Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása"

Átírás

1 Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén)

2 SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK)

3 Tantárgy neve Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Tantárgy kódja FIM1120 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Beszeda Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek azokkal az anyagokkal illetve ezek előállításával, amelyek a napjainkban folyó kutatásokban és az alkalmazott technológiákban meghatározóak. Nanoszerkezetű anyagok, nanomágnesség, fullerének, nanocsövek és kompozitjaik. Kerámiák. Vékonyrétegek és multirétegek előállítási technikái és alkalmazásaik. Mágneses és optikai adattárolás. Diffúzió a nanotartományban. Kölcsönös diffúzió és szilárdtest reakciók. Fémhabok és alkalmazásuk. Orvosi anyagok, fém-kerámia kötések, fogpótlások, protézisek. Alakmemória ötvözetek és alkalmazásaik. Keménybevonatok készítése és alkalmazásaik. - Ötfokozatú vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Bársony I., Kökényesi S. Funkcionális anyagok és technológiájuk. Debreceni Egyetem, Debrecen, Ginstler J., Hidasi B., Dévényi L. Alakalmazott anyagtudomány. Műegyetemi Kiadó, Budapest, Mojzes I., Kökényesi S. Fotonikai anyagok és eszközök. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest, elektronikus formában rendelkezésre álló segédanyag

4 Tantárgy neve Nemlineáris jelenségek a természettudományokban Tantárgy kódja FIM1121 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A hallgatók betekintést kapnak a modern nemlineáris jelenségek alapproblémáiba és azok megoldására használt módszerekbe. Nemlineáris dinamika alapjai, Hamilton- és disszipatív rendszerek. Stabilitás analízis. Poincaréleképezés. Bifurkációk. Kaotikus mozgás. Fraktálok. Ljapunov-exponensek. A káosz kialakulása, főbb jellemzői, matematikai inga, anharmonikus oszcillátor, Lorenz modell. A kaotikus tartomány szerkezete egydimenziós leképezésekben. Differenciál-egyenlet rendszerek attraktorának fraktál szerkezete, alaptípusok. Valószínűségi szemlélet a kaotikus folyamatokban. Kaotikus jelenségek a társtudományokban (meteorológia, csillagászat, kémia, biológia stb.) Az évközben kiadott numerikus feladat dokumentált megoldása. Vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Tél Tamás Gruiz Márton: Kaotikus dinamika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Hermann Haken: Szinenergetika, Műszaki Kiadó, Budapest, J. Gleick: Káosz, egy új tudomány születése, Göncöl Kiadó, Budapest, Peitgen-Jurgens-Saupe: Fractals for the classroom Springer-Verlag)

5 Tantárgy neve A természettudományos kutatások és a társadalom Tantárgy kódja FIM1122 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A természettudományos, elsősorban fizikai felfedezések, tudományos eredmények társadalomra, gazdaságra gyakorolt hatásának, világnézet-formáló szerepének bemutatása. A műveltség természettudományos komponensének fejlesztése. Világnézet és világkép, a tudományos világnézet. Természettudományos megismerési módszerek. Az egyes természettudományok (biológia, fizika, kémia, földtan, csillagászat) fejlődésének történeti csomópontjai. A természettudományok szerepe az ipari forradalmakban, a nemzetközi konfliktusokban. Az ember, a társadalom és a természet kölcsönhatása. Tudomány és erkölcs. A természettudományok legjelentősebb felfedezéseinek hatása a társadalom, a gazdaság életére, a világról alkotott elképzelésekre. 2 db írásbeli teszt megoldása, 1 db 4-5 oldalas esszé beadása a szorgalmi időszak végéig. Megajánlott vizsgajegy a félévközi tesztek és az alkalmazástechnikai esszé alapján. Ötfokozatú skála, érdemjegy. A főiskolai könyvtár (240ezer kötet), tanszéki könyvtár, folyóiratok, internet, a Fizika Tanszék szertári eszközkészlete. Károly Simonyi: A fizika kultúrtörténete, Budapest, Gondolat Kiadó Werner Heisenberg: A rész és az egész, Budapest, Gondolat Kiadó Victor F. Weiskopf: Válogatott tanulmányok, Budapest, Gondolat Kiadó F. Brandel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. Sz., Budapest, Gondolat Kiadó John és Mary Gribbin: A természettudományokról mindenkinek, Akkord Kiadó

6 Tantárgy neve Elemi fizika Tantárgy kódja FIM1223 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+3 Félévi követelmény G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Beszeda Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A középiskolai fizika tantárgy tananyagának rövidített, de teljes körű feldolgozása, alapvető fizika feladatok és problémák megoldása felsőbb matematikai ismeretek nélkül, a megoldási módszerek ismertetése és elsajátítása. Mozgások csoportosítása, kinematikai és dinamikai leírása, Newton axiómái, megmaradási tételek. Termodinamikai rendszerek makroszkopikus és mikroszkopikus leírásának alapjai. Elektrosztatika, elektromos áram, a mágneses mező, az elektromágneses indukció, az elektromos energia felhasználási lehetőségei. A geometriai és a fizika optika alapjai. Az anyag mikroszkopikus szerkezete, fizikai tulajdonságok mikrofizikai értelmezésének alapjai. Az atom- és atommagfizika alapjai. Három darab zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Gyakorlati jegy. Írásbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Tasnádi Skrapits Bérczes Litz : Általános Fizika I-II (Dialóg Campus Kiadó, Pécs- Budapest, 2001) Budó Á.: Kísérleti fizika I-III. (Tankönyvkiadó Budapest, 1975) Gimnáziumi Összefoglaló Feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó Medgyes Sándorné dr. Tasnádi Péter (2004): Egységes Érettségi Gyakorlófeladatok I II

7 SZAKMAI TÖRZSANYAG (FIZIKA SZAKMÓDSZERTAN)

8 A fizika tanulás - tanítás folyamata FIM1124 Meghirdetés féléve: 1. 3 k Óraszám: 1+2 K Előfeltétel: - Dr. Szabó Árpád, egyetemi tanár, prof. emeritus A szakmai tárgyakban elsajátított ismeretekre építve a természettudományos szemléletmód fejlesztése, elmélyítése. A tanárjelöltek módszertani kultúrájának emelése olyan oktatási-, képzési- és nevelési eljárások, módszerek, tevékenységi formák alkalmazásával, amelyek a fizika-tanár szakmódszertani ismereteinek feldolgozását, elsajátítását hatékonyan támogatja. A tudományok (filozófia, matematika, kémia, biológia) kapcsolata. Specializáció és integráció a természettudományokban. Határtudományok. A fizika tantárgy szaktudományi háttere. A fizika és a többi természettudományos tantárgy kapcsolata. A természettudományos tárgyak egybehangolása, integrációja, hazai és külföldi tapasztalatok. A tanterv (NAT, kerettanterv, helyi tanterv) és a követelményrendszer. A tanítás tervezése, a tanmenet. A fizika tanítás-tanulás folyamata. Motivációs lehetőségek. A megismerés induktív és deduktív útja. Konstruktív pedagógiai módszerek. A fizikai fogalmak szerkezete, kialakításuk folyamata. Naív előfogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek problémái, a fogalmi váltás nehézségei. A természeti törvények működése, törvényfeltárás, törvények alkalmazása. A tanári tevékenység módszerei: szemléltetés, előadás, magyarázat, elbeszélés, beszélgetés, a tanulói tevékenység szervezése, irányítása. A tanári bemutató kísérletek és a tanulói kísérletek helye, szerepe a fizika órákon. A fizika tanulás-tanítás eszközei. A fizikatanítás szervezeti formái: tanítási óra, szakkör, szaktábor, tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás. Óratípusok és sajátosságaik, munkaformák a fizika órákon. A tanulók differenciált foglalkoztatása. Projekt-módszer, kooperatív technikák. A feladatok helye, szerepe a fizika tanításában. Feladattípusok, az egyes tudományterületekhez kapcsolódó feladatok egyedi jellemzői. Ellenőrzés értékelés a fizika oktatásában. Konkrét fizikaórák folyamatának elemzése. A játék helye, szerepe a fizika tanításában. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás speciális feladatai és fórumai. Óratervezetek, szemléltetőeszközök készítése, zárthelyi dolgozatok. Kollokvium Szóbeli és írásbeli számonkérés. Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Jegyzetek, tankönyvek, különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É. : A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A fizika Tanítása Módszertani Folyóirat Mozaik Kiadó Kft., Szeged Fizika Módszertani Lap (szerk.: Gecső Ervin) Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest. Fizikai Szemle (főszerk.: Németh Judit) Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest

9 A kísérletezés, megfigyelés, szemléltetés módszertana FIM1225 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár A kísérletezés, megfigyelés, adatgyűjtés, szemléltetés gyakorlati technikáinak elsajátítása. A közoktatás törzsanyagában előírt fizikai kísérletek és megfigyelések megismerése, szaktudományi és didaktikai vonatkozásainak tudatosítása. A multimédia alkalmazási lehetőségeinek és módszereinek megismerése. Szemlélődés, szemléltetés. Laboratóriumi és órai, ill. iskolán kívüli megfigyelés, adatgyűjtés. A megfigyelés célja, tárgya, eszközei, végrehajtása, az adatok rögzítése, rendszerezése, következtetések. Tanári demonstrációs kísérletek és a tanulókísérletek eszközei, az eszközök tárolásának, karbantartásának szabályai. A kísérletek célja, tervezése, előkészítése, az eszközök kiválasztásának szempontjai. Megfigyelési szempontok megfogalmazása. A kísérlet végrehajtása, megfigyelése, tapasztalatok megfogalmazása, következtetések. A szemléltetés hagyományos és modern eszközei és módszerei: ábrák, modellek, oktatófilmek, fizika szoftverek jellemzői és alkalmazásuk. A tábla és az írásvetítő, a digitális fényképezőgép, a videokamera és a videomagnó, a számítógép és a projektor alkalmazása. Az internet lehetőségei a tanulás támogatásában. A hallgatók minden laboratóriumi foglalkozásról jegyzőkönyvet vezetnek, a félév végén kísérletet mutatnak be. Gyakorlati jegy Számonkérés írásban és gyakorlati munkával: adott témához kísérletek önálló előkészítése, összeállítása, bemutatása. A bemutatást videóra vesszük és előre megadott szempontok szerint elemezzük és értékeljük. Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I- II. Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É. : A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A fizika Tanítása Módszertani Folyóirat Mozaik Kiadó Kft., Szeged Fizika Módszertani Lap (szerk.: Gecső Ervin) Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest.

10 Gyakorlatok a szaktanári kompetenciák fejlesztéséhez FIM1226 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: FIM1124 & FIM1225 Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár A fizika tantárgy tanításához szükséges szaktanári kompetenciák (szaktudás, didaktikai ismeretek, eszközismeret és használat, szemléltetés, kísérletezés, folyamatos szóbeli közlés, ellenőrzés, értékelés motivációs és tanulásszervezési készségek) fejlesztése. 2. A tantárgyi program: A közoktatásbeli fizika tárgyak súlyponti témáinak részletes feldolgozása szaktárgyi és módszertani szempontból. A fizika szaktudományi és szakmódszertani tárgyakban, valamint az informatika tanulása során szerzett ismeretek integrálása, felhasználása a szemléltetés eszközeinek és módszereinek tervezésében. A megfigyeléshez, kísérletekhez szükséges munkalapok kidolgozása. Videofelvételek készítése, visszajátszása, elemzése, értékelése a hallgatói tevékenységekről az alábbi témákban: 1. Kiselőadás: A súlyponti anyagrészek bemutatása, problémák felvetése, megbeszélése, vita. 2. Kiselőadás: Alapvető módszertani tudnivalók alkalmazása konkrét tanítási témákra és helyzetekre. 3. Bemutató kísérletek elvégzése a témakör anyagából. 4. Mikrotanítások különböző didaktikai feladatok megoldására (demonstrációs kísérlettel alátámasztott új anyagot feldolgozó, gyakorló, ismétlő-rendszerező, számonkérő órarészletek). 5. Mikrotanítások tanulói kísérletek vezetésére. 6. Projektmunka tervezése és támogatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Adott témához kísérletek előkészítése, összeállítása, bemutatása és elemzése, tanítási egységek, tanári és tanulói tevékenységi formák tervezése, végrehajtása. : Gyakorlati jegy : Számonkérés gyakorlati munkával: Kiselőadások, bemutató kísérletek, mikrotanítások. : Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. 7. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É.: A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Fizikai Szemle (Magyar Fizikai Folyóirat, főszerk.: Németh Judit) Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest

11 A természettudományos ismeretszerzés, képességfejlesztés iskolán kívüli formái FIM1127 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: FIM1124 & FIM1225 Dr. Szabó Árpád, egyetemi tanár, prof. emeritus A hallgatók ismerjék meg a fizika (a természettudományok) iránti érdeklődés felkeltésének és ápolásának iskolán kívüli lehetőségeit, korszerű eszközeit és módszereit. A kurzus hozzájárul a megismerési, a kommunikációs, a problémamegoldó képességek, a képzelőerő fejlesztéséhez. Tudatosul az együttműködésre, a közös gondolkodásra, a munkamegosztásra nevelés fontossága. Iskolán kívüli tanulói aktivitás ( outdoors physics ) szervezeti formái: szakkörök (kísérletező szakkör, modell- és eszközkészítő szakkör, feladatmegoldó szakkör), szaktáborok, a játszóházak, klubjellegű foglalkozások (Fizikusklub, Érdeklődésfejlesztő központ ), versenyek, vetélkedők. A természettudományos érdeklődés felébresztése és ápolása a mindennapjainkhoz kapcsolódó vagy a különböző ismeretterjesztő TV-csatornákon látható jelenségek, technikai alkalmazások bemutatásával, értelmezésével. A hétköznapi élethez kapcsolódó, természettudományos gyakorlati problémák felvetése, a lehetséges megoldások megkeresése. Az emberi alkotások, tevékenységek, tudományos és technikai felfedezések hatása a környezetre. A környezeti nevelés, illetve a fenntarthatóságra nevelés lehetőségei. Felkészítés a tudományos és az áltudományos hírek megkülönböztetésére, megfelelő kritikai elemzésére, cáfolatára. Módszerek és eljárások: kísérletek tervezése, végzése, elemzése; modellek tervezése, készítése, alkalmazása; projektek és laboratóriumi vizsgálatok tervezése, végrehajtása, kiértékelése; kooperatív tanulás egy-egy természettudományos probléma csoportmunkával történő feldolgozása során; szerepjátékok és szituációs játékok; problémamegoldás, természettudományi témájú filmek bemutatása és elemzése, megbeszélése, kutatómunka a könyvtárban és az interneten ( tanulók olvasási és szövegértő képességének fejlesztése). A félév folyamán egy szabadon választott téma feldolgozásához alkalmas módszer kidolgozása. 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. Írásbeli és szóbeli. A tananyag feldolgozása során színes diák, videó- és hanganyagok, CD-ROM-ok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. Kiss Ferenc Szabó Árpád: Környezet-tudomány-történet, Bessenyei Kiadó, Dr. Szabó Árpád Természetismeret tanításának módszertana Fizikai Szemle (főszerk.: Németh Judit), Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest Természet Világa (főszerk: Staar Gyula), TIT és Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest.

12 ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT

13 Iskolai tanítási gyakorlat FIM9000 Meghirdetés féléve: 2. 3 k Óraszám: Heti 3 óra csoportos iskolai gyakorlat Félévi 15 egyéni tanítási óra G Előfeltétel: FIM1124 Dr. Czeglédy István PhD, főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: NS : A megszerzett szaktudományi és szakmódszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. : A csoportos iskolai gyakorlatra heti 1 alkalommal 3 órában 5 fős csoportokban kerül sor. Ez a hármas egység a tanítást, az óraelemzést és a következő órára való felkészülést foglalja magában. A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet a hallgatókkal közösen elemeznek, majd előkészítik a következő órát. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben folyamatosan tanítanak a hallgatók. Az óra elemzésében és a következő órára való felkészülésben minden hallgató részt vesz. A tanítás, az elemzés, és az óravázlat a félévi értékelés alapja. Minden csoportnapra minden hallgatónak óravázlatot kell készíteni, amit a szakvezető értékel. A csoportnapokon a tantárgy módszertanosa képviseli a felsőoktatási intézményt. Az önállóan megtartandó 15 órát a csoport tagjai a csoport szakvezetőjénél teljesítik az év elején megállapított sorrendben. Naponta legfeljebb két órát tarthat a hallgató. Minden órára tanítási tervezettel kell a hallgatónak készülnie, és minden megtartott órát elemzés követ, amit a szakvezető irányít. A szakvezetőnek ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg sokféle órát tartson a hallgató. (Új ismeret szerzése, gyakorlás, ellenőrzés, ismétlés stb.) Az osztályzás alapja az óratervezet minősége és a tanítási tevékenység. (Szakmai ismeretek, módszerek, munkaformák, tanári attitűdök stb.) Az iskolai gyakorlatokat az egyik szakból általános iskolában (5-8. osztály), a másik szakból középiskolában (9-12. osztály) kell teljesíteni. : A csoportos iskolai gyakorlaton minden hallgatónak minden órára vázlatot, vagy tervezetet kell írnia, amit 3 nappal a tanítás előtt el kell juttatni a szakvezetőhöz. A szakvezető értékeli a beadott munkákat. A csoport tagjainak előre kiadott megfigyelési szempontok alapján fel kell készülni az óraelemzésre, és az elemzésen aktívan részt kell venni. Az egyéni tanítási gyakorlatra óratervezetet kell a hallgatónak készíteni, s azt a tanítás előtt meg kell beszélni a szakvezetővel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: A beadott óravázlatok, óratervezetek, a tanítás, illetve az elemzéseken való aktív részvétel alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató. : Írásbeli, szóbeli munkák és tanítási tevékenység alapján. : Az adott tantárgy tankönyvei, tanári kézikönyvei, minta óratervezetek, óraelemzési szempontok, szaktárgyi programok, szemléltető és munkaeszközök. 7. Irodalom: Az adott tantárgy szakmódszertani jegyzetei, tankönyvei, tanári kézikönyvei. Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É.: A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

14 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TANTÁRGYAK, 7 k értékben)

15 Csillagászat FIM2501 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Tarján Péter, főiskolai adjunktus A csillagászat tárgyának, történetének, vizsgálati módszereinek megismertetése. A Földön és égbolton való tájékozódás és az időszámítás alapjainak megértetése. Az égitestek megkülönböztetése. A csillagászat tárgya, világszemléletének fejlődése, története. A csillagászat szakterületei. Tájékozódás a Földön és az égbolton, égi koordináta-rendszerek. Csillagászati műszerek és megfigyelési eljárások, távcsövek. Időszámítás. A földrajzi helymeghatározás. Csillagtérképek. A Föld, mint égitest: a Föld alakja, forgása, keringése, és ezek következményei. A pólusingadozás. Az éghajlati övek és az éghajlatváltozások. A világmindenség szerkezete és keletkezése. A Naprendszer, a bolygók általános jellemzése. A Tejútrendszer, a csillagok jellemzői, távolsága, látszólagos és abszolút fényessége. A csillagok átmérője, tömege, hőmérséklete, színe és színképe. A csillagok fejlődése. Az Univerzum keletkezése. A Naprendszer keletkezése. A szóbeli vizsga megkezdésének feltétele egy minimum követelménysor elégséges szintű megoldása. Ötfokozatú skálám értékelt szóbeli vizsgateljesítmény. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Donald H. Menzel: Csillagászat (Gondolat, 1980) Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati földrajz (Tankönykiadó 1997) Ajánlott irodalom: SH atlasz: Csillagászat Dieter B. Herrmann: Az égbolt felfedezői (Gondolat, 1981)

16 Elméleti pontmechanika FIM1112 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Beszeda Imre, főiskolai tanár Bevezetést nyújtani az elméleti fizika módszereibe; matematikai dedukció. A mozgásjelenségek törvényeinek elméleti rendszerezése. A tapasztalatok alapján nyert axiómákból kiindulva matematikai úton a jelenségek speciális törvényszerűségeinek megállapítása és értelmezése. Bevezetés az elméleti fizika módszereibe; matematikai dedukció. A tapasztalatok alapján nyert axiómákból kiindulva matematikai úton a jelenségek speciális törvényszerűségeinek megállapítása. Az anyagi pont dinamikájának leírása: Newton-axiómák. Az anyagi pont mozgásegyenletei. A kinetikai energia tétele. Konzervatív erőtér, potenciális energia. A mechanikai energia megmaradási törvénye. Az erő és az impulzus nyomatéka. Az anyagi pont egyensúlya. A dinamika és a statika kapcsolata. A dinamika törvényei mozgó vonatkoztatási rendszerekben. Néhány konkrét probléma az anyagi pont dinamikájából. Két zárthelyi dolgozat megírása. A kollokviumra történő bejelentkezés feltétele a zárthelyi dolgozatokon előírt minimális szint teljesítése. Ötfokozatú vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Budó Ágoston: Mechanika. (Tankönyvkiadó, 1965) Nagy Károly: Elméleti mechanika (Tankönyvkiadó, 1985) Ajánlott irodalom: Landau-Lifsic: Elméleti fizika I. (Tankönyvkiadó, 1974)

17 Kvantummechanika FIM1115 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A kurzus épít a bevezető kvantumfizikai tárgyban elhangzó kísérleti eredmények és interpretációik ismeretére, így lehetőség van a kvantummechanika matematikai tárgyalásmódjára fókuszálni. Ezek ismeretében alkalom nyílik néhány klasszikussá vált probléma tárgyalására is. A kvantummechanika matematikai formalizmusa, Hilbert-tér, a fizikai mennyiségek, mint lineáris operátorok. Valószínűségi áram és a kontinuitási egyenlet. Az állapotfüggvény fizikai jelentése. Az impulzusmomentum. Stacionárius állapotok. Ehrenfest-tétel. Részecskék speciális erőterekben, ütközések elmélete, rezonancia állapotok, alagút-jelenség. Kvantummechanikai többtest-probléma, a spin, a Pauli-elv. A héliumatom kvantumelmélete. A periódusos rendszer, molekulafizikai közelítő számítások. A relativisztikus kvantummechanika alapjai. 2 db eredményes zárthely dolgozat. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli számonkérés. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Nagy Károly: Kvantummechanika (Tankönyvkiadó, 1981) Ajánlott irodalom: Landau-Lifsic: Elméleti fizika III. kötet (Tankönyvkiadó, 1978) Messiah: Quantum Mechanics (North-Holland, Oxford, 1975) Brandt, Dahmen: Quantum Mechanics on the Personal Computer (Springer, 1990)

18 Relativitáselmélet FIM2101 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár A speciális és az általános relativitás elve alapgondolatának, a kinematikai és a dinamikai következményeknek a megismerése. A világegyetem szerkezetére vonatkozó megállapítások megismerése. Vonatkoztatási rendszer. A tér és idő. Galilei féle relativitási elv. Az abszolút mozgás problémája. A Michelson féle kísérlet és elvi következményei. A Lorentz - transzformáció. A speciális relativitás elve. A speciális relativitás elvének kinematikai következményei : idő- és hossz-dilatáció, egyidejűség, az események sorrendje, sebességösszegzés. A relativisztikus dinamika néhány tétele. Az elektrodinamikai törvények relativisztikus közelítése, optikai következmények. Az általános relativitáselmélet alapgondolata. Tér, idő, tömeg, mozgás. Einstein ekvivalencia- és általános relativitási elve. A gravitáció problémája. A világegyetem egészére vonatkozó megállapítása. Az általános relativitáselmélet tapasztalati igazolása. Két zárthelyi dolgozat. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli. Írásos és számítógépes oktatási segédanyagok. Abonyi I., Nagy T.: Elméleti fizika (Tankönyvkiadó, 1980) Taylor, Wheeler: Téridő fizika (Gondolat, 1974) Ajánlott irodalom: Hraskó Péter: Relativitáselmélet Nagy Károly: Elektrodinamika (Tankönyvkiadó, 1985) Davies (ed.): The New Physics (Cambridge, 1994)

19 Környezetfizika FIM2502 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Varga Klára, főiskolai docens A tantárgy anyagának feldolgozásához szükséges fizikai előismeretek felidézése (mechanikai-, termodinamikai-, elektromosságtani-, mágnességtani-, optikai-, atom-, magfizikai alapismeretek). A megszerzett alapismeretek felhasználása a Környezetfizika tananyagának elsajátításában. Az anyag kettős természete, hullámok és korpuszkulák. A teljes elektromágneses színkép és főbb jellemzőik (mikrohullámok; hőmérsékleti sugárzás; infra-, látható és uv. fény; röntgen és gamma sugarak). Részecskesugárzások, radioaktivitás. Sugárzások gyakorlati alkalmazása, iparban, gyógyászatban, dozimetriai alapfogalmak. Anyag-fény kölcsönhatások. Anyagvizsgálati műszerek és módszerek fizikai alapjai. Magenergia felszabadítása: atommagok energiája, maghasadás, atomreaktorok működése, atomreaktorok biztonságtechnikája, reaktor típusok. Energiatermelés, és termodinamikai problémái. Energiahordozók, energia tárolás, energiagazdálkodás. Alternatív energiaforrások jelenlegi helyzete. Év közben 2 db ZH írása. Vizsgajegy (ötfokozatú). Írásbeli. Újfaludi László: Környezeti problémák természettudományos alapjai, Eger, Nyilas István Varga Klára: Mérések a környezetvédelem fizikai alapjai c. tárgyhoz (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja Budó - Mátrai: Kísérleti fizika III. (Tankönyvkiadó Budapest, 1979) Nyilas István: A környezetvédelem fizikai alapjai (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja

20 Számítógépes szimulációk módszertana FIM2503 Meghirdetés féléve: 1. 3k Óraszám: 2+1 K Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A kurzus célja bemutatni a számítógépes fizika helyét és szerepét az elméleti és kísérleti fizika kutatásokkal összefüggésben. Az alapelvek tisztázása mellett bemutatunk néhány sikeres alkalmazást a nagy szabadsági fokú rendszerek problémáiból különös tekintettel az anyagtudományi (szilárdtestfizikai) és statisztikus fizikai területekről. A számítógépes fizikai módszer, kapcsolata az elméleti és kísérleti fizikával. Numerikus analízis elemei. Determinisztikus módszerek, molekuláris dinamika, stochasztikus módszerek, Monte Carlo szimulációk. Statisztikus fizikai, szilárdtestfizikai és részecskefizikai alkalmazások. Véletlenszám generálás. Véges méret effektusok, skálázás. Sejtautomata modellek. Alkalmazások: perkoláció, bolyongás, fraktálok, stb. A megadott követelményeknek megfelelő számítógépes program írása és prezentálása. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli számonkérés. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Stanley és Stauffer: Newtontól Mandelbrotig (Springer, 1994) Kun Ferenc: Számítógépes fizika (oktatási segédlet, DE, kiadás alatt) Ajánlott irodalom: Heermann: Computer Simulation Methods in Theoretical Physics (Springer, 1987) D. P. Landau and K. Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics (Cambridge, 2000) Newman and Barkema: Monte Carlo Methods in Statistical Physics (Oxford, 1999)

21 Fizikai problémák megoldási módszerei FIM2504 Meghirdetés féléve: 2. 3 k Óraszám: 1+2 G Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A fizikai problémák megoldására irányuló elméleti és gyakorlati eljárások megismertetése. Előadás: Fenomenológikus leírásmód. Anyagállandók: sűrűség, rugalmassági modulus, fajhő, törésmutató stb. Homogén és inhomogén, izotrop és anizotrop testek. Mikroszkópikus megoldási mód. Az anyag belső szerkezete. Erőhatás az anyag részecskéi között. Energiaviszonyok: kötési energia, felületi energia. Modellalkotás, a probléma egyszerűsítése. A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei és korlátai. Dimenzióanalízis, fizikai összefüggések levezetése. Dimenzió nélküli egyenletek és a fizikai hasonlóság. A szimmetria szerepe a fizikában, megmaradási törvények. Singularitások és analitikus összefüggések. Perturbációszámítás és alkalmazásai. Átlagtér közelítés. Átlagtér-elméletek (Landau-elmélet, folyadékok van der Waals-elmélete, a mágnesesség Weiss-féle elmélete). Dualitás. Analógiák. Szeminárium: A klasszikus fizika fejezeteinek áttekintése a fenomenológiai és mikroszkópikus leírás segítségével. A kinetikus gázelmélet. Fizikai összefüggések levezetése. Szimmetriaműveletek (térbeli és időbeli eltolás, elforgatás, idő-és tértükrözés, azonos részecskék felcserélése, anyag-antianyag). A gerjesztett hidrogénatom állapotának leírása. Ferromágnesesség. A fény kettős természete. Stacionárius áramok folyadékok áramlása. Két zárthelyi dolgozat. Ötfokozatú gyakorlati jegy. Írásbeli és szóbeli. Írásos és számítógépes oktatási segédanyagok. M. Gitterman V. Halpern: Fizikai problémák kvalitatív elemzése (Műszaki, 1985) Gnädig Péter, Honyek Gyula, Ken Riley: 200 Puzzling Physics Problems (Cambridge, 2001)

Tanári mesterszak. Fizika szakképzettség. tantárgyleírása

Tanári mesterszak. Fizika szakképzettség. tantárgyleírása Tanári mesterszak Fizika szakképzettség tantárgyleírása SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK) Tantárgy neve Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Tantárgy kódja FIM1120 Meghirdetés féléve

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Tantárgy neve Alkalmazott matematika II. Tantárgy kódja MT003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) 2+2 Számonkérés módja gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) MT002 Tantárgyfelelős

Részletesebben

Tanári mesterszak. Fizika szakképzettség. tantárgyleírása

Tanári mesterszak. Fizika szakképzettség. tantárgyleírása Tanári mesterszak Fizika szakképzettség tantárgyleírása SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK) Tantárgy neve Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Tantárgy kódja FIM1120 Meghirdetés féléve

Részletesebben

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc

I. Adatlap. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 7 Fizika BSc I. Adatlap 3. Az indítandó alapszak megnevezése fizika alapszak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése fizikus 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése tanári alkalmazott környezetfizikai

Részletesebben

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba A fizika matematikai alapjai I. MT4008L Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 6+12 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor A részletes tantárgyleírást lásd: MT1008 Mechanika 1. FI4101L

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok 2. útmutató 2015/2016. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+) és (+) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKA X-TANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév

Részletesebben

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan fizikatanár képzés tanterve (5+1) és (+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI FIZIKA X-TANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Előfeltétel 1 2 5

Részletesebben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA 9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni

Részletesebben

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika

- Fizika - X tanári. Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika

Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika Fizika alapszak - - Fizika - X tanári Alkalmazott környezetfizika szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 2 2 G 4 MI Dr. Blahota

Részletesebben

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia, Tárgymutató állapottér, 3 10, 107 általánosított impulzusok, 143 147 általánosított koordináták, 143 147 áramlás, 194 197 Arisztotelész mozgástörvényei, 71 77 bázisvektorok, 30 centrifugális erő, 142 ciklikus

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I. Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 Meghirdetés féléve 1. 4 k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 G Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

FIZIKA VIZSGATEMATIKA FIZIKA VIZSGATEMATIKA osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 60p 10p arány az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 65%-tól közepes (3) 50%-tól elégséges (2) 35%-tól Ha

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 6 vagy 7 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Számonkérés módja kollokvium

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 6 vagy 7 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0. Számonkérés módja kollokvium Biofizika FI3103 Tantárgyfelelős neve Dr. Beszeda Imre A fizika valamint a biológia és az orvostudomány határterületeinek bemutatása. Az élő szervezetek felépítésének, működésének fizikai alapjai és fizikai

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II.

YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. YBL - SGYMMAT2012XA Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE

VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE VEGYIPARI RENDSZEREK MODELLEZÉSE ANYAGMÉRNÖK MSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KERÁMIA- és POLIMERMÉRNÖKI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme

I. Adatlap. Berzsenyi Dániel Főiskola fizika alapképzési (Bachelor) szak indítási kérelme I. Adatlap 3. Indítandó alapszak megnevezése: fizika alapképzési szak 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: alapokleveles fizikus (szakiránnyal) 5. Az indítani tervezett szakirány megnevezése:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 11 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17302 Matematika 11. (Heuréka) Tanmenetjavaslat A Dr. Gerőcs László Számadó László Matematika 11. tankönyv a Heuréka-sorozat harmadik tagja. Ebben a segédanyagban ehhez a könyvhöz a tizenegyedikes tananyag

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Miskolc, 2013 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK Anyagmérnök/Kohómérnők MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

VÍZKÉMIA TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉS TÖRZSANYAG TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyző, óraszám,

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÖRNYEZETI KÉMIA MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS) A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód)

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása Fizikai alapismeretek Dr.

Részletesebben

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Prezentációk a fizikaoktatásban Tantárgy kódja. Dr. Varga Klára, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Prezentációk a fizikaoktatásban Tantárgy kódja. Dr. Varga Klára, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja Prezentációk a fizikaoktatásban PSV1117 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Félévi kontakt óraszám 12 G Dr. Varga Klára, főiskolai docens A számítógép fizika órán való használhatóságának megismerése, gyakorlása.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ ELMÉLETI FIZIKA Alapszak (BSc) 332 Gábor Dénes Főiskola 2008/2009. tanév FML-028/01 Tartalomjegyzék 1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok... 1 2. A tantárgy célkitűzése és tematikája...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET

NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET NYÍREGYHÁZI EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET A TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK GYAKORLATI KÉPZÉSÉNEK TANTÁRGYAI, TANTÁRGYLEÍRÁSAI 2016. Tartalom 1. A gyakorlati képzés tantárgyai a mintatantervben... 2. o. 2. Tantárgyleírások...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1.

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1. Matematika B/1 Biró Zsolt Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 1 2. Általános követelmények 1 3. Rövid leírás 1 4. Oktatási módszer 1 5. Követelmények, pótlások 2 6. Program (el adás) 2 7. Program (gyakorlat)

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja

Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I Tantárgy kódja MTB1901 Meghirdetés féléve Kreditpont 4 Összóraszám (elm+gyak) + Számonkérés módja G Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGE

VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGE VIZSGÁLATOK MEGFELELŐSÉGE ANYAGMÉRNÖK/KOHÓMÉRNÖK MSC KÉPZÉS MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KIEGÉSZÍTŐ SZAKIRÁNY (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA-

Részletesebben

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

Meghirdetés féléve 2 Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Meghirdetés féléve 2 Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) 2+0 Tantárgy neve Lineáris algebra I Tantárgy kódja MTB1004 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3k Összóraszám elm+gyak 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel tantárgyi kód MTB1003 Tantárgyfelelős neve Kurdics

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz

Villamosipari anyagismeret. Program, követelmények ősz Villamosipari anyagismeret Program, követelmények 2015. ősz I. félév: 2 óra előadás, vizsga II. félév: 1 óra labor, évközi jegy* Követelmények: Előadás látogatása kötelező; ellenőrzése (katalógus) minimum

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 12 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Emelt

Részletesebben