I. évfolyam Léva, december 23. I. szám. Kálvin nyomában - GENÉVE ÉS STRASBOURG 5.o

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. évfolyam Léva, 2010. december 23. I. szám. Kálvin nyomában - GENÉVE ÉS STRASBOURG 5.o"

Átírás

1 A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja I. évfolyam Léva, december 23. I. szám Post tenebras lux - A sötétség után jön a világosság A címben olvasható idézet a reformáció egyik őshazájának, Genf városának és kantonjának a jelmondata, amely a genfi reformátorok falán található. Ez a gondolat, ma is több síkon aktuális. Karácsonyt advent előzi meg. Advent az előkészület időszaka. Az adventi koszorún elhelyezett négy gyertyát vasárnapról vasárnapra fokozatosan gyújtjuk meg, hogy általa is közelebb kerüljünk az igazi fényhez. A gyertyák fénye csak sejteti azt a kiteljesedő világosságot, amelyet a karácsony örömüzenete hordoz magában. Azt a fényt, amit Krisztus születése hozott, számunkra minden évben az angyalok és a pásztorok örömüzenete és Istent dicsőítő magasztalása hozza közelebb. Azóta sem tudjuk ezt az örömöt és világosságot teljesebben kifejezni, mint a karácsonyi ige és evangélium felidézésével és meghallgatásával. A napkeleti bölcsek is hűségesen követték ezt a fényt, egészen Betlehemig, ahol az égi fényesség, a csillag megállt a fölött a hajlék fölött, ahol a Megváltó megszületett. A pásztoroknak is ugyanoda vezetett az útjuk, miután az angyalok sokasága és fénye betöltötte az éjjelük sötétjét és csendjét. Majd a betlehemi éjszakában a gyermek Jézust látva, ők maguk is megtapasztalhatták az Isten szeretetének ragyogását, és lettek ennek a világosságnak és fénynek nemcsak az első megajándékozottjai, de hirdetői is. Az evangélium és annak fénye hosszú évszázadok folyamán teljesedett ki. Először az Ószövetség népe, annak prófétái és hírnökei látták és hirdették közeli eljövetelét, amíg Betlehemben, s majd a feltámadott Úr Krisztusban be nem teljesedett az évszázadok nemzedékének váradalma. A reformációig egy újabb alkonyát láttuk az evangélium igazsága hirdetésének. De az isteni gondviselés által, a reformátorok életében újra a világosság győzedelmeskedett. - folytatás a 2. oldalon - Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! A tartalomból ŐRÁLLÓ LEGYEN Az összetartozás és a hűség napja a lévai református egyházközségben október 9-10-én 3.o Kálvin nyomában - GENÉVE ÉS STRASBOURG 5.o Elárvult templomok a Barsi Református Egyházmegyében: Horhi 6.o Emlékezzünk Nagy Lászlóra születésének centenáriumi évében 7.o Sámuel Sámuel... - ifjúsági és gyerekoldal: Várom az Urat! o Magyar rendezvények Léván június - október 12.o ÉLETMÓD-Az egészséget befolyásoló környezeti és belso tényezok 14.o Olvasóink írták - versek, beszámolók, gondolatok 15.o Hirdető - vállalkozók, magáncégek és jogi személyek hirdetésére fenntartott reklámfelület 16.o

2 Szavad törjön utakat I. szám - igei üzenet, gondolatok Post tenebras lux - A sötétség után jön a világosság - folytatás az 1. oldalról - küzdeni kell a magyar nép törvényeiért jött el a világba. Igazi fényt hozott. Olyan A genfi, kálvini fénnyel, a középkori (jogaiért) és szabadságáért, akkor lehet hazát és otthont teremtett, amelyben katolikus egyház vaksága, az evangélium újra országunk. Olyan országunk, igazság, szeretet és békesség van. Mi is igazságától elszakadt több évszázados amelyben Krisztus szeretete uralkodik, részese lehetünk ennek az országnak, sötétség állapota ért véget. A genfi amely fényesebb minden csillogó polgárai lehetünk a mennyek országának. reformátorok emlékműve előtt állva, mi is aranynál, amit azért szórnak a Annak az országnak, amelynek már büszkék lehetünk, hogy a monumentális megtévesztettek elé, hogy hitüktől, egyszer polgárai voltunk, ám a bűn és az emlékfal keleti szélén Bocskai István nyelvüktől, gyökereiktől fosszák meg e l l e n ü n k f e s z ü l ő e r ő k f o l y t á n erdélyi fejedelemnek is szobrot állítottak a őket. Reformátoraink és gályarab m e g f o s z t a t t u n k a z i g a z i helyiek. Mi, magyarok is elmondhatjuk, hitőseink, amikor kényszerítve voltak állampolgárságtól. Krisztus és azoknak az hogy a 16. században őseink is fontos hitük és vallásuk elhagyására, nem ereje, akik bíznak benne, legyőzik a szerepet játszottak az igazi krisztusi fény futamodtak meg. Mindennél fontosabb hazugság, a gyűlölet és a haszonlesők és világosság hirdetésénél, és hogy a volt számukra Krisztus és az árván maradt erőit. Most újra miénk lehet az ő pecsétje, és reformáció jelképes adventi koszorúján gyülekezeteik hite. Elmenekülhettek csatlakozhatunk ahhoz az országhoz, egyházunk több mint 4 évszázados fénye is volna, hisz Pozsony kapui nyitva álltak amelyből kiszakíttattunk. Itt a nagy ott ragyog. A győztes erdélyi előttük, de inkább vállalták a bilincseket, lehetőség, hogy kegyelmének ajándékát fejedelemnek felirat az 1606-os bécsi minthogy behódoljanak, és hitüket, félelem és kétség nélkül elfogadjuk. Többé békére utal, amelynek révén az erdélyi Krisztus igazságát elveszítsék. Azért senki sem veheti el tőlünk hazánkat, fejedelem a királyi Magyarországon is be voltak képesek kitartani, mert látták szülőföldünket, a rajta épített otthont. Adja akarta vezetni az Erdélyben már fél maguk előtt Megváltójuk példáját, az Ő az Úr, hogy 2010 karácsonyán minél évszázaddal korábban törvénybe iktatott hatalmát és országát. Rajtuk volt Krisztus többen mondhassák el, azzal együtt, hogy vallásszabadságot. A dombormű Bocskait pecsétje és vére, amely őket ennek az adventi reménységben élnek, számukra is a kassai országgyűlésen ábrázolja, valósággá lett Krisztus fénye és amint előterjeszti a bécsi igazsága. Minél többen ismerjék békekötés pontjait. A reliéf két fel azt a nagy lehetőséget, amit az oldalán a fejedelemnek Kassán Isten kegyelme nekünk és tett nyilatkozata olvasható, amely nemzetünknek adott, hogy újra az szerint a hit, a lelkiismereti ő országának polgárai lehetünk. szabadság és a régi törvények a Mert nem a szolgaság lelkét magyar nép számára kaptátok, hogy ismét féljetek, értékesebbek az aranynál. Péter hanem a fiúság Lelkét kaptátok, apostol szavai jutnak az eszembe, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! aki a templom Ékes kapujánál Róm 8,15 - és a másik helyen: mondja a születése óta bénának: Mert nem a félelemnek lelkét Ezüstöm és aranyam nincsen, de adta nekünk az Isten, hanem az amim van, azt adom neked: a erő, a szeretet és a józanság lelkét. názáreti Jézus Krisztus nevében 2Tim 1,7 kelj fel, és járj! ApCsel. 3,6. Kövessük hát hittel azt a csillagot, országnak a polgáraivá tette. Isten igéjét Nekünk, reformátusoknak és amely nagy fényességgel felragyogott és látták, Krisztus dicsőséges fényét, magyaroknak ma sincs sok aranyunk és megállt Betlehem felett, és betöltötte az ott karácsonyi üzenetét hordozták, amely ezüstünk, de lehet krisztusi erőnk és lévőket. Most, 2010 karácsonyán, az életük mennyei kenyerévé és táplálékává áldásunk a talpraálláshoz, a ünnepi asztal köré gyűlve gondoljunk az lett. Ez a kenyér és lelki eledel táplálta őket, felegyenesedéshez, hogy levetkőzve élőkre és elhunytakra, gondoljunk ez a fény adott erőt a sötétség erői felett kicsinyhitűségünket és félelmeinket, szeretteinkre, családunkra, való végső győzelemre. Az ige ma is ezt a megszabaduljunk a bűn rabságától és a gyermekeinkre, minden testvérünkre. fényt árasztja a mi szíveinkbe. Ma is betör gonosz szorításától. Sánta, megsebzett és Összekulcsolt kézzel fohászkodva adjunk világunkba, átváltoztatja életünket. János utatvesztett népünknek és nemzetünknek hálát a történelem hatalmas Urának, hogy ev. 1,9 -ben olvassuk: Az ige volt az igazi mondja Jézus: Kelj fel és járj! Bárcsak nemzetünk nagy családját a nehéz próbák világosság, amely megvilágosít minden felismernénk ezen a karácsonyon, hogy közben megtartotta, és utat tört az igazi embert, ő jött el a világba. Számunkra az honnan jön az igazi fény és megváltás! világosságnak. A sötétség után jön a ige jelenti az igazi karácsonyt és igazi Nem a gazdagoktól, nem az ígérgetőktől, világosság. Fogjuk meg egymás kezét és fényességet. Ige nélkül nincs élet, és nincs hanem Jézustól, aki igazi országot adott fohászkodjunk, hogy sok felvidéki és feltámadás, nincs változás, megújulás és nékünk. Országot, amely nem enyészik el. református, hitében, nyelvében, felemelkedés. Ige nélkül nincs áldásos A magyar nemzetnek is lehet országa, identitásában, élete és családja házasság és gyermeknevelés, nincs sikeres otthona és jövője a Kárpát-medencében, ha szolgálatában megerősödjön. Az Úr adjon vállalkozás, és nincs igazi öröm az életben. Bocskai szavait újra megszívleli. Mert én mindnyájunknak áldott, örömteli és békés Ige nélkül és világossága nélkül nincs igazi hiszem azt, hogy itt Felvidéken is lehet karácsonyt! <Kassai Gyula> ország, igazi haza és otthon sem. Krisztus megújulás, csak hinni kell Krisztusban, és

3 I. szám Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek beszámolók az egyházközség életéből ŐRÁLLÓ LEGYEN Az összetartozás és a hűség napja a lévai református egyházközségben október 9-10-én Az egyházközség presbitériumának ban felépített templomunkat, a Kálvin vezetett végig intézményében. Akik Léván július 1-jei ülésén született egy udvar bérházat, amely Birtha József járnak, azok feltétlenül tegyenek egy rövid határozat, amely a gyülekezetben szolgáló lelkészsége alatt épült. Utunk a sétát a helyi temetőben. Mi, lévaiak és megválasztott lelkészei hozzátartozóinak gimnázium felé folytatódott, ahol dr. vendégeink, emlékezni és koszorúzni tiszteletbeli gyülekezeti tagságot Kluch János igazgató fogadott bennünket m e n t ü n k a g e s z t e n y e f á k ö v e z t e adományoz. Az elnökség ennek alapján október 9-10-ére meghívta az elmúlt 100 évben szolgáló lelkészei hozzátartozóit, valamint tanítóinak és kántorainak hozzátartozóit. Nem volt könnyű megtalálni a leszármazottakat, főleg a múlt század első felében szolgálókat, de végül mindenkit sikerült felkutatni és személyesen meghívni, ami a legalább másfél évig tartó folyamatos keresésnek és munkának volt az eredménye. Sorrendben a következő lelkészek szolgáltak Léván ebben az időszakban: Birtha József , Antal Gyula , Czeglédy Pál , Szabó Antal , Tömösközy László , Pásztori Attila Az első nap, a szombati nap folyamán, a mintegy 25 vendég megismerkedhetett a lévai gyülekezet történetével és a közösség fontos emlékhelyeivel. Parókiái, templomai helyét és történetét, iskolái (a lévai reformátusoknak már 1619-ben is hangulatos temetőkertbe. Volt lelkészeink, sorsát és a bérház épületének történetét volt gimnáziumuk, és most is Antal Gyula és Tömösközy László ismerhették meg. Az alkalomra egy iskolafenntartó küldetést tölt be a felújított impozáns síremlékét, dr. Kersék kiállítás is készült a templomban, amely maroknyi gyülekezet), majd a lelkészi János gondnok ( ) sírját és a bemutatta a lelkészeket, családjukat és a hivatalban az ebéd után egy kis millecentenáriumi emlékművet látogattuk gyülekezetben végzett szolgálatukat. A szusszanást követően Andruska Csilla, a meg, hogy elhelyezzük a kegyelet és az délelőtti séta alatt megtekintettük az helyi magyar alapiskola igazgatója emlékezés koszorúit. Utunk végén az egyházközség szőlőjében a helyiek vendégszeretete, jó levegő, napsütés és sok finomság várt bennünket. A vidám együttlét végén a kedves vendégek a városi Oroszlán szállóban kaptak elszállásolást és készülhettek a vasárnapi ünnepi alkalomra. Vasárnap az istentisztelet délelőtt 10 órakor vette kezdetét, ahol megemlékeztünk beiktatott lelkészeink lévai szolgálatairól, küldetésükről. A helyi lelkész, Kassai Gyula hirdette az igét, Ezékiel 3, alapján. A mindenkori lelkész feladata, hogy Istent szolgálja és küldetése legyen az általa kijelölt helyen népe, egyháza, nemzete és családja felé, közöttük kimagasodjon és őket hitvalló módon vezesse. Ezt a feladatot lelkészeink, mint őrállók végezték az elmúlt évszázadban. - folytatás a 4. oldalon -

4 Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek beszámolók az egyházközség életéből I. szám - folytatás a 3. oldalról - diktatúra Léva ma is őrálló hely és ezt a küldetését éveiben, a nemzedékről nemzedékre kell betöltenie. p a r ó k i a A lelkész nem egyedül, hanem elveszítése gyülekezetével együtt szolgál. Az a ellenére is, erős szolgálat maradandó és erős, melyet Isten hitének és hív el, táplál és erősít meg. Nekünk állandó nyugalmat készenlétben kell lennünk, hogy mindkét á r a s z t ó irányba, Isten és a népe irányába is kitartásának őrállóként megálljunk. köszönhetően Az igehirdetést követően a közöttünk a rendszerszolgáló lelkészek bemutatására került sor. váltásig tartást Birtha József idejében sorra alakultak a adott közösséreformátus egyletek, újság, nyomda, günknek. A iskolavétel és felújítás, bérház építése tette rendszerváltás gazdaggá és kiemeltté ennek a után Pásztori nemzedéknek az életét. Ennek a Attila erdélyi nemzedéknek a fáklyája még évtizedek lelkész került rövid történetét olvashatja a széles múlva is erős fényt fog árasztani felénk. Lévára, akinek elévülhetetlen érdeme volt közvélemény, míg a másikon a gyülekezeti Antal Gyula nemcsak lelkészként, hanem abban, hogy egyházközségünk felismerte élet aktualitásai kapnak majd helyet. közéleti szereplőként is kiemelkedő a lehetőséget, és Léván magyar egyházi Ennek a táblának missziói szerepe van, személyisége volt Léva város történetének. gimnáziumot alapított, amely több- hisz sokan nem is tudják, hogy városunk Nemcsak rendbe tette a Trianon után kevesebb küzdelmes év után, most új központjában egy magyar református rémületbe esett lévai református reménnyel kezd neki az építő munkának. közösség él, amely már 419 éve Krisztus gyülekezet életét, hanem a város bírájává is Annak is örülhettünk, hogy meghívhattuk dicsőségét, ősei hitébe kapaszkodva, megválasztották. Kitűnő, reményteljes az 1945 előtti elemi iskolában tanító Dóka magyar nyelven hirdeti. A templom pályájának korai halála vetett csak véget. A Sándor kántortanító leányát, aki 1947-ben cintermében is elhelyeztünk egy táblát, bölcs és történészi, valamint jogi szüleivel együtt élhette meg a gyászos amely a gyülekezet teljes történetét képességekkel megáldott Czeglédy Pál kitelepítés borzalmait, és Kalocsay dolgozza fel. A szöveget Kassai Gyula esperes követte őt a lelkészi állásban. Ő Ferencet, aki között volt lelkész, a grafikai elrendezést Göbő Sándor igazi lelki ember volt, aki minden kántorunk és az ifjúsági vegyeskar pedagógus készítette, aki az átadást korosztályt képes volt megszólítani. Az karnagya. A bemutatást követően a követően gitárénekkel tette emlékezetessé 1952-es lévai zsinat szellemi atyja volt, a gyülekezet elnöksége átadta a a délelőttöt. gyülekezet történetét megíró, tudós leszármazottaknak a tiszteletbeli tagságról Az istentisztelet után a hontvarsányi lelkészt ismerhetjük fel benne, aki a neves szóló oklevelet és a gyülekezet újonnan gyülekezet Árpád-kori templomába Czeglédy család méltó utóda lett. Szabó indított lapjának, a Lévai Őrállónak a látogattunk el, ahová elkísért bennünket a Antal egyházunk egykori bemutatkozó számát. volt lelkész is, dr. Sándor Károly püspökhelyettese, aki rövid ideig az 50-es Az ünnepi istentiszteletet Kalocsay testvérünk, majd az ottani református években a prágai teológián oktatta Márta orgonaművész orgonajátéka, temetőben megkoszorúztuk Juhász József lelkésznövendékeinket, már Dálnoky Annamária éneke, Szegényné volt hontvarsányi lelkész családi sírját. segédlelkészként is itt szolgált Czeglédy Andruska Csilla szavalata és a helyi Az Oroszlán szállóban elkészített Pál mellett, majd továbbvitte mestere énekkar fellépése gazdagította. díszebéden Kassainé Mártha Tímea küldetését. Léváról történő kényszerű A templomból kilépve az erre az lelkésznő szólt a jelenlévőkhöz. Reményik távozását követően, nyugdíjas éveiben is a alkalomra elkészített parkrész átadására Sándor Öröktűz című versével gyülekezet szellemi atyja tudott lenni. került sor, amelynek egyik ékessége a köszöntötte a mintegy 60 meghívott Tömösközy László esperes a nehéz felsőpéli Nagy Mátyás fafaragó által vendéget. készített Ezúton is szeretnénk köszönetet információs mondani vendégeinknek, hogy elfogadták tábla. A tábla meghívásunkat és megtiszteltek fából készült, bennünket, adományaikkal, három oszlopa felajánlásaikkal gazdagították van és két egyházunkat. Köszönet illet minden hirdető része, egyháztagunkat a segítségükért, a amely magán támogatásukért. Újra bebizonyítottuk, hordozza a hogy ennek a közösségnek van ereje és református és jövője. Ismeri ősei útját, és kész áldozatot magyar népi hozni a holnapért. Azért vagyunk hálásak, hagyomány mert együtt voltunk képesek megtenni ezt i s m e r t az utat, és együtt folytatjuk azt. Legyünk szimbólumait. ezért hűségesek és összetartóak, Az első táblán a mindenkor. Adjon a megtartó Isten ehhez l é v a i áldást és bölcsességet. Soli Deo Gloria. gyülekezet <kgy>

5 I. szám Krisztus a jövő, együtt követjük Őt! - hírek beszámolók az egyházközség életéből KÁLVIN NYOMÁBAN - GENÉVE ÉS STRASBOURG Az Euroscola program keretében Az alkalomra a helyi október 22-én, Strasbourgban 24 diák és 2 református egyházközség 13 tanár egésznapos Európa Parlamenti tagja is elkísérte saját látogatáson vett részt. Több mint hétszáz költségén a diákokat. Az fiatal ülésezett a nap folyamán a e g y h á z i g i m n á z i u m parlamenti bizottságokban (angol igazgatójának vezetésével 5 nyelven), különböző témákban hozott napos közös kirándulás határozatot, és a parlamenti munkát szerveződött a parlamenti követve betekintést nyerhetett a látogatás köré, amelynek képviselők munkájába és az európai k ö s z ö n h e t ő e n institúciók működésébe. Minden ellátogathattunk a reformáció tagállamot egy-egy középiskola képviselte egyik őshazájába, s annak két a programban. Az a megtiszteltetés érte szép, protestáns múlttal iskolánkat, hogy kisebbségi magyar rendelkező városába, Genfbe iskolaként képviselte Szlovákiát ezen a és Lausanne-ba, valamint találkozón. Összesen 11 szlovákiai elkísérhettük a diákokat házakat. Hálát kell adnunk az Úristennek, középiskolát választottak ki a program Strasbourgba. Jó volt látni azokat a hogy megtartott bennünket ezen a hosszú helyeket, ahol Kálvin János és úton, és nem történt semmi rendkívüli a többi reformátor élt és eset, amely megnehezítette volna munkálkodott, és kirándulásunkat. gyönyörködni a városok és a Egyedül az odautazás napján, éjszaka táj szépségeiben. A genfi Szent esett az eső, és az Alpokban havazott, ami Péter katedrális (ahol Kálvin egy kicsit meglepte sofőrjeinket is, de szolgált), a lausanne-i ennél több váratlan esemény nem történt székesegyház, a genfi tó és a velünk. A szálláshelyekkel és az étkezés körülötte magasodó hegyek színvonalával mindenki meg volt szépsége, a reformátorok elégedve, amelyért a szervezőket illeti a falának tekintélyes alakjai, dicséret. Külön öröm volt számunkra, Kálvin János sírjának hogy az egyházközség és a diákok együtt egyszerűsége, a strasbourgi tették meg ezt a hosszú utat, amely segíti a székesegyház és a Grand Ille városközpont utcái, házai, az Ille keretén belül, amelyre pályázat útján folyó hídjai, a lausanne-i kapcsolódhattak be a jelentkezők. A közel olimpiai park és a múzeum 50 jelentkezőből az első 11 képviselhette s o k á i g e m l é k e z e t e s e k Szlovákiát, minden iskola más-más maradnak a számunkra. Az időpontban. A találkozót az Európai utazás alatt volt lehetőségünk Parlament szervezte azzal a céllal, hogy a megismerni Kálvin küzdelmes fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz, és hivalló életútját és a megismerjék egymás kultúráját, és reformáció küldetését. Míg a népszerűsítsék az európai eszmét. Erre a diákok a parlamentben napra mind a 26 résztvevőnek biztosította üléseztek, mi megtekintettük a kiutazás, a szállás és az étkezés Strasbourg nevezetességeit. A költségeit. hazaút nagy része az élmények, kölcsönös beszámolók két intézmény közötti jó kapcsolatok meghallgatásával telt. Nagyon ápolását és a közös küldetés hordozását. tartalmas 5 nap volt. A hosszú Legközelebb karácsony előtt Pozsonyba és út ellenére (az öt nap alatt kb Berencsváraljára látogatunk el, hogy 2800 km-t tettünk meg), és a Czeglédi Péter gályarablelkész életútjának remek időnek is és szenvedéseinek a színhelyeit keressük köszönhetően, gazdag fel, abból az alkalomból, hogy az élményekkel térhettünk haza. egyházközség az oktatásügyi Jó volt látni az Alpok minisztériumnál kérvényezte a magaslatait, az utak, a városok gályarablelkész nevének felvételét. tisztaságát, rendjét, a járókelők Reméljük, hogy ezt az utunkat is áldás öltözködésének természetes és kíséri majd. egyszerű eleganciáját, a szép

6 Nemzedékről nemzedékre I. szám Elárvult templomok a Barsi Református Egyházmegyében H o r h i - történelem és múlt befogadására s a gyülekezet életjeléül gondnok, mások, Vida János presbiterek okvetlenül szüksége van az egyháznak k ö v e t k e z ő b e s z é d d e l f o g a d t a ő arra, hogy imaháza elé torony emeltessék: méltóságát. A Barsi Református Egyházmegyében felújítja az egyház július 21-én hozott Kár, hogy csak 1930-ig terjedőleg állnak 35 anya- és 11 leányegyházközség van. azon határozatát, hogy ezen építkezések rendelkezésünkre a végekre szorult kis Ugyanannyi élő templomon kívül, sajnos keresztül vihetése czéljából 4000 korona gyülekezet jegyzőkönyvei, hogy kettő már elárvult. Az egyik Mohiban, a tőkének megfelelő 200 Kor. tőkekamat részletesebben nyomon követhetnénk az másik pedig Horhiban. Az utóbbi kis segélyt kér a konventtől. Az évi aug. egyházközség fokozatos elsorvadását. település régebben önálló község volt. A hó 8-án tartott egyházmegyei gyűlés Nyilvánvaló azonban, hogy ennek ma természetvédelmi területté jegyzőkönyvei 6-ik pontja alatt már gyökerei különösen az 1918 utáni nyilvánított Szikince völgyében található. jóváhagyott a terv és a költségvetés és így e asszimilációban keresendők. A Első írásos említése 1344-ből származik, téren külön intézkedés szüksége nem legnagyobb érvágás viszont 1938-ban amikor Horhy, 1629-től a Pomoti, a 16. forog fenn. Ezt követően került sor az következett be, amikor Horhi az új században pedig a Belházy család építkezésre a hontvarsányi országhatár túloldalára került, és tartozéka volt ban még 533 lakosa anyaegyházközségben, ill. Horhiban elszakadt a hontvarsányi volt, jelenleg viszont már csak 151. szolgáló Czeglédy Pál lelkipásztor anyaegyházközségtől. Czeglédy Pál, lévai Közigazgatásilag 1986-tól Lévához idejében. lelkész, egyházmegyénk esperese tartozik. A ma már nem létező gyülekezet régi ben határátlépéssel ellátogatott Horhiba, Református egyházi vonatkozásban az presbitériumi és közgyűlési és 1943-ban az egyházmegyei ottani gyülekezet mindvégig Hontvarsány jegyzőkönyveiben sok érdekes feljegyzés közgyűlésnek az alábbiakat jelentette: filiája volt. Egy 1879-ben kiadott található. Például kordokumentumként, M u l t é v i n o v e m b e r h ó 1 - é n egyházmegyei monográfia szerint: és annak illusztrálására, hogy hajdan meglátogattam horhi-i híveinket. Ezt a Horhi, az előző századokban is Varsány milyen volt az egyházi fennhatóság iránti kisded fiókegyházunkat az új országhatár filiája volt, csakhogy erősen állt számban s elválasztotta tőlünk. Az istentiszteletre anyagiakban. Még 1794-ben is 4 szapu alá összegyűlt a hívek apraja-nagyja s való földet ajánl a tanítónak munkálási megható módon fejezték ki vallásukhoz kötelezettségekkel ban tanítója Baka való ragaszkodásukat s fajukhoz való István nem jelent meg a varsányi törhetetlen hűségüket. A szlovákiai egyházlátogatás előtt, hanem azt izeni, egyházszervezet Horhit a nyitrai lelkész hogy 3 keresztyén felekezettől 2 tanonca gondozása alá helyezte. A mult év nyarán van ben e véghely segélyezésére azonban ugy őt, mint a zólyomi évenként 20 frtot rendel el lelkipásztort internálták és Illavára egyházmegyénk. Az egykori gyámolítás fogságba vetették, a gyülekezet mindmáig példaértékűnek mondható. lelkigondozását egyik pozsonyi Horhiban a ma már elárvult aprócska diakonissza testvér látta el, havonként templomot, amelyet szerényen imaháznak bibliaórát tartva közöttük. Külön is ki kell tekintettek, 1869-ben építették. Negyvenöt emelnem Pomothy Lajos derék évvel később, 1914-ben emeltek hozzá presbiterüket, aki a diakonissza irányítása tornyot. Addig az evangélikusoknak és mellett a vallásoktatást végzi, nagy reformátusoknak közös haranglábuk volt. buzgósággal és meglepően szép A nyelvhatáron élő népes Pomothyak, akik eredménnyel tanítva gyermekeinket közül olykor négyen is tagjai voltak a zsoltárainkra és dicséreteinkre. presbitériumnak, valamint az Udvardy, A második világháború után Pethő Molnár, Vida, Gódi, Kálnai stb. családok Sándor, hontvarsányi lelkész, már csak részéről ennek gondolata már 1907-ben úrvacsorát osztani és temetni járt ki felvetődött, és presbitériumi döntés is Horhiba. Szirmai János esperes 1952-ben született, mely szerint a gyűlés tett utoljára látogatást a gyülekezetben, elhatározza az imaház renoválását és a amely aztán végleg elenyészett, temploma torony építését. Ezt azzal indokolták, tiszteletadás, érdemes feleleveníteni az pedig elárvult. Közvetlenül a faluba vezető hogy az imaházon mutatkozó repedések egyházmegyébe történő püspöki út mellett álló épület egyre romosabb lett, miatt, ha a falak idejében meg nem látogatással kapcsolatos leírottakat. Pap olyannyira, hogy az állami hatóság a erősíttetnek, ki van téve a gyülekezet Gábor, a Dunántúli Egyházkerület kilencvenes években közveszélyesnek imaháza falai néhány év múlva püspöke szeptember 24-én érkezett nyilvánította, azért azt a hontvarsányi bekövetkezhető szétválásának, továbbá a Hontvarsányba. A Vámos Ladányi hívek anyaegyházközség kénytelen volt eladni. rozzant haranglábban, hol eddig harangja kiséretében mint egy 50 lovas, és mint egy A gyülekezet utolsó áldozatkész volt az evangélikusokkal közösen, tovább huszonöt kocsi tele népekkel, s ezek élén gondnoka Záhorszky István volt, aki nem lehet, mert az evangélikusok új Tisztelendő Molnár Sámuel V Ladányi ban halt meg. Családi sírkövén még harangláb építéséről gondoskodnak... A Lelkész Úr, számos előkelő híveivel magyar nyelvű felirat olvasható. Azóta kivitelezésre azonban évekig nem került díszitette a tisztelgő kiséretett, Meg sem magyar, sem református nincs a sor, ezért június 29-én a presbitérium érkezett a Varsányi határ szélére, Délutáni megfogyatkozott lélekszámú településen. az üggyel kapcsolatban újabb határozatot négy órakor Tts Pomothy Gábor úr által Talán még az egyre többen itt víkendezők hozott: Tekintettel arra, hogy a most kisérve, Ez alkalommal a Horhi hívek ott között sem. <Dr. Sándor Károly> fennálló imaházunk szűk a híveknek bevárván ő Méltóságát, is Pomothy Péter

7 I. szám Nemzedékről nemzedékre - történelem és múlt Emlékezzünk Nagy Lászlóra születésének centenáriumi évében Idén lenne 100 éves Nagy Laci bácsi, műkedvelő, színjátszó és rendező, aki lelkes és színvonalas munkájával 60 éven át szolgálta a lévai és a szlovákia magyar kultúrát. Ez alkalomból idézzük fel életét és munkásságát, hogy ezzel is emlékezzünk reá. Példaértékű életútja pedig követendő, merítsünk erőt belőle. Nagy László Deákiban született jött haza, ill. munkába. Az a Meixner úr nagy február 27-én. Édesapja Nagy Ede (*1882), színházbarát volt, sok színésznőt ismert édesanyja Jónás Irma (*1887) voltak. Négy személyesen. Ő hozott nekem egyszer két gyermekükből (Irén, László, Ernő és színházjegyet, a német társulat előadására, a Zsuzsanna) a kis Laci volt a második. Heilbergi diákélet című zenés darabra. Ettől A színházzal már gyermekkorában fogva jártam a pozsonyi Városi Színházba, ahol kapcsolatba került. Édesapja molnár volt. magyar és német társulatok is játszottak. A molnárok nagyon szerettek ünnepelni Vasárnap délelőttönként a Toldi-kör tartott (névnapot, újévet stb.), s ilyen alkalomkor előadásokat. Ma is emlékszem például az színdarabot is játszottak, s ha a darabban Obsitos meg a Gül Baba című darabokra, gyermekszerep is előfordult, akkor azt reá ezekben a címszerepet Korinek Lajos (később a osztották. lévai társulat tagja) alakította, Moravek Mária Persze abban az időben egy molnár és Sendlein János voltak a rendezők. De életéhez hozzátartozott a nemcsak zenés darabokat, hanem prózai műveket is előadtak.. Akkor láttam egyebek közt munkahelyváltoztatás is. Így került a a Feketeszárú cseresznye és az Ember a híd alatt család az I. világháború alatt című darabokat. De bárhová elmenetem, ahol Bodrogszerdahelyre. A kis Laci az elemi színdarbot játszottak, így a pozsonyi Duna iskolát itt végezte, s az iskolai utcai munkásotthonba is, ahol minden rendezvények állandó szereplője volt. A vasárnap délután táncos összejöveteleket bodrogszerdahelyi malomhoz - ahol rendeztek, s ilyenkor különböző műsorokat is édesapja dolgozott kiterjedt gazdaság is adtak. Felléptek énekcsoportok, előadtak tartozott. Az I. világháború alatt jeleneteket, bohózatokat, az egyikben magam is hadifoglyokat alkalmaztak itt mindenféle játszottam. munkára, főleg oroszokat, akik szinte Egyszer aztán az inaséveknek is vége lett, minden szabad idejükben színházat felszabadultam, de mint kitanult A Ludas Matyi címszerepében 1949-ben játszottak. Fantasztikus figurákat, szakmunkásnak, segédnek a harmincas évek maszkokat csináltak, így idézve fel otthoni gazdasági válsága idején nemigen volt számára világossá vált. Természetes, hogy szokásaikat. alkalmam munkát találni. nemsokára szerepajánlatokkal keresték fel Az első színházi előadás is, amit a kis A 30-as évek elején költözött Nagy Ede őt más lévai egyletek, így a Lévai Iparos Laci életében láttott, ehhez az időszakhoz feleségével és négy gyermekével Lévára. Olvasókör, később a Lévai Katolikus Kör kötődik. Éspedig a Bodrogszerdahelytől Az ifjú Nagy László csakhamar munkát is színdarbjaiban is sokszor nagy sikerrel nem messzi Sátoraljaújhelyen, a talált és bekapcsolódott a lévai kultúrális lépett színpadra. Ilyenek előadások voltak Cigánybáró című előadás volt az. életbe. Felvételt nyert a lévai dalárdba, pl ben a Katóka Őrmester, 1933-ban Majd az I. világháború vége és az melynek aztán 20 évig a tagja volt. Ez idő Borcsa Amarikában, 1935-ben a nyolc Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása alatt igen sok dalosünnepen vett részt a előadást megélt Csókos regiment, után Bodrogszerdahely Csehszlovákiához lévai dalárdával, így Érsekújvárott, ben A kisrabló című csárdás operett 5 került. Szülei a sárospataki református Komáromban (akkor még a lovardában), színrekerüléssel, majd 1939 elején A gimnázumba iratták be, úgy járt át feketén Kassán, Léván, sőt a budapesti királyné rózsája, mely a Lévai Katolikus az újonnan meghúzott határon. Már abban Zeneművészeti Főiskolán rendezett Kör Műkedvelő Gárdájának 10 éves az időben is élénk kultúrális központ volt fesztiválon is. jubileuma alkalmából került Rákóczi városa, főleg a diákság volt igen Ennél is intenzívebb tevékenységet megrendezésre és ötször lett bemutatva. aktív, s a gimnáziumban ő maga is tagja fejtett ki a lévai színjátszás területén. A Időközben Nagy László saját volt az önképzőkörnek. Lévai Keresztény Munkásegylet asztalosműhelyt nyitott Léván, a Az új határ valamint az a tény, hogy kultúrcsoportjának évi tablóján már valamikori Vágóhíd utcában január édesapját visszahelyezték a deáki megtalálhatjuk ijfúkori fényképét. A Lévai 25-én házasságot kötött Benkő Erzsébettel, malomba vetettek véget sárospataki Keresztény Munkásegylet Barsi utcában majd megszületett első gyermekük diákéveinek. Deákiba majd Vágsellyére található székházának színpadán számos Katalin. De sajnos a háború miatt költözött a család, így szülei műben lépett színpadra, s aratott megérkezett a katonai behívó, Nagy asztalosinasnak adták Pozsonyba. Az elismerést. Ezek a bohózatok, egy- és Laszlónak Esztergomban kellett asztalosműhelyt, melyben Nagy László háromfelvonásos darabok Akács József, az jelentkeznie. Innen Komáromba, a kitanult mára már lebontották, de a mai Új egylet elismert rendezőjőnek Monostori erődbe és a folyami alakulathoz Színházzal (Nová Scéna) szemben állt. rendezésében kerültek színpadra. De az rendelték, ahol rádiósként és írnokként Pozsonyi inaséveire így emlékszik vissza egylet a nyári időszakban gyakran mutatta szolgált. Amíg lehetősége volt, az Nagy László: be darabjait a lévai r.k. plébánia udvarán alakulatánál is szervezte a kultúréletet. Ebben az asztalosműhelyben volt egy felállított szabadtéri színpadon is. - folytatás a 8. oldalon - segédünk, Meixner úr, aki szombaton nem Tehetsége, valamint színház iránti dolgozott. Egész nap aludt, estére pedig gálába elkötelezettsége csakhamar mindenki vágta magát és a Savoyból csak hétfőn reggel

8 I. szám Nemzedékről nemzedékre - történelem és múlt - folytatás a 7. oldalról - bársonyfüggönyt: - Úgy Számos humoros műsort, jelenetet láttam, megérkeztem... rendezett. Aztán októberében Itthon vagyok! - Sokáig alakulatával Auszriába vezényelték, a nem láttam otthonomat, Kremsen át egészen Regensburgig. Az sok éven át nem hallattam Ems folyó mentén érte őt a háború vége. Ez hangomat, melyet a folyó volt az amerikai szovjet megszállási belémfojtott az ágyúk övezet határa. Innen indult aztán gyalog dörgése, a tankok haza. De egy hónapig még a kelet-ausztriai dübörgése, a vijjogó brucki szűrőtábor lakója is volt, utána bombák robbanása. A térhetett csak haza. háború szétdúlta, felégette Haza, de már a készülődő otthonomat és én, a hontalanságba. Ő is két testvére számkivetett szegény lévaiakban találták meg életük párját, s vándor, elindultam Léván alapítottak otthont, családot. Ernő megjárni a kisemmizettek, hajléktalanok szomorú fivére a frontról és a háború utáni kálváriáját....ha valaki szűrőtáborokból Venezuelába került, ott kíváncsi kilétemre alapított családot. Soha többé nem látta bemutatkozom: Én vagyok - Lévát. Zsuzsanna húga és családja a ha úgy tetszik - Hamlet kitelepítés egyre erősödő szele elől Fótra költözött. Mai napig ott él a család. Nagy Gorkij: Vassza Zseleznova című drámája elnyerte a Jókai Napok nagydíját, és a legjobb darabválasztás díját ban országos közgyűlése utáni díszelőadást. vagy Lear király, Jánošík, avagy János vitéz, augusztus 1-jével megalakult a Sári bíró vagy Hunyady László, Rettenetes László családja is a Magyarországra pozsonyi Állami Faluszínház magyar Iván avagy Gül Baba - mert ez mind én vagyok. kitelepítendők listájára került. Ő maga tagozata, ami öt esztendővel a háború Arcom száz, nevem ezer, de lényem csak egy: az utazott le Pécs környékére helyet keresni befejezése után az első hivatásos magyar örök színész, a magyar komédiás!. A családjának. De aztán rendeződtek a színtársulatot jelentette Szlovákiában. Ez a monológot a közönség hatalmas dolgok, s Léván maradhattak. A társulat kilenc éven keresztül teljesítette a tapsviharral jutalmazta, s az egész hontalanság éveiben habár magyar szótól nemzet napszámosainak feladatát, s járta a műsoros estnek nagy sikere volt. magyarlakta vidékeket Pozsonytól árvák voltak a lévai színpadok, de volt ok örömre is, megszületett második Kassáig, s azon is túl és terjesztette a Ezt követően nagy lendülettel kezdett gyermekük, Éva. Aztán a hontalanság évei kultúrát. Nagy László egy rövid ideig munkához, s alakította meg a lévai is lassan elmúltak, s március 5-én ennek a társulatnak a munkájában is részt CSEMADOK színjátszó csoportját, s annak megalakult Pozsonyban a CSEMADOK. A vett. Időközben családi életében újabb rendezője lett. Ekkor indult el Léván a CSEMADOK lévai helyi csoportja öröm érte, megszületett harmadik műkedvelő színjátszásnak talán június 22-én alakult meg Nagy László gyermekük, Ágnes. legsikeresebb korszaka. Első darabjuk a hathatós közreműködésével, s alig egy 1952-ben már Léván a CSEMADOK hónap múlva megrendezte első lévai társulatával vitte színre az nyilvános kultúrestjét a lévai Úrhatnám polgár című darabot, Városi Szálloda színháztermében. majd azt követte a többi: Közös út, A nézőtér zsúfoltságig megtelt. Tűzkeresztség, Igazgató Az Új Szó napilap július 15-i nevenapja, Holnapra kiderül. De pénteki száma így tudósít az nem hiányoztak az olyan eseményről:...hosszú évek óta igénysebb darabok sem, mint először hangzik fel magyar szó a lévai például a Fösvény, vagy a színházban. Ünnep ez a nap, hálaadó Tartuffe. ünnepe azoknak, akik megérték ezt a Majd július 19-én a lévai napot és háladó ima azok felé, akik Városi Színház színpadán volt a visszaadták Csehszlovákiában a premierje a Csárdáskirálynő című magyar szó szabdságát!... A műsor zenés operettnek, mellyel Nagy bevezető számaként a Heveside László rendezői munkásságában, Schindler zeneker pompásan Léva város történetében eddig begyakorolt együttese Kéhler Béla felülmúlhatatlan színházi siker Magyar vígjátéknyitányát adta elő Laci bácsi rendezés közben vette kezdetét. Kitűnő zenekar, a közönség nagy tetszése mellett. Alig több mint hatvan szereplő, pazar halkultak el az utolsó akkordok, Nagy Ludas Matyi volt, ezzel kezdődött Nagy díszletek, szebbnél szebb jelmezek László, Léva város népszerű és kitűnő László lévai tevékenységének rendezői jellemezték a darabot. 62-szer adták elő a műkedvelője lép a függöny elé ezüstvégű bottal, korszaka, itt a főszerepet is vállalta. A darabot Kassától Pozsonyig. Nagy kis táskával, Petőfi-köpenyben. Egy percre Ludas Matyi nagy sikert aratott. sajtóvisszhangja volt az előadásoknak, felzúg a taps, hogy aztán helyet adjon a Ezt követően a Dunajevszkij Szabad például a Keletmagyarország című lap lélegzetfojtó csendnek. Nagy László az örök szél című operettjét, majd Földes Mihály augusztus 16-i, pénteki száma így ír: színész jelképeként lassan megindul a közép Mélyszántás című színművét vitte színre....léván van Délszlovenszkó kultúrközpontja. felé. Félve néz körül, beles a színpadra, Ezzel a darabbal a pozsonyi Nemzeti Büszkék is a lévaiak az 5 ezer embert befogadó végigjáratja kérdő tekintetét a zsúfolt sorokon Színházban, április 2-án a lévai szép szabadtéri színpadra, mely a város és könnytől csillogó szemmel, áhítattal, színjátszók adták a CSEMADOK első villanegyedében ékesíti a tájat. gyengéden simogatja meg a kopottas - folytatás a 9. oldalon -

9 I. szám Nemzedékről nemzedékre - történelem és múlt - befejezés a 8. oldalról - Kabáth Gabriella újra a legjobb női alakítás Vasárnap este a CSEMADOK helyi csoportja díját kapta. Laci bácsi szabadidejének minden itt mutatta be a Csárdáskirálynő című A fáradhatatlan Nagy László újabb percét a színháznak szentelte. Tisztelték nagyoperettet. Léván ez alkalommal munkája 1975-ben Gogol: A revizor című pontos munkáját, páratlan lelkesedését, huszonötödször, a szlovák városokkal együtt vígjátéka volt. Ezzel a darabbal búcsúzott a mert színházat úgy, mint ő, csak 58-szor... A Csárdáskirálynő három évig műkedvelő színjátszástól, húsz évi lelkes megszállott szerethetett. Megszállott volt a volt műsoron, mindvégig nagy sikerrel. munka után, a társulat egy másik szó legnemesebb értelmében. A darabok Majd 1960-ban rendezte Nagy László F. meghatározó tagja, Kabáth Gabriella. rendezőpéldányát olyan pontosan Goodrich A. Haackett: Anna Frank Felsorolni is sok azt a sok színművet, dolgozta ki, hogy bármelyik hivatátos naplója című művet, melyben maga is amit még Nagy László a Garamvölgyi rendezőnek dicséretére vált volna. Mint játszott. A darabot a CSEMADOK Színpad társulatával színre vitt, álljanak itt kitűnő asztalos a díszleteket is maga központi versenyén első díjjal jutalmazták, csak időrendben felsorolva: készítette, emellett még kosztümöket is majd a pozsonyi Hviezdoslav Színházban tervezett. Munkáját sok elismerés, oklevél, is bemutatták. kitüntetés ékesítette, de ezeknél 1963-ban Nagy László, mint sokkal többre tartotta az rendező kivált a CSEMADOK- emberek szeretetét, elismerését a ból és a járási népművelési lelkes közönséget. központ mellett létrehozta a Garamvölgyi Színpadot, azzal Véleményét a a szándékkal is, hogy az említett műkedvelő színjátszásról az szerv ily módon is támogassa a egyik műsorfüzetből tudhatjuk magyar műkedvelő meg: színházmozgalmat....sokan, sőt az utóbbi időben egyre Ezzel a társulattal rendezett többen szegezik nekünk a kérdést: első darabja 1963-ban A szabin érdemes-e szabadidőnket, estéinket nők elrablása volt. Szomorú feláldozni? A válasz nem lehet más: emlékű darab volt ez a érdemes! - mert amikor az Önök színjátszócsoportnak, mert szemébe könnyet varázsolunk vagy közvetlenül a bemutató előtt felszbadultan ömlik a jóízű, a meghalt az egyik főszereplő felszabadult, harsogó nevetés, s egy- Korinek Lajos. Nagy László két órára feledtetni tudjuk a napi ugrott be a szerepbe. A tragédia Nagy László sírhelye a lévai református temetőkertben gondjainkat, az az, amiért érdemes! ellenére nagy sikere volt az Pedig mennyi munka előadásnak. František Frýda: Ki ölte meg Sommer lemondás, csalódás van egy-egy Majd 1964-ben az Esküvő című Linát, Felkai Ferenc: Boszorkányok előadást megelőző munkában, hónapok állandó vígjátékot rendezte, de az átütő szakmai pedig nincsenek, Örkény István: próbái, a mozgás, a kiejtés, a mimika stb. Pedig sikert 1965-ben Luigi Candoni: Szombat Macsakajáték, Schöntal: Szabin ez a sok-sok munka csak egy estére és arra a esti vágy című darabja hozta neki és nők elrablása, Somlai Pál: Majd a néhány négyzetméternyi területre érvényes, társulatának. A II. Jókai Napokon övék lett mama. amelyet a színpad határol körül. Ezen belül a fesztivál nagydíja, a legjobb rendezésért 1988 a Garamvölgyi Színpad övék a szó, a döntés és a cselekvés joga. járó díjat Nagy László kapta. Mindenre képesek és mindent el tudnak hitetni fennállásának 25. évfordulója alkalmából velünk. Amikor felmegy a függöny és 1966-ban a társulat G. B. Show vitte színre a társulat Lev Mitrofanov: játszanak, mi, nézők, átadjuk magunkat annak Pygmalion című színművével szerepelt a Majd én mindent elintézek című az egyszeri és meg nem ismételhető csodának, Jókai Napokon, majd 1967-ben Gyárfás egyfelvonásos vígjátékát. amelynek a neve: SZÍNHÁZ. A színház Miklós: Egérút című vígjátékával a legjobb Majd ezt követően több színdarabot is deszkáin ők a mindenhatók, de amikor a szlovákia magyar együttes címmel tértek próbált az együttes, így a függöny legördül, ők is a fejükhöz vagy a haza iglói országos szlovák fesztiválról. Lampionünnepet vagy a Gül Babát. Ezek szívükhöz kapnak, a maguk fájdalmát érzik. Az újabb nagy sikert Henrik Ibsen: főleg technikai okokból nem kerültek Kiszalad a lábuk alól a talaj, átvedlenek Kísértetek című drámája hozta meg. A bemutatásra. egyszerű hétköznapi emberekké, akik már a darab elnyerte a Jókai napok nagydíját, 1989 őszén Nagy László egy lírai holnapra gondolnak, mert holnap a Kabáth Gabriella pedig a legjobb női történet, Leonid Zorim: Varsói melódia munkahelyükön bizonyítani kell. De magukkal alakítás díját. című darab rendezésébe kezdett, melyet viszik az Önök szeretetét, megbecsülését, 1969-ben Goldoni: Kaviár és lencse 1990 tavaszán szeretett volna bemutatni, s tapsainak éltető erejét... című művét láthatta a közönség. Ezzel a egyben kiállítást is tervezett ötven éves <Müller Péter> nagy közönségsikert aratott darabbal színész-rendezői munkájáról, 80. búcsúzott a társulat kíváló színésze, születésnapját ünnepelve. Rövid betegség Források: oszlopos tagja, Zórád Aladár. után, március 27-én, egy keddi napon 1. Hét hetilap: 1981.március 21-i, 12. szám, 1970-ben G.B.Shaw: Warrenné eltávozott örökre közülünk. Hogy egész 6. old A Csemadok életéből mestersége című dráma került élete szorosan a színházhoz kötötte, mi 2. Süveg Angelika: Az amatőr színjátszás megrendezésre, majd 1973-ban sem bizonyítja jobban, hogy égi története Léván, diplomamunka 1998 következett az újabb nagy siker Gorkij: születésnapja egybeesett a színházi 3. Liskáné Nagy Katalin, Nagy László Vassza Zseleznova című drámájával, világnappal. Nyughelye a lévai református legidősebb leányának és Halász Gyula mely elnyerte a Jókai Napok nagydíját, a temetőben van. lévai műkedvelő visszaemlékezései legjobb darabválasztás díját, valamint

10 Sámuel Sámuel... Várom az Urat! Máriának: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje Advent a várakozás ünnepe. Az árnyékoz be téged, emberek sokszor, sok mindent várnak ezért a születendőt is életük folyamán. Ezek a várakozások Szentnek nevezik sokfélék lehetnek. Ha valami kellemetlen majd, Isten Fiának. vagy félelmetes esemény van előttünk, Nagyon nehéz akkor szinte visszatartanánk az idő döntést kellett múlását. Ha kedves és kellemes esemény meghoznia. Nehéz, közeledik, akkor örömmel, szinte az időt hosszú percek sürgetve várjuk a megérkezését. Minden múltak el, nagyokat évben ilyen örömmel várjuk a karácsonyt, dobbant Mária érezzük, látjuk és tapasztaljuk, hogy a szíve. Mélyen a környezetünk is miként öltözködik szívében forgatta az karácsonyváró, adventi hangulatba. Most angyal szavait. olyan emberről szólok, aki valami fontosat Mitévő legyen? várt és nagyon különleges lett a Engedelmeskedjen? várakozásának a beteljesedése. - és így elveszítheti Egyszer, régen úgy 2000 évvel ezelőtt élt jegyesét, jóhírét, egy leány, Mária volt a neve. Mária egész addigi életét. Názáretben élt, és nagyon boldogan teltek Vagy mondjon a napjai. Örömmel készülődött az esküvője nemet - de vajon napjára. Boldogan rendezgette élhet majd úgy, kelengyéjét, büszkén gondolt jegyesére, mintha mi sem Józsefre, aki igaz ember volt. Egyszer, történt volna? És amikor Mária egyedül volt otthon, akkor Mária köszöntést hallott. Üdvözlégy, kegyelembe megértette, Isten fogadott, az Úr veled van! Mária nagyon kiválasztotta Őt arra meglepődött, nem értette, ki ez az idegen, a csodára, hogy és mit akar tőle. Isten küldötte, egy angyal eszköz legyen az látogatta meg, üzenetet hozott Máriának. Üdvözítő földre Az így szólt: Ne félj, Mária, mert kegyelmet jövetelében. És már találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és semmi nem volt fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz Ő, félelmetes, semmi és a Magasságos Fiának mondják majd, az Úr nem volt rettentő, Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, Ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és Uralkodásának nem lesz vége. Mária nagyon megdöbbent e szavak hallatán. Hogyan engedelmesen. lehetséges ez? Ő nagyon tisztességes lány, aki férfit nem ismer. Tisztán, tisztességgel várta házasságát jegyesével, Józseffel. Sok minden átfutott a gondolataiban. Mennyire várta a közelgő ünnepi eseményt, mennyi mindent készített már. Vajon hogyan fogadja majd őt József? Vagy mit fognak gondolni az emberek? Hogyan tudja majd bizonyítani ártatlanságát? Honnan lesz ereje mindezt végigcsinálni? Sőt, hogyan történhet meg ez? Az angyal erre a kérdésre is válaszolt - ifjúsági és gyerekoldal I. szám...kegyelmet találtál az Istennél! Luk 1, 30 A képet színezd ki tetszés szerint csak egy volt a fontos: Isten ígérete. Íme, az engedelmesen befogadja szívébe Jézust, Úr szolgálóleánya: történjék velem a te megsegíti, örök élettel ajándékozza meg. beszéded szerint! - válaszolta Mária Kegyelmébe fogadja. Ha ennek a köszöntésnek a jegyében készülünk a Máriának még boldogabban teltek a karácsonyra, akkor lesz igazi ünnepünk. napjai. Újra várakozott. De most nem az Mert mi is az Urat várjuk majd, aki újra és esküvőjét várta, nem a jegyese látogatásait újra szólítja a kiválasztottait, mindaddig, várta, hanem sokkal nagyobbat és többet, míg azt nem válaszoljuk, mint Mária: Jézus születését várta. Várta az Urat. történjék velem a te beszéded szerint. Az Amint azt az elején említettem, mi is igazi adventi ima, Várom az Urat! várunk adventben valamit. A karácsonyt, imádsága. az ajándékokat, az ünnepet, az örömöt. Kedves gyerekek! Isten áldjon meg Készülődünk, takarítunk, vásárolunk, benneteket az Urat váró adventtel, és díszítünk. Lehet, hogy mérgelődünk, nincs örvendeztessen meg Jézus Krisztusban elég zsebpénzem a kinézett ajándékra. beteljesedett karácsonyi szeretettel, hogy a Lehet, hogy szomorkodunk, nem szívetekben megszületett Krisztus-hit kaphatom meg azt, amit szeretnék. Lehet, vezessen az ünnep felé. Hogy hogy valakit hiányolni kell majd a felismerjétek, ti is kegyelembe fogadottak karácsonyi asztalnál. Sokféleképpen vagytok. Ez a felismerés gazdagítsa készülődünk. Bennünket is megszólít Isten karácsonyi ünnepetekek. Ámen. küldötte, az Ige. Üdvözlégy, kegyelembe fogadott. Milyen nagy csoda és kiváltság. Ima: Uram! Köszönöm, hogy azért jöttél Mi is kegyelembe fogadottak lehetünk. a földre, hogy megkeresd azt, ami Mert, amikor Mária engedelmeskedett, és elveszett. Köszönöm, hogy engem és első karácsonykor megszületett Jézus, szeretteimet is megtaláltál. Engedd, hogy akkor megjelent az üdvözítő kegyelem. én is megtaláljalak Téged. Ámen Mindenkit, aki Máriához hasonlóan

11 I. szám Sámuel Sámuel... Csináld magad! Szeretnéd szépen becsomagolni az édességet, amelyet ajándékozol valakinek? Készíts szép kis kartondobozt! Szükséged lesz hozzá vékony kartonpapírra, színes fonalra vagy maradék díszszalagra, ollóra és ragasztóra. Az alábbi, 3. ábrán láthatod, hogyan kell felhajtani a végeket. 3. ábra - ifjúsági és gyerekoldal Hajtásvonal (ne vágd át!) 1. ábra Másold át ezt a mintát (1.ábra) két példányban vékony kartonpapírra, amelyet előzőleg a közepén behajtottál. Ragaszd a két részt keresztben egymásra, és fúrj egy-egy lyukat a hegyes végükbe! (2. ábra) 2. ábra Tedd bele a cukorkát vagy pralinét az így kialakított dobozba, utána vezess át egy szalagot a 4 lyukon, húzd össze szorosan, és kösd masnira (4. ábra)! 4. ábra Így viheted át a mintát a kettéhajtott papírra, utána vágd ki Másold át! 2x Mind a négy hegyes végén fúrj lyukat kötőtűvel Jó szórakozást kívánunk! Karácsonyi ének Hallod, testvér, angyal szólalt, örömet hirdet Találós kérdések Minden nap felkel, minden nap lemegy, ám egyszer megállt Gibeón felett. Éjjel világító lámpás, egyszer kerek, másszor csámpás, nappal nem leled sehol, pedig ott van valahol. Fát eszik, nem kenyeret, ha megnő, félni kell, mikor vízzel megitatják, akkor alszik el. Nem tudod honnan jön, nem tudod hová megy, mikor kezd forogni, láb nélkül hol áll meg. Királysága nem vitás, bár sörényes, nem koronás. 1. Nap, 2. Hold, 3. Tűz, 4. Szél, 5. Oroszlán

12 Mi hír? - a város és a régió hírei I. szám Magyar rendezvények Léván június - október JÚNIUS alapiskola és a gimnázium tanulói léptek * A hagyományokhoz hűen idén is JÚLIUS fel, majd a dunaszerdahelyi Csavar megtartották a gyermeknapot az * A Csemadok Lévai Alapszervezete Színház, a Csak Van együttes, a lévai Gero óvodában és az iskolában. A kézműves kétnapos kirándulást szervezett Pécsre, Jazz Quartet és a Kor-Zár tartott koncertet. foglalkozásokon kívül sport- és ügyességi Európa kulturális fovárosába, Villány, A várudvarban kézművesek mutatták be versenyeken mérték össze tudásukat és Siklós és Harkány érintésével. termékeiket, amelyekből vásárolni is fürgeségüket a gyerekek. A református * A cserkészek több nyári táborozáson is lehetett, s némelyeket a helyszínen el is voltak. A lévai 46. számú Kittenberger lehetett készíteni. A gulyásfőző versenybe Kálmán Cserkészcsapatból ketten öt csapat kapcsolódott be, a zsűri szerint a Paláston (az udvardi, tardoskeddi és legízletesebb gulyást a Lévai Magyar palásti cserkészekkel közösen), ketten Asszonyok Ligájának csapata készítette. Amerikában, hárman Erdélyben és egy * A Garam Menti Néptánc Együttes cserkész Magyarországon vett részt ifjúsági csoportja nagy sikerrel mutatta be táborozáson. Kulisszák c. műsorát a Družbában, majd táncházat tartottak a Reviczky Házban. AUGUSZTUS * A Csemadok színházlátogatást * A lelkészházaspár vezetésével idén már szervezett a komáromi Jókai Színházba A harmadik alkalommal került sor a lévai régi nyár c. operettre. Gyermeknap a szőlőskertben gyülekezet által szervezett többgenerációs * Idén már másodszor került táborra Balatonfenyvesen, ezúttal 48 megrendezésre a Bars Kupa focitorna, a egyház szőlőkertjében is volt gyermeknap g i m n á z i u m m e l l e t t i a l a p i s k o l a - a tiszteletes asszony elbeszélgetett a sportpályáján. A tornán 4 csapat vett részt, gyerekekkel az eltévelyedett báránykákról a lévai Juhász Gyula Alapiskola és a és jó pásztorukról, képeket színeztek, párkányi gimnázium egy-egy csapata hűtőmágneseket készítettek, gitárszó valamint a lévai egyházi magyar mellett énekeket tanultak és csoportos gimnázium két csapata. A győzelemért játékokat játszottak. járó serleget a párkányiak vitték el. * A Ma fogjatok kezet, s esküdjetek mottó jegyében a református egyház OKTÓBER rendezésében emlékezett meg a város és * Október 6-án városszerte környékének magyarsága Trianon 90. megemlékezések voltak az aradi évfordulójáról, a református templom előtt Balatonfenyves - a táborozók eseményekről: a gimnáziumban és az és a temetőben a millecentenáriumi alapiskolában kultúrműsort adtak elő a emlékmű előtt. Ünnepi beszédet Nagy táborlakóval, akik az egy hét alatt Dániel diákok; a város és a környék magyar Zoltán történész mondott. könyvének történeteivel ismerkedtek meg, lakosai pedig a temetőben, a hősök * A református gyülekezet szervezésében a miközben túráztak, strandoltak, emlékművénél gyújtottak egy-egy szál konfirmandus ifjak 3-napos kirándulásán sportversenyeken és kézműves gyertyát, az Arad pedig a magyar 12-en vettek részt. Székesfehérvárra foglalkozásokon vettek részt. Golgota címet viselő megemlékezésen, látogattak, ahol a királyok sírkertjét, a * Ipolyságon körzeti sportnapot és melyen Csáky Pál mondott ünnepi város nevezetességeit és Várpalotán a métabajnokságot tartottak a cserkészek, s beszédet. Trianoni Múzeumot nézték meg. már ekkor látható volt, hogy a lévaiak jó * Az összetartozás és a hűség napja volt a * A Csemadok lévai székházában havi formában vannak. Ezt igazolta a Paláston Lévai Református Egyházközségben a rendszerességgel tartja Társsalhangzó c. megtartott országos métabajnokság gyülekezeti tagok és más érdeklődők műsorát Ürge László okleveles mérnök, eredménye: a lévai 46. számú Kittenberger találkozhattak a Léván szolgált lelkészek aki olykor neves vendégeket hív meg Kálmán Cserkészcsapat gárdája 16 csapat utódaival, akik megismerkedtek a várossal beszélgetni. A nyár első hónapjában közül a 3. helyen végzett. és az egyházközséggel. A vasárnapi Pozsgay Imre tanár úr volt a vendége, akit * A református templomba egy augusztus istentisztelet után ünnepélyes keretek a közönség nagy örömmel fogadott. végi vasárnapi istentisztelet keretében között átadták a templom előtti, felújított * Az alapiskolában már évek óta konfirmációi találkozóra hívták az 50 és 10 kis parkot. - folytatás a 13.oldalon - hagyomány, hogy a tanév végén egy kis éve konfirmáltakat. A megjelentek beszélgetésre, piknikre jönnek össze emléklapot kaptak, majd közös ebéden diákok, szülők, tanítók, és a jövendőbeli vettek részt. kis elsősök és szüleik is ez utóbbiak ily módon is ismerkedhetnek a sulival és SZEPTEMBER környezetével. Erre idén is sor került, s * Hagyományteremtő céllal került sor a most sem hiányzott a finom gulyás és a sült Lévai Nyári Fesztiválra a lévai virsli. Hasonló rendezvény volt a várudvarban, a Csemadok Lévai gimnáziumban is, sportversenyekkel Alapszervezetének és a lévai magyar tarkítva, melyen a volt diákok, a jelenlegi szervezetek és intézmények diákok, a szülők, az iskolabarátok és a szervezésében. A színpadon az óvoda, az pedagógusok vettek részt. Koszorúzás az összetartozás és a hűség napján

13 I. szám Mi hír? - a város és a régió hírei Magyar rendezvények Léván június - október - befejezés a 12.oldalról - pályafutását Schenko Alexandra esztéta * Az egyházi gimnázium diákjai méltatta. tanulmányi kiránduláson vettek részt * A Reviczky Társulás szervezésében a Auschwitzban. Egy héttel később a diákok Történelmi előadássorozat keretében tanulmányi és jutalomkiránduláson voltak Emlékezzünk Nagy Lászlóra, születésének Svájcban és Franciaországban (Genf, centenáriumi évében címmel Halász Lausanne, Strasbourg - Európai Gyula és Müller Péter tartott előadást. Parlament). Nagy László a Csemadok Lévai * Az MKP és a VIA NOVA ICS Lévai Helyi Alapszervezetének és a Garamvölgyi Szervezeteinek szervezésében A Színpadnak volt hosszú ideig vezető számkivetettség vége... címmel a kettős színésze és rendezője. állampolgárság Európai Uniós * Mindenszentek előtt Halloween party perspektíváiról tartott előadást dr. Juhász volt az alapiskolában. A gyerekek Hajnalka nemzetpolitikai főreferens különféle játékokba kapcsolódtak be, a (FIDESZ/KDNP), aki gyakorlati legügyesebbek ajándékokat nyertek. információkat is adott a témában, a * Mert egy nép azt mondta: Elég volt! Reviczky Házban. címmel Wittner Mária országgyűlési * Tökfesztivál volt a magyar alapiskolában, képviselő, az 1956-os forradalom és a gyermekek nemcsak tökből, de más őszi Tökfesztivál az alapiskolában szabadságharc hőse beszélt az 1956 terményekből is készítettek díszeket, októberében történtekről, börtönben melyek megtekinthetőek voltak az iskola Házban, a Reviczky Társulás és a töltött napjairól, a borzalmas folyosóján. Csemadok Lévai Alapszervezete eseményekről. A közönség megdöbbenve * A szivárvány színei kiállítássorozat szervezésében. A megnyitón az hallgatta a megrázó emlékeket. Az keretében Arteterápia címmel Ürge Ágnes alkotásokat és a művész eddigi előadást az MKP és a VIA NOVA ICS Lévai festőművész kiállítása volt a Reviczky Helyi Szervezetei szervezték. Adventi jótékonysági koncert Hagyományos adventi játszóház a gyerekeknek. Advent második vasárnapján, (2010. december 10. péntek) december 5-én, délután ó. a Tatai Református Gimnázium Kórusa adott Mézeskalács sütés, karácsonyi díszek koncertet a református templomban. készítése, karácsonyfa díszítés, és a Az alkalom a helyi lelkész igei betlehemi történet várta a gyülekezet köszöntésével és adventi gondolataival gyermekeit a lelkészi hivatalban. Advent kezdődött, majd Dr. Kálmán Attila a Tatai második vasárnapja előtti péntek délután, Református Gimnázium igazgatója hagyományosan a gyermekekkel együtt köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében készültünk az ünnepekre. szólt az egyház, az iskola és a keresztyén ember küldetéséről, a keresztyén hit és nevelés megtartó erejéről, a család és Adventi délután az időseknek közösség szerepéről. Kiemelte az (2010. december 12.) anyanyelven való tanulás és a református, Amikor visszatérnek, akiket az Úr magyar identitás megőrzésének kiváltott, ujjongva vonulnak a Sionra, öröm fontosságát. Beszélt arról is, hogy a Kárpátlesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig koszorúzza a fejüket örökre, boldog örömben medencében több nemzet és kultúra él egymás mellett, amelyeknek erősíteniük és elmúlik." Ézs 35,10 g a z d a g í t a n i u k k e l l e g y m á s t. A Gyülekezetünkben advent harmadik magyarságnak és a reformátusságnak is v a s á r n a p j á n a k a d é l u t á n j a fontos szerepe és küldetése van hagyományosan az időseké. térségünkben. Majd a 40 fiatalból álló Közösségünk idős testvéreit kórus szolgálata következett. Az adventi köszöntöttük ez alkalommal is. A és karácsonyi énekek mellett hallhattunk jelenlévőket a helyi lelkipásztor Isten népi zsoltárfeldolgozásokat, ifjúsági igéjével és üzenetével köszöntötte, majd az énekeket, kórusműveket. A lelkes helyi énekkar rövid műsorral szolgált. közösség számára felemelő volt ez az Megtekintettük a 2010-es esztendő adventi délután, amelyért a tatai kórusnak eseményeiről készült képeket és a és karnagyának, a tanároknak és a gyülekezet életét bemutató filmet. Végül gimnázium igazgatójának mondunk átadtuk az ajándékokat, amelyeket ebben ezúton is köszönetet. A koncert végén, a az évben Rási Gizella, Gunits Éva és helyi református közösség, a lévai magyar Lészkó Gizella nőtestvérek készítették. alapiskola igazgatóját köszöntötte abból az Köszönetet mondunk az alkalomból, hogy az intézmény, a aszonytestvéreknek és az énekkar hétvégén, emlékezetes műsorral ünnepelte tagjainak, akik segítettek a újraindításának 60. évfordulóját. Az szeretetvendégség elkészítésében és az alkalom szeretetvendégséggel ért véget. idős testvéreket elhozták alkalmunkra. Röviden Gyülekezeti alkalmaink Istentiszteletek a templomban Vasárnap: ó. Gyermekistentisztelet (templom és gyülekezeti terem): ó. családi istentisztelet havonta egy alkalommal Csütörtök (március-október ó., november-február17.00 ó.) Istentiszteletek az intézményekben Hétkezdő áhitat a Gimnáziumban: hétfő, 7.45 ó. Belvárosi öregotthon: kedd, ó. kéthetente Külvárosi öregotthon: Csütörtök, ó. kéthetente Egyéb alkalmak a gyülekezeti teremben Bibliaóra, felnőtteknek: Hétfő, ó. Énekóra, felnőtteknek: Kedd, ó. Konfirmációi előkészület 7.évf. / Konfirmációi előkészület 8. évf. / Szeretettel várjuk a lévai református gyülekezet alkalmaira! Velünk az Isten. Máté ev. 1,23

14 A test a lélek temploma Az egészséget befolyásoló környezeti és belső tényezők - életmód és egészség I. szám A teljes testi, szellemi és lelki egyensúly pajzsmirigyelégtelenség, beálltakor beszélhetünk az egészségről. koleszterinszint-növekedés Ez az egyensúlyi állapot valójában nem és egyéb panaszok. is létezik, mert ha nem fizikai-testi szinten, Ha nem sikerül akkor szellemi vagy lelki szinten pozitívan befolyásolnunk folyamatosan kibillen. Naponta érnek ezeket a káros, külső bennünket emocionális-érzelmi tényezőket, vagy megterhelések, sokkok, amelyek fizikai egyszerűen nem is akarunk szinten is megnyilvánulnak, harcolni ellenük, akkor kimutathatóak lesznek. Elég, ha csak a komoly szervi vérnyomásszint kilengéseit vesszük megbetegedések figyelembe, ami egyenes arányban alakulhatnak ki, amelyek növekszik a stresszelő hatásokkal, de s a j n o s maga után vonzza például a vér és más visszafordíthatatlanná testnedvek értékeinek a változását is. válnak, gyógyíthatatlan A külső, stresszelő hatásokról már az betegséggé fajulnak, elmúlt számban tájékoztattuk olvasóinkat, ilyenek pl. az onkológiai és nélkülözhetetlen, a fotoszintézistől most inkább a belső, velünk született az autoimmun betegségek. Időben kell kezdve a D-vitamin felszívódásáig. Sajnos, faktorokról lesz szó. megkezdeni a védekezést ellenük, erre is kevesen gondolunk. S még Elsősorban az öröklött és a mindenekelőtt egészséges életmóddal: kevesebben az aktív testmozgásra: fogantatáskor kialakult génállomány rendszeresen végzett test- és intenzív séta, biciklizés, futás, úszás, szerkezete határozza meg a külső mentálhigiénével. A lélek és szellem közti valamint a nyújtó-lazító mozdulatokra, tényezőkkel szembeni védettséget. egyensúly éppoly fontos, mint az egyes amelyek a leghatékonyabbak a Mindez az immunrendszer stressz ellen, a test és lélek pillanatnyi állapotától is függ, összehangolására. Kimutatták, hogy milyen mértékben képes hogy a mellrák kockázata akár felvenni a harcot az egyes negyven százalékkal is kórokozókkal, szabad csökkenthető heti háromszor gyökökkel és egyéb egyórás testmozgással. betolakodókkal szemben. Az Sokan azt hiszik, az emberi élet folyamán sokszor egészséges élet lemondással jár, alakul ki olyan helyzet, amikor a pedig az életmódváltás is lehet génspirál egy-egy pontja örömforrás. Amikor valamilyen külső tényező testmozgást választunk, hatására aktiválódik, és a szervek működése közti egyensúly, amely gondoljunk arra, melyiket szervezet bizonyos részén romboló maga után vonja a kellemes, nyugodt tudnánk örömmel végezni. folyamatot indít el. Először sejti szinten, közérzetet. Sokan nem is hinnénk, mennyi majd átterjed a szövetekre, végül a szervek A stresszoldást sokféle módon stressztől szabadíthat meg a kertészkedés, funkcióját zavarja meg. Ilyenkor gyakorolhatjuk. Egyes emberek vagy a szabadban aktívan végzett jelentkeznek az egyes betegségek tünetei, félrevonulnak, magukba zárkóznak, bárminemű munka. Mindenekelőtt az mint pl. a magas vérnyomás, a vér igyekeznek rendezni gondolataikat, alkotó tevékenységek válhatnak újabb cukorszintjének a növekedése, érzéseiket. Mások fontosnak örömforrássá, melyek szinte vonzzák az tartják megosztani jó és embert és alkotásra késztetik. Fejlesztik a rossz tapasztalataikat, fantáziát, lendületbe hozzák az agyat, a élményeiket a legközelebb testet és a lelket. Valójában gyógyítanak, állókkal, számukra fontos mert kétszeresen is örömöt okoznak: szerettükkel, barátjukkal. magának az alkotónak és az alkotás Ily módon könnyebbülnek, csodálóinak. tisztulnak meg és találnak új Legyen az idei télidő mindenki számára megoldásokat, új gyógyírt egy kis motiváció a kinti vagy benti gondjaikra, bajaikra. relaxáló s egyben alkotó Vannak, akik a tevékenységekhez. Legyen az bármi: természetben keresik a sütés, főzés, díszítés, kertészkedés, nyugalmat, feltöltődést, takarítás, séta vagy sport, melyek kikapcsolódást. Fontos a végzésekor gondoljunk saját magunk és napfény hatása, hiszen sok mások megkönnyebbülésére, alapvető életfunkcióhoz gyógyulására. <Máté Csilla>

15 I. szám Olvasóink írták Császár Ernő (volt mohi lakos) Bámulom az égboltot (Ide lopta őket az emlékezet) Álmaimban, ha kisfalum utcáit járom, Jövőbe s múltba egyszerre látok. Bámulom az égboltot, a sok-sok felleget. Míg a sors vihara és derűje a múlt emlékével a semmibe elrebeg. Az útmenti nyárfák mögül a holdfényben tücsök hegedül, s én önmagamban dúdolok vele. Mint ősszel a nyárfák hulló levele, mély álmok közt a kép széthasad, s belőle a holdfényben szembejönni vélem, látom önmagam. Érzem a feledés fekete fátyla borul rám. Bánatos lelkemből rémálmok fakadnak. Hánytorgat ördög örvény. Porlepte lábam nyomát az úton elfedi az idő. A volt mohi lakókról, mint holtakról álmodom, Életjelükkel, s a sok emlékkel én is majd egykor öröklétre jutok. Formál a sors és a végzet Hiányjeléből tett az élet, a halál, a lét, s a nemlét strázsamesterének. Most továbbélésem célját kutatom. Álmomban a temetőkertben egy kettétört síremlékből szólt hozzám rég nem látott apám, s én gyökeret vert lábakkal a sírhalmán, hervadt virágok közt lépkedek árnyéka után. - versek, beszámolók, gondolatok Kovács Emese (az egyházi gimnázium 3. osztályos diákja) Az ismeretlen Elindultam egy végtelennek tűnő, homályos úton, mely az ismeretlenbe vezet. Egyre gyorsabban, s izgatottabban léptem, mégsem jutottam előbbre, Biztos vagy benne, hogy ezt az utat választod?- szólított meg egy mogorva hang. Tökéletesen, hisz az ismeretlen, egy csodálatos hely! Naiv vagy! Én csak bízom a jövőben, engedj utamra, több kérdésedre úgysem válaszolok! Gyerekes vagy, tudod-e? Tudom jól, már régóta, ezért is utazom vágyódva. Csak erre a kérdésemre adj még választ! Mi a te célod az ismeretlen világban? Felnőni minél hamarabb, hisz maga az út is arra van. A strasbourgi kirándulás diákszemmel szép városkába, Lausanneba, itt töltöttük az éjszakát. Napfelkelte után megnéztük A nagy kirándulás a várost, a genfi tavat, amely fantasztikus volt, az Olimpiai Múzeumot, a Október vége felé egy fantasztikus katedrálisokat. Dél körül elindultunk kiránduláson vehettünk részt. Strasbourgba, ott megtekinthettük a Eljutottunk Strasbourgba, Genfbe és hatalmas katedrálist, sétáltunk a szűk Lausanneba is. utcácskákban. Este a szállásra A kiránduláson az egyházi gimnázium buszoztunk, amely 2-csillagos szálloda 24 diákja vehetett részt, akiket egy teszt volt. Másnap,,kialudva ellátogattunk megírása alapján választottak ki, az az európai parlamentbe. Magával euroscola programon belül. A ragadó látvány volt. Később mi diákok kiránduláson, a diákokon kívül a beültünk a parlamentbe, ahol minden gyülekezeti tagok is részt vehettek. angol és francia nyelven folyt. Itt Október 9-én, du. 6-kor indultunk az megbeszéltük ügyes-bajos dolgainkat, iskolánk előtti parkolóból. Az út nagyonbekapcsolódtunk egy játékba, mely az sőt még ebédet is kaptunk. Ebéd után nagyon hosszú volt, több mint fél napot utaztunk. Egy kis késéssel megérkeztünk EUROGAME nevet viselte. A parlamenti Genfbe, ahol egy ott élő magyar látogatás végén az örömódát is fiatalember fogadott bennünket, ő hallhattuk. Míg mi a parlamentben megmutatta nekünk a város voltunk, a gyülekezeti tagok megnézték nevezetességeit. Genfben láthattuk a a várost. E sok élmény és látnivaló után virágórát, az óriási, égbe nyújtózkodó utazhattunk haza. Nagyon-nagyon szökőkutat, ágyúkat, a város régi fáradtan érkeztünk meg, szerintem kapuját. A temetőbe is ellátogattunk, mindenki másnap délig aludt. ahol Kálvin János sírját néztük meg. A Ezen a kiránduláson mindenki jól érezte parkban is jártunk, itt a reformáció magát, aki nem az szóljon! Bohák Réka képviselőinek szobrait tekinthettük meg. (a gimnázium 2. osztályos diákja) Miután láttuk Genfet, elmentünk egy Érzem ezernyi kérdés lappang még benned, de az én időm is véges. Egyedül jöttem, hisz egy ilyen veszélyes feladatot, az ember maga végez el. Bölcs vagy gyermek, így hát átengedlek! Azonban innen már nincs visszaút, ha tovább mész elnyel az ismeretlen. Rajtad múlik, túléled-e!? Várj még mielőtt tovaszállsz, felelj hát, ki vagy te? Az emberekbe rejlő kétségek megtestesítője, az ismeretlen őre, kit ha legyőzöl, lelked megszabadul béklyóidtól. Még mielőtt köszönetet mondhattam volna, a mogorva hang tulajdonosa eltűnt. Maga után hagyva a ragyogó, fényes utat. Érzem, hogy az utamon végig kísér, de a célom örökké él, hogy egyszer megismerjem, az ismeretlen sötétjét, majd végtelen fényét!

16 Hirdető - vállalkozók, magáncégek és jogi személyek hirdetésére fenntartott reklámfelület I. szám Várjuk hirdetését, felhívását! Küldje el a szerkesztőség címére! Hirdessen Ön is a Lévai Őrállóban! Ismerjük meg és támogassuk a régiónkban működő magyar hátterű cégeket, vállalkozásokat, szolgáltatásokat! Kiadja: Lévai Református Egyházközség Szerkesztőség: Léva, Malom u. 4, Léva Főszerkesztő: Kassai Gyula Főmunkatárs: Göbő Sándor Munkatársak: Kassai Tímea, Máté Csilla, Mészáros Lajos, Müller Péter, Sándor Károly, Valkó Ildikó Nyomtatja: LVT Nyomda Reg.szám: EV 4206/10

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o

A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja. V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám. Húsvéti győzelem - igei üzenet 2.o A Lévai Egyházközség információs és közéleti lapja V. évfolyam Léva, 2014. május 1. I. szám Tápláltuk még eddig egymást remén(y)séggel /Czeglédi Péter gályarab lelkésznek a trieszti börtönben írt verséből.

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Zempléni Reformátusok Lapja

Zempléni Reformátusok Lapja IX. évf. 3.sz. 2006. Reformáció havában Zempléni Reformátusok Lapja A Zempléni Református Egyházmegye gyülekezeteinek időszakos lapja A lkotása felett kezdetben az Úr Z árszóként ily szavakat mondott:

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 4. szám 2007. december Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

Ragyogó világosság! 2012. január XIX. évf. 1. szám. Gyülekezeti tájékoztató

Ragyogó világosság! 2012. január XIX. évf. 1. szám. Gyülekezeti tájékoztató 1 Gyülekezeti tájékoztató Ragyogó világosság! (Máté 5,13-16) 2012. január XIX. évf. 1. szám A Hegyi beszéd Jézus igei szolgálatának alapvetése. Ma talán úgy mondanánk, hogy program, amelyet maga elé tűz

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 24. szám. 2013. december 15. Ára 0,80 lej Áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! A boldog karácsony titka Térjetek

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

Vannak napok, vannak helyzetek, amikor úgy érzem,

Vannak napok, vannak helyzetek, amikor úgy érzem, A győri evangélikus gyülekezet időszaki lapja ME g j E L E N I K A z Ú R 2011. ÉVÉNEK Ő s z É N Az Ő erejével Adámi Mária Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13) Vannak napok,

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok SRL A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LX. évf. 2. szám 2007. május...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

KÁLVINISTA SZEMLE. A zsidó vallási vezetők olyan mértékben kiterjesztették. A z Úr Jézus megmutatta, hogy sok olyan dolog van, a-

KÁLVINISTA SZEMLE. A zsidó vallási vezetők olyan mértékben kiterjesztették. A z Úr Jézus megmutatta, hogy sok olyan dolog van, a- KÁLVINISTA SZEMLE A SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJA LXXXIV. évfolyam 2. szám Komárom, 2013. február Ára 35 cent A BELSŐ TISZTASÁG FONTOSSÁGÁRÓL Minden nemzetnek vannak valamilyen

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft FÉNYSUGÁR 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft Bakancslista - Tanév végi gondolatok egy film kapcsán - Az elmúlt hetekben valamelyik televíziós

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24.

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és Istentől megáldott, kegyelemben gazdag, boldog új esztendőt

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu 2008. október IV. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Reformációi gondolatok Vasárnap délelõtt van. Zúg a harang. Messzire hangzik, mindenkit hívogat. Mint

Részletesebben

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben