nem érvényesíthet a Bankkal szemben. Az Ügyfél felelősségét az általános szerződési feltételek tartalmazzák (8. fejezet) 5

6 7. Hiteldíj, kamatok, költségek 1. A Bank a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsön összege után az ott meghatározott futamidőre a szerződésben meghatározott mértékű teljes induló hiteldíjat számít fel. A teljes éves hiteldíj a kölcsönszerződésben meghatározott jutalékot, költséget, szerződéskötési díjat és kamatot foglalja magában. A fentiek szerinti jutalékot, költséget és szerződéskötési díjat előre, a kamatot a finanszírozási konstrukciótól függően a törlesztőrészletekkel együtt részletekben kell kiegyenlíteni. A kamat- és törlesztőrészlet számítás általános módja: Egyhavi kamat összegének kiszámítása: Tőke x éves kamatláb x 30/ ahol: Tőke: a hátralévő, esedékessé nem vált tőketartozás. A havi törlesztőrészlet kiszámításának módja (egyenletes törlesztési ütemezés esetén): p t = H x (1 + p) n x (1+p) n - 1 ahol: t: havi törlesztő részlet H: hitel összege p: éves kamatláb / 12 n: a kölcsön futamideje hónapokban 8. A gépjárműkölcsön általános szerződési feltételei Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik a kölcsönszerződés egyedi részének azzal, hogy ha valamilyen kérdést az általános és az egyedi rész eltérően szabályoz, úgy az egyedi rész rendelkezése az irányadó. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése vagy korlátozása akár önmagában, akár a többi rendelkezéssel együtt érvénytelen, vagy nem kényszeríthető ki, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének az érvénytelenségét vagy kikényszeríthetetlenségét. Amennyiben bármely ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényes vagy kikényszeríthető lenne, ha bármely más rendelkezés vagy korlátozás, vagy az ilyen rendelkezés vagy korlátozás valamely része törlésre, módosításra vagy korlátozásra kerülne, akkor a rendelkezés vagy korlátozás azon módosításokkal alkalmazandó, amelyek szükségesek az ilyen rendelkezés vagy korlátozás érvényességéhez, hatályosságához és kikényszeríthetőségéhez. A fentiekre tekintet nélkül a felek kötelesek jóhiszemű tárgyalásokat folytatni és az érvénytelen és/vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezésekkel helyettesíteni, amelyek a lehető legközelebb állnak azok tartalmához és a szerződés céljaihoz. I. Finanszírozás tárgya 1. Szerződő felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott Eladó (Bizományos) és kölcsönfelvevő-gépjárművásárló (Adós) között adásvételi szerződés jött létre a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű(vek) (a továbbiakban: gépjármű) adásvétele tárgyában, az ott meghatározott vételáron. A szerződő felek között létrejött kölcsönszerződés Természetes személy adós esetén olyan, ú.n. kapcsolt hitelszerződés, amely a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű vásárlásához kapcsolódik és a Finanszírozó a kölcsönszerződés előkészítése vagy megkötése 6

7 során az Eladót (Bizományost) veszi igénybe közreműködőként és/vagy a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű Adós általi megvásárlásához nyújtja a kölcsönt. A kölcsönszerződés rendelkezései értelmezésében Természetes személy adós (fogyasztó), aki önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül lép a Finanszírozóval kölcsönjogviszonyra a továbbiakban: Természetes személy adós. II. A kölcsönszerződés létrejöttének időpontja 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelő tartalmú kölcsönszerződés, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodás és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződés érvényes létrejöttének időpontja az Adós kölcsönkérelmének a Finanszírozó általi elfogadása esetén az a nap, amikor az Adós az ügylet megkötésére vonatkozó szerződéses ajánlatnak minősülő kölcsönkérelmet előterjesztette. A Finanszírozó a fentiek szerint érvényesen létrejött kölcsönszerződésnek, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodásnak és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződésnek a Finanszírozó részéről is aláírt egy-egy eredeti példányát amennyiben azt a Finanszírozó megbízása alapján nem az Eladó (Bizományos) gépjármű-kereskedő vagy a Finanszírozó adja át közvetlenül az Adósnak a jelen ÁSZF. XXI. pontjában meghatározott módon küldi meg az Adósnak. III. A Természetes személy adós elállási joga 1. A Természetes személy adós a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés II/1. pontjában meghatározott napjától, illetve amennyiben az Adós az érvényesen létrejött kölcsönszerződést, a vételi jog alapításra vonatkozó megállapodást és/vagy az ingó jelzálogjog alapítására vonatkozó szerződést igazoltan a szerződés érvényes létrejöttének időpontját követő későbbi időpontban vette kézhez, az ezen kézhezvétel időpontjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására a Finanszírozó részéről még nem került sor. A Természetes személy adós tudomással bír arról és elfogadja, hogy a Finanszírozó a kölcsön összegét az Eladó (Bizományos) javára történő közvetlen megfizetéssel folyósítja. 2. Az elállási jog akkor tekintendő határidőben érvényesítettnek, ha a Természetes személy adós az erre vonatkozó kifejezett, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatát a fenti határidő lejártáig a Finanszírozónak a kölcsönszerződés egyedi részében rögzített székhelyére legalább ajánlott postai küldeményként postára adja, vagy a Finanszírozó ügyfélszolgálatánál (1051 Budapest, József Attila utca 8.) a fenti határidő lejártáig igazolható módon átadja. 3. A Természetes személy adós jogszerű elállási joga gyakorlása esetén a kölcsönszerződés megkötésének időpontjára visszaható hatállyal megszűnik és a Finanszírozó tekintettel arra, hogy a kölcsön folyósítására még nem került sor kamatkövetelést az Adóssal szemben nem érvényesít. IV. Kölcsönösszeg 1. A kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjármű vételárának kiegyenlítéséhez a Finanszírozó az Adósnak jelen ÁSZF V/1c pontjának figyelembevételével a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott összegű kölcsönt nyújt. 2. A kölcsönt a Finanszírozó az adásvételi szerződés szerinti Eladónak, bizományosi szerződés esetén a Bizományos kereskedőnek történő átutalással nyújtja. V. A kölcsön folyósítása 1. A kölcsön folyósításának feltétele: a) A gépjármű érvényes adásvételi szerződésének vagy számlájának a Finanszírozó részére történő megküldése. 7

8 b) Az Eladó által kiállított (az alvázszámot is tartalmazó) végszámla másolatának a Finanszírozó általi kézhezvétele. c) Az Adós saját részének megfizetése. Az Adós a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott összegű saját részt köteles az Eladónak megfizetni az adásvételi szerződésben meghatározott vételárelőleg esedékességének időpontjáig. Amennyiben az adásvételi szerződés vételárelőleget nem tartalmaz, úgy a saját rész legkésőbb a végszámla kiállításáig esedékes. Az Eladó által az adásvételi szerződésben meghatározott előleg mértéke a fent meghatározott saját részbe beleszámít. Amennyiben a végszámla összege pl. árfolyamváltozás vagy a gépjármű árának emelkedése miatt az adásvételi szerződésben szereplő vételárnál magasabb, úgy az Adós köteles a már befizetett saját részt kiegészíteni. Amennyiben a végszámla szerinti vételár összege árfolyamváltozás vagy a gépjármű árának csökkenése miatt az adásvételi szerződésben szereplő vételárnál alacsonyabb, úgy a befizetett saját rész és az alacsonyabb vételár után számított saját rész különbözetével az Adós és az Eladó számol el. A vételár fentiek szerinti esetleges változása a kölcsön összegét nem növelheti. d) A kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott mértékű egyszeri kezelési költség és/vagy szerződéskötési díj megfizetésének igazolása. e) Amennyiben a Finanszírozó megítélése szerint a kölcsön visszafizetésének biztosítására a kölcsönből vásárolt gépjárművön túl egyéb biztosíték is szükséges, úgy az erre vonatkozó szerződés(ek) hatálybalépése. f) A Finanszírozó és az Adós között a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott, és Adós tulajdonát képező gépjárműre a Finanszírozó javára vételi jog alapítása tárgyában érvényes megállapodás létrejötte, és/vagy a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjárműre a Finanszírozó javára érvényes ingó jelzálogjog alapítása. Az ingó jelzálogjog érvényes alapításához a Finanszírozó és az Adós között megkötendő zálogszerződés alapján a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. Felek megállapodnak abban, hogy az ingó jelzálogjog bejegyzésének és jövőbeni töröltetésének a jogszabályban meghatározott költségeit teljes egészében az Adós viseli, amelynek becsült összege Ft, kölcsönösszeg esetén kb Ft. g) Az illetékes hatóságnak a forgalmi engedély kiállítása és a gépjármű törzskönyv kiállítása vagy a törzskönyv felfüggesztése tárgyában címzett, a Finanszírozó által aláírt kérelem Adós általi cég esetén cégszerű aláírása. 2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a jelen pontban foglalt valamely folyósítási feltétel bekövetkezésének elmaradása esetén is jogosult a kölcsön folyósítására, amennyiben az Adós a gépjárművet birtokba vette. VI. A gépjármű átadás-átvételének feltételei, valamint a kötelező gépjármű törzskönyvvel és egyéb okmányokkal kapcsolatos kötelezettségek 1. Az Adós kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az alábbi feltételek maradéktalan teljesüléséig a gépjárművet nem veszi át az azt értékesítő kereskedőtől: - a V/1g pontban foglalt, mindkét szerződő fél által cég esetén cégszerűen aláírt kérelem illetékes hatósághoz történt benyújtása, és a kérelemben foglalt tartalommal kiállított érvényes forgalmi engedély Adós általi kézhezvétele; - a biztosítások ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett történt érvényes megkötése. 2. A kérelemben foglalt tartalommal az illetékes hatóság által kiállított érvényes forgalmi engedélyének másolatát, valamint a kölcsönszerződésben foglalt tartalmú biztosítási szerződés(ek) (igazolás(ok)) amennyiben a kötvény rendelkezésre áll, úgy a kötvény másolatát, amelyen a Finanszírozó, mint a biztosítási összeg engedményese feltüntetésre kerül a biztosítótársaság által, az Adós köteles a gépjármű átvételétől számított 15 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. 3. Az Adós kártérítési felelősséget vállal azért, hogy a jogszabály által előírt kötelező gépjármű törzskönyv kiadása iránti kérelmet amelyben a gépjármű törzskönyv kizárólagos jogosultjaként a Finanszírozó, kézbesítési címként a Finanszírozó székhelye van megjelölve, továbbá tartalmazza 8

9 a Finanszírozó által bejegyezni kért tulajdoni korlátozást az illetékes hatóságnak benyújtja, vagy az eladó kereskedővel benyújtatja a forgalmi engedély kiállíttatásával egyidejűleg. Amennyiben a Finanszírozó által kiállított kérelem a gépjármű törzskönyv kiállításának felfüggesztését írja elő, úgy ezt köteles az Adós az illetékes hatósághoz benyújtani. 4. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó javára a fenti okiratokba bejegyzésre került korlátozásokat a kölcsönszerződésből eredő tartozása maradéktalan kiegyenlítéséig nem jogosult töröltetni, és ezen időpontig kizárólag a Finanszírozó jogosult a törzskönyv hatóságtól történő átvételére és őrzésére, valamint az afeletti rendelkezésre. 5. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármű törzskönyvét tévesen neki adta át, illetve küldte meg a hatóság, vagy a gépjárművet törzskönyv nélkül helyezték forgalomba, a birtokába került törzskönyvet függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, a Finanszírozónak haladéktalanul átadja. Amennyiben a törzskönyvet az Adós a téves kézbesítést követő 30 napon belül nem küldi meg a Finanszírozónak, úgy az Adósnak Ft kötbért kell fizetnie. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó mint a törzskönyv kizárólagos jogosultja a futamidő során bármikor jogosult a törzskönyv kiállítását kérni az illetékes hatóságtól, a Finanszírozó jogosult azt kizárólag átvenni és a kölcsönszerződésből eredő valamennyi tartozás kiegyenlítéséig őrizni. 7. Felek megállapodnak abban, hogy a forgalmi engedély, a gépjármű törzskönyv és érvényesítő címke kiállításának, illetve a törzskönyv kiállítása felfüggesztésének valamennyi költsége függetlenül attól, hogy a kiállításra, illetve a felfüggesztésre kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, minden esetben az Adóst terheli akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt a Finanszírozó fizeti meg, úgy a Finanszírozónak megtéríti. 8. Az Adós tudomásul veszi, hogy a forgalmi engedélybe, törzskönyvbe bejegyzett adatokban bekövetkező bármilyen változást, valamint a forgalmi engedély, gépjármű törzskönyv, érvényesítő címke, rendszámtábla eltűnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és a Finanszírozónak 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés alapján felmerülő költségeket az Adós viseli. 9. A Finanszírozó a birtokába került törzskönyvet a szerződés megszűnését követően akkor bocsátja az Adós rendelkezésére, illetve a felfüggesztett törzskönyv kiállítását az Adós költségén akkor kéri az illetékes hatóságtól amennyiben erre lehetőség van, úgy közvetlenül az Adóst megjelölve a törzskönyv jogosultjaként, ha az Adós a jelen szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 10. Az Adós végszámla, Átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél aláírásával igazolja a gépjármű átadás-átvételének megtörténtét és üzembe helyezését, valamint hogy a gépjármű végszámla szerinti vételárát tudomásul vette. 11. A VI. pontban foglaltak, valamint az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a kölcsönszerződés a Finanszírozó által történő azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. VII. Kamat, költségek és díjak, hiteldíjmutató, törlesztőrészlet megfizetése 1. A Finanszírozó a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott kölcsön összege után, az ott meghatározott futamidőre, a szerződés egyedi részében meghatározott mértékű kamatot, díjat és költséget számítja fel. 2. A teljes (induló) hiteldíjmutató a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott kamatot, díjat, jutalékot és költséget foglalja magában. A fentiek szerinti jutalékot, díjat és költséget előre, a kamatot a tőke-törlesztőrészletekkel együtt részletekben kell kiegyenlíteni. 3. A szerződés mellékletében meghatározott kamat-törlesztőrészletek és az egyedi részben meghatározott teljes (induló) hiteldíjmutató annak figyelembevételével kerültek meghatározásra, hogy a szerződő felek a kölcsön folyósítása napjának a gépjármű jelen szerződés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételének időpontja előtti 10. napot tekintik. 4. Az Adós a szerződéskötési díj összegét legkésőbb a Finanszírozó által nyújtott kölcsönnel megvásárolt gépjármű átadás-átvételével egyidejűleg tartozik megfizetni a gépjárművet értékesítő Eladó (Bizományos) javára. Az Adós tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Finanszírozó az Eladó (Bizományos) javára engedményezte az Adós által a fentiek szerint megfizetett szerződéskötési díj teljes összegét, az Adós által igényelt és a Finanszírozó által folyósított kölcsönösszegből megvásárolt gépjármű 9

10 vételárának részbeni kiegyenlítése céljából. Ezen engedményezésre tekintettel a Finanszírozó az Adós által megfizetett szerződéskötési díj összegével csökkentett kölcsönösszeget utalja át az Eladó (Bizományos) javára. Az engedményezett szerződéskötési díj Adós általi megfizetésével és a szerződéskötési díjjal csökkentett kölcsönösszeg Eladó (Bizományos) javára történő átutalásával a kölcsön teljes összege folyósítottnak tekintendő. Amennyiben bármely oknál fogva a kölcsönszerződés a szerződéskötési díj Adós általi megfizetését követően meghiúsul és/vagy szükségessé válik az eredeti állapot helyreállítása, az Adós által megfizetett szerződéskötési díj tekintetében a Finanszírozó számol el az Adóssal. 5. Az Adós kijelenti, hogy a kölcsönszerződés aláírása előtt a teljes hiteldíjmutatót megismerte és tudomással bír arról, hogy a teljes hiteldíjmutató (THM) mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát és devizaalapú kölcsön esetén a kölcsön árfolyamkockázatát, valamint a futamidő során felmerülő költségeket és késedelmi kamatot. 6. Ha az Eladó (Bizományos) a Természetes személy adóssal kötött szerződés tekintetében a gépjármű átadásával késedelembe esik, vagy hibás teljesítés következtében a gépjármű rendeltetésszerű használata lehetetlenné válik, és az Eladó (Bizományos) a késedelméből, illetve a hibás teljesítésből eredő kötelezettségének a Természetes személy adós erre vonatkozó írásbeli felszólítására nem tesz határidőben eleget, a Természetes személy adós a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló törlesztés(eke)t az igénye kielégítéséig a kölcsönszerződésben foglalt alábbi feltételek igazolása esetén és a Finanszírozó alábbiak szerinti írásbeli vagy tartós adathordozón történő tájékoztatását követően visszatarthatja. 7. Tartós adathordozó olyan eszköz, amely lehetővé teszi a címzettnek küldött adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 8. Az Eladó (Bizományos) késedelmének hitelt érdemlő igazolásához Természetes személy adós köteles a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló törlesztés tekintetében őt megillető visszatartási joga gyakorlását megelőzően a Finanszírozó javára megküldeni: - az Eladónak (Bizományosnak) a megfelelő határidőben történő teljesítésére felhívó, igazoltan megküldött írásbeli felszólítását és a gépjármű átadási (birtokbaadási) határidejét tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratot; - az Eladónak (Bizományosnak) a Természetes személy adós fenti felszólítására vonatkozó esetleges válaszlevelét és az esetleges póthatáridő vállalására vonatkozó nyilatkozatát. 9. A Természetes személy adóst az Eladó (Bizományos) késedelme miatti visszatartási jog a Természetes személy adós és az Eladó (Bizományos) között megkötött szerződésben a gépjármű átadására megszabott teljesítési határidő lejártától az Eladó (Bizományos) teljesítéséig terjedő időtartamra illeti meg, a Finanszírozó ÁSZF-ben meghatározott szerződésszerű előzetes írásbeli értesítését követően. 10. A Természetes személy adós az Eladó (Bizományos) hibás teljesítése hitelt érdemlő igazolására tartozik a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló törlesztés tekintetében őt megillető visszatartási joga gyakorlását megelőzően a Finanszírozó javára megküldeni: - az Eladó (Bizományos) hibás teljesítéséből eredően a Természetes személy adós kifejezett jótállási vagy szavatossági igényét, a hiba felmerülésének időpontját, a hiba megjelölését tartalmazó, a hiba természetére és a választott szavatossági igényre tekintettel megfelelő határidőben történő teljesítésre felhívó, az Eladó(nak) (Bizományosnak) igazoltan megküldött írásbeli felszólítását és az Eladó (Bizományos) jótállási és szavatossági felelősségét megalapozó okiratot; - az Eladónak (Bizományosnak) a Természetes személy adós által előterjesztett jótállási és szavatossági igényére vonatkozó esetleges válaszlevelét és az Eladó (Bizományos) által esetlegesen vállalt kijavítási vagy kicserélési kötelezettség teljesítése mikéntjére és határidejére vonatkozó nyilatkozatát. 11. A Természetes személy adós köteles a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kifogását az Eladóval (Bizományossal) közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Természetes személy adós felelős. 12. A Természetes személy adóst az Eladó (Bizományos) hibás teljesítése miatti visszatartási jog a jótállási vagy szavatossági igénye igazolt közlésétől, az Eladó (Bizományos) jótállási vagy szavatossági kötelezettsége teljesítéséig terjedő időtartamra illeti meg, a Finanszírozó kölcsönszerződésben meghatározott szerződésszerű előzetes írásbeli értesítését követően. 13. Az Eladó (Bizományos) késedelme és hibás teljesítése miatt a Természetes személy adóst jogszerűen megillető, a fentebb meghatározott visszatartási időszakra a Finanszírozó nem számít 10

11 fel ügyleti kamatot, és az ügyleti kamaton kívüli egyéb díjat, jutalékot és költséget nem érvényesít Természetes személy adóssal szemben. 14. A Természetes személy adós ezennel felhatalmazza a Finanszírozót arra, hogy az Eladó (Bizományos) késedelméből, illetve hibás teljesítéséből eredő, a Természetes személy adós által bejelentett követelésről és annak teljesítéséről maga is tájékoztatást kérjen az Eladótól (Bizományostól). 15. Amennyiben a Természetes személy adós az Eladóval (Bizományossal) megkötött szerződés tekintetében jogszabályi rendelkezésen alapuló elállási jogát jogszerűen gyakorolja, a Természetes személy adós ezen elállása a kapcsolt hitelszerződést is felbontja, mely esetben a felek között elszámolásnak van helye az eredeti állapot helyreállítása körében. A Természetes személy adós köteles elállási joga gyakorlásáról a Finanszírozót késedelem nélkül írásban az Eladó (Bizományos) javára igazoltan megküldött elállási nyilatkozattal értesíteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Természetes személy adós felelős. VIII. Törlesztőrészlet változása 1. Attól függően, hogy a szerződő felek az Egyedi kölcsönszerződésben hogy állapodnak meg, a szerződés törlesztőrészletei fixek, vagy változóak, valamint változó törlesztőrészletek esetén a kölcsön-törlesztőrészletek az Egyedi kölcsönszerződésben meghatározott tényezők változása alapján vagy forint, vagy deviza alapon változnak a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. Törlesztőrészlet-különbözeten deviza alapú kölcsön esetén az ÁSZF szerint számított kamatkülönbözetet és az árfolyam-konverziót is tartalmazó árfolyam-különbözetet, forint alapú kölcsön esetén az ÁSZF szerint számított kamatkülönbözetet kell érteni. 2. Fix törlesztőrészletű, változó futamidejű kölcsön esetén az Adós által fizetendő törlesztőrészletek összege nem, csak a száma változik, figyelembe véve a felmerült kamatkülönbözetet és az árfolyam-konverziót is tartalmazó árfolyam-különbözetet (törlesztőrészlet-különbözetet). A havonta kiszámított kamat- és árfolyam-különbözet (törlesztőrészlet-különbözet) összege tőkésítésre kerül és az Adós hátralévő tőketartozását növeli vagy csökkenti. Ezen megváltozott új tőketartozás figyelembevételével kerül megállapításra havonta a fix törlesztőrészletek új tőkekamat megbontása. Amennyiben a törlesztőrészlet tőketartalma nem fedezi a törlesztőrészlet-különbözet teljes összegét, a törlesztőrészlet-különbözet törlesztőrészletben el nem számolható, tőke összeg feletti része a törlesztőrészlet esedékessé válását követően soron kívül külön kiszámlázásra kerül; összege a törlesztőrészlet összegén felül a futamidő alatt eseti kamat- és árfolyamkülönbözetként fizetendő meg. Amennyiben a futamidő jogszabály, illetve a Finanszírozó számára kötelező előírás szerinti maximális futamidőt eléri, a törlesztőrészlet-különbözet összege kiterhelésre kerül, de az ügyfél javára elszámolható (törlesztőrészlet-különbözet továbbra is a futamidőt csökkenti). Törlesztőrészlet változása deviza alapú kölcsön esetén 3. DEVIZA ALAPÚ kölcsön esetén a törlesztőrészlet(ek) változása amennyiben a szerződő felek az Egyedi kölcsönszerződésben másként nem állapodtak meg az alábbi két tényező jelen ÁSZF-ben meghatározott időpontokban (mérési időpontok) és mértékben történő változásának függvénye: - Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT, amennyiben a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a szerződés létrejöttének az ÁSZF II/1. pontjában meghatározott napját megelőző munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT-hoz képest változott; - DEVIZA-árfolyam, amennyiben a mérési időpont napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam (továbbiakban: Deviza eladási árfolyam) eltér a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyamától (a továbbiakban: Devizavételi árfolyam). 4. A szerződő felek az Egyedi kölcsönszerződésben állapodnak meg a devizanemben, ezért a jelen általános szerződési feltételekben a DEVIZA KAMAT és DEVIZA-árfolyam helyett a Fizetési ütemezésben meghatározott értékeket kell megfelelően alkalmazni (behelyettesíteni). 11

12 5. A törlesztőrészlet-változás mérése havonta, a havi törlesztőrészletek szerződés szerinti esedékességekor (mérési időpont) történik, a törlesztőrészlet változásának mértékét a Finanszírozó az alábbi képlet szerint számítja: Törlesztőrészlet-változás összege = a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészletre eső kamat- és árfolyam-különbözet (I.) (I.)=[DEV.ÁRF(2) / DEV.ÁRF(1)-1] x [R+T(1) x DEV.KAM2)-DEV.KAM(1) x 30/360]+T(1) x DEV.KAM(2)-DEV.KAM(1) x 30/ DEV.ÁRF(1) (=DEVIZA ÁRFOLYAM(1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon DEV.ÁRF(2) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (2)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam a mérési időpont napját megelőző munkanapon DEV KAM(1) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon DEV.KAM(2) =Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon A Finanszírozó Referencia Deviza Kamat a Fizetési ütemezésben meghatározott 3 havi CHF LIBOR, vagy 3 havi EURIBOR, a magyar szuverén hitelkockázati felárat tükröző 5 éves CDS jegyzésének 4 éves mozgóátlaga (továbbiakban: CDS) és a Finanszírozó által meghatározott kamatfelár alapján kerül meghatározásra. Magyar szuverén államadósságra köthető 5 éves credit default swap egy olyan pénzügyi termék, amelyben a magyar állam által 5 évre felvett hiteleknek a kockázati költsége tükröződik. A szerződés vonatkozásában a 4 éves mozgóátlag az aktuális napot megelőző 4 év minden munkanapján közzétett 5 éves credit default swap számtani átlaga. Amennyiben az 5 éves CDS jegyzése bármely okból kifolyólag megszűnik, úgy a Finanszírozó a megszűnéstől jogosult olyan pénzügyi instrumentumot, illetve annak változását alkalmazni a mozgó átlag számításában, amely tükrözi a magyar szuverén államadósság kockázatot és amelynek alkalmazása előreláthatóan nem lesz terhesebb az Adós számára. A Finanszírozó a változásról az Adóst a székhelyén lévő hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) tájékoztatja. A Finanszírozó által meghatározott kamatfelár Természetes személy adós esetén a futamidő alatt fix, nem változik. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a kamatfelár mértékét a futamidő alatt jogosult egyoldalúan a Finanszírozó forrásköltségének kedvezőtlen változása miatt az Adós hátrányára megváltoztatni. A Finanszírozó a kamatfelár fentiek szerinti módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően, hirdetményben teszi közzé és az Adóst közvetlenül posta útján vagy tartós adathordózón is értesíti. A Finanszírozó Referencia Deviza Kamat változásának függvényében az Adós törlesztőrészletei növekedhetnek, illetve csökkenhetnek és a szerződésben meghatározottak szerint kerül törlesztőrészlet-különbözet formájában kiterhelésre illetve jóváírásra. A felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a referencia kamatláb változásáról az Adóst a székhelyén lévő hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) rendszeresen tájékoztatja. R: a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészlet (tőke + kamat) összege T(1): a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege Mérési időpontok: a törlesztőrészletek esedékességei 6. A törlesztőrészlet-változás elszámolása fentiek szerint az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy naptári negyedévenként történik törlesztőrészletkülönbözetelszámoló levél és készpénzátutalási megbízás (továbbiakban csekk) megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztőrészleteire eső törlesztőrészletkülönbözetek (kamat- és árfolyam-különbözet) kerülnek {(I) képlet}. 7. A kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizavételi árfolyama és az ugyanezen időpontban érvényes Finanszírozó Referencia DEVIZA kamatláb százalékos mértékét a kölcsönszerződés Fizetési ütemezése tartalmazza. 12

13 8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés szerint számított törlesztőrészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a Ft-ot eléri. 9. Fentiek szerinti törlesztőrészlet-változás külön értesítés, illetve külön elfogadás nélkül is a Szerződő felek által meghatározottnak és elfogadottnak minősül. Törlesztőrészlet változása forint alapú kölcsön esetén 10. FORINT ALAPÚ kölcsönszerződés esetén a Finanszírozó az alábbi képlet alapján minden egyes törlesztőrészlet esedékességekor kiszámítja az esedékes havi részlet kamattartalmára eső kamatkülönbözetet, amennyiben a mérési időpontban az aktuális kamat a báziskamathoz képest változott. Kamatkülönbözet számítási képlete: Kamatkülönbözet = (T(1) x aktuális kamat - báziskamat) x 30/ Báziskamat: a szerződés létrejöttének napját közvetlenül megelőző munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia HUF Kamat. Aktuális kamat: a mérési időpontot megelőző esedékesség napját közvetlenül megelőző munkanapon érvényes Finanszírozó Referencia HUF Kamat. Finanszírozó Referencia HUF Kamat a szerződés létrejöttének napját közvetlenül megelőző 20 munkanapon, illetve a mérési időpontot megelőző esedékesség napját közvetlenül megelőző 20 munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb számtani átlaga (a továbbiakban 3 havi BUBOR), a magyar szuverén hitelkockázati felárat tükröző 5 éves CDS jegyzésének 4 éves mozgóátlaga (továbbiakban: CDS) és a Finanszírozó által meghatározott kamatfelár alapján kerül meghatározásra. Magyar szuverén államadósságra köthető 5 éves credit default swap egy olyan pénzügyi termék, amelyben a magyar állam által 5 évre felvett hiteleknek a kockázati költsége tükröződik. A szerződés vonatkozásában a 4 éves mozgóátlag az aktuális napot megelőző 4 év minden munkanapján közzétett 5 éves credit default swap számtani átlaga. Amennyiben az 5 éves CDS jegyzése bármely okból kifolyólag megszűnik, úgy a Finanszírozó a megszűnéstől jogosult olyan pénzügyi instrumentumot, illetve annak változását alkalmazni a mozgó átlag számításában, amely tükrözi a magyar szuverén államadósság kockázatot és amelynek alkalmazása előreláthatóan nem lesz terhesebb az Adós számára. A Finanszírozó a változásról az Adóst a székhelyén lévő hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) tájékoztatja. A Finanszírozó által meghatározott kamatfelár Természetes személy adós esetén a futamidő alatt fix, nem változik. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a kamatfelár mértékét a futamidő alatt jogosult egyoldalúan a Finanszírozó forrásköltségének kedvezőtlen változása miatt az Adós hátrányára megváltoztatni. A Finanszírozó a kamatfelár fentiek szerinti módosítását a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően, hirdetményben teszi közzé és az Adóst közvetlenül posta útján vagy tartós adathordózón is értesíti. A Finanszírozó Referencia HUF Kamat változásának függvényében az Adós törlesztőrészletei növekedhetnek, illetve csökkenhetnek. A felek megállapodnak abban, hogy a Finanszírozó a referencia kamatláb változásáról az Adóst a székhelyén lévő hivatalos helyiségében kifüggesztett tájékoztatóban és a Finanszírozó honlapján (www.merkantil.hu) rendszeresen tájékoztatja. T(1): a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege Kamatkülönbözet: jelen pontban foglaltak szerint a fenti képlet alapján meghatározott kamatösszeg Mérési időpontok: a törlesztőrészletek esedékességei 11. A báziskamatlábat a kölcsönszerződés Fizetési ütemezése tartalmazza. 12. Szerződő felek javára szóló, illetve az őket terhelő, fentiek szerint kiszámolt kamatkülönbözeteket a Finanszírozó a szerződéskötést követően az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy negyedévente összesíti, illetve elszámolja. 13

14 13. A törlesztőrészlet-változás elszámolása fentiek szerint az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy naptári negyedévenként történik törlesztőrészletkülönbözetelszámoló levél és csekk megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztőrészleteire eső kamatkülönbözetek kerülnek. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF szerint számított törlesztőrészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül az egyedi szerződésben meghatározott időszakonként havonta vagy naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a Ft-ot eléri. 14. Amennyiben a szerződésben meghatározott valamely pénznem helyett új pénznem kerül bevezetésre, úgy ez nem tekinthető vis maiornak, és a szerződés továbbra is hatályban marad. A régi pénznem hivatalos pénznemként történő megszűnésének időpontjától az Adós régi pénznemben kifejezett kötelezettségeit az új pénznemben kell nyilvántartani és teljesíteni azzal, hogy külön megállapodás hiányában a Finanszírozó jóhiszeműen meghatározhatja a kötelezettségek teljesítésének módját és körülményeit. IX. A kölcsön visszafizetése 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Adós a kölcsön kamattal növelt összegét a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott részletekben fizeti vissza a Finanszírozó által a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással vagy csoportos beszedési megbízás útján vagy a Finanszírozó által átadott csekken amennyiben ez nem áll rendelkezésre, postai utalványon vagy a Finanszírozó pénztárába készpénzben történő befizetéssel. 2. Az Adós fizetési kötelezettsége azon a napon minősül teljesítettnek, amikor - postai csekken vagy utalványon történő befizetés esetén az esedékes összeg a Finanszírozó bankszámláján jóváírásra került, - átutalás illetve csoportos beszedési megbízás alapján történő teljesítés esetén az esedékes összeg Finanszírozó által megadott bankszámlán jóváírásra került, - készpénzes befizetés esetén: az Adós az esedékes összeget a Finanszírozó székhelyén (1051 Budapest, József Attila u. 8.) lévő pénztárban befizette. 3. A Finanszírozó által átadott csekk illetve készpénz befizetés költségeként illetve díjaként az Adós díjat köteles fizetni. A befizetési csekk hiánya az Adóst nem mentesíti a törlesztőrészlet megfizetése alól. 4. Az első törlesztőrészlet esedékessége a gépjármű a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételétől számított 20. nap. Amennyiben a gépjármű tényleges átadás-átvételének időpontja a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott várható átadás-átvételi időpontjától eltér, úgy a Finanszírozó az első törlesztőrészlet esedékességét a tényleges átadás-átvételt követő 20. napra módosíthatja, amelyről a Finanszírozó az Adóst a módosított Fizetési ütemezés megküldésével értesíti. Az első esedékesség időpontja nem lehet későbbi, mint a folyósítást követő 30. naptári nap. A további részletek az első törlesztőrészlethez igazodóan havonta esedékesek. 5. Fenti módosítás visszaigazolás nélkül is a kölcsönszerződés elválaszthatatlan részét képezi. 6. Az Adós által kiválasztott és a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott kölcsönkonstrukció egyes havi törlesztőrészleteinek összegét, azok tőke- és kamatmegoszlását, valamint a gépjármű várható átadás-átvételének időpontja alapján megállapított törlesztőrészletek naptári dátum szerinti esedékességét a kölcsönszerződés Fizetési ütemezése tartalmazza. 7. Az Adós jogosult a kölcsönszerződés alapján fennálló tartozásáról kivonatot Természetes személy adós esetén díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a kölcsönszerződés fennállása alatt igényelni. X. A csoportos beszedési megbízás Az Adós a kölcsönszerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeit csoportos beszedési megbízás útján is teljesítheti, mely esetben az alábbi rendelkezések az irányadóak: 1. Az Adós köteles kitölteni a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című formanyomtatványt (a továbbiakban: felhatalmazó levél), amelyet az Adós által a felhatalmazó levélen megjelölt bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy aláír. 2. A számlavezető bank által nyilvántartásba vett felhatalmazó levél alapján az Adós által megadott bankszámláról a számlatulajdonos beleegyezésével (a felhatalmazó levél számlatulajdonos által 14

15 történt aláírása a számlatulajdonos belegyezésének minősül) a Finanszírozó kezdeményezi a gépjármű-finanszírozási szerződéssel kapcsolatos törlesztések, fizetési kötelezettségek beszedését. 3. A kölcsönkérelem elfogadását követően a kitöltött felhatalmazó levelet az Adós a kereskedőn keresztül kapja kézhez 3 példányban. A számlatulajdonos által aláírt felhatalmazó levél 2 eredeti példányát a kereskedésen keresztül az Adós köteles visszajuttatni a Finanszírozóhoz vagy az Adós által megadott számlavezető bankhoz. A felhatalmazó levelet a Finanszírozó küldi tovább elfogadásra a terhelendő bankszámlát vezető hitelintézethez. 4. A felhatalmazó levélen a teljesítés adatainál megadható a teljesítés felső értékhatára, azonban annak kitöltése nem kötelező. Amennyiben az Adós mégis megad egy limitösszeget, figyelembe kell vennie az esetlegesen felmerülő kamat-, illetve árfolyam-különbözetet, késedelmi kamatot, egyéb költségeket is, tekintettel arra, hogy azok beszedése elsődlegesen a törlesztőrészlettel egyidejűleg, egy összegben történik. Amennyiben az Adós által megadott limitösszeg csak a törlesztőrészlet teljes összegének beszedésére elegendő az ugyanazon a napon esedékes számlalevél összegére nem, és a Finanszírozó a limit összegét ismeri, a Finanszírozó a törlesztőrészlet összegét az esedékesség napjára, a számlalevél összegét pedig az azt követő banki napra szedi be. Az alacsony limit miatti késedelmes beszedés késedelmi kamata minden esetben az ügyfelet terheli. 5. A csoportos beszedésre a számlavezető bank által a Finanszírozó részére elektronikus úton történő visszaigazolását követően, de legkorábban a második törlesztőrészlettől kerülhet sor. Az első törlesztőrészletet az Adós a szerződés mellékleteként megküldött Fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással köteles kiegyenlíteni. 6. Amennyiben az Adós a már meglévő szerződésnél a futamidő során kíván áttérni a csoportos beszedéssel történő törlesztésre, telefonon vagy írásban jelezheti ezen szándékát a Finanszírozónál a bankszámlaszám és a bankszámla-tulajdonos nevének megadásával. A Finanszírozó levélben vagy faxon megküldi az Adósnak a kitöltött felhatalmazó levelet, melynek két eredeti, a bankszámla-tulajdonos által aláírt példányát az Adós a Finanszírozó részére visszajuttatja. Kizárólag a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankja által történt visszaigazolást követően esedékessé váló részletek kerülnek beszedésre, az időközben esedékessé vált részletek kiegyenlítéséről az Adósnak kell gondoskodnia. 7. A Finanszírozó a törlesztőrészlet esedékességét megelőző munkanapon kezdeményezi a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjánál a törlesztőrészlet összegének beszedését olyan módon, hogy a beszedési megbízás a beszedés napját megelőzően 10 nappal kerül benyújtásra a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjához. Csoportos beszedési megbízás esetén a Finanszírozó a futamidő elején az Adós részére megküldött Fizetési ütemezésnek megfelelően emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról a törlesztőrészleteket. A Finanszírozó a futamidő során felmerülő kamat- és árfolyam-különbözet, késedelmi kamat és egyéb költségekről az esedékességet megelőzően minimum 8 nappal számlalevelet küld az Adósnak. Kamatkülönbözet, árfolyam-különbözet, késedelmi kamat, költség elszámolásakor ha a számlalevél végösszege pozitív a számlalevél összegével megnövelt összeget emeli le a Finanszírozó a bankszámlatulajdonos számlájáról. Amennyiben a számlalevélben jelzett végösszeg negatív, akkor a következő havi esedékességkor a törlesztőrészlet és a visszatérítés különbözete kerül beszedésre. 8. Az Adós esetleges számlalevél-reklamációjának a beszedésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs. 9. A szerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeget a Finanszírozó nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Amennyiben az Adós a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, ezt külön kell jeleznie a Finanszírozó ügyintézőjénél legkésőbb az esedékességet megelőző 11. napig. 10. Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így amennyiben a bankszámla-tulajdonos számláján nincs elegendő fedezet, a beszedés sikertelen. Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén a Finanszírozó 10 naptári nap múlva még egy alkalommal megkísérli a beszedést. 11. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítéséről az Adósnak kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésről a Finanszírozó külön értesítést nem küld. Sikertelen beszedés esetén a következő esedékességnél az esedékessé vált elmaradt tartozásra a Finanszírozó nem nyújt be újra beszedési megbízást, csak az előző esedékesség óta keletkezett követeléseket emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról. 12. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján (egyedi befizetési számláján) jóváírták, ezért a 15

16 Finanszírozó az esedékességet megelőző munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelőző 2. munkanapon) nyújtja be a beszedési megbízást a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjának. Az Adós köteles intézkedni, hogy a fenti időpontban a beszedendő összeg az általa megadott bankszámlán a Finanszírozó rendelkezésére álljon. 13. A felhatalmazás módosítására, visszavonására az Adósnak a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjánál van lehetősége, a Finanszírozónál telefonon vagy levélben történt lemondást a Finanszírozó nem veszi figyelembe. 14. Amennyiben a Finanszírozó az Adósnak fizetési moratóriumot (fizetési halasztást) engedélyezett, úgy annak időtartama alatt a Finanszírozó nem nyújt be beszedési megbízást a moratórium időtartama alatt esedékessé váló törlesztőrészletek összegére. A fizetési moratórium alatt a kölcsönszerződés megkötésekori eredeti Fizetési ütemezés szerint esedékes (amennyiben korábban volt érvényes és hatályos Fizetési ütemezés módosítás, úgy az utolsó érvényes és hatályos módosított Fizetési ütemezés szerint esedékes) törlesztőrészleteket a moratórium lejártával az Adós köteles egy összegben átutalással, vagy pénztári befizetéssel kiegyenlíteni a Finanszírozó részére. A Finanszírozó által engedélyezett fizetési moratórium esetén a Finanszírozó beszedési megbízást csak a moratórium lejártát követően esedékes törlesztőrészletekre nyújt be. 15. A Finanszírozó a törlesztőrészletek átütemezése esetén, a Finanszírozó által az Adósnak megküldött új Fizetési ütemezés alapján, az abban foglalt módosított összegekre nyújt be beszedési megbízást. XI. Késedelmi kamat 1. Az Adós tudomásul veszi, hogy a szerződésből eredő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Finanszírozó a késedelem időtartamára minden megkezdett késedelmes napra a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább évi 12%-os mértékű késedelmi kamatot számít fel. Az Adós fizetési késedelembe esik, ha a jelen szerződésből eredő bármely tartozását az esedékesség napjáig a Finanszírozó részére nem fizette meg. 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy részteljesítés esetén az általa megfizetett összeget a Finanszírozó először az Adós egyéb, a kölcsönszerződésből eredő tartozására (költségre), majd kamattartozására számolja el, végül az ezt követően fennmaradó összeget fordítja a tőketartozás csökkentésére. XII. Teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós kölcsönszerződésből eredő, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévő tartozásának egy összegben devizaalapú kölcsön esetén akár devizában is történő megfizetésével a kölcsönszerződést a futamidő vége előtt meg kívánja szüntetni (teljes előtörlesztés) vagy a még esedékessé nem vált hátralévő tartozásának egy részét az esedékességet megelőzően kívánja kiegyenlíteni (részbeni előtörlesztés), úgy az Adós az erre irányuló szándékát az előtörleszteni kívánt összeg megjelölésével a szerződés szerinti következő esedékességet megelőző 14 nappal előre köteles a Finanszírozónak bejelenteni. Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a teljes előtörlesztésért, részbeni előtörlesztésért díjat nem számít fel. Nem Természetes személy adós esetén a Finanszírozó a teljes előtörlesztésért, részbeni előtörlesztésért vagy a kölcsönügylet futamidő előtt bármely okból bekövetkezett megszűnése esetén, az Adós a teljes előtörlesztés, részbeni előtörlesztés előtti hátralévő, ki nem egyenlített tőketartozása után az Egyedi kölcsönszerződésben meghatározott mértékű szerződésmódosítási díjat számít fel, amely előre, egy összegben esedékes. 2. A Finanszírozó az Adóst kérésére írásban tájékoztatja a kölcsönszerződés alapján még fennálló tartozásának idő előtti, egy összegben történő kiegyenlítése esetén megfizetendő összegről és eljárásról, vagy amennyiben a bejelentés részbeni előtörlesztésre irányul, úgy írásban tájékoztatja arról, hogy az Adós által előtörleszteni kívánt összeget a Finanszírozó hogyan számolja el. 3. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a kölcsön futamidő vége előtti teljes vagy részleges előtörlesztése esetén legalább a kölcsönszerződés szerinti következő esedékességi időpontot 16

17 megelőző 14 napig az Adós fentiek szerinti előtörlesztési kérelme nem érkezik meg igazoltan a Finanszírozóhoz, az előtörlesztés időpontja a soron következő esedékességi időpont lesz. 4. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerződés futamidő vége előtti teljes vagy részleges előtörlesztésére az általa szerződésszerűen előterjesztett előtörlesztési kérelem alapján az előtörlesztett összegnek a kölcsönszerződés szerint soron következő esedékességi időpontig kell a Finanszírozó számláján jóváírásra kerülnie. 5. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fent hivatkozott tájékoztatóban megadott összegek a tájékoztató készítésének napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam figyelembevételével kerülnek megállapításra, amely irányadó árfolyam az Adós által teljesített befizetés napjáig változhat, amely változás következtében a befizetendő összeg módosulhat. 6. Az Adós tudomásul veszi, hogy a kölcsönszerződés jelen pontja szerinti előtörlesztésre, illetve részbeni előtörlesztésre is csak akkor jogosult, ha a szerződésből eredő valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmikamat-fizetési valamint az esedékessé vált törlesztőrészletkülönbözet-fizetési kötelezettséget is maradéktalanul eleget tett. 7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Adós kölcsönszerződésből eredő, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévő tartozásának egy összegben történő megfizetésével a kölcsönszerződést a futamidő vége előtt meg kívánja szüntetni, vagy a kölcsönszerződés bármely okból a futamidő vége előtt megszűnik, úgy egy összegben esedékessé válik az Adós kölcsönszerződésből eredő teljes hátralévő tőketartozása és az arra eső már felmerült, de még esedékessé nem vált kamat, valamint kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet-tartozása. Előtörlesztés deviza alapú kölcsön esetén 8. DEVIZA ALAPÚ kölcsön esetén a fenti esetben esedékessé váló kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet számítása az alábbiak szerint történik: A kamatkülönbözet és az árfolyam-különbözet összege = a megszűnés napját megelőző teljes havi esedékessé vált törlesztőrészletekre eső, és még el nem számolt kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet (I.) + a megszűnés időpontjában még hátralévő tőketartozásra eső árfolyamkülönbözet és a kölcsönszerződés futamidő vége előtti megszűnésének időpontját követő, a kölcsönszerződésben foglalt következő egyhavi törlesztőrészlet kamattartalmának a megszűnés napja és az azt közvetlenül megelőző esedékességi időpont közötti időszakra számított kamat- és árfolyam-különbözete (II.). Azaz: Kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet összege = (I.)+(II.) (I.) = {DEV.ÁRF(2)/ DEV.ÁRF (1) -1} x {R+T(1) x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/360}+ T(1)x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/ (II.) = {DEV.ÁRF(3)/DEV.ÁRF(1) -1}x{T+K+ T(1) x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1) x 30/360}+T(1)x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1) x 30/ DEV.ÁRF(1) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon DEV.ÁRF(2) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (2)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam a mérési időpont napját megelőző munkanapon DEV.ÁRF(3) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (3)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam a megszűnés napját megelőző munkanapon DEV.KAM(1) = Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a kölcsönszerződés létrejöttének napját megelőző munkanapon DEV.KAM(2) = Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon DEV.KAM(3) = Finanszírozó Referencia DEVIZA KAMAT a megszűnés napját megelőző mérési időpont előtti munkanapon K: a kölcsönszerződés megszűnésének időpontjáig a kölcsönszerződés szerint esedékessé váló egyhavi törlesztőrészlet kamattartalmának összege T: a mérési időpontban fennálló teljes, még esedékessé nem vált hátralévő tőketartozás összege T(1): a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege R: a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészlet (tőke + kamat) összege 17

18 Előtörlesztés forint alapú kölcsön esetén 9. FORINT ALAPÚ kölcsön esetén a futamidő vége előtti megszűnés következtében esedékessé váló kamatkülönbözetet a Finanszírozó a jelen Általános Szerződési Feltételek VIII/10. pontjában foglaltak szerint számítja. 10. Az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kölcsön futamidő vége előtti előtörlesztéssel történő megszüntetéséhez a jelen pont szerint fizetendő összeget a megfizetendő összegről szóló tájékoztatóban meghatározott határidőben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a kölcsönszerződés változatlan tartalommal hatályban marad. XIII. A gépjárművel, mint biztosítékkal kapcsolatos előírások 1. A Finanszírozót a kölcsönszerződésből eredő követelései erejéig ingó jelzálogjog és/vagy vételi (opciós) jog illeti meg a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott gépjárművön. 2. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Finanszírozó jogosult zálogjogából vagy vételi jogából eredő jogai gyakorlására, ha a kölcsönszerződés bármely okból a Finanszírozó által azonnali hatállyal felmondásra kerül. 3. Az Adós a Finanszírozó eltérő rendelkezésének hiányában a szerződés tárgyát képező gépjárművet kölcsön, használatba csak a Finanszírozó írásbeli engedélyével adhatja, el nem zálogosíthatja, bérbe nem adhatja, és egyéb módon sem terhelheti meg, valamint nem idegenítheti el. 4. A felek megállapodnak abban, hogy az Adós a gépjárművet csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre kivinni: A gépjárművet az Adós viszi külföldre, vagy amennyiben más személy, úgy ez utóbbi erre vonatkozóan rendelkezik a tulajdonos Adós és a Finanszírozó által előzetesen írásban adott engedéllyel. Az Adósnak nincs a Finanszírozóval szemben a kölcsönszerződésből eredő lejárt, kiegyenlítetlen tartozása. A gépjárműre annak szükségessége esetén a jelen ÁSZF szerinti, olyan casco biztosítás van érvényben, amelynek területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is, vagy az Adós megfelelő biztosítékot nyújtott. 5. Kölcsönszerződés aláírásával az Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a kölcsön futamideje alatt olyan országba kívánja kivinni, amelyre a gépjárművön fennálló casco biztosítás területi hatálya nem terjed ki, úgy köteles a kivitelhez írásban a Finanszírozó hozzájárulását kérni. A Finanszírozó ezen hozzájárulását akkor adja meg, ha az Adós a szerződés alapján még fennálló valamennyi hátralévő (kölcsöntőke és járulékai) fizetési kötelezettségére fedezetet jelentő a Finanszírozó által megfelelőnek ítélt biztosítékot nyújt. 6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés aláírásával az Adós felhatalmazza a Finanszírozót arra, hogy amennyiben a gépjárműkülföldre történő kiviteléhez előírt bármelyik fenti feltétel nem teljesült, és az Adós vagy harmadik személy megkísérli a gépjárművet belföldről kivinni, illetve azt a szerződés szerinti feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy a Finanszírozó jogosult a gépjármű külföldre történő kivitelét megakadályozni, és/vagy a gépjárművet azonnal birtokba venni. 7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott kötelezettségek megszegéséről történt tudomásszerzése esetén a Finanszírozó jogosult a kölcsönszerződést az Adós Finanszírozó általi, előzetes felszólítása illetve külön értesítése nélkül azonnali hatállyal felmondani. Az Adós tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti felmondás az Adós a Finanszírozó általi, erről szóló írásbeli értesítése esetén hatályát veszti, amennyiben haladéktalanul, hitelt érdemlően bizonyította, hogy a gépjárművet tőle ellopták, és emiatt a rendőrhatóságnál a feljelentést, miután a lopás a tudomására jutott, haladéktalanul megtette, valamint az Adós a lopás (vagy gépjármű önkényes elvitele) bekövetkeztében semmilyen módon nem hatott közre. XIV. Biztosítás 1. Adós tudomásul veszi, és vállalja, hogy amennyiben az általa választott gépjármű-finanszírozási konstrukció nem ad alóla felmentést, a kölcsönszerződés hatályban léte alatt a következő érvényes biztosításokkal kell rendelkezzen, amelyek megléte és a biztosító kockázatvállalásának bekövetkezése a gépjármű átadás-átvételének a feltétele: 18

19 a) A gépjárműre a jogszabály által előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. b) Olyan casco biztosítás, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra. Az önrészesedés mértéke a felek eltérő megállapodásának hiányában: 30%-os saját rész alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a, 30%-os saját rész esetén és afelett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, mely önrészesedési összeg az Adóst terheli. 2. Amennyiben a biztosító a gépjárműre megkötött casco biztosítás érvényességét feltételhez köti védelmi berendezés beszereltetése stb., úgy ennek teljesítése az Adós kötelezettsége saját költségén. 3. Adós tudomásul veszi, hogy a casco biztosítási szerződésben és biztosítási kötvényben a biztosítási összeg engedményeseként (kedvezményezettjeként) a Finanszírozót kell megjelölni azzal, hogy a biztosító kifizetést csak a Finanszírozónak teljesíthet. 4. Finanszírozó a kártalanítási összeg felvételére az Adóst felhatalmazhatja. 5. Amennyiben az Adós nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerződés érvényességének valamennyi feltételét, és ennek következtében vagy bármely más okból a biztosítási szerződés megszűnhet, és erről az Adós a tőle elvárható gondosság mellett tudomással bírhat, úgy köteles a biztosító kockázatviselésének megszűnését megelőzően új biztosítási szerződést kötni az általa választott biztosítótársasággal jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett. 6. Biztosítóváltás esetén az Adós köteles a megkötött új biztosítási szerződést (igazolást) és annak első negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatot a biztosítási szerződés megkötését követő 15 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. 7. Adós a megkötött biztosításokkal kapcsolatosan az alábbiakra vállal kötelezettséget: Az előírt tartalommal megkötött biztosítási szerződéseket, valamint a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás és a casco biztosítás első negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatokat az Adós köteles a gépjármű átadás-átvételét követő 15 napon belül, valamint a biztosítási kötvények másolatát a gépjármű átadás-átvételét követő 60 napon belül a Finanszírozónak megküldeni. Az Adós kötelezi magát, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és a casco biztosítás első negyedéves díját előre befizeti, és a biztosítási díjak biztosítótársaság által meghatározott összegét azok esedékességekor szerződésszerűen határidőben megfizeti a biztosítótársaságnak. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosításokra vonatkozó, a biztosító által előírt biztosítási feltételek egyedi biztosítási szerződés, általános biztosítási feltételek, szabályzatok valamennyi pontját elolvassa, tudomásul veszi, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adós vállalja továbbá, hogy a kölcsönszerződés, illetve biztosítási szerződések hatályban léte alatt a biztosítási szabályzatokban foglaltak szerint jár el a gépjármű üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén, és a biztosító által azokban előírt feltételeket saját költségén teljesíti. 8. Biztosítási káresemény bekövetkezése esetén a kárbejelentés és a kárrendezésben való eljárás az Adós feladata, a Finanszírozó egyidejű értesítése mellett. 9. Adós tudomásul veszi, hogy az ÁSZF biztosításokra vonatkozó rendelkezéseinek be nem tartása a kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után, amely az ÁSZF XVII. pontjában meghatározott jogkövetkezményekkel jár. 10. A gépjármű meghibásodása és/vagy megrongálódása esetén, amennyiben az Adós a gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően nem állíttatja helyre a márka hivatalos márkakereskedőjénél vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben, úgy a Finanszírozó jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 11. Fenti esetben a Finanszírozó a részére mint a biztosítási szerződés engedményesének (kedvezményezettjének) kifizetett biztosítási összeget beszámítja az Adós által a kölcsönszerződés felmondása miatt a Finanszírozónak fizetendő összegbe. 12. Amennyiben az Adós a gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően helyreállíttatja a márka hivatalos márkakereskedőjénél vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben, úgy a Finanszírozó a részére kifizetett biztosítási összeget a gépjármű Adós által történt helyreállíttatását követően az Adósnak átutalja. 13. Az Adós a szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem neki felróható káresemény bekövetkezése esetén kárigényét akként jelenti be, hogy a károkozó felelősségbiztosítója a kártérítés összegét közvetlenül a Finanszírozó javára fizesse meg, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító megkeresése esetén a kártérítés összegének megfizetését a Finanszírozó a maga javára kérje 19

20 teljesíteni azzal, hogy a Finanszírozó ezen esetben a szerződés szerint az Adós tartozása csökkentésére fordítja. 14. Amennyiben a kölcsönszerződés egyedi részében meghatározott, az adásvétel tárgyát képező gépjármű megsemmisül, elvész, vagy bármely okból szükségessé válik annak harmadik személy részére történő kiadása abban az esetben, ha a kölcsönszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül, azonnal egy összegben esedékessé válik a Finanszírozó valamennyi, a kölcsönszerződésből eredő követelése. 15. Fenti esetben a biztosító által a Finanszírozónak kifizetett kártalanítási összeg és az Adós szerződésben meghatározott és még ki nem egyenlített tartozásai különbözetét a 15 napon belül elkészített elszámolás alapján fizetésre kötelezett szerződő fél köteles az elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül a jogosultnak kiegyenlíteni. XV. Garanciális vizsgálatok kötelezettsége 1. Az Adós köteles a kezelési utasításban és a vevőszolgálati csekkfüzetben előírt garanciális vizsgálatokat és javításokat a kijelölt szervizhálózat műhelyeiben elvégeztetni. 2. Az Adós kötelezi magát, hogy a gépjármű szervizlapja szerinti időszakokban, illetve a futásteljesítményhez kötött ellenőrző vizsgálatokat és ennek eredményeképp a szükséges javítási munkákat, valamint rendeltetéstől eltérő használat esetén a helyreállítást saját költségére elvégezteti a márka hivatalos márkakereskedőinél, vagy a Finanszírozó által elfogadott szervizben. 3. Az Adós az előírt ellenőrző vizsgálatok megtörténtéről amennyiben ezen kötelezettségről a Finanszírozó írásbeli értesítést küld az Adós részére a szervizt követő 30 napon belül írásban köteles a km-állás feltüntetésével a Finanszírozót értesíteni. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén az Adósnak Ft kötbért kell fizetnie minden egyes mulasztás esetén. 4. Az Adóst teljes körű kártérítési felelősség terheli fenti kötelezettségek elmulasztásával a Finanszírozónak okozott károkért. A kölcsönszerződés biztosítékaiból a Finanszírozó fenti kártérítési igényét is jogosult kielégíteni. XVI. Természetes személy adóst megillető felmondási jog 1. A Természetes személy adós a kölcsönszerződést a jelen ÁSZF II. pontjában meghatározott szerződés létrejöttének napjától számított 14 napon belül a kölcsön folyósítását követően díjmentesen felmondhatja. A felmondási jog határidőben érvényesítettnek minősül, ha a Természetes személy adós az erre vonatkozó kifejezett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozatát a fenti határidő lejártáig a Finanszírozónak a kölcsönszerződés egyedi részében rögzített székhelyére legalább ajánlott postai küldeményként postára adja, vagy a Finanszírozó ügyfélszolgálatánál (1051 Budapest, József Attila utca 8.) a fenti határidő lejártáig igazolható módon átadja. 2. A Természetes személy adós felmondási joga gyakorlása esetén a kölcsönszerződés a jövőre nézve szűnik meg és a Természetes személy adós a felmondásról szóló nyilatkozatának a Finanszírozó javára történt igazolt elküldését vagy igazolt átadását követően haladéktalanul, de legkésőbb az igazolt elküldéstől vagy az igazolt átadástól számított 30 napon belül köteles megfizetni a Finanszírozó javára a folyósított kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig járó, a kölcsönszerződés szerint megállapított ügyleti kamatot. 3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsönszerződés felmondása nélkül az Adós a gépjárművet Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a Finanszírozó birtokába adja, úgy a birtokbavétel napjával a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondottnak tekintik. XVII. Finanszírozó azonnali felmondási joga 1. A Finanszírozó a kölcsönszerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha - a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; - az Adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja; - a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az Adós a Finanszírozó felszólítására nem egészíti ki; 20

Gépjárműkölcsön (MCSK-1201) üzletszabályzat. Hatályos: április március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó

Gépjárműkölcsön (MCSK-1201) üzletszabályzat. Hatályos: április március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó Gépjárműkölcsön (MCSK-1201) Hatályos: 2012. április 5. 2014. március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető

Részletesebben

MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) üzletszabályzat. Hatályos:

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) üzletszabályzat. Hatályos: Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1203) Hatályos: 2012. április 5. 2014. március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) üzletszabályzat. Hatályos:

Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) üzletszabályzat. Hatályos: Gépjárműkölcsön (Szabad felhasználású hitel) (MCSK-1103) Hatályos: 2012. április 04. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére

KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési számla nyitása 1 KONDÍCIÓS LISTA Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 2. Jövedelem jóváírás a forint fizetési számlán, amely

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Kondíciós lista Magánszemélyek részére Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2016. március 21-től, visszavonásig 1. Fizetési számla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben