Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása"

Átírás

1 Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén)

2 SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK)

3 Tantárgy neve Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Tantárgy kódja FIM1120 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Beszeda Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek azokkal az anyagokkal illetve ezek előállításával, amelyek a napjainkban folyó kutatásokban és az alkalmazott technológiákban meghatározóak. Nanoszerkezetű anyagok, nanomágnesség, fullerének, nanocsövek és kompozitjaik. Kerámiák. Vékonyrétegek és multirétegek előállítási technikái és alkalmazásaik. Mágneses és optikai adattárolás. Diffúzió a nanotartományban. Kölcsönös diffúzió és szilárdtest reakciók. Fémhabok és alkalmazásuk. Orvosi anyagok, fém-kerámia kötések, fogpótlások, protézisek. Alakmemória ötvözetek és alkalmazásaik. Keménybevonatok készítése és alkalmazásaik. - Ötfokozatú vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Bársony I., Kökényesi S. Funkcionális anyagok és technológiájuk. Debreceni Egyetem, Debrecen, Ginstler J., Hidasi B., Dévényi L. Alakalmazott anyagtudomány. Műegyetemi Kiadó, Budapest, Mojzes I., Kökényesi S. Fotonikai anyagok és eszközök. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest, elektronikus formában rendelkezésre álló segédanyag

4 Tantárgy neve Nemlineáris jelenségek a természettudományokban Tantárgy kódja FIM1121 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A hallgatók betekintést kapnak a modern nemlineáris jelenségek alapproblémáiba és azok megoldására használt módszerekbe. Nemlineáris dinamika alapjai, Hamilton- és disszipatív rendszerek. Stabilitás analízis. Poincaréleképezés. Bifurkációk. Kaotikus mozgás. Fraktálok. Ljapunov-exponensek. A káosz kialakulása, főbb jellemzői, matematikai inga, anharmonikus oszcillátor, Lorenz modell. A kaotikus tartomány szerkezete egydimenziós leképezésekben. Differenciál-egyenlet rendszerek attraktorának fraktál szerkezete, alaptípusok. Valószínűségi szemlélet a kaotikus folyamatokban. Kaotikus jelenségek a társtudományokban (meteorológia, csillagászat, kémia, biológia stb.) Az évközben kiadott numerikus feladat dokumentált megoldása. Vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Tél Tamás Gruiz Márton: Kaotikus dinamika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Hermann Haken: Szinenergetika, Műszaki Kiadó, Budapest, J. Gleick: Káosz, egy új tudomány születése, Göncöl Kiadó, Budapest, Peitgen-Jurgens-Saupe: Fractals for the classroom Springer-Verlag)

5 Tantárgy neve A természettudományos kutatások és a társadalom Tantárgy kódja FIM1122 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A természettudományos, elsősorban fizikai felfedezések, tudományos eredmények társadalomra, gazdaságra gyakorolt hatásának, világnézet-formáló szerepének bemutatása. A műveltség természettudományos komponensének fejlesztése. Világnézet és világkép, a tudományos világnézet. Természettudományos megismerési módszerek. Az egyes természettudományok (biológia, fizika, kémia, földtan, csillagászat) fejlődésének történeti csomópontjai. A természettudományok szerepe az ipari forradalmakban, a nemzetközi konfliktusokban. Az ember, a társadalom és a természet kölcsönhatása. Tudomány és erkölcs. A természettudományok legjelentősebb felfedezéseinek hatása a társadalom, a gazdaság életére, a világról alkotott elképzelésekre. 2 db írásbeli teszt megoldása, 1 db 4-5 oldalas esszé beadása a szorgalmi időszak végéig. Megajánlott vizsgajegy a félévközi tesztek és az alkalmazástechnikai esszé alapján. Ötfokozatú skála, érdemjegy. A főiskolai könyvtár (240ezer kötet), tanszéki könyvtár, folyóiratok, internet, a Fizika Tanszék szertári eszközkészlete. Károly Simonyi: A fizika kultúrtörténete, Budapest, Gondolat Kiadó Werner Heisenberg: A rész és az egész, Budapest, Gondolat Kiadó Victor F. Weiskopf: Válogatott tanulmányok, Budapest, Gondolat Kiadó F. Brandel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. Sz., Budapest, Gondolat Kiadó John és Mary Gribbin: A természettudományokról mindenkinek, Akkord Kiadó

6 Tantárgy neve Elemi fizika Tantárgy kódja FIM1223 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+3 Félévi követelmény G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Beszeda Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A középiskolai fizika tantárgy tananyagának rövidített, de teljes körű feldolgozása, alapvető fizika feladatok és problémák megoldása felsőbb matematikai ismeretek nélkül, a megoldási módszerek ismertetése és elsajátítása. Mozgások csoportosítása, kinematikai és dinamikai leírása, Newton axiómái, megmaradási tételek. Termodinamikai rendszerek makroszkopikus és mikroszkopikus leírásának alapjai. Elektrosztatika, elektromos áram, a mágneses mező, az elektromágneses indukció, az elektromos energia felhasználási lehetőségei. A geometriai és a fizika optika alapjai. Az anyag mikroszkopikus szerkezete, fizikai tulajdonságok mikrofizikai értelmezésének alapjai. Az atom- és atommagfizika alapjai. Három darab zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Gyakorlati jegy. Írásbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Tasnádi Skrapits Bérczes Litz : Általános Fizika I-II (Dialóg Campus Kiadó, Pécs- Budapest, 2001) Budó Á.: Kísérleti fizika I-III. (Tankönyvkiadó Budapest, 1975) Gimnáziumi Összefoglaló Feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó Medgyes Sándorné dr. Tasnádi Péter (2004): Egységes Érettségi Gyakorlófeladatok I II

7 SZAKMAI TÖRZSANYAG (FIZIKA SZAKMÓDSZERTAN)

8 A fizika tanulás - tanítás folyamata FIM1124 Meghirdetés féléve: 1. 3 k Óraszám: 1+2 K Előfeltétel: - Dr. Szabó Árpád, egyetemi tanár, prof. emeritus A szakmai tárgyakban elsajátított ismeretekre építve a természettudományos szemléletmód fejlesztése, elmélyítése. A tanárjelöltek módszertani kultúrájának emelése olyan oktatási-, képzési- és nevelési eljárások, módszerek, tevékenységi formák alkalmazásával, amelyek a fizika-tanár szakmódszertani ismereteinek feldolgozását, elsajátítását hatékonyan támogatja. A tudományok (filozófia, matematika, kémia, biológia) kapcsolata. Specializáció és integráció a természettudományokban. Határtudományok. A fizika tantárgy szaktudományi háttere. A fizika és a többi természettudományos tantárgy kapcsolata. A természettudományos tárgyak egybehangolása, integrációja, hazai és külföldi tapasztalatok. A tanterv (NAT, kerettanterv, helyi tanterv) és a követelményrendszer. A tanítás tervezése, a tanmenet. A fizika tanítás-tanulás folyamata. Motivációs lehetőségek. A megismerés induktív és deduktív útja. Konstruktív pedagógiai módszerek. A fizikai fogalmak szerkezete, kialakításuk folyamata. Naív előfogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek problémái, a fogalmi váltás nehézségei. A természeti törvények működése, törvényfeltárás, törvények alkalmazása. A tanári tevékenység módszerei: szemléltetés, előadás, magyarázat, elbeszélés, beszélgetés, a tanulói tevékenység szervezése, irányítása. A tanári bemutató kísérletek és a tanulói kísérletek helye, szerepe a fizika órákon. A fizika tanulás-tanítás eszközei. A fizikatanítás szervezeti formái: tanítási óra, szakkör, szaktábor, tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás. Óratípusok és sajátosságaik, munkaformák a fizika órákon. A tanulók differenciált foglalkoztatása. Projekt-módszer, kooperatív technikák. A feladatok helye, szerepe a fizika tanításában. Feladattípusok, az egyes tudományterületekhez kapcsolódó feladatok egyedi jellemzői. Ellenőrzés értékelés a fizika oktatásában. Konkrét fizikaórák folyamatának elemzése. A játék helye, szerepe a fizika tanításában. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás speciális feladatai és fórumai. Óratervezetek, szemléltetőeszközök készítése, zárthelyi dolgozatok. Kollokvium Szóbeli és írásbeli számonkérés. Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Jegyzetek, tankönyvek, különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É. : A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A fizika Tanítása Módszertani Folyóirat Mozaik Kiadó Kft., Szeged Fizika Módszertani Lap (szerk.: Gecső Ervin) Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest. Fizikai Szemle (főszerk.: Németh Judit) Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest

9 A kísérletezés, megfigyelés, szemléltetés módszertana FIM1225 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár A kísérletezés, megfigyelés, adatgyűjtés, szemléltetés gyakorlati technikáinak elsajátítása. A közoktatás törzsanyagában előírt fizikai kísérletek és megfigyelések megismerése, szaktudományi és didaktikai vonatkozásainak tudatosítása. A multimédia alkalmazási lehetőségeinek és módszereinek megismerése. Szemlélődés, szemléltetés. Laboratóriumi és órai, ill. iskolán kívüli megfigyelés, adatgyűjtés. A megfigyelés célja, tárgya, eszközei, végrehajtása, az adatok rögzítése, rendszerezése, következtetések. Tanári demonstrációs kísérletek és a tanulókísérletek eszközei, az eszközök tárolásának, karbantartásának szabályai. A kísérletek célja, tervezése, előkészítése, az eszközök kiválasztásának szempontjai. Megfigyelési szempontok megfogalmazása. A kísérlet végrehajtása, megfigyelése, tapasztalatok megfogalmazása, következtetések. A szemléltetés hagyományos és modern eszközei és módszerei: ábrák, modellek, oktatófilmek, fizika szoftverek jellemzői és alkalmazásuk. A tábla és az írásvetítő, a digitális fényképezőgép, a videokamera és a videomagnó, a számítógép és a projektor alkalmazása. Az internet lehetőségei a tanulás támogatásában. A hallgatók minden laboratóriumi foglalkozásról jegyzőkönyvet vezetnek, a félév végén kísérletet mutatnak be. Gyakorlati jegy Számonkérés írásban és gyakorlati munkával: adott témához kísérletek önálló előkészítése, összeállítása, bemutatása. A bemutatást videóra vesszük és előre megadott szempontok szerint elemezzük és értékeljük. Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I- II. Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É. : A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A fizika Tanítása Módszertani Folyóirat Mozaik Kiadó Kft., Szeged Fizika Módszertani Lap (szerk.: Gecső Ervin) Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest.

10 Gyakorlatok a szaktanári kompetenciák fejlesztéséhez FIM1226 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: FIM1124 & FIM1225 Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár A fizika tantárgy tanításához szükséges szaktanári kompetenciák (szaktudás, didaktikai ismeretek, eszközismeret és használat, szemléltetés, kísérletezés, folyamatos szóbeli közlés, ellenőrzés, értékelés motivációs és tanulásszervezési készségek) fejlesztése. 2. A tantárgyi program: A közoktatásbeli fizika tárgyak súlyponti témáinak részletes feldolgozása szaktárgyi és módszertani szempontból. A fizika szaktudományi és szakmódszertani tárgyakban, valamint az informatika tanulása során szerzett ismeretek integrálása, felhasználása a szemléltetés eszközeinek és módszereinek tervezésében. A megfigyeléshez, kísérletekhez szükséges munkalapok kidolgozása. Videofelvételek készítése, visszajátszása, elemzése, értékelése a hallgatói tevékenységekről az alábbi témákban: 1. Kiselőadás: A súlyponti anyagrészek bemutatása, problémák felvetése, megbeszélése, vita. 2. Kiselőadás: Alapvető módszertani tudnivalók alkalmazása konkrét tanítási témákra és helyzetekre. 3. Bemutató kísérletek elvégzése a témakör anyagából. 4. Mikrotanítások különböző didaktikai feladatok megoldására (demonstrációs kísérlettel alátámasztott új anyagot feldolgozó, gyakorló, ismétlő-rendszerező, számonkérő órarészletek). 5. Mikrotanítások tanulói kísérletek vezetésére. 6. Projektmunka tervezése és támogatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Adott témához kísérletek előkészítése, összeállítása, bemutatása és elemzése, tanítási egységek, tanári és tanulói tevékenységi formák tervezése, végrehajtása. : Gyakorlati jegy : Számonkérés gyakorlati munkával: Kiselőadások, bemutató kísérletek, mikrotanítások. : Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. 7. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É.: A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Fizikai Szemle (Magyar Fizikai Folyóirat, főszerk.: Németh Judit) Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest

11 A természettudományos ismeretszerzés, képességfejlesztés iskolán kívüli formái FIM1127 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: FIM1124 & FIM1225 Dr. Szabó Árpád, egyetemi tanár, prof. emeritus A hallgatók ismerjék meg a fizika (a természettudományok) iránti érdeklődés felkeltésének és ápolásának iskolán kívüli lehetőségeit, korszerű eszközeit és módszereit. A kurzus hozzájárul a megismerési, a kommunikációs, a problémamegoldó képességek, a képzelőerő fejlesztéséhez. Tudatosul az együttműködésre, a közös gondolkodásra, a munkamegosztásra nevelés fontossága. Iskolán kívüli tanulói aktivitás ( outdoors physics ) szervezeti formái: szakkörök (kísérletező szakkör, modell- és eszközkészítő szakkör, feladatmegoldó szakkör), szaktáborok, a játszóházak, klubjellegű foglalkozások (Fizikusklub, Érdeklődésfejlesztő központ ), versenyek, vetélkedők. A természettudományos érdeklődés felébresztése és ápolása a mindennapjainkhoz kapcsolódó vagy a különböző ismeretterjesztő TV-csatornákon látható jelenségek, technikai alkalmazások bemutatásával, értelmezésével. A hétköznapi élethez kapcsolódó, természettudományos gyakorlati problémák felvetése, a lehetséges megoldások megkeresése. Az emberi alkotások, tevékenységek, tudományos és technikai felfedezések hatása a környezetre. A környezeti nevelés, illetve a fenntarthatóságra nevelés lehetőségei. Felkészítés a tudományos és az áltudományos hírek megkülönböztetésére, megfelelő kritikai elemzésére, cáfolatára. Módszerek és eljárások: kísérletek tervezése, végzése, elemzése; modellek tervezése, készítése, alkalmazása; projektek és laboratóriumi vizsgálatok tervezése, végrehajtása, kiértékelése; kooperatív tanulás egy-egy természettudományos probléma csoportmunkával történő feldolgozása során; szerepjátékok és szituációs játékok; problémamegoldás, természettudományi témájú filmek bemutatása és elemzése, megbeszélése, kutatómunka a könyvtárban és az interneten ( tanulók olvasási és szövegértő képességének fejlesztése). A félév folyamán egy szabadon választott téma feldolgozásához alkalmas módszer kidolgozása. 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. Írásbeli és szóbeli. A tananyag feldolgozása során színes diák, videó- és hanganyagok, CD-ROM-ok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. Kiss Ferenc Szabó Árpád: Környezet-tudomány-történet, Bessenyei Kiadó, Dr. Szabó Árpád Természetismeret tanításának módszertana Fizikai Szemle (főszerk.: Németh Judit), Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest Természet Világa (főszerk: Staar Gyula), TIT és Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest.

12 ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT

13 Iskolai tanítási gyakorlat FIM9000 Meghirdetés féléve: 2. 3 k Óraszám: Heti 3 óra csoportos iskolai gyakorlat Félévi 15 egyéni tanítási óra G Előfeltétel: FIM1124 Dr. Czeglédy István PhD, főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: NS : A megszerzett szaktudományi és szakmódszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. : A csoportos iskolai gyakorlatra heti 1 alkalommal 3 órában 5 fős csoportokban kerül sor. Ez a hármas egység a tanítást, az óraelemzést és a következő órára való felkészülést foglalja magában. A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet a hallgatókkal közösen elemeznek, majd előkészítik a következő órát. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben folyamatosan tanítanak a hallgatók. Az óra elemzésében és a következő órára való felkészülésben minden hallgató részt vesz. A tanítás, az elemzés, és az óravázlat a félévi értékelés alapja. Minden csoportnapra minden hallgatónak óravázlatot kell készíteni, amit a szakvezető értékel. A csoportnapokon a tantárgy módszertanosa képviseli a felsőoktatási intézményt. Az önállóan megtartandó 15 órát a csoport tagjai a csoport szakvezetőjénél teljesítik az év elején megállapított sorrendben. Naponta legfeljebb két órát tarthat a hallgató. Minden órára tanítási tervezettel kell a hallgatónak készülnie, és minden megtartott órát elemzés követ, amit a szakvezető irányít. A szakvezetőnek ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg sokféle órát tartson a hallgató. (Új ismeret szerzése, gyakorlás, ellenőrzés, ismétlés stb.) Az osztályzás alapja az óratervezet minősége és a tanítási tevékenység. (Szakmai ismeretek, módszerek, munkaformák, tanári attitűdök stb.) Az iskolai gyakorlatokat az egyik szakból általános iskolában (5-8. osztály), a másik szakból középiskolában (9-12. osztály) kell teljesíteni. : A csoportos iskolai gyakorlaton minden hallgatónak minden órára vázlatot, vagy tervezetet kell írnia, amit 3 nappal a tanítás előtt el kell juttatni a szakvezetőhöz. A szakvezető értékeli a beadott munkákat. A csoport tagjainak előre kiadott megfigyelési szempontok alapján fel kell készülni az óraelemzésre, és az elemzésen aktívan részt kell venni. Az egyéni tanítási gyakorlatra óratervezetet kell a hallgatónak készíteni, s azt a tanítás előtt meg kell beszélni a szakvezetővel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: A beadott óravázlatok, óratervezetek, a tanítás, illetve az elemzéseken való aktív részvétel alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató. : Írásbeli, szóbeli munkák és tanítási tevékenység alapján. : Az adott tantárgy tankönyvei, tanári kézikönyvei, minta óratervezetek, óraelemzési szempontok, szaktárgyi programok, szemléltető és munkaeszközök. 7. Irodalom: Az adott tantárgy szakmódszertani jegyzetei, tankönyvei, tanári kézikönyvei. Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É.: A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

14 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TANTÁRGYAK, 7 k értékben)

15 Csillagászat FIM2501 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Tarján Péter, főiskolai adjunktus A csillagászat tárgyának, történetének, vizsgálati módszereinek megismertetése. A Földön és égbolton való tájékozódás és az időszámítás alapjainak megértetése. Az égitestek megkülönböztetése. A csillagászat tárgya, világszemléletének fejlődése, története. A csillagászat szakterületei. Tájékozódás a Földön és az égbolton, égi koordináta-rendszerek. Csillagászati műszerek és megfigyelési eljárások, távcsövek. Időszámítás. A földrajzi helymeghatározás. Csillagtérképek. A Föld, mint égitest: a Föld alakja, forgása, keringése, és ezek következményei. A pólusingadozás. Az éghajlati övek és az éghajlatváltozások. A világmindenség szerkezete és keletkezése. A Naprendszer, a bolygók általános jellemzése. A Tejútrendszer, a csillagok jellemzői, távolsága, látszólagos és abszolút fényessége. A csillagok átmérője, tömege, hőmérséklete, színe és színképe. A csillagok fejlődése. Az Univerzum keletkezése. A Naprendszer keletkezése. A szóbeli vizsga megkezdésének feltétele egy minimum követelménysor elégséges szintű megoldása. Ötfokozatú skálám értékelt szóbeli vizsgateljesítmény. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Donald H. Menzel: Csillagászat (Gondolat, 1980) Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati földrajz (Tankönykiadó 1997) Ajánlott irodalom: SH atlasz: Csillagászat Dieter B. Herrmann: Az égbolt felfedezői (Gondolat, 1981)

16 Elméleti pontmechanika FIM1112 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Beszeda Imre, főiskolai tanár Bevezetést nyújtani az elméleti fizika módszereibe; matematikai dedukció. A mozgásjelenségek törvényeinek elméleti rendszerezése. A tapasztalatok alapján nyert axiómákból kiindulva matematikai úton a jelenségek speciális törvényszerűségeinek megállapítása és értelmezése. Bevezetés az elméleti fizika módszereibe; matematikai dedukció. A tapasztalatok alapján nyert axiómákból kiindulva matematikai úton a jelenségek speciális törvényszerűségeinek megállapítása. Az anyagi pont dinamikájának leírása: Newton-axiómák. Az anyagi pont mozgásegyenletei. A kinetikai energia tétele. Konzervatív erőtér, potenciális energia. A mechanikai energia megmaradási törvénye. Az erő és az impulzus nyomatéka. Az anyagi pont egyensúlya. A dinamika és a statika kapcsolata. A dinamika törvényei mozgó vonatkoztatási rendszerekben. Néhány konkrét probléma az anyagi pont dinamikájából. Két zárthelyi dolgozat megírása. A kollokviumra történő bejelentkezés feltétele a zárthelyi dolgozatokon előírt minimális szint teljesítése. Ötfokozatú vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Budó Ágoston: Mechanika. (Tankönyvkiadó, 1965) Nagy Károly: Elméleti mechanika (Tankönyvkiadó, 1985) Ajánlott irodalom: Landau-Lifsic: Elméleti fizika I. (Tankönyvkiadó, 1974)

17 Kvantummechanika FIM1115 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A kurzus épít a bevezető kvantumfizikai tárgyban elhangzó kísérleti eredmények és interpretációik ismeretére, így lehetőség van a kvantummechanika matematikai tárgyalásmódjára fókuszálni. Ezek ismeretében alkalom nyílik néhány klasszikussá vált probléma tárgyalására is. A kvantummechanika matematikai formalizmusa, Hilbert-tér, a fizikai mennyiségek, mint lineáris operátorok. Valószínűségi áram és a kontinuitási egyenlet. Az állapotfüggvény fizikai jelentése. Az impulzusmomentum. Stacionárius állapotok. Ehrenfest-tétel. Részecskék speciális erőterekben, ütközések elmélete, rezonancia állapotok, alagút-jelenség. Kvantummechanikai többtest-probléma, a spin, a Pauli-elv. A héliumatom kvantumelmélete. A periódusos rendszer, molekulafizikai közelítő számítások. A relativisztikus kvantummechanika alapjai. 2 db eredményes zárthely dolgozat. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli számonkérés. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Nagy Károly: Kvantummechanika (Tankönyvkiadó, 1981) Ajánlott irodalom: Landau-Lifsic: Elméleti fizika III. kötet (Tankönyvkiadó, 1978) Messiah: Quantum Mechanics (North-Holland, Oxford, 1975) Brandt, Dahmen: Quantum Mechanics on the Personal Computer (Springer, 1990)

18 Relativitáselmélet FIM2101 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár A speciális és az általános relativitás elve alapgondolatának, a kinematikai és a dinamikai következményeknek a megismerése. A világegyetem szerkezetére vonatkozó megállapítások megismerése. Vonatkoztatási rendszer. A tér és idő. Galilei féle relativitási elv. Az abszolút mozgás problémája. A Michelson féle kísérlet és elvi következményei. A Lorentz - transzformáció. A speciális relativitás elve. A speciális relativitás elvének kinematikai következményei : idő- és hossz-dilatáció, egyidejűség, az események sorrendje, sebességösszegzés. A relativisztikus dinamika néhány tétele. Az elektrodinamikai törvények relativisztikus közelítése, optikai következmények. Az általános relativitáselmélet alapgondolata. Tér, idő, tömeg, mozgás. Einstein ekvivalencia- és általános relativitási elve. A gravitáció problémája. A világegyetem egészére vonatkozó megállapítása. Az általános relativitáselmélet tapasztalati igazolása. Két zárthelyi dolgozat. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli. Írásos és számítógépes oktatási segédanyagok. Abonyi I., Nagy T.: Elméleti fizika (Tankönyvkiadó, 1980) Taylor, Wheeler: Téridő fizika (Gondolat, 1974) Ajánlott irodalom: Hraskó Péter: Relativitáselmélet Nagy Károly: Elektrodinamika (Tankönyvkiadó, 1985) Davies (ed.): The New Physics (Cambridge, 1994)

19 Környezetfizika FIM2502 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Varga Klára, főiskolai docens A tantárgy anyagának feldolgozásához szükséges fizikai előismeretek felidézése (mechanikai-, termodinamikai-, elektromosságtani-, mágnességtani-, optikai-, atom-, magfizikai alapismeretek). A megszerzett alapismeretek felhasználása a Környezetfizika tananyagának elsajátításában. Az anyag kettős természete, hullámok és korpuszkulák. A teljes elektromágneses színkép és főbb jellemzőik (mikrohullámok; hőmérsékleti sugárzás; infra-, látható és uv. fény; röntgen és gamma sugarak). Részecskesugárzások, radioaktivitás. Sugárzások gyakorlati alkalmazása, iparban, gyógyászatban, dozimetriai alapfogalmak. Anyag-fény kölcsönhatások. Anyagvizsgálati műszerek és módszerek fizikai alapjai. Magenergia felszabadítása: atommagok energiája, maghasadás, atomreaktorok működése, atomreaktorok biztonságtechnikája, reaktor típusok. Energiatermelés, és termodinamikai problémái. Energiahordozók, energia tárolás, energiagazdálkodás. Alternatív energiaforrások jelenlegi helyzete. Év közben 2 db ZH írása. Vizsgajegy (ötfokozatú). Írásbeli. Újfaludi László: Környezeti problémák természettudományos alapjai, Eger, Nyilas István Varga Klára: Mérések a környezetvédelem fizikai alapjai c. tárgyhoz (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja Budó - Mátrai: Kísérleti fizika III. (Tankönyvkiadó Budapest, 1979) Nyilas István: A környezetvédelem fizikai alapjai (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja

20 Számítógépes szimulációk módszertana FIM2503 Meghirdetés féléve: 1. 3k Óraszám: 2+1 K Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A kurzus célja bemutatni a számítógépes fizika helyét és szerepét az elméleti és kísérleti fizika kutatásokkal összefüggésben. Az alapelvek tisztázása mellett bemutatunk néhány sikeres alkalmazást a nagy szabadsági fokú rendszerek problémáiból különös tekintettel az anyagtudományi (szilárdtestfizikai) és statisztikus fizikai területekről. A számítógépes fizikai módszer, kapcsolata az elméleti és kísérleti fizikával. Numerikus analízis elemei. Determinisztikus módszerek, molekuláris dinamika, stochasztikus módszerek, Monte Carlo szimulációk. Statisztikus fizikai, szilárdtestfizikai és részecskefizikai alkalmazások. Véletlenszám generálás. Véges méret effektusok, skálázás. Sejtautomata modellek. Alkalmazások: perkoláció, bolyongás, fraktálok, stb. A megadott követelményeknek megfelelő számítógépes program írása és prezentálása. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli számonkérés. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Stanley és Stauffer: Newtontól Mandelbrotig (Springer, 1994) Kun Ferenc: Számítógépes fizika (oktatási segédlet, DE, kiadás alatt) Ajánlott irodalom: Heermann: Computer Simulation Methods in Theoretical Physics (Springer, 1987) D. P. Landau and K. Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics (Cambridge, 2000) Newman and Barkema: Monte Carlo Methods in Statistical Physics (Oxford, 1999)

21 Fizikai problémák megoldási módszerei FIM2504 Meghirdetés féléve: 2. 3 k Óraszám: 1+2 G Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A fizikai problémák megoldására irányuló elméleti és gyakorlati eljárások megismertetése. Előadás: Fenomenológikus leírásmód. Anyagállandók: sűrűség, rugalmassági modulus, fajhő, törésmutató stb. Homogén és inhomogén, izotrop és anizotrop testek. Mikroszkópikus megoldási mód. Az anyag belső szerkezete. Erőhatás az anyag részecskéi között. Energiaviszonyok: kötési energia, felületi energia. Modellalkotás, a probléma egyszerűsítése. A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei és korlátai. Dimenzióanalízis, fizikai összefüggések levezetése. Dimenzió nélküli egyenletek és a fizikai hasonlóság. A szimmetria szerepe a fizikában, megmaradási törvények. Singularitások és analitikus összefüggések. Perturbációszámítás és alkalmazásai. Átlagtér közelítés. Átlagtér-elméletek (Landau-elmélet, folyadékok van der Waals-elmélete, a mágnesesség Weiss-féle elmélete). Dualitás. Analógiák. Szeminárium: A klasszikus fizika fejezeteinek áttekintése a fenomenológiai és mikroszkópikus leírás segítségével. A kinetikus gázelmélet. Fizikai összefüggések levezetése. Szimmetriaműveletek (térbeli és időbeli eltolás, elforgatás, idő-és tértükrözés, azonos részecskék felcserélése, anyag-antianyag). A gerjesztett hidrogénatom állapotának leírása. Ferromágnesesség. A fény kettős természete. Stacionárius áramok folyadékok áramlása. Két zárthelyi dolgozat. Ötfokozatú gyakorlati jegy. Írásbeli és szóbeli. Írásos és számítógépes oktatási segédanyagok. M. Gitterman V. Halpern: Fizikai problémák kvalitatív elemzése (Műszaki, 1985) Gnädig Péter, Honyek Gyula, Ken Riley: 200 Puzzling Physics Problems (Cambridge, 2001)

Tanári mesterszak. Fizika szakképzettség. tantárgyleírása

Tanári mesterszak. Fizika szakképzettség. tantárgyleírása Tanári mesterszak Fizika szakképzettség tantárgyleírása SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK) Tantárgy neve Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Tantárgy kódja FIM1120 Meghirdetés féléve

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Alkalmazott matematika és módszerei I. Alkalmazott matematika és módszerei I. MTB1901 Meghirdetés féléve 1. 4 k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 G Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Blahota István, főiskolai tanár Tantárgyfelelős intézet

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére.

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos ismeretek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. Fizika 7. osztály A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, ábrákkal, irodalmi hivatkozásokkal

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió.

Numerikus módszerek: Nemlineáris egyenlet megoldása (Newton módszer, húrmódszer). Lagrange interpoláció. Lineáris regresszió. YBL - SGYMMAT202XXX Matematika II. Tantárgyfelelős: Dr. Joós Antal Tárgyelőadó: Dr. Joós Antal Tantárgyi leírás Oktatási cél: Azoknak a matematikai alapoknak a megszerzése, melyek a szaktárgyak elsajátításához

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 11 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ ELMÉLETI FIZIKA Alapszak (BSc) 332 Gábor Dénes Főiskola 2008/2009. tanév FML-028/01 Tartalomjegyzék 1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok... 1 2. A tantárgy célkitűzése és tematikája...

Részletesebben

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód)

Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgy neve Tantárgy kódja Meghirdetés féléve Kreditpont Összóraszám (elm+gyak) Számonkérés módja Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Tantárgyfelelős beosztása Fizikai alapismeretek Dr.

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS) A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 9-11. OSZTÁLYOS KÍSÉRLETI FIZIKATANKÖNYVEK (TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS)

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1.

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1. Matematika B/1 Biró Zsolt Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 1 2. Általános követelmények 1 3. Rövid leírás 1 4. Oktatási módszer 1 5. Követelmények, pótlások 2 6. Program (el adás) 2 7. Program (gyakorlat)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1. I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 1. TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 1. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős neve: Sándorné Dr. Kriszt

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 4. fejezet 1. óra Műveltségi terület: Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere: A tanóra témájának kulcsfogalmai: Az

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az értelmi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az értelmi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés Az értelmi nevelés a művelődési anyagok elsajátítására, illetve azok rendszeres feldolgozásával az intellektuális képességek fejlesztésére irányul, és

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat

NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat NT-17202 Matematika 10. (Heuréka) Tanmenetjavaslat A Dr. Gerőcs László Számadó László Matematika 10. tankönyv A Heuréka-sorozat tagja, így folytatása a Matematika 9. tankönyvnek. Ez a kötet is elsősorban

Részletesebben

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁRI SZAK. LEVELEZŐ (LD) TAGOZAT A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 101 Meghirdetés féléve 1 A részletes tantárgyleírást lásd: VZ 1101 A vizuális kommunikáció elmélete Tantárgy kódja VZ 4 102 Meghirdetés féléve 2 VZ

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

Matematika az építészetben

Matematika az építészetben Matematika az építészetben Molnár-Sáska Katalin Főisk.docens YMÉK Bevezetés - Történeti áttekintés - A geometria helye a főiskolai képzésben - Újraindítás és körülményei Részletes tanmenet Megjegyzések:

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Tartalom Bevezető Kompetencia Kérdőív Eredmény Bemutatkozás A dolgozat keletkezésének körülményei

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben