Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon"

Átírás

1 Schultheisz Emil A felvilágosodás könyvei Magyarországon A XVII. század közepén Angliából kiinduló felvilágosodás racionalizmusa egész Európára átterjedvén Magyarországot is elérte. Nem csekély mértékben hatott a medicina fejlődésére és befolyásolta a közegészségügy alakulását. Annak a periódusnak az időbeli meghatározása, amit a felvilágosodás fedőfogalmába szorítunk, a tudománytörténész számára mindig nehézséget okoz. Ám akármint állapítjuk meg az évszámokat, az nemigen lehet vitás, hogy a XVIII. század második fele, Weszprémi István működésének időszaka valóban a felvilágosodás korára esett, amelynek ő jellegzetes reprezentánsa volt. Az 1686 és 1790 közötti időszak eseményeiből a hazai egészségügy fejlődése szempontjából két nagy jelentőségű momentum emelhető ki. Az egyik a helytartótanács létrehozása, amelynek működésével az addig szétszórt, kevés helyen működő egészségügyi szervezet centralizálódik és megkezdődik a közegészségügy központi irányítása, s ez a később aránylag jól működő állami közegészségügyi ellátás és irányítás kialakulását jelenti. Ennek a központi irányításnak, illetve ellenőrzésnek egyik példáját találjuk meg Weszprémi életében. ő volt ugyanis az első orvos, akinek hazatérése után gyakorlata engedélyezéséhez vizsgát kellett tennie. Perbegg Károly, a helytartótanács főorvosa két órán át faggatta szakmai ismeretei felől, míg végül teljes elismeréssel bocsátotta útjára. A másik fontos történeti mozzanat volt ebben a periódusban a nagyszombati egyetem kiegészítése az orvosi karral. A kar felállításáig, mint ismeretes, a magyar orvosképzés számára csak egy lehetőség kínálkozott s a protestánsok számára még hosszú ideig maradt is, a külföldi egyetemek látogatása. Ez nemegyszer valóságos peregrináció, vándorút volt, mint azt éppen Weszprémi tanulmányai helyszíneinek térképe mutatja, aki stúdiumai során Zürich, Leyden, Cambridge, Oxford és London egyetemeit látogatta és végül az utrechti egyetemen promoveált. Külföldi tanulmányait megelőzően került kapcsolatba a szerencsés véletlen és jó ajánlások révén Gerard van Swietennel, a birodalom nagy tekintélyű protomedicusával. Ő irányította az orvosi pályára a még határozatlan diákot, és ajánlotta be zürichi professzor barátjához, Johann Gesnerhez. Tudjuk, hogy Van Swietennek nemcsak az egyetem orvosi kara révén volt befolyása a magyar orvosok képzésére. Külföldi tanulmányaikat gyakran támogatta és bizonyos esetekben irányította, széles külföldi kapcsolatait számos alkalommal felhasználta

2 érdekükben. Weszprémi tanulmányait pedig éveken át különös érdeklődéssel követte. Talán furcsa megjegyzés, de nem alaptalan, mások ellenpéldáit és restriktív intézkedéseket ismerve, ha segítségnek tekintem, hogy Van Swieten útjukat soha nem gátolta. A hazai orvosi kar működését megelőzően mint több más európai országban Magyarországon is volt preakadémiai iskolázás, orvosi magániskola formájában. Bár ez inkább csak előkészítőnek volt nevezhető, az oktatásban betöltött szerepe mégsem hanyagolható el, mert azok számára, akik eredményesen látogatták például Gömöri Dávid, Komárom megye főorvosa vagy Fischer Dániel, Szepes megye és Késmárk szabad királyi város főorvosa magániskoláját, a külföldi egyetemi stúdium ideje jelentősen lerövidülhetett. 1 Az említett két esemény, az orvosi kar felállítása és a közegészségügy helytartótanácsi irányítása közül az előbbi még nem érinthette Weszprémi pályáját. Annál inkább szerepet játszott maga Weszprémi nem utolsósorban írásai révén a központilag irányított közegészségügyi állapotok befolyásolásában, az egészségügyi felvilágosításban és a nevelésben általában. Irodalmi munkássága hű képe a korszak szakirodalmának és az egészségügy, az orvoslás terén túlnyúló ismeretterjesztő irodalom műfajának egyaránt, amely utóbbi a XVII. századi kezdetek után ekkor bontakozott ki a maga teljességében. Weszprémi par excellence szakirodalmi munkái közül különös figyelmet érdemel a pestis megelőzéséről, a pestis elleni védekezésről szóló. A XVIII. század első felében és voltaképpen az egész század alatt mindvégig újabb és újabb hullámokban lepi el a kontinenst a pestis. Századunk eleje olyan szerencsétlen volt, hogy a szörnyű pestis majdnem egész Európát bejárta a legbelsőbb megyéig írja Weszprémi. 2 Az i nagy marseille-i járványt követően majdhogynem endémiás gócok alakulnak ki. Nem csökken a kelet felől érkező infekció ereje sem. Magyarországot mindkét irányból eléri a ragadványos nyavalya, amelynek problematikája a teoretikus és a praktikus medicina középpontjába kerül. Ennek megfelelően újra igen nagy számban jelennek meg a pestisiratok. Színvonaluk nagyon különböző, tudományos értékük, originalitásuk nagyobb részt erősen vitatható, még a prevenció akkor már századok óta ismert formáinak vonatkozásában is. Ez idő tájt a pestis elleni védekezést tárgyaló és a pestis dúlása idején ajánlatos magatartást tanácsoló népszerű felvilágosító könyvek, traktátusok sokaságával találkozunk, amelyekben, mint például Gömöri Dávid 1739-ben megjelent, A pestisről való orvosi tanátslás című könyvecskéjében dominál a deisztikus felfogás. Van közöttük azonban 1 Schultheisz Emil: A hazai orvosképzés története a nagyszombati orvosi kar felállítása előtt. = Orvostörténeti Közlemények (1969) pp ; uő.: Gerard van Swieten. = Orvosi Hetilap 103 (1962) No. 27. pp Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. [Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia]. Második száz. Második rész. Ford.: Kővári Aladár. Bp., Medicina. pp

3 néhány, a kor tudományos színvonalának megfelelő írás. Ilyen munka Weszprémi István még Londonban írt és kiadott (1755) Tentamen de inoculanda peste című értekezése. Ebben merően új gondolatot fejteget. Mióta Lady Wortley-Montague, Anglia törökországi követének felesége 1721-ben Konstantinápolyból Angliába visszaérkezve az emberi himlő inoculatiójának keletről hozott, nem mindig veszélytelen, de esetenként kétségtelenül hatásos eljárásával megismertette hazája érdeklődő physicusait, állandó vita folyt az angol orvosok között a variolisatio gyakorlatáról. (Mint ismeretes, ennek továbbfejlesztett változata, a Jenner-féle vakcináció vetett véget 40 év múlva a vitának.) Magyarországon a variolisatio már a XVIII. század elején sem volt teljesen ismeretlen. Raymann Ádám János, Eperjes város főorvosa az évi felső-magyarországi himlőjárványról a boroszlói tudós társaság annaleseiben írt beszámolójában arról tudósít, hogy kétéves kislányát a görög és örmény kereskedőktől tanult eljárással beoltotta. Erről Weszpréminek minden bizonnyal tudomása volt. A himlőoltás mintájára Weszprémi a Tentamenben a pestis elleni védőoltást ajánlja, annál is inkább, mert mint írja ha van ország, melynek a pestis elleni inoculatiora szüksége van, az éppen az én hazám. Ez az írás lényegileg különbözik jóformán minden akkori pestisirattól, éppen az inoculatio alkalmazásának gondolata miatt. Joggal nevezte a nagynevű osztrák orvostörténész, Max Neuburger Weszprémit az antitoxicus therapia magyar előharcosának. 3 A londoni Monthly Review -ban megjelent recenzió még azon évben elismerően ír a könyvről, az ötletet kedvezően fogadva. 4 Azért különösen fontos a Tentamen racionális-természettudományi gondolata, mert a lázaknak, a pestilentiáknak és az epidémiáknak, így a pestisnek sem volt egységes tana egészen a XIX. századig, annak ellenére, hogy Athanasius Kircher 1658-ban a Scrutinium Pestis -ben lefektetett vizsgálatai szerint a járványos betegségek egyértelműen mikroorganizmus okozta betegségek. Valójában azonban a XVIII. század második feléig az egész európai pestisirodalom szerzői számára a párizsi egyetem 1348 októberében kelt Compendium de epidemiá -ban kiadott szakvéleménye volt az irányadó. Abban a korban, amely minden racionalizmusa mellett egy újabb vallásos, kegyes hullám gyakran intoleráns jegyeit is mutatta, s amelyben a protestáns egyetemek orvosi fakultásain érzékelhetően erős volt a pietizmus befolyása, az ilyen, kizárólag természettudományos gondolatok, különösen egy homályos etiopatogenezisű kór kapcsán 3 Neuburger, M.: Die Vorgeschichte der acuten Infectionskrankheiten. Wien, p. 35.; vö. még: Karasszon Dénes Csaba Béla: Az immunológia magyar mesterei. Bp., NOVORG International. p The Monthly Review (London) July 1755, 77 sequ.

4 igen nagy figyelmet érdemelnek. Az általam ismert XVIII. századi magyar pestisirodalomban mindössze egyetlen írásban, mégpedig egy 15 évvel a Tentamen megjelenése előtti iratban akadtam bár nem azonos, de hasonló védekező eljárásra történő halvány utalásra. Ez eöttevényi Nagy György 1740-ben megvédett disszertációja, a De Peste. A természettudományos magyarázatra és ennek megfelelő eljárásra való törekvés mellett a disszertációban igen erős pietista hatás érződik. Nagy György disszertációját Simon Paulus Hilscher elnöklete alatt védte meg Jénában 1740 februárjában. A sydenhami tanok alapján áll (Thomas Sydenham, a XVII. század nagy orvos egyénisége a kórfolyamatokat vette górcső alá), de elfogadja a lipcsei Rivinus professzor eltérő véleményét is. Mindkét véleményhez hozzáfűzi és ez az, ami a XVIII. században nem túl gyakori, hogy a kórképet jelentősen alakítják az egyedi és egyéni természeti erők. Az egyéni védekezés (elképzelhető) arteficialis és speciális erősítéséről ír, nem pedig az akkor divatos Stahl-féle vis medicatrix naturæ elvét taglalja. Fejtegetése nem áll távol az inoculatio gondolatától, ha azt expressis verbis nem is mondja ki. Nagy György disszertációja irodalmi ritkaság. Weszprémi azonban jól ismerte. Weszprémi az utrechti egyetemen beíratkozottak között 1732-nél említi Nagy Györgyöt, aki 1737-ben már a jénai egyetem hallgatójaként jelentkezik promotiora, a kari album szerint december 7-én. 5 Disszertációjának hazai példánya nem ismeretes, a jénai egyetem könyvtárában bukkantam rá. A British Múzeum könyvtárában őrzött példány másolatát eöttevényi Nagy György kései rokona, dr. Eöttevényi Tibor volt szíves rendelkezésemre bocsátani. Az értekezés részletes elemzése összehasonlító vizsgálata és feldolgozása folyamatban van. Weszprémi később is nagy érdeklődést mutatott a pestis kórtana és járványtana iránt. Az orosz cári udvarban nagy karriert befutott magyar orvos, Peken Keresztély egy december 12-én kelt levelében számol be Weszpréminek a szmolenszki pestisjárvány kapcsán szerzett tapasztalatairól. Erről a hosszan tartó, súlyos járványról, az ennek kapcsán szerzett tapasztalatairól, tulajdonképpen a pestis-problematika egészéről Peken könyvet írt. Ezt még kézirat formájában ismerte meg Weszprémi és dolgozta fel a Succinctában. 6 Weszprémi irodalmi munkássága igen szerteágazó. Neki köszönhető az első magyar nyelvű szülészettel foglalkozó munka. A Bába-mesterségre Tanító Könyv 1766-ban hagyja el 5 Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. [Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia]. Harmadik száz. I és II. tized. Ford.: Vida Tivadar. Bp., Medicina. p Peken a Házi gyógykezelő (Domasnyij lecsebnyik) című könyvét amely a XVIII. század utolsó harmadában öt alkalommal került kiadásra részletesen vizsgálja és elemzi: V. Molnár László: Magyar orosz kulturális kapcsolatok Piliscsaba, MATI. pp

5 a nyomdát. 7 Ez Crantz, bécsi szülésztanár könyvének fordítása és bizonyos mértékig a hazai viszonyokhoz való adaptálása. A Weszprémi-féle kiadáshoz Gerard van Swieten írt előszót. Két évtized múlva (1789) jelenik meg az első magyar nyelvű élettani tankönyv Rácz Sámuel tollából, A Physiologiának rövid Sommája. Van Swieten a közjó és a hasznosság elvét a holland polgári felvilágosodásból hozta magával. Ezt a közjót volt hivatva szolgálni a felvilágosító-tanító irodalom. Gerard van Swieten hatására kezdte el népfelvilágosító írásait Weszprémi Debrecenben, ami nemcsak az orvosi, illetve egészségügyi irodalomra szorítkozott, amint azt például a Gazda ember könyvetskéje (1768) mutatja. Weszprémi egyik legnagyobb hatású pedagógiai felvilágosító írása A kisded gyermekeknek nevelésekről való rövid oktatás (Kolozsvár, 1760), Szekfü Gyula szerint is a magyar művelődéstörténet jeles emléke. 8 A könyv közli Van Swieten jóváhagyását. A magyar nyelvű könyvet pártfogójának, Van Swietennek küldte meg, akinek köszönő latin soraiban meglepetéssel olvassuk: Lubens fateor, me nondum Hungaricam linguam, quam amo, tam bene intelligere, (még nem értem olyan jól a magyar nyelvet, mint szeretném), pedig olyan jól érti, hogy minden nehézség nélkül olvassa a magyar szöveget. Hogy finomságait is megértette, tanúsítja a felvilágosítás kapcsán a női együgyűségre vonatkozó megjegyzése: Ennek a munkácskának hasznossága megérdemli, hogy közkinccsé váljék. Igaz, hogy könnyebb Hercules kezéből kicsavarni a dorongot, mint az asszonyokat előítéleteikről leszoktatni. Weszprémi szakirodalmi munkássága már saját korában nagy elismerésben részesült. Ezt tanúsítja az említett recenzión kívül az a körülmény, hogy egyes munkáiban leírt megfigyeléseit, megállapításait két olyan tudós kortársa is citálja, mint Albrecht von Haller Elementa physiologiae (1777) című könyvében, illetve Morgagni a De sedibus et causis morborum per anatomen indagata (1761) című, valóban korszakalkotó művében. Ez az elismerő hang csendül ki számos hozzá intézett levélből. Anton Störck bécsi professzorral, az osztrák örökös tartományok protomedicusával váltott levelek mellett főként Van Swieten levelei tükrözik ezt az elismerést. Van Swieten többször biztosítja bizalmáról is ben Bécsben kelt levelében felhívja Weszprémit, hogy mindent gyűjtsön össze, amit az orvosok a magyarországi és erdélyi gyógyvizekről írtak. Van ebben a levélben egy igen figyelemreméltó mondat: Ne félj a bécsi cenzúrától, a tudósoknak mindig kedvez. Csak a csirkefogók számára 7 Hasonmás kiadás: Einleitung in eine wahre und gegründete Hebammenkunst (magyar) Bába mesterségre tanító könyv, mellyet Krantz Henrik Nepomuk János írt, mostan pedig magyar nyelvre fordított Weszprémi István. Bev. tanulmány: Szállási Árpád. Bp., MOTESZ. 20, 178 p. 8 Hóman Bálint Szekfű Gyula: Magyar történet. 5. köt. Bp., Egy. ny. pp

6 félelmetes. 9 Tény, hogy Van Swieten idejében Bécsben a külföldről behozott orvosi könyvek ellenőrzése, a hivatalos szóhasználat szerinti revízió, s a birodalom nyomdáiból kikerült művek cenzúrája meglehetősen elnéző volt. 10 Weszpréminek számos cikke jelent meg különböző újságokban, folyóiratokban, tudományos társaságok kiadványaiban. A folyóiratok mint a felvilágosításnak és nemritkán a szakképzésnek is hordozói, közismerten fontos szerepet töltöttek be a XVIII. században. Kezdetben latin, később nemzeti nyelveken születtek meg. A hazai előzmények között már 1732-ben találunk erre vonatkozó tervet. Fischer Dániel orvos-természettudományi folyóirat kiadására tett kísérletet. Az ebben való részvételre felszólító Epistola invitatoria eruditis Pannoniae dicata, bár jó visszhangot keltett, valójában eredménytelen volt. 11 A Monarchia valamennyi országából közölt cikkeket a bécsi központú Allergnädigst privilegierte Anzeigen aus sämtlichen kaiserlichköniglichen Erbländern ( ). Munkatársai között találjuk Weszprémit, aki cikkírója volt a Merkur von Ungarn ( ) és az Ungarisches Magazin (Pozsony, ) című lapoknak és 1798 között az utóbbi a Neues Ungarisches Magazin néven jelent meg. A cél azonban már akkor is az volt, hogy a magyar tudomány gondolatai magyarul jelenhessenek meg. A magyar tudományos élet fellendítésére, a Hazafiúi Magyar Társaság létrehozására a budai pálos rend székházában 1799-ben tartott találkozón megállapodás született. A résztvevők között, a Bessenyei vezette írók mellett, ott találjuk a hazai medicina és természettudományok képviselői között Hatvani Istvánt, Rácz Sámuelt és Weszprémi Istvánt. A társaság sohasem kezdhette meg működését, és magyar folyóirat is csak öt év múlva kelt életre. A magyar nyelvű sajtó kezdeteinél is ott találjuk Weszprémit. Egyik szerzője volt az között meginduló, a jozefinista politikát támogató és a fiziokrata elképzeléseket helyeslő Magyar Kurir -nak. Az újság azért jelent meg Bécsben, mert ott a szerzők gondolati szabadságát kevésbé kötötték a magyarországi rendi és egyházi kiváltságok. Több orvostörténész Bécs és Van Swieten iránti túlzott lojalitással vádolja Weszprémit. Tény azonban, hogy Bécs, mint arra utaltam, sok tekintetben liberálisabban kezelte a tudományos életet és annak irodalmát, mint a hazai konzervatív rendi és egyházi körök. Aki az országban egyénileg, kevesedmagával, hatalom nélkül az újat képviselte, az a segítséget Bécstől várta. Erre a tényre a korszak legjobb ismerője, Kosáry Domokos több ízben is rámutatott. Mindennek a magyarázata az, hogy Bécs tudományos életét progresszív szemlélet jellemezte, 9 Eva H. Balázs: Van Swieten Ideen und die ungarische Gesellschaft. In: Van Swieten und seine Zeit (Wien, 1973) 10 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., Akadémiai. p Schultheisz Emil: Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a 18. századból. = Orvostörténeti Közlemények 6 7 (1957) pp

7 ami a felvilágosult abszolutizmus reformtörekvései iránti szimpátiában nyilvánult meg. Éppen Weszprémi és Van Swienten viszonya példázza ezt legjobban. 12 Weszprémi főműve a négykötetes Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. 13 A Succincta minden mozzanata a keletkezéstörténettől az elemzéseken és műfaji tanulmányokon át a részletes ismertetésekig olyan közismert, hogy erre nem szükséges kitérnünk. Talán csak a nagynevű német professzorra, Baldingerre kell utalnom, aki már a Succincta tervének ismeretekor 1768-ban megindult nagyszabású bibliográfiai művében a hírességek sorába iktatta Weszprémit. 14 Jóllehet legfontosabb alkotása orvostörténeti opusa, a klinikus Weszprémi természettudományos orvosi szemléletét tükröző írásai is maradandó emlékei a hazai felvilágosodás irodalmának Kosáry Domokos id. műve p Vö. Weszprémi, Steph.: Svccincta medicorvm Hvngariae et Transilvaniae biographia. I IV. Lipsiae Viennae, Baldinger, E. G.: Biographien jetzt lebender Aerzte und Naturforscher. Vol. I IV. Jena, Lásd erről: Weszprémi István emlékezete halálának 200. évfordulóján. Sajtó alá rend.: Gazda István, összeáll.: Szállási Árpád, a bevezető tanulmányt írta: Schultheisz Emil. Piliscsaba Bp. Debrecen, MATI SOMKL Debreceni Egyetem. 240 p.

ORVOSLÁS A FELVILÁGOSODÁS JEGYÉBEN WESZPRÉMI ISTVÁN EMLÉKÉRE

ORVOSLÁS A FELVILÁGOSODÁS JEGYÉBEN WESZPRÉMI ISTVÁN EMLÉKÉRE Schultheisz Emil ORVOSLÁS A FELVILÁGOSODÁS JEGYÉBEN WESZPRÉMI ISTVÁN EMLÉKÉRE Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai A 17. század közepén Angliából kiinduló felvilágosodás racionalizmusa

Részletesebben

Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai

Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai Kapronczay Katalin Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai A felvilágosodás kori Magyarország tudományos életének, művelődésének egyik legjelesebb egyénisége

Részletesebben

Initially submitted Juny05. 2012; accepted for publication Julyr0 7, 2012

Initially submitted Juny05. 2012; accepted for publication Julyr0 7, 2012 Weszprémi István orvosdoktor tudománytörténeti kutatásainak nyelvészeti vonatkozásai Stephen Weszprémi medical doctor s science research in historical linguistics aspects romhanyiagnes@semmelweis.museum.hu

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról

Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Dr. Paczolay Gyula ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS az Alapkutatások a kémia magyarországi története körében c. OTKA-kutatásról Két nagyobb kémiatörténeti kutatást végeztünk a kutatás négy éve alatt. Az első kutatásunk

Részletesebben

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1

Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1 Antall József Az orvostörténelem helyzete Magyarországon 1 Íródott 1981-ben I. Az orvostörténelem hazai helyzetének vizsgálatakor egyaránt szólnunk kell az eredményekről és a kudarcokról, évtizedes, néha

Részletesebben

Mesmer és a mesmerizmus

Mesmer és a mesmerizmus Schultheisz Emil Mesmer és a mesmerizmus Henri Bergson azt írja, hogy a valóság mágikus értelmezése óvta meg a primitív embereket attól a kétségbeeséstől, amely a természet erőinek kifürkészhetetlenségét

Részletesebben

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT BRÓDY SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Három évtizeden keresztül alig volt ünnepeltebb írói név, mint a Bródy Sándoré. Nem csupán a közönség tapsolt neki, hanem ami a legnagyobb szó, még az írók is. (Hatvany Lajos) BRÓDY 150 RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94.

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. FEHÉR KATALIN Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. Bertits Ferenc pécsi pap a Mindenes Gyûjtemény címû folyóiratban 1, 1790-ben, egy

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása

TÖRTÉNELEM. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május EMELT SZINT. Írásbeli feladatsor megoldása PRÓBAÉRTTSÉGI 2004.május TÖRTÉNLM MLT SZINT Írásbeli feladatsor megoldása Általános szaktanári útmutató a történelem írásbeli vizsgafeladatok javításához A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Weszprémi István életéhez 1

Weszprémi István életéhez 1 Magyary-Kossa Gyula Weszprémi István életéhez 1 A magyar orvostörténelem alapvetőjének, a doktori diploma megszerzése végett, éppúgy végig kellett járnia a külföldi egyetemeket, mint a többi nem katolikus

Részletesebben

A nyelv változik, az Ige marad

A nyelv változik, az Ige marad A nyelv változik, az Ige marad Magyar bibliafordítások 1 I. A fordításokról általában Az Ige testté lett, Isten szava történéssé lett. A Biblia külső és belső történésekről számol be, a külsőt általában

Részletesebben

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1

BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 A MÚLT MAGYAR ORVOSTÖRTÉNÉSZEI BUZINKAY GÉZA HIDVÉGI JENŐ: REGÖLY-MÉREI GYULA (1908 1974) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével, közreműködött: Szállási

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Huszár György SALAMON HENRIK (1865 1944) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Salamon Henrik a magyar fogászat kiemelkedő személyisége, a fogorvos-történelem kiváló művelője

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Diósadi Elekes György

Diósadi Elekes György Diósadi Elekes György EGYKORI ERDÉLYI ORVOSTÖRTÉNÉSZEK Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai A kolozsvári egyetem hazatértével mienk lett az ott 1921-ben felállított orvostörténeti

Részletesebben

DOROMB. Közköltészeti tanulmányok 1. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

DOROMB. Közköltészeti tanulmányok 1. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN DOROMB Közköltészeti tanulmányok 1. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN RECITI Budapest 2012 3 Készült az OTKA 104758. sz. pályázat támogatásával az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében Könyvünk a Creative

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-202/11/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152

A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152 Antall József Kapronczay Károly A magyar egészségügy az abszolutizmus és a dualizmus korában 152 A magyar szabadságharc leverése után az ország egész területén bevezetett katonai közigazgatás felszámolta

Részletesebben

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Szállási Árpád HINTS ELEK (1893 1966) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Könyvárveréseken vagy antikváriumok kirakatában egyre ritkábban tűnik fel az őskori, ókori és középkori

Részletesebben

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1

A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Petrovics Alica A baseli egyetem magyar kapcsolatai a 16 18. században Orvostörténelmi értékek Verzár Frigyes életművében 1 Több mint 20 éve annak, hogy a Debreceni Orvostudományi Egyetem 1986-ban - ünnepélyes

Részletesebben

KORBULY GYÖRGY AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGVÉDELEM FELÉ

KORBULY GYÖRGY AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGVÉDELEM FELÉ Forrás: http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/67.html KORBULY GYÖRGY AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGVÉDELEM FELÉ Az 1686 1790-ig terjedő korszaknak egészségügyünk fejlődése szempontjából két nagyjelentőségű eseménye

Részletesebben

Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Székely Sándor LINZBAUER XAVÉR FERENC (1807 1888) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Másfél évszázad távlatából hajtjuk meg az elismerés zászlaját Linzbauer előtt, aki elévületlen

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN: 2062-2597

Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat Journal of History of Culture, Science and Medicine ISSN: 2062-2597 Könyvek Books kapryka@t-online.hu Initially submitted October 20, 2011; accepted for publication November 5, 2011 Tartalomjegyzék: 1. Dr. Budaházy István: Aszklépiosz és Hygieia Nagyváradon. 2. Vekerdi

Részletesebben

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata

A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata A munkaerő-piaci sikeresség vizsgálata a Debreceni Egyetem végzettjeinek utókövetésén keresztül Fónai Mihály Kotsis Ágnes Szűcs Edit Tanulmányunkban a Debreceni Egyetemen a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György

Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György 26 Turi Attila építészete Szöveg: Erhardt Gábor Fotó: Dénes György 27 E lapszámban az előbbiekben Turi Attila budakalászi főépítészi tevékenységét mutattuk be. Az előző kiadványokhoz hasonlóan ez esetben

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN

A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN Boris Mašić A HANGSZERKÉSZÍTÉS HAGYOMÁNYA APATINBAN A török hódoltság után, a XVII. század végén Apatin környéke is, akárcsak az egész Bácska, kifosztott, megdöbbentően elnéptelenedett vidék volt. A XVIII.

Részletesebben

A BAPTIZMUS RÖVID TÖRTÉNETE

A BAPTIZMUS RÖVID TÖRTÉNETE A BAPTIZMUS RÖVID TÖRTÉNETE "Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nékünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól;

Részletesebben

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA. Válaszadók száma = 68. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Válaszadók száma = 68 Jelentéskészítő - ME - MBI, GEIK_es_GEK_Kimenő motivációs Hagy-BA Általános indikátorok Globális index - + átl.=3.4 EGYETEMI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Vészi Gyula (a polgári korszak egyetlen zsidó professzora a Debreceni Tudományegyetemen)

Vészi Gyula (a polgári korszak egyetlen zsidó professzora a Debreceni Tudományegyetemen) EGYETEMÜNK MÚLTJÁBÓL Kovács I. Gábor Vészi Gyula (a polgári korszak egyetlen zsidó professzora a Debreceni Tudományegyetemen) Kollégáimmal az ELTE Társadalomtudományi Karának Történeti Szociológia Tanszékén

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

SCHULTHEISZ EMIL: HÍRES KÖNYVEK

SCHULTHEISZ EMIL: HÍRES KÖNYVEK SCHULTHEISZ EMIL: HÍRES KÖNYVEK A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István vezetésével. Számos tudomány története jól nyomon követhető a legjelentősebb

Részletesebben

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti

Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti 204-391 Biographia 2007.12.04 10:07 Page 379 DR. ZIMMERMANN ÁGOSTON 1875 1963 379 Állatorvos, bölcsészdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja, Kossuth-díjas, az anatómia és fejlôdéstan

Részletesebben

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs

52 341 02 0010 52 01 Bútor- és szőnyegbecsüs Becsüs A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p.

Szemle. Kimondható és elbeszélhető tartományok. Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Szemle Kimondható és elbeszélhető tartományok Z. Varga Zoltán, Önéletrajzi töredék, talált szöveg, Balassi Kiadó, Budapest 2014, 201 p. Az önéletrajzról szóló elméletek kidolgozása az elmúlt évszázad 70-es

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT HAZÁNK EURÓPAI UNIÓBA ILLESZKEDÉSÉNEK FONTOS ESZKÖZE MIHÁLYI HELGA A témaválasztás és a cím rövid magyarázatra szorul abból a szempontból, hogyan kapcsolódik előadásom

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2.

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2. G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 302 old. A fiatalabb történészgenerációhoz tartozó G. Etényi

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből

VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből Az első honi meteorológiai feljegyzések a középkor századaiból maradtak fenn, így egy 1009- re utaló feljegyzésben arról olvashatunk, hogy abban az

Részletesebben

Ü ű ű Ö Á Á Ú Á Ü Ü ű ű Ü ű Ü Ü ű ű Ü ű ű Ü Ü ű Ü Ü ű Ü ű ű Ö ű ű Ü ű ű ű ű ű ű É Ü Ü ű Ü ű ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ő Ö Ü É ű Á Á É Á Ü Á Ü Ü Ü ű Ö É É Ú É Ú Ü É Ü Ü ű Ő ű Ü Á Ú Ü Ü É É Ü ű Ö ű Ó Ü

Részletesebben

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján

Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet sorsának alakulása a 19-20. század fordulóján NAGY Adrienn Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet adrienn.n.z@gmail.com A középfokú kereskedelmi iskolák

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest)

Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) Szentkirályi Zsigmond (1804-1870) bányamérnök emlékezete DEBRECZENI-DROPPÁN BÉLA történész-levéltáros (Budapest) 200 éve született Szentkirályi Zsigmond, a XIX. századi erdélyi bányászat egyik legmeghatározóbb

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

BÁNSZKI HAJNALKA. Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1

BÁNSZKI HAJNALKA. Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1 BÁNSZKI HAJNALKA Nagy Sámuel és Leffler Sámuel, Nyíregyháza történetének korai krónikásai 1 Az 1753-ban Nyíregyházára érkező, magukat tótnak valló telepesek magukkal hozták lelkiszellemi vezetőiket: lelkészüket

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

MMT_KHjel-2009.doc 1

MMT_KHjel-2009.doc 1 Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2009. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

MARGONAUTÁK. Szerkesztők

MARGONAUTÁK. Szerkesztők MARGONAUTÁK Írások Margócsy István 60. születésnapjára Szerkesztők Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Vaderna Gábor (I. rész) Ambrus Judit, Bárány Tibor (II. rész) Munkatárs: Teslár Ákos (II. rész) rec.iti

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Á Ö É Á Á ó Á Á Á Á Ó Á ó É ú ú ő í ó í Ü ó Ü ő ó í ő ó ó ó ű ő ú ő ó ó í ő ű ú ő í ó úí ü ő ú ó ő ó ü ú í í ú ú ó ű ó ő ü ő í ü ű ú ü ó ü Ó ő ó í ó ú ő í ú ő ű í Á ü ó í ó ü ő ú ó ú ú ő í Ú Ü í ő ü ó

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1

Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1 H. KOHUT MÁRIA Az Arany Trombitának (1869), Táncsics lapjának kauciója 1,,A siker értékét nem csupán maga a kivívott siker méri meg, hanem a leküzdött akadályokra fordított erőt és munkát is számba kell

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban

Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban 89 Bajnok Andrea Akad vélemény, szabad a párbeszéd! Balatonakarattya önállósodásának reprezentációja a helyi sajtóban Ez a tanulmány Balatonkenese város településrésze, Balatonakarattya önállósodási folyamatát

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

A magyar nyelvű orvosi szakirodalom Magyarországon

A magyar nyelvű orvosi szakirodalom Magyarországon A magyar nyelvű orvosi szakirodalom Magyarországon 10 KAPRONCZAY KATALIN AZ ELSÔ EMLÉKEK A magyarországi orvosi irodalom első emlékei a XVI. századból maradtak ránk. Hasonló módon és indítékok hatására

Részletesebben

Az orvosok neveléséről. Az orvos-tanárok pedagógiai szerepe

Az orvosok neveléséről. Az orvos-tanárok pedagógiai szerepe Takács Zsuzsanna Mária Az orvosok neveléséről. A mesterség három tényezője a betegség a beteg és az orvos. Az orvos a mesterség szolgája. Hippokratész Tanulmányomban egy kis szeletét kívánom bemutatni

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN

AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN AZ ÁRPÁDOK CSALÁDI TÖRTÉNETE EGY NAGYBECSKEREKEN MEGJELENT KÖNYVBEN ÓZER ÁGNES Szűkebb pátriánk több mint egy évszázaddal ezelőtt sem szűkölködött a múlt iránti tudományos érdeklődésben, annak magas szintű

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben

Jogászképzés Pécsett a 20. században

Jogászképzés Pécsett a 20. században Jogászképzés Pécsett a 20. században Dr. Schmelczer-Pohánka Éva osztályvezető, főkönyvtáros Pécsi Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya Történelmi előzmények A középkori pécsi egyetem (1367)

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

elvetették azt a torzult szemléletet, mely a megfulladottban, legyen az vízbe fúlt, akasztott, megzsinegelt, vagy bármi okból tüdőödémás, az Isten

elvetették azt a torzult szemléletet, mely a megfulladottban, legyen az vízbe fúlt, akasztott, megzsinegelt, vagy bármi okból tüdőödémás, az Isten AZ ÚJRAÉLESZTÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON* FELKAI TAMÁS.Amnak a korszaknak, melyben úgy tetszett: az emberekből kihalt az egymáson segítés ösztöne, s melyet megfigyelőjéről elnevezve swendseni periódusnak

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben