Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paál Gergely HADTÖR TÉNELEM 5"

Átírás

1 HADTÖRTÉNELEM Paál Gergely A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYÉVES ÖNKÉNTESEI Az egyévi önkéntes így írták nagyapáink, dédapáink annak idején,- az osztrák- magyar monarchia haderejének kétségtelenül furcsa intézménye volt. Napjainkban úgy hívnánk: tartalékos tiszti képzési rendszer. Ma már szinte alig ismert, leginkább életrajzokban, visszaemlékezésekben lehet olvasni róla. A cikk a magyar királyi honvédség egyéves önkéntesi intézményét és annak előzményeit tárgyalja. Előzmények Deák Ferenc 1865-ben megjelent Húsvéti cikke indította el azokat a tárgyalásokat,- melyek következtében jött létre 1867-ben a kiegyezés /1867 évi XXII. törvény/ Ausztria és Magyarország közt. A kiegyezés a 48-as alapokon adta vissza hazánknak a belső önállóságot és a parlamentális felelős kormányzatot. Dualista állam alakult meg- de közös ügyekkel. Ezek voltak a kül-, a had- és az ezek fedezetét biztosító pénzügy. A monarchia haderejének gerincét a közös hadsereg képezte. A mi fogalmaink szerinti osztrák honvédség volt a Landwehr. Háború esetén az idősebb korosztályok Ausztriában a Landsturm -ban, Magyarországon a népfelkelő egységekben szolgáltak. A kiegyezés értelmében a haderővel kapcsolatos ügyek intézésére hozták létre a m. kir. Honvédelmi Minisztériumot. HADTÖR TÉNELEM 5

2 A minisztérium gyakorlati tevékenysége azonban csak az évi XL. /a véderőről/ és XLI. /a honvédségről/ törvények alapján a Magyar Királyság állampolgáraiból felállított, a Magyar Királyság területén elhelyezett, magyar vezényleti nyelvű,- akkor másodvonalbeli haderőnek számító- m. kir. Honvédség megalakulásával kezdődött. A honvédség...háború idején a hadsereg támogatására és a belvédelemre, béke idején pedig kivételesen a belrend és biztonság fenntartására is van hivatva. A magyar királyi honvédség súlyának, fontosságának növekedését mi sem bizonyítja jobban, hogy a honvédelmi tárca költségvetése 1900-ban 37 millió korona, 1913-ban /utolsó békeév/ már 88 millió korona volt. A honvédség az első világháborút 8 gyaloghadosztállyal és két lovashadosztállyal kezdte meg. A m. kir. Honvédelmi Minisztérium -mint a legfelső magyar katonai hatóság- készítette elő a honvédséggel kapcsolatos törvényjavaslatokat és képviselte a honvédséget a parlament előtt, továbbá a minisztérium feladata volt a honvédség szervezetének kiépítése, személyi, anyagi és szellemi szükségleteinek biztosítása. A közös hadsereg ügyeire a m. kir. Honvédelmi Minisztérium nem gyakorolt hatást. A közös hadsereg /K.u.K.- császári és királyi/ vezényleti nyelve a német, parancsnoksága az uralkodó joga volt. A közös hadsereg mozgósításának elrendelése az uralkodó elhatározásától függött - míg a honvédség mozgósítása részben vagy egészben- bár a király rendeletére, azonban csak a felelős honvédelmi miniszter ellenjegyzése esetén történhetett meg. A császári és királyi hadsereg hadilétszámát 800 ezer, béke létszámát pedig 250 ezer főben állapították meg. Magyarországnak évente átlagosan több mint 40 ezer újoncot kellett kiállítania /újoncmegajánlás/. A honvédségnél béke idején csak a törzsek és a századkeretek álltak fenn. Feladatuk a tényleges állomány kiképzése, a katonai bel- és helyőrségi szolgálat ellátása és a hadikészletek gondozása volt. Létszámuk csekély volt és időközönként változott. Az 1869-ben megszervezett gyalogzászlóaljak /közülük 4 horvát-szlavón/ mindegyikében béke idején a törzs mellett csak egy ún. állandósított század alakult, létszáma 103 fő volt. A gyalogosszázadokhoz hasonlóan szervezték a lovasszázadokat, amelyek keretszáma századonként 40 fő és 35 ló volt. 6 HADTÖR TÉNELEM

3 A m. kir. Honvédség 1873-as békehadrendjében a hét honvédkerület területén 92 gyalogzászlóalj, 40 lovasszázad és 20 szórlöveg osztag volt. A szórlöveg osztagokat a honvéd tüzérség felállítása helyett engedélyezte a közös hadügy minisztérium ig a honvédség kizárólag gyalogsággal és lovassággal rendelkezett, a tüzérség megszervezésére csak 1913-ban kerülhetett sor. Tiszti kar A magyar honvédség megszervezésénél a tisztikar kérdése volt az egyik legnehezebb feladat. Az 1868 évi XLI. törvény megszabta azok körét, akikből kialakítható volt a tisztikar. Ezek lehettek: o a közös hadsereg szolgálatra még alkalmas tartalékos vagy nyugállományú tisztjei o az 1848/49-es honvédsereg egykori tisztjei, o rangjuk megtartásával a hadseregből kilépett olyan tisztek, akik életkoruknál fogva a hadsereg tartalékába tiszti minőségben már nem tartoztak, o olyan közbecsülésben álló polgári egyének, akik hadkötelezettségüknek eleget tettek és kellő képességük volt a tiszti pályára, o továbbá számításba jöhettek azon altisztek, akik a tiszti követelményeknek megfeleltek és tiszti vizsgát tettek le. Meglehetősen vegyes katonai értékű elemekből kellett tehát a legelső tisztikart megszervezni, amelynek azonban vitathatatlan érdemei voltak az első honvéd csapatok megszervezése nehéz munkájában mind a formaszerű megalakulás, mind az újoncok kiképzése terén. Az azonban biztosnak látszott, a tiszti szükségletet tisztképzés, tiszti iskolák nélkül megoldani nem lehetett. Az első újonckiképzés elteltével már telén mindegyik honvédkerületben szerveztek egy-egy három hónapos tiszti és hat hónapos tisztképző iskolát. A kétféle iskolának egyenkint körülbelül annyi hallgatója volt, ahány zászlóalj tartozott az illető honvédkerülethez. Az egész honvédlovasság számára Székesfehérváron állítottak fel egy tiszti és tisztképző iskolát, ugyanolyan kiképzési időtartammal, mint a gyalogságnál. HADTÖR TÉNELEM 7

4 Az igazi megoldást azonban az jelentette, hogy a magyar honvédség tisztképzésének bázisául az 1872 évi XVII. törvény alapján megkezdte működését a Ludovika Akadémia, majd az 1890 évi XXIII. törvény rendelkezett a képzés továbbfejlesztéséről. 1. ábra Paál Lajos közös hadseregbeli egyéves tüzér önkéntes. Érdekesség, hogy az oldalán az 1877M. könnyített lovassági kard tiszti változata van,- melyet a lovasított tüzértisztek is viseltek, ámbátor az illető soha sem szolgált a lovasságnál illetve a lovasított tüzérségnél Az egyéviönkéntesi - Einjahrig Freiwilliger - rendszer Az egyéves önkéntesi rendszer a XIX. század második felében egész Európában általánosan elterjedt volt, így pl. Franciaországban, Olaszországban, Romániában, Bulgáriában, Szerbiában, Görögországban, sőt még az ebben az időszakban feltörekvő Japánban is meghonosodott. 8 HADTÖR TÉNELEM

5 Az Osztrák- Magyar monarchia a katasztrofális végződésű poroszosztrák háborút követően 1868-ban szánta rá magát a haderőreformra. Sok minden mellet ekkor hozták létre az egyéves önkéntesi rendszert a tartalékos tiszti karral egyetemben. Az önkéntesség meglehetősen népszerű intézmény volt a társadalom polgári elemei számára, - elsősorban presztízs okokból volt fontos a tartalékos tiszti rang megszerzése. A közös hadsereg esetében a következő csapatnemeknél képeztek ki egyéves önkénteseket: a gyalogsági ezredeknél, a tiroli vadászezrednél, a tábori vadász-zászlóaljaknál, a lovasezredeknél, a tüzérezredeknél, a vártüzérségi zászlóaljaknál, az utász ezredeknél, a vasúti- és távírdai ezredeknél valamint az egészségügyi csapatoknál. Speciális terület volt a haditengerészet, hol az egyéves önkéntesek kivétel nélkül államköltségén szolgáltak, csakis az lehetett önkéntes, aki tengerészeti iskolán nyert végbizonyítvánnyal rendelkezett, hosszújáratú vagy partjáratú nagy hajón legalább egy évet dolgozott, mint tengerész. A haditengerészet gépépítészeti s gépüzemi szakára csak olyan önkéntes jelentkezhetett, aki valamely felsőbb műszaki intézetben a gépészeti szak rendes hallgatója volt, vagy aki felsőbb ipariskola gépészeti műszaki osztályának elvégzéséről kielégítő érettségi (vég-)bizonyítványt tudott felmutatni. Az egyéves önkéntesi szolgálat a magyar királyi honvédségnél csak 1883-tól létezett, ugyanis az 1882 évi XXXIX. törvény intézkedett: az egyévi önkéntes intézmény a honvédségnél. Az önkéntes 12 hónapos szolgálatot és 11 évnyi tartalékosságot vállalt. Egyéves önkéntes az lehetett, aki testi és szellemi alkalmasság és feddhetetlen előélet mellett valamely középiskola legfelső osztályát, vagy azzal egyenlő értékű valamely más iskolát sikerrel elvégezte, vagy általános műveltségét katonai és polgári tagokból álló vegyes bizottság előtt bebizonyította. Ilyen vizsgát minden hó (augusztust kivéve) utolsó hétfőjén valamennyi hadosztály parancsnokság székhelyén tartottak. A vizsga tárgyai: anyanyelv és még egy nyelv, földrajz, történelem, természetrajz, természettan, vegytan és mennyiségtan; valamennyi tantárgyban gimnáziumi szintű járatosságot követeltek. A vizsgadíj 8 frt. volt. Ez a vizsga csak azon év február végéig volt letehető, amelyben az illető a 21. életévét betöltötte. HADTÖR TÉNELEM 9

6 A vizsgára jelentkező állandó lakhelyéhez legközelebb állomásozó hadosztály-parancsnoksághoz benyújtott kérvényében kellett megjelölni, hogy milyen nyelven akarta a vizsgát letenni s mely nyelvet választott a vizsga tárgyát képezendő második nyelvnek. Mellékelni kellett a keresztlevelet vagy a születési bizonyítványt s a tartózkodási hely közigazgatási vagy rendőri hatósága által kiállított személyazonossági bizonyítványt. Rögtön a vizsga letétele után a vizsgázó a vizsga eredményéről írásbeli értesítést kapott. Ha a vizsgabizottság a jelentkezőt az egyéves önkéntesi szolgálatra képesítettnek nyilvánította, akkor ezzel az okmánnyal az illető bármikor besoroztathatta magát egyéves önkéntesnek, de csakis saját költségén való szolgálatra. Tartalékos tiszt csak az lehetett, aki az előírt középiskolák valamelyikét elvégezte. Az önkéntesi tanfolyam sikeres elvégzésén kívül igazolnia kellett, hogy megfelelő polgári állással és jövedelemmel rendelkezik. Az első világháború előtt a tartalékos tisztek általában főhadnagynál magasabb rendfokozatot nem érhettek el. Az egyévi önkéntességet elvileg mindenki a saját költségén tartozott teljesíteni. A törvény azonban lehetőséget biztosított, hogy aki a középiskola legfelső osztályát jeles eredménnyel végezte el, vagy az érettségi vizsgát sikerrel letette és vagyontalanságát hatóságilag igazoltaa kincstár költségén szolgáljon. A sajátköltséges önkéntesek a fegyverzet és a felszerelési cikkek használatáért bizonyos összeget tartoztak fizetni a kincstárnak, ruházatukról, élelmezésükről és elhelyezésükről maguknak kellett gondoskodni. Az államköltséges önkéntes a kincstártól mindent térítésmentesen kapott, még zsoldot is,- ami megegyezett a közlegény napi 6 krajcárnyi, majd később /1900-tól, ekkor álltak át a forintról a koronára/ 16 fillérnyi illetményével. Úgy a gyalogságnál, mint a lovasságnál lehetett államköltségen szolgálni az önkéntesi esztendőt, ám a lovasságnál csak kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. A magyar királyi honvédség összes egyéves önkéntesét kezdetben központilag képezték ki, a gyalogosokat 1890-ig a Ludovika Akadémián, a lovasokat pedig a Központi Lovasiskolán. Az 1889 évi VI. véderőtörvény eredményeképpen megnövekedtek az önkéntesek száma, - ezért mindegyik honvédkerület székhelyén, az ott levő honvéd gyalogezredeknél külön egyévi önkéntesi iskola létesült. 10 HADTÖR TÉNELEM

7 A honvédhuszárok kiképzése mindvégig a Központi Lovas Iskolában történt, kivéve a horvát szolgálati nyelvű 10. honvédhuszár ezredbelieknek, - akiket ezredük állomáshelyén - Varasdon képezték ki. A korabeli szabályzás szerint egy-egy iskolán legalább 20, de legfeljebb 60 egyévi önkéntes lehetett. Az évi lemorzsolódás átlagban 20% volt. Az első katonai kiképzés -alapkiképzés- szeptember elejétől november 30-ig tartott, az önkéntesek ekkor kapták meg a címzetes őrvezető /Titular- Gefreiter/ rangot. Ezt követően kezdődött az önkéntes iskolai oktatás- mely négy hónapig tartott. A március végén megtartott vizsgánál szolgálati szabályzat, gyakorlati szabályzat, harcászat, és fegyverismeret tantárgyakból legalább jó osztályzatot kapott hallgatók címzetes tizedes /Titular-Korporale/ rendfokozatot kaptak. A gyalogos önkéntesek április 1-én vonultak be ezredeikhez, ott pedig századoknál kaptak beosztást, ahol szeptember végéig maradtak. Október elsejével nevezték ki őket tartalékos hadapródjelölteknek /Reservekadetaspirant/. Az egyébként szükséges feltételek teljesítése esetén egy évvel később léptették elő tartalékos hadapródnak /Reservekadett/. Az önkéntes behívás esetén egy hadgyakorlat sikeres teljesítését követően léphetett elő tartalékos zászlóssá /Reservefanrich/, három éves tartalékos szolgálatot követően léptették elő tartalékos hadnaggyá /Leutnant in der Reserve/ tól módosították a kiképzést- a március végi vizsgákat követően az állomány még hat hétig együtt maradt, ekkor történt a gyakorlati kiképzés. Az önkéntes iskolát olyan helyre küldték, ahol gyakorlótábor állt rendelkezésre és esetleg két vagy több iskola állománya közös gyakorlaton vett részt. Az 1912 évi XXX. a véderőről törvény alapján az egyéves önkéntesi iskolák tartalékos tiszti iskolákká alakultak át. A honvéd tüzérséget csak 1913 tavaszán állították fel. A háború kitörésekor a honvédség állományában mindössze 8 ágyús ezred volt /2-2 osztállyal/ és 1 lovas tüzérosztály. A háború folyamán e fegyvernemnél volt tapasztalható a legdinamikusabb fejlődés. A tüzér egyéves önkéntesek számára Budapesten létesült tartalékos tiszti iskola, ennek befejeztével a hallgatók június végéig még gyakorlati kiképzésben részesültek,- különösen tüzérismeretből, és csak ezután kerültek csapatbeosztásba. Itt kapták meg a címzetes tizedes rangot. HADTÖR TÉNELEM 11

8 2. ábra. Tartalékos hadapród /Reservekadett/ rangjelzés A századnál, illetve az ütegnél az önkénteseknek úgy az altiszti, mint az alantas tiszti - beosztott tiszti- szolgálatot el kellett sajátítaniuk. Az ezred, vagy zászlóalj egyik tisztje hetenként egy- két délután, leginkább a terepen- átismételte velük az iskolában tanultakat és felkészítette őket a szeptember második felében sorra kerülő tartalékos tiszti vizsgára. Az őszi gyakorlatok befejeztével történtek meg a tartalékos tiszti vizsgák, melyek írásbeli és szóbeli részből álltak. A vizsga eredménye alapján és a tartalékos tiszti állás feltételeinek megfelelése esetén a következő év január 1-el történt meg a kinevezésük. Mindaddig, amíg a honvédség hadiállományában tiszthiány mutatkozott, általában mindegyik sikerrel vizsgázott egyéves önkéntest azonnal tartalékos hadnaggyá neveztek ki. 12 HADTÖR TÉNELEM

9 A múlt század utolsó évtizede közepétől azonban már csak a legjobbak kapták meg rögtön a hadnagyi rendfokozatot, míg a többiek- rangsor szerint- tartalékos hadapród tiszthelyettesek /illetőleg 1909-től tartalékos zászlósok/ vagy tartalékos hadapródok lettek és csak későbbi évek folyamán léptek elő tartalékos tisztekké. 3. ábra Tartalékos zászlós /Reservefanrich/ rangjelzés Az egyes fegyvernemek tartalékos tisztikarának pótlására még más egyéves önkéntesei is voltak a honvédségnek - mégpedig azok, akik a gazdászati tisztikarban akartak tartalékos tisztek lenni, továbbá az orvosok, a gyógyszerészek és az állatorvosok. Azok a katonai állományú egyéves önkéntesek, akik tartalékos katonai élelmezési vagy katonai építészeti, számvivőségi hivatalnokok akartak lenni, nyolcheti katonai alapkilépés után a választott szolgálati ágaknak megfelelő kiképzésben részesültek. Orvosi minőségben teljesített egyéves önkéntesi szolgálatra csakis az orvosi karok hallgatóit vették fel. Az egyéves önkéntes orvosnövendékek és orvosok kötelesek voltak egy félévet a katonai állományban, a másik félévet pedig orvosi oklevelük megszerzése után, mint helyettes segédorvosok ténylegesen szolgálni. A gyógyszerészek és állatorvosok egyévi tényleges szolgálatukat csakis a gyógyszerészi, illetőleg állatorvosi oklevél megszerzése után teljesítették. HADTÖR TÉNELEM 13

10 4. ábra Közös hadseregbeli Reservekadett tábori egyenruhában. Az illető 1915-ben vonult ki a frontra, 1917-ben főhadnagy, a Danella különítmény I. zászlóalj 1. század parancsnoka lett októberben esett angol fogságba. Rangviszonyok a közös hadseregben A közös hadseregben és a honvédségben eltérőek voltak a harcoló állomány és a nem harcoló állomány rang megnevezései, a haditengerészeti rangok azonban hagyományosan eltértek a többi haderőétől. A harcoló állományon belül további eltérések voltak a tisztesek és altisztek rangjai közt- így más volt az elnevezés a gyalogságnál, a tüzérségnél, a lovasságnál és a vadászcsapatoknál. Így például a gyalogságnál: Feldwebel /őrmester/, vadászoknál: Oberjager /fővadász/, tüzérségnél: Feurwerker /tűzmester/, lovasságnál: Wachmeister /őrmester/ kifejezéseket használták. 14 HADTÖR TÉNELEM

11 A nem harcoló állományhoz tartozott a hadbiztosi, a tábori lelkészi, az állatorvosi, az orvosi, a gyógyszerészi, a tisztviselői, a számvevőségi, az igazságügyi, és a hadmérnöki kar. Itt az állományt rangosztályokba - magyarul talán fizetési osztályokba- sorolták, és rangnak megfelelő címeket kaptak például: Militarbauoberingenieur - katonai-építő főmérnök, Oberstabarzt 2.Kl. másodosztályú főtörzsorvos. A nem harcoló állományúak egyenruhái, illetve oldalfegyverei /kardjai/ is eltértek a harcoló állományúkétól. A hadapródjelölt, a hadapród tiszthelyettes és a zászlós tisztjelölti rangok voltak a törzsőrmester altiszti- és a hadnagy- tiszti - rang között. Tartalékos tisztek, zászlósok az I. világháborúban Jelen cikk kereteit messze meghaladja annak értékelése, hogy éles helyzetben vajon hogyan vált be az egyéves önkéntesi rendszer. Ezért csak idézni szeretnék Nónay Dezső: A volt m. kir. Szegedi 5. Honvéd gyalogezred a világháborúban című visszaemlékezésének azon részéből, melyben a Przemysl-i erődben történtekről írt: A négy évnél hoszszabb ideig tartó világháborúban, a tényleges tisztekben beállott nagy veszteségek következtében nemcsak tartalékos tisztek, hanem tartalékos zászlósok is századok élére kerültek. A várban a második ostromzár alatt 1914-ben, a szakasz parságok az 5. honv. gy. ezd-ben, kizárólag tart. tisztek és zászlósok kezébe kerültek, sőt a zlj. segédtiszti állások is velök töltettek be, mert az összes tényleges tiszteket század és géppuskás osztag parnoki helyeken kellett alkalmazni. A dec iki véres közelharcokban nemcsak tartalékos tisztek, hanem zászlósok is vezették rohamra az ezd. alosztályait, halált megvető vitéz magatartásukkal a teljesen kimerült legénységet energiája végső megfeszítésére serkentve. Ezekben a harcokban a tart. tisztek és zászlósok nagy önfeláldozással teljesített, öt hónapi harctéri teljesítményeinek eredménye tükröződött vissza. Az V. védőkerület 7 védműve közül 5-ben az ezd. tartalékos tisztjei, 2-ben tényleges tisztek voltak parancsnokok. A tartalékos tisztek és zászlósok a tényleges tisztekkel együtt, az előtér állások vizes árkaiban, a legénységnek nemcsak elöljárói, hanem atyai gondviselői is voltak. HADTÖR TÉNELEM 15

12 Az évi haderőreform által elrendelt egyéves önkéntesi rendszert már nem alkalmazták hazánkban az első világháborút követően. A tartalékos tiszti állomány pótlásának egyik útja volt a karpaszományos intézmény, mely csak távolról emlékeztet az egyévi önkéntességre. Felhasznált irodalom o Berkó István /szerk./: A magyar királyi honvédség története. Budapest o Barcy Zoltán: Királyért és hazáért. Budapest o Hajdú Tivadar: A hadkötelezettség és a haza védelmének eszménye a soknemzetiségű monarchiában. Hadtörténeti közlemények sz. o Balla Tibor: Ernst Zehetbauer Die Einjahrigen in der alten Armee. Das Reserveoffizierssystem Österreich- Ungrn Hadtörténeti közlemények sz. o A Pallas Nagy Lexikona Budapest o Hugo Schmid: Heerwessen der Össterreichisch- ungarischen Monarchie. Wien o o /bibl/mil/ww1/nonay/fejezet 25.html 16 HADTÖR TÉNELEM

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945 Várhalmi Iván A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945-1- Lektorálta Sárfi István Táblázatokat készítette és összeállította Várhalmi Iván Magánkiadás Budapest 2008. -2- Tartalom. Sorszám Megnevezés

Részletesebben

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE ÍRTA PILCH JENŐ HONVÉDŐRNAGY KIADJA I lampel R. Kk. (WODIANER F. És FIAI) R. T. KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA ELŐSZÓ. A mostan dúló világháború,

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-andras-a-honvedelemrol-ahadseregrol-szolo-ismeretek-tanitasanak-modszertani-kerdesei/

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008)

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) Budapest 2008 1 ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS SZERKESZTETTE: Dr. Koczka Ferenc nyá. ezredes LEKTORÁLTA: a szerzői

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám Padányi József 1 MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 A műszaki csapatok fejlődésének történetében az első világháború fordulópont volt. Nagyot változott a szervezet, a feladat

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg 126. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2013. 3. SZÁM A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM FOLYÓIRATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában UJVÁRI MIHÁLY Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában 1 A HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KIADVÁNYAI Sorozatszerkesztõ: Dr. Holló József Ferenc altábornagy fõigazgató 2 UJVÁRI MIHÁLY Egy

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Doktori (PhD) értekezés A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Debreceni Egyetem BTK 2008 Én, Sallay Gergely, teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy

Részletesebben

JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG

JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG JUHÁSZ ÁGNES: A MAGYAR SZEMÉLYI KIEGÉSZÍTÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 1918-2004-IG A két világháború közti Magyarország Az első világháború utáni Károlyi-kormány az önkéntességet tekintette a hadsereg

Részletesebben

Koronás fõk, uralkodói családok,

Koronás fõk, uralkodói családok, Testõrök Magyarországon, 18 20. század Védelem és reprezentáció Koronás fõk, uralkodói családok, magas közjogi méltóságok, illetve szakrális tárgyak környezetében Európában már a késõi középkortól találkozunk

Részletesebben

Tábornagyok, vezérezredesek, Balla Tibor. A Nagy Háború. osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok, vezérezredesek,

Tábornagyok, vezérezredesek, Balla Tibor. A Nagy Háború. osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok, vezérezredesek, B alla Ti B or A Nagy Háború osztrák magyar tábornokai Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok Balla Tibor A Nagy Háború osztrák magyar tábornokai. I. Tábornagyok,

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K III. évfolyam 3. szám 8836/2006. H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2006/1. SZÁM B U D A P E S T - 2006 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU

Részletesebben

Akatonai vezetők (parancsnokok) a rájuk bízott katonai szervezetben irányítják és

Akatonai vezetők (parancsnokok) a rájuk bízott katonai szervezetben irányítják és Závodny László A hivatásos tiszthelyettesi és tiszti állomány utánpótlása A katonai hivatás férfias, nagy felelősséggel járó életpálya és életforma, amely nem állhat távol egy mai modern, sokoldalú érdeklődésű,

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a támogatásával jelent meg 125. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2012. 1. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓIR ATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI Bagi Zoltán

Részletesebben

AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991)

AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991) AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991) A MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT TÖRTÉNETE. Írta: Licsicsányi István nyá. alezredes helytörténész, a Magyar Kultúra Lovagja A szerkesztésben

Részletesebben

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Együttműködési Alap, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

CSIHA Gábor A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon a XIX XXI. században

CSIHA Gábor A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon a XIX XXI. században CSIHA Gábor A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon a XIX XXI. században CSIHA Gábor A szolgálati viszonyt és a rendfokozatot érintő mellékbüntetések Magyarországon

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943 ZALAI GYŰJTEMÉNY 74. ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK A DONNÁL A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R

HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R HARMINCAS HONVÉDEK ÉLETE A HALÁLMEZŐKÖN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. P A U L O V I T S S Á N D O R Előszó Írta: vitéz SZURMAY SÁNDOR báró ny. honvédelmi miniszter, gyalogsági tábornok Tűzkeresztségre indult 1914.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Dr. Révai Tamás ELLÁTÁSI HIÁNYOSSÁGOK HATÁSAI A FUNKCIONÁLIS VESEBETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁRA A Magyar KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1941-1945. Doktori

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben