M K L E. Magyar Katonai Logisztikai Egyesület A MKLE ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A ÉVI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M K L E. Magyar Katonai Logisztikai Egyesület A MKLE ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRÓL"

Átírás

1 M K L E Magyar Katonai Logisztikai Egyesület Nytsz: / sz. példány A MKLE ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A ÉVI TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az előző közgyűlésünket követően gyakorlatilag eltelt egy naptári év. Alapszabályunk VII. fejezet 5. pontja értelmében, az Elnökség nevében számot kívánok adni ezen időszak alatt végzett munkáról, az egyesületi életünkről. Az elnöki beszámolót az elnökség én megtartott elnökségi ülésén megtárgyalta, a szükséges korrekciókat elvégezte és úgy határozott, hogy Közgyűlés elé terjeszthető. Az első és talán legfontosabb, hogy az egyesület a törvényekben és a kormányrendeletekben előírt kötelezettségeknek eleget tett. Ezen belül: Az adótörvényben előírt határidőre benyújtásra került a évi adóbevallás. Az egyesület eleget tett a 300/2007 (XI. 09) sz. Kormány rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének én megküldésre került a Központ Statisztikai Hivatal részére az előírt adatlapok. Az Alapszabályban és az SzMSz -ben rögzített bélyegzőket - fej és kör alakú elkészíttettük, azokat hivatalos okmányainkon és levelezéseinken alkalmazzuk. A törvényben biztosított 1 % megszerzéséhez fűződő jogok kihasználási lehetőségével még nem tudtunk élni. Az évben de sajnos 2010-ben sem fogunk még - az évi CXXVI. Tv alapján az igénybevételére jogosító feltételekkel nem rendelkeztünk. E törvény 4. (1) szerint kedvezményezett, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény szerinti társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, jogerősen nyilvántartásba vett. Az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat (ok) évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 26. c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik. A feltételeknek azért nem feleltünk meg, mert a hivatalos nyilvántartásba vétel án történt meg az ismert okok miatt. 1. A Évi közgyűlésen jóváhagyott akció terv teljesítése Emlékeztetőül csak felsorolás jelleggel a tervezett feladatokról: Levélcím: 2310 Szigetszentmiklós Málna utca 25. Adószám: A bírósági bejegyzés száma: 13 pk /2007/4 Telefon: 30/ vagy 30/

2 A beszámolóban jelzett együttműködési formák kialakítása; - A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, - A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, - Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, - A Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár - HM érdekeltségű Rt-ok, - Az Önkéntes Nyugdíj Pénztár. - A HM tárcával a támogatási megállapodás előkészítése és lehetőség szerint megkötése; 2 Műhelycsoportok kialakítása, programjaik támogatása; Figyelni kell a különböző pályázatokat, élni kell ezzel a lehetőséggel; Szakmai megbízások szorgalmazása, az elnyert pályázatok feladatai teljesítése; HM HIM Logisztikai Szakgyűjtemény működésének személyes és szakmai támogatása; A Logisztikai folyóirat működtetési forrásainak megteremtése, a nyomtatott kiadványok beindítási feltételeinek lehetséges kialakítása; Klubnapok rendszeressé tétele a tagsági igények szerinti témakörök feldolgozása; 2. Hogy állunk a teljesítéssel? Az Összhaderőnemi Parancsnoksággal való megállapodás tervezetét összeállítottuk és a székesfehérvári klubnapon átadtuk a parancsnok úrnak, az óta több alkalommal érdeklődtünk, jelenleg még feldolgozás alatt van, javaslatunkra érdemi választ nem kaptunk. A Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemmel konkrét megállapodás előkészítésére nem került sor, mivel időközben a mentori rendszer beindításra került, ahol tagságunkból 13 fő közvetlenül érintett. A Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központtal, a Honvéd Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztárral, valamint az HM ARMCOM Zrt.-vel megkötésre kerültek a megállapodások. Nem tervesítettük, de megállapodást kötöttünk: A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal; A Magyar Védelmi Ipari Szövetséggel; A Magyar Tartalékosok Szövetségével; Az Önkéntes Nyugdíjpénztár irányába még csak tapogatódzó lépéseket tettünk, keressük az együttműködési területeket és módszereket. A HM ARZENÁL Zrt. -nek megküldtük együttműködési javaslatunkat, jelenleg még választ nem kaptunk kezdeményezésünkre. Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy a HM FLÜ vezérigazgatójával megkötésre került az együttműködési megállapodás. Sajnálatos módon tőlünk független okok miatt, nem értünk el felmutatható eredményt a HM tárcával történő támogatási szerződés megkötése területén a miniszter úrnál történt eredménytelen bejelentkezésünk és több HM szintű vezető személyes megkeresése ellenére sem. Ebből talán az is következik, hogy a tárca nem kíván szorosabb kapcsolatot kialakítani egyesületünkkel és nem kíván a támogatott szervezetek listájára bennünket felvenni. Ez azért is fájó, mert az érem másik oldalaként felkérésünkre az év folyamán igen magas rangú és beosztású előadóink voltak, tehát valahol még is respektálják egyesületünket, a tevékenységünkben olyan témák kerültek napirendre, amelynek kezdeményezése és feldolgozása talán segíthetett az érintet szerveteknek a feladatok továbbvitelében. Gondolok itt a szabályzó rendszerrel kapcsolatos munkára (Zsiborás János úr), a katonai felsőoktatás szak- és szakirány referensei feladat- és jogköréről szóló HM 2

3 3 utasítás végrehajtásának korszerűsítésére irányuló tanulmány elkészítése (Dr Gáspár Tibor és Farkas Zoltán urak) és nem utolsó sorban a szakállamtitkár úr felvetésére a továbblépés lehetséges területe javaslat kidolgozása (ennek formába öntése folyamatban van). A műhelycsoportok kialakítását ugyan kezdeményeztük, de egyelőre nem talált megfelelő fogadó készségre az érintett területeken. Ilyen volt Székesfehérvár és Veszprém helyőrség. Már említettem, de szeretném kihangsúlyozni, hogy a mentori rendszer ZMNE-n történő beindulása, az egyesület viszonylag nagy létszámú csatlakozása új lehetőségeket nyitottak meg a fiatal logisztikus állomány irányába. Megtettük az első lépéseket. Úgy ítéljük meg, hogy az Egyetem hallgatói állománya körében a mentorálltakból célszerű létrehozni egy hallgatói csoportot/szekciót, melynek feltételeit az Alapszabály támogatja. Javaslatunk az, hogy a csatlakozni kívánó hallgatói állomány úgy lehessen tagja egyesületünknek, hogy nem fizet tagdíjat, míg ebben az állománykategóriában van.. A jelenleg érvényes alapszabály lehetőséget biztosít arra, hogy pártoló tagként kerüljenek a tagjaink sorába. Az Alapszabályi előírások a következők: 4. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei: 4.1 A pártoló tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, azzal az eltéréssel, hogy a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt, tisztségre nem választhatnak és nem választhatók Tagdíjat nem köteles fizetni; 4. 3 Véleményt alkothat, azt kifejtheti az Elnökség előtt és a Közgyűlésen; 4. 4 Adományokkal segíti az Egyesület munkáját. A részkérdéseket még tovább kell finomítani annak szellemében, amilyen döntés ebben a kérdésben a mai közgyűlésen születik. Az elnökség támogatja és javasolja zen forma kialakítását, de örömmel fogadjuk a javaslataitokat. Javasoljuk, hogy szülessen ma döntés ebben a kérdésben is. A pályázatok területén Jósvai Attila tagtársunk vállalta fel a lehetőségek felkutatását, de természetesen mindenki részéről örömmel vettük volna és ez a továbbiakra is igaz, ha talál a kapcsolódó területeken pályázási, akár támogatási, akár konkrét kidolgozó munkára vonatkozó lehetőséget azt jelezze, és a vezetőség megpróbálja megszervezni annak kidolgozói, előkészítői munkáját. A szakmai megbízási forma alkalmazása az egyesület életében igen fontos, de csak akkor van reális lehetősége a teljesítésnek, ha megfelelő témát találunk, és erre a felkérés és a fogadó készség is meg van. E területen két témát karoltunk fel a MH Logisztikai szabályzó rendszerének áttekintését és javaslat kidolgozását, valamint a Bevetési Irány gyakorlatra a vízi átkelés tapasztalatainak átadását. Az első témát sikeresen feldolgoztuk, a második témára felkészültünk a megfelelő jelentkezőket összegyűjtöttük, de sajnos nem tartottak rá igényt. A fontosabbnak ítélt szakmai tevékenységről néhány szót. Megnyertük magunknak és vitaindítónak a HM Infrastrukturális és Védelem Tervező Szakállamtitkár urat a HM VKF t, sikeresnek ítélem meg a Misszióval kapcsolatos klubnapjainkat, s szólni kell kiemelten a MH logisztikai rendszere szabályzása terén felvállalt és teljesített kötelezettségünkről. Itt szeretnék Zsiborás János tagtársunknak köszönetet mondani az elvégzett komoly munkáért. A HM HIM Logisztikai Szakgyűjtemény működésének támogatásában kezdeményezésünk ellenére intézményesen nem léptünk előre. Szerencsére, hogy jelenleg két tagtársunk Zimonyi és Zsiborás urak nagy lelkesedéssel és odaadással kezelik a gyűjteményt, részünkről az elismerő szavak mellett nem 3

4 4 igen kaptak gyakorlati segítséget. Szeretnénk az idén itt egy kihelyezett klubnapot is tartani, ahol tagságunk közelebbről is megismerkedne az egyre bővülő és gazdagodó gyűjteménnyel, és lehetőség lenne a támogatás gyakorlati módszereinek az egyeztetésére és megvalósításának beindítására. Másik kevésbé sikeres része ennek a projektnek az Almanach kidolgozásának indítása. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a HM HIM archívumában jelentős mennyiségű képi anyag áll rendelkezésre, aktvitás és a megfelelő kezdeményezés hiánya az oka annak, hogy nem tudtunk itt eredményt felmutatni. Az aktivitás hiányát látom abban is, hogy az év elején kiadtunk egy kérdőívet az egyesületi élet javítása és a tagok javaslatainak bekérése érdekében, mely egyben adatpontosítás is lett volna. Ez azt a célt szolgálta, hogy a Ti javaslataitokat meghallgatva a megfelelően kiegészített programot valósítsunk meg. Sajna erre csak 12 fő válaszolt. A Logisztikai folyóirat nyomtatott formában való megjelenés támogatása sajnos anyagi keretek hiányában nem tudott megvalósulni. Öröm viszont, hogy elektronikus formában él, és ha sikerülne az adók 1%-nak begyűjtése és esetleg a HM támogatott szervezeti közé besorolódni, megteremtődhetne esetleg az anyagi feltétel lehetősége is az általunk fontosnak ítélt nyomtatott megjelenítésre. Az Akció Tervben vállat a klubnapi tevékenység rendszeressé tétele az egyik legsikeresebb területünk. A témák illusztris előadókkal, színvonalasan és ténylegesen klubszerűen napirendre kerültek, csak egy rendezvényünk maradt el a MLE és MKLE őszi közös családi összejövetele, ez is azért, mert anyagi megfontolásból a partnerünk nem szervezett ilyen programot. 6 klubnapot tartottunk a beszámolási időszakban. A Témák igen változatosak és érdekfeszítőek voltak. A részletes értékelést és tájékoztatást minden esetben a honlapunkon elhelyeztük ezért részletesen nem térek ki minden egyes nap elemzésére. A Kaposváron megtartott rendezvényünk is jól sikerült, melynek keretében megkoszorúztuk a Mészeg- hegyi Missziós emlékművet leróva kegyeletünket a hősi halottak előtt. Az Alapszabályban szerepel az érdekképviseleti tevékenység, is mint kitűzött cél. Az elmúlt évben 2 személy érdekében jártunk el, és kerek évfordulós elismerési javaslattal éltünk a HM vezetése irányába. A tagtoborzó munkánk eredményesnek mondható a tagságunk 12 %-al nőtt. Amit vállaltunk, hogy az aktív állományt erősítsük, sajnos még csak a kezdeti lépéseket sikerült megtenni. Talán még az aktív állomány nem döbbent rá a civil szervetekben rejlő lehetőségekre, esetleg a logisztikai állomány túlságosan is terhelt ahhoz, hogy szabadidejében ilyen tevékenységet végezzen, vagy nekünk nem sikerült az utat hozzájuk megtalálni. Azt az azért kijelenthetjük, hogy nem állunk rosszul, hiszen a tagság 27 %-a ma is aktív katona. A tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése kapcsán arra kértük a legutóbbi közgyűlésen a felhatalmazást, eltérően az alapszabályunkban foglaltakkal, hogy a felszólító levél elküldése + 1 hónapos haladék után, azok, akik nem rendezik, a tagdíjukat kizárhatók legyenek. Sajnos ez meg is történt május 01.-el. 2 főt kellet kizárni tagjaink soraiból tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt. Sajnos idén is elő kell majd terjesztenünk javaslatot hasonló témában. A beszámolási időszakban 3 fő kérte tagságának megszüntetését, alapvetően nem budapesti lakos és, elfoglaltsága, munkájának időrendje nem teszi lehetővé a szervezeti életbe való aktív bekapcsolódást. Fájó szívvel, de elfogadva érveiket és kérésüket a vezetőség hozzájárult nevezettek tagsági viszonyának megszűnéséhez. Sajnos 1 tagtársunk a napokban elhalálozott. 4

5 5 A kizárás és kilépés mellett azért van pozitív mondani valóm is. 12 fővel gyarapodott a tagságunk s örvendetes, hogy ebből, 6 fő az aktív katonaállományból került ki Jelenlegi létszámunk 59 fő 3. Pénzügyi helyzetünkről Pénzügyi helyzetünk szilárd. Bevételeink még mindig kizárólag a tagdíjakból van. A HM EI Zrtvel kötött együttműködési megállapodás alapján könyvelővel rendelkezünk, aki kellő hozzá állással és tisztességgel végzi munkáját az egyesület irányába. A konkrét pénzügyi helyzetet most részletesen nem elemzem, mert a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külön napirendként be fog róla számolni, de egy két kiemelt kérdésről szeretnék szólni. Az előző közgyűlésen jóváhagyott pénzügyi terv szerint éltünk 2009-ben. Kiadásaink minden egyes forintja a közgyűlési felhatalmazás alapján lett elköltve, rendkívüli kiadásra nem került sor. A szervezeti életről történő hiteles és megbízható tájékoztatás érdekében átdolgozásra került a honlapunk. Ennek érdekében az eddigi szerződésünket a Pc MagiC Bt.-vel felbontottuk új szerződést kötöttünk az Erise Hungáriai Számítástechnikai Kft.-vel. Az eredmény azt hiszem, magáért beszél. Aki rendszeres látogatója a honlapunknak, érzékelhette a pozitív irányban történő elmozdulást. Kivitelében, esztétikájában elfogadható, könnyen kezelhető, és ami lényeg a frissítés rövid átfutási idejű. Természetesen ez függ a feltöltendő anyag előállítási gyorsaságától is. Ennek költsége a évet Ft l terhelte meg, melyből egyszeri költségként az átdolgozás, szerverbérlés, és Domin név regisztráció Ft jelentkezett. A minden évet terhelő honlap frissítés és folyamatos üzemeltetés ÁFÁ-val Ft. Egy nagyobb kiadási tétel volt a gravírozott emléktárgyak megvétele Ft értékben. Az Elnökség azért döntött ezek megvásárlásról, mert a különböző rendezvényeken a meghívott előadókat, illetve a csapatlátogatások alkalmával a fogadó szervezetet más formában nem tudjuk maradandóan elismerni. Az emléktárgyakat a számviteli törvény szerint nyilvántartásba kell venni, felhasználásukról számot kell adni. Ezt a rendet a titkár kialakította, nyilvántartást felfektette, és az eseti adományozásokról kiadási bizonylat készül, amit mint utalványozó én írok alá. Tehát nyomon követhető az ajándéktárgy útja. Az elnökség úgy gondolja, hogy ezt a módszert célszerű folytatni. Készletünkben 6 db emléktárgy még van, de gondolkodni kell, hogy a jövőben milyen típusú emléktárgyat készítsünk, és ki tud segíteni annak minél takarékosabb elkészítésében. Ebben is várjuk ötleteiteket. Természetesen számítunk Bozóki János tagtársunk ilyen irányú felajánlására is. A évi egyenlegünk, Ft. 4. Határozatok végrehajtásának helyzete A közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásra kerültek, nem forgott fenn olyan személyi vagy külső körülmény, amely akadályozta volna a végrehajtásukat. Az elnökség által hozott határozatok végrehajtásra kerültek illetve egy ügy van folyamatban, erről az együttműködési részben már szóltam, a ZMNE-l történő együttműködés előkészítése. 5

6 6 5. Szervezeti élet megvalósulásának egyéb területei A bélyegzők az SZMSZ és az Alapszabályban rögzítetteknek megfelelően elkészültek, rendelkezünk kör és fejbélyegzővel, melynek bekerülési költsége közel Ft volt. Részt vettünk a Bevetési Irány gyakorlaton megtartott logisztikai rendszergyakorlat bemutató nyílt napján. Jó érzéssel töltötte el a részvevőket, hogy a logisztikai eszközpark megújult, a gondolkodásmódban tükröződik az átalakult és feladatában is újszerű összfegyvernemi elemek logisztikai támogatási feladatainak átgondolt alkalmazására való törekvés. Sikeresnek ítélem meg az egyesület Mentori tevékenységét. A hallgatókat támogató és az életre történő felkészítő programban 13 fővel vagyunk jelen. Elértük azt, hogy mentorálltak, ha nem is teljes számban, de alkalmanként 5-8 fő részt vesz a klubnapi rendezvényeinken ezzel is tágítva az ismeretségi körüket, a olyan plusz adalékot kapnak a logisztika területéről amelyet a tanulás folyamatában eredményesen tudnak felhasználni. A Magyar Logisztikai Egyesület szerezésében, felkérésére részt vettünk Prágában az East Log konferencián. Itt az egyesületet Szabados József képviselte egy angol előadással. A közgyűlés előtt szeretném megköszönni a felkészüléssel a kiutazással járó fáradságos munkáját. A MLE-től elismerő levél érkezett e tárgyban. A HM FLÜ felhívására két tagunk Dr Gáspár Tibor és Farkas Zoltán tanulmányt dolgozott ki A katonai felsőoktatás szak- és szakirány-referensei feladat-, és jogköréről szóló HM utasítás végrehajtásának korszerűsítése. Köszönjük a munkát. Tisztelt Közgyűlés! Jelen beszámolómhoz kapcsolódóan, rendhagyó módon nem kívánok akcióprogramot beterjeszteni, elkészítettük javaslatainkat, de úgy gondolom, hogy annak újbóli megvitatása és beterjesztése a mai közgyűlésünkön megválasztandó új elnökség feladatát képezni. 6. Összességében Úgy ítélhető meg, hogy a közgyűlési határozatban megerősített akció programunk döntő részét sikeresen teljesítettük. Nem mondhatjuk az egyesület életét még kiegyensúlyozottnak, mivel még mindig eléggé behatárolható, sajnos szűk kör az állandó résztvevője a rendezvényeinknek, annak ellenére, hogy az információs rendszerünk jónak ítélhető meg. A napokban néhány tagtársunkkal folytatott beszélgetés során egy érdekes megközelítés is elhangzott. Ez a gitt egylet úgy járt mint a Hadtudományi Társaság, történelmi visszatekintéseket csinál, ami nem haszontalan, de mivel a jelenlegi regnáló szakági vezetés nem kíván szorosabb kapcsolatot kiépíteni, nem igen van igény az egyesület által nyújtható segítségre csak találkozásokra és jópofizásokra korlátozódik az egyesületi élet, ami értelemszerűen nem vonzó a csatlakozni kívánóknak, de a régebbi nagyobb reménnyel és várakozással taggá vált részére sem. Egyébként ez érződött azoknak a kilépő kollegáknak is a leveléből is akik nagyon udvariasan saját elfoglaltságukat jelölték meg indokul, de valószínűleg az Ő fejükben is megfordulhattak ezek a gondolatok. Természetesen az elnökséget is foglalkoztatja, hogy mivel lehetne elfogadottabbá tenni az egyesületünket, hogyan lehetne minél több tagtársunkat mozgósítani egy-egy rendezvényre. Mi is szerettük volna, hogy ne csak jópofizás legyen, meggyőződésem, hogy nem is azok voltak a rendezvényeinken. 6

7 7 Egy-egy program megszervezése csak akkor éri el a célját, ha a tagság meghatározó részének érdeklődésével is találkozik. Magyarán szólva a vezetőség alapvető kötelessége a tagsági igény mid szélesebb kielégítése, de ehhez azért az aktivitás is szükséges. A hogyan továbbot illetően, a várhatóan változó új honvédelmi vezetéssel, úgy gondolom csinálni kellene még egy próbálkozást, ha megint nem járunk eredménnyel, akkor kell elgondolkodni azon, hogy milyen irányba folytassuk egyesületi életünket. A tervezett feladatok végrehajtásában végzett munkájukért köszönetünket fejezem ki az előkésztőknek és a végrehajtásban résztvevőknek, Benkő Tibor altbgy, Gáspár Tibor, Szabados József, Baráth István ezds, Topor István alez uraknak az MH 64. Boconádi Szabó József ezred pk nak a HM Currus Zrt vezetésének. Nagy köszönet jár Hazuga Károly altbgy. úrnak, a MH Logisztikai Ellátó Központ vezetésének, akik a klubnapok tárgyi és más működési feltételek biztosításában, elévülhetetlen érdemeket szereztek. Nem utolsó sorban mindazon személyeknek és szervezeteknek szeretnénk megköszönni a munkáját, akik közreműködtek a szervezeti életünk rendszeres aktusainak kivitelezésében, megvalósításában. Köszönjük az együttműködő szervezeteknek a évi közös munkát. Látjuk, hogy vannak még fehér foltok az együttműködés területén. Azon kell közösen lennünk, hogy ezeket a foltokat beszínezzük, kapcsolatunkat valódi tartalommal töltsük meg. Végezetül, de nem utolsó sorban az Egyesület Vezetősége, Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága nevében szeretném megköszönni a tagság bizalmát. Mivel a mai közgyűlésünk egyben tisztújító is, szeretném bejelenteni az egyesület, vezető szerveinek lemondását. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy bizalmatok jóvoltából beindíthattuk ezt a szakmai szervezetet, tevékeny részesei lehettünk a szervezeti élet formájának és feltételrendszerének megalapozásának. Köszönjük bizalmatokat, segítségeteket és kérem, hogy a megválasztásra kerülő új vezetőséget is támogassátok, támogassuk, ha lehet még nagyobb kezdeményezőkészséggel és aktivitással. Kérem az elnökség beszámolójának és a tett javaslatok elfogadását. Az Budapest, én. Elnökség 7

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról.

A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. 1 FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET A Felderítők Társasága Egyesület Elnökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról. Tisztelt Közgyűlés! Kedves Barátaim! A beszámoló összeállításánál fontos

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

Beszámoló 2014. évről

Beszámoló 2014. évről Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete 1132 Budapest Váci út 50 Beszámoló 2014. évről Beszámoló az Egyesület helyzetéről és az elnökség munkájáról (Munkaanyag) Tisztelt Közgyűlés, Bajtársak, Bajtársnők!

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

Országos Szövetsége 2003-2008

Országos Szövetsége 2003-2008 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2003-2008 Köszöntő A Lakásszövetkezetek

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011.

EU Pont. Konferenciakötet. Szeged, 2011. EU Pont Konferenciakötet Szeged, 2011. A kiadást támogatta A kötetben közreműködött: Alattyányi István www.dalheur.hu A projekt bemutatása A program indokoltsága Az ifjúsági civil szervezetek vezetőit,

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Benye János pv. alezredes a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza Bojti Imre nyá. pv. alezredes, fôtanácsos, a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 26. Rendes nyílt ülés 66-5 /2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Rendeletek: Határozatok: 33/2014.(II.26.) 34/2014.(II.26.) 35/2014.(II.26.) 36/2014.(II.26.) 37/2014.(II.26.) 38/2014.(II.26.) 39/2014.(II.26.)

Részletesebben

SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA SEGÉDLET CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA Jogvédő Alapítvány szeged, 2011 Tartalom 3 Tartalom Milyen szervezeti formát válasszunk? 4 Közhasznú legyen vagy sem? 5 Egyesület létrehozásának lépései 11 Személyi

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9.

JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ 1139 Budapest Teve u. 4-6. www.ipa-hungary.hu Szám: JEGYZŐKÖNYV az IPA Magyar Szekció Küldöttgyűléséről 2012. november 9. Készült az ORFK Készenléti Rendőrség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Elnökségi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Elnökségi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Elnökségi ülésről Helyszín: Magyar Természetbarát Szövetség 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Károlyi terem Időpont: 2011. március 19. 10 15 órakor Jelen vannak: Szabó Imre, Bornemisza

Részletesebben

Fókuszban az alapszabály... 5. oldal Elindult a kampány... 7. oldal Olimpia elôtt (1.): Egyenruhában Londonban?.. 10-11. oldal

Fókuszban az alapszabály... 5. oldal Elindult a kampány... 7. oldal Olimpia elôtt (1.): Egyenruhában Londonban?.. 10-11. oldal Május 21.: Magyar Honvédelem Napja! Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2012. május XXI. évfolyam, 5. szám www.hsz.hu shop.hsz.hu Már élni lehet az árfolyamgát lehetôségével... 14. oldal Legfrisebb hírek,

Részletesebben

SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8.

SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8. 2010. október XIX. évfolyam, 10. szám www.hsz.hu Lemondtak az alelnökök, rendkívüli kongresszus lesz... 3. oldal SZÉF: Honvédség nélkül?................. 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14.

Részletesebben

Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV.

Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV. A rendszerváltás utáni civil szerveződések, nonprofit szervezetek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. május 24. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 9. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben