állat, növény, tárgy, táj bemutatása térbeli építkezés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "állat, növény, tárgy, táj bemutatása térbeli építkezés"

Átírás

1 1. William Shakespeare: Rómeó és Júlia Feladat: Shakespeare tragédiái különböző tartalmú, irányú és etikailag különbözőképpen megítélendő szenvedélyeket vonultatnak föl. (Bécsy Tamás) Mutassa be a szerelem változatait a Rómeó és Júlia című tragédiában! 2. Szophoklész: Antigoné Feladat: Sok van mi csodálatos, / De az embernél nincs semmi csodálatosabb. (Szophoklész) Mutassa be az antik dráma jellegzetes vonásait, az antik színház sajátosságait Szophoklész Antigoné című műve segítségével! 3. Szabó Magda: Az ajtó Feladat: Testi anyámnak, Jablonczay Lenkének megépítettem a síremlékét a Régimódi történetben, negyedszázad eltelte után nem hittem volna, hogy lesz még egy kifizetetlen adósságom. De lett, s ennek kiegyenlítése Az ajtó: halott anyám kezéből Emerenc munkától eldeformálódott ujjai vették át legjobb önmagam irányítását. Mindent értett bennem, jobban eltájékozódott életem zilált szálai között, mint én magam. Becstelen adósa volnék, ha én el nem mondtam volna róla azt, amit meg én tudtam. (Szabó Magda) Mutassa be, hogyan állít emléket Az ajtó című regényben Szabó Magda Emerencnek, a bejárónőnek! 4. Örkény: Egyperces novellák Feladat: Az egypercesek ( ) kétszemélyesek". Vagyis: "Az egyik oldalon a közlés minimuma áll, az író részéről, másikon a képzelet maximuma az olvasó részéről. (...) A szokásosnál jobban igénybe veszi képzelőerejüket, cserébe azonban a passzív olvasás kényelmes öröme helyett a művészi alkotás izgalmát kínálja fel nekik." Mutassa be Örkény István novelláin keresztül, hogy az író mennyiben lép túl a műfaj keretein! 5. Főbb szövegtípusok Feladat: Töltse ki a táblázat fejlécét! Írja be, hogy melyik szövegtípusra jellemzőek a következő megállapítások! Folytassa a szövegtípusok összehasonlítását! cselekmény elbeszélése időrend állat, növény, tárgy, táj bemutatása térbeli építkezés tudományos téma kifejtése, elemzése logikai rend 6. A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek Feladat: Rendezze megfelelő sorrendbe Örkény egypercesének összekevert mondatait!

2 Foglalja össze, milyen jelentésbeli és grammatikai eszközök voltak segítségére a feladat megoldásában. Lehetséges-e több megoldás? Csak a madzag tenné? Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Aki ezen elgondolkozik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára. Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzűnk, abból lesz a paprikakoszorú. Pedig a paprika éppoly piros, éppoly erős. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? De mégse koszorú. Nem a madzag teszi. 7. A közéleti és a magánéleti stílus sajátosságai Feladat: Határozza meg, mely stílusrétegbe tartoznak az alábbi szövegek! Bizonyítsa állítását szövegből vett példákkal! 1. Valszeg a 7végén nm taláxunk. H. v.? rm ma tok úszni mnni. Szilvi Np Még nmfllytetml, h. 7főn tali. Kivok. Ép a rndlőbn vok. Te micsi? Alíz OK! SztM nm lsz baj, nyugi. Szól6sz, h. kész vagy mit mond a doki. Ihon vok, netezek írom az üziket. Pusy Szilvi Cukcsi vagy. Ne parázz, mindn OK. Szal 7főn. Jó8. Alíz 2. [1.1.] Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult hazám oszlopa! mélyen megilletődve hajlok meg előtted. Mikor Szegedhez közeledtem, sajnálni kezdtem, hogy mellemből kifogyott a hang; de midőn Szeged népét látom, azt tapasztalom, hogy nincs mit sajnálnom, mert itt többre nincs szükség, minthogy a lelkesedés előtt mélyen meghajoljak. [1.2.] Midőn én, mint az ország teljes hatalmú biztosa, s a honvédelmi bizottság egyik tagja, a népfölkelés szervezője, utamban más helyekre bementem, azért mentem be, hogy lelkesedést ébresszek; de Szegedre azért jöttem, hogy itt a lelkesedést szemléljem. És én mondhatom, örömmel szemlélem Szeged népében a lelkesedést; mert veszedelem fenyegeti szegény elárult hazánkat, oly veszedelem, melyhez hasonlót évkönyveink nem mutatnak, s melynek láttára némely kicsinyhitűek a fővárosban azt mondták, hogy a magyar nemzet napjai megszámítvák. De én azt mondám: ez nem igaz. Alkudozásba akartak ereszkedni Jellasichcsal, ama gaz árulóval, kit az ármány pokoli céljainak kivitelére, arra, hogy csak nem rég visszanyert szabadságunkat s függetlenségünket kezünkből újra kicsikarja s a népet újra a szolgaság jármába hajtsa, eszközül szemelt ki. De én azt mondanám, hogy mielőtt a nemzet annyi erővel s küzdelemmel kivívott szabadságából csak egy hajszálnyit is lealkudnék, elmegyek és megtekintem a népet. [2.1.] És most, midőn Szeged népét látom, látom szemiben a lelkesedés szikráit, nem késem megírni a fővárosba, hogy Szeged népe az árulóval való minden alkudozás ellen ünnepélyesen tiltakozik. Megírhatom-e ezt? [A nép: meg!]

3 Igenis, megírom, hogy miután Szegedet s népének ezreit a haza szerelmétől lelkesülve láttam, köszirtté szilárdult keblemben a hit, hogy e haza, lépjen bár a pokollal szövetségre ellene az ármány, mentve lesz. Mikor Krisztus mennyei országát megalapította a földön, egynek választottai közül azt mondá: e kőszálra építem én egyházamat; és én hasonlóan mondom, hogy: Szegedre s ennek lelkes népére építem nemzetem szabadságát és a pokol kapui erőt nem vesznek azon. Oly hatalmasnak hiszem én a népet, hogyha fölkél és összetart, a ropogva összerogyó ég boltozatait is képes fönntartani erős karjaival. Hazám fiai! Mondhatatlanul fontos az óra, melyben hozzátok szólok; talán éppen ebben az órában ütköznek vitéz seregeink az áruló csordáival. Ki tudja, mit hoz reánk ez óra? győzelmet vagy veszteséget? De győzzünk bár vagy veszítsünk, én Szeged népére mindenesetre számolok. A népre minden esetben szükségünk lesz; ha győzünk, hogy a győzelem gyümölcseit learassa; ha vesztünk, hogy a veszteséget győzelemmé változtassa. Tehát e fontos órában, e mondhatatlanul fontos pillanatban kérdem: találkozik-e egy fia a hazának, találkozik-e egy polgára e városnak, ki hazája szabadságáért vérét, életét feláldozni kész nem volna? [A nép egyhangúlag: Nem!] [2.2.] Esküszöm a mindenható Istenre, ki védi az igazságot és a hitszegő árulót megbünteti, esküszöm, hogy hazánk szabadságából egy hajszálnyit utolsó csepp véremig elraboltatni nem engedek; esküszöm, hogy hazánkat védeni fogom, míg karomat fölemelhetem. A magyarok Istene úgy segéljen és áldjon meg engemet! [A nép e szavakat lefödött fővel s fölemelt kezekkel lelkesülve mondotta el a szónok után.] [2.3.] Hajdan, midőn a hazát veszély fenyegette, hős apáink véres kardot hordoztak körül az országban, s ennek láttára, mint sasok repültek a harcmezőre a vitéz magyarok. Én, látván a haza jelen veszedelmét, zászlót ragadtam a kezembe, s megesküdtem, hogy addig nem nyugszom, szegény fejemet nyugalomra nem hajtom, míg az elárult haza fiait szabadságának megmentésére, annak árulói ellen zászlóm alá nem gyűjtöm. De most, miután Szeged népének lelkesedését látom, bízvást összehajtom e zászlót, e zászló nem enyém többé, én Szeged zászlója alá állok. És én bízom a magyarok Istenében, bízom Szeged népének lelkesedésében, hogy kevés idő múlva mentve lesz a hon; ha pedig a hadi szerencse kevésbé mosolyogna fegyverünkre, ha netán a végrehajtó hatalmat az ármány a fővárosból kiszorítaná, azon esetre Szegedet oly pontnak tekintem, melyről a haza szabadságát, a nemzet függetlenségét megmenteni erősen hiszem. [3.1.] Szegediek! Testvériség köt össze bennünket. Nincs nemes és nemtelen többé: egy hazának fiai, polgárai, testvérek vagyunk mindnyájan. Tehát testvérileg összetartva ragadjunk fegyvert az árulók ellen, legyünk készen hazánk oltalmára. [3.2.] Testvérek! Ha úgy jöttem volna e városba, mint valamilyen rendkívüli örömnek, boldogságnak hírnöke, kívánhattam volna talán töletek koszorúkat; de miután a végre siettem körötökbe, hogy benneteket fegyverre, a haza megmentésére hívjalak föl, azon virágkoszorúkat, melyeket lelkes hölgyeitek utamba elhintettek, nem tekinthetem másképp, mint előjeléül azon gyözelemnek, melyet a haza ellenségein nemsokára kivívandunk. [3.3.] Egész életem küzdés és szenvedés vala; de e pillanatban jutalmazva érzem magamat ám pihenni nem fogok, árva fejemet nyugalomra nem hajtom, míg el nem mondhatom az írás ama szavait: Most bocsásd el, uram! szolgádat, mert láták szemeim hazám szabadságát, boldogságát megmentve! Keblem tele érzéssel, még sok mondanivalóm volna hozzátok; de az érzés elfojtja ajkamon a szót. Különben egypár napig körötökben szándékozván maradni, még lesz alkalmam hozzátok bővebben szólani. De most nézzétek soha nem sírtam és könnyezek. (Kossuth Lajos)

4 8. A tudományos és a hivatalos stílus sajátosságai Feladat: Határozza meg, mely stílusrétegbe tartoznak az alábbi szövegek! Bizonyítsa állítását szövegből vett példákkal! 1. I D É Z É S A beérkezett kérelem alapján a bíróság...férj és...feleség házassági ügyében a házastársakat meghallgatásuk és kibékítésük megkísérlése végett azzal idézi meg, hogy...évi...hó...napján...órakor a bíróság elött (...számú teremben) személyesen jelenjen meg. A meghallgatáson csak a házastársak lehetnek jelen. Az eljárás nem része a házassági bontópernek, az ott elhangzottak egyik fél hátrányára sem szolgálhatnak. Figyelmezteti a bíróság a meghallgatást kérőt, hogy ha a fenti időpontban nem jelenik meg, az eljárást meg kell szüntetni (1952. évi III. tv /3/ bekezdése). Az elmulasztott határnaptól számított 15 napon túl igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak később szünt meg (1952. évi III. tv /2/ bekezdése). A házasság felbontása iránti per csak akkor indítható, ha a meghallgatást a bíróság befejezetté nyilvánítja....napján...sk. bíró titkár 2. A generatív nyelvelméletnek két alapvető célkitűzése van. Az egyik a nyelvelsajátítással függ össze. Ismert megfigyelés, hogy a gyermek minden nagyobb nehézség nélkül sikerrel képes elsajátítani anyanyelvét. A nyelvelsajátítás kreatív abban az értelemben, hogy benne az utánzás csak másodlagos szerepet tölt be. A nyelvelsajátítás folyamán a bennünk lévő nyelvi képességet (faculté de langage-t) fejlesztjük ki. Ez nem lenne lehetséges, ha a nyelvnek nem lenne valamilyen szabályrendszere, amelyet a nyelvi képesség kifejlesztésekor elsajátítunk. A generatív nyelvelmélet alapvető törekvése, hogy ezt a szabályrendszert explicitté tegye. Szabályt megállapítani viszont csak úgy lehet, ha nemcsak azt tudjuk, hogy mi lehetséges, hanem azt is, hogy mi nem. Ezt pedig csupán abból, hogy nincs rá adatunk, nem tudhatjuk. A szabályrendszer megalkotására való törekvésnek tehát közvetlen következményei vannak az adatok gyűjtésére és értékelésére vonatkozóan. Ugyanakkor ez azt is mutatja, hogy a generatív nyelvelmélet egyik alapvető problémáját a nyelv szabályrendszerének kimutathatósága, megállapítása és érvényességi körének tisztázása jelenti. Ami a lényeget illeti, az emberi nyelvek a nyelvelsajátítás szempontjából egységesen viselkednek. Ugyanakkor azonban tapasztalati tény az emberi nyelvek nagymértékű változatossága. Ez a látszólagos ellentmondás csak úgy oldható fel, ha feltételezzük, hogy az egyes nyelvek lényegében ugyanazokat az eszközöket használják, de hihetetlenül sokféle

5 kombinációban. Ebből következik a generatív grammatika másik célkitűzése: a nyelvtudomány feladata, hogy ebben a nagy változatosságban kimutassa azt, ami univerzális. Az univerzális grammatika az emberi nyelvre jellemző univerzális tulajdonságokat tartalmazza. Ebből most már természetszerűleg következik a generatív grammatika második alapproblémája: tisztáznia kell az egyes nyelvek grammatikája és az univerzális grammatika közötti viszonyt. 9. A publicisztikai és az irodalmi stílus sajátosságai Feladat: Határozza meg, mely stílusrétegbe tartoznak az alábbi szövegek! Bizonyítsa állítását szövegből vett példákkal! 1. Elhull a virág, eliramlik az élet Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide! Ki most fejedet kebelemre tevéd le, Holnap nem omolsz-e sirom fölibe? Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre Könnyezve borítasz-e szemfödelet? S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, Hogy elhagyod érte az én nevemet? (Petőfi Sándor: Szeptember végén) 2. Múzeumok majálisa - Száz múzeum mutatkozik be a hétvégén Az idén is megrendezi a Múzeumok majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM): szombaton és vasárnap csaknem 100 közgyűjtemény mutatkozik be a Múzeumkertben, ahol koncerteket, tárlatvezetéseket, interaktív játékokat is tartanak. A rendezvény amely megújult külsővel és tartalommal, bővebb programkínálattal várja a látogatókat szeretné felhívni a figyelmet a múzeumok társadalmi hasznosságára. Céljuk, hogy megmutassák, hogy a múzeumok nemcsak szórakoztatnak, de a tudomány és a művészet szeretetére is nevelnek hangzott el az eseményt beharangozó szerdai budapesti sajtótájékoztatón. A múzeum a jelenről és a jövőről beszél a múlt segítségével mondta Csorba László, a MNM főigazgatója. Hozzátette: amikor a modern múzeum szórakoztat, azt is mindig tudományos alapon teszi, ez különbözteti meg a szórakoztatás egyéb fajtáitól. A Múzeumok majálisa is azért más, mert itt közben a tudomány muzsikál a háttérben fogalmazott. A tudás, amelyet évszázadok nemzedékei halmoztak fel, a tárgyakban rejlő kincs az, ami a múzeumokban megjelenik. A múzeumok majálisának az a feladata, hogy ezt a kincset hozza közel mindenkihez fogalmazott.

6 Cseri Miklós, az ICOM (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa) Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke felidézte: 1977 óta rendezi meg a szervezet a múzeumi világnapot. Fontos, hogy a múzeumok a gyorsan változó világban képesek legyenek új feladatokkal szembesülni, és alkotó közösségeik révén a társadalmi felelősségvállalás, megújulás programjában is részt vállalni hangsúlyozta. 10. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és beszéd funkciói Feladat: Foglalja össze, milyen feltételek teljesülése szükséges egy néhány mondatnyi összefüggő szöveg létrehozásához és elhangzásához!

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő

1. A kohézió. A szövegösszetartó erő A szövegösszetartó erő 1. A kohézió A szöveg legfontosabb sajátossága a szövegelemek összekapcsoltsága = szövegösszetartó erő = szövegkohézió. A szöveg egészére ható összetartó erőt globális kohéziónak

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

A VIGILIA BESZÉLGETÉSE 10. BESZÉLGETÉS Horányi Özsébbel:Layout 1 2010.02.15. 13:27 Page 213 (Black/Black plate) LUKÁCS LÁSZÓ Régebben a kultúráról mint műveltségről beszéltünk. Azt mondtuk a gyermekeinknek meg magunknak is,

Részletesebben

A Protestáns Téka ára: 170 Ft

A Protestáns Téka ára: 170 Ft Impresszum A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának diákújsága II. évfolyam 8. szám, 2007. december. Megjelenik évente 8 alkalommal: február, március, április, május, szeptember, október,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen

Részletesebben

Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon

Jézus él! Miről olvashatsz? Kedves Olvasó! A LÉNYEG A Szent Szellem keresztség. A Pünkösdi mozgalom Magyarországon Jézus él! A Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet kiadványa 2013. FEBRUÁR Kedves Olvasó! Gyülekezetünkben véget ért a lassan hagyománnyá váló év eleji böjti időszak. Soha nem szánták még magukat ennyien oda közülünk

Részletesebben

A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI

A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI DR. SZELÉNYI ÖDÖN A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI GENIUS KÖNYVKIADÓ R. T. BUDAPEST, 1922. Jókai nyomda rt. Budapest 1. Nevelés és neveléstan. A nevelés szükségessége. Munkánkat nem kezdjük a nevelés fogalmának

Részletesebben

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében

Dr. Jean Rudolf Zürcher. Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Dr. Jean Rudolf Zürcher Jézus Krisztus a Jelenések könyvében Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak Boldog Élet Alapítvány

Részletesebben

Bodrogai Dóra. A két főszereplő közötti kapcsolat dinamikája Szabó Magda Az ajtó című regényében és ennek filmadaptációjában

Bodrogai Dóra. A két főszereplő közötti kapcsolat dinamikája Szabó Magda Az ajtó című regényében és ennek filmadaptációjában Bodrogai Dóra A két főszereplő közötti kapcsolat dinamikája Szabó Magda Az ajtó című regényében és ennek filmadaptációjában Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Az adaptáció... 5 3. A két főszereplő jellemzése...

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

IV. évf. 2. szám 2009. október

IV. évf. 2. szám 2009. október IV. évf. 2. szám 2009. október Októberben... Októberi gondolatok Ha megkérdeznénk, hogy ti mit tudtok október 23-áról és annak jelentőségéről, a többség azt felelné, semmit vagy nem sokat. A jobban értesültek

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011 KÖSZÖNTŐ Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Az idei tábor is, ahogy már megszokott, esővel kezdődött, de 135 csillogó szemű, és mosolygós fiatal indult útnak Gyomaendrődről, és talán a mosolyuktól

Részletesebben

Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11)

Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11) . Keresztyén lap. Megjelenik Marosvásárhelyen, Romániában Cuvântul Biruinţei. Ziar creştin, în limba maghiară, apare în Tîrgu Mureş, România The overcomer word. Christian newspaper, in hungarian language

Részletesebben

Orbán Viktor előadása a "Remény és keresztényi válasz a válságra" című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17.

Orbán Viktor előadása a Remény és keresztényi válasz a válságra című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17. Orbán Viktor előadása a "Remény és keresztényi válasz a válságra" című katolikus konferencián Madrid, 2012. november 17. Tisztelt Kongresszus! Mélyen tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Először is hadd

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913.

(Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. Rudolf Steiner Eleven kölcsönhatás élők és holtak között (Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten) Bergen, 1o. Oktober 1913. A legszívélyesebben köszönöm az Önök képviselőjének épp az

Részletesebben

Mondom, eretnek vagyok...

Mondom, eretnek vagyok... riport Mondom, eretnek vagyok... Kovács Andrásnéval beszélget Kaposi László 1. rész Úgy tudom, Rozika, hogy nyugdíjban vagy... Elvileg igen. Biztos, hogy aktív nyugdíjas vagy. El nem tudom képzelni, hogy

Részletesebben