Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása"

Átírás

1 Fizika tanári mesterszak Tantárgyleírása (Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén)

2 SZAKMAI TÖRZSANYAG (KÖTELEZŐ SZAKMAI TANTÁRGYAK)

3 Tantárgy neve Anyagtudományi kutatások és alkalmazások Tantárgy kódja FIM1120 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Beszeda Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek azokkal az anyagokkal illetve ezek előállításával, amelyek a napjainkban folyó kutatásokban és az alkalmazott technológiákban meghatározóak. Nanoszerkezetű anyagok, nanomágnesség, fullerének, nanocsövek és kompozitjaik. Kerámiák. Vékonyrétegek és multirétegek előállítási technikái és alkalmazásaik. Mágneses és optikai adattárolás. Diffúzió a nanotartományban. Kölcsönös diffúzió és szilárdtest reakciók. Fémhabok és alkalmazásuk. Orvosi anyagok, fém-kerámia kötések, fogpótlások, protézisek. Alakmemória ötvözetek és alkalmazásaik. Keménybevonatok készítése és alkalmazásaik. - Ötfokozatú vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Bársony I., Kökényesi S. Funkcionális anyagok és technológiájuk. Debreceni Egyetem, Debrecen, Ginstler J., Hidasi B., Dévényi L. Alakalmazott anyagtudomány. Műegyetemi Kiadó, Budapest, Mojzes I., Kökényesi S. Fotonikai anyagok és eszközök. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest, elektronikus formában rendelkezésre álló segédanyag

4 Tantárgy neve Nemlineáris jelenségek a természettudományokban Tantárgy kódja FIM1121 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A hallgatók betekintést kapnak a modern nemlineáris jelenségek alapproblémáiba és azok megoldására használt módszerekbe. Nemlineáris dinamika alapjai, Hamilton- és disszipatív rendszerek. Stabilitás analízis. Poincaréleképezés. Bifurkációk. Kaotikus mozgás. Fraktálok. Ljapunov-exponensek. A káosz kialakulása, főbb jellemzői, matematikai inga, anharmonikus oszcillátor, Lorenz modell. A kaotikus tartomány szerkezete egydimenziós leképezésekben. Differenciál-egyenlet rendszerek attraktorának fraktál szerkezete, alaptípusok. Valószínűségi szemlélet a kaotikus folyamatokban. Kaotikus jelenségek a társtudományokban (meteorológia, csillagászat, kémia, biológia stb.) Az évközben kiadott numerikus feladat dokumentált megoldása. Vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Tél Tamás Gruiz Márton: Kaotikus dinamika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Hermann Haken: Szinenergetika, Műszaki Kiadó, Budapest, J. Gleick: Káosz, egy új tudomány születése, Göncöl Kiadó, Budapest, Peitgen-Jurgens-Saupe: Fractals for the classroom Springer-Verlag)

5 Tantárgy neve A természettudományos kutatások és a társadalom Tantárgy kódja FIM1122 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Félévi követelmény K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A természettudományos, elsősorban fizikai felfedezések, tudományos eredmények társadalomra, gazdaságra gyakorolt hatásának, világnézet-formáló szerepének bemutatása. A műveltség természettudományos komponensének fejlesztése. Világnézet és világkép, a tudományos világnézet. Természettudományos megismerési módszerek. Az egyes természettudományok (biológia, fizika, kémia, földtan, csillagászat) fejlődésének történeti csomópontjai. A természettudományok szerepe az ipari forradalmakban, a nemzetközi konfliktusokban. Az ember, a társadalom és a természet kölcsönhatása. Tudomány és erkölcs. A természettudományok legjelentősebb felfedezéseinek hatása a társadalom, a gazdaság életére, a világról alkotott elképzelésekre. 2 db írásbeli teszt megoldása, 1 db 4-5 oldalas esszé beadása a szorgalmi időszak végéig. Megajánlott vizsgajegy a félévközi tesztek és az alkalmazástechnikai esszé alapján. Ötfokozatú skála, érdemjegy. A főiskolai könyvtár (240ezer kötet), tanszéki könyvtár, folyóiratok, internet, a Fizika Tanszék szertári eszközkészlete. Károly Simonyi: A fizika kultúrtörténete, Budapest, Gondolat Kiadó Werner Heisenberg: A rész és az egész, Budapest, Gondolat Kiadó Victor F. Weiskopf: Válogatott tanulmányok, Budapest, Gondolat Kiadó F. Brandel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. Sz., Budapest, Gondolat Kiadó John és Mary Gribbin: A természettudományokról mindenkinek, Akkord Kiadó

6 Tantárgy neve Elemi fizika Tantárgy kódja FIM1223 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 k Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+3 Félévi követelmény G Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Beszeda Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja FI A középiskolai fizika tantárgy tananyagának rövidített, de teljes körű feldolgozása, alapvető fizika feladatok és problémák megoldása felsőbb matematikai ismeretek nélkül, a megoldási módszerek ismertetése és elsajátítása. Mozgások csoportosítása, kinematikai és dinamikai leírása, Newton axiómái, megmaradási tételek. Termodinamikai rendszerek makroszkopikus és mikroszkopikus leírásának alapjai. Elektrosztatika, elektromos áram, a mágneses mező, az elektromágneses indukció, az elektromos energia felhasználási lehetőségei. A geometriai és a fizika optika alapjai. Az anyag mikroszkopikus szerkezete, fizikai tulajdonságok mikrofizikai értelmezésének alapjai. Az atom- és atommagfizika alapjai. Három darab zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Gyakorlati jegy. Írásbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Tasnádi Skrapits Bérczes Litz : Általános Fizika I-II (Dialóg Campus Kiadó, Pécs- Budapest, 2001) Budó Á.: Kísérleti fizika I-III. (Tankönyvkiadó Budapest, 1975) Gimnáziumi Összefoglaló Feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó Medgyes Sándorné dr. Tasnádi Péter (2004): Egységes Érettségi Gyakorlófeladatok I II

7 SZAKMAI TÖRZSANYAG (FIZIKA SZAKMÓDSZERTAN)

8 A fizika tanulás - tanítás folyamata FIM1124 Meghirdetés féléve: 1. 3 k Óraszám: 1+2 K Előfeltétel: - Dr. Szabó Árpád, egyetemi tanár, prof. emeritus A szakmai tárgyakban elsajátított ismeretekre építve a természettudományos szemléletmód fejlesztése, elmélyítése. A tanárjelöltek módszertani kultúrájának emelése olyan oktatási-, képzési- és nevelési eljárások, módszerek, tevékenységi formák alkalmazásával, amelyek a fizika-tanár szakmódszertani ismereteinek feldolgozását, elsajátítását hatékonyan támogatja. A tudományok (filozófia, matematika, kémia, biológia) kapcsolata. Specializáció és integráció a természettudományokban. Határtudományok. A fizika tantárgy szaktudományi háttere. A fizika és a többi természettudományos tantárgy kapcsolata. A természettudományos tárgyak egybehangolása, integrációja, hazai és külföldi tapasztalatok. A tanterv (NAT, kerettanterv, helyi tanterv) és a követelményrendszer. A tanítás tervezése, a tanmenet. A fizika tanítás-tanulás folyamata. Motivációs lehetőségek. A megismerés induktív és deduktív útja. Konstruktív pedagógiai módszerek. A fizikai fogalmak szerkezete, kialakításuk folyamata. Naív előfogalmak, tapasztalati fogalmak és tévképzetek problémái, a fogalmi váltás nehézségei. A természeti törvények működése, törvényfeltárás, törvények alkalmazása. A tanári tevékenység módszerei: szemléltetés, előadás, magyarázat, elbeszélés, beszélgetés, a tanulói tevékenység szervezése, irányítása. A tanári bemutató kísérletek és a tanulói kísérletek helye, szerepe a fizika órákon. A fizika tanulás-tanítás eszközei. A fizikatanítás szervezeti formái: tanítási óra, szakkör, szaktábor, tanulmányi kirándulás, üzemlátogatás. Óratípusok és sajátosságaik, munkaformák a fizika órákon. A tanulók differenciált foglalkoztatása. Projekt-módszer, kooperatív technikák. A feladatok helye, szerepe a fizika tanításában. Feladattípusok, az egyes tudományterületekhez kapcsolódó feladatok egyedi jellemzői. Ellenőrzés értékelés a fizika oktatásában. Konkrét fizikaórák folyamatának elemzése. A játék helye, szerepe a fizika tanításában. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás speciális feladatai és fórumai. Óratervezetek, szemléltetőeszközök készítése, zárthelyi dolgozatok. Kollokvium Szóbeli és írásbeli számonkérés. Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Jegyzetek, tankönyvek, különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É. : A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A fizika Tanítása Módszertani Folyóirat Mozaik Kiadó Kft., Szeged Fizika Módszertani Lap (szerk.: Gecső Ervin) Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest. Fizikai Szemle (főszerk.: Németh Judit) Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest

9 A kísérletezés, megfigyelés, szemléltetés módszertana FIM1225 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár A kísérletezés, megfigyelés, adatgyűjtés, szemléltetés gyakorlati technikáinak elsajátítása. A közoktatás törzsanyagában előírt fizikai kísérletek és megfigyelések megismerése, szaktudományi és didaktikai vonatkozásainak tudatosítása. A multimédia alkalmazási lehetőségeinek és módszereinek megismerése. Szemlélődés, szemléltetés. Laboratóriumi és órai, ill. iskolán kívüli megfigyelés, adatgyűjtés. A megfigyelés célja, tárgya, eszközei, végrehajtása, az adatok rögzítése, rendszerezése, következtetések. Tanári demonstrációs kísérletek és a tanulókísérletek eszközei, az eszközök tárolásának, karbantartásának szabályai. A kísérletek célja, tervezése, előkészítése, az eszközök kiválasztásának szempontjai. Megfigyelési szempontok megfogalmazása. A kísérlet végrehajtása, megfigyelése, tapasztalatok megfogalmazása, következtetések. A szemléltetés hagyományos és modern eszközei és módszerei: ábrák, modellek, oktatófilmek, fizika szoftverek jellemzői és alkalmazásuk. A tábla és az írásvetítő, a digitális fényképezőgép, a videokamera és a videomagnó, a számítógép és a projektor alkalmazása. Az internet lehetőségei a tanulás támogatásában. A hallgatók minden laboratóriumi foglalkozásról jegyzőkönyvet vezetnek, a félév végén kísérletet mutatnak be. Gyakorlati jegy Számonkérés írásban és gyakorlati munkával: adott témához kísérletek önálló előkészítése, összeállítása, bemutatása. A bemutatást videóra vesszük és előre megadott szempontok szerint elemezzük és értékeljük. Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I- II. Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É. : A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, A fizika Tanítása Módszertani Folyóirat Mozaik Kiadó Kft., Szeged Fizika Módszertani Lap (szerk.: Gecső Ervin) Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény, Budapest.

10 Gyakorlatok a szaktanári kompetenciák fejlesztéséhez FIM1226 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: FIM1124 & FIM1225 Dr. Hadházy Tibor, főiskolai tanár A fizika tantárgy tanításához szükséges szaktanári kompetenciák (szaktudás, didaktikai ismeretek, eszközismeret és használat, szemléltetés, kísérletezés, folyamatos szóbeli közlés, ellenőrzés, értékelés motivációs és tanulásszervezési készségek) fejlesztése. 2. A tantárgyi program: A közoktatásbeli fizika tárgyak súlyponti témáinak részletes feldolgozása szaktárgyi és módszertani szempontból. A fizika szaktudományi és szakmódszertani tárgyakban, valamint az informatika tanulása során szerzett ismeretek integrálása, felhasználása a szemléltetés eszközeinek és módszereinek tervezésében. A megfigyeléshez, kísérletekhez szükséges munkalapok kidolgozása. Videofelvételek készítése, visszajátszása, elemzése, értékelése a hallgatói tevékenységekről az alábbi témákban: 1. Kiselőadás: A súlyponti anyagrészek bemutatása, problémák felvetése, megbeszélése, vita. 2. Kiselőadás: Alapvető módszertani tudnivalók alkalmazása konkrét tanítási témákra és helyzetekre. 3. Bemutató kísérletek elvégzése a témakör anyagából. 4. Mikrotanítások különböző didaktikai feladatok megoldására (demonstrációs kísérlettel alátámasztott új anyagot feldolgozó, gyakorló, ismétlő-rendszerező, számonkérő órarészletek). 5. Mikrotanítások tanulói kísérletek vezetésére. 6. Projektmunka tervezése és támogatása. 3. Évközi ellenőrzés módja: Adott témához kísérletek előkészítése, összeállítása, bemutatása és elemzése, tanítási egységek, tanári és tanulói tevékenységi formák tervezése, végrehajtása. : Gyakorlati jegy : Számonkérés gyakorlati munkával: Kiselőadások, bemutató kísérletek, mikrotanítások. : Multimédia eszközökkel felszerelt szakmódszertani laboratórium, tanári és tanulói kísérleti eszközök. Különböző szakmai CD-ROM-ok és videofilmek. 7. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É.: A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Fizikai Szemle (Magyar Fizikai Folyóirat, főszerk.: Németh Judit) Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest

11 A természettudományos ismeretszerzés, képességfejlesztés iskolán kívüli formái FIM1127 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 0+3 G Előfeltétel: FIM1124 & FIM1225 Dr. Szabó Árpád, egyetemi tanár, prof. emeritus A hallgatók ismerjék meg a fizika (a természettudományok) iránti érdeklődés felkeltésének és ápolásának iskolán kívüli lehetőségeit, korszerű eszközeit és módszereit. A kurzus hozzájárul a megismerési, a kommunikációs, a problémamegoldó képességek, a képzelőerő fejlesztéséhez. Tudatosul az együttműködésre, a közös gondolkodásra, a munkamegosztásra nevelés fontossága. Iskolán kívüli tanulói aktivitás ( outdoors physics ) szervezeti formái: szakkörök (kísérletező szakkör, modell- és eszközkészítő szakkör, feladatmegoldó szakkör), szaktáborok, a játszóházak, klubjellegű foglalkozások (Fizikusklub, Érdeklődésfejlesztő központ ), versenyek, vetélkedők. A természettudományos érdeklődés felébresztése és ápolása a mindennapjainkhoz kapcsolódó vagy a különböző ismeretterjesztő TV-csatornákon látható jelenségek, technikai alkalmazások bemutatásával, értelmezésével. A hétköznapi élethez kapcsolódó, természettudományos gyakorlati problémák felvetése, a lehetséges megoldások megkeresése. Az emberi alkotások, tevékenységek, tudományos és technikai felfedezések hatása a környezetre. A környezeti nevelés, illetve a fenntarthatóságra nevelés lehetőségei. Felkészítés a tudományos és az áltudományos hírek megkülönböztetésére, megfelelő kritikai elemzésére, cáfolatára. Módszerek és eljárások: kísérletek tervezése, végzése, elemzése; modellek tervezése, készítése, alkalmazása; projektek és laboratóriumi vizsgálatok tervezése, végrehajtása, kiértékelése; kooperatív tanulás egy-egy természettudományos probléma csoportmunkával történő feldolgozása során; szerepjátékok és szituációs játékok; problémamegoldás, természettudományi témájú filmek bemutatása és elemzése, megbeszélése, kutatómunka a könyvtárban és az interneten ( tanulók olvasási és szövegértő képességének fejlesztése). A félév folyamán egy szabadon választott téma feldolgozásához alkalmas módszer kidolgozása. 4. Megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy. Írásbeli és szóbeli. A tananyag feldolgozása során színes diák, videó- és hanganyagok, CD-ROM-ok kerülnek bemutatásra, amelyekhez szükséges eszközök a tanszéken rendelkezésre állnak. Kiss Ferenc Szabó Árpád: Környezet-tudomány-történet, Bessenyei Kiadó, Dr. Szabó Árpád Természetismeret tanításának módszertana Fizikai Szemle (főszerk.: Németh Judit), Eötvös Lorand Fizikai Társulat, Budapest Természet Világa (főszerk: Staar Gyula), TIT és Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest.

12 ISKOLAI TANÍTÁSI GYAKORLAT

13 Iskolai tanítási gyakorlat FIM9000 Meghirdetés féléve: 2. 3 k Óraszám: Heti 3 óra csoportos iskolai gyakorlat Félévi 15 egyéni tanítási óra G Előfeltétel: FIM1124 Dr. Czeglédy István PhD, főiskolai tanár A tantárgyfelelős tanszék kódja: NS : A megszerzett szaktudományi és szakmódszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. : A csoportos iskolai gyakorlatra heti 1 alkalommal 3 órában 5 fős csoportokban kerül sor. Ez a hármas egység a tanítást, az óraelemzést és a következő órára való felkészülést foglalja magában. A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet a hallgatókkal közösen elemeznek, majd előkészítik a következő órát. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben folyamatosan tanítanak a hallgatók. Az óra elemzésében és a következő órára való felkészülésben minden hallgató részt vesz. A tanítás, az elemzés, és az óravázlat a félévi értékelés alapja. Minden csoportnapra minden hallgatónak óravázlatot kell készíteni, amit a szakvezető értékel. A csoportnapokon a tantárgy módszertanosa képviseli a felsőoktatási intézményt. Az önállóan megtartandó 15 órát a csoport tagjai a csoport szakvezetőjénél teljesítik az év elején megállapított sorrendben. Naponta legfeljebb két órát tarthat a hallgató. Minden órára tanítási tervezettel kell a hallgatónak készülnie, és minden megtartott órát elemzés követ, amit a szakvezető irányít. A szakvezetőnek ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg sokféle órát tartson a hallgató. (Új ismeret szerzése, gyakorlás, ellenőrzés, ismétlés stb.) Az osztályzás alapja az óratervezet minősége és a tanítási tevékenység. (Szakmai ismeretek, módszerek, munkaformák, tanári attitűdök stb.) Az iskolai gyakorlatokat az egyik szakból általános iskolában (5-8. osztály), a másik szakból középiskolában (9-12. osztály) kell teljesíteni. : A csoportos iskolai gyakorlaton minden hallgatónak minden órára vázlatot, vagy tervezetet kell írnia, amit 3 nappal a tanítás előtt el kell juttatni a szakvezetőhöz. A szakvezető értékeli a beadott munkákat. A csoport tagjainak előre kiadott megfigyelési szempontok alapján fel kell készülni az óraelemzésre, és az elemzésen aktívan részt kell venni. Az egyéni tanítási gyakorlatra óratervezetet kell a hallgatónak készíteni, s azt a tanítás előtt meg kell beszélni a szakvezetővel. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: A beadott óravázlatok, óratervezetek, a tanítás, illetve az elemzéseken való aktív részvétel alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató. : Írásbeli, szóbeli munkák és tanítási tevékenység alapján. : Az adott tantárgy tankönyvei, tanári kézikönyvei, minta óratervezetek, óraelemzési szempontok, szaktárgyi programok, szemléltető és munkaeszközök. 7. Irodalom: Az adott tantárgy szakmódszertani jegyzetei, tankönyvei, tanári kézikönyvei. Erlichné Bogdán Katalin: Munkafüzet a fizika szakmódszertani laboratóriumi gyakorlatokhoz I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Veidner János: A fizika tanítása - tanulása, Veidner BT., Szeged, Radnóti K., Nahalka I., Poór I., Wagner É.: A fizikatanítás pedagógiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

14 DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK (KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ SZAKMAI TANTÁRGYAK, 7 k értékben)

15 Csillagászat FIM2501 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Tarján Péter, főiskolai adjunktus A csillagászat tárgyának, történetének, vizsgálati módszereinek megismertetése. A Földön és égbolton való tájékozódás és az időszámítás alapjainak megértetése. Az égitestek megkülönböztetése. A csillagászat tárgya, világszemléletének fejlődése, története. A csillagászat szakterületei. Tájékozódás a Földön és az égbolton, égi koordináta-rendszerek. Csillagászati műszerek és megfigyelési eljárások, távcsövek. Időszámítás. A földrajzi helymeghatározás. Csillagtérképek. A Föld, mint égitest: a Föld alakja, forgása, keringése, és ezek következményei. A pólusingadozás. Az éghajlati övek és az éghajlatváltozások. A világmindenség szerkezete és keletkezése. A Naprendszer, a bolygók általános jellemzése. A Tejútrendszer, a csillagok jellemzői, távolsága, látszólagos és abszolút fényessége. A csillagok átmérője, tömege, hőmérséklete, színe és színképe. A csillagok fejlődése. Az Univerzum keletkezése. A Naprendszer keletkezése. A szóbeli vizsga megkezdésének feltétele egy minimum követelménysor elégséges szintű megoldása. Ötfokozatú skálám értékelt szóbeli vizsgateljesítmény. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Donald H. Menzel: Csillagászat (Gondolat, 1980) Gábris-Marik-Szabó: Csillagászati földrajz (Tankönykiadó 1997) Ajánlott irodalom: SH atlasz: Csillagászat Dieter B. Herrmann: Az égbolt felfedezői (Gondolat, 1981)

16 Elméleti pontmechanika FIM1112 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Beszeda Imre, főiskolai tanár Bevezetést nyújtani az elméleti fizika módszereibe; matematikai dedukció. A mozgásjelenségek törvényeinek elméleti rendszerezése. A tapasztalatok alapján nyert axiómákból kiindulva matematikai úton a jelenségek speciális törvényszerűségeinek megállapítása és értelmezése. Bevezetés az elméleti fizika módszereibe; matematikai dedukció. A tapasztalatok alapján nyert axiómákból kiindulva matematikai úton a jelenségek speciális törvényszerűségeinek megállapítása. Az anyagi pont dinamikájának leírása: Newton-axiómák. Az anyagi pont mozgásegyenletei. A kinetikai energia tétele. Konzervatív erőtér, potenciális energia. A mechanikai energia megmaradási törvénye. Az erő és az impulzus nyomatéka. Az anyagi pont egyensúlya. A dinamika és a statika kapcsolata. A dinamika törvényei mozgó vonatkoztatási rendszerekben. Néhány konkrét probléma az anyagi pont dinamikájából. Két zárthelyi dolgozat megírása. A kollokviumra történő bejelentkezés feltétele a zárthelyi dolgozatokon előírt minimális szint teljesítése. Ötfokozatú vizsgajegy. Szóbeli. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Budó Ágoston: Mechanika. (Tankönyvkiadó, 1965) Nagy Károly: Elméleti mechanika (Tankönyvkiadó, 1985) Ajánlott irodalom: Landau-Lifsic: Elméleti fizika I. (Tankönyvkiadó, 1974)

17 Kvantummechanika FIM1115 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A kurzus épít a bevezető kvantumfizikai tárgyban elhangzó kísérleti eredmények és interpretációik ismeretére, így lehetőség van a kvantummechanika matematikai tárgyalásmódjára fókuszálni. Ezek ismeretében alkalom nyílik néhány klasszikussá vált probléma tárgyalására is. A kvantummechanika matematikai formalizmusa, Hilbert-tér, a fizikai mennyiségek, mint lineáris operátorok. Valószínűségi áram és a kontinuitási egyenlet. Az állapotfüggvény fizikai jelentése. Az impulzusmomentum. Stacionárius állapotok. Ehrenfest-tétel. Részecskék speciális erőterekben, ütközések elmélete, rezonancia állapotok, alagút-jelenség. Kvantummechanikai többtest-probléma, a spin, a Pauli-elv. A héliumatom kvantumelmélete. A periódusos rendszer, molekulafizikai közelítő számítások. A relativisztikus kvantummechanika alapjai. 2 db eredményes zárthely dolgozat. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli számonkérés. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Nagy Károly: Kvantummechanika (Tankönyvkiadó, 1981) Ajánlott irodalom: Landau-Lifsic: Elméleti fizika III. kötet (Tankönyvkiadó, 1978) Messiah: Quantum Mechanics (North-Holland, Oxford, 1975) Brandt, Dahmen: Quantum Mechanics on the Personal Computer (Springer, 1990)

18 Relativitáselmélet FIM2101 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár A speciális és az általános relativitás elve alapgondolatának, a kinematikai és a dinamikai következményeknek a megismerése. A világegyetem szerkezetére vonatkozó megállapítások megismerése. Vonatkoztatási rendszer. A tér és idő. Galilei féle relativitási elv. Az abszolút mozgás problémája. A Michelson féle kísérlet és elvi következményei. A Lorentz - transzformáció. A speciális relativitás elve. A speciális relativitás elvének kinematikai következményei : idő- és hossz-dilatáció, egyidejűség, az események sorrendje, sebességösszegzés. A relativisztikus dinamika néhány tétele. Az elektrodinamikai törvények relativisztikus közelítése, optikai következmények. Az általános relativitáselmélet alapgondolata. Tér, idő, tömeg, mozgás. Einstein ekvivalencia- és általános relativitási elve. A gravitáció problémája. A világegyetem egészére vonatkozó megállapítása. Az általános relativitáselmélet tapasztalati igazolása. Két zárthelyi dolgozat. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli. Írásos és számítógépes oktatási segédanyagok. Abonyi I., Nagy T.: Elméleti fizika (Tankönyvkiadó, 1980) Taylor, Wheeler: Téridő fizika (Gondolat, 1974) Ajánlott irodalom: Hraskó Péter: Relativitáselmélet Nagy Károly: Elektrodinamika (Tankönyvkiadó, 1985) Davies (ed.): The New Physics (Cambridge, 1994)

19 Környezetfizika FIM2502 Meghirdetés féléve: 2. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Varga Klára, főiskolai docens A tantárgy anyagának feldolgozásához szükséges fizikai előismeretek felidézése (mechanikai-, termodinamikai-, elektromosságtani-, mágnességtani-, optikai-, atom-, magfizikai alapismeretek). A megszerzett alapismeretek felhasználása a Környezetfizika tananyagának elsajátításában. Az anyag kettős természete, hullámok és korpuszkulák. A teljes elektromágneses színkép és főbb jellemzőik (mikrohullámok; hőmérsékleti sugárzás; infra-, látható és uv. fény; röntgen és gamma sugarak). Részecskesugárzások, radioaktivitás. Sugárzások gyakorlati alkalmazása, iparban, gyógyászatban, dozimetriai alapfogalmak. Anyag-fény kölcsönhatások. Anyagvizsgálati műszerek és módszerek fizikai alapjai. Magenergia felszabadítása: atommagok energiája, maghasadás, atomreaktorok működése, atomreaktorok biztonságtechnikája, reaktor típusok. Energiatermelés, és termodinamikai problémái. Energiahordozók, energia tárolás, energiagazdálkodás. Alternatív energiaforrások jelenlegi helyzete. Év közben 2 db ZH írása. Vizsgajegy (ötfokozatú). Írásbeli. Újfaludi László: Környezeti problémák természettudományos alapjai, Eger, Nyilas István Varga Klára: Mérések a környezetvédelem fizikai alapjai c. tárgyhoz (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja Budó - Mátrai: Kísérleti fizika III. (Tankönyvkiadó Budapest, 1979) Nyilas István: A környezetvédelem fizikai alapjai (előadás jegyzet, kézirat) Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszék sajátfejlesztésű honlapja

20 Számítógépes szimulációk módszertana FIM2503 Meghirdetés féléve: 1. 3k Óraszám: 2+1 K Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A kurzus célja bemutatni a számítógépes fizika helyét és szerepét az elméleti és kísérleti fizika kutatásokkal összefüggésben. Az alapelvek tisztázása mellett bemutatunk néhány sikeres alkalmazást a nagy szabadsági fokú rendszerek problémáiból különös tekintettel az anyagtudományi (szilárdtestfizikai) és statisztikus fizikai területekről. A számítógépes fizikai módszer, kapcsolata az elméleti és kísérleti fizikával. Numerikus analízis elemei. Determinisztikus módszerek, molekuláris dinamika, stochasztikus módszerek, Monte Carlo szimulációk. Statisztikus fizikai, szilárdtestfizikai és részecskefizikai alkalmazások. Véletlenszám generálás. Véges méret effektusok, skálázás. Sejtautomata modellek. Alkalmazások: perkoláció, bolyongás, fraktálok, stb. A megadott követelményeknek megfelelő számítógépes program írása és prezentálása. Ötfokozatú vizsgajegy. Írásbeli és szóbeli számonkérés. Az adott tantárgy elsajátításához szükséges tanári demonstrációs, illetve laboratóriumi gyakorlati eszközök. Stanley és Stauffer: Newtontól Mandelbrotig (Springer, 1994) Kun Ferenc: Számítógépes fizika (oktatási segédlet, DE, kiadás alatt) Ajánlott irodalom: Heermann: Computer Simulation Methods in Theoretical Physics (Springer, 1987) D. P. Landau and K. Binder: A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics (Cambridge, 2000) Newman and Barkema: Monte Carlo Methods in Statistical Physics (Oxford, 1999)

21 Fizikai problémák megoldási módszerei FIM2504 Meghirdetés féléve: 2. 3 k Óraszám: 1+2 G Előfeltétel: Dr. Szolnoki Attila, főiskolai docens A fizikai problémák megoldására irányuló elméleti és gyakorlati eljárások megismertetése. Előadás: Fenomenológikus leírásmód. Anyagállandók: sűrűség, rugalmassági modulus, fajhő, törésmutató stb. Homogén és inhomogén, izotrop és anizotrop testek. Mikroszkópikus megoldási mód. Az anyag belső szerkezete. Erőhatás az anyag részecskéi között. Energiaviszonyok: kötési energia, felületi energia. Modellalkotás, a probléma egyszerűsítése. A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei és korlátai. Dimenzióanalízis, fizikai összefüggések levezetése. Dimenzió nélküli egyenletek és a fizikai hasonlóság. A szimmetria szerepe a fizikában, megmaradási törvények. Singularitások és analitikus összefüggések. Perturbációszámítás és alkalmazásai. Átlagtér közelítés. Átlagtér-elméletek (Landau-elmélet, folyadékok van der Waals-elmélete, a mágnesesség Weiss-féle elmélete). Dualitás. Analógiák. Szeminárium: A klasszikus fizika fejezeteinek áttekintése a fenomenológiai és mikroszkópikus leírás segítségével. A kinetikus gázelmélet. Fizikai összefüggések levezetése. Szimmetriaműveletek (térbeli és időbeli eltolás, elforgatás, idő-és tértükrözés, azonos részecskék felcserélése, anyag-antianyag). A gerjesztett hidrogénatom állapotának leírása. Ferromágnesesség. A fény kettős természete. Stacionárius áramok folyadékok áramlása. Két zárthelyi dolgozat. Ötfokozatú gyakorlati jegy. Írásbeli és szóbeli. Írásos és számítógépes oktatási segédanyagok. M. Gitterman V. Halpern: Fizikai problémák kvalitatív elemzése (Műszaki, 1985) Gnädig Péter, Honyek Gyula, Ken Riley: 200 Puzzling Physics Problems (Cambridge, 2001)

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése.

egészségügyi, az agrárgazdasági és a közgazdasági szakmai tudás szilárd megalapozásában sem nélkülözhető a fizika jelenségkörének megismerése. FIZIKA 3-3-3-3 A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2)

Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2) Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2) 1.2. A helyitanterv az OFI oldalán lévő Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára oldaláról letöltött kerettanterv alapján

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam 2 11. évfolyam: 72 óra/év; 2 óra/hét 12. évfolyam: 60 óra/év; 2 óra/hét Gimnáziumunk fizikatanításának

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Az iskola képzési rendje...6 Az általános gimnáziumi képzés 9

Részletesebben

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

TAR TALOM JEG Y ZÉK Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. TARTALOMJEGYZÉK I...2 Adatlap...2 II...5 A szakindítási kérelem indoklása...5 A képzési kapacitás bemutatása...5 III....9 Az földrajz BSc alapszak mintatanterve...9 és a tantárgyi programok leírása...9

Részletesebben

Villamos-mérnökasszisztens

Villamos-mérnökasszisztens Tájékoztató Villamos-mérnökasszisztens Felsőfokú Szakképzés Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Fizikai Tanszékcsoport 2006 Bevezetés A Debreceni Egyetemen először indul a Villamos-mérnökasszisztens

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET

FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN. ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET FIZIKATANÍTÁS TARTALMASAN ÉS ÉRDEKESEN ELTE, Budapest, 2009. augusztus 27. 29. PROGRAMFÜZET RENDEZŐ: ELTE Fizika Doktori Iskola Fizika tanítása program az Eötvös Workshop in Science rendezvénysorozat keretében

Részletesebben

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy utca 3. FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Helyi tanterv 2013 Készítette: Balogh Judit 1 Fizika a szakközépiskolák 11 12. évfolyama számára. Ezen

Részletesebben

A fizika tantárgy helyi tanterve. A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban

A fizika tantárgy helyi tanterve. A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban A fizika tantárgy helyi tanterve A fizika matematika tagozatos csoportot kivéve mindegyik osztályban Az MTA-val való együttműködés keretében létrejött kerettanterv (Fizika B változat 3.2.08.2) alapján

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FIZIKA 9. évfolyam (gimnázium, 2 óra)

VÁLASZTHATÓ FIZIKA 9. évfolyam (gimnázium, 2 óra) VÁLASZTHATÓ FIZIKA 9. évfolyam (gimnázium, 2 óra) A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének

Részletesebben

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam

FIZIKA GIMNÁZIUM. 9 11. évfolyam FIZIKA GIMNÁZIUM 9 11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a gimnáziumban az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai világkép kialakítása. A gimnáziumban a fizikai jelenségek

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1.

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1. A 2003. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény illetve

Részletesebben

Fizika tantárgyi program

Fizika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Fizika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9. évfolyam matematika

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

KÖRNYEZETVÉDELEM TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Matematika MT1006 Meghirdetés féléve 1. kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens A hallgatók ismerjék meg tanulmányaik eredményes

Részletesebben

FIZIKA. 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

FIZIKA. 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények FIZIKA 9-12. évfolyam középszintű érettségire felkészítő változat (óraszámok: 2,2,2,2) Célok és feladatok A fizikatanítás elsődleges célja a középiskolában az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4)

MATEMATIKA (3+3+3+4) MATEMATIKA (3+3+3+4) (Írta: Pálffy Zoltán, 2013, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.) (Átdolgozta: Dr. Rókáné Rózsa Anikó, Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek

Részletesebben

FIZIKA B VÁLTOZAT (gimnázium, 2 + 2 + 2 óra) Célok és feladatok

FIZIKA B VÁLTOZAT (gimnázium, 2 + 2 + 2 óra) Célok és feladatok FIZIKA B VÁLTOZAT (gimnázium, 2 + 2 + 2 óra) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Matematika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben, felmenő rendszerben 9. évfolyam

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam FIZIKA Célok, feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizika

Részletesebben

Fizika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Fizika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Fizika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Matematika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben