Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje"

Átírás

1 Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLAI HÁZIREND A HÁZIREND célja ) A gyermek, tanuló távolmaradásának igazolására vonatkozó előírások 4. a) Mulasztás igazolása.. 4. b) Igazolatlan mulasztás.. 4. c) Késés 5. 2.) A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések.. 5. a) Étkezési térítési díj. 5. b) Hiányzó tanulók étkezésének lemondása.. 5. c) Díjkedvezmény, a visszafizetés rendje ) A tanuló által előállított termék vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 6. 4.) A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának rendje és formái 6. a) Véleménynyilvánítás.. 6. b) A tanulók tájékoztatása 7. 5.) A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 7. a) A tanulók jutalmazásának elvei 7. b) Tanév közben adományozható jutalmak, elismerések. 8. c) A tanévzáró ünnepélyen átadásra kerülő díjak, elismerések 8. 6.) A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 8 a) Fegyelmi vétségek. 8. b) Fegyelmező intézkedési formák. 9. c) Kártérítés fizetése 9. d) Fegyelmezési elvek ) Az osztályozó vizsga követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák 10. a) Osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga b) Javító vizsga 10. c) Tanulmányok alatti vizsga ) A tanítási órák, foglalkozások rendje, a csengetési rend a) Tanítási órák közötti szünetek csengetési rendje 12. b) Az iskolai tanulói munkarend c) Az ellenőrző könyv d) Köszönés. 12. e) Étkezés. 13 f) A hetesek kötelességei g) Tanórai és egyéb foglalkozások rendje h) Napközis és tanulószobai csoportok munkarendje i) Egyéb tanórán kívüli foglalkozások 14. j) Ügyelet ) A tanulók tantárgyválasztásával, kapcsolatos eljárási kérdések ) Elektronikus napló ) Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai használatának rendje ) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, a gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ) Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok ) Az iskola által elvárt tanulói magatartás 20. 1

3 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje A nevelési év rendje Az óvoda nyitva tartása A gyermekek érkezésének és távozásának rendje Az óvodai étkezés rendje Az óvoda hagyományos rendezvényei A katolikus óvoda erkölcsi, hitéleti elvárásai Gyermekvédelem és baleset megelőzés A gyermek célszerű öltözete A gyermek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről A házirend nyilvánossága 25. Záró rendelkezések

4 A HÁZIREND célja Az óvodai és iskolai közösségi élet szabályait a HÁZIREND írja le. Ezek a szabályok akkor helyénvalók, ha betarthatók, ha betartásuk szükséges és hasznos a közösség minden tagja számára: minden gyermeknek, szülőnek, az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda valamennyi alkalmazottjának. A szabályok betartása mindenkinek kötelező, ám abban az átmeneti időben, amíg világi és egyházi beiskolázású csoportok, osztályok élnek és tanulnak együtt, osztályonként eltérő lehet a tanterem rendje, a hetesek feladatköre, a köszönés és az étkezés, a kötelezően elvárt, elvárható öltözék, viselkedés és magatartás az intézményben és azon kívül. E házirend keretszabályokat, javaslatokat tartalmaz ott, ahol ezt az átmeneti időszak indokolja. E területeken tanévenként kell a részletszabályokat megalkotni. A cél az, hogy az egymás iránti türelem és megértés eredményeként, a jó példa terjedése révén jussunk egyre közelebb ahhoz a házirendhez, melynek szabályai mindenki számára vállalhatók, betarthatók és betartathatók. A HÁZIREND jogszabályi alapja évi CXC tv. a Nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Pedagógiai Programja Az intézmény általános jellemzői Az intézmény neve: Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosítója: Székhelye: 5900 Orosháza, Eötvös tér 2. Telephelye: 5900 Orosháza, Előd u. 15. Elérhetőségei: o Óvodai telefon: 06-68/ o Iskolai telefon: 06-68/ o Fax az iskolában: 06-68/ o o Óvoda: o Iskola: o Weblap: eotvosoh.hu A működés kezdete: szeptember 1. Az intézmény alapítója a Szeged-Csanádi Egyházmegye és megbízása alapján a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság SzeGeKIF (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) gyakorolja a fenntartói jogokat. 3

5 1. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások a. Mulasztás igazolása 1. A szülő előzetes kérése vagy a sportszakosztályok hivatalos kikérője alapján a tanuló a. az osztályfőnök engedélyével három napig terjedően, b. az igazgató engedélyével három napot meghaladóan mulaszthat. 2. Az engedély megadásának feltétele, hogy a kérelmező kötelezettséget vállaljon a mulasztás alatt elmaradt tanulnivalók pótlására, pótoltatására. Bukásra álló, rossz magatartású, hanyag szorgalmú tanuló részére előzetes engedély nem adható. 3. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak alapos indokkal maradhat távol az iskolától. A szülőket a tanév első szülői értekezletén kell tájékoztatni arról, mi tekinthető alapos indoknak. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt napon belül igazolhatja hiányzását. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A szülő 1 tanévben legfeljebb 3 mulasztott napot igazolhat. 4. A továbbtanulás előtt álló 8. osztályos tanulók a szülő előzetes kérésére, az osztályfőnök engedélyével, két alkalommal vehetnek részt a középiskolák által szervezett nyílt napokon. 5. Nyelvvizsga esetén a vizsgázót a szóbeli és az írásbeli vizsgára egy-egy nap felkészülési idő illeti meg 6. Legalább 3 órát igénybevevő verseny esetén a tanulókat kísérő szervező kikérésére a versenyzőnek 1 nap mulasztást engedélyezhet az osztályfőnök. b. Igazolatlan mulasztás 1. Ha a tanuló távolmaradását az előírt határidő alatt nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 2. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az intézmény vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 3. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. 4. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az intézmény vezetője haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 4

6 5. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 6. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. 7. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 8. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. c. Késés Ha a tanuló az első tanítási óra kezdetéig nem érkezik meg az iskolába, az osztályfőnök a távollétet bejegyzi a naplóba. Miután a tanuló megérkezett, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a késés időtartamát. Amennyiben a késések együttes időtartama eléri a 45 percet, azt igazolt vagy igazolatlan óraként kell összesíteni. 2. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések a. Étkezési térítési díj 1. Az iskolában a tanulók napi egyszeri (ebéd), vagy háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. 2. Az étkezési térítési díjat havonta előre, a szülői szervezettel egyeztetetett, az intézmény honlapján és a helyben szokásos módon közzétett időben az iskolatitkárnál kell befizetni. 3. A kedvezményre jogosító igazolásokat januárban és szeptemberben kell leadni az iskolatitkárnak. Amennyiben az igazolás tanév közben jár le, a szülőnek a lejárat napja előtt kell gondoskodni új igazolás benyújtásáról. Érvényes igazolás hiányában a gyermek részére teljes áron kell az étkezést számlázni. b. Hiányzó tanulók étkezésének lemondása 1. A hiányzó tanulók étkezését reggel 8.00 óráig kell lemondani az iskolatitkárnál személyesen, írásban vagy a 06-68/ telefonszámon. A lemondás a bejelentést követő naptól lép érvénybe és a bejelentésben előre jelzett időtartamra terjed ki. Azokon a napokon, amikor a gyermek valamilyen okból hiányzik az iskolából, de az étkezést nem mondták le, az ebéd ételhordóban hazavihető vagy az ebédlőben elfogyasztható. 5

7 2. A hiányzó tanulókra vonatkozó lemondási kötelezettség a kedvezménnyel étkezőkre is vonatkozik, ennek figyelemmel kisérése az osztályfőnök és az iskolatitkár egyeztetett feladata. 3. Az osztályfőnök minden tanítási napon 8.00 és 8.50 között eljuttatja a naplót az iskolatitkárhoz, aki az osztályfőnök által rögzített hiányzási adatokat az étkezés-nyilvántartásba másolja. c. Díjkedvezmény, a visszafizetés rendje 1. A gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek ingyenes étkezésre jogosultak. A három vagy több gyermekes, valamint a felemelt családi pótlékban részesülő családok gyermekei 50 % kedvezményre jogosultak. 2. Az étkezés a hónap végével kerül elszámolásra. A lemondott étkezés a következő hónapban kerül jóváírásra. Amennyiben a jóváírás nem lehetséges, pénzbeli visszatérítésre kerül sor. 3. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 1. Az intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan birtokába került terméknek és dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítése során, feltéve, hogy a termék vagy dolog elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. 2. Az iskola a birtokában lévő terméket és dolgot legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor a tanulónak kérelmére térítési díj nélkül tulajdonba adhatja. A tanuló kérelmének elutasítása ellen fellebbezésnek van helye. A másodfokú döntés elbírálója az iskola szülői szervezete. 4. A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje és formái, a. Véleménynyilvánítás 1. A diákközösség véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelésioktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 2. Az iskolai diákközösség véleményét a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével ki kell kérni: egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról, a házirendről, annak elfogadása előtt, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításáról, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításáról, a szabadidős programokról, 6

8 minden olyan esetben, amikor azt a diákönkormányzat vagy tanulók nagyobb csoportja kezdeményezi. b. A tanulók tájékoztatása 1. A tanulóknak 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk az általuk feltett kérdésre. Írásbeli kérdésre írásban, szóbeli kérdésre szóban vagy írásban kell válaszolni. 2. A tanulókat az osztályfőnök tájékoztatja a véleménynyilvánítás és javaslattétel módjáról, a Diákönkormányzat és képviselet rendjéről. 3. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai Diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója, levezetéséért a Diákönkormányzatot segítő nevelő a felelős. 5. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái, a. A tanulók jutalmazásának elvei A jutalmazás, elismerés és kitüntetés alapja a fenntartónk által képviselt, intézményünk által közvetített és elvárt közösségi értékrend. A figyelmes, segítőkész gyermek dicséretet érdemel, a szorgalmas kitartó munkavégzést jutalmazni, bátorítani kell, a PÉLDAKÉPEK közismertséget kitüntetést kell, hogy kapjanak. A közösség által elért eredmény magasabb rendű, mint a formailag azonos kategóriába sorolható egyéni teljesítmény. A jutalmazás és elismerés célja kettős: a kimagasló eredményt elérő személyek megbecsülése és a példaértékű teljesítmény megismertetése. Jutalom és elismerés csak olyan személynek adható, aki egyben példaképül is állítható. Azt a tanulót, aki: példamutató magatartást tanúsít, kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, önzetlenül segít, értékes, hasznos munkát végez mások érdekében, tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, bemutatókon sikeresen szerepel, hetesi, ügyeletesi feladatait, közösségi megbízatásait példamutatóan teljesíti, hozzájárul az intézmény jó hírének megőrzéséhez, növeléséhez, dicséretben, jutalomban, elismerésben kell részesíteni! b. Tanév közben adományozható jutalmak, elismerések: szaktanári dicséret, napközis nevelői dicséret, osztályfőnöki dicséret, tárgyjutalom, serleg, érem igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret az iskola közössége előtti elismerés azoknak, AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK. 7

9 Tanév közben a szaktanár, az osztályfőnök, a napközis nevelő, a munkaközösségvezető, az igazgató és az intézmény különböző pedagógusközösségei a fentiek alapján maguk döntenek arról, hogy milyen dicséretet, elismerést és jutalmat adományoznak saját hatáskörükben, és milyen kitüntetés, elismerés és jutalom adományozására tesznek javaslatot. A tanév közben adományozott elismeréseket az adományozó tartja nyilván. c. A tanévzáró ünnepélyen átadásra kerülő díjak, elismerések 1. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító, kiemelkedő tanulmányi sport és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén nevelő-testületi dicséretben, oklevélben, tárgyjutalomban részesülnek. A dicséretet be kell jegyezni a bizonyítványba. 2. A ballagó diákok nyolcévi munkáját értékelni kell, ennek alapján lehet a tanévzáró ünnepélyen az osztályfőnök javaslatára egyéni vagy közösségi elismerést, jutalmat átadni. 3. Az ÉV TANULÓJA címet évfolyamonként egy tanuló kapja, az, aki az adott évfolyamon a legjobb tanulmányi eredményt érte el. Holtverseny esetén azé az elismerés, aki magatartásával, szorgalmával, iskolán kívüli eredményeivel az évfolyamon tanító pedagógusok többségének véleménye alapján leginkább kiemelkedik évfolyamtársai közül. 4. A JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ díj adományozására a Sportiskola vezetője az osztályfőnökök egyetértésével tesz javaslatot oly módon, hogy a tanév során kiemelkedő sporteredményt elért tanulókat tanulmányi eredményük figyelembevételével rangsorba rendezi. Az évente adományozható díjak számáról az intézményvezető javaslatára a nevelőtestület többségének szavazata dönt. 5. Az EÖTVÖS DIJ évente egy tanulónak adományozható. Az kapja, aki a nevelőtestület és iskolatársai véleménye alapján tanulmányi és közösségért végzett munkájával, iskolán kívüli eredményeivel leginkább rászolgál tanuló- és pedagógusközösség elismerésére, tiszteletére. A jelölés módjáról és a díj odaítélésének eljárásrendjéről az igazgató javaslata alapján a nevelőtestület hoz döntést, legkésőbb a tanévzáró ünnepély előtt 30 nappal. A javaslatot benyújtás előtt a diákönkormányzattal véleményeztetni kell. 6. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei a. Fegyelmi vétségek Fegyelmi vétség: felszerelés, ellenőrző, házi feladat hiánya, ápolatlan külső, hivalkodó öltözködés, megbotránkoztató magatartás, beszéd, bármely szerencsejáték űzése, árusítása, tanulmányi kötelezettségek elhanyagolása, a házirend előírásainak megszegése, igazolatlan mulasztás, mindazon tevékenység, amely sérti az intézmény vagy fenntartója jó hírét, 8

10 mobiltelefon használata tanítási órán. Súlyos kötelezettségszegés: agresszió, fenyegetés, zsarolás, tanulótárs testi- épségének megsértése, fegyver, fegyvernek minősülő eszköz birtoklása, tanulótárs szüleinek, nemzetiségének, vallásának megsértése, szándékos károkozás, egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása, nevelők, alkalmazottak, vendégek emberi méltóságának megsértése, mindazon cselekmény, amely a jogszabályok szerint szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül. b. Fegyelmező intézkedési formák A tanulót elmarasztaló, osztályfőnökének címzett intézkedések: ügyeletes, nevelőtanár szaktanár szóbeli és írásbeli figyelmeztetése. A tanulót elmarasztaló, szülőnek címzett, írásbeli intézkedések: osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, megrovás, eltiltás nem kötelező foglalkozások látogatásától, iskolai kedvezmények megvonása, igazgatói figyelmeztetés, intő, megrovás, tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás, áthelyezés másik osztályba. Gyermekvédelmi, hatósági intézkedés kezdeményezése Eltanácsolás az iskolából A tanuló súlyos kötelezettségszegése esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárás indítható. Az eljárás lefolytatásakor a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt eljárásrendhez kell igazodni. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A döntést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. c. Kártérítés fizetése A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló gondviselője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a károkozáskor felvett jegyzőkönyv alapján az intézmény igazgatója határozza meg. d. Fegyelmezési elvek A fegyelmezés akkor helyénvaló nevelési eszköz, ha a vétség, helytelen voltának felismerésére készteti és újabb vétségtől visszatartja a büntetéssel sújtott tanulót. Büntetéskor figyelembe kell venni a kötelezettség megszegésének, a szabályok megsértésének mértékét, a cselekménynek a tanuló szűkebb, vagy tágabb környezetére gyakorolt hatását. A büntetés nem lehet megalázó és megtorló jellegű. A testi fenyítés alkalmazása tilos. A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elvét kell érvényesíteni, ettől csak kivételesen indokolt esetben lehet a vétség súlyosságát figyelembe véve eltérni. 9

11 7. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje a. Osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga 1. A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, a törvényben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 3. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 4. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 5. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. 6. Az osztályozó, különbözeti és pótló vizsgára az intézmény vezetőjénél jelentkezhet a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő, gondviselő. A vizsga időpontját az intézmény vezetője határozza meg. b. Javító vizsga Javítóvizsgát tehet a vizsgázó ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A javítóvizsgákat az éves munkatervben meghatározott időpontokban, augusztus között kell megtartani. c. Tanulmányok alatti vizsga 1. A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény Pedagógiai Programja határozza meg. 10

12 2. Javító vizsgára utasított tanuló gondviselője a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a vizsgát a tanuló független vizsgabizottság előtt tegye le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 3. A tanuló félévi bizonyítványáról a szülőt félévi értesítőben kell tájékoztatni. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell tüntetni. 4. Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. 5. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. 6. Ha a tanuló a szülő kérelme alapján a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és az intézmény vezetőjének megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az intézmény vezetője megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt. 7. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló kötelességeiről és jogairól. A magántanuló az intézményvezető előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. 8. Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. 9. Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 10. Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 11

13 8. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend a. Tanítási órák közötti szünetek csengetési rendje: 1. szünet 8:45 8:55 2. szünet 9: szünet 10: szünet 11:40 11:50 5. szünet Jelző csengő szól ¾ 8-kor, tanítási óra kezdete előtt 5 perccel és tanítási óra vége előtt 5 perccel. Tízórai-szünet. A tanulók tízórai szünete ig tart. Az osztályok a tantermükben, fogyasztják el a tízórait. Az ebédidő től óráig tart. Ebédidőben és között nem szervezhető kötelező elfoglaltság a tanulók részére. Az iskolában engedéllyel tartózkodó tanulók vagy a szabadidős programok közül választanak, vagy a pedagógiai felügyeletet veszik igénybe.. b. Az iskolai tanulói munkarend Érkezés az iskolába: között 1-6. tanítási órák: között órarend szerint. Egész napos nevelés az 1-2. évfolyamon között órarend szerint. Szabadidős program és ügyelet: ig a heti szabadidőterv szerint. Tanulószoba és napközi-otthoni nevelés: között órarend szerint, ezen belül kötelező tanulási idő között. Kötelező tanulási idő alól csak az osztályfőnök egyetértésével adható felmentés. Az intézményvezető feladata, hogy 7.00 és között a szükséges létszámú pedagógus iskolai jelenlétét biztosítsa. Az osztályfőnök feladata az osztály rendjének kialakítása: annak megszervezése és ellenőrzése, hogy minden tanuló felügyelete biztosított legyen az intézménybe lépéstől a hazaindulásig. A tanuló az iskolában csak osztályfőnöke tudtával és engedélyével, az általa előírt pedagógiai felügyelet keretei között tartózkodhat. c. Az ellenőrző könyv Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv. Az ellenőrző könyv okmány, bejegyzéseit csak tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási órán köteles magánál tartani. Az ellenőrző használatának rendjét az osztályfőnök határozza meg és azt az első osztályfőnöki órán írásban közli a tanulóval, szülővel. d. Köszönés Az iskolába érkező és onnan távozó tanuló köszön előre, társai és a felnőttek fogadják köszöntését az osztályban kialakult rend szerint. Nap közben az osztályfőnök útmutatása szerint adják meg a tiszteletet a tanulótársaknak és a felnőtteknek. 12

14 e. Étkezés Az iskolai étkezés részletes szabályait az alábbi javaslatból kiindulva határozza meg az osztályfőnök, majd kihelyezi azt az osztály hirdetőtáblájára: Javaslat az étkezés rendjére A tanulók tízóraijukat a második szünetben, a tanteremben ülve, kulturált körülmények között fogyasszák el! Tanítási órákra étel, ital nem vihető be! Az iskolában ebédelő tanulók az ebédelési rendnek megfelelően, tanári felügyelet mellett, táska és kabát nélkül mennek az ebédlőbe. Holmijukat a szekrényükben hagyják. Az ügyeletes tanár gondoskodik a kulturált étkezés feltételeinek biztosításáról. Az iskolabüfé rendjéről a büfé vezetője gondoskodik. Az ebédet megelőző és azt követő kötelező foglalkozások között legalább 30 perc ebédidőt kell a tanuló részére biztosítani. f. A hetesek kötelességei A hetesek kötelességeit a tanév első osztályfőnöki óráján az osztályfőnök határozza meg az alábbi javaslat figyelembe vételével, majd kihelyezi azt az osztály hirdetőtáblájára. Javaslat a hetesek kötelességeinek összeállításához A két hetes feladatát megosztva teljesíti. Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a tiszta, kultúrált környezetet. Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig, ha felnőtt intézkedésére van szükség, értesítik a terem felelősét, az osztályfőnököt vagy az ügyeletes tanárt. Minden óra előtt tájékozódnak arról, hogy társaik elhozták-e felszerelésüket és ellenőrző könyvüket, a hiányt jelentik az órát tartó tanárnak. Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges rendellenességeket. Felírják a táblára a dátumot, az óraszámot és a hiányzók nevét. Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát. Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. Távozáskor leoltják a világítást, az utolsó óra után bezárják az ablakot. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. g. Tanórai és egyéb foglalkozások rendje Tanítási órák csengetési rendje: 0. óra 7:00 7:45 1.óra 8:00 8:45 2. óra 8:55 9:40 3. óra :45 4.óra 10:55 11:40 5. óra 11:50 12:35 6. óra 12:45 13:30 ebédszünet 7. óra 14:00 14:45 8. óra 14:55 15:40 13

15 A tanítási óra, az óratervben előírt foglalkozás rendjéért az azt tartó pedagógus felel. A tanrend szerinti órák, foglalkozások zavarása tilos. Sem külső személy sem a foglalkozás résztvevője nem akadályozhatja, nem zavarhatja az iskolában folyó pedagógiai tevékenységet. Rövidített órák rendkívüli tanítási időben 1.óra 8:00 8:40 2. óra 8:50 9:30 3. óra 9:40 10:20 4.óra 10:30 11:10 5.óra 11:20 12:00 Rendkívüli tanítási időt követően óra között kerül sor az ebédeltetésre, és a szülői igényekhez igazodóan kell ügyeletet biztosítani. A sportiskolai óratervet a sportiskola vezetője állítja össze az iskolai óratervvel egyidejűleg. Az öltözők rendjéért az órát tartó nevelő a felelős. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. h. Napközis és tanulószobai csoportok munkarendje A napközis és tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és 16 óráig tartanak. A és közötti kötelező tanulási idő védettségére a tanórákkal megegyező előírások vonatkoznak. Kötelező tanulási idő alatt a tanulók csak a napközis nevelő engedélyével és az osztályfőnök hozzájárulásával vehetnek részt tanórán kívüli foglalkozásokon. A napközis és tanulószobai felvételről a szülő kérelme és az osztályfőnök javaslata alapján az intézményvezető dönt. A tanulókat a csoportszobában kifüggesztett időpontokban lehet elvinni. A pedagógus csak a szülő előzetes írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket. A napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján lehet eltávozni. i. Egyéb tanórán kívüli foglalkozások A tehetségfejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes, a tanév elején történik, egy tanévre szól. Az önkéntesen választott tanórán kívüli foglalkozások látogatása alól a bukásra álló, rossz magatartású, hanyag szorgalmú tanulók az osztályfőnök írásbeli határozatával kizárhatók s egyidejűleg egyéni felzárkóztató foglalkozásra kötelezhetők. E határozatról a szülőt és az intézményvezetőt értesíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokat a 0. órában vagy az utolsó tanítási órát követően, a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. 14

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu OM: 036345 Ikt.sz.: 1-2/2015. Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés helye:

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezet... 1.1. Jogszabályi háttér... 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2014. március 3. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos törvényi

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben