5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1 DPG"

Átírás

1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC 141 PARLNAT 30 A Tanács álláspontja első olvasatban a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET elfogadása céljából A Tanács indokolása A Tanács által április 20-án elfogadott szöveg 5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 1

2 I. BEVEZETÉS A Bizottság február 7-én benyújtotta az alábbi két dokumentumot tartalmazó csomagot: a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslat (pénzmosási irányelv) 1 ; a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (pénzmosási rendelet) 2. Az Európai Parlament a március 11-i plenáris ülésén elfogadta első olvasatbeli álláspontját. A pénzügyi szolgáltatási munkacsoport különböző elnökségek alatt huszonnégy alkalommal vizsgálta a javasolt rendeletet és irányelvet decemberében sikerült kialakítani a végső kompromisszumos megállapodást az Európai Parlamenttel mind a rendeletre, mind pedig az irányelvre vonatkozóan, aminek köszönhetően mindkét dossziéval kapcsolatban le lehetett zárni a tárgyalásokat. A december 19-i háromoldalú egyeztetésen a társjogalkotók között ideiglenes megállapodás jött létre, annak érdekében, hogy második olvasatban minél hamarabb megállapodás szülessen. Az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága (ECON) és Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) január 27-én jóváhagyta a háromoldalú tárgyalások eredményét. E bizottságok elnökei január 29-én levelet intéztek az elnökséghez, amelyben jelezték, hogy amennyiben a Tanács hivatalosan továbbítja a Parlament részére az álláspontját abban a formában, ahogyan az az említett levél mellékletében szerepel, az elnökök ajánlani fogják a plenáris ülésnek, hogy a Parlament módosítás nélkül fogadja el a Tanács álláspontját / / /15 ADD /2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 2

3 A Tanács február 10-én politikai megállapodásra jutott a módosított szövegekkel kapcsolatban. A fenti megállapodásra figyelemmel, a jogász-nyelvész szakértők általi ellenőrzést követően a Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 294. cikkében meghatározott rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően április 8-án elfogadta első olvasatbeli álláspontját. A pénzmosási irányelvet és rendeletet mindhárom intézmény szerves egészet alkotó csomagként kezelte. Ennek megfelelően a Tanács azonos indokolást fogadott el a két tervezetre vonatkozóan. II. CÉL A pénzmosási irányelvre vonatkozó, az EU meglévő harmadik pénzmosási irányelvét aktualizáló és továbbfejlesztő javaslatot a Bizottság abból a célból fogadta el, hogy fokozottabban megerősítse az Unióban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védelmi rendszert, és egyúttal biztosítsa a pénzügyi rendszer megbízhatóságát, integritását és stabilitását. A javasolt intézkedések legfőbb céljai a következők: - a társadalom érdekeinek védelme a bűnözéssel és a terrorcselekményekkel szemben; - a pénzügyi stabilitás erősítése a pénzügyi rendszer megbízhatóságának, megfelelő működésének és integritásának a védelme révén; - az Európai Unió gazdasági prosperitásának megóvása a vállalkozásokat segítő üzleti környezet biztosítása által; valamint - a belső piac erősítése a határokon átnyúló műveletek bonyolultságának csökkentésével. Az e célok elérésére előirányzott intézkedések a következők: - az uniós és a nemzetközi megközelítés közötti következetesség biztosítása, és különösen a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) legutóbbi (2012. februári) ajánlásaihoz való igazodás; - a nemzeti szabályok összehangolása és rugalmas végrehajtásuk biztosítása; valamint - annak biztosítása, hogy a szabályok a kockázatokra összpontosítsanak és az újonnan felmerülő veszélyek kezelése érdekében kiigazításra kerüljenek. 5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 3

4 A pénzmosási irányelvvel egy időben elfogadott pénzmosási rendelet célja a meglévő harmadik pénzmosási rendelet olyan módon való aktualizálása és módosítása, hogy követhetőbbé váljanak a kifizetések, és az uniós keretrendszer teljes mértékben összhangban maradjon a nemzetközi előírásokkal (az FATF ajánlásaival). III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK ELEMZÉSE A Tanács által végrehajtott módosítások a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szembeni uniós védelmi rendszer megerősítésére, valamint ezzel egyidejűleg a nemzetközi szinten követett megközelítéssel különösen az FATF ajánlásaival való összhang biztosítására irányulnak. Néhány kérdésben az új uniós szabályok túlmutatnak a FATF által megfogalmazott követelményeken, és további biztosítékokat irányoznak elő. A nagyobb kockázatot jelentő szerencsejátékokat illetően az irányelv értelmében a 2000 EUR vagy afeletti összegű ügyletek esetében a szolgáltatóknak átvilágítást kell végezniük. A kaszinók kivételével kellően indokolt esetekben melyek köre szigorúan korlátozott a tagállamok mentességet biztosíthatnak a szerencsejátékok vonatkozásában néhány vagy valamennyi követelmény alól. A mentesség megadását megfelelő kockázatértékelésnek kell megelőznie. Egyes, bizonyítottan alacsony kockázatot jelentő helyzetekben továbbá a tagállamok szigorú kockázatcsökkentési feltételek mellett kivonhatják az elektronikuspénz-termékeket egyes ügyfélátvilágítási intézkedések hatálya alól. Az irányelv a kockázatok célzottabb kezelése érdekében kockázatalapú megközelítést alkalmaz. Nemzetközi szinten is elismerést nyert annak fontossága, hogy a kockázatok értékelése tekintetében nemzetek feletti megközelítést alkalmazzunk. Mivel a Bizottság megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy áttekintéssel rendelkezhessen az egyes konkrét, határokon átnyúló fenyegetések felett, megbízást kapott arra, hogy biztosítsa a koordinációt a határokon átnyúló tevékenységekkel kapcsolatos, a belső piacot érintő pénzmosási, illetve terrorizmus-finanszírozási kockázatok értékelése tekintetében. 5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 4

5 A politikai közszereplők kezelése tekintetében az irányelv nem tesz különbséget a belföldön jelentős hivatalt betöltő vagy betöltött, illetve a külföldön ilyen hivatalt betöltő vagy betöltött személyek között. Az irányelv hatálybalépésével a vállalkozások és egyéb jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkat minden tagállamban egy központi nyilvántartásban kell majd tárolni. A tagállamok választásuk szerint nyilvános nyilvántartást is működtethetnek. A tényleges tulajdonosra vonatkozó információkhoz hozzáféréssel fognak rendelkezni az illetékes hatóságok és a pénzügyi információs egységek, valamint az ügyfél-átvilágítás keretében a kötelezett szolgáltatók is. Az irányelv azt is lehetővé teszi, hogy azon személyek és szervezetek, amelyek bizonyítani tudják ezirányú jogos érdeküket, hozzáférést kapjanak a tényleges tulajdonosra vonatkozóan legalább a következő adatokhoz: név, születési év és hónap, állampolgárság és lakóhely szerinti ország, valamint a kedvezményezetti érdekeltség jellege és mértéke. Ami a bizalmi vagyonkezelőket illeti, abban az esetben, ha a bizalmi vagyonkezelés adóügyi következményekkel jár, a tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat központi nyilvántartásban kell majd tárolni. A szöveg az alkalmazandó szankciókat illetően közigazgatási pénzbírságról rendelkezik, melynek maximális összege a jogsértésből származó nyereség összegének legalább kétszerese, amennyiben a nyereség meghatározható, vagy pedig legalább 1 millió EUR. Azon jogsértéseket illetően, amelyek esetében szolgáltató hitelintézet vagy pénzügyi intézmény az érintett kötelezett, az alábbi szankciókat írja elő: jogi személy esetében legalább 5 millió EUR összegű vagy a teljes éves árbevétel 10%-ával egyenértékű maximális pénzbírság, természetes személy esetében legalább 5 millió EUR összegű maximális pénzbírság. A rendelet szankciókra vonatkozó rendelkezéseit hozzáigazították az irányelv ezen rendelkezéseihez. Az uniós pénzügyi rendszer és a belső piac megfelelő működésének a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szembeni védelme érdekében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meg fogja határozni, hogy melyek azok a harmadik országok, amelyek nemzeti rendszerei stratégiai szintű hiányosságokkal küzdenek a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szembeni fellépés terén. 5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 5

6 A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége különösen fontos és értékes eszköz lehet a pénzmosásnak, illetve a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, felderítése és kivizsgálása során, és e nyomon követhetőség érdekében elő kell írni a pénzátutalások kedvezményezettjeire vonatkozó adatok feltüntetését is. A rendelet értelmében az Európai Bankhatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság az illetékes hatóságoknak és a pénzforgalmi szolgáltatóknak címzett iránymutatásokat bocsát ki a rendelet alapján és különösen a megbízóra vagy a kedvezményezettre vonatkozó hiányzó vagy hiányos adatokkal végrehajtott pénzátutalásokkal kapcsolatosan hozandó intézkedésekről. Ezenfelül módosításokra került sor mind az irányelvben, mind a rendeletben annak biztosítása céljából is, hogy az FATF ajánlásaival való összehangolásra az uniós jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor, különös tekintettel az uniós adatvédelmi jogra és az alapvető jogok védelmére. Az Európai Parlament ezeket a változtatásokat elfogadhatónak ítélte. IV. ÖSSZEGZÉS A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja tükrözi a Tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalások során a Bizottság támogatásával kialakított kompromisszumot. Ezt a kompromisszumot az Európai Parlament ECON és LIBE bizottságának elnökei által az elnökséghez intézett, január 29-i keltezésű levél is megerősítette. Ezt követően a kompromisszumot az Általános Ügyek Tanácsa február 10-én jóváhagyta a politikai megállapodás elfogadásán keresztül. A Tanács úgy véli, hogy első olvasatbeli álláspontja kiegyensúlyozott csomagot képez, valamint hogy az új irányelv és rendelet elfogadását követően jelentős mértékben hozzá fog járulni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez az Unión belül. 5932/2/15 REV 2 ADD 1 as/ok/kb 6

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA

FRANCIAORSZÁG NYILATKOZATA Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. április 17. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról

2013. évi CXXXIX. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról Hatályos: 2015. április 18-ától 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi,

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.10.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.10.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.10. C(2015) 2452 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.10.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a magyarországi Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1., 2. és 3.

Részletesebben

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

02SZ. HU 2014. Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 02SZ. Különjelentés Megfelelő-e a preferenciális kereskedelmi megállapodások kezelése? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1

Részletesebben

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN 2.0 változat, 2012. március Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon az EPC-hez a LinkedIn-en! Magyar SEPA Egyesület 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26 28. Telefon: +36 1 888

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYAR KÖZLÖNY 186. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 2014. évi CII. törvény A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 26030 2014. évi

Részletesebben

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet

A Bíróság érvénytelennek nyilvánítja az adatok megőrzéséről szóló irányelvet Az Európai Unió Bírósága 54/14. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY Luxembourg, 2014. április 8. Sajtó és Tájékoztatás A C-293/12. és C-594/12. sz., Digital Rights Ireland, valamint Seitlinger és társai egyesített ügyekben

Részletesebben

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok. Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe Milyen célt szolgálnak az Európai Üzemi Tanácsok? Az Európai Üzemi Tanácsok adott vállalat európai munkavállalóit képviselik.

Részletesebben

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER. Belügy KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER Belügy A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

A megállapodásban részes felek,

A megállapodásban részes felek, Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben