MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MCML-0701 számú általános lízingfeltételek"

Átírás

1 Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: február 28.

2 Jelen Általános Lízingfeltételek (a továbbiakban: ÁLF) elválaszthatatlan kiegészítő részét képezi az Egyedi Lízingszerződésnek (a továbbiakban együtt: Lízingszerződés) azzal, hogy ha az Egyedi Lízingszerződés valamely rendelkezése az ÁLF-ben foglaltaktól eltér, úgy az Egyedi Lízingszerződés rendelkezése az irányadó. Lízingszerződés feltételei: 1. MC kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbevevő által megjelölt Eladótól megvásárolja a Lízingbevevő által megfelelő kereskedelmi gondossággal kiválasztott, az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott gépjárműve(ke)t (a továbbiakban: gépjármű) abból a célból, hogy azt a Lízingszerződésben meghatározott feltételek mellett rendeltetésszerű használatra a Lízingbevevőnek lízingbe adja. 2. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Lízingszerződés hatálybalépése esetén MC nevében megrendelt, a Lízingbevevő és az Eladó által megállapított feltételekkel eladott és szállított, a jelen szerződés tárgyát képező gépjárművet a lízing futamideje alatt történő rendeltetésszerű használatra, a jelen Lízingszerződésben foglaltak maradéktalan teljesítésével a lízingtárgy tulajdonjogának a futamidő végén a Lízingbevevő által történő megszerzése céljából MC-tól lízingbe veszi, és a jelen szerződésben meghatározott lízingdíjfizetési és egyéb kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 3. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingtárgy tulajdonjogának általa történő, jelen szerződés szerinti megszerzéséig a gépjármű forgalmi engedélyének üzembentartó rovatába a Lízingbevevőt köteles bejegyeztetni. Eziránt a Lízingbevevő, vagy megbízása alapján az Eladó köteles eljárni a Lízingbevevő költségén. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízing tárgyát képező gépjármű a Lízingszerződés teljes futamideje alatt függetlenül attól, hogy a gépjármű forgalmi engedélyébe és a gépjárműtörzskönyvbe kit jegyzett be az illetékes hatóság MC kizárólagos tulajdonát képezi. A Lízingbevevő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy MC tulajdonát sérelem ne érje. 4. A Lízingszerződés futamidő végén történő lejáratakor a Lízingbevevő birtokában és használatában lévő gépjármű tulajdonjoga akkor száll át a Lízingbevevőre, ha a Lízingszerződésből eredő és a Lízingszerződés Fizetési ütemezés mellékletében részletesen meghatározott valamennyi lízingdíjtörlesztőrészlet (a továbbiakban: törlesztőrészlet) fizetési beleértve a tőke, áfa, ügyleti kamat összegét is, valamint a jelen szerződés szerint változó törlesztőrészlet esetén a jövőben felmerülő törlesztőrészletkülönbözet fizetési, továbbá egyéb, a Lízingszerződésen alapuló, a lízingdíjba bele nem foglalt fizetési kötelezettségének (pl. késedelmi kamat stb.) maradéktalanul eleget tesz. A lízingtárgy tulajdonjogának fentiek szerinti, a Lízingbevevő által történő megszerzése esetén MC a Lízingbevevő részére haladéktalanul kiadja a tulajdonosváltozásról szóló igazolást, valamint amennyiben a gépjárműtörzskönyv kiállításra került a gépjármű MC által őrzött, MC nevére kiállított gépjárműtörzskönyvét. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a gépjármű tulajdonjogának általa történő megszerzése esetén felmerülő vagyonszerzési illeték fizetésének kötelezettsége őt terheli. 5. A Lízingbevevő tudomással bír arról, hogy a lízing futamideje alatt, illetve mindaddig, amíg a Lízingszerződésből eredően kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, azaz a lízingtárgy tulajdonjogát nem szerezte meg, a lízing tárgyát képező gépjárművet más személynek használatba csak MC előzetes írásbeli engedélyével adhatja, el nem zálogosíthatja, és semmilyen egyéb módon nem terhelheti meg, valamint nem idegenítheti el. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a lízingszerződés MC által történő azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 6. A Lízingbevevő a lízing tárgyát a futamidő alatt jogszabály alapján saját könyvviteli nyilvántartásában köteles feltüntetni. A lízingtárgy beszerzése, átadása-átvétele 7. A Lízingbevevő által kiválasztott, a lízing tárgyát képező gépjárművet a lízingszerződés hatálybalépése esetén MC nevében a Lízingbevevő rendeli meg az Eladótól a gépjárműre vonatkozó Megrendelés és/vagy Adásvételi szerződés (a továbbiakban együtt: Adásvételi szerződés) (cég esetén) cégszerű aláírásával, amely egyben igazolja, hogy az Adásvételi szerződésben a gépjármű műszaki paraméterei (a gépjármű gyártmánya, típusa, felszereltsége, tartozékok stb.) az átadás-átvétel módja, valamint az egyéb szerződési feltételek különös tekintettel a gépjármű megrendeléskori beszerzési árának változására vonatkozó, az Adásvételi szerződésben foglalt feltételekre a Lízingbevevő utasításai szerint kerültek meghatározásra, illetve azokat a Lízingbevevő elfogadta. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Megrendelésben/Adásvételi szerződésben fel nem tüntetett extra tartozékokat MC nem finanszírozza. 1

3 8. Lízingbevevő tudomással bír arról, hogy az általa kiválasztott, illetve megrendelt gépjárművet MC kizárólag a Lízingbevevőrészére történő lízingbeadás és a futamidő végén a Lízingbevevő részére történő továbbértékesítés céljából vásárolja meg az Eladótól. Fentiekre tekintettel szerződő felek megállapodnak abban, hogy az MC és az Eladó között létrejött Adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek kivéve MC vételár-fizetési kötelezettsége a Lízingbevevőt terhelik, azok teljesítését a Lízingbevevő MC-től jelen Lízingszerződés aláírásával átvállalja. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy MC és az Eladó között létrejött adásvétel következtében fizetendő vagyonszerzési illetéket a Lízingbevevő köteles viselni és megfizetni. 9. Jelen Lízingszerződés aláírásával MC az Eladóval kötött Adásvételi szerződésben részére biztosított, illetve az adásvételen alapuló szavatossági és jótállási jogait a Lízingbevevőre engedményezi a Polgári Törvénykönyv 330. szakaszában foglalt kezesi felelőssége kizárásával. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy jótálláson és szavatosságon alapuló bármilyen igényt, követelést fentiek következtében csak az Eladóval szemben támaszthat és érvényesíthet. Lízingbevevő tudomással bír arról, hogy a lízingdíjak annak figyelembevételével kerültek megállapításra, hogy a Lízingbevevő jogosult és köteles a ráengedményezett jótállási, szavatossági jogokon alapuló igénye, követelése Eladóval szembeni érvényesítésére, saját költségén. Jelen Lízingszerződés aláírásával az Eladó kijelenti, hogy a Lízingbevevő jelen szerződés szerinti tulajdonszerzése esetére MC jelen Lízingszerződésből eredő szavatossági és jótállási kötelezettségének teljesítését MC-től térítésmentesen átvállalja, a Lízingbevevő pedig kijelenti, hogy ezen kötelezettségátvállaláshoz feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. 10. Lízingbevevő elismeri, hogy MC-t semmilyen felelősség nem terheli az Eladó kiválasztásáért és szerződésszerű teljesítéséért, sem a Lízingbevevő által kiválasztott a Lízingszerződés hatálybalépése esetén MC nevében általa megrendelt, a Lízingbevevő által mennyiségileg és minőségileg átvett gépjármű rejtett vagy egyéb hibájáért, műszaki állapotáért és származásáért, valamint kijelenti, hogy ezen kifogásokból eredően semmilyen igényt nem támaszt, illetve követelést nem érvényesít MC-vel szemben, különös tekintettel a lízingdíj mérséklésére vagy bármilyen kártérítésre vonatkozó igényre. A Lízingbevevő kijelenti, hogy a lízing tárgyának általa történt kiválasztása során annak állapotát, származását kellő gondossággal megismerte. 11. A gépjárművet a Lízingbevevő birtokába közvetlenül az Eladó adja az Eladó és MC között létrejött Adásvételi szerződésben foglaltak szerint, MC által eőlírt tartalmú Átadás-átvételi jegyzőkönyv egyidejűleg történő aláírása mellett. A Lízingbevevő feladata a lízingtárgy minőségi és mennyiségi átvétele és az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása, amely aláírással a Lízingbevevő igazolja, hogy a végszámla szerinti vételár összegét amely végszámla szerinti vételár alapján a lízingdíjak megállapításra kerülnek tudomásul vette. A Lízingbevevő a birtokbaadástól a jelen szerződés tartama alatt, illetve mindaddig, amíg a gépjármű MC birtokába nem kerül, vétkességétől függetlenül viseli a kárveszélyt, így a gépjármű megsemmisülésének és értékcsökkenésének veszélyét is. A Lízingbevevőnek a lízingtárgy meghibásodásából, megrongálódásából, megsemmisüléséből eredő kára nem érinti a Lízingbevevő jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét és esedékességét. A lízingtárgy rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban forgalomba helyezve kerül átadásra. Amennyiben az Eladó árai nem tartalmazzák a vizsgáztatás, forgalombahelyezés, rendszám, törzskönyv stb. költségeit, úgy ennek megfizetése a Lízingbevevőt terheli. 12. A Lízingbevevő és az Eladó kártérítési felelősséget vállal azért, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződés 13. pontjában foglalt valamennyi feltétel függetlenül attól, hogy MC az Eladóval történt külön megállapodás alapján előfinanszírozást teljesített-e az Eladó részére maradéktalanul nem teljesült, a gépjárművet a Lízingbevevő nem veszi, az Eladó nem adja át. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy MC, mint a gépjármű tulajdonosa jogosult kizárólagosan a gépjármőtörzskönyv MC nevére történő kiállításának kérelmezésére és átvételére, valamint annak őrzésére mindaddig, amíg a Lízingbevevő a gépjármű tulajdonjogát a jelen szerződés szerint nem szerzi meg. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjármű törzskönyvét tévesen neki adta át, illetve küldte meg az illetékes hatóság, úgy a Lízingbevevő a birtokába került törzskönyvet, függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor, MC-nek haladéktalanul átadja, aki kizárólagosan jogosult azt a Lízingbevevő tulajdonszerzéséig őrizni. Amennyiben a törzskönyvet a Lízingbevevő a téves kézbesítést követő 30 napon belül nem küldi meg MC-nek, úgy a Lízingbevevőnek MC székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett díjjegyzékben meghatározott összegű, de Ft-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kötbért kell fizetnie. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy MC, mint tulajdonos jogosult a futamidő során bármikor kérni a törzskönyv kiállítását az illetékes hatóságtól, jogosult azt átvenni, és tulajdonjogának fennállásáig őrizni. 2

4 Felek megállapodnak abban, hogy a gépjármű forgalmi rendszáma, forgalmi engedélye, törzskönyve és az érvényesítő címke kiállításának valamennyi költsége függetlenül attól, hogy annak kiállítására kinek a kérelmére vagy hivatalból került sor minden esetben a Lízingbevevőt terheli, akár oly módon, hogy azt közvetlenül megfizeti a kiállító hatóságnak, vagy amennyiben azt MC fizeti meg, úgy MC-nek megtéríti. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a törzskönyvbe, forgalmi engedélybe bejegyzett adatokban bekövetkező bármilyen változást, valamint a forgalmi engedélyt érvényesítő címke, gépjárműtörzskönyv, rendszámtábla eltűnését, megrongálódását köteles az illetékes hatóságnak és MC-nek bejelenteni 15 napon belül. MC a birtokába került törzskönyvet akkor bocsátja a Lízingbevevő rendelkezésére, ha a Lízingbevevő a gépjármű tulajdonjogát a jelen szerződés szerint megszerezte. A jelen pontban foglaltak, valamint a Lízingszerződés törzskönyvre, érvényesítő címkére, rendszámra, igazolólapra vonatkozó rendelkezéseinek vagy az ezekre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a Lízingszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. A lízingtárgy ellenértékének kiegyenlítése 13. Előfinanszírozás hiányában a gépjármű végszámla szerinti még ki nem egyenlített vételárát MC az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fizeti meg az Eladónak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel teljesülésétől számított 3 munkanapon belül. Hivatkozott fizetési feltételek: a, Jelen Lízingszerződés valamennyi szerződő fél beleértve az Eladót is által történő, nem magánszemély esetén cégszerű aláírása, azaz a Lízingszerződés érvényes létrejötte és valamennyi hatálybalépési feltétel teljesülése. b, A Lízingbevevő által MC nevében megrendelt gépjárműről az Eladó által MC nevére a teljes vételárról szabályszerűen kiállított a fizetendő vételárba a Lízingbevevő által a jelen szerződésben foglalt engedményezés alapján az Eladónak megfizetett (a jelen szerződésben foglalt mértékű, illetve összegű) lízingdíj-előleg összegének beszámítását tartalmazó eredeti végszámla MC által történő kézhezvétele és a beszámítás tényleges megtörténte. c, MC által a Lízingszerződésben előírt tartalmú casco biztosítás érvényes létrejöttének, a biztosítótársaság kockázatban állásának, valamint ezen feltételeknek megfelelő biztosítások díjbefizetésének MC-nél történő hitelt érdemlő igazolása. d, A casco biztosítási szerződésben, illetve ha a biztosítás megkötésekor kötvény kerül kiállításra a kötvényben a finanszírozási szerződés futamidejének végéig, illetve mindaddig, amíg a Lízingbevevőnek a lízingszerződésből eredően kiegyenlítetlen tartozása áll fenn, MC kedvezményezettként történő megjelölése azzal, hogy a biztosító kifizetést csak a kedvezményezettnek teljesíthet. e, A lízing tárgyát képező gépjármű érvényes forgalmi engedélye másolatának amely forgalmi engedély üzembentartó rovatába a Lízingbevevőt az illetékes hatóság a Lízingbevevő vagy az Eladó eljárása folytán bejegyezte MC által történő kézhezvétele. A jogszabály által előírt kötelező gépjárműtörzskönyv MC, mint tulajdonos nevére történő kiállítása iránti kérelem amelyben a gépjárműtörzskönyv kizárólagos jogosultjaként MC, kézbesítési címként MC székhelye van megjelölve illetékes hatóság részére történt benyújtása a forgalmi engedély kiállíttatásával egyidejűleg. f, Helyszíni szerződéskötés esetén, amely esetben MC képviseletében a Lízingszerződést meghatalmazott(ak) írja (írják) alá, úgy a jelen szerződés aláírására szóló MC által cégszerűen aláírt meghatalmazás másolati példányának Eladó részére történő megküldése. g, A gépjármű átadás-átvételét igazoló, a jelen szerződés szerint kiállított és annak mellékletét képező, az Eladó és a Lízingbevevő által aláírt jegyzőkönyv. 14. MC az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott időpontot követően benyújtott eladói számlát nem egyenlíti ki, a Lízingszerződés ezen számlában foglalt gépjárműre nem lép hatályba (nem terjed ki). A lízingtárgy működtetése 15. A Lízingbevevő a lízingtárgyat saját költségére és kockázatára üzemelteti, fizeti az üzemeltetéssel és fenntartással járó valamennyi járulékos költséget, köteles gondoskodni a lízingtárgy működtetéséhez szükséges szakhatósági engedélyek (pl. Környezetvédelmi felülvizsgálat stb.) saját költségén történő beszerzéséről. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízing tárgyát képező gépjárművön semmilyen átalakítást nem végezhet, illetve végeztethet. 3

5 A lízing tárgyát képező gépjárműbe a Megrendelésben/Adásvételi szerződésben fel nem tüntetett és ennek következtében a gépjárműért MC által fizetett vételárba bele nem foglalt extra tartozékokat kizárólag MC előzetes írásbeli engedélyével építtethet be saját költségén. Hivatkozott engedély megléte esetén is a beszerelést kizárólag a gépjármű márkája szerinti szervizhálózatnál végeztetheti el. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az általa a gépjárműbe beépített, a Megrendelésben/Adásvételi szerződésben fel nem tüntetett és MC által nem finanszírozott extra tartozékok eladási árát a Lízingszerződés felmondása következtében történő értékesítés esetén MC jogosult a Lízingbevevő Lízingszerződésből eredő lejárt tartozásába beszámítani. A Lízingbevevő az MC-t mint tulajdonost terhelő gépjárműadó-fizetési kötelezettséget jelen szerződés aláírásával MC-től átvállalja, és kötelezettséget vállal annak kiegyenlítésére, vagy amennyiben az a Lízingbevevőt terheli, úgy közvetlenül megfizeti. A Lízingbevevő köteles biztosítani MC részére a lízingtárggyal kapcsolatos statisztikai adatokat és az egyéb, hatóságok részére adandó információk szolgáltatásához szükséges feltételeket, adatokat. A jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a jelen Lízingszerződés MC által történő azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Lízingbevevő a gépjárművet csak az alábbiakban meghatározott valamennyi feltétel együttes fennállása esetén jogosult külföldre kivinni: A Lízingbevevőnek nincs MC-vel szemben jelen Lízingszerződésből eredő lejárt, kiegyenlítetlen tartozása. A gépjárműre a jelen szerződés szerinti olyan casco biztosítás van érvényben, amelynek a területi hatálya kiterjed az adott külföldi országra is. Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a lízing futamideje alatt olyan országba kívánja kivinni, amelyre a gépjárművön fennálló casco biztosítás területi hatálya nem terjed ki, úgy köteles a kivitelhez írásban MC előzetes hozzájárulását kérni. MC ezen hozzájárulását akkor adja meg, ha a Lízingbevevő a jelen szerződés alapján jelentő, MC által megfelelőnek ítélt biztosítékot nyújt. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a gépjárművet külföldre, harmadik személy, a fenti feltételeken túl, csak az alábbiakban meghatározott további feltételek teljesülése esetén jogosult kivinni: A harmadik személy rendelkezik a Lízingbevevő érvényes írásbeli felhatalmazásával az adott országba történő kivitelre. A Lízingbevevő és a harmadik személy rendelkezik MC érvényes, előzetes írásbeli felhatalmazásával az adott országba, az adott harmadik személy által történő kivitelre. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő felhatalmazza MC-t arra, hogy amennyiben a gépjármű külföldre történő kiviteléhez előírt bármelyik fenti feltétel nem teljesült, és a Lízingbevevő vagy harmadik személy megkísérli a gépjárművet belföldről kivinni, illetve azt a jelen szerződés szerinti feltételek teljesülése nélkül külföldre vitték, úgy MC jogosult a gépjármű külföldre történő kivitelét megakadályozni, és/vagy a gépjárművet azonnal birtokba venni. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a külföldön lefoglalt gépjármű visszahozatalának egyszeri becsült költsége Ft + áfa. A ténylegesen felmerülő igazolt költségek megfizetésére a Lízingbevevő kötelezettséget vállal. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban meghatározott feltételek teljesülésével és a gépjármű MC által történő fenti birtokbavételével egyidejőleg a jelen Lízingszerződés a Lízingbevevő MC általi, minden további külön értesítése nélkül azonnali hatállyal felmondottnak minősül, illetve MC, amennyiben a birtokbavételre jogosult lett volna, de az bármely okból meghiúsult, úgy a Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a fentiek szerinti felmondás a Lízingbevevő MC általi erről szóló írásbeli értesítése esetén hatályát veszti, amennyiben haladéktalanul hitelt érdemlően bizonyította, hogy a gépjárművet tőle ellopták, és emiatt a rendőrhatóságnál a feljelentést a tudomására jutásával egyidejűleg megtette, valamint a Lízingbevevő a lopás (vagy gépjármű önkényes elvitele) bekövetkeztében semmilyen módon nem hatott közre, és a kivitel jelen pontban meghatározott valamennyi feltétele teljesült. Biztosítás 17. A Lízingbevevő tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben a választott konstrukció nem ad alóla felmentést, úgy a jelen Lízingszerződés hatályban léte alatt a következő érvényes biztosításokkal kell rendelkezzen a lízingtárgyra, amelyek megléte és a biztosító kockázatviselésének beállta a gépjármű átadás-átvételének feltétele: a, A gépjárműre a jogszabály által előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. b, Olyan casco biztosítás, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra. 4

6 Az önrészesedés mértéke a felek eltérő megállapodásának hiányában: 30%-os lízingdíj-előleg alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a 30%-os lízingdíj-előleg esetében és afelett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a Lízingbevevőt terheli. Amennyiben a biztosító a gépjárműre megkötött casco biztosítás érvényességét feltételhez köti védelmi berendezés beszereltetése stb. úgy ennek teljesítése a Lízingbevevő kötelezettsége saját költségén. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a casco biztosítási szerződésben és biztosítási kötvényben kedvezményezettként MC-t kell megjelölni azzal, hogy a biztosító kifizetést csak MC-nek teljesíthet. MC a kártalanítási összeg felvételére a Lízingbevevőt felhatalmazhatja. Amennyiben a Lízingbevevő nem teljesíti az általa megkötött biztosítási szerződés érvényességének valamennyi feltételét, és ennek következtében vagy bármely más okból a biztosítási szerződés megszűnhet, és erről a Lízingbevevő a tőle elvárható gondosság mellett tudomással bírhat, úgy köteles a biztosító kockázatviselésének megszűnését megelőzően új biztosítási szerződést kötni az általa választott biztosítótársasággal a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. Amennyiben a fentiekre tekintettel új biztosítási szerződés megkötése válik szükségessé, és ennek megtörténte előtt MC biztosítótársaságot jelöl ki, illetve jelen szerződésben foglaltaktól eltérő biztosítási feltételeket határoz meg, és erről a Lízingbevevőt értesíti, úgy a Lízingbevevő az új biztosítási szerződést az értesítésben foglaltak szerint köteles megkötni. 18. A Lízingbevevő a megkötött biztosításokkal kapcsolatban az alábbiakra vállal kötelezettséget: Előfinanszírozás esetén a Lízingbevevő a 17. pontban foglalt tartalommal megkötött biztosítási szerződéseket, valamint a biztosítások első negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatokat köteles a gépjármű átadás-átvételét követő 15 napon belül, valamint a biztosítási kötvények másolatát a gépjármű átadás-átvételét követő 60 napon belül MC Egyedi Lízingszerződésben meghatározott címére postai úton megküldeni. Előfinanszírozás hiányában az érvényesen megkötött biztosítási szerződések, valamint a biztosítások első negyedéves díjának kiegyenlítését igazoló bizonylatok MC által történő kézhezvétele és a biztosítótársaság kockázatban állásának hitelt érdemlő igazolása a finanszírozás feltétele. A Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy a gépjármű felelősségbiztosítás és a casco biztosítás első negyedéves díját előre, egy összegben megfizeti a biztosítónak, és ezt MC-nél igazolja. A Lízingbevevő vállalja, hogy a 17. pontban meghatározott biztosításokra vonatkozó, a biztosító által előírt biztosítási feltételek egyedi biztosítási szerződés, általános biztosítási feltételek, szabályzatok valamennyi pontját elolvassa, tudomásul veszi. A Lízingbevevő vállalja továbbá, hogy a jelen lízingszerződés hatályban léte alatt a biztosítási szerződésekben és szabályzatokban foglaltak szerint jár el a gépjármű üzemeltetése során, valamint káresemény bekövetkezése esetén, és a biztosító által azokban előírt feltételeket saját költségén teljesíti. Biztosítási káresemény bekövetkezése esetén a határidőben történő kárbejelentés és a kárrendezésben való eljárás a Lízingbevevő feladata MC egyidejű értesítése mellett. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés-biztosításokra vonatkozó 17. és 18. pontjaiban meghatározott rendelkezéseinek be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a lízingszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után a 30. és 31. pontban foglalt jogkövetkezményekkel. 19. A gépjármű meghibásodása és/vagy megrongálódása esetén, amennyiben a Lízingbevevő a gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően nem állíttatja helyre a márka hivatalos márkakereskedőjénél vagy MC által megjelölt szervizben, úgy MC jogosult jelen Lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani. Fenti esetben MC a részére, mint a jelen szerződés 17. pontja szerinti biztosítási szerződés kedvezményezettjének kifizetett biztosítási összeget beszámítja a Lízingbevevő által fizetendő összegbe. Amennyiben a Lízingbevevő a gépjárművet a károsodást megelőző állapotnak megfelelően helyreállíttatta a márka hivatalos márkakereskedőjénél vagy MC által megjelölt szervizben, és a biztosító a kártalanítás összegét MC felhatalmazása alapján nem közvetlenül a márkaszerviznek utalta, úgy MC a részére kifizetett biztosítási összeget a gépjármű Lízingbevevő által hitelt érdemlően igazolt helyreállíttatását követően a Lízingbevevőnek átutalja. 20. A Lízingbevevő a szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem neki felróható káresemény bekövetkezése esetén kárigényét akként jelenti be, hogy a károkozó felelősségbiztosítója a kártérítés összegét közvetlenül MC javára fizesse meg, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a biztosító megkeresése esetén a kártérítés megfizetésének összegét MC a maga javára kérje teljesíteni azzal, hogy MC ezen esetben a szerződés 19. pontja szerint Lízingbevevő tartozása csökkentésére fordítja. A gépjármű karbantartásával kapcsolatos előírások: 21. A Lízingbevevő köteles a kezelési utasításban és a vevőszolgálati csekkfüzetben előírt garanciális vizsgálatokat és javításokat a kijelölt szervizhálózat műhelyeiben elvégeztetni. 5

7 A Lízingbevevő kötelezi magát továbbá, hogy a gépjármű szervizlapja szerint előírt időszakokban, illetve a futásteljesítményhez kötött ellenőrző vizsgálatokat és ennek eredményeképp a szükséges javítási munkákat, valamint rendeltetéstől eltérő használat esetén a helyreállítást saját költségére elvégezteti a márka hivatalos márkakereskedőinél vagy az MC által megjelölt szervizben. A Lízingbevevőt teljes körű kártérítési felelősség terheli a fenti kötelezettségek elmulasztásával MC-nek okozott károkért. A Lízingszerződés biztosítékaiból, illetve a lízingtárgy értékesítéséből befolyó vételárból MC fenti kártérítési igényét is jogosult kielégíteni. A Lízingbevevő az előírt ellenőrző vizsgálatok megtörténtéről amennyiben ezen kötelezettségről MC írásbeli értesítést küld a Lízingbevevő részére a szervizt követő 30 napon belül írásban köteles a kmállás feltüntetésével MC-t értesíteni. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén a Lízingbevevőnek MC székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben meghatározott, de 5000 Ft-ot meg nem haladó összegű kötbért kell fizetnie minden egyes mulasztás esetén. A lízing díja, esedékességei és megfizetése, valamint a csoportos beszedési megbízás 22. A Lízingbevevő az Eladó által MC nevére kiállított végszámla szerinti vételárban (összege megegyezik a gépjármű Lízingbevevő részére történő értékesítési árával) foglalt összegű tőkét, áfát és a Lízingszerződésben meghatározott futamidőre a Fizetési ütemezés mellékletben meghatározott mértékű teljes éves induló ügyleti kamatot, valamint változó törlesztőrészletek esetén a jelen szerződés szerint számított törlesztőrészlet-különbözet összegét köteles MC részére a Lízingszerződésben meghatározott esedékességekor megfizetni MC által a lízingszerződés egyedi részében meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással vagy a Lízingbeadó által átadott csekken amennyiben ez nem áll rendelkezésre, postai befizetési csekken vagy MC pénztárába készpénzben történő befizetéssel. MC által átadott csekk, illetve a készpénzbefizetés költségeit (minimum 200 Ft/db) MC székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetmény tartalmazza. A jelen szerződés Fizetési ütemezés mellékletében foglalt lízingdíj-törlesztőrészletek a gépjármű bruttó értékesítési árát (tőke + áfa) és az induló ügyleti kamatot foglalják magukban. Az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott teljes éves hiteldíjmutató a gépjármű bruttó értékesítési ára alapján számított a Lízingbevevő által MC-nek fizetendő induló ügyleti kamatot, konverziós költséget tartalmazza. 23. A Lízingbevevő a jelen Lízingszerződésben meghatározott lízingdíjelőleg-tartozását az alábbiak szerint köteles megfizetni. A lízingtárgy adásvételi szerződésének a Lízingbevevő által a Lízingszerződés hatálybalépése esetén MC nevében történő aláírásakor a hivatkozott adásvételi szerződésben meghatározott összegű, MC-t terhelű vételárelőleggel azonos összegű lízingdíjelőleget, illetve lízingdíjelőleg-részt köteles a Lízingbevevő megfizetni. Az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott összegű a megrendeléskori értékesítési ár alapján számított és a fenti bekezdésben meghatározott összegű, a Lízingbevevő által már megfizetett lízingdíjelőleg/-rész különbözete a gépjármű vételáráról szóló végszámla Eladó által MC részére történő kiállításának napján esedékes. Amennyiben a gépjármű végszámla szerinti vételára az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott megrendeléskori vételárnál magasabb, úgy a Lízingbevevő az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott összegű lízingdíj-előleget köteles kiegészíteni oly módon, hogy az Egyedi Lzingszerződésben megjelölt MC által finanszírozandó összeg nem változhat. Amennyiben a végszámla szerinti vételár összege a megrendeléskori vételárnál alacsonyabb, úgy a Lízingbevevő a végszámla kiállításának napján olyan összegű az Egyedi Lízingszerződés szerinti előlegnél alacsonyabb mértékű és összegű lízingdíjelőleget köteles megfizetni, hogy az MC által az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott finanszírozandó összeg ne változzon. Ezen különbözetet a Lízingbevevőnek közvetlenül az eladó téríti vissza. MC jelen Lízingszerződés aláírásával a Lízingszerződés alapján a Lízingbevevővel szemben fennálló lízingdíjelőleg-követelését az Eladóra engedményezi hivatkozott adásvételi szerződésből eredő, az Eladóval szemben fennálló vételárelőleg, illetve vételártartozása részbeni kiegyenlítéseként, amely engedményezés következtében a Lízingbevevő a jelen Lízingszerződés szerint MC-vel szemben fennálló lízingdíjelőleg-tartozását közvetlenül az Eladónak köteles megfizetni. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi az engedményezés megtörténtét, és hozzájárul ahhoz, hogy a MC vételártartozását részben a fentiek szerint egyenlítse ki. 24. Az első törlesztőrészlet a gépjármű Egyedi Lízingszerződésben meghatározott várható átadásátvételének napján esedékes összege amennyiben a Lízingbevevő a jelen szerződésben meghatározott összegű lízingdíj-előleget maradéktalanul megfizette beszámítással kerül kiegyenlítésre, azaz a Lízingbevevő első lízingdíjrészlet-tartozása esedékességének napján kiegyenlítettnek minősül, amennyiben a jelen szerződés szerinti lízingdíjelőleget a Lízingbevevő engedményezés folytán közvetlenül 6

8 az Eladónak maradéktalanul megfizette, és ennek megtörténtét az Eladó a gépjármű vételáráról kiállított végszámlában feltüntette. A teljes lízingdíj annak figyelembevételével került megállapításra, hogy a lízingdíj-előleg után MC-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 25. A második lízingdíj-részlet esedékessége a gépjármű Egyedi Lízingszerződésben meghatározott várható átadás-átvételétől számított 20. nap. Az ezt követő lízingdíj-részletek a második részlet naptári dátum szerinti esedékességétől számítva havonta esedékesek. Amennyiben a gépjármű tényleges átadás-átvételének időpontja az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott várható átadás-átvételi időpontjától eltér, úgy a MC az első törlesztőrészlet esedékességét a tényleges átadás-átvételt követő 20. napra módosíthatja, amelyről a MC a Lízingbevevőt a módosított fizetési ütemezés megküldésével értesíti. Az első esedékesség időpontja nem lehet későbbi, mint a folyósítást követő 30. naptári nap. Fenti módosítás visszaigazolás nélkül is a jelen Lízingszerződés elválaszthatatlan részét képezi. A csoportos beszedési megbízás 26. A Lízingbevevő a fentieken túlmenően a lízingszerződésben meghatározott fizetési kötelezettségeit csoportos beszedési megbízás útján is teljesítheti. Ebben az esetben a Lízingbevevő köteles kitölteni a Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére című formanyomtatványt (a továbbiakban: felhatalmazó levél), amelyet a Lízingbevevő által a felhatalmazó levélen megjelölt bankszámla felett rendelkezésre jogosult személy aláír. Amennyiben a Lízingbevevő, vagy az általa megjelölt személy csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazását a Lízingbevevő által megadott számlavezető hitelintézet nyilvántartásba vette és ez MC-nél elektronikus úton visszaigazolásra került, úgy az alábbi rendelkezések az irányadóak: A számlavezető bank által nyilvántartásba vett felhatalmazó levél alapján a Lízingbevevő által megadott bankszámláról a számlatulajdonos beleegyezésével (a felhatalmazó levél számlatulajdonos által történt aláírása a számlatulajdonos belegyezésének minősül) MC kezdeményezi a gépjármű-finanszírozási szerződéssel kapcsolatos törlesztések beszedését. A lízingkérelem elfogadását követően a kitöltött felhatalmazó levelet a Lízingbevevő kereskedői közreműködés esetén a márkakereskedőn keresztül kapja kézhez 3 példányban. A számlatulajdonos által aláírt felhatalmazó levél 2 eredeti példányát a márkakereskedésen keresztül a Lízingbevevő köteles visszajuttatni MC-hez. A felhatalmazó levelet MC küldi tovább elfogadásra a terhelendő bankszámlát vezető hitelintézethez. A felhatalmazó levélen a teljesítés adatainál megadható a teljesítés felső értékhatára, azonban annak kitöltése nem kötelező. Amennyiben a Lízingbevevő mégis megad egy limitösszeget, figyelembe kell vennie az esetlegesen felmerülő kamat-, illetve árfolyam-különbözetet, késedelmi kamatot, egyéb költségeket is, tekintettel arra, hogy azok beszedése elsődlegesen a törlesztőrészlettel egyidejűleg, egy összegben történik. Amennyiben a Lízingbevevő által megadott limitösszeg csak a törlesztőrészlet teljes összegének beszedésére elegendő a számlalevélben feltüntetett fizetési kötelezettség összegére nem, MC a törlesztőrészlet összegét az esedékesség napjára, a számlalevél összegét pedig az azt követő banki napra szedi be. Az alacsony limit miatti késedelmes beszedés késedelmi kamata minden esetben az ügyfelet terheli. A számlavezető bank visszaigazolását követően a csoportos beszedésre csak a második törlesztőrészlettől kerül sor. Az első törlesztőrészletet a Lízingbevevő a szerződés mellékleteként megküldött fizetési ütemezésben meghatározott egyedi befizetési számlaszámra történő átutalással köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a Lízingbevevő a már meglévő szerződésnél a futamidő során kíván áttérni a csoportos beszedéssel történő törlesztésre, telefonon vagy írásban jelezheti ezen szándékát MC-nél a bankszámlaszám és a bankszámla-tulajdonos nevének megadásával. MC levélben vagy faxon megküldi a Lízingbevevőnek a kitöltött felhatalmazó levelet, melynek két eredeti, a bankszámla-tulajdonos által aláírt példányát a Lízingbevevő MC részére visszajuttatja. Kizárólag a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankja által történt visszaigazolást követően esedékessé váló részletek kerülnek beszedésre, az időközben esedékessé vált részletek kiegyenlítéséről a Lízingbevevőnek kell gondoskodnia. MC a törlesztőrészlet esedékességét megelőző munkanapon kezdeményezi a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjánál a törlesztőrészlet összegének beszedését olyan módon, hogy a beszedési megbízás a beszedés napját megelőzően 10 nappal kerül benyújtásra a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjához. Csoportos beszedési megbízás esetén MC a futamidő elején a Lízingbevevő részére megküldött fizetési ütemezésnek megfelelően emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról a törlesztőrészleteket. MC a futamidő során felmerülő kamat- és árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat és egyéb költségekről az esedékességet megelőzően minimum 8 nappal számlalevelet küld a Lízingbevevőnek. Kamatkülönbözet, árfolyamkülönbözet, késedelmi kamat, költség elszámolásakor ha a számlalevél végösszege pozitív a számlalevél összegével megnövelt összeget emeli le a Lízingbeadó 7

9 a bankszámla-tulajdonos számlájáról. Amennyiben a számlalevélben jelzett végösszeg negatív, akkor a következő havi esedékességkor a törlesztőrészlet és a visszatérítés különbözete kerül beszedésre. A Lízingbevevő esetleges számlalevél-reklamációjának a beszedésre vonatkozóan halasztó hatálya nincs. A szerződésen túlfizetésként nyilvántartott összeget MC nem veszi figyelembe a beszedési megbízás benyújtásakor. Amennyiben a Lízingbevevő a túlfizetésként nyilvántartott befizetés összegét kéri a csoportos beszedési megbízásnál figyelembe venni, ezt külön kell jeleznie MC ügyintézőjénél legkésőbb az esedékességet megelőző 11. napig. Csoportos beszedésnél részteljesítés nem lehetséges, így amennyiben a bankszámla-tulajdonos számláján nincs elegendő fedezet, a beszedés sikertelen. Fedezethiány miatti sikertelen beszedés esetén MC 10 naptári nap múlva még egy alkalommal megkísérli a beszedést. Ismételt sikertelen beszedés esetén az összeg kiegyenlítéséről a Lízingbevevőnek kell gondoskodnia. A sikertelen beszedésről MC külön értesítést nem küld, azonban amennyiben az esedékességet követő 14. napig MC-nél nem kerül kiegyenlítésre az esedékessé vált tartozás, MC fizetési felszólítás formájában értesíti a Lízingbevevőt a hátralék összegéről. Sikertelen beszedés esetén a következő esedékességnél az esedékessé vált elmaradt tartozásra MC nem nyújt be újra beszedési megbízást, csak az előző esedékesség óta keletkezett követeléseket emeli le a bankszámla-tulajdonos számlájáról. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján (egyedi befizetési számláján) jóváírták, ezért MC az esedékességet megelőző munkanapon (amennyiben az esedékesség napja munkaszüneti nap, ünnepnap vagy hétvége, akkor az azt megelőző 2. munkanapon) nyújtja be a beszedési megbízást a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjának. A Lízingbevevő köteles intézkedni, hogy a fenti időpontban a beszedendő összeg az általa megadott bankszámlán a Lízingbeadó rendelkezésére álljon. A felhatalmazás módosítására, visszavonására a Lízingbevevőnek a bankszámla-tulajdonos számlavezető bankjánál van lehetősége, MC-nél telefonon vagy levélben történt lemondást MC nem veszi figyelembe. Amennyiben MC a Lízingbevevőnek fizetési moratóriumot (fizetési halasztást) engedélyezett, úgy annak időtartama alatt MC nem nyújt be beszedési megbízást a moratórium időtartama alatt esedékessé váló törlesztőrészletek összegére. A fizetési moratórium alatt a lízingszerződés megkötésekori eredeti Fizetési Ütemezés szerint esedékes (amennyiben korábban volt érvényes és hatályos Fizetési Ütemezés módosítás, úgy az utolsó érvényes és hatályos módosított Fizetési Ütemezés szerint esedékes) törlesztőrészleteket a moratórium lejártával a Lízingbevevő köteles egy összegben átutalással, vagy pénztári befizetéssel kiegyenlíteni MC részére. MC által engedélyezett fizetési moratórium esetén MC beszedési megbízást csak a moratórium lejártát követően esedékes törlesztőrészletekre nyújt be. MC a törlesztőrészletek átütemezése esetén, MC által a Lízingbevevőnek megküldött új Fizetési Ütemezés alapján, az abban foglalt módosított összegekre nyújt be beszedési megbízást. 27. Attól függően, hogy a szerződő felek az Egyedi Lízingszerződésben hogy állapodnak meg, jelen szerződés törlesztőrészletei fixek, vagy változóak, valamint változó törlesztőrészletek esetén a lízingdíjtörlesztőrészletek az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott tényezők változása alapján vagy forint, vagy deviza alapon változnak a jelen Általános Lízing Feltételekben foglaltak szerint. Törlesztőrészlet-különbözeten deviza alapú pénzügyi lízing esetén a jelen szerződés szerint számított kamatkülönbözetet és az árfolyam-konverziót is tartalmazó árfolyamkülönbözetet, forint alapú pénzügyi lízing esetén a jelen szerződés szerint számított kamatkülönbözetet kell érteni. Törlesztőrészlet változása deviza alapú lízing esetén A) DEVIZA ALAPÚ pénzügyi lízing esetén a törlesztőrészlet(ek) változása amennyiben a szerződő felek az Egyedi Lízingszerződésben másként nem állapodtak meg az alábbi két tényező jelen szerződésben meghatározott időpontokban (mérési időpontok) és mértékben történő változásának függvénye: DEVIZA KAMAT (3 hónapos DEVIZA-hitel-kamat Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben), amennyiben a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon érvényes DEVIZA KAMAT a szerződés megkötését megelőző napon érvényes DEVIZA KAMAT-hoz képest változott. DEVIZA-árfolyam, amennyiben a lízingszerződés napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama (a továbbiakban: Devizavételi árfolyam) eltér a mérési időpont napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értékétől (továbbiakban: Devizaeladási árfolyam). MC vállalja, hogy minden naptári évben megvizsgálja, hogy a gépjárműfinanszírozási piac meghatározó szereplői milyen árfolyamkülönbözetet (konverziós költséget) érvényesítenek a finanszírozási konstrukciókban. 8

10 MC kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a gépjárműfinanszírozási piac meghatározó szereplői közül által érvényesített árfolyamkülönbözet a legmagasabb, úgy a konverziós költség csökkentése érdekében szerződésmódosító ajánlatot tesz. Fix törlesztőrészletű devizaalapú változó futamidejű lízing esetén a Lízingbevevő által fizetendű törlesztőrészletek összege nem, csak a száma változik, figyelembe véve a felmerült kamatkülönbözetet és az árfolyamkonverziót is tartalmazó árfolyam-különbözetet (törlesztőrészlet-különbözet). A szerződő felek az Egyedi Lízingszerződésben a vonatkozó üres rész kitöltésével állapodnak meg a devizanemben és az irányadó deviza kamatban, ezért a jelen általános lízing feltételekben a DEVIZA KAMAT és DEVIZA-árfolyam helyett az Egyedi Lízingszerződésben meghatározott tényezőket kell megfelelően alkalmazni (behelyettesíteni). A törlesztőrészlet-változás mérése havonta, a havi törlesztőrészletek szerződés szerinti esedékességekor (mérési időpont) történik, a törlesztőrészlet változásának mértékét a Lízingbeadó az alábbi képlet szerint számítja: Törlesztőrészlet-változás összege = a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészletre eső kamat és árfolyamkülönbözet (I.) A mérési időpontban fennálló, még nem esedékes teljes hátralévő tőketartozásra eső árfolyamkülönbözet összege (tájékoztató adat) (II.). (I.) = [DEV. -ÁRF(2)/ DEV.-ÁRF(1)-1] x [R+T(1) x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1)x 30/360]+T(1)x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/ ( II.) = [DEV.-ÁRF(2)/DEV.-ÁRF(1)-1] x T DEV. ÁRF(1) (=DEVIZA-ÁRFOLYAM(1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizavételi árfolyama a lízingszerződés megkötésének napját megelőző munkanapon DEV. ÁRF(2) (=DEVIZA-ÁRFOLYAM(2)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizaeladási árfolyam 2%-kal növelt értéke a mérési időpont napját megelőző munkanapon DEV. KAM(1) (=DEVIZA KAMAT(1)): a 3 hónapos DEVIZA-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a lízingszerződés megkötésének napját megelőző munkanapon DEV. KAM(2) (=DEVIZA KAMAT(2)): a 3 hónapos Deviza-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon R: a mérési időpontban esedékes havi törlesztőrészlet összege T: a mérési időpontban fennálló teljes, még esedékessé nem vált hátralévő tőketartozás összege T(1): a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege A törlesztőrészlet-változás elszámolása fentiek szerint naptári negyedévenként történik törlesztőrészletkülönbözet-elszámoló levél és készpénzátutalási megbízás (továbbiakban: csekk) megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztőrészleteire eső törlesztőrészlet-különbözetek (kamat- és árfolyamkülönbözet) kerülnek [(I.) képlet]. Ezen túlmenően a törlesztőrészlet-különbözet elszámolása értesítésében tájékoztató adatként feltüntetésre kerül a teljes hátralevő, még esedékessé nem vált tőketartozásra eső, az elszámolási időszak alatt bekövetkezett árfolyamváltozás következtében felmerült árfolyamkülönbözet összege is [(II.) képlet], mely árfolyamkülönbözet összege kizárólag a futamidő vége előtti bármely okból történő szerződésmegszűnés esetén válik egy összegben esedékessé. Amennyiben a törlesztés az eredeti fizetési ütemezésnek megfelelően történik, és a lízingszerződés a futamidő vége előtt nem szűnik meg, úgy a (II.) képlet szerint számított, a hátralévő tőketartozásra eső árfolyamkülönbözet naptári negyedévente kerül átszámításra. A jelen lízingszerződés megkötését megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. külkereskedelmi devizavételi árfolyama és az ugyanezen időpontban érvényes 3 hónapos DEVIZA hitelkamatlába Londonban, kivéve kivéve EURO esetén Brüsszelben százalékos mértékét a jelen lízingszerződés Fizetési ütemezés melléklete tartalmazza. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerint számított törlesztőrészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a 2000 Ft-ot eléri. Fentiek szerinti törlesztőrészlet-változás külön értesítés, illetve külön elfogadás nélkül is a Szerződő felek által meghatározottnak és elfogadottnak minősül. Törlesztőrészlet változása forint alapú lízing esetén B) FORINT ALAPÚ lízingszerződés esetén a Lízingbeadó az alábbi képlet alapján minden egyes törlesztőrészlet esedékességekor kiszámítja az esedékes havi részlet kamattartalmára eső kamatkülönbözetet, amennyiben a mérési időpontban az aktuális kamatláb a báziskamatlábhoz képest változott. 9

11 Kamatkülönbözet számítási képlete: Kamatkülönbözet = T(1) x (aktuális kamatláb báziskamatláb) x 30/ Báziskamatláb: a szerződéskötés napját közvetlenül megelőző 20 munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb számtani átlaga %-ban kifejezve Aktuális kamatláb: a mérési időpontot megelőző esedékesség napját közvetlenül megelőző 20 munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb számtani átlaga %-ban kifejezve T(1): a mérési időpontot megelőző esedékességkor fennálló teljes, még hátralévő tőketartozás összege Kamatkülönbözet: jelen pontban foglaltak szerint a fenti képlet alapján meghatározott kamatösszeg Mérési időpontok: a törlesztőrészletek esedékességei A báziskamatlábat a jelen lízingszerződés fizetési ütemezése tartalmazza. A mindenkori érvényes 3 hónapos BUBOR kamatláb százalékos mértékét munkanapokon a Napi Gazdaság című napilap teszi közzé. MC a székhelyén lévő hivatalos helyiségében 1 hónapra visszamenőleg kifüggeszti a naponta érvényes a fentiek szerint számított báziskamatláb %-os mértékét. Szerződő felek javára szóló, illetve az őket terhelő, fentiek szerint kiszámolt kamatkülönbözeteket MC a szerződéskötést követően negyedévente összesíti, illetve elszámolja. A törlesztőrészlet-változás elszámolása fentiek szerint naptári negyedévenként történik törlesztőrészletkülönbözet-elszámoló levél és csekk megküldésével. Negyedéves elszámolásra az adott negyedév esedékes törlesztőrészleteire eső kamatkülönbözetek kerülnek. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerint számított törlesztőrészletkülönbözet összege csak abban az esetben kerül naptári negyedévente elszámolásra, ha annak még el nem számolt összege összesen a 2000 Ft-ot eléri. Amennyiben a szerződésben meghatározott valamely pénznem helyett új pénznem kerül bevezetésre, úgy ez nem tekinthető vis maiornak, és a szerződés továbbra is hatályban marad. A régi pénznem hivatalos pénznemként történő megszűnésének időpontjától a Lízingbevevő régi pénznemben kifejezett kötelezettségeit az új pénznemben kell nyilvántartani és teljesíteni azzal, hogy külön megállapodás hiányában MC jóhiszeműen meghatározhatja a kötelezettségek összegét, teljesítésének módját és körülményeit. Előtörlesztés, részbeni előtörlesztés 28. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Lízingbevevő a lízingszerződésből eredő, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévő tartozásának egy összegben történő megfizetésével a lízingszerződést a futamidő vége előtt meg kívánja szüntetni (előtörlesztés), vagy a még esedékessé nem vált hátralévő tartozásának egy részét az esedékességet megelőzően kívánja kiegyenlíteni (részbeni előtörlesztés), úgy a Lízingbevevő az erre irányuló szándékát az előtörleszteni kívánt összeg és az előtörlesztés időpontjának pontos megjelölésével 2 héttel előre írásban köteles a Lízingbeadónak bejelenteni. MC a Lízingbevevőt kérésére írásban tájékoztatja a lízingszerződés alapján még fennálló tartozásának idő előtti, egy összegben történő kiegyenlítése esetén megfizetendő összegről, vagy amennyiben a bejelentés részbeni előtörlesztésre irányul, úgy írásban tájékoztatja arról, hogy a Lízingbevevő által előtörleszteni kívánt összeget MC hogyan számolja el. Az előtörlesztési beleértve a szerződés megszüntetését is ajánlat adásának díját MC székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitvaálló helyen kifüggesztett díjjegyzék tartalmazza. Évi egy alkalommal a Lízingbevevő által kért és kifizetett előtörlesztési ajánlaton túl az előtörlesztési ajánlat adása díjmentes. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a lízing futamidő vége előtti előtörlesztéssel történő megszüntetéséhez a jelen pont szerint fizetendő összeget a megfizetendő összegről szóló tájékoztatóban meghatározott határidőben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a jelen szerződés változatlan tartalommal hatályban marad. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a fent hivatkozott tájékoztatóban megadott összegek a tájékoztató készítésének napját megelőző munkanapon érvényes DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2%-kal növelt értéke figyelembevételével kerülnek megállapításra, amely irányadó árfolyam a Lízingbevevő által teljesített befizetés napjáig változhat, amely változás következtében a befizetendő összeg módosulhat. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy MC a jelen lízingszerződés közös megegyezéssel történő módosítása beleértve az előtörlesztés és a részbeni előtörlesztés esetét is vagy a lízingszerződés futamidő vége előtti bármely okból történő megszűnése esetén a Lízingbevevő hátralévő, ki nem egyenlített tőketartozása 5%-ának megfelelő mértékű, de legalább Ft összegű 10

12 szerződésmódosítási díjat számít fel, az Egyedi Lízingszerződés eltérő rendelkezése hiányában, amely díj előre, egy összegben esedékes. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a lízingszerződés megkötéskori futamideje a 72 hónapot meghaladja, vagy a fent meghatározott szerződésmódosítás, illetve a lízingszerződés futamidő vége előtti bármely okból történő megszűnése a szerződéskötés időpontját követő 12 hónapon belül történik, úgy a szerződésmódosítási díj mértéke a Lízingbevevő hátralévő ki nem egyenlített tőketartozása után számított 6%, de minimum Ft. A szerződésmódosítási díj ezen esetekben is előre, egy összegben esedékes. Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helységében kifüggesztett, a szerződésmódosítás, illetve a szerződés futamidő vége előtti megszűnése időpontjában hatályos díjjegyzékben az Egyedi Lízingszerződében foglaltaktól eltérő mértékű szerződésmódosítási díj(ak) szerepelnek, úgy MC jogosult a Lízingbevevőnek a hivatkozott díjjegyzékben feltüntetett szerződésmódosítási díjat felszámítani, aki annak megfizetésére a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingszerződés jelen pontja szerinti előtörlesztésre, illetve részbeni előtörlesztésre is csak akkor jogosult, ha a jelen szerződésből eredő valamennyi lejárt fizetési kötelezettségének beleértve a késedelmikamat-fizetési valamint az esedékessé vált törlesztőrészletkülönbözet-fizetési kötelezettséget is maradéktalanul eleget tett. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingszerződés futamidő előtti bármely okból történő megszűnése, előtörlesztése esetén a módosítást követően esedékes havi részlet teljes összegét köteles megtéríteni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Lízingbevevő lízingszerződésből eredő, még ki nem egyenlített valamennyi hátralévő tartozásának egy összegben történő megfizetésével a lízingszerződést a futamidő vége előtt meg kívánja szüntetni, vagy a lízingszerződés bármely okból a futamidő vége előtt megszűnik, úgy egy összegben esedékessé válik a Lízingbevevő lízingszerződésből eredő teljes hátralévő tőketartozása és az arra eső már felmerült, de még esedékessé nem vált kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet-tartozása. Előtörlesztés deviza alapú lízing esetén A) DEVIZA ALAPÚ lízing esetén a fenti esetben esedékessé váló kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet számítása az alábbiak szerint történik: A kamatkülönbözet és az árfolyam-különbözet összege = a megszűnés napját megelőző teljes havi esedékessé vált törlesztőrészletekre eső, és még el nem számolt kamatkülönbözet és árfolyamkülönbözet (I.) + a megszűnés időpontjában még hátralévő tőketartozásra eső árfolyam-különbözet és a lízingszerződés futamidő vége előtti megszűnésének időpontját követő, a lízingszerződésben foglalt következő egyhavi törlesztőrészlet kamattartalmának a megszűnés napja és az azt közvetlenül megelőző esedékességi időpont közötti időszakra számított kamat- és árfolyamkülönbözet (III.). Azaz: Kamatkülönbözet és árfolyam-különbözet összege = (I.)+(III.) (I.) = [DEV.-ÁRF(2)/ DEV.-ÁRF (1)-1] x [R+T(1) x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/360 ]+ T(1)x DEV. KAM(2)-DEV. KAM(1) x 30/ (III.) = [DEV.-ÁRF(3)/DEV.-ÁRF(1) -1] x [T+K+ T(1) x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1) x 30/360 ]+ T(1)x DEV. KAM(3)-DEV. KAM(1) x 30/ DEV.ÁRF(1) (=DEVIZA ÁRFOLYAM(1)): a DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi vételi árfolyama a lízingszerződés megkötésének napját megelőző munkanapon DEV.ÁRF(2) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (2)) : az DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam2 %-kal növelt értéke a mérési időpont napját megelőző munkanapon DEV.ÁRF(3) (=DEVIZA ÁRFOLYAM (3)) : az DEVIZA OTP Bank Nyrt. deviza külkereskedelmi eladási árfolyam 2 %-kal növelt értéke a megszűnés napját megelőző munkanapon DEV.KAM(1) (=DEVIZA KAMAT(1)): a 3 hónapos DEVIZA-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a lízingszerződés megkötésének napját megelőző munkanapon DEV.KAM(2) (=DEVIZA KAMAT(2)): a 3 hónapos Deviza-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a mérési időpontot megelőző esedékesség előtti munkanapon DEV.KAM(3) (=DEVIZA KAMAT(3)): a 3 hónapos Deviza-hitel kamatlába Londonban, kivéve EURO esetén Brüsszelben a megszűnés napját megelőző mérési időpont előtti munkanapon K: a kölcsönszerződés megszűnésének időpontját követően a kölcsönszerződés szerint esedékessé váló következő egyhavi törlesztőrészlet kamattartalmának összege 11

13 Előtörlesztés forint alapú lízing esetén B) FORINT ALAPÚ lízing esetén a futamidő vége előtti megszűnés következtében esedékessé váló kamatkülönbözetet MC a jelen Általános Lízing Feltételek 27. pontjában foglaltak szerint számítja. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Lízing futamidő vége előtti előtörlesztéssel történő megszüntetéséhez a jelen pont szerint fizetendő összege a megfizetendő összegről szóló tájékoztatóban meghatározott határidőben nem fizeti meg maradéktalanul, úgy a jelen lízingszerződés változatlan tartalommal hatályban marad. 29. Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára minden megkezdett késedelmes napra a felszámítás napján érvényes jegybanki alapkamat kétszerese, de legalább évi 8% késedelmi kamat kerül felszámításra. Lízingbevevő fizetési késedelembe esik, ha a jelen szerződésből eredő bármely tartozását az esedékesség napjáig MC részére nem fizette meg. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy részteljesítés esetén az általa megfizetett összeget MC először a Lízingbevevő egyéb, a Lízingszerződésből eredő tartozására (költségre), majd kamattartozására számolja el, végül az ezt követően fennmaradó összeget fordítja a tőketartozás csökkentésére. A lízingszerződés felmondása és jogkövetkezményei 30. Amennyiben a Lízingszerződés egyedi részében meghatározott, a lízing tárgyát képező gépjármű megsemmisül, elvész, vagy bármely okból szükségessé válik annak harmadik személy részére történő kiadása, amely azonnali hatályú felmondási ok abban az esetben, ha a lízingszerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül azonnal, egy összegben esedékessé válik MC valamennyi, a Lízingszerződésből eredő, a 31. pontban foglalt követelése. Fenti esetben a biztosító által MC-nek kifizetett kártalanítási összeg és a Lízingbevevő jelen szerződésben meghatározott és még ki nem egyenlített, a 31. pontban foglalt tartozásai különbözetét az elszámolás alapján fizetésre kötelezett szerződő fél az elszámolás kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a jogosultnak kiegyenlíteni. MC az elszámolást a kártalanítási összeg számláján történt jóváírását követő 15 napon belül adja postára. 31. MC a lízingszerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, amennyiben a Polgári Törvénykönyv 525. szakaszában foglalt valamely eset bekövetkezik. a Lízingbevevő részben vagy egészben nem teljesíti a Lízingszerződés valamennyi őt terhelő feltételét, különösen ha a Lízingbevevő MC írásbeli fizetési felszólításának kézhezvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget késedelmi kamatokkal növelt fizetési kötelezettségének, vagy a 21. pontban foglalt szervizelési és javíttatási kötelezettségének, továbbá ha a 17. pontban foglalt biztosításokkal kapcsolatos, jelen szerződésből eredő kötelezettségeit így különösen a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítási és casco biztosítási szerződéseket nem vagy nem a jelen szerződés szerint meghatározott tartalommal köti meg, vagy a biztosítás díját esedékességkor nem fizeti meg, a jelen szerződés törzskönyvre vonatkozó előírásait megszegi maradéktalanul nem teljesíti. A Lízingbevevő más súlyos, a jelen szerződésben MC azonnali hatályú felmondásával szankcionált szerződésszegést követett el. Lízingbevevő pénzügyi helyzetében olyan változások állnak be, amelyek MC megítélése szerint veszélyeztethetik a Lízingbevevő Lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéseit, és a Lízingbevevő írásbeli felszólításra nem nyújt MC által megfelelőnek ítélt fedezetet a Lízingszerződésből eredő, még hátralévő valamennyi fizetési kötelezettsége teljesítésére. a Lízingbevevő valótlan adatot szolgáltatott a lízingkérelemben és/vagy a jelen szerződés alapján általa teljesített adatszolgáltatás során, illetve a Lízingbevevő az ő vagy a lízingtárgy lényeges adataiban így különösen név, cím, KSH-szám, adószám, cégjegyzékszám, gépjárműtörzskönyv, forgalmi engedély, rendszám stb. bekövetkező változást írásban nem jelenti be haladéktalanul MC-nek. Amennyiben a Lízingbevevő jelen Lízingszerződésből eredő kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és/vagy jelen Lízingszerződés a Lízingbevevő érdekkörében felmerült okból a futamidő lejárata előtt megszűnik, úgy a Lízingbevevő köteles a jelen Lízingszerződésből eredő valamennyi még ki nem egyenlített, lejárt aktuális törlesztőrészlet tartozásán, valamint a még esedékessé nem vált tőketartozásán, továbbá a Lízingszerződésből eredő a jelen Lízingszerződés 28. pontja szerint számított törlesztőrészlet-különbözet és késedelmikamat-tartozásán, továbbá egyéb, a jelen szerződésben foglalt fizetési kötelezettségén felül MC valamennyi szükséges és igazolt költségét megtéríteni. Hivatkozott költségek pl.: posta-, faxköltség (a mindenkori postai díjszabás szerint); a gépjármű visszavételével kapcsolatos eljárás során felmerült valamennyi költség, beleértve az elszállíttatással, a gépjármű biztosításával, a visszavétel esetleges többszöri megkísérlésével kapcsolatos költséget; 12

14 az értékesítés költségei, úgy, mint a raktározás, műszaki állapot felmérése, becsérték meghatározása, hirdetés megjelentetése következtében felmerült költségek; a lejárt és ki nem egyenlített tartozások helyszíni beszedésének költségei. A tréler nélküli visszavétel vagy a lejárt tartozások helyszíni beszedése egyszeri megkísérlésének becsült költsége Ft + áfa. MC a székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben a behajtási költséget a Budapesttől való távolság függvényében átalányként is meghatározhatja azzal, hogy a tréler igénybevétele nélküli átalány mértéke nem haladja meg a Ft + áfát. A behajtási költség abban az esetben kerül kiszámlázásra, amennyiben MC a behajtási cselekményről a Lízingbevevőnek a szerződésben meghatározott címre értesítést küldött. A külföldön lefoglalt gépjármű visszahozatalának költségei, melyek egyszeri becsült költsége Ft + áfa. 32. Jelen Lízingszerződés 31. pontja szerinti MC által történő azonnali hatályú felmondása esetén a Lízingbevevő köteles a jelen Lízingszerződésből eredő, a 31. pontban foglalt valamennyi tartozását egy összegben kiegyenlíteni a felmondás kézhezvételétől számított 8 napon belül, amelynek maradéktalan teljesítése esetén a Lízingbevevő a gépjármű tulajdonjogát megszerzi. Amennyiben MC a lízing tárgyát az azonnali hatályú felmondás következtében a 33. pont szerint birtokba vette, úgy a Lízingbevevő jelen pont első bekezdésében meghatározott tulajdonszerzése esetén a gépjárművet a Lízingbevevő birtokába adja a jelen pont szerinti tartozás maradéktalan kiegyenlítését követően 3 munkanapon belül. 33. A Lízingszerződés azonnali hatályú felmondásával egyidejűleg a Lízingbevevő használati joga a lízing tárgyára azonnali hatállyal megszűnik, és azt MC jogosult a Lízingbevevő költségére azonnal birtokba venni. Amennyiben MC az azonnali birtokbavétel jogával nem él, úgy a Lízingbevevő köteles a felmondás jelen szerződés szerinti kézhezvételétől számított 3 napon belül a lízing tárgyát képező gépjárművet MC-nek, mint tulajdonosnak visszaszolgáltatni. Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gépjárművet a jelen szerződésben foglalt esetekben az abban foglaltak szerint nem adja MC birtokába, úgy MC jogosult azt a tőle elvárható gondosság mellett a hatályos jogszabályok figyelembevételével akár trélerrel is elszállíttatni, és/vagy a gépjármű forgalomból történő kivonásáról intézkedni, amely intézkedések megtételére a Lízingbevevő MC-t a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza. Amennyiben a Lízingbevevő a gépjárművet a jelen szerződésben meghatározott esetekben MC felszólítására nem adja MC, mint tulajdonos birtokába, úgy sikkasztás vétségének (bűntettének) alapos gyanúja esetén MC a Lízingbevevővel szemben az illetékes rendőrhatóságnál feljelentést tesz, valamint szükség esetén kéri a gépjármű forgalomból történő kivonását. 34. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződés MC által történő azonnali hatályú felmondása esetén a lízingtárgy tulajdonjogát a 32. pont szerint nem szerzi meg és a felek írásban másképp nem állapodnak meg a lízing tárgyának MC által történő birtokbavételét követően MC jogosult a gépjárművet a gépjármű márkája szerinti generálimportőr márkakereskedői hálózatán vagy más alkalmas, gépjármű-értékesítéssel üzletszerűen foglalkozó szervezeten keresztül értékesíteni. MC a Lízingszerződésből eredő követelésének csökkentése érdekében: a gépjármű első külföldön vagy belföldön történt forgalombahelyezését követő 1 évig a gépjármű forgalombahelyezéskori értékesítési árának 25%-kal, plusz a forgalombahelyezéstől a visszavételi jog gyakorlását követően MC mint tulajdonos részére történő birtokbaadásig terjedő időtartamra havi 1%- kal, valamint a sérülésből és a havi 2000 km feletti, illetve nem rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenéssel csökkentett összegén; a gépjármű első külföldön vagy belföldön történt forgalombahelyezését követő 1 év után MC mint tulajdonos részére történő birtokbaadáskor érvényes EUROTAX-vételáron; totálkáros gépjármű esetén, amennyiben a vételár az EUROTAX alapján nem állapítható meg, MC által felkért igazságügyi szakértő által a birtokbavétel napjára meghatározott áron számolja el a lízingtárgyat. MC a gépjármű birtokbavételét követő 60 munkanapon belül elszámolást készít, amely alapján a fizetésre kötelezett szerződő fél fizetési kötelezettségének az elszámolás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül köteles eleget tenni. Központi Hitelinformációs Rendszer 35. Az Adós tudomásul veszi, hogy MC tagja a BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BISZ Zrt.) által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszernek (a továbbiakban: KHR). A Rendszer a hiteladat-szolgáltatók által szolgáltatott adatokat a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezései (a továbbiakban: Hpt.) szerint tárolja és kezeli. 13

15 A KHR-ben kizárólag a Hpt-ben meghatározott referenciaadatok kezelhetőek. Referenciaadat bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a KHR a Hpt alapján kezelhet. A KHR kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak. Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható azonosító adatok: név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) száma vagy egyéb személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím és levelezési cím. MC a KHR részére átadja annak a Lízingbevevőnek a Hpt-ben meghatározott referenciaadatait, aki a lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fenn állt. MC a KHR részére átadja annak a Lízingbevevőnek a Hpt-ben meghatározott referenciaadatait, aki a lízingszerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható. A referenciaadat-szolgáltató KHR részére átadja annak a vállalkozásnak a Hpt-ben meghatározott referenciaadatait, amelynek bankszámlájával szemben fedezethiány miatt 30 napot meghaladó időszak alatt megszakítás nélkül 1 millió forintnál nagyobb összegű sorbaállított követelést tartanak nyilván. MC a KHR részére átadja a vállalkozásoknak a lízingszerződéssel kapcsolatos Hpt-ben meghatározott referenciaadatokat. A KHR a referenciaadatokat a Hpt-ben meghatározottak szerint 5 évig kezeli. A KHR-ben nyilvántartott kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR részére történt átadása, kezelése ellen és kérheti a referenciaadat helyesbítését illetve törlését. Adatok bekérése, kezelése, felhatalmazás adatok továbbítására 36. MC jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a Lízingbevevő személyi adataira vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. MC különösen a Lízingbevevő alábbi személyi azonosító adatait tartja nyilván: név, születési név (leánykori név), amennyiben van: házassági név, anyja születési neve, születési helye és ideje, állampolgárság, lakcím, postacím, személyazonosító okmány típusa, száma, betűjele, külföldi személy esetében a felsorolt adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatok, valamint a magyarországi tartózkodási helye. A rendelkezésre bocsátott adatok kezelésének célja: a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésének igazolása, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, a szerződésben szabályozott jogviszony szerinti elszámolás, kockázatelemzés és értékelés, kapcsolattartás. Az adatkezelés időtartama: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a jogviszony megszűnését követő 5. év vége. A évi XV. sz. tv-ben megjelölt személyes adatokat, a Finanszírozó a hivatkozott törvény rendelkezése szerint 10 évig köteles megőrizni. Az ezen törvényben meghatározott adatokon kívül az adatszolgáltatás önkéntes. 37. A Lízingbevevő hozzájárulását adja, hogy MC az OTP csoport jogszabály szerint arra jogosult tagja részére elsősorban a Lízingbevevő nevét, címét, valamint a Lízingbevevőnek MC-vel kötött szerződése(i) összegére vonatkozó adatait jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. Törvény rendelkezéseinek figyelembevételével továbbítsa és MC, valamint az OTP csoport jogosult tagjai ezen adatokat feldolgozzák és az adatkezelés céljainak megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljék. Az adatkezelés célja a Hpt.-ben meghatározott prudenciális szabályoknak való megfelelés. MC és az OTP csoport jogosult tagjai gondoskodnak az adatok védelméről, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás, törlés, továbbá a véletlen megsemmisülés vagy sérülés elkerüléséről. A Lízingbevevő MC és az OTP csoport tagjai által kezelt személyes adatait helyesbítheti, azok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, illetve a jog-szabályok keretei között kérheti személyes adatai törlését. Az adatkezelést és feldolgozást MC saját szervezetében végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, az évi CXII. sz. tv. előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét a Lízingbeadó a székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett Üzletszabályzatában (Hirdetményben) feltünteti. Lízingbevevő és egyéb kötelezett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az évi LXIII. sz. tv. rendelkezései az irányadóak. Az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről az évi LXIII. sz. tv. szerint történt fenti tájékoztatást követően, Lízingbevevő hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben, az ahhoz kapcsolódó 14

16 dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Finanszírozó a fenti előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje. Hatálybalépés 38. Jelen Lízingszerződés a felek által cég esetén cégszerű aláírással érvényesen létrejön; hatályba az alábbi feltételek teljesülése esetén lép: a, Az Eladó és MC között a lízingtárgy adásvétele tárgyában létrejött MC képviseletében a Lízingbevevő által aláírt adásvételi szerződés másolatának MC általi kézhezvétele. b, Amennyiben a Lízingbevevő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, a Lízingbevevő 30 napnál nem régebbi cégkivonatának, illetve egyéni vállalkozói igazolványának, valamint a jelen szerződést aláírók aláírási címpéldány másolatának MC rendelkezésére bocsátása. c, Az Eladó által a gépjármű végleges teljes bruttó vételáráról MC nevére szabályszerűen kiállított (a lízingtárgy alvázszámát is tartalmazó) eredeti végszámla MC általi kézhezvétele, amely végszámlában az Eladó az MC által a számla alapján kiegyenlítendő vételárat (finanszírozott összeg) annak figyelembevételével tüntette fel, hogy a Lízingbevevő a jelen Lízingszerződés szerinti összegű lízingdíjelőleget engedményezés folytán az Eladónak már megfizette MC Eladóval szembeni vételárelőleg, illetve vételártartozása részbeni kiegyenlítéseként, és a beszámítás ténylegesen megtörtént. d, Lízingbevevő a jelen Lízingszerződésben meghatározott lízingdíjelőleg-tartozását a jelen Lízingszerződésben foglaltak szerint maradéktalanul megfizette. e, Amennyiben MC megítélése szerint a lízingdíjak megfizetésének biztosítására a szerződés tárgyát képező gépjárművön kívüli egyéb biztosítékra vonatkozó megállapodás is szükséges, úgy az erre vonatkozó szerződések hatálybalépése. f, Az illetékes hatóságnak a forgalmi engedély és gépjárműtörzskönyv kiállítása tárgyában címzett, MC által aláírt kérelem Lízingbevevő általi cég esetén cégszerű aláírása, amely kérelem a Lízingszerződés mellékletét képezi. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy MC a jelen pontban foglalt valamely hatálybalépési feltétel bekövetkezésének elmaradása esetén is jogosult jelen Lízingszerződést hatályban lévőnek tekinteni, amennyiben a Lízingbevevő a gépjárművet birtokba vette, és/vagy MC a gépjármű általa történő megvásárlásához fizetést teljesített. Egyéb rendelkezések 39. A Lízingbevevő az Egyedi Lízingszerződés aláírásával felhatalmazza MC-t, hogy amennyiben bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy MC minden további jognyilatkozat nélkül bármely bankszámlája egyenlegéről, az esetleges sorban álló tételekről, illetve bankkal szembeni tartozásairól teljes körű bankinformációt kérjen. MC a Lízingbevevő részére szóló írásos értesítéseket jelen Lízingszerződés egyedi részében rögzített címre amennyiben levelezési cím is meg van adva, úgy a megadott levelezési címre küldi mindaddig, amíg a Lízingbevevő MC-t új címről írásban nem értesíti. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fentiek szerint ajánlott küldeményként postára adott értesítést a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik. 40. Amennyiben a Lízingbevevő a Lízingszerződésből eredő valamely fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, úgy jogszabály megengedő rendelkezése esetén e szerződés alapján végrehajtásnak van helye. 41. A számlák közötti elszámolás útján teljesített fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláján (egyedi befizetési számlaszámán) jóváírták. Amennyiben MC az ügyfélkérelmek teljesítését interneten, telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is vállalja, úgy a kérelem teljesítését annak teljesíthetősége esetén MC a Lízingbevevő részére rendelkezésre álló azonosító kód (jelszó) megadása esetén teljesíti. Azokban MC székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben meghatározott esetekben, amelyekben a Lízingbevevő (faxon, en, levélben) továbbított megkeresésre MC a teljesítést 5 munkanap alatt vállalja a kézbesítési időt nem számítva MC a székhelyén történő személyes ügyintézés esetén díjat számít fel. A hirdetményben fel nem sorolt esetekben MC az ügyintézést 30 napon belül vállalja. MC a díjjegyzékben meghatározott összegű díjat számítja fel a lízingszerződésben meghatározottakon túl a következő esetekben: A futamidő alatti csekk-kérés, Lízingbevevő által harmadik személy részére történő használatbaadás engedélyezése, forgalmiengedély-csere, rendszámtábla-csere, taxiengedély kiadása, üzembentartói és egyéb engedély kiadása, bankinformáció nyújtása, szerződésfelmondás, szerződésmódosítás, felszólítás a szerződéses kötelezettség teljesítésére, szerződésmásolat készítése és már kiadott dokumentumok ismételt kiállítása, továbbá a kifüggesztett díjjegyzékben meghatározott esetekben. 15

17 Az aktuális díjak mértékét MC székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyen kifüggesztett hirdetményben közzétett díjjegyzék tartalmazza. 42. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a lízingszerződéstől nem jogosult elállni. 43. A Lízingbevevő a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény alapján a szerződés fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintő bekövetkezett változásokról köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül MC-t értesíteni. 44. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés valamennyi pontját elolvasták, megértették, tudomásul vették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá a lízingszerződés egyedi részében. Amennyiben MC képviseletében a szerződést meghatalmazott(ak) írják alá, úgy a jelen szerződés melléklete és érvényességi feltétele a jelen szerződés aláírására szóló egyedi meghatalmazás másolati példánya. 45. A lízingszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint MC Üzletszabályzata az irányadó. 16

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

MCML-0803 számú általános lízingfeltételek

MCML-0803 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0803 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1102 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek

MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSNL-1201 számú általános lízingfeltételek változó lízingdíjakkal, forint alapon Hatályos: 2012. február 9. 2014. március 14. Az Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 0701 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1001 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1502 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1502 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1502 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2015. február 01. napjától Jelen Általános

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1202 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1503 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1503 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1503 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Visszlízing Hatályos: 2015. február 01. napjától Jelen Általános lízingfeltételek

Részletesebben

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL- 1401 számú általános lízingfeltételek

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL- 1401 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSNL- 1401 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31-ig Jelen Általános

Részletesebben

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1002 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1403 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Visszlízing Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31-ig Jelen

Részletesebben

MCSL-1103 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1103 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCSL-1103 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSNL- 1601 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2016. január 14. napjától Jelen Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSNL- 1611 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2016. szeptember 01. napjától Jelen Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1203 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek

Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSNL számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Nyíltvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSNL- 1501 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2015. február 01. napjától Jelen Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1103 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1601 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1601 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1601 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Hatályos: 2016. január 14. napjától Jelen Általános Lízingfeltételek

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1201)

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1201) Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1201) Hatályos: 2012. április 5. 2014. március 14. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a mint

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1623 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1623 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1623 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó vagy fix lízingdíjakkal Visszlízing Hatályos: 2016. november 04. napjától Jelen Általános

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1001 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1101)

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1101) Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1101) Hatályos: 2012. április 04. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a mint lízingbeadó, (továbbiakban:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1202 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a 2010. február 28-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: 2013. január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing (MCSNL-1401)

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing (MCSNL-1401) Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing (MCSNL-1401) Hatályos: 2015. január 31. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing Direkt finanszírozás (MCSL-1502)

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing Direkt finanszírozás (MCSL-1502) Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing Direkt finanszírozás (MCSL-1502) Hatályos: 2016. január 13. között megkötött szerződésekre alkalmazandó 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1621)

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1621) Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing (MCSL-1621) üzletszabályzat Hatályos: 2016. november hónap 04. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

HIRDETMÉNY. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a természetes személyek személygépjármű, kishaszon-gépjármű, motorkerékpár és hobbi termék finanszírozása esetén alkalmazott díjjegyzékéről

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a március 1-től december 31-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: január 1.

HIRDETMÉNY. A díjjegyzék a március 1-től december 31-ig kötött finanszírozási szerződésekre érvényes. Hatálybalépés: január 1. HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok személygépjármű, kishaszon-, és nagyhaszon-gépjármű motorkerékpár,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerződés Gépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A pénzügyi lízingszerződés - a továbbiakban, mint Lízingszerződés, - alapján a K&H Autófinanszírozó

Részletesebben

MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek

MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Pénzügyi lízingszerzıdés MCSL-1101 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztırészletekkel, változó lízingdíjtörlesztırészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: január hónap 14. napjától

Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: január hónap 14. napjától Gépjármű nyíltvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2016. január hónap 14. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között

érvényesség kezdete: 2015. február 1. lezárási díj a futamidő 1/3-a és 2/3-a között 50.000,- Ft a futamidő 2/3-a és 3/3-a között K&H Bank Zrt. Lízing Igazgatóság 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 236 8200 K&H TeleLízing: (06 1/20/30/70) 335 3355 www.kh.hu lizing@kh.hu A jogelőd

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17.

HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 2013. május 17. HIRDETMÉNY Már nem értékesített Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Közzététel 013. május 17. Forint alapú Posta Személyi Kölcsön és Posta Személyi Kölcsön Plusz Megnevezés Hitelsávok

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing,

A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, A gépjármű zárt- és nyílt végű pénzügyi lízing, valamint az operatív lízing összehasonlítása Összehasonlítási szempont 1. A szolgáltatás általános jellege 2. A szolgáltatás ÁFA törvény szerinti (speciális)

Részletesebben