Az Interprofesszionális együttműködés elmulasztott lehetősége a gyermek és ifjúságvédelem területén, avagy az iskolai szociális munka hiánya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Interprofesszionális együttműködés elmulasztott lehetősége a gyermek és ifjúságvédelem területén, avagy az iskolai szociális munka hiánya"

Átírás

1 Az Interprofesszionális együttműködés elmulasztott lehetősége a gyermek és ifjúságvédelem területén, avagy az iskolai szociális munka hiánya Magyarországon. Kiss Gabriella

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 3. oldal 2. Amikor a cél ugyanaz mégis az egymást egyébként támogató szakmák egymásnak feszülnek, Kompetenciák meghatározása, interprofesszionális együttműködés fontossága 6. oldal 3. Iskolanővérektől az iskolarendőrökig. Gyermek és ifjúságvédelmi feladat ellátás az oktatási intézményekben. 9. oldal 5. Összegzés, megállapítások. 14 oldal Irodalomjegyzék 2

3 Bevezetés Gyermekszegénység, iskolakerülés, korai iskolaelhagyás, trágár beszéd, erőszak, iskolai erőszak, bántalmazás, korai gyermekvállalás, abortusz, magatartásproblémák, kábítószer, családon belüli erőszak, öngyilkosság, válás, társadalmi kirekesztettség, veszélyeztetettség, anyagi nélkülözés Az elmúlt évtizedben számos válság jelenséggel került szembe a magyar társadalom, napi szinten egyre többen, egyre súlyosabb, mélyebb és összetettebb problémával találják szembe magukat. E súlyos válságban a gyermekeket, fiatalokat érintő problémák száma fokozatosan nő és igen magas számokat mutat. A tünetek az iskolában csapodnak le a legerőteljesebben, mellyel az oktatási intézmények és pedagógusok egyre nehezebben birkóznak meg Folyamatosan nő a magatartászavaros, a speciálisnevelést igénylő gyermekek száma, egyre több a gyermekek ellen és által elkövetett bűncselekmények száma, egyre többet hallunk az iskolai agresszióról, erőszakról, kallódó gyermekekről, gyermekveszélyeztetésről, gyermekszegénységről ben megjelent Unicef vizsgálat alapján hazánkban a gyermeknélkülözési indexe az egyik legmagasabb 31%-os, a relatív szegénység 10,3%-os vagyis minden 10. gyermek relatív szegénységben él. 1 A gyermekeket érintő problémák szerteágazóak, összetettek és nyilvánvaló, hogy a megoldások is komplexitást igényelnek, így az interprofesszionális együttműködés elengedhetetlen a gyermek és ifjúságvédelem területén, mely az iskolai szociálismunka alkalmazásával megvalósítható lenne. Jelenleg a magyarországi oktatási intézmények nagy részében a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat egy az intézményben dolgozó pedagógus látja el, azonban az oktatási intézmények fokozódó és egyre súlyosabb problémákra egyre nehezebben tudnak hatékony megoldásokat nyújtani a pedagógia eszközeivel, leginkább csak a felületi és tüneti kezelés történik meg. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló kormányhatározat 7. pontja a következőket tartalmazza: Kidolgozás: Ki kell dolgozni az iskolai szociális munka rendszerének formáját, valamint be kell vezetni a gyermekjóléti alapszolgáltatások rendszerébe Határidő december 31. Bevezetés: szeptember 1. Sajnos a bevezetés elmaradt. 1 3

4 Érdemes megvizsgálni, hogy milyen előnyökkel járna, ha az oktatási intézményekbe a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat legalább szociálismunkás, de ha lehetséges iskolai szociálismunkás látná el, és ha a pedagógusokon kívül más szakemberek is nagyobb arányban lennének jelen az iskola életében, mellyel megvalósulhatna az interprofesszionális együttműködés annak előnyeivel egyetemben. A téma aktualitása a kormányhatározat és annak elmaradása, a növekvő problémák az oktatási intézményekben valamint a szakma igénye, hiszen az elmúlt években az ország több településén indultak sikeres kezdeményezések, az iskolai szociálismunka, mint szolgáltatás bevezetésére és folytak tárgyalások a minisztériummal a megvalósulásról. A témához kapcsolódóan érdemes kiemelni, hogy a szeptembertől 200 iskolában iskolarendőröket (hivatalos néven bűnmegelőzési tanácsadókat) vezényeltek. Ez jól mutatja az iskolákban jelentkező problémák komolyságát, hiszen prioritást élvezett a cselekvési mezőben a bűnmegelőzés, a rendőri jelenlét. A terepen járva megtapasztalhatjuk, az iskolákban tevékenykedő gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógus küzdelmét, mely véleményem szerint a szociálisszakmai kompetencia hiányából fakadt valamint abból, hogy az iskola, mint egyfajta zárt közösség nehezen nyitott a szakmai együttműködésre. Legtöbbször az iskolában jelentkező problémákat akarják megszüntetni, annak okát nem keresik, az ökoszociális környezettel ritkán lépnek kapcsolatba, megoldási stratégiákat nem tervezettek. A jelentkező és nem kezelt problémák kihatnak az iskolai nevelés, oktatás folyamataira és akadályozták azt. 4

5 Az iskolai szociálismunka, mint új típusú szolgáltatás: Az iskolai szociálismunka, mint új típusú szolgáltatás hatékonyabb eredményeket képes elérni az oktatási intézményekben a gyermek és ifjúságvédelem területén, hiszen a megsokasodott és összetett problémákra a szociálismunka, mint professzionális szakma átfogó jogi, szociális, pszichológia ismeretekkel és képességekkel bír, és egyidejűleg alkalmazza és elismeri interprofesszionális együttműködést, így szakmaközi szakma lévén hatékonyabb és költséghatékony szaktudást tud megjeleníteni az iskolákban. Amikor a cél ugyanaz mégis az egymást egyébként támogató szakmák egymásnak feszülnek: Mi lehet a válasz a halmozottan jelentkező problémákra? Pedagógia, rendvédelem vagy szociálismunka? Véleményem szerint mindegyik és együtt, tehát interprofesszionális együttműködés megjelenése szükséges az oktatási intézményekében. Az interprofesszionális együttműködés a komplex problémákra, komplex testre szabott megoldásokat képes nyújtani, magasabb szintű ellátást biztosít, a szakmaközi együttműködés lévén a csoportdinamika segítségével a tudást és az erőforrásokat megosztja így kevesebb befektetéssel hatékonyabb és biztosabb, eredmények érhetők el. Nézzük, mit tudnak külön-külön az oktatási intézményben megjelenő szakmák: A pedagógia kettős értelemben használt komplex fogalom. Egyrészt a nevelés elmélete, neveléstudomány, másrészt a nevelés gyakorlati megvalósulása jelölésére szolgál. beszélhetünk pedagógiai elméletről és pedagógiai gyakorlatról, amelyek egymással szoros kölcsönhatásban vannak. A pedagógia figyelembe veszi a mindenkori társadalmi elvárásokat, a gazdasági, szociális, politikai, kulturális tényezőket a neveléstudományi kutatások további feladatainak meghatározásánál. 2 2 Readmore:http://www.kislexikon.hu/pedagogia_a.html#ixzz2VSiJwZXW) 5

6 Hétköznapi értelemben a pedagógus fő feladata a tudás és értéket közvetítése és, hogy megtanít tanulni. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent-Györgyi Albert A szociális munka fogalma (tömören) Olyan kettős természetű humán szolgáltatás, ami a személyes gondoskodás mellett, jogi, illetve szociálpolitikai eszközöket is használ. A szociális munkás feladata felvértezni a klienst azzal a képességgel, hogy a változás révén, személyes döntése alapján önállóan oldhassa meg problémáját. 3 Hétköznapi értelemben képessé tesz, segítséget nyújt, a változás előmozdításában ad segítséget az egyén, a család, a közösség (akár az iskolai közösség) életébe. Kompetencia határok: 4 Kompetenciák Pedagógus Iskolai szociális munkás Milyen végzettséggel tölti be a státuszt? Kik a kliensei? Hol nyújtja a szolgáltatásait? Pedagógus Tanulók (elsősorban és közvetve a szülők) Iskolában Szociális munkás, szociálpedagógus Tanulók, szülők, pedagógusok, és az iskolát körülvevő környezet Iskolában, családban, helyi közösségben Mi a tevékenységének célja, Társadalmi pozíciókra, Segíti a diákokat tanulmányi feladata? szerepekre készít fel, tudást és szocializációs sikerek közvetít, kompetenciák kialakítása célja elérésében. 3 (szakmai, személyes) 4 (Jankó Judit VI. SZOCIÁLPEDAGÓGUS AZ ISKOLÁBAN mint célirányos tevékenység a segítő szakmában 2. VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA) 6

7 Melyek a fő tevékenységi formái? Milyen elvek, módszerek alapján dolgozik? Ki alkalmazza? Tudást, ismereteket, értékeket közvetít, Meghatározott képességeket tantervek fejleszt, teljesítményt szerint pedagógiai értékel, minősít módszerekkel Iskola igazgatója dolgozik, a etikai munkáltató kódex (ajánlott) Prevenció Reszocializáció, rehabilitáció Szociális munka elmélete, modellek Speciális szolgáltatások és standardok, Független szervezet etikai (optimális kódex esetben) (kötelező) A fokozottan jelentkező társadalmi problémák jelentősrésze az iskolai intézményekben is manifesztálódik. Csak a pedagógia vagy csak a szociálismunka véleményem szerint nem tudja egyedül megoldani az iskolában jelentkező problémákat, éppen ezért fontosnak tartom az interprofesszionális együttműködés megjelenést minden oktatási intézményben. Az interprofesszionális munka két, vagy több, különböző foglalkozási ághoz tartozó szakma képviselőinek időleges, vagy hosszabb távú vállalkozása, kommunikációja és együttműködése, amelynek során a csoportdinamika jótékony hatása segítségével a közreműködő szakemberek meglévő és megtermelt tudásukat és erőforrásaikat megosztják egymás között egy közösen meghatározott cél/ügy elérése érdekében, közösen meghatározott, eldöntött, szinergikus, kreatív eljárásmódok alkalmazásával. 5 E tekintetben fontos megvizsgálni az iskolarendőr, azaz a bűnmegelőzési tanácsadó feladat, hiszen szeptembertől 200 intézményben álltak munkába. Bűnmegelőzési tanácsadó: A rendőrtisztek a 60 órás képzésen sajátítják el a szükséges jogi ismereteket, a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntető- és szabálysértési eljárási szabályokat, illetve pedagógiai, konfliktuskezelési és kábítószer-megelőzési technikákat. Fő cél: hogy a fiatalok egyre inkább el tudják kerülni, hogy bűncselekmények sértettjévé, illetve elkövetőivé váljanak. A tanácsadók munkájukat a tankerületekkel egyeztetett éves munkaterv alapján az iskolák vezetőivel együttműködve látják el, részt vehetnek osztályfőnöki órán, de akár szülői értekezleten is Kiemelt figyelmet fordítanak a családon belüli erőszakra, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekre, az internet veszélyeire, valamint a közlekedésbiztonságra. A 5 (Budai István Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka. Amivel (talán) már számolunk (Esély 2009/5) 7

8 gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásán kívül, támogatják a már működő rendőrségi iskolaprogramokat is. Tapasztalattal ugyan még nem rendelkezünk, de fontos kiemelni az iskolarendőrök megjelenése kétségtelenül előmozdíthatja az interprofesszionális munka kialakulást az oktatási intézményekben, terheket vehet, le a pedagógusok válláról azonban a szociális szakemberek nem pótolja, hiszen nem rendelkeznek azon szakmai kompetenciákkal melyek a halmozottan hátrányos helyzetű vagy a krízishelyzetbe került gyermekek és családok segítését, re szocializációját szolgálhatnák. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásának egyik főszíntere az oktatási intézményekben zajlik, a feladat megszervezése és irányítása az intézményvezető feladata, mely alapján biztosítania kell, hogy az adott iskolában legyen gyermek és ifjúságvédelmi felelős. Ez a felelős lehet az iskola valamelyik tanára, de lehet pszichológus, szociálismunkás is. Egy 2009 felmérés adati szerint országosan a különböző szakmák megjelenése a következő arányban volt kimutatható az iskolákban: pszichológus 25%, szociálismunkás 6,9%, mentálhigiénés szakembert 14,3%, szociálpedagógus 10,8%. 6 Az adatok azóta sem sokat változtak, láthatjuk, hogy az interprofesszionális együttműködés egyenlőre csekély mértékben jelenik meg a gyermek és ifjúságvédelem területén, holott külön-külön minden szakma célja ugyan az lenne és a tömegesen és egyre súlyosabb problémák sürgető megoldásokat kívánnának. A továbbiakban a gyermek és ifjúságvédelem és az iskolai szociálismunka szakmafejlődésének bemutatásával szeretnék rávilágítani arra, hogy az iskolai szociálismunka országos megjelenésével, mint új típusú szociális szolgáltatás bevezetésével, hogyan valósítható meg az interprofesszionális együtt működés mely egy magasabb szintű ellátást biztosítana a gyermekeknek, családoknak, közösségeknek. 6 (Esély 2010/3 Földes Lannert: Erőszak az iskolában 2009) 8

9 Iskolanővérektől az iskolarendőrökig Gyermek és ifjúságvédelmi feladat ellátás az oktatási intézményekben. Az iskolai szociális munka rövid történelmi áttekintése Magyarországon.7: A gyermek és ifjúságvédelem kezdete, az iskolanővérektől a gyermekvédelmi felelősökig: Az első iskolai szociálismunkások Magyarországon az iskolanővérek testesítették meg az 1930 évek második felétől. Munkájukat tekintve pedagógusok voltak azonban az akkori kor gyermekvédelmi problémáit felismerve, (mely a mai kor problémáihoz kísértetiesen hasonlít iskola elhagyás, teljesítményromlás, családgondozás), a tantestületi munkával összekapcsolva, az iskolai igényekhez igazodva végeztek egyéni esetkezelést, családgondozást az iskolában és a terepen is. A második világháborút követően kialakult az a politikai álláspont, hogy a gyermekvédelem legfőbb képviselője a pedagógia ben a Budapesti oktatási intézményekben az ott dolgozó pedagógusok közül gyermekvédelemi felelősöket neveznek ki ben jelenik meg először nevelési tanácsadókban dolgozó családgondozók munkájában iskolai szociális munka elemei, majd 1975-től bevezetésre kerül a gyermekvédelmi szakfelügyeleti rendszer, amely 1985-ig működik. A nyolcvanas évek közepén indulnak el a családsegítő központok, és kezd el erősödni a szociális munkás identitás. Az itt folyó munka során folyamatos kapcsolatot tartottak az iskolákkal, óvodákkal, ezzel is segítve a gyermekeket, családokat, szülőket, pedagógusokat. A rendszervázás hirtelen és nagy változásokat hozott, a bekövetkezett társadalmi és gazdasági változás hirtelen nagyszámú problémákat hozott; munkanélküliség, elszegényedés, devianciák 7 Bányai Emőke: Gyermekvédelmi szolgáltatások az oktatási, nevelési intézményekben, iskolai szociális munka. In: Ferge Zsuzsa (kut. vez.) Gyerekesély füzetek 1. MTA GYEP Budapest, 2007 Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesületének honlapja 9

10 látványos megjelenése. Ezeket a problémákat az iskolák egyre nehezebben kezelték és mármár az alapfeladat ellátás került veszélybe. Érzékelhető volt, hogy a halmozott problémákat szimplán pedagógiai eszközökkel már nem lehet megoldani, főleg úgy, hogy az LXXIX. törvény akkori szabályai szerint az oktatási intézmény a gyermekvédelmi felelősi státuszt kizárólag csak pedagógus tölthette be heti egy óra kedvezmény és minimális pótlék fejében és nem volt kötelező csak javasolt. Igény jelentkezett a szakszerű szociális szolgáltatás megjelenésére. Erre három féle megoldás született. Továbbra is pedagógusokat alkalmaztak speciális gyermekvédelmi munkakörben, magasabb óraszámban vagy függetlenített gyermekvédelmi felelősként. Belső iskolai szociális munkást alkalmaztak, ez legfőképp az alternatív iskolák vezették be sikerrel. Itt a az oktatási módszerek és pedagógiai programok valamint a jelentkező szükséglet felismerte az interprofesszionális munkában rejlő lehetőségeket ezáltal legitimitást nyert az iskolai szociális munka mint tevékenyég. A harmadik megoldás a külső iskolai szociálismunka alkalmazása volt, melynek egyik háttérintézményei a családsegítők voltak. Kialakult az iskolai szociálismunka hálózata, de jellemzően még mindig a pedagógusok látták el a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat. Amikor a törvény szakfeladattá emeli a gyermek és ifjúságvédelemét és az iskolai szociálismunka szükségként megjelenik: Az XXXI. Gyermekvédelmi törvényváltozásokat hozott az elindult iskolai szociálismunkás hálózata életében és tulajodképpen az önkormányzatok gazdaságai okaiból következve átalakultak gyermekjóléti szolgálattá. Ezzel párhuzamosan az évi LXII. törvény már kötelezővé teszi az iskoláknak félállású gyermekvédelmi felelős alkalmazását, azonban a tapasztalat az mutatta, hogy nem szakembereket, szociálismunkásokat, hanem pedagógusokat foglakoztattak saját belső erőforrásai terhére, a várt eredmények így elmaradtak. Az eredménytelenség okán 2001-ben az ESzCSM gyermekvédelmi főosztályának megbízásából egy kutatást végeztek, melynek eredményei azt igazolták, hogy az iskolák nagy többsége eleget tesz a törvényi kötelezőségének, de legtöbb esetben 93% a gyermekvédelmi felelős az iskola egyik pedagógusa. 8 Szintén 2001-ben az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatala megbízásából országos szociológiai kutatást végzett Diákjogok és pedagógusjogok az iskolában. címmel Ligeti György és Márton Izabella, melyben a 8 Bányai Emőke Gyermekvédelmi szolgáltatások az oktatási, nevelési intézményekben, iskolai szociális munka In: Szolgáltatásokkal a gyermekszegénység ellen (Kut vez: Ferge Zsuzsa) Gyerekesély füzetek 10

11 következő megállapítást tették: Olyan fizetett szociális munkásra van szükség az iskolában, aki nincs függő viszonyban az iskola vezetésétől, adott esetben bérezését sem a fenntartón keresztül kapja. Nem tanít az iskolában, így a diákokkal kizárólag olyan kommunikációs helyzetekben találkozik, amelyekből hiányzik az alárendeltség. Az iskolai szociális munkás feladata a prevenció és a kommunikáció egyaránt. 9 Egy 2003-as háttértanulmányban, mely az OKI Jelentés a közoktatásról 2003 kiadványához készült ez olvasható: A Közoktatási Törvény számos olyan kötelező feladatot ró a közoktatásra, amelyeket nem (vagy nem feltétlenül) az iskoláknak kell ellátniuk. 10 A 2003-as az egészségügyi és szociális országos jelentésben meg is jelenik a rendszer működésével kapcsolatos kritika, mely szerint: Az iskolarendszerben működő, ún. gyermekvédelmi felelősök jelenleg nem integráns részei a gyermekjóléti szolgáltatásnak. Hiányzik az oktatási intézményekben folytatott, elsősorban iskolai szociálismunka, így nem működhet hatékonyan a jelzőrendszer sem. 11 Látható, hogy egyre erősebben jelentkezik az igény a szükséglet az iskolai szociálismunka, mint újszerű szociális szolgáltatás bevezetésére. Az iskolai szociálismunka önálló szakmává vállasának, mint újszerű szociális szolgáltatásnak a kezdete, mely még mindig tart: 2004-re az iskolai szociálismunka is egyre nagyobb teret nyer magának. Egyre több intézmény alkalmaz főállású szociális szakembert, és gyermekjóléti szolgálat és az iskolák közötti interprofesszionális együttműködés is erősödik ben országosan a gyermekjóléti szolgálatok már 14%-ban végeznek iskolai szociálismunkát. 12 Sajnos a szolgáltatás 9 (http://www.oktbiztos.hu/kutatasok/diakjog/dj_13.htm) 10 (A pedagógusok munkáját segítő szakmai szervezetek, Együttműködés a gyermek érdekében, 11 (http://www.eski.hu/new3/adatok/zip_doc/eg-szoc-rendsz.pdf 113 oldal) 12 Bányai Emőke Gyermekvédelmi szolgáltatások az oktatási, nevelési intézményekben, iskolai szociális munka In: Szolgáltatásokkal a gyermekszegénység ellen (Kut vez: Ferge Zsuzsa) Gyerekesély füzetek 11

12 továbbra sem szerepel a kötelezően ellátandó feladatok között, így csak egy-egy település kapacitásán és belátásán múlik a szolgáltatás alkalmazása, nyújtása ban elindult az úgynevezett Pécsi modell ben megalakul a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesület a Kodolányi János Főiskola támogatásával, országos címlistát készítenek az iskolai szociálismunkásokról, kutatást indítanak annak érdekében, hogy önálló szakággá válhasson az iskolai szociálismunka, ezért folyamatos lobbytevékenységet is végeznek és országos hálózat építésében kezdtek, kialakították a Decentralizált modellt. Jelenleg Magyarország az átalakulások időszakát éli, de sajnos a törvényi szabályozás még mindig nem jövőbemutató évi CXC. törvény13 a nemzeti köznevelésről szóló törvényértelmében az intézményvezető felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. Sajnálatos módos az iskolai szociális munka rendszerének bevezetése elmaradt, holott soha ekkor igény nem mutatkozott még a szolgáltatásra- Az integrációs oktatás megvalósulás a legtöbb helyen a körzethatárok kialakításában kifullad ráadásul ezzel csak az egy intézményben megjelenő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók túlzott megjelenését lehet ideig-óráig kozmetikázni. A halmozottan hátrányos helyzet generációkon keresztül manifesztálódik, öröklődik, csupán a körzet határok folyamatos újra rajzolásával valódi segítséget nem nyújt sem a gyermekeknek sem a családoknak és a társadalmi rétegek között is egyre nagyobb feszültséget okoz /2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 12

13 Összegzés, megállapítások: A történelmi és szakmafejlődésből látható a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására a pedagógiai önmagában és szakmai kompetenciák hiányában mára már nem elegendő főként, úgy, hogy a feladatot kiegészítő tevékenységként a nevelési, oktatási feladatok mellett kell elvégezni. Azt is megállapíthatjuk, hogy a felhalmozódott, egyre nagyobb számban és egyre súlyosabb problémák megjelenése az oktatási intézményekben és annak nem megfelelő kezelése már az alapellátás, azaz az oktatás, nevelési tevékenységet hátráltatja. A probléma súlyosságát, a helyzet komolyságát jól tükrözi, a kormány intézkedése, hiszen az iskolai szociálismunka hálózata beindítása helyett iskolarendőrök jelenlétét látta indokoltnak. Itt fontos kiemelni a helyett szót! Sajnos az egyre fokozódó iskolai agresszió, az egyre fiatalabb korban elkövetett, bűncselekmények melyek egyre súlyosabbak indokolttá teszik az iskola rendőr jelenlétét, de nem az iskolai szociálismunka helyett hanem mellette. Fontosnak tartanám, hogy az iskolák, és a pedagógusok megértsék az interprofesszionális együttműködésbe rejlő lehetőségeket és a törvényhozás pedig megértse azt, hogy az iskolai szociálismunka, mint újszerű szociális szolgáltatás bevezetése kifizetődőbb és társadalmilag hasznos lehet. A szociális szakma sajátosságából fakadóan képes, a probléma korai felismerésre, kezelésére, a változások elindítására és mindenképp preventív szolgáltatásként funkcionálhat, mely hosszú távon mind gazdaságilag mind erkölcsileg kifizetődőbb nem csak a személynek, a közösségnek, hanem az egész társdalomnak. 13

14 Irodalom jegyzék Irodalom jegyzék Törvénytár: 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről Szakirodalom: Jankó Judit Szociálpedagógus az iskolában mint célirányos tevékenység a segítő szakmában 2 : In: Vodicskáná Ráczkövi Ildikó (szerk) : A terepmunka gyakorlata. Szent István társulat Az apostoli szentszék könyvkiadója Budapest Budai István Az interprofesszionális együttműködés és a szociális munka. Amivel (talán) már számolunk (Esély 2009/5) Földes Lannert (2009) Erőszak az iskolában (Esély 210/3) Bányai Emőke: (2006) Gyermekvédelmi szolgáltatások az oktatási, nevelési intézményekben, iskolai szociális munka. In: Ferge Zsuzsa (kut. vez.) Gyerekesély füzetek 1. MTA GYEP Budapest, Nahalka István (2009) Válságban a magyar természettudományos nevelés. In: Boreczky Ágnes (szerk.) - Cigányokról másképpen Gondolatkiadó

15 Hervainé Dr. Szabó Gyögyvér (2008) Az iskolai szociálismunka konceptuális elemei A szociálismunka szakmai közéleti lapja március XIV. évfolyam 3 szám Szociális Szakmai Szövetség (2-4 old) Jankó Judit Iskolai szociális munkás hálózat egy lehetséges modell általános iskolákban, (Találkozázipont) Fordulópont 47 szám. Bill Jordan Szociálismunka a gyakorlatban. Esély 1994/ Zöldkönyv szerk Fazekas K- Köllő J- Varga J Miniszterelnöki Hivatal, Budapest 2008 Rácz Andrea - Szombathelyi Szilvia (2004) In: A szociális rendszer Magyarország egészségügye és szociális rendszere Tanulmány szerk Dr. Kincses Gyula Budapest 113 Jelentések, közlemények, értekezések: UNICEF közlemény, Elhallgatott gyerekek Kislexikon, Pedagógia. Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete honlapja Ligeti György- Márton Izabella, Diákjogok és pedagógusjogok az iskolában, Kutatás Oktatási Jogok Biztosának Hivatala megbízásából 2001 Földes Petra Együttműködés a gyermek érdekében (2003) In: háttértanulmánya az OKI Jelentés a közoktatásról 2003 kiadványához Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének Honlapja 15

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT

ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT JANKÓ JUDIT ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁS HÁLÓZAT egy lehetséges modell általános iskolákban AZ ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA LÉNYEGE Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box Marie-Pascale BALCON ADD PHOTO HRE and replace this box Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések EACEA/ A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában Budapest/HU, 2015. június 4. Az hálózat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez

Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Szakmai ajánlás iskolai szociális munkás hálózat tervezéséhez Javasolt iskolai szociális munkás alkalmazása a pályázatot megvalósító célterület azon településein, ahol a HHH-s gyerekek aránya eléri a 25%-ot,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN

AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN AZ IFJÚSÁGVÉDELMI KOORDINÁTOR SZEREPE A KÖZÉPISKOLÁKBAN 2011. december 8. Kása Andrea Ifjúságvédelmi koordinátor ÉPTISZK A MÚLT A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 41..(6.) a nevelési-oktatási

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A tanárok és a pályaorientáció Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben Az MPT Pályaorientációs Szakosztályának konferenciája Budapest, 2015. október 27. Dr. Borbély-Pecze Tibor

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 20-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben