JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának 2010. szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Polgármesterek Tanácsának szeptember 22-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján társulási tanács tagjai, Vincze András címzetes főjegyző, Dr. Pataki Anita aljegyző, Baloghné Kiss Judit közgazd. ir. vez., Kovács Tamás szoc. ref. Tóth Valéria oktatási ref., Suhaj Enikő kistérségi menedzser, Brutóczki Csaba kistérségi koordinátor, Bodnár Milán kistérségi koordinátor, Nagy Csaba könnyvvizsgáló, Dr. Hagymási György Hajdú Gondoskodó Kft., Ráczné Hamerszki Judit Hajdú Gondoskodó Kft., Kissné Bereczki Judit jegyzőkönyvvezető Béres László köszöntötte a tanács tagjait és a jelenlévőket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Andó Lászlóné, Szabó Sándor, Dr. Szilágyi Mária, Tasó László polgármesterek hiányoznak, Ménes Andrea polgármestert Dr. Suba László megbízott képviseli, jelen van 7 fő társulási tag (képviselt lakosság szám: fő), 58%-os képviselet, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szőllős Sándor személyében tett javaslatot, akit a Társulási Tanács 7 igen szavazattal határozat hozatal nélkül megválasztott. A napirendi pontokra a meghívó szerint tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a Különfélék keretében Tóth Valéria oktatási referens adna tájékoztatást a Hajdúhadházi Református Óvodának és Általános Iskolának a (Hajdúhadház- Téglás-Bocskaikert) mikrotérségi szintű közoktatási szakszolgálati feladatellátáshoz való csatlakozásáról és ehhez kapcsolódóan plusz normatíva igénylésről. A Társulási Tanács a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt 7 igen szavazattal határozat hozatal nélkül az alábbiak szerint fogadta el: 1./ A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolójának megtárgyalása Előadó: Baloghné Kiss Judit pénzügyi vez. 2./ A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének módosítása Előadó: Baloghné Kiss Judit pénzügyi vez.

2 2 3./ A Hajdú Gondoskodó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatására szóló feladat ellátási szerződés megkötésére Előadó: Kovács Tamás szociális referens 4./ A Hajdú Gondoskodó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme fogyatékosok nappali ellátása szociális alapszolgáltatására szóló feladat ellátási szerződés megkötésére Előadó: Kovács Tamás szociális referens 5./ Különfélék - Tájékoztató a Hajdúhadházi Református Óvodának és Általános Iskolának a (Hajdúhadház-Téglás-Bocskaikert) mikrotérségi szintű közoktatási szakszolgálati feladatellátáshoz való csatlakozásáról és ehhez kapcsolódóan plusz normatíva igénylésről 1./ A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolójának megtárgyalása Előadó: Baloghné Kiss Judit pénzügyi vez. (előterjesztés a jkv-höz mellékelve) Béres László kérdése volt a pénzügyi vezető felé, van e kiegészítése a kiadott anyaghoz. Baloghné Kiss Judit a kiadott anyaghoz kiegészítése nem volt, jelezte, hogy a pénzügyi bizottság határozatképtelenség miatt előzetesen nem tárgyalta meg az elkészített beszámolót. Béres László felkérte Nagy Csaba könyvvizsgálót mondja el véleményét a beszámolóval kapcsolatosan. Nagy Csaba megerősítette, hogy az előterjesztett anyag a valóságnak megfelelően tartalmazza a költségvetési gazdálkodás adatait. Ellenőrzései során nem talált olyan jellegű problémát, hiányosságot, ami ezt a valódiságot befolyásolná, a beszámolót elfogadásra javasolta. Béres László kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amit a Társulási Tanács 7 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 18/2010.(IX.22.)HTKTP. sz. határozat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi

3 3 beszámolót. Megállapította, hogy a társulás gazdálkodása az első félévben biztosítva volt, a beszámolót elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Béres László elnök Katona Gyula polgármester az ülésteremből kimenet 6 szavazó -. 2./ A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetésének módosítása Előadó: Baloghné Kiss Judit pénzügyi vez. (előterjesztés a jkv-höz mellékelve) Béres László kérdése volt a pénzügyi vezető felé, van e kiegészítése. Baloghné Kiss Judit az kiadott anyaghoz kiegészítése nem volt. Elmondta, a költségvetésen az önkormányzatok által leadott támogatásigénylés került átvezetésre, amit a Magyar Államkincstár felé a júniusi normatíva lemondás pótigénylés kapcsán jeleztek. Béres László kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amit a Társulási Tanács 6 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 19/2010. (IX.22.) sz. határozata a társulás évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 02) HTKTPT. sz. határozat módosításáról Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Tv. 4. (3) bek., Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint a 292/2009. (XII. 19.) Korm.-ben meghatározottak alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. sz. tv. alapján a évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja. 1./ A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Kistérség évi költségvetésének a./ bevételét: ezer forintban,

4 4 b./ kiadását: ezer forintban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. A költségvetés hiánya (a költségvetés bevétele- költségvetés kiadása): 4.140e Ezen belül :a működési hiány: 4.140eFt a felhalmozási hiány: 0 A költségvetés többlete (a költségvetés bevétele- költségvetés kiadása): 0 A költségvetés finanszírozási bevétele: 4.140eFt Ebből belső finanszírozási bevétel: 4.140eFt -működési célú: 4.140eFt -felhalmozási célú: 0 Ebből külső finanszírozási bevétel: 0 -működési célú: 0 -felhalmozási célú: 0 A költségvetés finanszírozási kiadása: 0 Ebből - működési célú: 0 - felhalmozási célú: 0 A finanszírozás egyenlege: 4.140eFt A költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás között lévő működési hiányt az előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. 2./ A évi költségvetési határozat 7.sz. melléklete helyébe ezen határozat 1.sz. melléklete lép. 3./ A évi költségvetési határozat 2.sz. melléklete helyébe ezen határozat 2.sz. melléklete lép. 4./ A évi költségvetési határozat 3.sz. melléklete helyébe ezen határozat 3.sz. melléklete lép. 5./ A évi költségvetési határozat 4.sz. melléklete helyébe ezen határozat 4.sz. melléklete lép. 6./ A évi költségvetési határozat 5.sz. melléklete helyébe ezen határozat 5.sz. melléklete lép. 7./ Jelen határozat a kihirdetése napján lép hatályba.

5 5 8./ Hatályát veszti a Hajdúhadházi Többcélő Kistérségi Társulás 12/2010. (VI. 23.)HTKTPT sz. határozat 1., 2., 3., 4., sz. melléklete, az 1/2010. (II. 02.) HTKTPT 2.,3.,4., 5.,6.,7. 11.sz. melléklete, a 9/2010. (IV. 07.) HTKTPT 1.,2., 3.,4.,5., 6., sz., melléklete. Határidő: december 31. Felelős: Béres László elnök Kihirdetve: Hajdúhadház, szept. 22. Vincze András címzetes főjegyző kistérségi munkaszervezet vezető 3./ A Hajdú Gondoskodó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatására szóló feladat ellátási szerződés megkötésére Előadó: Kovács Tamás szociális referens Béres László kérte a téma előadóját, amennyiben van kiegészítése, azt tegye meg. Kovács Tamás elmondta, hogy ez egy olyan szolgáltatás, amelyet a szociális törvény a 10 ezer lakosnál nagyobb lélekszámú települések önkormányzatainak ír elő, mint kötelező feladatot. Hajdúhadháznak, és Hajdúsámsonnak mindenképpen működtetnie kellene ilyen szolgáltatást, vagy ha ezt nem tudja megtenni, akkor valamilyen módon biztosítani az ellátást. A beterjesztett kérelemmel a Hajdú Gondoskodó Kft. erre tett ajánlatot, amit támogathatónak tartott. Dr. Hagymási György kiegészítése nem volt, jelezte, amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszol rájuk. Szőllős Sándor a Hajdú Gondoskodó Kft-t által végzett szolgáltatást jónak tartotta. Béres László kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amit a Társulási Tanács 6 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 20/2010.(IX.22.)HTKTP. sz. határozat

6 6 A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta az előterjesztéshez mellékelt szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásra - a Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés tervezetet. Úgy határozott, hogy a szerződéstervezetet elfogadja és felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét, hogy azt írja alá. Határidő: szeptember 30. Felelős: Béres László Társulási Tanács Elnöke FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS A Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft. által működtetett szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás ellátására Amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) a alapján létrejött a HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT. Székhelye: Hajdúhadház, Széchenyi u. 18/b. Cégjegyzékszáma: Cg: Működési engedélyének száma: /2009 Működési engedélyének kiadásának napja: január 30. Szolgáltatás megkezdésének időpontja: január 01. Képviseli: Dr. Hagymásy György ügyvezető igazgató Mint a feladat (szociális alapszolgáltatás) ellátója, továbbiakban: és a Ellátó, HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Székhelye: Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Képviseli a Társulási Tanács elnöke: Béres László Hajdúhadház polgármestere, mint az ellátásban részesülő települések között, továbbiakban: Feladat átadó az alábbi feltételekkel: 1.) A HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT. az Szt. 65/F. -ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények

7 7 szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM. Számú rendelet ában, valamint 84. -ában meghatározott szenvedélybetegek nappali ellátása igénybevételével kapcsolatos feladatokat HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉG közigazgatási területére vállalja. Ennek részeként az Ellátó: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, Koordinálja a szociális gondozók, terápiás munkatársak munkáját Biztosítja a szociális gondozók, terápiás munkatársak képzését, továbbképzését, Kinyilatkozza, hogy a szerződésben meghatározott szenvedélybetegek nappali ellátása szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket betartja, A statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás rendelkezésére bocsátja, Külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, A szociális alapszolgáltatás ellátottai részéről felmerülő panaszokat felülvizsgálja, azokról haladéktalanul az Ellátott Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulást értesíti, és amennyiben azokat megalapozottak, saját hatáskörében gondoskodik orvoslásukról. A panasz kivizsgálásának eredményéről írásbeli jelentést tesz a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulásnak. Az ellátás tartalma A szenvedélybetegek nappali ellátása a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak ide nem értve az idős személyeket napközbeni étkeztetését. Az ellátást az Ellátó a fenntartásában lévő Hajdú Gondoskodó Szociális Szolgáltató Központ 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 13. szám alatti telephelyén biztosítja. Működési engedélyének száma: /2009 Működési engedélyének kiadásának napja: január 30. Szolgáltatás megkezdésének időpontja: január 01. Az ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézményvezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.

8 8 Az intézménybe való felvételkor az intézményvezető tájékoztatást ad a jogosult, illetve hozzátartozója számára: a.) az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről; b.) az intézmény által vezetett nyilvántartásokról c.) panaszjogok gyakorlásának módjáról; d.) az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről; e.) az intézmény házirendjéről; f.) a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételekről, továbbá a mulasztás következményeiről; g.) a jogosult jogait és érdekeit védő társadalmi szervezetekről. A személyi térítési díjat a fenntartó nem kéri megtéríteni. A nappali ellátást biztosító intézmény a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. d.) A szenvedélybetegek nappali ellátása törvényes működtetéséért az Ellátó teljes körben felelősséget vállal. 2.) A felek megállapítják, hogy a szenvedélybetegek nappali ellátása személyi és tárgyi működési feltételeit a HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT., mint Ellátó biztosítja, a működtetés és a fejlesztés biztosítása szintén az Ellátó közvetlen feladata, melyhez az állami költségvetés normatívát nyújt. 3.) A szenvedélybetegek nappali ellátásához biztosított állami normatív hozzájárulást az Ellátó igényli meg a MÁK Észak-alföldi Regionális Megyei Igazgatóságától. 4.) HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Mint feladat átadó az 1.) pontban meghatározott szociális alapszolgáltatás

9 9 működtetéséhez az állam által biztosított normatív hozzájáruláson túl ellenértéket a HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT., mint Ellátó részére nem nyújt. 5.) A Feladat átadó vállalja, hogy az Ellátó által nyújtott szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást a Hajdúhadházi Kistérségben népszerűsíti. 6.) Az állami normatívából az ellátás működtetését, az alkalmazottak béreit és járulékait, valamint a tárgyi feltételek biztosításához szükséges dologi kiadásokat lehet biztosítani. 7.) A vonatkozó jogszabályban ellenőrzési jogosultsággal felhatalmazott szervek jogosultak az Ellátó tevékenységének ellenőrzésére. Tájékoztatás 8.) A HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT ügyvezető igazgatója szükség szerint, de legalább évente két alkalommal előre meghatározott helyen és napirendekkel megbeszélést tart, amelyre meg kell hívni a Kistérség települési önkormányzatok Szociális Bizottságainak képviselőit, a Kistérség települései Szociális Gondozási Központjainak vezetőit. 9.) A megbeszélés állandó témakörei: a. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről b. Értékelés az elvégzett munkáról c. Jogszabályi változások, új módszerek ismertetése 10.) A megbeszélésről emlékeztetőt kell készíteni. 11.) A HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT ügyvezető igazgatója évente egy alkalommal utólag beszámol a szenvedélybetegek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás tárgyévi működéséről a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának. Módosítás A felek közös megegyezéssel módosíthatják a feladat-ellátási szerződést. Jogszabályváltozás miatt szükségessé váló kötelező módosításokat a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának kezdeményezésére a szerződésben rögzíteni kell. Rendes felmondás

10 10 12.) A megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjára lehet. A felmondásról szóló döntést legalább négy hónappal korábban közölni kell a másik féllel. Szerződésszegés jogkövetkezményei A feladatot ellátó HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT szerződés szegésének jogkövetkezményeként Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a feladat ellátási szerződést azonnali hatállyal felmondja, és jogosult haladéktalanul új Ellátót megbízni a szociális alapszolgáltatás ellátásnak folyamatos biztosításának érdekében. A szerződés felmondása esetén a HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT köteles a feladatra megigényelt központi költségvetési normatíváról (hozzájárulásról) haladéktalanul lemondani a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságánál. A lemondást tartalmazó okirat egy példányát a HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT megküldi Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának. A normatíváról való lemondási kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kárért a HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT felelősséget vállal. A HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT szerződésszegéséből eredően felmerült károkat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult érvényesíteni a HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT KFT felé. Záró rendelkezések 13.) A megállapodás október.- től kezdődően határozatlan időre jön létre. 14.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Hajdúhadház, szeptember Béres László Társulás Elnöke Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Dr. Hagymásy György Ügyvezető Igazgató Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft. Katona Gyula polgármester az ülésterembe visszatért 7 szavazó -. 4./ A Hajdú Gondoskodó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. kérelme fogyatékosok nappali ellátása szociális alapszolgáltatására szóló feladat ellátási szerződés megkötésére

11 11 Előadó: Kovács Tamás szociális referens Béres László kiegészítés hiányában kérte a kérdések, hozzászólások megtételét. Ráczné Hamerszki Judit elmondta, még nincs meg a működési engedélyük, az új szolgáltatás decembertől fog indulni. Hosszúnak tartotta az időt, amíg eljut a hír a beindulásról, azért is terjesztették elő, mert januártól lesz lehetőség a nappali ellátás igénybevételére. Kérte a polgármestereket, vigyék el a hírét ennek az új szolgáltatásnak, amit a tízezer feletti városokban kötelező ellátni, de kisebb településeken is vannak ilyen betegek, ezért indokolt, hogy legalább kistérségi szinten működjön. Béres László kérdése volt, hogy ez a nappali ellátás hol fog megvalósulni. Ráczné Hamerszki Judit a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Hajdúhadházon már folyamatban van az épület építése, a többi településen a támogató szolgálat helyiségében tudják megvalósítani, amiben egyeztetéseket fognak folytatni. A jövőben a mikrotérségi központokban telephelyeket akarnak létrehozni, várólistát készítenek, és ez alapján állítják fel a sorrendet, hogy hol valósítják meg legelőbb. A következő települése Hajdúsámson lesz, mivel nekik kötelezően ellátandó feladat. Béres László javaslata volt, hogy ezeket a telephelyeket a mikrotérségi központokba kellene koncentrálni. Ráczné Hamerszki Judit a javaslatra reagálva elmondta, ha van a mikrotérségeknek olyan épülete, amit erre átadnak, és ott megvalósíthatják ezt az ellátást, akkor azt felújítják, és indíthatják egyszerre mind a három központban. A szándékuk az volt, hogy a fogyatékkal élő csoportnak legyen ilyen szolgáltatás, és ha most csak egyszerre ezen a négy településen Hajdúhadház, Bocskaikert, Téglás, Hajdúsámson tudják megvalósítani a kistérségben szerinte az is jó, és amikor majd fejlesztenek, fokozatosan kiépítik, de ez mind pénz kérdése is. Béres László más kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot, amit a Társulási Tanács 7 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 21/2010.(IX.22.)HTKTP. sz. határozat A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta -az előterjesztéshez mellékelt - a fogyatékosok nappali ellátása szociális alapszolgáltatás bemutatásáról szóló tájékoztatót, illetőleg Dr. Hagymásy György ügyvezető igazgató beadványát.

12 12 Úgy határozott, hogy a tájékoztatót tudomásul veszi, valamint év decemberében megvizsgálja annak lehetőségét, hogy feladat-ellátási szerződést kössön-e a Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft.-vel a fogyatékosok nappali ellátása szociális alapszolgáltatás biztosítását illetően. Határidő: szeptember 30. Felelős: Béres László Társulási Tanács elnöke Béres László átadta a szót a téma előadójának. 5./ Különfélék - Tájékoztató a Hajdúhadházi Református Óvodának és Általános Iskolának a (Hajdúhadház-Téglás-Bocskaikert) mikrotérségi szintű közoktatási szakszolgálati feladatellátáshoz való csatlakozásáról és ehhez kapcsolódóan plusz normatíva igénylésről Előadó: Tóth Valéria oktatási referens (szóbeli előterjesztés) Tóth Valéria elmondta, hogy a közoktatási szakszolgálati feladatellátást mikrotérségi szinten látják el. A kistérségekről, a közoktatásról és költségvetésről szóló törvény azt határozza meg, hogy a kistérség, illetve az önkormányzat illetékességi területén lévő intézményekben lévő tanulók vehessenek részt szakszolgálati feladatellátásban, így a hajdúhadházi református óvoda és általános iskola tanulói is csatlakoznának ehhez a feladatellátáshoz. Erre vonatkozóan belső megállapodást készítettek. Ez plusz normatíva igényléssel fog járni, amihez a költségvetés szerinti normatívát fogják biztosítani. Béres László kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel a tájékoztató elfogadását, amit a Társulási Tanács 7 igen szavazattal elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 22/2010.(IX.22.)HTKTP. sz. határozat A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tudomásul vette a Hajdúhadházi Református Óvodának és Általános Iskolának a (Hajdúhadház-Téglás- Bocskaikert) mikrotérségi szintű közoktatási szakszolgálati feladatellátáshoz való csatlakozásáról és ehhez kapcsolódóan plusz normatíva igénylésről szóló tájékoztatót.

13 13 Dr. Katona Gyula elmondta, hogy az elmúlt években év végén egy havi bérnek megfelelő összegű jutalmat állapítottak meg az elnök részére, javaslata volt, hogy az időpontot hozzák előre, és a választás előtti utolsó tanács ülésen ezt tegyék meg, mivel a tanács új tagjai nem fogják ismerni az ő munkáját. Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra tette fel javaslatát, hogy Béres László elnököt évi munkájának elismeréseként egy havi bérnek megfelelő, azaz ,- Ft anyagi elismerésben részesíti a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése terhére, amit a Társulási Tanács 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadott, és meghozta az alábbi határozatot: 23/2010.(IX.22.)HTKTP. sz. határozat A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa szóbeli előterjesztés alapján úgy döntött, hogy Béres László elnököt évi munkájának elismeréseként egy havi bérének megfelelő, azaz ,- Ft anyagi elismerésben részesíti a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetése terhére. Felkérte a munkaszervezet vezetőjét, hogy a számfejtés érdekében tegye meg a szükséges intézkedést. Határidő: szeptember 30. Felelős: Vincze András munkaszervezet vezetője Béres László megköszönte a Polgármesterek Tanácsában működő polgármester kollegáinak a 4 éven át végzett munkáját, valamint az alpolgármesterek segítő munkáját. Elmondta, hogy a sátoraljaújhelyi kistérségben tett látogatás alkalmával tájékoztatást kaptak az ottani kistérség működéséről, ahol azt látták, és hallották, hogy rendkívül nagy összefogás, aminek óriási eredményei lettek. Amíg lehetőség van rá, mivel nem tudják mi lesz a kormányzati szándék a kistérségeket illetően, egymás érdekeit tiszteletben tartva a 11 településnek továbbra is segítően kell működnie. Végezetül megköszönte a munkaszervezet munkáját. Dr. Katona Gyula megköszönte a jegyző úr és a munkaszervezet színvonalas munkáját. Béres László az ülés végén ajándékot adott át a Társulási Tanács tagjainak, majd az ülést bezárta. kmf.

14 14 Szőllős Sándor jegyzőkönyv-hitelesítő Béres László elnök

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével.

JEGYZŐKÖNYV. Antal Ferenc egyetértett az Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottság által tárgyalt téma napirendről való levételével. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 16-án de. 8 órakor a Városháza nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2011. MÁRCIUS 31.) Rendelet: 3/2011. Ör. 4/2011. Ör. Határozatok: 14/2011. - 36/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet

001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-17/2009. 145-148/2009. sz. határozat 156-179/2009. sz. határozat 9-11/2009. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben