Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata"

Átírás

1 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR kiadás Hatálybalépés: december 17.

2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 3/43 1. Fogalommeghatározások 3/43 2. Akkreditálás alapjául szolgáló követelmények 3/43 3. Az akkreditálás kérelmezése 5/43 4. Akkreditálási eljárás 5/43 5. Akkreditálási okirat 11/43 6. Felügyeleti vizsgálat 12/43 7. Az akkreditált terület szűkítése és bővítése 19/43 8. Az akkreditált státusz felfüggesztése 20/43 9. Akkreditált státusz visszavonása 21/ Az akkreditált státusz jogosultsága jogutódlás esetén 22/ Akkreditált státusz megújítása 23/ Kötelezettségek 23/ Az EMAS hitelesítőkre vonatkozó különös eljárási szabályok Az EU ETS hitelesítő szervezetekre vonatkozó különös eljárási szabályok A kijelölési célú akkreditálásra vonatkozó különös eljárási szabályok A rugalmas területre kérelmezett akkreditálásra vonatkozó különös eljárási szabályok Az integrált irányítási rendszer tanúsítás akkreditálására vonatkozó különös eljárási szabályok Záró rendelkezések 28/43 29/43 31/43 32/43 33/43 33/43 Melléklet: Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára 34/43 2/43 oldal

3 Bevezetés A szabályzat a Nemzeti Akkreditáló Testületnél (a továbbiakban: NAT) akkreditálást kérelmező, illetve akkreditált szervezetekre és természetes személyekre vonatkozó akkreditálási, felügyeleti vizsgálati és akkreditált státusz megújítási eljárást szabályozza. 1. Fogalommeghatározások 1.1. A kapcsolódó fogalmakat a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló 765/2008/EK rendelet, a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet, az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések és a tonnakilométeradatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők akkreditációjáról szóló 600/2012/EU bizottsági rendelet, az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet, az MSZ EN ISO/IEC 17000:2005 Megfelelőségértékelés. Szakkifejezések és általános elvek (ISO/IEC 17000:2004) szabvány, az MSZ EN ISO/IEC 9000:2005 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár (ISO 9000:2005) szabvány, továbbá a VIM3:2012 Nemzetközi metrológiai értelmező szótár tartalmazzák Az eljárásokban az értékelő csoport által tett észrevételek osztályozása a következő: Jelentős nem-megfelelőség (3): a szabványnak való megfelelést megakadályozó rendszerhiba vagy legalább 3 esetben elforduló azonos vagy hasonló jellegű kisebb nemmegfelelőség vagy ismételten előforduló közepes vagy kisebb nem-megfelelőség; Közepes nem-megfelelőség (2): rendszerhiba, ami nem akadályozza meg közvetlenül a szabványnak való megfelelést vagy 2 esetben előforduló azonos vagy hasonló jellegű kisebb nem-megfelelőség Kisebb nem-megfelelőség (1): sporadikusan előforduló, a rendszer működését jelentősen nem befolyásoló nem-megfelelőség Megfigyelés (0): a megfelelést nem akadályozó, de a hatékonyságot befolyásoló eltérés vagy nem kellően nyomon követett észrevétel, ami később nem-megfelelőséghez vezethet 2. Akkreditálás alapjául szolgáló követelmények 2.1. Az akkreditálható szervezetekre és természetes személyekre vonatkozó követelmények A nemzeti akkreditálás rendszerében a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. -ában felsorolt akkreditálható szervezetekre és természetes személyekre az alábbi táblázatban megjelölt normatív dokumentumokat kell alkalmazni: 3/43 oldal

4 Akkreditálható szervezetek, természetes személyek Akkreditálási követelmény Vizsgálólaboratóriumok MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Orvosi diagnosztikai laboratóriumok Mintavevő szervezetek MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 MSZ EN ISO 15189:2007 ISO 15189:2013 (Kötelező áttérés ig) MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 vonatkozó követelményei Kalibrálólaboratóriumok MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Jártassági vizsgálatot szervező szervezetek MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 Terméktanúsító szervezetek Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek Személytanúsító szervezetek Ellenőrző szervezetek MSZ EN 45011:1999 MSZ EN ISO/IEC 17065:2012 (Kötelező alkalmazás a NAR-13 szerint) MSZ EN ISO/IEC 17021:2011 MSZ ISO/IEC TS :2013 (Kötelező alkalmazás KIR tanúsító szervezetek esetén a NAR-11 szerint) MSZ EN ISO/IEC 17024:2003 MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 (Kötelező alkalmazás a NAR-12 szerint) MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 (Kötelező alkalmazás a NAR-10 szerint) Referenciaanyag-gyártó szervezetek ISO Guide 34:2009 Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert 1221/2009/EK rendelet hitelesítő szervezetek és természetes személyek Üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 600/2012/EU bizottsági rendelet rendszeréről szóló törvény szerinti hitelesítő szervezetek 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (EU ETS hitelesítő szervezetek) MSZ EN ISO 14065: Szakma-specifikus előírások és útmutatók A szabályzat 2.1. pontjában előírt akkreditálási követelményeken túlmenően a NAT az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárások során alkalmazza az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA), a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés (ILAC), a Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF) és az EMAS Akkreditáló és Engedélyező Testületek Fóruma (FALB) által kötelező alkalmazásúnak nyilvánított dokumentumokat, továbbá a szakmai bizottság által kidolgozott és az Akkreditálási Tanács által elfogadott speciális akkreditálási követelményeket és útmutatókat. A fentiek hiányában a NAT előírhatja nemzetközi, európai vagy nemzeti szabványosító, mérésügyi illetve egyéb szakmai szervezetek által készített útmutatók alkalmazását is. A kérelmezőnek a 2.1. pontban megjelölt akkreditálási követelményeken túlmenően meg kell felelnie ezen kötelező alkalmazásúnak nyilvánított szakmaspecifikus előírásoknak és útmutatóknak is. 4/43 oldal

5 A 2. pontban megjelölt követelmények való meg nem felelés esetén az akkreditált státusz nem ítélhető oda illetve nem tartható fenn A NAT a kötelező alkalmazású speciális követelményekről és útmutatókról a honlapján ad tájékoztatást A jogilag szabályozott területeken jogszabályok előírhatnak további követelményeket Az akkreditálási követelmények, speciális követelmények és útmutatók változása Az akkreditálási követelményeket, speciális követelményeket és útmutatókat a nemzetközi és európai szabványügyi szervezetek, az akkreditálás európai és nemzetközi szervezetei, illetve a NAT rendszeresen felülvizsgálják. A követelmények változásáról a NAT az akkreditált illetve az akkreditálás alatt álló szervezeteket, természetes személyeket tájékoztatja. A követelmények megváltozása esetén az akkreditálás európai és nemzetközi szervezetei átmeneti időszakot határozhatnak meg, amelynek lejáratakor az új követelményeknek meg nem felelő akkreditált szervezetek, illetve természetes személyek akkreditáltságát az Akkreditáló Bizottság (a továbbiakban: AB) visszavonja, illetve a visszavonás önkéntesen is kérelmezhető. 3. Az akkreditálás kérelmezése 3.1. Az akkreditálást kérelmezhetik a Tv. 1. -ban felsorolt szervezetek, illetve természetes személyek, ha a Tv. 18. (2) bekezdésének megfelelően a kérelem benyújtását megelőzően legalább 3 hónappal az adott szervezet, természetes személy tevékenységére vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai, továbbá jelen eljárás 2.1. pontjában lévő táblázatban megjelölt, nemzeti szabványként közzétett európai és nemzetközi szabványoknak megfelelően működnek Az akkreditálásért folyamodó szervezet illetve természetes személy (a továbbiakban: kérelmező) kérelmét a mellékletben meghatározottak szerint nyújthatja be a NAT Akkreditálási Irodájának (a továbbiakban: Iroda) címezve. A formanyomtatvány a NAT honlapjáról letölthető ( Külföldi kérelmező esetén a NAT a 765/2008/EK rendelet 7. cikke, az 765/2008/EK rendelet, a 1221/2009/EK rendelet, a 600/2012/EU bizottsági rendelet, az ILAC-G21:09/2012 Cross Frontier Accreditation - Principles for Avoiding Duplication, az IAF GD3:2003 Guidance on Cross Frontier Accreditation és az EA-2/13 M EA Cross Frontier Policy for Cooperation between EA Members szabályzatokat is figyelembe veszi, és a Tv a szerint jár el. 4. Akkreditálási eljárás Az akkreditálási eljárás lefolytatása a Tv ai, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) vonatkozó szabályai, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 Megfelelőségértékelés. 5/43 oldal

6 Megfelelőségértékelést végző szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó általános követelmények szabvány (a továbbiakban: Szabvány) szerint történik. Az akkreditálási eljárásokban az AB ügyviteli teendőit az Iroda látja el. Az akkreditálási eljárás értékelési és döntéshozatali szakaszból áll Értékelési szakasz Az értékelési szakasz ügyintézési határideje 5 hónap, amelyet a NAT ügyvezető igazgatója (a továbbiakban: ügyvezető igazgató) egy alkalommal 20 nappal meghosszabbíthat. Az értékelési szakasz a kérelemnek az Irodánál történt iktatását követő napon kezdődik Az Iroda az akkreditálási kérelmet annak mellékleteivel együtt iktatja, átvizsgálja. Az ügyvezető igazgató a vizsgálat eredményétől függően a) a Ket ában meghatározott esetekben a kérelmet 8 napon belül végzéssel érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy b) szükség esetén a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő 15 napon belül, legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével végzéssel hiánypótlásra hívja fel, vagy c) dönt az eljárás megindításáról (megállapítja az eljárás díját és kijelöli az értékelő csoportot) Amennyiben az ügyvezető igazgató a kérelem vizsgálata során megállapítja, hogy az akkreditálandó szervezet tagoltságára tekintettel az akkreditálás egy eljárásban a Tv. által előírt ügyintézési idő alatt nem intézhető el, indokolt esetben a NAT az akkreditálást több párhuzamos eljárásban folytatja le, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja A kérelmező az akkreditálási eljárás lefolytatására irányuló kérelmét a) az akkreditálandó terület vonatkozásában az értékelő csoportot kijelölő végzés kézhezvételéig bővítheti; b) az akkreditálandó terület vonatkozásában legkésőbb a helyszíni értékelésen szűkítheti; c) az akkreditálásról szóló határozat jogerőre emelkedéséig a Ket. 34. (4) bekezdése szerint visszavonhatja A kérelmező az akkreditálási eljárás során egy alkalommal kérheti az eljárás felfüggesztését a Ket. 32. (3) bekezdése alapján. Amennyiben az eljárás felfüggesztése alatt a kérelem benyújtásakor fennálló körülményekben változás áll be, az ügyvezető igazgató az eljáráselemek megismétlését rendelheti el Az akkreditálási eljárásnak a 4/2006. (II. 16.) GKM rendeletben meghatározott díját az eljárás megkezdése előtt kell megfizetni és a kérelemhez csatolni kell a díj hitelt érdemlő megfizetéséről szóló igazolást. 6/43 oldal

7 Amennyiben a kérelmező az akkreditálási eljárás díját a felhívás ellenére sem fizeti meg vagy a hiánypótlásnak határidőre nem tesz eleget és a határidő meghosszabbítását annak letelte előtt nem kérte, az ügyvezető igazgató az eljárást megszünteti Amennyiben a NAT a kérelem benyújtásakor annak elbírálására nem rendelkezik a Szabvány 7.3. pontja szerint megkövetelt felkészültséggel (minősítővel vagy szakértővel) az ügyvezető igazgató az eljárást végzéssel felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztésének időtartama a NAT ügyintézési idejébe nem számít be A kérelem elfogadása, illetve a Tv. 19. (2) bekezdés a) pontja szerinti hiánypótlás teljesítése esetén az ügyvezető igazgató kijelöli az akkreditálási eljárás lefolytatásához az eljárás vezető minősítőjét, minősítőit és szükség szerint szakértőit (együtt: értékelő csoport) a Szabvány és pontjai és a Tv. 17. (7) bekezdése és a NAR-06 szabályzat figyelembevételével. Amennyiben az értékelő csoportba szakértő is kijelölésre került, az Iroda a szakértőt tájékoztatja az eljárásban végzendő feladatairól, felelősség- és hatásköréről. Az ügyvezető igazgató az értékelő csoport összetételéről a kérelmezőt végzésben tájékoztatja, továbbá az értékelő csoport létszámától függően felhívja a kérelmezőt dokumentációjának szükséges példányban történő csatolására. A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időszak a NAT ügyintézési idejébe nem számít be. Amennyiben a kérelmező dokumentumait a végzésben meghatározott határidőre a megadott példányszámban nem nyújtja be, az ügyvezető igazgató az eljárást megszünteti. A kérelmező az értékelő csoport tagjaival szemben a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül kizárási indítványt tehet, ha a taggal szemben a Tv. 17. (7) bekezdésében vagy a Ket ában meghatározott kizárási okot észlel. Megalapozott kizárási indítvány esetén az ügyvezető igazgató új minősítőt, szakértőt jelöl ki Az Iroda a kérelmező dokumentumait továbbítja az értékelő csoport tagjaihoz Az értékelő csoport a kérelmező benyújtott dokumentációját a Szabvány 7.6. szakasza szerint értékeli. Az értékelés során vizsgálja, hogy a dokumentáció alapján a kérelmező a kérelemben megadott részletezett akkreditálandó területen megfelel-e jelen eljárás 2.1. pontjában meghatározott vonatkozó akkreditálási követelménynek, jelen eljárás 2.2. pontjában megjelölt és a NAT honlapján közzétett speciális követelményeknek, feltárja a hiányosságokat és nem-megfelelőségeket. Hiányosság, nem-megfelelőség esetén az ügyvezető igazgató az értékelő csoport javaslatára a kérelmezőt legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével a feltárt hiányosságok, nemmegfelelőségek megszüntetésére és azok igazolására hívja fel. Az ezekre irányuló felhívástól a hiánypótlás, helyesbítés teljesítéséig terjedő időszak a NAT ügyintézési idejébe nem számít be Amennyiben az értékelő csoport nem tárt fel hiányosságokat, nem-megfelelőségeket vagy a kérelmező a kitűzött határidőben azok megszüntetésére intézkedett és az intézkedést az értékelő csoport megfelelőnek értékelte, az értékelő csoport a kérelmezőnél helyszíni értékelést tart. 7/43 oldal

8 Ha a kérelmező a felhívásnak határidőben nem tesz eleget vagy az értékelő csoport a hiányosság, nem-megfelelőség megszüntetésére tett intézkedést oly mértékben ítélte nem-megfelelőnek, amely a helyszíni értékelés célját meghiúsítja és a kérelem további érdemi vizsgálatát akadályozza, az ügyvezető igazgató az értékelő csoport javaslatára az eljárást végzéssel megszünteti A helyszíni értékelés során alkalmazott minősítési eljáráselemek a következők: a) irodai/laboratóriumi/telephelyi helyszíni szemle: azon helyszíneken végzett szemle, ahol a kérelmező az akkreditálandó tevékenységet vagy annak bármely részét végzi (a Szabvány pontja szerint); ennek során az értékelő csoport többféle értékelési eszközt alkalmaz, különösen aa) konkrét tevékenység végzését figyeli meg (bemutatott tevékenység értékelése), ab) korábban végzett tevékenység iratanyagát vizsgálja át (vertikális értékelés), ac) a személyzet tagjainak szaktudását célzott kérdésekkel értékeli (interjú). b) megfigyelő helyszíni szemle: a kérelmező megfigyelése és értékelése más szervezetek telephelyén végzett tevékenysége közben (pl. külső mintavétel, helyszíni vizsgálat vagy kalibrálás, ellenőrzés, termék és irányítási rendszer tanúsítási vagy felügyeleti audit, vizsga) c) jártassági vagy laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatok: az ezekben való részvétel eredményének értékelése az értékelő csoport által A helyszíni értékelés megkezdése előtt az értékelő csoport meghatározza a kérelmező megfelelőségének értékeléséhez szükséges szemlék, jártassági vagy összehasonlító vizsgálatok (együtt: szemle) időpontját és programját Az értékelő csoport meghatározza a) vizsgálólaboratórium, illetve mintavevő szervezet esetén a laboratóriumi, telephelyi szemléken bemutatandó vizsgálatok, illetve mintavételek körét és számát, b) kalibrálólaboratórium esetén a laboratóriumi, telephelyi szemléken bemutatandó kalibrálások körét és számát, c) ellenőrző szervezet esetén a bemutatandó ellenőrzések, illetve a kapcsolódó vizsgálatok körét és számát, d) terméktanúsító szervezet esetén a bemutatandó tanúsítási folyamatokat, illetve a kapcsolódó vizsgálatok körét és számát, e) rendszertanúsító szervezet esetén a megfigyelő helyszíni szemlék területét és számát, f) személytanúsító szervezet esetén a bemutatandó vizsgák területét és számát, g) jártassági vizsgálatot szervezők esetén a bemutatandó jártassági vizsgálatok területét és számát, illetve a kapcsolódó vizsgálatok körét és számát, h) referenciaanyag-gyártók esetén bemutatandó, gyártási és tanúsítási folyamatokat, illetve a kapcsolódó vizsgálatok körét és számát, i) EMAS hitelesítők esetén a megfigyelő helyszíni szemlék területét és számát, 8/43 oldal

9 j) EU ETS hitelesítők esetén a 600/2012/EU rendelet 47. cikk (1) bekezdés c) pontjában megjelölteket oly módon, hogy az akkreditálás alkalmával a kérelmezett terület és az azon tevékenységet ellátó személyzet reprezentatív hányadán különös tekintettel a kritikus területekre és tevékenységekre bemutatott tevékenységekkel, vertikális értékelésekkel, interjúkkal, megfigyelő helyszíni szemlékkel, továbbá jártassági vagy laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatok értékelésével is meggyőződjön a kérelmező felkészültségéről és jártasságáról Az Iroda a szemle(ék) időpontját egyezteti a kérelmezővel úgy, hogy arra(azokra) a dokumentáció értékelés befejezését követő 45 napon belül sor kerüljön. A szemle(ék) időpontját és programját az Iroda megküldi a kérelmezőnek. Amennyiben a kérelmező az egyeztetett időpontokban a szemlé(ke)t nem teszi lehetővé, az ügyvezető igazgató az akkreditálási eljárást végzéssel megszünteti A szemlén az értékelő csoport vizsgálja, hogy a kérelmező működése és irányítási rendszere a kérelemben részletezett akkreditálandó területen megfelel-e a jelen eljárás 2.1. pontjában meghatározott vonatkozó akkreditálási követelménynek, jelen eljárás 2.2. pontjában megjelölt és a NAT honlapján közzétett speciális követelményeknek, a kérelmező működésében alkalmazza-e jelen eljárás 2.2. pontjában felsorolt útmutatókat, továbbá az akkreditálandó területen megfelelő jártassággal rendelkezik-e A szemle lefolytatása a Szabvány 7.7. és 7.8. szakaszai szerint történik. A szemle nyitó megbeszélésén az értékelő csoport meghatározza az értékelés célját, az akkreditálás követelményeit és megerősíti az értékelés alkalmazási területét és ütemtervét. Az értékelő csoport értékeli kérelmező tevékenységét mindazon helyszíneken, ahol akkreditálandó tevékenységet vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységet (pl. eszközök vagy dokumentumok tárolása) végeznek, hogy tényszerű bizonyítékot gyűjtsön a kérelmező felkészültségéről, valamint a vonatkozó szabványok és egyéb akkreditálási követelmények szerinti megfelelőségéről az akkreditálás területén. Az értékelő csoport a szemlén a kérelmező tevékenységének reprezentatív hányadát értékeli a pont szerinti eszközök alkalmazásával, hogy megbizonyosodhasson a kérelmező jártasságáról az akkreditálás teljes területén. Az értékelő csoport a szemlén kiemelten értékeli a kérelmező részvételét jártassági vagy laboratóriumok közötti összehasonlító vizsgálatokban és az ott felmutatott eredményeket Az értékelő csoport a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít és részjelentésen rögzíti a szemlén feltárt nem-megfelelőségeket, hiányosságokat. A felvett részjelentések másolatát az értékelő csoport a szemle záró megbeszélésén a kérelmezőnek átadja. A záró megbeszélésen a kérelmező észrevételeket tehet a részjelentésekre. A kérelmezőnek a helyszínen a részjelentéseken írásban rögzítenie kell, hogy milyen intézkedést tervez a rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek megszüntetésére. Amennyiben egyéb körülmény folytán (pl. felső vezetői vagy testületi döntés szükséges) a helyszínen ezekről nem tud nyilatkozni, a tervezett 9/43 oldal

10 intézkedésekről a NAT-ot a szemlét követő 5 napon belül írásban köteles értesíteni. Amennyiben a kérelmező az intézkedésekre vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül nem nyújtja be, a NAT ügyvezető igazgatója az eljárás során keletkezett iratokat döntéshozatalra az AB soron következő ülésére előterjeszti. A kérelmező a szemle befejezéséig a hiányosságokat, nem-megfelelőségeket megszüntetheti Az ügyvezető igazgató a részjelentéseken rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek kiküszöbölésére, továbbá a megalapozott döntéshez szükséges további információk beszerzése érdekében a kérelmezőt az összes részjelentés rendelkezésre állását követően a helyszíni szemlét (több szemle esetén az utolsó szemle napját) követő naptól számított legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével intézkedésre, a megtett intézkedés igazolására, valamint a megalapozott döntéshez szükséges további információk közlésére hívja fel. Az intézkedésre irányuló felhívástól az annak igazolásáig terjedő idő a NAT ügyintézési idejébe nem számít be A kérelmező által eszközölt intézkedés illetve információközlés megtörténtének igazolásakor, de legkésőbb a kitűzött határidő lejártakor az értékelő csoport ellenőrzi esetlegesen ismételt szemlén, hogy a kérelmező által tett intézkedések elegendőek és hatékonyak voltak-e a nem-megfelelőségek, hiányosságok megszüntetésére illetve a döntéshez szükséges valamennyi információ rendelkezésre áll-e Az értékelő csoport a szemlét követően, illetve amennyiben hiányosságok, nemmegfelelőségek kerültek rögzítésre, azok megszüntetésére tett intézkedések ellenőrzése után az akkreditálási eljárásról értékelő jelentést készít, amely tartalmazza az akkreditált státusz odaítélésére (bővítésére) vonatkozó ajánlását Az értékelő csoport az eljárás során keletkezett iratokat a NAT ügyvezető igazgatójának átadja. Az értékelési szakasz befejezéséről, a kérelem döntésre való alkalmasságáról az ügyvezető igazgató végzést bocsát ki. A NAT ügyvezető igazgatója az eljárás során keletkezett iratokat döntéshozatalra az AB soron következő ülésére előterjeszti Az ügyvezető igazgató az értékelési szakasz ügyintézési határidejét egy alkalommal 20 nappal meghosszabbíthatja Döntéshozatali szakasz Az AB a kérelem, az értékelési szakasz során gyűjtött információ, a helyszíni értékelés jegyzőkönyve, az értékelő jelentés, valamint a kérelmező észrevételei alapján határoz az akkreditált státusz odaítéléséről vagy elutasításáról. Az AB az akkreditált státuszt a kérelmezett területre teljes körűen vagy részlegesen is odaítélheti Az AB az akkreditálás odaítéléséről a Szabvány és pontjai szerinti adattartalommal határozatot bocsát ki. 10/43 oldal

11 a) Amennyiben az AB a kérelemnek teljes egészében helyt adó határozatot hoz (egyszerűsített határozat), az nem tartalmazza a jogorvoslatról szóló tájékoztatást és az indokolást, és a meghozatala napján jogerőre emelkedik. b) Amennyiben az AB az akkreditált státuszt részlegesen odaítélő illetve elutasító határozatot hoz, a rendelkező rész jegyzőkönyvbe foglalása mellett, a határozatot a döntés meghozatalától számított 15 napon belül kell írásba foglalni oly módon, hogy tartalmazza a döntés indokolását és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslatnak van helye A Szabvány pontjában előírt akkreditált területet az akkreditálási határozat részét képező Részletező Okirat tartalmazza Ha az akkreditálásra vonatkozó határozat több akkreditált területre vonatkozik, és a kérelmező a határozatnak csak meghatározott területekre vonatkozó rendelkezései ellen nyújt be fellebbezést, a határozat fellebbezéssel nem támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerő Az Akkreditáló Bizottság döntése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje 20 nap, amelyet az AB elnöke egy alkalommal 20 nappal meghosszabbíthat Az Iroda a határozatot és a Részletező Okiratot a Ket ának megfelelően postai úton vagy a kérelmező kérelmére személyesen írásban közli a kérelmezővel Az akkreditálás alapját képező irányítási dokumentáció egy példányát az Iroda az eljárás irataival irattározza, a további példányokat visszajuttatja a kérelmezőnek Az akkreditált státusz 4 évre szól A határozat és mindazon végzés ellen, amellyel szemben a Ket. szerint önálló fellebbezésnek van helye a kérelmező NAR-07 szabályzat szerint a határozat illetve a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fellebbviteli Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be az Akkreditálási Irodához. A 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet szerinti fellebbezési díjat a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. 5. Akkreditálási okirat 5.1. Az AB odaítélő határozatának jogerőre emelkedése napján a Tv. 20. (1) bekezdésének megfelelő adattartalommal az ügyvezető igazgató erre a célra rendszeresített akkreditálási okiratot állít ki Az akkreditálási okirat tartalmazza a) a NAT jelét, b) az akkreditált szervezet (szervezeti egység) elnevezését, illetve természetes személy nevét, székhelyét (lakcímét), valamint valamennyi telephelyét, ahol az akkreditált tevékenységet végzi, 11/43 oldal

12 c) az akkreditálás egyedi nyilvántartási számát, d) az akkreditált státusz odaítélésének tényleges időpontját és lejáratának időpontját, e) az akkreditált tevékenység megnevezését a Tv. 1. -ában felsoroltak szerint, f) a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatot, továbbá g) azon szabványra vagy egyéb dokumentumra történő hivatkozást, amely alapján a szervezet (szervezeti egység), illetve természetes személy értékelése történt Az akkreditálási okirat kiadásával egyidejűleg az Iroda az akkreditált szervezetet illetve természetes személyt (a továbbiakban: akkreditált) a Tv. 6. (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásba veszi a 6. (4) bekezdés szerinti tartalommal Az akkreditálási okirat kiadására és a nyilvántartásba vételre akkor kerül sor, ha az akkreditált az akkreditálási okirat és a nyilvántartásba vétel 4/2006. (II. 16.) GKM rendeletben meghatározott díját előzetesen megfizeti és az akkreditálási határozat jogerőre emelkedik. 6. Felügyeleti vizsgálat 6.1. A NAT az akkreditált státusz odaítélésének alapjául szolgáló körülmények fennállását, valamint az akkreditált alkalmasságát a 6.3. pontban szabályozott éves felügyeleti vizsgálat keretében, indokolt esetben a 6.4. pontban szabályozott rendkívüli felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi. Abban az esetben, ha a Tv. 20. (5) bekezdésében bejelentett változás átvezetéséhez rendkívüli felügyeleti vizsgálat elrendelése nem szükséges, a NAT a 6.5. pont szerint jár el A felügyeleti (éves illetve rendkívüli) vizsgálat értékelési és döntéshozatali szakaszból áll. Az értékelési szakasz ügyintézési határideje 80 nap, amelyet az ügyvezető igazgató egy alkalommal 20 nappal meghosszabbíthat. A döntéshozatali szakasz ügyintézési határideje 10 nap, amelyet az AB elnöke egy alkalommal 10 nappal meghosszabbíthat Éves felügyeleti vizsgálat A NAT az akkreditált státusz 4 éves időtartama alatt 3 alkalommal tart éves felügyeleti vizsgálatot annak ellenőrzésére, hogy az akkreditált részletes területen az akkreditált folyamatosan megfelel az akkreditálási követelményeknek Az éves felügyeleti vizsgálat során elbírálhatók az akkreditált által az éves felügyeleti vizsgálat kezdete előtt bejelentett és a NAT ügyvezető igazgatója által nem jelentősnek értékelt változások, továbbá a telephelyváltozás, feltéve, ha az nem jár együtt a telephelyek számának bővülésével. Az akkreditált területhez tartozó normatív műszaki dokumentumok megjelölésének (pl. szabványjelzet) átvezetése éves felügyeleti vizsgálat keretében akkor lehetséges, ha az akkreditált a változás bejelentésekor csatolja a normatív műszaki dokumentum kibocsátójának nyilatkozatát arról, hogy a változás kizárólag a dokumentum jelzetét érinti, illetve a dokumentum műszaki tartalmában azonos a korábbi dokumentummal. A nyilatkozat csatolása szükségtelen akkor, ha a normatív műszaki dokumentum hivatkozik az azonosságra. 12/43 oldal

13 Az éves felügyeleti vizsgálatot a NAT ügyvezető igazgatója végzéssel rendeli el az akkreditált státusz érvénybe lépésének évfordulója előtt legalább 90 nappal. Az elrendelő végzés tartalmazza az éves felügyeleti vizsgálat díjának megállapítását és felhívást a felügyeleti vizsgálathoz szükséges dokumentumok csatolására. Az elrendelő végzés kibocsátásától az abban megjelölt intézkedés teljesítéséig terjedő idő a NAT ügyintézési határidejébe nem számít be Az éves felügyeleti vizsgálatnak a Tv. 25. (5) bekezdésében megjelölt díját a végzésben megjelölt határidőn belül kell az akkreditáltnak megfizetnie és annak hitelt érdemlő igazolását a felügyeleti vizsgálathoz szükséges dokumentumok csatolásával egyidejűleg megküldenie Amennyiben az akkreditált az éves felügyeleti vizsgálat előírt díját határidőre nem téríti meg, vagy a felügyeleti vizsgálathoz szükséges dokumentumokat hiánytalanul nem bocsátja a NAT rendelkezésére, az AB az akkreditált státuszt felfüggeszti Amennyiben az akkreditált a felfüggesztő határozatban megjelölt feltételeknek hiánytalanul, határidőre nem tesz eleget, az AB az akkreditált státuszt visszavonja Az ügyvezető igazgató az éves felügyeleti vizsgálat lefolytatására értékelő csoportot jelöl ki az éves felügyeleti vizsgálatban felülvizsgálandó akkreditált tevékenységre és területre, valamint az akkreditáltnál történt változásokra figyelemmel, továbbá az akkreditáltat az értékelő csoport létszámának megfelelő számú dokumentáció benyújtására hívja fel. A végzés kibocsátásától az abban megjelölt intézkedés teljesítéséig terjedő idő a NAT ügyintézési határidejébe nem számít be Az akkreditált az értékelő csoport tagjaival szemben a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül kizárási indítványt tehet, ha a taggal szemben a Tv. 17. (7) bekezdésében vagy a Ket ában meghatározott kizárási okot észlel. Megalapozott kizárási indítvány esetén az ügyvezető igazgató új minősítőt, szakértőt jelöl ki Az éves felügyeleti vizsgálat során az értékelő csoport vizsgálja a) az akkreditált státusz odaítélésének alapjául szolgáló körülmények folyamatos fennállását, b) a dokumentációban bekövetkezett esetleges változások megfelelését jelen eljárás 2.1. pontjában meghatározott akkreditálási követelménynek, jelen eljárás 2.2. pontjában megjelölt és a NAT honlapján közzétett speciális követelményeknek, továbbá jelen eljárás 2.2. pontjában felsorolt útmutatók alkalmazását, c) az akkreditált terület és a személyzet reprezentatív hányadának értékelésével a jártasságát, beleértve a jártassági vizsgálatokon való részvételt és annak eredményét is. Az értékelő csoport az előző értékelések (akkreditálás, felügyeleti vizsgálat) eredményének figyelembevételével alkalmazza a jelen eljárás pontjában felsorolt eljáráselemeket Az értékelő csoport meghatározza a helyszíni szemle(ék) időpontját és programját úgy, hogy arra(azokra) a felügyeleti vizsgálatot elrendelő végzésben meghatározott dokumentumok beérkezését követő 35 napon belül sor kerüljön. A szemle(ék) 13/43 oldal

14 időpontját és programját az Iroda megküldi a kérelmezőnek. akkreditált tudomására kell hozni, hogy: A programban az a) több telephely esetében mely telephelyen történik az éves felügyeleti vizsgálat; b) az akkreditált terület mely részére terjed ki az éves felügyeleti vizsgálat, figyelemmel arra, az akkreditálási ciklus alatt valamennyi akkreditált terület felülvizsgálatra kerüljön; c) a megfigyelő helyszíni szemle(ék) területeit és lebonyolításának végső határidejét A megfigyelő helyszíni szemle kivételesen megtartható előzetes bizonyítás keretében az éves felügyeleti vizsgálat elrendelése előtti 90 napon belül, ha az akkreditált éves felügyeleti vizsgálatához kapcsolódó területen a felügyelet tárgyát képező tevékenység jellege miatt annak megfigyelésére az éves felügyeleti vizsgálat alatt objektív okból nincs lehetőség. Előzetes bizonyításra kizárólag akkor van lehetőség, ha a szervezet az akkreditált státusz érvénybe lépésének évfordulója előtt legalább 180 és legfeljebb 120 nappal korábban a megfigyelhető tevékenység időpontját megelőző legalább 15 nappal a NAT-nak a tevékenységet írásban bejelenti és a NAT ügyvezető igazgatója az előzetes bizonyítást indokolt esetben az értékelést végző minősítő, szakértő (együtt: értékelő) kijelölésével együtt elrendeli. Az előzetes bizonyításról az értékelő jegyzőkönyvet készít és részjelentésen rögzíti a feltárt nem-megfelelőségeket, hiányosságokat. Az akkreditált a rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek megszüntetésére tervezett intézkedéséről a NAT-ot az előzetes bizonyítás megfigyelő helyszíni szemlét követő 5 napon belül írásban köteles értesíteni. A NAT a nem-megfelelőségek, hiányosságok kiküszöbölésére tervezett intézkedések megvalósítását az éves felügyeleti vizsgálatban értékeli. Amennyiben az akkreditált az intézkedésekre vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül nem nyújtja be, az éves felügyeleti vizsgálatban kijelölt értékelő csoport a nemmegfelelőséget, hiányosságot köteles úgy értékelni, hogy azt az akkreditált nem szüntette meg Amennyiben az akkreditált a meghatározott időpontokban a szemlé(ke)t nem teszi lehetővé, az AB a Tv. 23. b) pontja szerint az akkreditált státuszt visszavonja Az értékelő csoport a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készít és részjelentésen rögzíti a szemlén feltárt nem-megfelelőségeket, hiányosságokat. A felvett részjelentések másolatát az értékelő csoport a szemle záró megbeszélésén az akkreditáltnak átadja. A záró megbeszélésen az akkreditált észrevételeket tehet a részjelentésekre. Az akkreditáltnak a helyszínen a részjelentéseken írásban rögzítenie kell, hogy milyen intézkedést tervez a rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek megszüntetésére. Amennyiben egyéb körülmény folytán (pl. felső vezetői vagy testületi döntés szükséges) a helyszínen ezekről nem tud nyilatkozni, a tervezett intézkedésekről a NAT-ot a szemlét követő 5 napon belül írásban köteles értesíteni. Amennyiben az akkreditált az intézkedésekre vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül nem nyújtja be, a NAT ügyvezető igazgatója az eljárás során keletkezett iratokat döntéshozatalra az AB soron következő ülésére előterjeszti. 14/43 oldal

15 Az ügyvezető igazgató a részjelentéseken rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek kiküszöbölésére, továbbá a megalapozott döntéshez szükséges további információk beszerzése érdekében az akkreditáltat az összes részjelentés rendelkezésre állását követően a helyszíni szemlét (több szemle esetén az utolsó szemle napját) követő naptól számított legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével intézkedésre, a megtett intézkedés igazolására, valamint a megalapozott döntéshez szükséges további információk közlésére hívja fel. Az intézkedésre irányuló felhívástól az annak igazolásáig terjedő idő a NAT ügyintézési idejébe nem számít be Az akkreditált által eszközölt intézkedés illetve információközlés megtörténtének igazolásakor, de legkésőbb a kitűzött határidő lejártakor az értékelő csoport ellenőrzi, hogy az akkreditált által tett intézkedések elegendőek és hatékonyak voltak-e a nemmegfelelőségek, hiányosságok megszüntetésére illetve a döntéshez szükséges valamennyi információ rendelkezésre áll-e. Az értékelő csoport az ellenőrzés eredményét jelentésben rögzíti Az értékelő csoport az eljárás során keletkezett iratokat a NAT ügyvezető igazgatójának átadja. Az értékelési szakasz befejezéséről az ügyvezető igazgató végzést bocsát ki Az AB az éves felügyeleti vizsgálat eredményétől függően a) az akkreditált státuszt egyszerűsített határozattal fenntartja, vagy b) az akkreditált státuszt ba) részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti, bb) részlegesen vagy teljes körűen visszavonja A határozat és mindazon végzés ellen, amellyel szemben önálló fellebbezésnek van helye, az akkreditált a NAR-07 szabályzat szerint a határozat illetve a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fellebbviteli Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be az Akkreditálási Irodához. A 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet szerinti fellebbezési díjat a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Rendkívüli felügyeleti vizsgálat Rendkívüli felügyeleti vizsgálatra panaszbejelentés vagy az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények megváltozása esetén kerülhet sor. Rendkívüli felügyeleti vizsgálatot az ügyvezető igazgató hivatalból is indíthat, amennyiben az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények változása jut a tudomására Rendkívüli felügyeleti vizsgálat lefolytatásához az ügyvezető igazgató dokumentumokat, egyéb információkat kérhet és értékelő csoportot jelöl ki. 15/43 oldal

16 Rendkívüli felügyeleti vizsgálat az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények változása miatt Az akkreditált változásbejelentését követően az ügyvezető igazgató mérlegeléssel dönt rendkívüli felügyeleti vizsgálat elrendelésének szükségességéről. Változásbejelentésre induló rendkívüli felügyeleti eljárásnak a 4/2006. (II. 16.) GKM rendeletben meghatározott díját az ügyvezető igazgató végzésben állapítja meg, és azt a végzésben megjelölt határidőn belül kell az akkreditáltnak megfizetni A rendkívüli felügyeleti vizsgálat díjának megfizetését követően az ügyvezető igazgató kijelöli a vizsgálatot lefolytató értékelő csoportot. Az értékelő csoport az akkreditálás alapjául szolgáló körülmények változása miatt indított rendkívüli felügyeleti vizsgálat során az akkreditált által benyújtott dokumentumok, információk alapján és a szükséges minősítési eljáráselemek alkalmazásával vizsgálja, hogy a megváltozott körülmények között az akkreditált megfelel-e jelen eljárás 2.1. pontjában meghatározott akkreditálási követelménynek, jelen eljárás 2.2. pontjában megjelölt és a NAT honlapján közzétett speciális követelményeknek Az értékelő csoport a rendkívüli felügyeleti vizsgálat helyszíni szemléjéről jegyzőkönyvet készít és részjelentésen rögzíti a szemlén feltárt nem-megfelelőségeket, hiányosságokat. A felvett részjelentések másolatát az értékelő csoport a szemle záró megbeszélésén az akkreditáltnak átadja. A záró megbeszélésen az akkreditált észrevételeket tehet a részjelentésekre. Az akkreditáltnak a helyszínen a részjelentéseken írásban rögzítenie kell, hogy milyen intézkedést tervez a rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek megszüntetésére. Amennyiben egyéb körülmény folytán (pl. felső vezetői vagy testületi döntés szükséges) a helyszínen ezekről nem tud nyilatkozni, a tervezett intézkedésekről a NAT-ot a szemlét követő 5 napon belül írásban köteles értesíteni. Amennyiben az akkreditált az intézkedésekre vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül nem nyújtja be, a NAT ügyvezető igazgatója az eljárás során keletkezett iratokat döntéshozatalra az AB soron következő ülésére előterjeszti Az ügyvezető igazgató a részjelentéseken rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek kiküszöbölésére az akkreditáltat az összes részjelentés rendelkezésre állását követően a helyszíni szemlét (több szemle esetén az utolsó szemle napját) követő naptól számított legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével intézkedésre hívja és a megtett intézkedés igazolására hívja fel. Az intézkedésre irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő a NAT ügyintézési idejébe nem számít be Az akkreditált által eszközölt intézkedés megtörténtének igazolásakor, de legkésőbb a kitűzött határidő lejártakor az értékelő csoport ellenőrzi, hogy az akkreditált által tett intézkedések elegendőek és hatékonyak voltak-e a nem-megfelelőségek, hiányosságok megszüntetésére. Az értékelő csoport az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti Az értékelő csoport az eljárás során keletkezett iratokat az Irodának átadja. Az értékelési szakasz befejezéséről az ügyvezető igazgató végzést bocsát ki Az AB a rendkívüli felügyeleti vizsgálat eredményétől függően a) az akkreditált státuszt egyszerűsített határozattal fenntartja, vagy 16/43 oldal

17 b) az akkreditált státuszt ba) részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti, bb) részlegesen vagy teljes körűen visszavonja A határozat és mindazon végzés ellen, amellyel szemben önálló fellebbezésnek van helye az akkreditált a NAR-07 szabályzat szerint a határozat illetve a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fellebbviteli Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be az Akkreditálási Irodához. A 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet szerinti fellebbezési díjat a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Rendkívüli felügyeleti vizsgálat panaszbejelentés miatt Panaszbejelentésre indított rendkívüli felügyeleti vizsgálat 4/2006. (II. 16.) GKM rendeletben meghatározott díját az eljárás megkezdése előtt kell a panaszt tevőnek megfizetni. Amennyiben a panaszt tevő a díjat nem fizeti meg, az AB a panaszt elutasítja A panaszbejelentésre indított rendkívüli felügyeleti vizsgálat díjának megfizetését követően az ügyvezető igazgató kijelöli a vizsgálatot lefolytató értékelő csoportot. Az értékelő csoport a benyújtott panasz, egyéb dokumentumok és információk alapján, a szükséges minősítési eljáráselemek alkalmazásával vizsgálja a panasz megalapozottságát Amennyiben az értékelő csoport helyszíni szemlét tart, a helyszíni szemléjéről jegyzőkönyvet készít és részjelentésen rögzíti a szemlén feltárt nem-megfelelőségeket, hiányosságokat. A felvett részjelentések másolatát az értékelő csoport a szemle záró megbeszélésén az akkreditáltnak átadja. A záró megbeszélésen az akkreditált észrevételeket tehet a részjelentésekre. Az akkreditáltnak a helyszínen a részjelentéseken írásban rögzítenie kell, hogy milyen intézkedést tervez a rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek megszüntetésére Az ügyvezető igazgató a részjelentéseken rögzített hiányosságok, nem-megfelelőségek kiküszöbölésére az akkreditáltat az összes részjelentés rendelkezésre állását követően legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével intézkedésre hívja fel. Az intézkedésre irányuló felhívástól az annak igazolásáig terjedő idő a NAT ügyintézési idejébe nem számít be Az akkreditált által eszközölt intézkedés megtörténtének igazolásakor, de legkésőbb a kitűzött határidő lejártakor az értékelő csoport ellenőrzi, hogy az akkreditált által tett intézkedések elegendőek és hatékonyak voltak-e a nem-megfelelőségek, hiányosságok megszüntetésére. Az értékelő csoport az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti Amennyiben az értékelő csoport nem tart helyszíni szemlét, hanem a panasz kivizsgálását a benyújtott dokumentumok alapján végzi, az ellenőrzés eredményét az esetlegesen feltárt nem-megfelelőségek, hiányosságok megadásával jegyzőkönyvben rögzíti. Az ügyvezető igazgató a jegyzőkönyvet észrevételezésre az akkreditáltnak végzéssel megküldi és 15 napos határidő kitűzésével felhívja az akkreditáltat, hogy az 17/43 oldal

18 esetleges nem-megfelelőség, hiányosságok kiküszöbölésére tegyen intézkedést és azt igazolja. Az intézkedésre irányuló felhívástól az annak igazolásáig terjedő idő a NAT ügyintézési idejébe nem számít be Az akkreditált által eszközölt intézkedés megtörténtének igazolásakor, de legkésőbb a kitűzött határidő lejártakor az értékelő csoport ellenőrzi, hogy az akkreditált által tett intézkedések elegendőek és hatékonyak voltak-e a nem-megfelelőségek, hiányosságok megszüntetésére Az értékelő csoport az eljárás során keletkezett iratokat az Irodának átadja. Az értékelési szakasz befejezéséről az ügyvezető igazgató végzést bocsát ki Az AB a panaszbejelentésre indított rendkívüli felügyeleti vizsgálat eredményétől függően a) a panaszt elutasítja, vagy b) az akkreditált státuszt ba) részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti, bb) részlegesen vagy teljes körűen visszavonja A panasz kivizsgálásának eredményéről az AB a panaszt tevőt és az érintett akkreditáltat írásban értesíti. EU ETS hitelesítők esetében ezt az értesítést a 600/2012/EU rendelet 72. cikk (2) bekezdés második mondatával összhangban 3 hónapon belül meg kell küldeni A panaszbejelentés elutasítása esetén a díj a panaszt tevőnek nem fizetendő vissza. Amennyiben a panaszbejelentés megalapozott volt az Iroda a díjat a panaszt tevőnek visszafizeti, továbbá az ügyvezető igazgató a panaszbejelentés alapján indított rendkívüli felügyeleti vizsgálat díját a 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet 3. (4) bekezdés a) pontjában foglalt mértékben végzésben állapítja meg és kötelezi a panaszolt akkreditáltat annak megfizetésére. Amennyiben a panaszolt a rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárás díját nem fizeti meg, az AB az akkreditált státuszát felfüggeszti A határozat és mindazon végzés ellen, amellyel szemben önálló fellebbezésnek van helye, a panaszt tevő és az akkreditált a NAR-07 szabályzat szerint a határozat illetve a végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Fellebbviteli Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be az Akkreditálási Irodához. A 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet szerinti fellebbezési díjat a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Változások átvezetése felügyeleti vizsgálat nélkül Amennyiben a NAT ügyvezető igazgatója az akkreditált változásbejelentését követően rendkívüli felügyeleti vizsgálatot nem rendel el vagy nem rendelkezik úgy, hogy a változást az éves felügyeleti vizsgálat keretében ellenőrzi a NAT, illetve a változás nem minősül területbővítésnek, a változás átvezetése az alábbiak szerint történik A változás kizárólag akkor vezethető át, ha az akkreditált csatolta a változást igazoló dokumentumok eredeti példányát vagy hiteles másolatát. 18/43 oldal

19 Változás átvezetésére felügyeleti vizsgálat nélkül akkor kerülhet sor különösen, ha a változás az akkreditált szervezet nevét, szervezeti formáját érinti Az akkreditált státusz területéhez tartozó normatív műszaki dokumentumok megjelölése (szabványjelzet, módszer jelölés stb.) változásának átvezetése felügyeleti vizsgálat nélkül a pontban foglaltak szerint lehetséges. 7. Az akkreditált terület szűkítése és bővítése 7.1. Az akkreditált terület szűkítése Az akkreditált a Tv. 19. (10) bekezdése szerint írásban kérelmezheti határozatban foglalt annak Részletező Okiratában a Szabvány pontja szerint felsorolt részletezett akkreditált területének szűkítését. A kérelemben a szűkítés területét az utolsó hatályos Részletező Okirat szerint és azzal azonos formában kell megadni. A kérelmet az AB a kérelem benyújtását követő ülésén megvizsgálja és az akkreditált státusz területét a kérelemben foglaltak szerint mérlegelés nélkül egyszerűsített határozatban szűkíti Az akkreditált státusz területének szűkítési eljárása esetén a nyilvántartási adatok illetve az akkreditálási okirat szükség szerinti módosításának a 4/2006. (II. 16.) GKM rendeletben meghatározott díját az ügyvezető igazgató felhívó végzése alapján kell megfizetni Az akkreditált státusz felfüggesztésének időtartama alatt az akkreditált terület szűkítési eljárás nem folytatható le, az akkreditált terület szűkítési eljárást az akkreditált státusz felfüggesztésének megszüntetéséig fel kell függeszteni Az akkreditált terület bővítése Az akkreditált írásban kérelmezheti határozatban foglalt annak Részletező Okiratában a Szabvány pontja szerint felsorolt részletezett akkreditált területének bővítését. Az akkreditált terület bővítése iránti kérelem elbírálása a Tv. 19. (11) bekezdése értelmében az akkreditálás odaítélésére vonatkozó, a 3-5. fejezetekben leírt szabályok szerint történik az alábbi kivétellel: a) amennyiben az akkreditált cégszerűen aláírt dokumentumban nyilatkozik arról, hogy az Ajánlás az akkreditálási kérelem formájára és tartalmára (a továbbiakban: Ajánlás) III. A kérelem mellékletei 1-7. pontjaiban felsorolt dokumentumok közül bármelyikében változás nem állt be, a kérelemhez nem szükséges csatolni a változatlan dokumentumokat; b) amennyiben az akkreditált cégszerűen aláírt dokumentumban nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtását megelőzően végrehajtott utolsó belső audit és/vagy vezetőségi átvizsgálás dokumentumait a kérelem benyújtása előtt lefolytatott másik eljárásban (akkreditálás, felügyelet, területbővítés) már benyújtotta a NAT-hoz, nem szükséges annak ismételt csatolása. 19/43 oldal

20 Az akkreditált terület bővítési eljárás esetén a 4/2006. (II. 16.) GKM rendeletben meghatározott a bővítés területére vonatkozó akkreditálási eljárási díját a területbővítés kérelmezésével egyidejűleg, a nyilvántartási adatok illetve az akkreditálási okirat szükség szerinti módosításának díját kell az ügyvezető igazgató felhívó végzésére kell megfizetni Az akkreditált terület bővítési eljárás nem vonható össze éves illetve rendkívüli felügyeleti vizsgálati eljárással. Az akkreditált státusz felfüggesztésének időtartama alatt az akkreditált terület bővítési eljárás nem folytatható le, az akkreditált terület bővítési eljárást az akkreditált státusz felfüggesztésének megszüntetéséig fel kell függeszteni Az akkreditált státusz bővítése az eredeti akkreditált státusz érvényességi idejére terjed ki. 8. Az akkreditált státusz felfüggesztése 8.1. Az AB az akkreditált szervezet vagy természetes személy akkreditált státuszát a Tv a szerint részlegesen vagy teljes körűen felfüggeszti, ha a) az akkreditált szervezet vagy természetes személy tevékenységével kapcsolatban megalapozott kifogás merül fel, de annak súlyossága a vonatkozó európai, illetve nemzetközi szabványok szerint nem indokolja az akkreditált státusz visszavonását, b) az akkreditált szervezet vagy természetes személy a felügyeleti vizsgálathoz szükséges dokumentumokat határidőben nem bocsátja rendelkezésre, c) a Tv. 21. szerinti felügyeleti vizsgálat felfüggesztést indokoló eredménnyel zárul, d) az akkreditált szervezet vagy természetes személy a Tv. 20. (5) bekezdés szerinti jelentős változást határidőre nem jelenti be, e) az akkreditált szervezet vagy természetes személy a Tv. 25. (5) bekezdésében meghatározott éves felügyeleti vizsgálati díjat nem téríti meg, f) az akkreditált szervezet vagy természetes személy a felfüggesztést maga kéri, g) az EU ETS hitelesítő szervezet esetében az a)-f) pontokban megjelölt feltételeken túl, ha az EU ETS hitelesítő szervezet ga) súlyosan megsértette a 600/2012/EU bizottsági rendelet követelményeit, gb) folyamatosan és ismételten nem tartotta be a 600/2012/EU bizottsági rendelet követelményeit, gc) megsértette a NAT egyéb külön kikötéseit és feltételeit, gd) a Tv. 21. (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a hitelesítő szervezet vezető tisztségviselője, EU ETS vezető hitelesítőként, EU ETS hitelesítő szakértőként foglalkoztatottja büntetett előéletű vagy a hitelesítési vagy hitelesítő szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll. 20/43 oldal

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16.

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. 5. kiadás. Hatálybalépés: 2009. október 16. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 5. kiadás Hatálybalépés: 2009. október 16. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

A panaszok kezelése NAR-54

A panaszok kezelése NAR-54 NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A panaszok kezelése NAR-54 1. kiadás Hatályos: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés 3/7 1. A panasz benyújtása 3/7 2. A panasz kivizsgálása

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

EMAS hitelesítõ szervezetek és természetes személyek

EMAS hitelesítõ szervezetek és természetes személyek Nemzeti Akkreditálási Rendszer EMAS hitelesítõ szervezetek és természetes személyek akkreditálásának eljárása NAR-01EMAS 3. kiadás 2005. július Tartalomjegyzék oldal 1. Az akkreditálás területe 2 2. Az

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásban résztvevő minősítők és szakértők NAR-06 8. kiadás Hatályos: 2014. február 23. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás)

Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) Magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése (végelszámolási eljárás) I. A VÉGELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS (ÖNÁLLÓ) MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKNÁL A pénztár, a felszámolás esetét kivéve, csak végelszámolást

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és

Az akkreditálási jel használata és NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 7. kiadás Hatálybalépés: 2011. augusztus 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció,

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK

A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK Alapszabály 4.sz. melléklete Hatályos: a Fővárosi Törvényszék változás bejegyzésről szóló határozata jogerőre emelkedésének napjától A TERÜLETI KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉSEK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Alapszabály

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila

Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila Nemzeti Akkreditáló Hatóság tevékenységei Németh Zsolt Attila 2016. május 24. Bemutatkozás 0.Tartalomjegyzék 1. Előzmények 2. Változtatás alapvető céljai (NAT NAH) 3. Célok, célkitűzések, eredmények 3.1.

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-ai ülésére Nyílt

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Hajdúszoboszló 100,6 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei

AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A jegyző és körzetközponti jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei AZ OKMÁNYIRODA FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A jegyző és körzetközi jegyző belügyi ágazaton belüli feladat-és hatáskörei Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 1. Az adatkezelő gondoskodik az adatok 1992.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER TER-1/ /2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. október ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a jegyző hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerő, szakszerő és biztonságos mőködése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 6/2005. (III.14.) sz. rendelete. A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2005. (III.14.) sz. rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi

Részletesebben

Ügymenet - lakásfenntartási támogatás

Ügymenet - lakásfenntartási támogatás Ügymenet - lakásfenntartási támogatás Illetékes ügyintéző: Tóth Ferencné 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Igazgatási iroda (12. sz. iroda) Telefon: 66/483-100/117-es mellék Fax: 66/484-100 E-mail: igazgatas@devavanya.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívása a Kazincbarcika 88,8 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Körjegyzőség Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth út 101. Telefonszám: 94/524-014 Faxszám: 94/424-022 Anyakönyvvezető: Pesti Istvánné Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-tól 12.00 óráig

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15.

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ FELHÍVÁSOKHOZ. 2.0 verzió. 2016. január 15. ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ A FELHÍVÁSOKHOZ 2.0 verzió 2016. január 15. 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja...

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

A Cit-Car Táncsport Egyesület FEGYELMI SZABÁLYZATA

A Cit-Car Táncsport Egyesület FEGYELMI SZABÁLYZATA A Cit-Car Táncsport Egyesület FEGYELMI SZABÁLYZATA Fegyelmi Szabályzat 1. oldal 2002. május 26. Fegyelmi szabályzat A CIT-CAR Táncsport Egyesület Tagjaira Vonatkozó Előírások 1. Általános tudnivalók: A

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak,

3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, 3001/2013. NAV útmutató a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 10 /2007.((III.28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben