A szavak feldolgozása. Ladányi Enikő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szavak feldolgozása. Ladányi Enikő eladanyi@cogsci.bme.hu"

Átírás

1 A szavak feldolgozása Ladányi Enikő

2 Mentális lexikon A szavak fejünkben tárolt reprezentációi A reprezentációk különböző információkat kódolnak a szavakról: Forma (hangzó, írott) Nyelvtani szerep (szófaj, tőtípus) Utalás a világra Képek és fogalmak Kapcsolat más szavakkal

3 A mentális szótár kutatásának területei Szavak felismerése és hozzáférés Szótár és nyelvtan viszonya Szótár szerveződése Szókincs elsajátítása

4 A mentális lexikon kísérleti vizsgálati módszerei Vizuális bemutatás Kiolvasás (különböző hosszúságú bemutatással; ms) Önütemezett olvasás Szemmozgáskövetés Lexikális döntési feladat Akusztikus bemutatás Szófelismerés Gating Gyakoriság, kiejthetőség és egyéb nem vizsgált, de a lexikális folyamatokat befolyásoló tényezők kontrollálása fontos!!!

5

6 kommunikáció

7

8 konceptualitás

9

10 A mentális lexikon kísérleti vizsgálati módszerei Vizuális bemutatás Kiolvasás (különböző hosszúságú bemutatással; ms) Önütemezett olvasás Szemmozgáskövetés Lexikális döntési feladat Akusztikus bemutatás Szófelismerés Gating Gyakoriság, kiejthetőség és egyéb nem vizsgált, de a lexikális folyamatokat befolyásoló tényezők kontrollálása fontos!!!

11 A mentális lexikon kísérleti vizsgálati Priming módszerei Előfeszítő inger célinger Ha kapcsolat van a kettő között, a RI lerövidül vagy megnő a semleges feltételhez képest Manipulált tényezők Az ingerek közti viszony Az előfeszítő inger bemutatási ideje Az előfeszítő és a célinger között eltelt idő Van-e maszkolás

12 Priming típusai Ismétléses priming(asztal asztal) Facilitáció, órákon keresztül fennmaradhat Nagyobb hatás a ritka szavakra Formai előfeszítés (kaland kalap) Nehéz kimutatni, gátlást és facilitációt is találtak már Idői manipulációkon, maszkoláson is erősen múlik Szemantikai Automatikusan tovaterjedő aktiváció a szavak közötti kapcsolatok alapján a szemantikai hálóban vs. integrációs folyamatok során megjelenő automatikus facilitáció, gátlás Szemantikai kapcsolat (kutya-emlős; jelentés kapcsolódása) vs. asszociatív kapcsolat (kutya-ugat; együtt előfordulás) Morfológiai (üvegben boltban) nehéz elválasztani a formai és jelentésalapú primingtól; kontrollfeltételek!

13 Mutatók: fixációk helyzete időtartama szekvenciája Olvasási vizsgálatok Feldolgozás: Foveális: fixációpontja körüli 2 fok (1 fok kb. 4 karakter) Parafoveális: fixációs pont mindkét oldalán 5-5 fok Periféria: minden ezen kívül

14 A szemmozgásvizsgálatok kérdései Milyen fajta információt szereztünk (vonás, ortográfiai, fonológiai, szemantikai) Mikor szerezzük ezt az információt (parafoveálisan, foveálisan, szakkádprogram elindítása előtt/után) Hogyan hozunk olyan döntéseket, hogy mikor és hova irányuljanak a szemmozgások

15 A szemmozgásvizsgálatok előnyei 1.Szemmozgások részei a normális olvasásnak, személyeknek nem kell olyan dolgot tenniük, ami megzavarná az olvasást 2. Egy szó szövegbeli feldolgozása tükröződik a fixációs idejében.

16 Szemmozgások az olvasásban A szemmozgások nem simák; rövid, kb. 200 msec fixációk, amelyeket szakkádok és regresszív fixációk szakítanak meg Minden fixációalatt balra kb. 4 karakter jobbra pedig kb. 14 karakterből emelünk ki információt The quick brown fox jumped over the lazy dog. Aztán szakkád kb. 8 karakterrel jobbra; a fixációk átfedésben vannak Fixációk 10-15%-a regresszív

17 Szemmozgások az olvasásban Nem minden szót olvasunk el Általában a tartalmas szavaknak kb. 80%-ára fixálunk Funkciószavaknál ez az arány még kisebb, rövid szavakat valószínűbben ugorjuk át, 8 karakter vagy annál hosszabb szót szinte soha nem ugorjuk át Gyorsolvasásnál is Carpenter és Just (1981) a fixációk hossza a szóhosszúsággal nő és a szógyakorisággal csökken

18

19 Módszertani megfontolások Perceptuális terjedelem: ha egy szónál többet fognánk be egyszerre, akkor nem lenne olyan hasznos menetközbeni technika, mert nem tudnánk, melyik szót pontosan mennyi ideig és mikor dolgozzuk fel Fixáció nem mondja meg, hogy ezen belül mikor történik meg a szófelismerés, ebben segíthet pl. EKP Nem tudjuk pontosan, hogy mi viszi előre a szemeket a szövegben

20 Szemmozgások az olvasásban Az eddigi bizonyítékok inkább a magasabbszintű, kognitív szemmozgáskontrollmellett szólnak: lexikális hozzáférés szükséges a szemmozgások elindításához DE már a szakkád előtt is elkezdődhet a következő DE már a szakkád előtt is elkezdődhet a következő szó feldolgozása

21 Szemmozgások az olvasásban Parafoveális-előzetes előny(parafoveal preview benefit): mielőtt egy szóra fixálunk, az előző szóra fixálva parafoveálisan látjuk, és ez kb. 20 ms feldolgozási előnyt jelent Túlcsordulási hatás (Overfloweffect): ritka szó után következő szóra is hosszabb a fixáció(mert annyi figyelem az első szóra, hogy nincs előzetes előny)

22 A szavak előhívása a szótárból Sok tízezer szó közül gyors előhívás Az előhívás gyorsaságát befolyásolja: Gyakoriság Korpuszok alapján Szóalak gyakorisága (felszíni gyakoriság) vs. tőgyakoriság/szuffixumgyakoriság Előfordulási gyakoriság (token) vs. típusgyakoriság (type) korpuszalapú vs. szubjektív gyakoriság jól korrelálnak szószablya szóalakokra, listákra, szófajokra, szótagszerkezetre, morfológiai elemzés szerinti keresés

23 Elsajátítási életkor hatása erősen együtt jár a gyakorisággal Szóhosszúság hatása interakció a gyakorisággal (minél gyakoribb, annál rövidebb a szó) Nyelvtani kategória Elvontság Szomszédság nagysága ellentétes eredmények

24 A lexikon pszicholingvisztikaimodelljei Logogén modell (John Morton, 1969) külön akusztikus és vizuális bemeneti utak + központi modalitásfüggetlen szóalakreprezentációk= logogének, amelyekhez a kognitív rendszerben rendelődik hozzá a jelentés

25 DE nincs modalitásközipriming(winnick& Daniel, 1970) 1979-es Morton: modalitásfüggőtárak, vizuális és auditív logogének megértés és produkció eltérő lexikális utakkal négyszeres tárolás szeriálismodellel nem magyarázható hatások (pl. szóelsőbbségi hatás (szóban előbb beazonosítunk betűket, mint álszavakban (Wheeler, 1970), mondatokban is szavakat (Marslen- Wilson, 1975)) a 79-es modellben top-down, a kognitív rendszerről a logogénekre visszaható kapcsolat

26 Szakaszmodell (Marslen-Wilson, 1975) Auditív szófelismerési modell Nagy bemeneti jelölthalmaz, majd fokozatos szelekció Elérési szakasz: jelöltlista aktiválódása Szelekciós szakasz: végső elem kiválasztódik Integrációs szakasz: jelentés és szintaktikai jegyek integrálódása Interaktív A szelekciós szakaszban szerepet játszanak kontextusból eredő top-down hatások Későbbi modell szt csak az integrációs szakaszban

27 Konnekcionista modellek Szavak: címkézetlenek, együtt előfordulásokon alapuló hálózat részei Teljes áthallás a szintek között, nincsenek hierarchikus szótári viszonyok elemzési szintek között állandó facilitációsill. gátló viszonyok

28 Interaktív aktivációs és versengési modell (IAC; Rumelhart& McClelland, 1982) Három réteg -betűelemek, betűk és szavak egységei és köztük lévő gátló és serkentő kapcsolatok magyarázza a szóelsőbbségi hatást

29 TRACE (1986 McClelland&Elman, 1986) ugyanúgy háromrétegű a konnekcionistamodell akusztikus feldolgozási változata elsődleges perceptuális feldolgozásra hatnak a lexikális hatások, szófeldolgozást mondatszintű tényezők is befolyásolják

30 Morfológiai feldolgozás Egészleges tárolás (asztalaitokon) Komplex alakoknak is külön hozzáférési reprezentációja van Gyors hozzáférés, de nagy tárhelyigény(különösen a morfológiailag komplex nyelvekben, mint a magyar) új alakok felismerése és létrehozása analógiásan mehet végbe

31 Analitikus megközelítés (asztal, -a, -i, -tok, -on) külön elemző mechanizmus felelős a komplex alakok kezeléséért Tárolt tő + szabályrendszer tárkapacitás szempontjából gazdaságosabbak, de a nyelvtant megvalósító új kombinációs mechanizmus evolúciósan költséges

32 Vegyes modell Mindkét fajta működés lehetséges, különféle szempontokon múlik, hogy melyik alapján történik a feldolgozás

33 Morfológiai feldolgozás Kísérleti vizsgálat Lexikális döntés: ha hosszabb feldolgozási idő a többmorfémás szavaknál elemzés Priming: ha előfeszíx a toldalékolt alak a tövet elemzés udvaron udvar Gyakorisági hatások egészleges tárolás esetén az alak gyakorisága hat a feldolgozási időre, analitikus feldolgozás esetén a tő gyakorisága

34 Analitikus modellek Taft & Forster(1975, 1976, Taft 1981) tovább tart nem-et nyomni egy létező prefixumból és létező tőből összerakott nem létező kombinációra (kirémül), mint ahol az egyik nem létező tő (kilebbez) hozzáférési reprezentáció is morfémákra bontoy, így éri el a központi lexikont ha nem létezik olyan tő, akkor már a hozzáférési reprezentációnál kiderül, hogy nem szó

35 Egészleges modellek Butterworth(1983) Minden szóhoz egészben férünk hozzá és így is reprezentáljuk, vagyis még a központi szinten sincs morfológiai szerkezet Produktivitásimegszorítás:az új szavakat hogyan ismerjük fel? egy szabályalapú back-up mechanizmust feltételez, ami beugrik ha egy új szóval találkozik Gazdag morfológia: mi a helyzet a magyarral, finnel, törökkel, ahol a ragozott alakok száma lexémánként több ezer lehet?

36 Egészleges modellek Lukatela et al(1987): szatellita-modell strukturált egészleges tárolás minden alaknak van külön reprezentációja, de a toldalékolt alakok szatellitakéntkapcsolódnak a tőhöz a toldalékolt szavakhoz is a tövön keresztül férünk hozzá

37 Vegyes modellek Pinker(1991) Szabályosak: klasszikus szimbólummanipuláló szabály, amely hozzárak egy affixumot a tövet képviselő változóhoz Kivételesek memorizált szópárok (az asszociatív emlékezetben tárolt kapcsolatok, amelyeknek emlékezeti tulajdonságaik (gyakorisági és hasonlósági hatások) vannak II Procedurális/deklaratív modell (Ullman) Szabályalapú rendszer Mentális nyelvtan Procedurális memória Egyedi alapú rendszer Lexikon Deklaratív memória

38 Vegyes modellek AAM (AugmentedAddressedMorphology) (Caramazza et al., 1988) Egész szó és morfémákra bontott reprezentáció is Pl., walkedaktiválja: /walk/ /ed/ és /walked/ Minden ismerős szóhoz az egész szavas úton férünk hozzá a dekompozícióscsak új (ismeretlen) szavak esetén

39 Vegyes modellek MRM (Morphological Race Model) Schreuder & Baayen(1995) Egész szó és morfémákra bontott reprezentáció is Pl. walkedaktiválja: /walk/ /ed/ és /walked/ A két úton egyszerre próbálkozik a felismerés Párhuzamos kétutas modell A tő és affixum tulajdonságaitól függ, hogy melyik nyer, e.g., gyakoriság, szemantikai, fonológiai áttetszőség, affixhomonímia stb

40 A feldolgozást befolyásoló szószintű tényezők Szemantikai áttetszőség Marslen-Wilson et al. (1994): szemantikailag áttetsző szavaknál dekompozíció Baayen, Burani & Schreuder (1997): a szemantikailag transzparens komplex szavaknál is lehetséges holisztikus feldolgozás szemanxkai áttetszőség szükséges feltétele a morfémaalapú hozzáférésnek, de nem következik belőle az elemzés Forster & Azuma (2000): nem transzparens pároknál is történhet dekompozíció(szignifikáns maszkolt priming submit-remitjellegű párokra) -> nem biztos, hogy szemantikai transzparencia kell a dekompozícióhoz

41 A feldolgozást befolyásoló szószintű tényezők Gyakoriság legrobosztusabb,stabil és jól dokumentált hatás Taft (1979): kumulatív tőgyakoriság befolyásolja a ragozott igék feldolgozását:a szó+abból származó összes alak összegzett gyakoriságának van hatása Baayen et al. (1997): kumulatív tőgyakoriság befolyásolja az egymorfémás (egyes számú) főnevek feldolgozását a hollandban Sereno & Jongman (1997): felszíni gyakoriság (a szóalak gyakorisága) befolyásolja a ragozott főnevek feldolgozását (angolban) egész szavas hozzáférés ragozott alakokra is

42 A feldolgozást befolyásoló morféma szintű tényezők A toldalékolt szavak affixtulajdonságai Affixhossz és affixgyakoriság: hosszú és gyakori affixumok valószínűbben használatosak az elemzésben, mint a rövidebbek és ritkábbak (áttekintés Laudanna & Burani, 1995) Affix produktivitás: a produktív(abb) affixumokvalószínűbb feldolgozási egységek Affixhomonímia: Bertram et al. (2000c) holland er ~, ágentívjelölő 'werker' [dolgozó] and és középfok 'mooier' [szebb], holisztikus feldolgozáshoz vezet

Vizuális nyelv. Olvasás és írás. Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia október

Vizuális nyelv. Olvasás és írás. Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia október Vizuális nyelv Olvasás és írás Ellis, W. (2004) Olvasás, írás és diszlexia 2011. október A nyelv szerkezete nyelv hangtan nyelvtan jelentéstan fonetika morfológia szemantika fonológia szintaxis pragmatika

Részletesebben

A morfoszintaxis és a prototípusok. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11.

A morfoszintaxis és a prototípusok. Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11. A morfoszintaxis és a prototípusok Bevezetés a társas-kognitív nyelvészetbe Fehér Krisztina 2011. április 11. A morfológia analitikus modelljei (Pléh Lukács Kas, 2008) A szintaxis analitikus modelljei

Részletesebben

Gyakorisági hatások és nyelvi kétértelműségek vizsgálata a mentális szótárban magyar nyelven

Gyakorisági hatások és nyelvi kétértelműségek vizsgálata a mentális szótárban magyar nyelven EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Thuma Orsolya Gyakorisági hatások és nyelvi kétértelműségek vizsgálata a mentális szótárban magyar nyelven PPK PSZICHOLÓGIA DOKTORI

Részletesebben

Az elme szótára (Aitchinson, 1994)

Az elme szótára (Aitchinson, 1994) MENTÁLIS LEXIKON 75000-150000 szót tudunk Hol tároljuk a szavakat? Hogyan szerveződnek a fejünkben a szavak? Hogyan ismerjük fel őket? Hogyan történik a lexikális hozzáférés? Lexikon modellek Jelentés?

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu

Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer. Váradi Tamás varadi@nytud.hu Nyelvelemzés sajátkezűleg a magyar INTEX rendszer Váradi Tamás varadi@nytud.hu Vázlat A történet eddig Az INTEX rendszer A magyar modul Az INTEX korlátai premier előtt: NooJ konklúziók, további teendők

Részletesebben

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu

Motiváció Eszközök és eljárások Eredmények Távlat. Sass Bálint joker@nytud.hu VONZATKERETEK A MAGYAR NEMZETI SZÖVEGTÁRBAN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály MSZNY2005 Szeged, 2005. december 8-9. 1 MOTIVÁCIÓ 2 ESZKÖZÖK

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

Legalábbis az ötvenes évek második felétõl, Chomsky fellépése óta feltételezzük,

Legalábbis az ötvenes évek második felétõl, Chomsky fellépése óta feltételezzük, Pléh Csaba BME, GTK, Társadalomismeret Intézet, Kognitív Tudományi Tanszék Szótár a fejünkben A nyelvvel kapcsolatban a modern pszichológia egyik legfontosabb felismerése, amely szóhasználatát is alapvetően

Részletesebben

A LEXIKÁLIS HOZZÁFÉRÉS ÚTJAI AZ ELS! ÉS A MÁSODIK NYELV ESETÉBEN

A LEXIKÁLIS HOZZÁFÉRÉS ÚTJAI AZ ELS! ÉS A MÁSODIK NYELV ESETÉBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ VARGHA FRUZSINA SÁRA A LEXIKÁLIS HOZZÁFÉRÉS ÚTJAI AZ ELS! ÉS A MÁSODIK NYELV ESETÉBEN Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezet": Dr.

Részletesebben

1. ábra. modularista elképzelés. Forrás: Pléh (1998)

1. ábra. modularista elképzelés. Forrás: Pléh (1998) Szavak, szabályok és a lexikon A kísérletben azt vizsgáltuk meg, hogy milyen messze terjed ki az előfeszítés hatása. Korábbi vizsgálatok megmutatták (Thuma és Pléh, 2001), hogy az azonos alakú kétértelmű

Részletesebben

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN)

ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) ÉRZELEM ÉS MEGISMERÉS A KOGNITÍV MODELLEKBEN (ÉS A BETEGSÉGEKBEN) VIKOTE előadás, 2015. június 6 Pléh Csaba Középeurópai Egyetem Kognitív tudományi Tanszéke vispleh@ceu.edu Áttekintés Klasszikus kognitív

Részletesebben

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika

VIII. Magyar Számítógépes. Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011. Szerkesztette: Tanács Attila. Vincze Veronika VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia MSZNY 2011 Szerkesztette: Tanács Attila Vincze Veronika Szeged, 2011. december 1-2. http://www.inf.u-szeged.hu/mszny2011 Tartalomjegyzék I. Többnyelvuség

Részletesebben

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint

Doktori téma A lényegesség mérése Kutatóeszköz Alkalmazás Befejezés. Sass Bálint MAZSOLA ESZKÖZ A MAGYAR IGÉK BŐVÍTMÉNYSZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA Sass Bálint joker@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtechnológiai Osztály PPKE ITK, MMT Doktori Iskola, Nyelvtechnológia Doktori

Részletesebben

13. A szótár pszicholingvisztikája*

13. A szótár pszicholingvisztikája* FÜGGELÉK 13. A szótár pszicholingvisztikája* PLÉH CSABA LUKÁCS ÁGNES KAS BENCE 13.0. A mentális szótár fogalma és státusza A huszadik század második felének kognitív pszichológiájában a nyelvvel kapcsolatban

Részletesebben

Egyirányban láncolt lista

Egyirányban láncolt lista Egyirányban láncolt lista A tárhely (listaelem) az adatelem értékén kívül egy mutatót tartalmaz, amely a következő listaelem címét tartalmazza. A láncolt lista első elemének címét egy, a láncszerkezeten

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

SOFI EGYMI ÁRAMLIK A BESZÉD Konferencia 2011. november 14. SZÓL-E? Új szűrőeljárás ű ő á az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence Lőrik József Molnárné Bogáth Réka Szabóné Vékony Andrea Szatmáriné Mályi

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

GONDOLKODÁS ÉS NYELV

GONDOLKODÁS ÉS NYELV GONDOLKODÁS ÉS NYELV GONDOLKODÁS A. Propozicionális B. Képzeleti Propozicionális gondolkodás Propozíció kijelentés, amely egy tényállásra vonatkozik, meghatározott viszonyban összekombinált fogalmakból

Részletesebben

WOHLMUTH KATA. 1. Bevezetés

WOHLMUTH KATA. 1. Bevezetés WOHLMUTH KATA Az igekötős igék tárolása a mentális lexikonban néhány következtetés a spontán beszédprodukció során előforduló megakadásjelenségek alapján This paper discusses the storage of prefixed verbs

Részletesebben

Hibrid előfeldolgozó algoritmusok morfológiailag komplex nyelvek és erőforrásszegény domainek hatékony feldolgozására Orosz György

Hibrid előfeldolgozó algoritmusok morfológiailag komplex nyelvek és erőforrásszegény domainek hatékony feldolgozására Orosz György Hibrid előfeldolgozó algoritmusok morfológiailag komplex nyelvek és erőforrásszegény domainek hatékony feldolgozására Orosz György Témavezető: Prószéky Gábor Bevezetés Előfeldolgozó algoritmusok Napjaink

Részletesebben

KREPSZ VALÉRIA. A különböző előhívási formák szerepe a mentális lexikon vizsgálatában. 2013. nyár I I I 161 I I I. Magyar nyelv és irodalom BA.

KREPSZ VALÉRIA. A különböző előhívási formák szerepe a mentális lexikon vizsgálatában. 2013. nyár I I I 161 I I I. Magyar nyelv és irodalom BA. KREPSZ VALÉRIA Magyar nyelv és irodalom BA. A különböző előhívási formák szerepe a mentális lexikon vizsgálatában Bevezetés A mentális lexikon egyfajta agyi szótároló más néven az elme szótára, 1 amely

Részletesebben

A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel. Rung András BME Fizikai Intézet

A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel. Rung András BME Fizikai Intézet A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel Rung András BME Fizikai Intézet Alapelvek Produkció és megértés analógiás alapon szabályok helyett Az analógiás források kiválasztásához

Részletesebben

Az emberi emlékezet BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu

Az emberi emlékezet BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu Az emberi emlékezet BME- 2008/2009; Tavaszi félév Albu Mónika malbu&cogsci.bme.hu K Kognitív o g n v T Tudom u d o m á n y i K Tanszék ö z p o n t v Tudományi B u d a p e s ti M ű s z a k i é s G a z d

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

A munka empirikus része 8 vizsgálatot, s tucatnyi adatelemzést tartalmaz. Bizonyos vizsgálati anyagokat ugyanis több szempontból elemez.

A munka empirikus része 8 vizsgálatot, s tucatnyi adatelemzést tartalmaz. Bizonyos vizsgálati anyagokat ugyanis több szempontból elemez. OPPONENSI VÉLEMÉNY NAVRACSICS JUDIT: A KÉTNYELVŰ MENTÁLIS LEXIKON MŰKÖDÉSE (KÍSÉRLETES NYELVÉSZETI MEGKÖZELÍTÉS CÍMŰ MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL ( 2014., 309 OLDAL) 1. Általános megjegyzések A 22 oldalas

Részletesebben

THUMA ORSOLYA * A mentális lexikon szervezıdése

THUMA ORSOLYA * A mentális lexikon szervezıdése A nyelvpszichológia tárgya THUMA ORSOLYA * A mentális lexikon szervezıdése The Organization of the Mental Lexikon How are words organized in our mental system? How do we produce and understand language?

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

A Hunglish Korpusz és szótár

A Hunglish Korpusz és szótár A Hunglish Korpusz és szótár Halácsy Péter 1, Kornai András 1, Németh László 1, Sass Bálint 2 Varga Dániel 1, Váradi Tamás 1 BME Média Oktató és Kutató Központ 1111 Budapest, Stoczek u. 2 {hp,nemeth,daniel}@mokk.bme.hu

Részletesebben

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949

Zárójelentés. A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Zárójelentés A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása Azonosító: K 48949 Kutatásaink legfontosabb eredménye, hogy pszichofizikai, eseményhez kötött potenciálok (EKP) és funkcionális mágneses rezonancia

Részletesebben

Pléh Csaba A lélek és a nyelv Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. 151. p. Bodnár Ildikó

Pléh Csaba A lélek és a nyelv Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. 151. p. Bodnár Ildikó Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 1. szám (2013), pp. 117 120. Pléh Csaba A lélek és a nyelv Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013. 151. p. Bodnár Ildikó Ismét egy új, Pléh Csaba

Részletesebben

Kognitív megközelítés

Kognitív megközelítés Kognitív megközelítés Kognitív megközelítés Tanulóképe: A gyerekek magas szintű képességekkel rendelkeznek. A gyerekek hogyan : manipulálják, monitorálják az információt, és milyen stratégiákat alkalmaznak.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A MAGYAR FŐNÉVRAGOZÁS PARADIGMÁJÁNAK SZERKEZETÉRŐL HERMAN JÓZSEF Amikor felköszönt valakit az ember, az ünnepeltet saját házában, otthonában illik felkeresnie: ezért kalandozom ebben

Részletesebben

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal)

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal) A poliszémia és a kétszintű szemantika 1./ poliszémia (fej: ágyé, kalapácsé, szegé) 2./ homonímia (kar: kar-ja, kar-a) - különbségeik: a) jelentések közös elemének megléte/hiánya b) nyelvtörténeti forrásuk

Részletesebben

DSD. Szkennelt szövegek digitalizálása során keletkező hibák elemzése magyar szövegek esetében. Pataki Máté Tóth Zoltán MTA SZTAKI DSD

DSD. Szkennelt szövegek digitalizálása során keletkező hibák elemzése magyar szövegek esetében. Pataki Máté Tóth Zoltán MTA SZTAKI DSD MTA SZTAKI Department of Distributed Systems Szkennelt szövegek digitalizálása során keletkező hibák elemzése magyar szövegek esetében Pataki Máté Tóth Zoltán Tartalomjegyzék Szöveges dokumentumok digitalizálása

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

A tanulás s az ember legnagyobb. Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius )

A tanulás s az ember legnagyobb. Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius ) A TANULÁS A tanulás s az ember legnagyobb erénye fejlodést störténete során Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius ) Evolúciós elemek Gondolkozási

Részletesebben

Szemmozgáskövetés: Bepillantás a mondatok megértésének folyamataiba. Káldi Tamás MTA NYTI, BME Pszichológia Doktori Iskola

Szemmozgáskövetés: Bepillantás a mondatok megértésének folyamataiba. Káldi Tamás MTA NYTI, BME Pszichológia Doktori Iskola Szemmozgáskövetés: Bepillantás a mondatok megértésének folyamataiba Káldi Tamás MTA NYTI, BME Pszichológia Doktori Iskola Kérdések 1. Miért vizsgáljuk a szem mozgását? 2. Hogyan vizsgálhatjuk a szem mozgását?

Részletesebben

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ

A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ A HUNGLISH PÁRHUZAMOS KORPUSZ MINT OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZ Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április

Részletesebben

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata

Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia 2016. február 5.. Óvodás és kisiskolás gyermekek interpretált beszédének vizsgálata Vakula Tímea ELTE BTK NyDI, III. évf. Bevezetés a beszélt nyelv feldolgozásának

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan

Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Bevezetés a nyelvtudományba Alaktan Alaktan tárgya: - a szó szerkezetének vizsgálata asztal+ig, asztal+on, hajó+ig - a szó elemeinek különféle csoportosítási lehetőségei szótő + affixumok (toldalékok)

Részletesebben

A KÉTNYELVŰ MENTÁLIS LEXIKON ÉS MŰKÖDÉSE (kísérletes nyelvészeti közelítés)

A KÉTNYELVŰ MENTÁLIS LEXIKON ÉS MŰKÖDÉSE (kísérletes nyelvészeti közelítés) NAVRACSICS JUDIT A KÉTNYELVŰ MENTÁLIS LEXIKON ÉS MŰKÖDÉSE (kísérletes nyelvészeti közelítés) DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 2014 1.1. Bevezetés dc_802_13 1. A kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása

Részletesebben

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz

Önálló labor feladatkiírásaim tavasz Önálló labor feladatkiírásaim 2016. tavasz (ezekhez kapcsolódó saját témával is megkereshetnek) Mészáros Tamás http://www.mit.bme.hu/~meszaros/ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika

Részletesebben

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI TARTALOM Prológus: Comparare necesse est (Az eredeti angol kiadáshoz) 13 Elõszó a magyar kiadáshoz 17 1. fejezet A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI 1.1 Bevezetés 19 1.2 A behaviorizmustól

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Látás Nyelv - Emlékezet

Látás Nyelv - Emlékezet Látás Nyelv - Emlékezet Elveszett emlékek Felejtés Szőllősi Ágnes aszollosi@cogsci.bme.hu Amiről szó lesz Véletlen felejtés Motivált (szándékos) felejtés A felejtés szélsőséges esete(i) Hiperthimesztikus

Részletesebben

Számítógépes nyelvészet

Számítógépes nyelvészet Számítógépes nyelvészet Babarczy Anna A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KEZDETEI Az intelligens gép Az embert régóta foglalkoztatja az intelligenciával rendelkező gép ötlete. Érdekes, és filozófiai szempontból

Részletesebben

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása

TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása TANÍTÓI KÉZIKÖNYV Magyar nyelv és irodalom kezdő szakasz (1. évfolyam) Az olvasás, írás tanítása Ábécés olvasókönyv 1. (1. és 2. kötet) Olvasás munkafüzet 1. (1. és 2. kötet) Írás 1. munkafüzet Nagyalakú

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ CSISZÁR ORSOLYA

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ CSISZÁR ORSOLYA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ CSISZÁR ORSOLYA A NYELVI ZAVAROK MEGJELENÉSI FORMÁINAK ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA (A DISZLEXIA MINT SZINDRÓMA ELEMZÉSE) Nyelvtudományi

Részletesebben

A ***** sor alattiak phd diákok.

A ***** sor alattiak phd diákok. A nyelv mentális reprezentációja OTKA Tudományos Iskola Pályázat kutatási zárójelentés. Témaszám: 49840 Futamidő: 2005. április 15-2008. december 31. A beszámoló készült. 2009. február 25. Vezető kutató:

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

Bevezetés. Problémák, hipotézisek, modellek

Bevezetés. Problémák, hipotézisek, modellek 27. Az afázia Bánréti Zoltán Bevezetés A fejezet két nagy részből áll. Az első(problémák, hipotézisek, modellek) bemutatja a modern afáziakutatás 19. századi előzményeit, az afáziás nyelvi zavarok alapvető

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A Z O LV A S Á S TA N U L Á S É S A F O N O L Ó G I A I T U D AT O S S Á G K A P C S O L ATA

A Z O LV A S Á S TA N U L Á S É S A F O N O L Ó G I A I T U D AT O S S Á G K A P C S O L ATA A Z O LV A S Á S TA N U L Á S É S A F O N O L Ó G I A I T U D AT O S S Á G K A P C S O L ATA Kognitív idegtudomány KUTATÁSOK Másként fejlődő agy eltérő olvasási képessége Diszlexiások esetében határozott

Részletesebben

DISZLEXIÁS IDEGENNYELV-TANULÓK SZÓKINCSÉNEK SZERKEZETE

DISZLEXIÁS IDEGENNYELV-TANULÓK SZÓKINCSÉNEK SZERKEZETE KOHLMANN ÁGNES DISZLEXIÁS IDEGENNYELV-TANULÓK SZÓKINCSÉNEK SZERKEZETE Doktori (PhD) értekezés Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezetője:

Részletesebben

Feleletválasztós gyakorlófeladatok a Hangtan II. jegyzethez Magánhangzók

Feleletválasztós gyakorlófeladatok a Hangtan II. jegyzethez Magánhangzók Feleletválasztós gyakorlófeladatok a Hangtan II. jegyzethez Magánhangzók 1.) Melyik állítás nem igaz a kötőhangzókra? a) Az elölségi és kerekségi harmóniának megfelelően illeszkednek a tőhöz. b) Csak középső

Részletesebben

A növények gyógyítanak(1)

A növények gyógyítanak(1) 2. szint Január-február A növények gyógyítanak(1) Ma az emberek életük 80 százalékát töltik a négy fal között, messze a természettől. A homo sapiens evolúciós fejlődésének(2) azonban nagyon fontos eleme(3)

Részletesebben

Az adatbázisrendszerek világa

Az adatbázisrendszerek világa Az adatbázisrendszerek világa Tankönyv: Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek Alapvetés Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2009 1.1. Az adatbázisrendszerek fejlődése 1.2. Az adatbázis-kezelő rendszerek áttekintése

Részletesebben

A szótárról. 1. Mi ez?

A szótárról. 1. Mi ez? A szótárról 1. Mi ez? A szótár, amit az olvasó a kezében tart, a leggyakoribb magyar igei szerkezeteket tartalmazza. Egynyelvű szótár explicit szótári értelmezések nélkül; a szerkezeteket, azok jelentését

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Szintaxis: elemzések. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben november 6.

Szintaxis: elemzések. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben november 6. Szintaxis: elemzések Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. november 6. Bevezetés Múlt óra: mondatrészek Mai óra: Szintaktikai reprezentációs elméletek Ágrajzok Problémás jelenségek

Részletesebben

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés Általános Pszichológia Érzékelés Észlelés Érzékelés Észlelés Klasszikus modell Elemitől a bonyolultabbig Külvilág elemi (Fizikai) ingerei: Érzékszervek (Speciális receptorok) Észlelés -fény -hanghullám

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY

MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY MAGYAR NYELVÉSZETI TÁRGYAK ISMERTETÉSE BA NYELVTECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY Tantárgy neve: BBNMT00300 Fonetika 3 A tantárgy célja, hogy az egyetemi tanulmányaik kezdetén levő magyar szakos hallgatókat megismertesse

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA

AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGA Befogadást segítő eszközök Jelnyelvi tolmács (leköti a vizuális figyelem nagy részét, speciális ismeret kell hozzá) -a válaszadó siketek

Részletesebben

Neurokognitiv integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok

Neurokognitiv integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok Neurokognitiv integrációs folyamatok, nyelvfejlődés és nyelvi zavarok Témavezető: Dr. Csépe Valéria Kutatóhely: MTA Pszichológiai Kutatóintézet Fejlődés-pszichofiziológiai Csoport OTKA nyilvántartási szám:

Részletesebben

Beszédfelismerés, beszédmegértés

Beszédfelismerés, beszédmegértés Beszédfelismerés, beszédmegértés Werner Ágnes Beszéd, ember-gép kapcsolat A beszéd az emberek közötti legtermészetesebb információátviteli forma. Az ember és a gép kapcsolatában is ez lehetne talán a legcélravezetőbb,

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK

PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK PÁRHUZAMOS IGEI SZERKEZETEK KÖZVETLEN KINYERÉSE PÁRHUZAMOS KORPUSZBÓL Sass Bálint sass.balint@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest MSZNY2010 Szeged, 2010. december 2-3. 1 EGYNYELVŰ IGEI SZERKEZETEK

Részletesebben

Olvasási stratégia: a módszertan bevezetésének okai és céljai

Olvasási stratégia: a módszertan bevezetésének okai és céljai 2. évfolyam Olvasási stratégia: a módszertan bevezetésének okai és céljai Problémamegoldás célú információkeresés a lineáris olvasással szemben Nyelvi tudatosság mellett olvasási tudatosság Kogníció és

Részletesebben

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét.

A neobehaviorizmus felismeri az embert körülvevő szociális mező jelentőségét. 4_Teszt_próbavizsga Mely típusú tanulásnak felel meg az írástanulás? Perceptuális tanulás Motoros tanulás Verbális tanulás Nem szándékos tanulás Ki tekintette a tanulást feltételes reflexek sorozatának?

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Az angol progresszív aspektus elsajátítása

Az angol progresszív aspektus elsajátítása IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia 2010.február 5., Budapest Az angol progresszív aspektus elsajátítása Kovásznai Ágnes Bukaresti Egyetem agnes.lorincz@gmail.com Előzmények nagyobb szabású kutatás

Részletesebben

Számítógépes alkalmazásai

Számítógépes alkalmazásai Természetes nyelvek Tartalom Nyelvtechnológia elmélete Nyelvtechnológiai alkalmazások Morfológiai elemzés Egyértelműsítés Mondatelemzés Szemantika Szöveggenerálás Diskurzus-reprezentáció Számítógépes alkalmazások

Részletesebben

Különírás-egybeírás automatikusan

Különírás-egybeírás automatikusan Különírás-egybeírás automatikusan Ludányi Zsófia ludanyi.zsofia@nytud.mta.hu Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai Osztály VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Részletesebben

Változás-detekció és orientáció Zárójelentés a 47038 sz. OTKA pályázatról Vezető kutató: Czigler István

Változás-detekció és orientáció Zárójelentés a 47038 sz. OTKA pályázatról Vezető kutató: Czigler István Változás-detekció és orientáció Zárójelentés a 47038 sz. OTKA pályázatról Vezető kutató: Czigler István 1. Eltérés a vizuális ingerlés szabályszerűségeitől A vizuális észlelés elméletében elterjedt nézet

Részletesebben

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA TANÍTÁSA A VALÓSZÍNŰSÉGI SZEMLÉLET ALAPOZÁSA 1-6. OSZTÁLY A biztos, a lehetetlen és a lehet, de nem biztos események megkülünböztetése Valószínűségi játékok, kísérletek események

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7.

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN x¾ x ¾ f ¾¾ h¾ 9f½½ ¹ 9h - 1. A KUTATÁSRÓL

Részletesebben

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés

Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés Gépi tanulás a gyakorlatban Bevezetés Motiváció Nagyon gyakran találkozunk gépi tanuló alkalmazásokkal Spam detekció Karakter felismerés Fotó címkézés Szociális háló elemzés Piaci szegmentáció analízis

Részletesebben

TANULÁS Suplicz Sándor BMF-TMPK

TANULÁS Suplicz Sándor BMF-TMPK TANULÁS Suplicz Sándor BMF-TMPK A tanulás s az ember legnagyobb erénye fejlődést störténete során Gondolkodás nélkül tanulni: kárba veszett munka. De tanulás nélkül gondolkodni veszélyes ( Konfucius )

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK Elõtanulmányok a mentális szótár szerkezetérõl Szerkesztette KIEFER FERENC TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Korpuszok

A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata. Korpuszok A számítógépes nyelvészet elmélete és gyakorlata Korpuszok Mi a korpusz? A korpusz ténylegesen előforduló írott, vagy lejegyzett beszélt nyelvi adatok gyűjteménye. A szövegeket valamilyen szempont szerint

Részletesebben

25. A nyelv idegrendszeri

25. A nyelv idegrendszeri 25. A nyelv idegrendszeri reprezentációja Lukács Ágnes Kemény Ferenc Ladányi Enikő CsifcsákGábor PléhCsaba Az emberi nyelvek változatossága és kreativitása annak köszönhető, hogy véges számú kisebb, jelentés

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban

Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Abban a farmerba nem mehetsz színházba. A (bvn) variabilitásának vizsgálata a BUSZI tesz9eladataiban Mátyus Kinga, Bokor Julianna IV. AlkalmazoD NyelvészeG Doktorandusz Konferencia Budapest, 2010. február

Részletesebben

A pszicholingvisztika kialakulása, kutatási területei

A pszicholingvisztika kialakulása, kutatási területei 11012111 30348321065196811 53196793 931565!"#$"%&!"'()*"'*+,-./.-*+ 41563 0123141568911 0123141589::;7 12342567 %9901 (!$9!%9$9+9/ ()!2$9!%99(9-9&.)9#3 4569$9!%99(!9( (-&$!!# 8999 8999#6 8+!-#9!)%9!99$99&'+,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás

A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás A Magyar Nemzeti Szövegtár új változatáról Váradi Tamás varadi@nytud.mta.hu MTA Nyelvtudományi Intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály Tartalom Előzmény Motiváció Cél Fejlesztés Eredmény

Részletesebben

az összetettszó-kezelés, alkalmassá teszik bonyolult agglutináló nyelvek algoritmusok futásidőben feldolgozott nyelvspecifikus célra optimalizált

az összetettszó-kezelés, alkalmassá teszik bonyolult agglutináló nyelvek algoritmusok futásidőben feldolgozott nyelvspecifikus célra optimalizált Nyílt forráskódú morfológiai elemző Németh László, Halácsy Péter Kornai András, Trón Viktor Kivonat A cikk a Szószablya projekt keretében kifejlesztett nyelvfüggetlen morfológiai elemző keretrendszert

Részletesebben