Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5"

Átírás

1 HADTÖRTÉNELEM Paál Gergely A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYÉVES ÖNKÉNTESEI Az egyévi önkéntes így írták nagyapáink, dédapáink annak idején,- az osztrák- magyar monarchia haderejének kétségtelenül furcsa intézménye volt. Napjainkban úgy hívnánk: tartalékos tiszti képzési rendszer. Ma már szinte alig ismert, leginkább életrajzokban, visszaemlékezésekben lehet olvasni róla. A cikk a magyar királyi honvédség egyéves önkéntesi intézményét és annak előzményeit tárgyalja. Előzmények Deák Ferenc 1865-ben megjelent Húsvéti cikke indította el azokat a tárgyalásokat,- melyek következtében jött létre 1867-ben a kiegyezés /1867 évi XXII. törvény/ Ausztria és Magyarország közt. A kiegyezés a 48-as alapokon adta vissza hazánknak a belső önállóságot és a parlamentális felelős kormányzatot. Dualista állam alakult meg- de közös ügyekkel. Ezek voltak a kül-, a had- és az ezek fedezetét biztosító pénzügy. A monarchia haderejének gerincét a közös hadsereg képezte. A mi fogalmaink szerinti osztrák honvédség volt a Landwehr. Háború esetén az idősebb korosztályok Ausztriában a Landsturm -ban, Magyarországon a népfelkelő egységekben szolgáltak. A kiegyezés értelmében a haderővel kapcsolatos ügyek intézésére hozták létre a m. kir. Honvédelmi Minisztériumot. HADTÖR TÉNELEM 5

2 A minisztérium gyakorlati tevékenysége azonban csak az évi XL. /a véderőről/ és XLI. /a honvédségről/ törvények alapján a Magyar Királyság állampolgáraiból felállított, a Magyar Királyság területén elhelyezett, magyar vezényleti nyelvű,- akkor másodvonalbeli haderőnek számító- m. kir. Honvédség megalakulásával kezdődött. A honvédség...háború idején a hadsereg támogatására és a belvédelemre, béke idején pedig kivételesen a belrend és biztonság fenntartására is van hivatva. A magyar királyi honvédség súlyának, fontosságának növekedését mi sem bizonyítja jobban, hogy a honvédelmi tárca költségvetése 1900-ban 37 millió korona, 1913-ban /utolsó békeév/ már 88 millió korona volt. A honvédség az első világháborút 8 gyaloghadosztállyal és két lovashadosztállyal kezdte meg. A m. kir. Honvédelmi Minisztérium -mint a legfelső magyar katonai hatóság- készítette elő a honvédséggel kapcsolatos törvényjavaslatokat és képviselte a honvédséget a parlament előtt, továbbá a minisztérium feladata volt a honvédség szervezetének kiépítése, személyi, anyagi és szellemi szükségleteinek biztosítása. A közös hadsereg ügyeire a m. kir. Honvédelmi Minisztérium nem gyakorolt hatást. A közös hadsereg /K.u.K.- császári és királyi/ vezényleti nyelve a német, parancsnoksága az uralkodó joga volt. A közös hadsereg mozgósításának elrendelése az uralkodó elhatározásától függött - míg a honvédség mozgósítása részben vagy egészben- bár a király rendeletére, azonban csak a felelős honvédelmi miniszter ellenjegyzése esetén történhetett meg. A császári és királyi hadsereg hadilétszámát 800 ezer, béke létszámát pedig 250 ezer főben állapították meg. Magyarországnak évente átlagosan több mint 40 ezer újoncot kellett kiállítania /újoncmegajánlás/. A honvédségnél béke idején csak a törzsek és a századkeretek álltak fenn. Feladatuk a tényleges állomány kiképzése, a katonai bel- és helyőrségi szolgálat ellátása és a hadikészletek gondozása volt. Létszámuk csekély volt és időközönként változott. Az 1869-ben megszervezett gyalogzászlóaljak /közülük 4 horvát-szlavón/ mindegyikében béke idején a törzs mellett csak egy ún. állandósított század alakult, létszáma 103 fő volt. A gyalogosszázadokhoz hasonlóan szervezték a lovasszázadokat, amelyek keretszáma századonként 40 fő és 35 ló volt. 6 HADTÖR TÉNELEM

3 A m. kir. Honvédség 1873-as békehadrendjében a hét honvédkerület területén 92 gyalogzászlóalj, 40 lovasszázad és 20 szórlöveg osztag volt. A szórlöveg osztagokat a honvéd tüzérség felállítása helyett engedélyezte a közös hadügy minisztérium ig a honvédség kizárólag gyalogsággal és lovassággal rendelkezett, a tüzérség megszervezésére csak 1913-ban kerülhetett sor. Tiszti kar A magyar honvédség megszervezésénél a tisztikar kérdése volt az egyik legnehezebb feladat. Az 1868 évi XLI. törvény megszabta azok körét, akikből kialakítható volt a tisztikar. Ezek lehettek: o a közös hadsereg szolgálatra még alkalmas tartalékos vagy nyugállományú tisztjei o az 1848/49-es honvédsereg egykori tisztjei, o rangjuk megtartásával a hadseregből kilépett olyan tisztek, akik életkoruknál fogva a hadsereg tartalékába tiszti minőségben már nem tartoztak, o olyan közbecsülésben álló polgári egyének, akik hadkötelezettségüknek eleget tettek és kellő képességük volt a tiszti pályára, o továbbá számításba jöhettek azon altisztek, akik a tiszti követelményeknek megfeleltek és tiszti vizsgát tettek le. Meglehetősen vegyes katonai értékű elemekből kellett tehát a legelső tisztikart megszervezni, amelynek azonban vitathatatlan érdemei voltak az első honvéd csapatok megszervezése nehéz munkájában mind a formaszerű megalakulás, mind az újoncok kiképzése terén. Az azonban biztosnak látszott, a tiszti szükségletet tisztképzés, tiszti iskolák nélkül megoldani nem lehetett. Az első újonckiképzés elteltével már telén mindegyik honvédkerületben szerveztek egy-egy három hónapos tiszti és hat hónapos tisztképző iskolát. A kétféle iskolának egyenkint körülbelül annyi hallgatója volt, ahány zászlóalj tartozott az illető honvédkerülethez. Az egész honvédlovasság számára Székesfehérváron állítottak fel egy tiszti és tisztképző iskolát, ugyanolyan kiképzési időtartammal, mint a gyalogságnál. HADTÖR TÉNELEM 7

4 Az igazi megoldást azonban az jelentette, hogy a magyar honvédség tisztképzésének bázisául az 1872 évi XVII. törvény alapján megkezdte működését a Ludovika Akadémia, majd az 1890 évi XXIII. törvény rendelkezett a képzés továbbfejlesztéséről. 1. ábra Paál Lajos közös hadseregbeli egyéves tüzér önkéntes. Érdekesség, hogy az oldalán az 1877M. könnyített lovassági kard tiszti változata van,- melyet a lovasított tüzértisztek is viseltek, ámbátor az illető soha sem szolgált a lovasságnál illetve a lovasított tüzérségnél Az egyéviönkéntesi - Einjahrig Freiwilliger - rendszer Az egyéves önkéntesi rendszer a XIX. század második felében egész Európában általánosan elterjedt volt, így pl. Franciaországban, Olaszországban, Romániában, Bulgáriában, Szerbiában, Görögországban, sőt még az ebben az időszakban feltörekvő Japánban is meghonosodott. 8 HADTÖR TÉNELEM

5 Az Osztrák- Magyar monarchia a katasztrofális végződésű poroszosztrák háborút követően 1868-ban szánta rá magát a haderőreformra. Sok minden mellet ekkor hozták létre az egyéves önkéntesi rendszert a tartalékos tiszti karral egyetemben. Az önkéntesség meglehetősen népszerű intézmény volt a társadalom polgári elemei számára, - elsősorban presztízs okokból volt fontos a tartalékos tiszti rang megszerzése. A közös hadsereg esetében a következő csapatnemeknél képeztek ki egyéves önkénteseket: a gyalogsági ezredeknél, a tiroli vadászezrednél, a tábori vadász-zászlóaljaknál, a lovasezredeknél, a tüzérezredeknél, a vártüzérségi zászlóaljaknál, az utász ezredeknél, a vasúti- és távírdai ezredeknél valamint az egészségügyi csapatoknál. Speciális terület volt a haditengerészet, hol az egyéves önkéntesek kivétel nélkül államköltségén szolgáltak, csakis az lehetett önkéntes, aki tengerészeti iskolán nyert végbizonyítvánnyal rendelkezett, hosszújáratú vagy partjáratú nagy hajón legalább egy évet dolgozott, mint tengerész. A haditengerészet gépépítészeti s gépüzemi szakára csak olyan önkéntes jelentkezhetett, aki valamely felsőbb műszaki intézetben a gépészeti szak rendes hallgatója volt, vagy aki felsőbb ipariskola gépészeti műszaki osztályának elvégzéséről kielégítő érettségi (vég-)bizonyítványt tudott felmutatni. Az egyéves önkéntesi szolgálat a magyar királyi honvédségnél csak 1883-tól létezett, ugyanis az 1882 évi XXXIX. törvény intézkedett: az egyévi önkéntes intézmény a honvédségnél. Az önkéntes 12 hónapos szolgálatot és 11 évnyi tartalékosságot vállalt. Egyéves önkéntes az lehetett, aki testi és szellemi alkalmasság és feddhetetlen előélet mellett valamely középiskola legfelső osztályát, vagy azzal egyenlő értékű valamely más iskolát sikerrel elvégezte, vagy általános műveltségét katonai és polgári tagokból álló vegyes bizottság előtt bebizonyította. Ilyen vizsgát minden hó (augusztust kivéve) utolsó hétfőjén valamennyi hadosztály parancsnokság székhelyén tartottak. A vizsga tárgyai: anyanyelv és még egy nyelv, földrajz, történelem, természetrajz, természettan, vegytan és mennyiségtan; valamennyi tantárgyban gimnáziumi szintű járatosságot követeltek. A vizsgadíj 8 frt. volt. Ez a vizsga csak azon év február végéig volt letehető, amelyben az illető a 21. életévét betöltötte. HADTÖR TÉNELEM 9

6 A vizsgára jelentkező állandó lakhelyéhez legközelebb állomásozó hadosztály-parancsnoksághoz benyújtott kérvényében kellett megjelölni, hogy milyen nyelven akarta a vizsgát letenni s mely nyelvet választott a vizsga tárgyát képezendő második nyelvnek. Mellékelni kellett a keresztlevelet vagy a születési bizonyítványt s a tartózkodási hely közigazgatási vagy rendőri hatósága által kiállított személyazonossági bizonyítványt. Rögtön a vizsga letétele után a vizsgázó a vizsga eredményéről írásbeli értesítést kapott. Ha a vizsgabizottság a jelentkezőt az egyéves önkéntesi szolgálatra képesítettnek nyilvánította, akkor ezzel az okmánnyal az illető bármikor besoroztathatta magát egyéves önkéntesnek, de csakis saját költségén való szolgálatra. Tartalékos tiszt csak az lehetett, aki az előírt középiskolák valamelyikét elvégezte. Az önkéntesi tanfolyam sikeres elvégzésén kívül igazolnia kellett, hogy megfelelő polgári állással és jövedelemmel rendelkezik. Az első világháború előtt a tartalékos tisztek általában főhadnagynál magasabb rendfokozatot nem érhettek el. Az egyévi önkéntességet elvileg mindenki a saját költségén tartozott teljesíteni. A törvény azonban lehetőséget biztosított, hogy aki a középiskola legfelső osztályát jeles eredménnyel végezte el, vagy az érettségi vizsgát sikerrel letette és vagyontalanságát hatóságilag igazoltaa kincstár költségén szolgáljon. A sajátköltséges önkéntesek a fegyverzet és a felszerelési cikkek használatáért bizonyos összeget tartoztak fizetni a kincstárnak, ruházatukról, élelmezésükről és elhelyezésükről maguknak kellett gondoskodni. Az államköltséges önkéntes a kincstártól mindent térítésmentesen kapott, még zsoldot is,- ami megegyezett a közlegény napi 6 krajcárnyi, majd később /1900-tól, ekkor álltak át a forintról a koronára/ 16 fillérnyi illetményével. Úgy a gyalogságnál, mint a lovasságnál lehetett államköltségen szolgálni az önkéntesi esztendőt, ám a lovasságnál csak kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. A magyar királyi honvédség összes egyéves önkéntesét kezdetben központilag képezték ki, a gyalogosokat 1890-ig a Ludovika Akadémián, a lovasokat pedig a Központi Lovasiskolán. Az 1889 évi VI. véderőtörvény eredményeképpen megnövekedtek az önkéntesek száma, - ezért mindegyik honvédkerület székhelyén, az ott levő honvéd gyalogezredeknél külön egyévi önkéntesi iskola létesült. 10 HADTÖR TÉNELEM

7 A honvédhuszárok kiképzése mindvégig a Központi Lovas Iskolában történt, kivéve a horvát szolgálati nyelvű 10. honvédhuszár ezredbelieknek, - akiket ezredük állomáshelyén - Varasdon képezték ki. A korabeli szabályzás szerint egy-egy iskolán legalább 20, de legfeljebb 60 egyévi önkéntes lehetett. Az évi lemorzsolódás átlagban 20% volt. Az első katonai kiképzés -alapkiképzés- szeptember elejétől november 30-ig tartott, az önkéntesek ekkor kapták meg a címzetes őrvezető /Titular- Gefreiter/ rangot. Ezt követően kezdődött az önkéntes iskolai oktatás- mely négy hónapig tartott. A március végén megtartott vizsgánál szolgálati szabályzat, gyakorlati szabályzat, harcászat, és fegyverismeret tantárgyakból legalább jó osztályzatot kapott hallgatók címzetes tizedes /Titular-Korporale/ rendfokozatot kaptak. A gyalogos önkéntesek április 1-én vonultak be ezredeikhez, ott pedig századoknál kaptak beosztást, ahol szeptember végéig maradtak. Október elsejével nevezték ki őket tartalékos hadapródjelölteknek /Reservekadetaspirant/. Az egyébként szükséges feltételek teljesítése esetén egy évvel később léptették elő tartalékos hadapródnak /Reservekadett/. Az önkéntes behívás esetén egy hadgyakorlat sikeres teljesítését követően léphetett elő tartalékos zászlóssá /Reservefanrich/, három éves tartalékos szolgálatot követően léptették elő tartalékos hadnaggyá /Leutnant in der Reserve/ tól módosították a kiképzést- a március végi vizsgákat követően az állomány még hat hétig együtt maradt, ekkor történt a gyakorlati kiképzés. Az önkéntes iskolát olyan helyre küldték, ahol gyakorlótábor állt rendelkezésre és esetleg két vagy több iskola állománya közös gyakorlaton vett részt. Az 1912 évi XXX. a véderőről törvény alapján az egyéves önkéntesi iskolák tartalékos tiszti iskolákká alakultak át. A honvéd tüzérséget csak 1913 tavaszán állították fel. A háború kitörésekor a honvédség állományában mindössze 8 ágyús ezred volt /2-2 osztállyal/ és 1 lovas tüzérosztály. A háború folyamán e fegyvernemnél volt tapasztalható a legdinamikusabb fejlődés. A tüzér egyéves önkéntesek számára Budapesten létesült tartalékos tiszti iskola, ennek befejeztével a hallgatók június végéig még gyakorlati kiképzésben részesültek,- különösen tüzérismeretből, és csak ezután kerültek csapatbeosztásba. Itt kapták meg a címzetes tizedes rangot. HADTÖR TÉNELEM 11

8 2. ábra. Tartalékos hadapród /Reservekadett/ rangjelzés A századnál, illetve az ütegnél az önkénteseknek úgy az altiszti, mint az alantas tiszti - beosztott tiszti- szolgálatot el kellett sajátítaniuk. Az ezred, vagy zászlóalj egyik tisztje hetenként egy- két délután, leginkább a terepen- átismételte velük az iskolában tanultakat és felkészítette őket a szeptember második felében sorra kerülő tartalékos tiszti vizsgára. Az őszi gyakorlatok befejeztével történtek meg a tartalékos tiszti vizsgák, melyek írásbeli és szóbeli részből álltak. A vizsga eredménye alapján és a tartalékos tiszti állás feltételeinek megfelelése esetén a következő év január 1-el történt meg a kinevezésük. Mindaddig, amíg a honvédség hadiállományában tiszthiány mutatkozott, általában mindegyik sikerrel vizsgázott egyéves önkéntest azonnal tartalékos hadnaggyá neveztek ki. 12 HADTÖR TÉNELEM

9 A múlt század utolsó évtizede közepétől azonban már csak a legjobbak kapták meg rögtön a hadnagyi rendfokozatot, míg a többiek- rangsor szerint- tartalékos hadapród tiszthelyettesek /illetőleg 1909-től tartalékos zászlósok/ vagy tartalékos hadapródok lettek és csak későbbi évek folyamán léptek elő tartalékos tisztekké. 3. ábra Tartalékos zászlós /Reservefanrich/ rangjelzés Az egyes fegyvernemek tartalékos tisztikarának pótlására még más egyéves önkéntesei is voltak a honvédségnek - mégpedig azok, akik a gazdászati tisztikarban akartak tartalékos tisztek lenni, továbbá az orvosok, a gyógyszerészek és az állatorvosok. Azok a katonai állományú egyéves önkéntesek, akik tartalékos katonai élelmezési vagy katonai építészeti, számvivőségi hivatalnokok akartak lenni, nyolcheti katonai alapkilépés után a választott szolgálati ágaknak megfelelő kiképzésben részesültek. Orvosi minőségben teljesített egyéves önkéntesi szolgálatra csakis az orvosi karok hallgatóit vették fel. Az egyéves önkéntes orvosnövendékek és orvosok kötelesek voltak egy félévet a katonai állományban, a másik félévet pedig orvosi oklevelük megszerzése után, mint helyettes segédorvosok ténylegesen szolgálni. A gyógyszerészek és állatorvosok egyévi tényleges szolgálatukat csakis a gyógyszerészi, illetőleg állatorvosi oklevél megszerzése után teljesítették. HADTÖR TÉNELEM 13

10 4. ábra Közös hadseregbeli Reservekadett tábori egyenruhában. Az illető 1915-ben vonult ki a frontra, 1917-ben főhadnagy, a Danella különítmény I. zászlóalj 1. század parancsnoka lett októberben esett angol fogságba. Rangviszonyok a közös hadseregben A közös hadseregben és a honvédségben eltérőek voltak a harcoló állomány és a nem harcoló állomány rang megnevezései, a haditengerészeti rangok azonban hagyományosan eltértek a többi haderőétől. A harcoló állományon belül további eltérések voltak a tisztesek és altisztek rangjai közt- így más volt az elnevezés a gyalogságnál, a tüzérségnél, a lovasságnál és a vadászcsapatoknál. Így például a gyalogságnál: Feldwebel /őrmester/, vadászoknál: Oberjager /fővadász/, tüzérségnél: Feurwerker /tűzmester/, lovasságnál: Wachmeister /őrmester/ kifejezéseket használták. 14 HADTÖR TÉNELEM

11 A nem harcoló állományhoz tartozott a hadbiztosi, a tábori lelkészi, az állatorvosi, az orvosi, a gyógyszerészi, a tisztviselői, a számvevőségi, az igazságügyi, és a hadmérnöki kar. Itt az állományt rangosztályokba - magyarul talán fizetési osztályokba- sorolták, és rangnak megfelelő címeket kaptak például: Militarbauoberingenieur - katonai-építő főmérnök, Oberstabarzt 2.Kl. másodosztályú főtörzsorvos. A nem harcoló állományúak egyenruhái, illetve oldalfegyverei /kardjai/ is eltértek a harcoló állományúkétól. A hadapródjelölt, a hadapród tiszthelyettes és a zászlós tisztjelölti rangok voltak a törzsőrmester altiszti- és a hadnagy- tiszti - rang között. Tartalékos tisztek, zászlósok az I. világháborúban Jelen cikk kereteit messze meghaladja annak értékelése, hogy éles helyzetben vajon hogyan vált be az egyéves önkéntesi rendszer. Ezért csak idézni szeretnék Nónay Dezső: A volt m. kir. Szegedi 5. Honvéd gyalogezred a világháborúban című visszaemlékezésének azon részéből, melyben a Przemysl-i erődben történtekről írt: A négy évnél hoszszabb ideig tartó világháborúban, a tényleges tisztekben beállott nagy veszteségek következtében nemcsak tartalékos tisztek, hanem tartalékos zászlósok is századok élére kerültek. A várban a második ostromzár alatt 1914-ben, a szakasz parságok az 5. honv. gy. ezd-ben, kizárólag tart. tisztek és zászlósok kezébe kerültek, sőt a zlj. segédtiszti állások is velök töltettek be, mert az összes tényleges tiszteket század és géppuskás osztag parnoki helyeken kellett alkalmazni. A dec iki véres közelharcokban nemcsak tartalékos tisztek, hanem zászlósok is vezették rohamra az ezd. alosztályait, halált megvető vitéz magatartásukkal a teljesen kimerült legénységet energiája végső megfeszítésére serkentve. Ezekben a harcokban a tart. tisztek és zászlósok nagy önfeláldozással teljesített, öt hónapi harctéri teljesítményeinek eredménye tükröződött vissza. Az V. védőkerület 7 védműve közül 5-ben az ezd. tartalékos tisztjei, 2-ben tényleges tisztek voltak parancsnokok. A tartalékos tisztek és zászlósok a tényleges tisztekkel együtt, az előtér állások vizes árkaiban, a legénységnek nemcsak elöljárói, hanem atyai gondviselői is voltak. HADTÖR TÉNELEM 15

12 Az évi haderőreform által elrendelt egyéves önkéntesi rendszert már nem alkalmazták hazánkban az első világháborút követően. A tartalékos tiszti állomány pótlásának egyik útja volt a karpaszományos intézmény, mely csak távolról emlékeztet az egyévi önkéntességre. Felhasznált irodalom o Berkó István /szerk./: A magyar királyi honvédség története. Budapest o Barcy Zoltán: Királyért és hazáért. Budapest o Hajdú Tivadar: A hadkötelezettség és a haza védelmének eszménye a soknemzetiségű monarchiában. Hadtörténeti közlemények sz. o Balla Tibor: Ernst Zehetbauer Die Einjahrigen in der alten Armee. Das Reserveoffizierssystem Österreich- Ungrn Hadtörténeti közlemények sz. o A Pallas Nagy Lexikona Budapest o Hugo Schmid: Heerwessen der Össterreichisch- ungarischen Monarchie. Wien o o /bibl/mil/ww1/nonay/fejezet 25.html 16 HADTÖR TÉNELEM

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

AZ IDEGENNYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ISMERTETŐ. Sárkányné Szabó Olga

AZ IDEGENNYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ISMERTETŐ. Sárkányné Szabó Olga AZ IDEGENNYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ISMERTETŐ Sárkányné Szabó Olga BUDAPEST 2004 2 A témaválasztás indoklása, aktualitása A nyelvtanulás

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p.

Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. Utasítások a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1888, Pesti Nyomda. 224 p. TARTALOM (a lapszámok a könyv oldalaira és nem a pdf oldalakra vonatkoznak!) I. Szervezeti utasítás. A) A csendőrség

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

AZ IDEGEN NYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914

AZ IDEGEN NYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AZ IDEGEN NYELVI KÉPZÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ HELYZETE A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1868 1914 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Sárkányné Szabó Olga Dr. Szabó József alezredes egyetemi

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. I. Választott tisztségviselők 6. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket jelzi. A 6. pozíció

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén

Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén Balla Tibor Az Osztrák Magyar Monarchia hadereje a Nagy Háború előestéjén 1914 júliusában a már közel fél évszázada létező Osztrák Magyar Monarchia kiterjedése (területe 676.443 négyzetkilométer), lélekszáma

Részletesebben

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi

www.corvin.hiszk.hu Intézményvezető neve, Hegedűs Zoltán hegeduszoltan@hiszk.hu Pályaválasztási felelős Mucsiné Csorba Gyöngyi HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA CORVIN MÁTYÁS TAGINTÉZMÉNYE OM azonosító száma: 029768 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Városház u. 1. Telefonszám: 06-62-242-011 Fax: 06-62-241-806 E-mail: corvin@hiszk.hu

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám Padányi József 1 MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 A műszaki csapatok fejlődésének történetében az első világháború fordulópont volt. Nagyot változott a szervezet, a feladat

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE ÍRTA PILCH JENŐ HONVÉDŐRNAGY KIADJA I lampel R. Kk. (WODIANER F. És FIAI) R. T. KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA ELŐSZÓ. A mostan dúló világháború,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. Négy évfolyamos és öt évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: soproniszig.hu

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos

Oktató-kutatás - tudományos. Oktatás - kutatás - tudományos SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Czuprák Ottó E-mail Czuprak.Otto@uni-nke.hu Állampolgárság magyar Születési dátum 1951. 0. 10. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése

A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése ŐRY GÁBOR A MAGYAR KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 1848 49-BEN A katonai igazgatás szerveinek rövid áttekintése Mivel a katonai igazságszolgáltatás szervezetének és működésének vizsgálata

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere. 2010. július 6-ától. I. Választott tisztségviselők 3. számú melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 2010. július 6-ától I. Választott tisztségviselők A kulcsszám 1-4. pozícióján 0 szerepel. Az 5. pozíció a választási szinteket

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS a bizonyítványok besorolásáról szóló 8/2004. (III. 8.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2007. április I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ I. Az előterjesztés indoka

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei

A szakaszzáró vizsga szabályzata és mellékletei Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára.

Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Illetékszabályzat a Magyar Királyi Csendőrség számára. Budapest, 1912, s.n. 250 p. A könyv az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) gyűjteményébe tartozik (100017). A másolás jogát a Könyvtár fenntartja.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Kaposvári Munkaügyi Bíróság 2.M.733/2000/4. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőr Szakszervezet dr. Topánka Erika képviselő által képviselt K. Z. felperesnek a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e

T E R V E Z E T. A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM. r e n d e l e t e T E R V E Z E T A honvédelmi miniszter /2011. ( ) HM r e n d e l e t e a honvéd tisztjelölt jogállással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete

A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM A magyar királyi honvédség egészségügyi szervezete 1867 1918 című doktori értekezés témaismertetője Készítette: Kiss Gábor Témavezető: dr. Szabó József alezredes, CSc

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944

SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 SZABÓ József Határvadász zászlóaljak a Keleti-Kárpátok védelmi rendszerében 1940 1944 A terület-visszacsatolásokat követően, 12 határportyázó osztály és 16 határvadász zászlóalj valamint 1 határvadász

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2008. évi, a 2009. évi, a 2010. évi és a 2011. évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben A felvételi eljárás 2 szakasza: 1. Általános felvételi eljárás: 2016. január 16-ától 2016. április 26-áig tart. 2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2016.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Azoknál a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

A MAGYAR TISZTKÉPZÉS TÖRTÉNETE

A MAGYAR TISZTKÉPZÉS TÖRTÉNETE A MAGYAR TISZTKÉPZÉS TÖRTÉNETE A török hódoltságot követően a XVIII. században, török seregekkel folytatott csaták tapasztalatai alapján szükségessé vált a reguláris tömeghadsereg létrehozása. Az új hadsereg

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak

A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak Kedves Érettségizők! A 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszak A Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium a 2015/2016. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban érettségi

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK!

TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! TISZTELT SZÜLŐK! 4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! A kiértékelt feladatlapok megtekintése Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

NYELVOKTATÁS A LUDOVIKA AKADÉMIÁN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT A LUDOVIKA HELYZETE ÉS MŰKÖDÉSE TRIANON UTÁN KRIVÁCS GYÖRGYNÉ

NYELVOKTATÁS A LUDOVIKA AKADÉMIÁN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT A LUDOVIKA HELYZETE ÉS MŰKÖDÉSE TRIANON UTÁN KRIVÁCS GYÖRGYNÉ KRIVÁCS GYÖRGYNÉ NYELVOKTATÁS A LUDOVIKA AKADÉMIÁN A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT A nagy hagyományokkal rendelkező Ludovika Akadémia Trianon után 1 teljesen más helyzetben folytathatta a tisztképzést, mivel

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye

A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A 2012. évi Magyar Honvédség-szintű sportbajnokságok csapatversenyének összesített eredménye A mezei futóbajnokságon Magyar Honvédség bajnoka címet szerzett: Kenyó Ferenc őrmester, az MH vitéz Szurmay

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

Szerb Antal Gimnázium

Szerb Antal Gimnázium Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Budapest, Batthyány Ilona u. 12. Tel.: 4001-814; Fax.: 401-0549 E-mail: szag@szag.hu; OM: 035249 A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Felvételi Szabályzata

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben